Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2001. (VI.18.) önkormányzati rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2001. (VI.18.) önkormányzati rendelete"

Átírás

1 Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2001. (VI.18.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről (a 18/2012. (VI.01.) Önk. rendelettel egységes szerkezetben) Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított és kiegészített évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében, a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. tv. 41. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel ez utóbbi Tv. végrehajtásáról rendelkező 145/1999. (X.1.) Korm. rendeletre, a következő rendeletet alkotja: Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya kiterjed a Nagykálló város közigazgatási területén lévő köztemetőkre. 2. (1) Az önkormányzat a köztemető fenntartásáról és üzemeltetéséről kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján gondoskodik. (2) A temetőnek és létesítményeinek mindenkor alkalmasnak kell lenni temetési tevékenység lebonyolítására. Ennek érdekében a temető üzemeltetője köteles a ravatalozó és a hűtőberendezése állandó üzemképes állapotban tartásáról gondoskodni. (3) Az önkormányzat a tulajdonában álló működő köztemetőben az alábbi infrastrukturális feltételeket biztosítja: - az elhunyt ravatalozására, a kegyelet lerovására ravatalozót, - a halottak ideiglenes elhelyezésére, tárolására hűtőt, - a temetőhöz vezető út és a sírhelytáblákat összefogó utak gépjárművel is járhatóak, a parkolási lehetőség a temető főbejárata felőli oldalon biztosított, - a temető kerítéssel ellátott,

2 - a temetőben keletkezett hulladék gyűjtése, elhelyezése és elszállítása megoldott, - vízvételi lehetőség biztosított. Temető létesítése, lezárása, megszüntetése, újbóli használatba vétele 3. A temető létesítésére, lezárására, megszüntetésére, újbóli használatba vételére a Tv. és a Vhr. szabályait kell alkalmazni. Temetési helyek és szabályok 4. (1) A temetőt sírhelytáblákra, a sírhelytáblákat pedig sorokra kell osztani. A sorokban a temetési helyeket a temető üzemeltetője jelöli ki. (2) A sírhelytáblákat, a sorokat és a temetési helyeket számozni kell. A sírhelytábla számozását a helyszínen is fel kell tüntetni. (3) A halottakat az elhalálozás ideje szerinti sorrendben a következő sírhelybe kell temetni, kivéve a kettős sírhelybe történő temetést. Lezárt sírhelytáblába temetni nem szabad, azonban a sírboltokba, vagy kettős sírhelyekbe lezárás után is szabad temetni. (4) A (3) bekezdésben meghatározott sorrendtől eltérő temetésre az üzemeltető adhat engedélyt. (5) Az elhamvasztott halottak hamvainak urnáit az urnafalon a (3) bekezdésben foglalt sorrend szerint kell elhelyezni. 5. (1) A sírhelyek méretei: a.) egyes felnőtt sírhely: 200 cm hosszú, 100 cm széles, 200 cm mély, b.) kettős felnőtt sírhely: 200 cm hosszú, 200 cm széles, 200 cm mély,

3 c.) gyermeksírhely: 150 cm hosszú, 60 cm széles, 160 cm mély, d.) urnafülke (két urna elhelyezésére szolgál) mérete: 40 x 40 cm, e.) sírbolthely (két koporsó elhelyezését biztosítja): 210 cm hosszú, 9cm széles, 260 cm mély. (2) Rátemetés esetén a sírgödröt úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 160 cm mélységbe kerüljön. (3) A sírok egymástól való oldaltávolsága 60 cm, gyermeksírok esetén 40 cm. A sírdombok magassága legfeljebb 50 cm lehet. (4) A hant nélküli temetés céljára amennyiben erre igény merül fel külön táblát kell kijelölni. (5) A díszsírhelyek a temetőnek erre a célra rendelt területén fenntartott sírhelyek, amelyeket Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testülete örök temetkezési hely céljára adományoz. Az adományozott díszsírok a köztemető fenntartásáig fennmaradnak. A sírhelyek használati ideje (1) A sírhelyek használati ideje: a.) sírhely 25 év b.) urnafülke 10 év c.) sírbolt 60 év 6. (2) A használati idő kérelemre ugyanennyi időre meghosszabbítható, amenynyiben az újraváltási árat megfizetik. (3) A sírhely árakat és azok újraváltási árát a rendelet melléklete tartalmazza. Sírjelek alkalmazása 7. (1) A temetési hely megjelölésére sírjel létesíthető, de az nem foglalhat el a temetés helyénél nagyobb területet. A sírjel felállításának, felújításának, átépítésének és lebontásának szabályszerűségét a temető üzemeltetője ellenőrzi.

4 (2) A síremlék fenntartásáról az elhunyt személy örökösei kötelesek gondoskodni. (3) Díszsírhelyeken lévő síremlék gondozásáról, fenntartásáról, - ha a hozzátartozók ezen kötelezettségüknek nem tesznek eleget az önkormányzat a mindenkori üzemeltető útján gondoskodik. 8. (1) A temetőben végzendő minden munkát be kell jelenteni a temető üzemeltetőjének, kivéve a sírok gondozását. (2) A temetőhasználatért a temetőben üzletszerű tevékenységet folytató vállalkozó temető használati díjat köteles fizetni. A temető használati díj mértékét a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. (3) A sírok gondozása csak a hozzátartozó által megváltott sírhely méretéig terjedhet. Amennyiben a sírhant területén kívül is növényzetet kíván a sír gondozója elhelyezni, azt minden esetben egyeztetnie kell a temető üzemeltetőjével. A sorok közötti átjárást akadályozó növényzet telepítése tilos. (4) Fákat és cserjéket a sírhelyen kívüli területen csak az üzemeltetővel történt előzetes egyeztetés után szabad ültetni. A 2 m magasságot elérő, nem gondozott növényzetet a temető üzemeltetője eltávolíthatja és az eltávolítás költségeit a sír gondozására köteles személlyel megtéríttetheti. Temetkezési szolgáltatások 9. (1) A köztemetőben temetkezési szolgáltatást a jogszabályokban előírt engedélylyel rendelkező vállalkozók végezhetnek. (2) A temetkezési szolgáltatók kötelesek a hely jellegének megfelelő viseletben, a szertartások és búcsúztatások rendjének tiszteletben tartásával végezni munkájukat. (3) A temetkezési szolgáltatók minden olyan megkezdett nap után, amelyen e vállalkozási tevékenységüket végzik, temető-fenntartási hozzájárulást fizetni.

5 (4) A temetkezési szolgáltatók a temető létesítményeit bérleti díj ellenében vehetik igénybe. A ravatalozó esetén az igényt lehetőség szerint a használat előtt legalább 3 munkanappal előbb kell bejelenteni. A bérleti díjat az igénybevételt megelőzően kell az üzemeltető számára megfizetni. (5) Az üzemeltető az igényekről nyilvántartást vezet. Az igénylő számára a létesítmény átadása nem tagadható meg, kivéve a más vállalkozó részéről történő korábbi lefoglalást. (6) A temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjakat a temetkezési szolgáltatást végző üzemeltetőnek is meg kell fizetnie. (7) A temető-fenntartási hozzájárulás díjának és a létesítmények bérleti díjának az összegét a rendelet melléklete tartalmazza. (8) A temető területén szolgáltatást nyújtó vállalkozók kötelesek a tevékenységük során keletkező hulladék elszállításáról gondoskodni. A temető rendje 10. (1) A temető nyitva tartását az üzemeltető határozza meg. A nyitva tartási időt és a temető rendjét a temető bejáratánál elhelyezett táblán közzé kell tenni. (2) A temetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magaviseletet tartozik tanúsítani. (3) A temetőbe gépjárművel a temetkezési szolgáltatás ellátásához szükséges, illetve a járásképteleneket szállító gépjárművek kivételével csak külön engedéllyel, az e rendelet mellékletében meghatározott díj megfizetését követően lehet. (4) A sírhelyek gondozása során keletkezett szemetet a sírhelyek között tárolni tilos, azt a szeméttárolóban kell elhelyezni. A temető üzemeltetője a szemét összegyűjtésére és tárolására szolgáló helyeket köteles kijelölni, és a szemét elszállításáról szükség szerint, de hetente legalább egyszer gondoskodni. (5) A temető területének, épületének, tartozékainak, növényzetének rongálása, szennyezése tilos.

6 (6) A temető területére állatot bevinni a vakvezető kutya kivételével tilos. (7) A temetőben gyertyát, mécsest gyújtani legkésőbb a zárás előtt egy órával szabad. A tűzveszély elhárításához szükséges intézkedéseket annak kell megtennie, aki a gyertyát vagy mécsest gyújtotta. Záró rendelkezések 11. (1) Hatályon kívül helyezte a 18/2012. (VI.01.) Önk. rendelet. Hatálybalépésének ideje kihirdetése napja. (2) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az évi LXIII. törvényben, valamint a végrehajtására kiadott 145/1999. (X.1.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadóak. (3) Jelen rendelet június 19. napján lép hatályba. A hatályba lépéssel egyidejűleg a temetőkről szóló évi 2. sz. tanácsrendelet hatályát veszti. F o d o r János sk. polgármester Csordásné Szikora Erzsébet sk. jegyző 1 A 11. (1) bekezdését hatályon kívül helyezte a 18/2012. (VI.01.) Önk. rendelet. Hatályba lépésének ideje a kihirdetés napja.

7 1. sz. melléklet 1.) A városi köztemetőben a sírhelyek megváltási árai: - egyes felnőtt sírhely 4.700,-Ft - kettős felnőtt sírhely 9.400,-Ft - gyermeksírhely 2.350,-Ft - urnafülke ,-Ft - sírbolthely alá-építménnyel ,-Ft - koporsós rátemetés esetén az egyes sírhely megváltási árának 100 %-a - urnás rátemetés esetén az egyes sírhely megváltási árának 50 %-a - urna földben történő elhelyezése esetén a gyermeksírhely ára (1) A használati idő meghosszabbítása esetén az újraváltási árak megegyeznek a sírhely megváltási árakkal. (2) A temetőben üzletszerű tevékenységet folytató vállalkozók által fizetendő temető használati díj - sírjel felújítás esetén 1.000,-Ft/alkalom - sírjel helyreállítás rátemetés után 2.000,-Ft/alkalom - új sírjel készítése esetén 4.000,-Ft/alkalom (3) A temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak: - temető-fenntartási hozzájárulás 1.000,-Ft/elhalt - ravatalozó és hűtő-tároló bérleti díja 3.000,-Ft (5) Behajtási engedély 900,-Ft A díjak az Áfá-t nem tartalmazzák!

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete Egységesítve: 2015.05.05. Hatályos: 2015.06.01. A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉSRŐL (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend A temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. december 10-i nyilvános ülésére.

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. december 10-i nyilvános ülésére. 6. NAPIREND Ügyiratszám: 4/146-1/2010. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. december 10-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: A temetőkről és a temetkezésről szóló 16/2006. (VI. 19.) Kt. rendelet

Részletesebben

Polgárdi Római Katolikus Egyházközség 8154 Polgárdi, Kossuth Lajos u. 175. 22/366-309 TEMETŐSZABÁLYZAT. Polgárdi, 2008. február 1.

Polgárdi Római Katolikus Egyházközség 8154 Polgárdi, Kossuth Lajos u. 175. 22/366-309 TEMETŐSZABÁLYZAT. Polgárdi, 2008. február 1. Polgárdi Római Katolikus Egyházközség 8154 Polgárdi, Kossuth Lajos u. 175. 22/366-309 TEMETŐSZABÁLYZAT Polgárdi, 2008. február 1. 1.. Bevezető rendelkezések 1. A temető a Polgárdi Római Katolikus Egyházközség

Részletesebben

II. fejezet A temető szabályzat hatálya 2. (1) A temető szabályzat hatálya az alábbi temetőkre terjed ki: Felső temető:

II. fejezet A temető szabályzat hatálya 2. (1) A temető szabályzat hatálya az alábbi temetőkre terjed ki: Felső temető: TEMETŐSZASÁLYZAT (a vastagon szedett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A temetőszabályzatot kiadó plébánia neve: Római Katolikus Plébánia címe: 6120 Kiskunrnajsa, Iskola u. 2. a temető

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 16/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 21/2000. (VI.15.) sz. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 21/2000. (VI.15.) sz. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 21/2000. (VI.15.) sz. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről a 8/2001.(V.14.) sz. a 1/2003. (I.20.) sz. rendelettel és a 28/2004. (XII.13.) sz. rendelettel

Részletesebben

1999. évi XLIII. törvény a temetõkrõl és a temetkezésrõl

1999. évi XLIII. törvény a temetõkrõl és a temetkezésrõl 1999. évi XLIII. törvény a temetõkrõl és a temetkezésrõl Az Országgyûlés az elhunyt személyek emlékének méltó megõrzése és ápolása, a temetkezés közegészségügyi és kegyeleti rendeltetésének érvényesítése,

Részletesebben

Szerzők: Horváth Csaba Prutkay János. Felelős kiadó: PolgART Könyvkiadó Kft. ügyvezető igazgatója Lektor: Prutkay János Szerkesztő: Angyal Eleonóra

Szerzők: Horváth Csaba Prutkay János. Felelős kiadó: PolgART Könyvkiadó Kft. ügyvezető igazgatója Lektor: Prutkay János Szerkesztő: Angyal Eleonóra Szakmai támogatók: Országos Temetkezési Egyesület és Ipartestület Magán Temetkezési Szolgáltatók Országos Szakegyesülete Temetőkertészek és Temetőfenntartók Egyesülete Szerzők: Horváth Csaba Prutkay János

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 52-67 Rendelete: 4-5 T á r g y s o r o z a t a A Monori Rendőrkapitányság

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség szabályzata az egyházközség tulajdonában lévő temetkezési emlékhely használatának rendjéről

A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség szabályzata az egyházközség tulajdonában lévő temetkezési emlékhely használatának rendjéről Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség Képviselőtestülete A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség szabályzata az egyházközség tulajdonában lévő temetkezési emlékhely használatának

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2004. (XII. 10.) rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésével és kezelésével összefüggő tevékenységről A 1/2005. (I. 27.), 20/2005. (IX. 30.),

Részletesebben

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(X.5.) sz. önkormányzati rendelettel, valamint a 6/2010. (XII. 15.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 14/2005.(XII.21.) sz. önkormányzati

Részletesebben

A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HATÁLYA

A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HATÁLYA Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010. (XII.20. ) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Bocskaikert Község Önkormányzatának

Részletesebben

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének a 11/2003. (VI. 13.) a 4/2005.(II.16.) a 22/2008.)XII. 12.) a 15/2009.(IX.04.) a 16/2009.(IX.29.) és a 19/2009.(XII. 11.) a 17/2010. (XII. 16.)

Részletesebben

1 Módosítva a 33/2008./XI.28.sz. ÖK. rendelet 1. -a alapján 2

1 Módosítva a 33/2008./XI.28.sz. ÖK. rendelet 1. -a alapján 2 Ócsa Város 1 Önkormányzatának 10/1999./III.31./számu Önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről 2 1

Részletesebben

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei RENDELETT TERVEZET Füzérradvány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2012. (...) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Füzérradvány

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki.

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki. EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 14/2004.(IV.30.) Rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 01/2005.(I.31.), a 2/2006.(I.26.) és 15/2006.(XI.30.) és 7/2007.(XI.22.) Rendelettel

Részletesebben

Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (...) önkormányzati rendelet-tervezete a hulladékkezelési közszolgáltatásról

Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (...) önkormányzati rendelet-tervezete a hulladékkezelési közszolgáltatásról Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (...) önkormányzati rendelet-tervezete a hulladékkezelési közszolgáltatásról Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Inárcs Nagyközség

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Pátka Község Önkormányzata 2/2014 (II.5.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 14/2002. (XII. 30.) RENDELETE A KÖZTISZTASÁGRÓL ÉS A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK GYŰJTÉSÉRE ÉS ELSZÁLLÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

Részletesebben

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2004. (III.01.) önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Biri Község Önkormányzat a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról. Általános rendelkezések

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról. Általános rendelkezések Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya Bucsa Község Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról, a település közigazgatási területén Bucsa Község

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 20/2002. (XII. 18.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal és szelektív hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 1 Törökszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a helyi

Részletesebben

LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete

LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2004. (III. 10.) Ör. rendelete A köztisztasággal összefüggő tevékenység és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás rendjéről

Részletesebben

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének. 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete. a közterületek használatáról

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének. 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete. a közterületek használatáról Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete a közterületek használatáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54.

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 8/2010. (IV. 26.) rendelete

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 8/2010. (IV. 26.) rendelete Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 8/2010. (IV. 26.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és a lakbérek mértékéről a módosításáról szóló 25/2011. (XII. 13.)

Részletesebben