Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2008. (X.31.) számú rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2008. (X.31.) számú rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről"

Átírás

1 Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2008. (X.31.) számú rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló évi XLIII. törvény ( továbbiakban: Tv ) 41. (3) bekezdésében és a 42. -ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: Általános rendelkezések 1. (1) E rendelet célja az elhunytak emlékének méltó megőrzése, a kegyeleti szolgáltatás kulturált színvonalon történő ellátásának biztosítása, a halottak nyughelye előtti tiszteletadás biztosítása a lelkiismereti meggyőződés, a hitéleti tevékenységek, vallási szokások tiszteletben tartásával. (2) E rendelet hatálya az önkormányzat tulajdonában lévő működő köztemetőre terjed ki. (3) Békésszentandrás Nagyközség köztemetője a 2186 hrsz. alatt található. (4) A rendelet személyi hatálya kiterjed az eltemettető(k)re, a köztemetőben temetkezési szolgáltatást végző, valamint a köztemetőben egyéb temetői munkát végző természetes és jogi személyekre, jogi személyiség nélküli szervezetekre. A köztemető fenntartása és üzemeltetése 2. (1) A köztemető fenntartásáról és üzemeltetéséről Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata / továbbiakban: üzemeltető /gondoskodik. A köztemető használatának és igénybevételének szabályai 3. (1) A köztemetőben egyházi, valamint polgári szertartással történő temetés egyaránt lebonyolítható.

2 2 (2) A köztemetőt fenntartó Önkormányzat köteles felekezethez való tartozás, vagy egyéb megkülönböztetésre tekintet nélkül az állam által elismert vallási szokásokra figyelemmel lehetővé tenni az elhunyt eltemetését az általa fenntartott temetőben. 4. (1) A köztemető bejáratánál jól látható helyen tájékoztatót kell elhelyezni, amelyen fel kel tüntetni a köztemető nyitvatartási idejét, rendjére vonatkozó szabályokat, a tulajdonos és az üzemeltető megnevezését, címét, valamint a köztemető térképét. (2) A köztemető nyitvatartási ideje: január 1-től március 31-ig 8:00-18:00 óráig április 1-től szeptember 30-ig 8:00-20:00 óráig október 1-től december 31-ig 8:00-18:00 óráig tart nyitva. A Halottak Napját megelőző 7 napban és a rákövetkező 7 napban a köztemetőt folyamatosan nyitva kell tartani. (3) A nyitvatartási idő alatt a temetőt bárki látogathatja, a sírokat gondozhatja. 5. (1) A köztemetőben mindenki a hely jellegének megfelelő, a kegyeleti jogokat tiszteletben tartó magatartást köteles tanúsítani. (2) A temetőben gépjárművel közlekedni tilos. A mozgásában korlátozott személyt szállító jármű, valamint a temetőben munkavégzés céljából tartózkodó járművek számára a közlekedés megengedett. (3) A temető területére kutyát - kivéve: vakvezető kutya -, és más állatot bevinni tilos. (4) Kegyeleti tárgyakat, növényeket és egyéb díszítő anyagokat bepiszkítani, eltávolítani tilos. 6. (1) A temető területéről sírkövet, síremléket és fejfát vagyonvédelmi okokból csak a temető üzemeltetőjének előzetes írásbeli engedélyével lehet kivinni. (2) A köztemetőben végzendő munkákat kivéve a sírgondozást, a temetési hely növénnyel való beültetését és díszítését az üzemeltetőnek be kell jelenteni. (3) A köztemetőben hulladékot csak a kijelölt hulladéklerakó helyen lehet elhelyezni. A munkát végző vállalkozók a munkájuk során keletkezett hulladékot kötelesek a munka befejezése után elszállítani. (4) Sírgondozás céljára a vizet bárki ingyenesen használhatja.

3 3 7. (1) A temetőben keletkezett hulladék rendszeres gyűjtéséről és elszállításáról az üzemeltető gondoskodik. (2) A köztemetőben tűzveszélyes tevékenységet végezni csak a tűzvédelmi előírások betartásával szabad. Avart, elszáradt koszorú- és virágmaradványt elégetni a köztemetőben tilos. (3) A köztemetőben elhelyezett tárgyak, sírok, síremlékek megrongálásáért az üzemeltető felelősséggel nem tartozik A temetési hely gazdálkodási szabályai 8. (1) A köztemetőben - a temetkezési szolgáltatók kivételével vállalkozásszerűen munkát végzők temető-fenntartási hozzájárulást kötelesek fizetni, melynek mértékét ezen rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. (2) A temetési hely illetőleg az újraváltás díját ezen rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza. (3) A (1) és a (2) bekezdésben meghatározott díjmértékeket a Képviselő-testület évente felülvizsgálja. Temetési helyek, sírjelek 9. (1) A temetőt - nagyságától függően - sírhelytáblákra (parcella), a sírhelytáblákat pedig sorokra kell osztani. A sorokban a temetési helyeket a temetőt fenntartó Önkormányzat jelöli ki. (2) A sírhelytáblákat, a sorokat és a temetési helyeket számozni kell. A temetési helyek nyilvántartással való azonosíthatóságát biztosítani kell. (3) Az elhunytat - ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetési hely feletti rendelkezési joga - az elhalálozás ideje szerint sorrendben következő temetési helyre kell temetni. (4) A köztemetőben az alábbi típusú temetési helyek biztosítottak: a. egyes sírhely b. kettős sírhely c. sírbolt / tulajdonosi hozzájárulással építtethető / d. díszsírhely e. urnasírhely (5) A sírok egymástól lévő távolsága 90 cm. A sírok közötti távolságnak 0,6-1 méternek kell lennie. A sírhelytáblák között legalább 2 m-es utat kell hagyni.

4 4 10. (1) Békésszentandrás Nagyközség Képviselő-testülete azon elhunyt személyeknek akik a községi közélet valamely területén kiemelkedő teljesítmény nyújtottak, díszsírhelyet adományozhat. (2) A díszsírhely használati ideje a temető fennállásáig tart, használata díjtalan. (3) A díszsírhelybe - a sírnyitás és rátemetés szabályainak megtartása, költségeinek viselése mellett - az elhalt özvegye és az elhalt közvetlen felmenő és lemenő hozzátartozói (szülők, gyermekek) is eltemethetők. (4) A díszsírhelyek gondozásáról az elhunytak hozzátartozói, ezek hiányában a fenntartó Önkormányzat köteles gondoskodni. (5) A díszsírhely adományozásáról az elhunyt legközelebbi hozzátartozóját írásban kell értesíteni. 11. (1) A temetkezési hely megjelölésére sírjel ( pl.: fejfa, kopjafa, kereszt ) létesíthető. Sírjel külön engedély nélkül az üzemeltető részére történő előzetes bejelentés után létesíthető. (2) A síremlékek a sírhely határain túl nem terjedhetnek. A síremléket szilárd alapra kell helyezni, állékonyságáért a kivitelező a felelős. (3) Szabálytalan, közízlést sértő vagy oda nem illő felirattal ellátott síremléket felállítani nem szabad. E szabályt a meglévő sírjelek felújításánál is alkalmazni kell. Kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezése, a sírgondozás szabályai 12. (1) A temetőben csak a sírok, síremlékek, urnahelyek díszítésére szolgáló a kegyeleti jelleget nem sértő tárgyak, növények helyezhetők el. Az engedély nélküli, vagy a temető rendjét zavaró tárgyakat, növényeket az üzemeltető felszólítására az elhelyezőnek el kell távolítania. (2) A sírhely gondozása úgy végezhető, hogy ne sértse más elhunyt hozzátartozójának, illetve más látogatónak kegyeleti érzéseit, és ne akadályozza azokat a sírgondozásban. (3) A munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet, illetve búcsúztatás alatt a munkavégzéssel keletkezett hang, vagy egyéb hatás nem zavarhatja a szertartást. (4) Tilos a sírhely környékét felásni, a talajt elhordani, vagy sírfeltöltésre használni.

5 5 13. (1) A sírhantokon szükséges földpótlás céljára az üzemeltető köteles a köztemetőben termőföldet tárolni. (2) A sírhelyre csak olyan növények ültethetők, amelyek növekedési magassága nem haladja meg az 50 cm-t és nem terjed túl a sírhely határán. Fákat csak a köztemető üzemeltetője ültethet. (3) A sírhely tulajdonosa köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen elvégezni, rendben tartásáról folyamatosan gondoskodni. A temetési hely használati ideje és a megváltás díja 14. (1) A temetési hely felett annak van rendelkezési joga, aki azt megváltotta. (2) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama az alábbi: a./ b./ c./ d./ egyes sírhely esetén 25 év, illetőleg az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év, kettős sírhely esetén az utolsó koporsós betemetés napjától számított 25 év, sírbolt esetén 100 év, urna sírhelybe történő elhelyezése esetén 25 év. (3) A temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbítható (újraváltható). A meghosszabbítás legrövidebb időtartamára az (1) bekezdésben foglaltak az irányadók. Temető-fenntartási hozzájárulás 15. (1) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végző a temető használata után temetőfenntartási hozzájárulást köteles fizetni az üzemeltetőnek A temetési szolgáltatás és a temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek ellátásának rendje 16. (1) Temetési szolgáltatásokat temetkezési vállalkozók végzik. (2) Az üzemeltető hozzájárulása szükséges az építőanyagnak a temetőbe való beszállításához, építési vagy bontási munkák elvégzéséhez.

6 6 (3) A köztemető területére csak kész síremléket, valamint a sírbolt és a sírboltkeret építéséhez szükséges építőanyagot szabad bevinni. Az anyag tárolási helyét az üzemeltető jelöli ki. (4) A munka úgy végezhető, hogy ne sértse a hozzátartozók és a látogatók kegyeleti érzéseit, ne akadályozza az elhunyt elbúcsúztatását. A munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet, gondoskodni kell arról, hogy az eredeti állapota ne változzon. A munka ideje alatt a temetési helyek látogatását nem lehet akadályozni. Szabálysértési rendelkezések 17. (1) Aki e rendelet 5. /1/ - /4/, a 6. /1/ - /3/, a 7. /2/, a11. /2/, /3/, a 12. /4/, 13. /3/ a 16. /3/, /4/, bekezdésében foglaltakat megszegi szabálysértést követ el, és forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. Záró rendelkezések (1) E rendelet december 1-jén lép hatályba. Hatálybalépésével egyidejűleg a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 15/2000.(XII.11.) számú Kt. rendelet hatályát veszti. Békésszentandrás, október 30. ( Hamza Zoltán ) ( dr. Győri Gabriella ) polgármester jegyző Záradék: Jelen rendelet kihirdetésre került október 31-én. Békésszentandrás, október 31. ( dr. Győri Gabriella ) jegyző

7 7 1. sz. melléklet A temetési hely díja, temető-fenntartási hozzájárulás díja 1. Temetési hely díja Egyszemélyes sírhely Kétszemélyes sírhely Urna sírhely Kétszemélyes sírbolt Ft Ft Ft Ft 2. Temető-fenntartási hozzájárulás az üzletszerűen végzett vállalkozási tevékenység gyakorlása esetén alkalmanként 675 Ft. Az 1-2 pontban írt díjak az Áfa-t nem tartalmazzák.

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7/2005. (X.27.) számú rendelete a temető és temetkezés rendjéről

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7/2005. (X.27.) számú rendelete a temető és temetkezés rendjéről NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7/2005. (X.27.) számú rendelete a temető és temetkezés rendjéről Nyáregyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi

Részletesebben

Tápióbicske Község Önkormányzat 11/2004. /VIII.15./ r e n d e l e t e. a temetők fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről

Tápióbicske Község Önkormányzat 11/2004. /VIII.15./ r e n d e l e t e. a temetők fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről Tápióbicske Község Önkormányzat 11/2004. /VIII.15./ r e n d e l e t e a temetők fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről Tápióbicske Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2013.évi (VII.10.) számú rendelete a köztemetők rendjéről és a temetkezésről. I.

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2013.évi (VII.10.) számú rendelete a köztemetők rendjéről és a temetkezésről. I. Dörgicse Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2013.évi (VII.10.) számú rendelete a köztemetők rendjéről és a temetkezésről Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2004. (VII.8.) rendelete a temetőkről és a temetkezésekről (egységes szerkezetben)

Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2004. (VII.8.) rendelete a temetőkről és a temetkezésekről (egységes szerkezetben) Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2004. (VII.8.) rendelete a temetőkről és a temetkezésekről (egységes szerkezetben) Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a temetőkről

Részletesebben

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőről és a temetkezésről szóló 14/2004. (XI. 10.) Ör. (módosításokkal egységes szerkezetben) Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő Testületének. 7/2003. (III. 30.) rendelete. A temetőről és a temetkezésről. Egységes szerkezetben

Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő Testületének. 7/2003. (III. 30.) rendelete. A temetőről és a temetkezésről. Egységes szerkezetben Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő Testületének 7/2003. (III. 30.) rendelete A temetőről és a temetkezésről. Egységes szerkezetben Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselő testülete a temetőkről

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelete. a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelete. a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzatának

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Döbrököz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006. (V.18.) számú rendelete a temetőről és a temetkezés rendjéről (Egységes szerkezetbe foglalva a 10/2007. (IV.19.) sz. ÖK rendelettel, a 16/2010.

Részletesebben

Makó Város Önkormányzatának 8/2009.(III.26.) rendelete a köztemetőről és a temetési helyekről 1

Makó Város Önkormányzatának 8/2009.(III.26.) rendelete a köztemetőről és a temetési helyekről 1 Makó Város Önkormányzatának 8/2009.(III.26.) rendelete a köztemetőről és a temetési helyekről 1 Makó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÖZTEMETÖK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRÖL SZÓLÓ 20/2005.(IX. 29.) RENDELETÉNEK

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÖZTEMETÖK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRÖL SZÓLÓ 20/2005.(IX. 29.) RENDELETÉNEK TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÖZTEMETÖK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRÖL SZÓLÓ 20/2005.(IX. 29.) RENDELETÉNEK A 7/2006.(III. 30.) RENDELETTEL, A 11/2007.(VI. 28.) RENDELETTEL, AZ 5/2008.(I.

Részletesebben

Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2007. (IV. 27.) rendelete a temetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetben)

Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2007. (IV. 27.) rendelete a temetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetben) Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007. (IV. 27.) rendelete a temetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetben) Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete. 5/2006. (V.25.) rendelete

Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete. 5/2006. (V.25.) rendelete Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (V.25.) rendelete a temetőkről és a temetkezésről Tápiószentmárton Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A temetőkről és a temetkezésről 1

A temetőkről és a temetkezésről 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2011. (IX.16.) számú RENDELETE A temetőkről és a temetkezésről 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva a 10/2012.(III.23.) számú rendelettel 1 Tárnok

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) a 16/2009.(IX.29.) és a 22/2011.(XII.16.) rendeletével módosított 5/2009. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő testületének 23/2013 (XII.23.) rendelete. A temetőről és a temetkezési tevékenységről. A rendelet hatálya

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő testületének 23/2013 (XII.23.) rendelete. A temetőről és a temetkezési tevékenységről. A rendelet hatálya Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő testületének 23/2013 (XII.23.) rendelete A temetőről és a temetkezési tevékenységről Vezseny Közégi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

Tát Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2000. (IX.26.) Kt. sz. rendelete a temetőkről és a temetkezésről

Tát Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2000. (IX.26.) Kt. sz. rendelete a temetőkről és a temetkezésről Tát Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2000. (IX.26.) Kt. sz. rendelete a temetőkről és a temetkezésről 2 Tát Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: önkormányzat)

Részletesebben

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2001. (VII.19.) Kt. számú R e n d e l e t e A temetőkről és a temetkezésről

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2001. (VII.19.) Kt. számú R e n d e l e t e A temetőkről és a temetkezésről Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2001. (VII.19.) Kt. számú R e n d e l e t e A temetőkről és a temetkezésről /Egységes szerkezetben 2007. 07. 18./ Csákvár Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 37/2011. (XII. 15.), a 41/2012. (IV.26.), 45/2012. (V.30.) valamint az 53/2012. (IX. 27.) önkormányzati rendeletekkel módosított 25/2011. (IX. 29.) önkormányzati

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 14/2009. (X. 28.) FKKT. rendelete A köztemetőről és a temetkezés rendjéről.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 14/2009. (X. 28.) FKKT. rendelete A köztemetőről és a temetkezés rendjéről. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 14/2009. (X. 28.) FKKT. rendelete A köztemetőről és a temetkezés rendjéről. Fülesd Község Önkormányzati Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete Egységesítve: 2015.05.05. Hatályos: 2015.06.01. A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉSRŐL (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (VIII.29.) önkormányzati rendelete a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (VIII.29.) önkormányzati rendelete a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (VIII.29.) önkormányzati rendelete a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről Újrónafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestületének 5/2002. (III.28) sz. rendelete A temetőkről és temetkezésekről (egységes szerkezetben)

Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestületének 5/2002. (III.28) sz. rendelete A temetőkről és temetkezésekről (egységes szerkezetben) Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestületének 5/2002. (III.28) sz. rendelete A temetőkről és temetkezésekről (egységes szerkezetben) Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kistolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2000. (X. 5.) számú rendelete. a temetőről és temetkezésről

Kistolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2000. (X. 5.) számú rendelete. a temetőről és temetkezésről Kistolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2000. (X. 5.) számú rendelete a temetőről és temetkezésről Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) a helyi

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (II. 27.) rendelete a köztemetőről és a temetkezésről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (II. 27.) rendelete a köztemetőről és a temetkezésről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (II. 27.) rendelete a köztemetőről és a temetkezésről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésekről

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (VII.15.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés tevékenységéről

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (VII.15.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés tevékenységéről Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (VII.15.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés tevékenységéről Szentes Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk 1 bekezdésének

Részletesebben

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete. 1. Általános rendelkezések

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete. 1. Általános rendelkezések Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete A temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet (tervezet) Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 20/2007. (12. 31.) Ör sz. rendelete. A temetőkről és a temetkezésről I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 20/2007. (12. 31.) Ör sz. rendelete. A temetőkről és a temetkezésről I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Biatorbágy Város Képviselő-testülete 20/2007. (12. 31.) Ör sz. rendelete A temetőkről és a temetkezésről Biatorbágy Város Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. Törvény

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a községi köztemetőről és a temetkezésről szóló

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a községi köztemetőről és a temetkezésről szóló Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a községi köztemetőről és a temetkezésről szóló 14/2005. (X.24.), 19/2005.(XII.28.), 12/2006.(VIII.14.) 7/2012.(IV.23.) rendeletekkel módosított

Részletesebben

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 8/2000. (V.29.) Ör. számú r e n d e l e t e

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 8/2000. (V.29.) Ör. számú r e n d e l e t e Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 8/2000. (V.29.) Ör. számú r e n d e l e t e A temetőről és a temetkezés rendjéről 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. február 16.) Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete

Részletesebben

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2007./XII.03./ sz. rendelete

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2007./XII.03./ sz. rendelete ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2007./XII.03./ sz. rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről Zalalövő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete /továbbiakban Önkormányzat/

Részletesebben