Balatonederics Települési Önkormányzat. Képviselő-testület 7/2000. (X. 1.) R e n d e l e t

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Balatonederics Települési Önkormányzat. Képviselő-testület 7/2000. (X. 1.) R e n d e l e t"

Átírás

1 Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testület 7/2000. (X. 1.) R e n d e l e t a köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a település tulajdonát képező köztemető használatának és igénybevételének szabályozására - az évi XLVIII. törvényben (a továbbiakban Ttv.), valamint a 145/1999. (X.o1.) Korm. rendeletben (a továbbiakban R.) foglaltakra figyelemmel - a Ttv (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja I. Fejezet Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet hatálya az Önkormányzat tulajdonában és fenntartásával álló köztemetőre terjed ki. (2) A rendelet személyi hatálya kiterjed az eltemettetőkre, a köztemetőben temetkezési szolgáltatást ellátó, valamint a köztemetőkben egyéb temetői munkát (pl.: emlékkő állítást) végző természetes és jogi személyekre, jogi személyiség nélküli szervezetekre. (3) Köztemető létesítéséhez, bővítéséhez részben vagy egészben történő lezárásához, megszüntetéséhez a képviselő-testület hozzájárulása szükséges. (4) A köztemetők rendeltetésszerű használatárhoz szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása az Önkormányzat feladata és kötelezettsége. (Ttv. 9.. (1) bek., 43.. (2) bek.) 2. Balatonederics község területén a balatonedericsi köztemetőben lehet temetni. 1

2 II. Fejezet A köztemetők használatának és igénybevételének szabályai 3. (1) Az eltemetés módja szerint a temetés hamvasztással vagy elhamvasztás nélkül történik, egyházi vagy világi szertartás szerinti (Ttv (1) bek.) (2) A 2. -ban meghatározott köztemetőn kívüli helyen ravatalozni az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat területileg illetékes városi intézetének engedélyével lehet. 4. (1) A köztemetőkben mindenki a hely jellegének megfelelő, a kegyeleti jogokat tiszteltben tartó magatartást köteles tanúsítani (2) A köztemető területére gépjárművel behajtani - a halott és szemétszállító járművek kivételével nem szabad. A síremlékek elemeinek gépjárművel történő helyszínre szállításához a polgármester engedélyét be kell szerezni. (3) A temetkezési szolgáltatást végző vállakózók a temetések időpontját (nap, óra) kötelesek legalább 24 órával előtte az önkormányzathoz bejelenteni. (4) A ravatalozó helyiséget a temetés előtt legalább egy órával ki kell nyitni. (5) A felravatalozott koporsót a búcsúztatás, szertartás megkezdéséig nyitva lehet tartani. A koporsót a temetés előtt véglegesen le kell zárni. (R (2) bek.) (6) Az elhaltak tetemét a szállítás során a ravatalozásnál, az eltemetésnél a legnagyobb körültekintéssel, kímélettel, a kegyeleti szabályok szigorú betartásával kell kezelni. 5. (1) A köztemető területén lévő sírhelyek gondozását a sírhely felett rendelkezni jogosult saját maga vagy megbízottja útján végzi. A sírhely gondozása magában foglalja a síremlék, illetve sírbolt keretek között biztosított területek rendben tartását is. (2) A köztemető látogatásáért és a sírgondozáshoz igénybe vett vízért díj nem szedhető. (2) A sírgondozás során keletkezett szerves hulladékot az erre rendszeresített hulladéktárolóban kell elhelyezni. Kő, beton, továbbá egyéb nem kommunális hulladék elhelyezése tilos! A hulladék elhelyezéséért díj nem szedhető.. 2

3 6. (1) A köztemetők területén tüzet rakni nem szabad. Gyertyagyújtásnál és annak égetésénél fokozott körültekintéssel kell eljárni, ügyelve arra, hogy tűz ne keletkezzen. (2) 12 éven aluli gyermek a köztemető területén csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat. (3) A köztemetőkben a sírokat, az azokon lévő tárgyakat, a síremlékeket, a fákat, a bokrokat, továbbá a temetők területén található bármilyen más tárgyat megrongálni vagy beszennyezni, a virágokat letépni és a sírok díszítésére szolgáló tárgyakat illetéktelenül elvinni tilos. (4) A temetések alkalmával vagy javítás céljából megbontott síremléket, sírkeretet 6 napon belül eredeti állapotába vissza kell állítani. A megbontott síremlék egyes darabjait idegen síron tárolni nem szabad, elszállításukról az eltemettető köteles gondoskodni. (5) A köztemető területén csak a sírok, sírboltok díszítésére szolgáló tárgyakat (koszorú, virágcsokor, dísznövény, váza, mécses, sírlámpa stb.) szabad elhelyezni. Ezek a tárgyak (növények) a sírhely méreteit nem haladhatják meg. (6) Tilos a temető földjét felásni, a földet elvinni, vagy azt sírhantolásra felhasználni! III. Fejezet A temetési hely gazdálkodás szabályai 7. (1) A köztemetőket - nagyságuktól függően - sírhely táblákra (parcella), a sírhely táblákat pedig sorokra kell osztani. A sorokban a temetési helyeket a temető fenntartójának megbízottja jelöli ki. (2) A sírhelytáblákat, a sorokat és a temetési helyeket számozni kell. A temetési helyek nyilvántartással való azonosíthatóságát biztosítani kell. (R (2) bek.). (3) A sírhelytáblákban, sírhelysorokban a temetkezést a fenntartó által meghatározott temetkezési rend szerint kell végrehajtani. (4) A betelt sírhelytáblákat az utolsó temetés után le kell zárni. A lezárt sírhelytáblákba temetni, rátemetni csak a következő nyugvási időre szóló sírhelydíj befizetése ellenébe3n lehet. (5) Felnőttek és gyermekek eltemetésére külön sírhelytáblákat kell kijelölni. E rendelet alkalmazása szempontjából felnőttnek számítanak a 10 évesnél idősebb korban elhalálozottak. (6) Külön sírhelytáblát kell kijelölni a halvaszületett, az elvetélt magzatok valamint a csonkolt testrészek eltemetésére. (7) A köztemetőkről térképet kell készíteni, melyen folyamatosan fel kell tüntetni a betelt és szabad sírhelytáblákat, sorokat, illetve sírhelyeket. 3

4 (8) A köztemető részletes térképét annak bejáratánál ki kell függeszteni és a változásokkal legalább félévenként ki kell egészíteni. (9) A térkép elkészítése és folyamatos vezetése a fenntartó feladata. IV. Fejezet A sírhelyek méretezése, a sírjelek alkalmazásának szabályai 8. (1) A sírgödröt olyan méretűre kell kiásni, hogy a koporsó abban elhelyezhető legyen. A sírgödör mélysége a talaj és egyéb viszonyoktól függően cm. Koporsóba történő rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó alja legalább 160 cm mélyre kerüljön. (2) A sírhelyek méretezése. - egyszemélyes sir hossza 210 cm, szélessége 90 cm, mélysége 180 cm - kettős sírhely hossza 210 cm, szélessége 190 cm, mélysége 180 cm. - rátemetéses sir hossza 210 cm szélessége 90 cm, mélysége 250 cm (3) A sírok egymástól lévő távolsága 90 cm. A sorok egymásközti távolságának cm-nek kell lennie (4) A gyermektáblában lévő sírhelyek hossza 130 cm 9. (1) Temetési hely megjelölésére sírjel használható, illetőleg létesíthető. (3) A sírjel nem foglalhat el a szabályzatban meghatározott temetési helynél nagyobb területet, magasságát a helyi építési szabályzat, ennek hiányában az építésügyi hatóság korlátozhatja. (3) A síremlék és tartozékai, valamint az emlékoszlop tervét (vázrajzát) a temető üzemeltetőjének az elhelyezés előtt be kell mutatni. (4) A temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő, vagy oda nem illő felirattal ellátott sírjelet elhelyezni nem szabad. E szabályt a meglévő sírjelek felújításánál is alkalmazni kell. (5) A halva született magzat sírhelyét jelzőfával kell megjelölni, amelyen a temetés napját és a temetési hely sorszámát kell feltüntetni. (6) Ha a halva született magzat eltemetéséről - kérésére - közeli hozzátartozója gondoskodott, a sírhelyen kereszt vagy fejfa is elhelyezhető, és azon utónevet is fel lehet tüntetni. (R ) 4

5 V. Fejezet A kegyeleti közszolgáltatások feltételei, a temetési hely megváltási díja, a temető- fenntartási hozzájárulás díja, a ravatalozó használati díja 10. (1) A településen működő köztemetőben a kegyeleti közszolgáltatásokat (Ttv. 3.. h./ pontja az önkormányzat biztosítja. Az üzemeltető vezeti a nyilvántartó könyvet és a sírbolt könyvet. A bejegyzések nem tartalmazhatják a halál okát. (2) A sírhelyekért fizetendő megváltási díjat, valamint a temetési hely feletti rendelkezési jog időtartamát (használati idő) a rendelet melléklete tartalmazza. (3) A köztemetőben üzletszerű tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozások rendelet mellékletében meghatározott mértékű temető fenntartási hozzájárulást kötelesek az önkormányzat részére befizetni. A tevékenység csak a hozzájárulás befizetése után kezdhető meg. (4) A köztemetőben temetkezési szolgáltatást végző vállalkozások a (3) bekezdésben meghatározott temető fenntartási hozzájáruláson felül a ravatalozó használatáért a rendelet mellékletében meghatározott díjat kötelesek megfizetni. A díjat az önkormányzat számlája kell feladni, illetve házipénztárába befizetni. VI. Fejezet A temetési szolgáltatás, a temetőkben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek ellátásának szabályai 10. (1) A temetési szolgáltatások temetkezési vállalkozók végezhetik. (R. 47.l.) (2) A köztemetők területére csak kész síremlék, valamint a sírbolt és a sírboltkeret építéséhez szükséges építőanyagot szabad bevinni. Az anyag tárolási helyét az önkormányzat jelöli ki. (3) A köztemetőben végezendő minden munkát kivéve a hozzátartozók részéről történő sírgondozást, a temetési hely növényekkel való beültetését és díszítését az üzemeltetőnek be kell jelenteni. (4) A munka úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók és látogatók kegyeleti érzéseit, ne akadályozza az elhunyt elbúcsúztatását. A munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet, gondoskodni kell arról, hogy az eredeti állapot ne változzon. A munka ideje alatt a temetési helyek látogatását nem lehet akadályozni. (R (2) bek. 5

6 VII. Fejezet Szabálysértési rendelkezések 11. Amennyiben a cselekmény súlyosabban nem minősül, az alábbi kötelezettségszegések, illetve magatartások szabálysértésnek minősülnek és az elkövető 3o.ooo Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható ha: - a temetőül ki nem jelölt területen halottat eltemet 2.. (1) bekezdés - a sírgondozás során keletkezett hulladékot nem a kijelölt helyre rakja le 5.. (3) bekezdés - a köztemetők területére vonatkozó tűzgyújtási tilalmat megszegi 6. (1) bekezdés első mondata - jogosultság nélkül temetkezési szolgáltatást végez 11.. (1) bekezdés - a köztemetőben bejelentés nélkül végez üzletszerű vállalkozási tevékenységet 11.. (3) bekezdés. VIII. Fejezet Záró és hatályba léptető rendelkezések 12. (1) A jelen rendelet hatálybalépéséről számított 9o napon belül a köztemetők működésének egyéb szabályairól szóló temető szabályzatot el kell készíteni, a jelen rendelet mellékleteként elfogadásra a képviselő-testületnek elő kell terjeszteni,. S az elfogadását követően a köztemető hirdetőtábláján ki kell függeszteni. (2) A jelen rendelet október 01. napján lép hatályba. Kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik az SZMSZ-ben szabályozott módon. (3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 4/1997. IV. 01.) számú önkormányzati rendelet. A kihirdetett rendeletet meg kell küldeni a településen temetkezési szolgáltatást végző vállalkozásoknak tájékoztatás céljából. Balatonederics, szeptember 3. Nagyné Simon Margit Körjegyző Németh József Polgármester Kihirdetve: Balatonederics, október 1-jén. Nagyné Simon Margit körjegyző 6

7 1. számú melléklet Balatonederics Települési Önkormányzat 7/2000. (X. 1.) önkormányzati rendeletéhez 1. Sírbolthely ára 6o évre - 3 személyes sírbolthely ára Ft - 6 személyes sírbolthely ára Ft - 9 személyes sírbolthely ára Ft 2. Sírhelyek díja 25 évre - egyes sírhely Ft - kettes sírhely Ft - gyermek sírhely Ft 3./ A megállapított sírhelydíjon felül 5o % pótdíjat köteles fizetni az, aki - nem balatonedericsi elhunytat kíván a balatonedericsi temetőben eltemettetni - mélyített felnőtt sírhelybe tisztiorvosi engedély alapján még egy koporsót kíván temettetni (egyes sírhelyára a második és a pótdíj) - mélyített felnőtt sírhelybe tisztiorvosi engedély alapján urnát kíván elhelyezni.(egy sírhely díja és a felette elhelyezett urna ennek 5o %-a) 4./ Vállalkozók által fizetendő temető igénybevételi díja Ft 5./ Ravatalozó igénybevételi díja Ft/elhalt 6./ Halott hűtési díja Ft/elhalt 7

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2013.évi (VII.10.) számú rendelete a köztemetők rendjéről és a temetkezésről. I.

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2013.évi (VII.10.) számú rendelete a köztemetők rendjéről és a temetkezésről. I. Dörgicse Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2013.évi (VII.10.) számú rendelete a köztemetők rendjéről és a temetkezésről Dörgicse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Tápióbicske Község Önkormányzat 11/2004. /VIII.15./ r e n d e l e t e. a temetők fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről

Tápióbicske Község Önkormányzat 11/2004. /VIII.15./ r e n d e l e t e. a temetők fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről Tápióbicske Község Önkormányzat 11/2004. /VIII.15./ r e n d e l e t e a temetők fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről Tápióbicske Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2007./XII.03./ sz. rendelete

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2007./XII.03./ sz. rendelete ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2007./XII.03./ sz. rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről Zalalövő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete /továbbiakban Önkormányzat/

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7/2005. (X.27.) számú rendelete a temető és temetkezés rendjéről

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7/2005. (X.27.) számú rendelete a temető és temetkezés rendjéről NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7/2005. (X.27.) számú rendelete a temető és temetkezés rendjéről Nyáregyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend A temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) a 16/2009.(IX.29.) és a 22/2011.(XII.16.) rendeletével módosított 5/2009. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2014. (VIII.15.) önkormányzati rendelete a köztemetők rendjéről és a temetkezési tevékenységről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 3/2004. (I.25. ) SZÁMÚ RENDELETE

Bekecs Községi Önkormányzat 3/2004. (I.25. ) SZÁMÚ RENDELETE Bekecs Községi Önkormányzat 3/2004. (I.25. ) SZÁMÚ RENDELETE A temetőkről és a temetkezésekről A Bekecs Község Önkormányzatának képviselőtestülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 14/2009. (X. 28.) FKKT. rendelete A köztemetőről és a temetkezés rendjéről.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 14/2009. (X. 28.) FKKT. rendelete A köztemetőről és a temetkezés rendjéről. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 14/2009. (X. 28.) FKKT. rendelete A köztemetőről és a temetkezés rendjéről. Fülesd Község Önkormányzati Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

Magyarszentmiklós község Képviselő testületének 9/2000.(IX.15).számú. Rendelete a Temetői Szabályzat közzétételéről.

Magyarszentmiklós község Képviselő testületének 9/2000.(IX.15).számú. Rendelete a Temetői Szabályzat közzétételéről. Magyarszentmiklós község Képviselő testületének 9/2000.(IX.15).számú Rendelete a Temetői Szabályzat közzétételéről. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. és a végrehajtása tárgyában

Részletesebben

Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2001. (VI. 26.) KT. rendelete a temetőkről és a temetkezésről Buj Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Csengőd Község Képviselőtestületének 16/2011.(IX.1.) önk. rendelete a temetőkről és a temetkezésről. Általános rendelkezések

Csengőd Község Képviselőtestületének 16/2011.(IX.1.) önk. rendelete a temetőkről és a temetkezésről. Általános rendelkezések Csengőd Község Képviselőtestületének 16/2011.(IX.1.) önk. rendelete a temetőkről és a temetkezésről Csengőd Község Képviselőtestülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. (továbbiakban:

Részletesebben

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testületének

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testületének Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testületének 19/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÖZTEMETÖK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRÖL SZÓLÓ 20/2005.(IX. 29.) RENDELETÉNEK

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÖZTEMETÖK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRÖL SZÓLÓ 20/2005.(IX. 29.) RENDELETÉNEK TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÖZTEMETÖK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRÖL SZÓLÓ 20/2005.(IX. 29.) RENDELETÉNEK A 7/2006.(III. 30.) RENDELETTEL, A 11/2007.(VI. 28.) RENDELETTEL, AZ 5/2008.(I.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. december 10-i nyilvános ülésére.

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. december 10-i nyilvános ülésére. 6. NAPIREND Ügyiratszám: 4/146-1/2010. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. december 10-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: A temetőkről és a temetkezésről szóló 16/2006. (VI. 19.) Kt. rendelet

Részletesebben

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2006. (I.31.) Ök. Rendelettel 13/2005. (IX. 30.) Ök. Rendelettel módosított 30/2000. (XI.28.) Ök. R. számú rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről e g y s

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2001. /IV.19./ önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010.(XII.15) számú Önkormányzati rendelete. a köztemetőről és temetkezési tevékenységről

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010.(XII.15) számú Önkormányzati rendelete. a köztemetőről és temetkezési tevékenységről Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010.(XII.15) számú Önkormányzati rendelete a köztemetőről és temetkezési tevékenységről Mátramindszent Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőről és a temetkezésről szóló 14/2004. (XI. 10.) Ör. (módosításokkal egységes szerkezetben) Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (II. 27.) rendelete a köztemetőről és a temetkezésről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (II. 27.) rendelete a köztemetőről és a temetkezésről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (II. 27.) rendelete a köztemetőről és a temetkezésről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésekről

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2003.(IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a temetőkről és a temetkezésről

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2003.(IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a temetőkről és a temetkezésről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2003.(IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a temetőkről és a temetkezésről Bátonyterenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzatokról

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2001. (VI.18.) önkormányzati rendelete

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2001. (VI.18.) önkormányzati rendelete Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2001. (VI.18.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről (a 18/2012. (VI.01.) Önk. rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

Általános rendelkezések:

Általános rendelkezések: Liptód községi Önkormányzat - 7/2011. (V.30.) sz. rendelettel módosított - 10/2003.(X.7.) sz. önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről Liptód község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2004. (VII.8.) rendelete a temetőkről és a temetkezésekről (egységes szerkezetben)

Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2004. (VII.8.) rendelete a temetőkről és a temetkezésekről (egységes szerkezetben) Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2004. (VII.8.) rendelete a temetőkről és a temetkezésekről (egységes szerkezetben) Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a temetőkről

Részletesebben

Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő Testületének. 7/2003. (III. 30.) rendelete. A temetőről és a temetkezésről. Egységes szerkezetben

Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő Testületének. 7/2003. (III. 30.) rendelete. A temetőről és a temetkezésről. Egységes szerkezetben Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő Testületének 7/2003. (III. 30.) rendelete A temetőről és a temetkezésről. Egységes szerkezetben Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselő testülete a temetőkről

Részletesebben

F E L H Í V Á S. Szentendre, 2013. november 21. dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

F E L H Í V Á S. Szentendre, 2013. november 21. dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző F E L H Í V Á S A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. (5) bekezdése értelmében a települési önkormányzat képviselő-testülete a temetőkben alkalmazandó díjtételek megállapításakor

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Döbrököz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006. (V.18.) számú rendelete a temetőről és a temetkezés rendjéről (Egységes szerkezetbe foglalva a 10/2007. (IV.19.) sz. ÖK rendelettel, a 16/2010.

Részletesebben

Makó Város Önkormányzatának 8/2009.(III.26.) rendelete a köztemetőről és a temetési helyekről 1

Makó Város Önkormányzatának 8/2009.(III.26.) rendelete a köztemetőről és a temetési helyekről 1 Makó Város Önkormányzatának 8/2009.(III.26.) rendelete a köztemetőről és a temetési helyekről 1 Makó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény

Részletesebben

A temetőkről és a temetkezésről 1

A temetőkről és a temetkezésről 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2011. (IX.16.) számú RENDELETE A temetőkről és a temetkezésről 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva a 10/2012.(III.23.) számú rendelettel 1 Tárnok

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2012. (IX.10.) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezésről

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2012. (IX.10.) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezésről Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2012. (IX.10.) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezésről Nagycenk Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben