Általános rendelkezések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános rendelkezések"

Átírás

1 Kisköre Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2004. (IV. 29.) rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről (módosítással egységes szerkezetben) Kisköre Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 16 ~ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999.évi XLIII. törvény továbbiakban: Tv. 40 ~ (1) bekezdésében ás a 41 ~ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Figyelemmel a Tv. végrehajtásáról rendelkező 145/1999. (X. Konri. rendelet továbbiakban: Vbr. szabályaira az alábbi rendeletet alkotja: Általános rendelkezések (1) A rendelet hatálya Kisköre város belterületén lévő Régi és Új elnevezésű köztemetőjére terjed ki. (2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben felsorolt temetőkre vonatkozó fenntartási és üzemeltetési kötelezettségét saját Hivatala által teljesíti. Temető létesítése, lezárása, megszüntetése, Újb6l~ használatbavétele 2. ~ (1) Az Önkormányzat mint a temető tulajdonosa a temetőben az alábbiakat biztosítja: a) utat, b) ravatalozót, c) a halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tárolót, hűtőkamrát, d) boncoló helyiséget, e) a temető bekerítését, vagy élő sövénnyel való lehatárolását, I) vízvételi lehetőséget, illemhelyet g) a temető területének parkosítását, h) hulladéktárolót. (2) A temető létesítésére, lezárására, megszüntetésére, újbóli használatbavételére a tv. ás a Vhr. szabályait kell alkalmazni. Temetési helyek, sírjelek 3. ~ (I) A temetőben temetkezés céljára sírhelytáblákat, / parcellákat / kell biztosítani, melyek kijelölése sorokban kialakítva történik. A sorokban a temetési helyeket a temető üzemeltetője jelöli ki és egyéni kérelemre a temetkezés sorrendjében adja ki.

2 2 (2) A sírhely előre is megváltható. A sírhelyek árát és a sírhelyek megváltási árát a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. (3) A sírhelyek méreteit az 2.sz.melléklet tartalmazza. (4) Temetési hely megjelölésére sírjel- síremlék helyezhető el, a temető üzemeltetőjének - fenntartójának hozzájárulásával. A sírj elek helyben szokásos legnagyobb magassága;... 1,6...m, mely méreten belül a síremlék az üzemeltetőhöz történő előzetes bejelentés után, külön hozzájárulás vagy engedély nélkül létesíthető. (5) A (4) bekezdésben meghatározott méretnél magasabb síremlék tervezett létesítését az építéshatóság részére be kell jelenteni. (6) Hamvasztásos temetéshez urnafalat kell kialakítani a régi temetőben a ravatalozó mellett. (7) Kisköre város elhunyt közéleti személyiségei számára a ravatalozó előtti területen kell helyet biztosítani díszsírhely kialakítására. (8) A díszsírhelybe a sírnyitás és rátemetés szabályainak megtartása, költségeinek viselése mellett az elhunyt özvegye is eltemethető. (9) A díszsírhelyek gondozásáról az elhunytak hozzátartozói, ezek hiányában az önkormányzat köteles gondoskodni. A temetési helyek feletti rendelkezési jog 4. ~ (1) A temetési hely feletti rendelkezési jog (használati idő) időtartama a Vhr. 18 ~ (1) bekezdésében meghatározott időtartam: a) koporsós betemetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év b) urnafülke, urnasírhelye esetén 10 év (2) A temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbítható, újraváltható, a meghosszabbítás legrövidebb időtartamára az (I) bekezdésben foglaltak az irányadók. A megváltás összegét az I. sz. melléldet tartalmazza. (3) A díszsírhelyek használata a temető fennállásig tart, használata díjtalan. A temető infrastrukturális létesítményei 5. ~ (1) Mindkét temetőben a sírhelytáblákat összefogó, gépjárművel is járható Út került kialakításra, mely utakon a gépjárműforgalom korlátozott. (2) A sírgondozás céljára biztosított vízvételi lehetőséget bárki ingyenesen igénybe veheti, a keletkező hulladék koszorú- ás virágmaradvány - elhelyezésére kijelölt lerakóhely került kialakításra.

3 3 (3) Az elhunyt ravatalozására, a kegyelet lerovására ás az elhunyt elbúcsúztatására az,, Új temetőben lévő ravatalozó biztosított. (4) A szertartáshoz szükséges kegyeleti tárgyak a kelléktárban kerülnek elhelyezésre, melynek szertartás előtti előkészítéséről, rendszeres tisztántartásáról a temető gondnok kötelessége gondoskodni. A temető rendje 6. ~ (1) A temetők nyitvatartási rendje : Minden év április 01.- november 15.-ig : 9 20 óráig, november 16.- március 31.-ig: 9 17 óráig A temető bejáratánál, jól látható helyen tájékoztató táblát kell elhelyezni, mely tartalmazza a temetők nyitva tartási rendjét. (2) Az új temetőben lévő ravatalozó helyiséget a temetés napján ki kell nyitni ás a gyászolók rendelkezésére bocsátani. (3) A temetők rendben tartásáról, a ravatalozó rendszeres takarításáról, szükség szerinti fertőtlenítéséről, a Tv-ben és a Vbr.-ben előírt nyilvántartások vezetéséről a Polgármesteri Hivatal gondoskodik. (4) Az utakat gépjárművel csak az elhunyt szállítására, illetve a temetőben végzett vállalkozási tevékenység céljából szabad használni. (5) A sírok gondozása, takarítása során keletkezett hulladékot, szemetet csak a külön e célra kijelölt lerakóhelyen lehet elhelyezni. (6) A temetőben munkát végző vállalkozók tevékenységük során kötelesek e rendeletben foglaltakat betartani munkavégzésükkel a szertartások rendjét nem zavarhatják. 2.) (7) A temetőben a bejárást az (1) bekezdésben meghatározott nyitvatartási időn belül a főbejárati kapun keresztül kell biztosítani, a hátsó kaput zárva kell tartani. 3.) (8) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végző (kőfaragó, sírgondozást végző, temetői szolgáltatást végző stb.) a temető használata után az 1. sz. melléklet szerinti temető fenntartási hozzájárulást köteles fizetni a temető üzemeltetőjének. (9) A temetőben végzendő minden munkát a temető üzemeltetőjének be kell jelenteni. (10) Az üzletszerű tevékenység során a vállalkozó köteles betartani az e rendeletben meghatározott feltételeket. (11) Munka úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók és a látogatók kegyeleti érzéseit, ne akadályozza az elhunyt elbúcsúztatását. A munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet, gondoskodni kell arról, hogy

4 eredeti állapota ne változzon. A munka ideje alatt a temetési helyek látogatását nem lehet akadályozni. (12) A temetőben vállalkozói tevékenység a temetési szolgáltatás kivételével hétfőtől péntekig, a temető nyitvatartási idejében végezhető a temető gondnokkal történő előzetes egyeztetést követően. (13) A munkálatok befejezését követő három napon belül vállalkozó köteles a környezet eredeti állapotát helyreállítani, a munkavégzés során keletkezett vagy feleslegessé vált anyagokat elszállítani. Amennyiben a munkavégzés során keletkezett vagy feleslegessé vált anyagok a temető fenntartóját fenntartói tevékenységében akadályozzák, úgy az anyagok elszállításáról a vállalkozónak egy napon belül kell gondoskodnia. 7. * (1) Tilos a) a temetőbe kutyát és egyéb állatot bevinni ( a vakvezető kutya kivételével) b) hulladékot, koszorú- és virágmaradványt a temetőben elégetni c) hangoskodással, zajkeltéssel a szertartások rendjét zavarni, a temetőlátogatók kegyelet érzéseit megsérteni d) a sírokat és a temető in&astrukturális berendezéseit megrongálni. Záró rendelkezések 8. ~ (1) E rendelet május 15.-én lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg Kisköre Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/1993.(IV.23.) rendelete hatályát veszti. (2) A rendelet kihirdetéséről a az SZMSZ-ben szabályozottak szerint gondoskodik. Kisköre, április 26. Szén József sk. Oláh Jánosné sk. i.~ A rendelet 2. *-a, 3. ~ (8)-)9) bekezdése, 4. ~ 5. * (4) bekezdése a l4/2007.(xi. 29.) képviselő-testületi rendelettel megállapított szöveg. Hatályos november 29- től. Kisköre, november 29. Szén József sk. Oláh Jánosné sk.

5 2.) A rendelet 6. ~ (7) bekezdése a (X. 09.) rendelettel megállapított szöveg. Hatályos október 9-től. Kisköre, október 09. Szén József sk. Oláh Jánosné sk. 3.) A rendelet 6. *. (8), (9), (10), (11), (12), (13) bekezdései a 7/2011.(VI. 02.) képviselő testületi rendelettel megállapított szöveg. Hatályos június 2-ától. 3.), 4.), 5.), 6.) A rendelet 1. sz. melléklete a 7/2011.(VI. 02.) képviselő-testületi rendelettel módosítva. Hatályos június 2-ától. Kisköre, június 2. Magyar Csilla sk. Oláh Jánosné helyett: Tóth János Zoltán sk al 7.) A képviselő-testület a 8/2012.(VI. 0 önkormányzati rendeletével a 7. ~. (2) bekezdését hatályon kívül helyezte. A rendelet hatályba lépése: június 01. M.t.~ Csi a TóthJánosZoltán A rendelet kihirdetve: június 01. n Tóth János Zoltán

6 1. sz. melléklet 3.) Sorba temetés, illetve kijelölt sírhely: A SÍRHELYEK Án.~u - egyszemélyes: 6.000,- Ft - kétszemélyes : 9.000,- Ft 4.) Előre váltott / lefoglalt / sírhely - egyszemélyes: 9.000,- Ft - kétszemélyes: ,- Ft Rátemetés esetén minden sírhely árának 50 % -át kell fizetni Fenti árak az ÁFÁ-t tartalmazzák. 25 évet meghaladóan az újraváltás díja: - egyszemélyes sír esetén: 6.000,-Ft (25 évre) - kétszemélyes sír esetén: 9.000,-Ft (25 évre) Urnasírhelyek első megváltása 10 évre: 3.200,-Ft - újraváltás 3.200,-Ft (25 évre) 5.) Előre váltott (lefoglalt) sírhely: - háromszemélyes: ,-Ft - négyszemélyes: ,-Ft 25 évet meghaladóan az újraváltás díja: - háromszemélyes sír esetén: ,-Ft (25 évre) - négyszemélyes sír esetén: ,-Ft (25 évre) 6.) A temető egyes létesítményeinek a vállalkozók részéről történő igénybevételi díjai: a) Ravatalozó használati díj: 2.000,-Ft/temetés b) Hűtőkann: 1.000,-Ft/nap c) Aramvételezési díj: 1.000,-Ft/nap d) Temető használati díj 1.000,-Ft/nap A rendelet 1. sz. melléklete a 10/2008.(X. 09.) képviselő-testülettel módosítva. Hatályos október 9-étől. 3.), 4.), 5.), 6.) A rendelet 1. sz. melléklete a 7/2011.(VI. 02.) képviselő-testületi rendelettel módosítva. Hatályos június 2-ától.

7 2. sz. melléklet 2.) Sírhelyek és sírboltok méretei Megnevezés hossza szélessége mélysége (cm) (cm) (cm) Felnőtt sírhelyek: a.) 1 személyes sírhely síremlék (alap) Rátemetés esetén sírhely síremlék (alap) bjkettőssírhely síremlék (alap) Rátemetés esetén sírhely síremlék (alap) c.) Hármas sírhely síremlék (alap) Rátemetés esetén sírhely síremlék (alap) d.) Négyes sírhely síremlék (alap) Rátemetés esetén sírhely síremlék (alap) ) A rendelet 2. sz. melléklete a (X. 09.) képviselő-testülettel módosítva. Hatályos október 9-étől.

8

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2008. (X.31.) számú rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2008. (X.31.) számú rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2008. (X.31.) számú rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kistolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2000. (X. 5.) számú rendelete. a temetőről és temetkezésről

Kistolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2000. (X. 5.) számú rendelete. a temetőről és temetkezésről Kistolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2000. (X. 5.) számú rendelete a temetőről és temetkezésről Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) a helyi

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2001. (VI.18.) önkormányzati rendelete

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2001. (VI.18.) önkormányzati rendelete Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2001. (VI.18.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről (a 18/2012. (VI.01.) Önk. rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 37/2011. (XII. 15.), a 41/2012. (IV.26.), 45/2012. (V.30.) valamint az 53/2012. (IX. 27.) önkormányzati rendeletekkel módosított 25/2011. (IX. 29.) önkormányzati

Részletesebben

Makó Város Önkormányzatának 8/2009.(III.26.) rendelete a köztemetőről és a temetési helyekről 1

Makó Város Önkormányzatának 8/2009.(III.26.) rendelete a köztemetőről és a temetési helyekről 1 Makó Város Önkormányzatának 8/2009.(III.26.) rendelete a köztemetőről és a temetési helyekről 1 Makó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény

Részletesebben

Tát Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2000. (IX.26.) Kt. sz. rendelete a temetőkről és a temetkezésről

Tát Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2000. (IX.26.) Kt. sz. rendelete a temetőkről és a temetkezésről Tát Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2000. (IX.26.) Kt. sz. rendelete a temetőkről és a temetkezésről 2 Tát Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: önkormányzat)

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) a 16/2009.(IX.29.) és a 22/2011.(XII.16.) rendeletével módosított 5/2009. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 14/2009. (X. 28.) FKKT. rendelete A köztemetőről és a temetkezés rendjéről.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 14/2009. (X. 28.) FKKT. rendelete A köztemetőről és a temetkezés rendjéről. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 14/2009. (X. 28.) FKKT. rendelete A köztemetőről és a temetkezés rendjéről. Fülesd Község Önkormányzati Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

Csengőd Község Képviselőtestületének 16/2011.(IX.1.) önk. rendelete a temetőkről és a temetkezésről. Általános rendelkezések

Csengőd Község Képviselőtestületének 16/2011.(IX.1.) önk. rendelete a temetőkről és a temetkezésről. Általános rendelkezések Csengőd Község Képviselőtestületének 16/2011.(IX.1.) önk. rendelete a temetőkről és a temetkezésről Csengőd Község Képviselőtestülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. (továbbiakban:

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata képviselő-testületének 12/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete a temetkezés helyi rendjéről

Tarnaméra Község Önkormányzata képviselő-testületének 12/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete a temetkezés helyi rendjéről Tarnaméra Község Önkormányzata képviselő-testületének 12/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete a temetkezés helyi rendjéről Tarnaméra Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2007. (IV. 27.) rendelete a temetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetben)

Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2007. (IV. 27.) rendelete a temetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetben) Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007. (IV. 27.) rendelete a temetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetben) Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőről és a temetkezésről szóló 14/2004. (XI. 10.) Ör. (módosításokkal egységes szerkezetben) Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelete. a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelete. a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzatának

Részletesebben

14/2002. (VII.5.) önkormányzati rendelet 1

14/2002. (VII.5.) önkormányzati rendelet 1 1. oldal 14/2002. (VII.5.) önkormányzati rendelet 1 a köztemetőkről és a temetkezésről Egységes szerkezetbe foglalva a 30/2002. (XII.23.) KR. sz. és a 45/2003. (XII.22.) KR. sz. és a 43/2004. (XII.18.)

Részletesebben

Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2001. (VI. 26.) KT. rendelete a temetőkről és a temetkezésről Buj Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 8/2000. (V.29.) Ör. számú r e n d e l e t e

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 8/2000. (V.29.) Ör. számú r e n d e l e t e Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 8/2000. (V.29.) Ör. számú r e n d e l e t e A temetőről és a temetkezés rendjéről 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. február 16.) Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete Egységesítve: 2015.05.05. Hatályos: 2015.06.01. A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉSRŐL (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7/2005. (X.27.) számú rendelete a temető és temetkezés rendjéről

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7/2005. (X.27.) számú rendelete a temető és temetkezés rendjéről NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7/2005. (X.27.) számú rendelete a temető és temetkezés rendjéről Nyáregyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÖZTEMETÖK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRÖL SZÓLÓ 20/2005.(IX. 29.) RENDELETÉNEK

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÖZTEMETÖK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRÖL SZÓLÓ 20/2005.(IX. 29.) RENDELETÉNEK TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÖZTEMETÖK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRÖL SZÓLÓ 20/2005.(IX. 29.) RENDELETÉNEK A 7/2006.(III. 30.) RENDELETTEL, A 11/2007.(VI. 28.) RENDELETTEL, AZ 5/2008.(I.

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Döbrököz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006. (V.18.) számú rendelete a temetőről és a temetkezés rendjéről (Egységes szerkezetbe foglalva a 10/2007. (IV.19.) sz. ÖK rendelettel, a 16/2010.

Részletesebben

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 24/2004.(VII.14.) rendelete

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 24/2004.(VII.14.) rendelete Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004.(VII.14.) rendelete a köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól (Egységes szerkezetben a 32/2004.(X.15.) rendelettel.

Részletesebben

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. 11/2012.(XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított 6/2001./IV.15.

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. 11/2012.(XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított 6/2001./IV.15. Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2012.(XI.28.) önkormányzati rendelettel módosított 6/2001./IV.15./ önkormányzati r e n d e l e t e a köztemetőről és a temetkezési tevékenységről (

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének. 10/2000./X.1./ önkormányzati rendelete a. temetőkről és a temetkezés rendjéről.

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének. 10/2000./X.1./ önkormányzati rendelete a. temetőkről és a temetkezés rendjéről. Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2000./X.1./ önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről. Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010.(XI. 22.) önkormányzati rendelet

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010.(XI. 22.) önkormányzati rendelet Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010.(XI. 22.) önkormányzati rendelet a köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Gelse Község Önkormányzata 7/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelete a temető használatának rendjéről

Gelse Község Önkormányzata 7/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelete a temető használatának rendjéről Gelse Község Önkormányzata 7/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelete a temető használatának rendjéről Gelse Község Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII.

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (VII.15.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés tevékenységéről

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (VII.15.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés tevékenységéről Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (VII.15.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés tevékenységéről Szentes Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk 1 bekezdésének

Részletesebben

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009.(IV. 7.) rendelete. a temetőkről és a temetkezésről

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009.(IV. 7.) rendelete. a temetőkről és a temetkezésről JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009.(IV. 7.) rendelete a temetőkről és a temetkezésről Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi

Részletesebben

I. fejezet Értelmező rendelkezések

I. fejezet Értelmező rendelkezések Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11 /2007. (IX. 28.) rendelete a köztemetők rendjéről, használatuknak, igénybevételüknek szabályairól Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2004. (IV.5.) számú r e n d e l e t e a köztemetők rendjéről, használatuknak, igénybevételüknek szabályairól (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

Nyírbogdány Községi Önkormányzat

Nyírbogdány Községi Önkormányzat Nyírbogdány Községi Önkormányzat 16/2001.(XII.1.) a 9/2003. (XII.31.) és a 4/2010. (IV hó 07.nap) rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt rendelete a temetőkről és a temetkezésről Nyírbogdány

Részletesebben