Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2004. (VII.8.) rendelete a temetőkről és a temetkezésekről (egységes szerkezetben)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2004. (VII.8.) rendelete a temetőkről és a temetkezésekről (egységes szerkezetben)"

Átírás

1 Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2004. (VII.8.) rendelete a temetőkről és a temetkezésekről (egységes szerkezetben) Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvény 40. (2) bekezdésében és a 41. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a törvény végrehajtásáról szóló 145/1999.(X.1.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembe vételével az alábbi rendeletet alkotja: Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet hatálya Fülöpszállás Községi Önkormányzat tulajdonában lévő köztemetőre, annak fenntartására és a temetkezéssel kapcsolatos tevékenységre terjed ki. (2) A köztemető helyrajzi száma és területe: 216 hrsz 1 ha 1438 m2, 218/1 hrsz 4416 m2. (3) 1 A köztemető fenntartója az önkormányzat, üzemeltetéséről és a temetkezési szolgáltatások nyújtásáról a külön jogszabályban foglalt feltételeknek megfelelő gazdálkodó szervezet útján gondoskodik. Temetési helyek és szabályok 2. (1) A temetőt sírhelytáblákra (parcella), a sírhelytáblákat pedig sorokra kell osztani. A sorokban a temetési helyeket az üzemeltető jelöli ki. (2) A temetési helyek méretei: a.) koporsós temetés esetén: - egyes sírhely mérete 80X210 cm - kettős sírhely mérete 160X210 cm - sírbolt mérete: 2 koporsó elhelyzésére 220X270 cm, 4 koporsó elhelyzésére 300X270 cm. b.) Az urnasírhely mérete az egyes sírhely méretével azonos, amelyre legfeljebb 4 urna helyezhető el. c.) sírhelyek közötti távolság legalább 60 cm. 3. (1) Az elhunytat az eltemetésre kötelezett kérelmére az általa megjelölt temetési helyre kell temetni, ha a fölött rendelkezési joga van. (2) Az elhunytat ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetkezési hely felett rendelkezési joga az elhalálozás ideje szerinti sorrendben következő temetési helyre kell temetni. (3) A sírboltba temetés rendjét a sírbolt könyv határozza meg. 1 Az 1. (3) bekezdés módosított szövegét megállapította a 21/2008.(XII.8.) sz. rendelet. Hatályos: tól.

2 A rátemetés 4. (1) A koporsós temetésre szolgáló egyes sírhelyre további egy koporsó vagy 25 évnél régebben elhunyt holttestmaradvány rátemethető. (2) Kettős sírhely egy-egy részébe az (1) bekezdésben meghatározottak szerint történhet rátemetés. (3) Koporsós temetésre szolgáló egyes sírhelyre legfeljebb 4 urna, kettős sírhelyre legfeljebb 8 urna temethető rá. A temetési hely feletti rendelkezési jog 5. (1) A temetési helyet az elhunyt hozzátartozójának (eltemettetőnek) meg kell váltania (megváltási díj) és ezzel a temetési hely felett rendelkezési jogosultságot szerez. (2) A rendelkezési jogosultság kezdő napja a megváltás napja. (3) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő): a.) egyes sírhely esetén 25 év, illetőleg az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év, b.) kettős sírhely esetén az utolsó koporsós betemetés napjától számított 25 év, c.) sírbolt esetén 60 év, d.) urnasírhely esetén 10 év. (4) A rendelkezési jog a (3) bekezdés szerinti időtartammal meghosszabbítható (újraváltható) akkor, ha a temető vagy a sírhelytábla nem kerül lezárásra vagy átrendezésre. (5) Megszűnik a rendelkezési jog gyakorlása, ha a.) a használati idő meghosszabbítás hiányában lejár, b.) a temetési hely megszűnik, c.) a holttest új temetési helyre történő áthelyezésével, d.) a holttest elhamvasztásával, kivéve, ha az urnát ugyanarra a temetési helyre rátemetéssel visszahelyezik. (7) Ha a rendelkezési jog a (6) bekezdés a.) pontja szerint szűnik meg, a temetési hely, illetve a síremlék a használati idő lejártát követő 25 évig nem szüntethető meg. (8) A temetési helyek megváltási díjai, illetőleg az újraváltás díja: a.) egyes sírhely: Ft, újraváltás díja: Ft. b.) kettes sírhely: Ft, újraváltás díja: Ft. c.) sírbolt: - 2 koporsós: Ft, újraváltás díja: Ft. - 4 koporsós: Ft, újraváltás díja: Ft. d.) urnasírhely: Ft, újraváltás díja: Ft. Sírboltba temetés 6. (1) A temetőben sírbolt építési engedély alapján és csak felépítményként létesíthető. (2) Az engedély meglétét az építési munka megkezdésekor az üzemeltető köteles ellenőrizni. (3) A sírbolt felett rendelkezőnek az tekinthető, aki a megállapított sírbolthely díját megfizette és rendelkezői minőségét a sírbolt könyvbe bejegyeztette.

3 (4) Hatályon kívül. 2 A síremlék 7. (1) A temetési hely megjelölésére sírjel (síremlék) használható, illetőleg létesíthető, amely a temetési hely méretét nem haladhatja meg. (2) A sírjel (síremlék) tervét (vázlatát) vagy leírását az üzemeltetőnek az elhelyezés előtt be kell mutatni. (3) A temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő, vagy oda nem illő felirattal ellátott sírjelet (síremléket) elhelyezni nem szabad, a polgármester az ilyenek lebontását kezdeményezheti az építésügyi hatóságnál. (4) A sírjelek (síremlék) közé szilárd burkolatú kísérő járda építhető legfeljebb 30 cm szélességben a temetési hely határain belül. (5) A temetési hely használati ideje alatt a sírjelet (síremléket) eltávolítani vagy arról a halott nevét törölni tilos. (6) A meglévő sírjelet (síremléket) kicserélni csak a kegyeleti igények tiszteletben tartásával a (2) bekezdésben foglaltak betartásával lehet. (7) A sírjel (síremlék) szabályszerű felállítását, átépítését, lebontását a temető üzemeltetője ellenőrzi. Temetkezési szolgáltatások 8. (1) A köztemetőben a temetkezési szolgáltatásokról az üzemeltető gondoskodik, az azok végzésére engedéllyel rendelkező temetkezési szolgáltatóval. (2) 3 A temetkezési szolgáltatások díjait az üzemeltetővel kötött szerződésben foglaltak szerint évente egy alkalommal a képviselő-testület állapítja meg. Az alkalmazható díjtételeket a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. (3) A ravatalozó és a benne lévő temetkezési eszközök a Református Egyház tulajdonát képezik, amelyek használati díját és a halott hűtéséért fizetendő díjat az egyház állapítja meg. A temető rendje 9. (1) A működő köztemető nyitva tartása: november 1-től március 31-ig 7,00 16,00 óráig április 1-től október 31-ig 6,00 19,00 óráig (2) A nyitva tartás rendjét, valamint a temető rendjére vonatkozó rendelkezéseket az üzemeltető a temető bejáratánál kifüggeszteni köteles. (3) A sírhely birtokosa a sírhely gondozását, díszítését szabad belátása szerint végezheti. Ezen kívül miden temetői tevékenységet (pad elhelyezése, fa ültetése, stb.) be kell jelentenie a temető üzemeltetőjének. A sírhely birtokosa köteles a sírhely és környékének gondozásáról, gyomtalanításáról gondoskodni. 2 Hatályon kívül helyezte a 19/2004.(X.8.) ör. 1. -a. 3 A 8. (3) bekezdés módosított szövegét megállapította a 21/2008.(XII.8.) sz. rendelet. Hatályos: tól.

4 (4) A sírgödröt kifalazni, kibetonozni, kideszkázni, más el nem bomló anyaggal kibélelni tilos. (5) A temetőben és közvetlen környezetében tilos minden olyan magatartás, amely a kegyeleti érzést és a szertartások rendjét sérti, valamint a látogatókat megbotránkoztatja. (6) A temetőben 12 éven aluli gyermek csak szülői felügyelettel tartózkodhat. (7) Kutyát vakvezető kutya kivételével a temetőbe bevinni tilos. (8) Építőanyagot a temetőbe beszállítani, építési vagy bontási munkát megkezdeni vagy bontási anyagot elszállítani csak az üzemeltető hozzájárulásával szabad. Az építési hulladékot a keletkezésétől számított 3 napon belül el kell szállítani. (9) A temetőbe járművel behajtani és azzal közlekedni a mozgáskorlátozottak és a bejelentett, illetve engedélyezett munkálatokat végzők kivételével tilos. (10) A temetőben szemetelni, a kegyeleti tárgyakat, a növényeket és egyéb díszítő anyagokat bepiszkítani, rongálni, eltávolítani tilos. 10. (1) A temetőben avart, elszáradt koszorút, virágmaradványt és egyéb anyagokat égetni tilos. (2) A temetőben keletkezett hulladékot csak az üzemeltető által arra kijelölt helyre lehet lerakni. (3) A sírok, urnasírok kerítéssel nem határolhatók körül. 11. (1) A temetőben munkát végző vállalkozók (kőfaragó, kertész, temetkezési szolgáltató stb.) tevékenységük során az e rendeletben foglaltakat kötelesek betartani. Tevékenységük gyakorlása során a temető-látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban, a temető infrastrukturális létesítményeiben kárt nem okozhatnak, zajkeltéssel a szertartásokat nem zavarhatják (2) A temető területéről sírkövet, síremléket és fejfát kiszállítani vagyonvédelmi okokból csak az üzemeltető engedélyével szabad. (3) Hatályon kívül (1) A temetői munkák során (így különösen: rátemetés, exhumálás, áthelyezés) talált értékekről (pld. ékszer, nemesfémből készült protézis, stb.) és a találás körülményeiről az üzemeltetőnek jegyzőkönyvet kell felvennie és a jogosult részére történő átadásig gondoskodnia kell a talált érték biztonságos megőrzéséről. (2) Az elhalttal eltemetett és a sír felnyitásakor előkerült értéket képező dolgokra hagyatéki eljárás lefolytatása céljából az üzemeltető értesíti a jegyzőt. 4 Hatályon kívül helyezte a 19/2004.(X.8.) ör. 1. -a.

5 12/A. 5 (1) A temető üzemeltetését a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999.évi XLIII. tv. 17. (1) bekezdésében, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999.évi XLIII. tv. végrehajtására kiadott 145/1999.(X.1.) Korm. rendelet 54. (1) (2) meghatározott feltételeknek megfelelő gazdálkodó szervezet végezheti az önkormányzattal kötött szerződés alapján. (2) A temetőn belüli, az elhunytnak a temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő szállításával, a sírhelynyitással és visszahantolással kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltető szakszemélyzetének igénybevétele kötelező. (3) Az üzemeltetéssel és temetkezési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos szerződés e rendelet 2. számú melléklete. (4) A (3) bekezdésben megjelölt, a temető üzemeltetési tevékenységet ellátó és temetkezési szolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezet köteles biztosítani az elhunyt hozzátartozói döntésének megfelelően, hogy a temetést kegyeleti szokások és a temető rendjének megfelelően más, temetkezési szolgáltatás nyújtására jogosult szolgáltatóval bonyolítsák le. Záró rendelkezések 13. Szabálysértést követ el és a Ft-ig terjedhető pénzbírsággal sújtható az, aki ezen rendelet 8. (4), (5), (7), (8), (9), (10) bekezdésében és a 9. -ában foglalt rendelkezéseket megszegi. 14. (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. (2) A temető használatának rendjére vonatkozó egyéb szabályokat a temető szabályzat állapítja meg. (3) 6 A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999.évi XLIII. tv., valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999.évi XLIII. tv. végrehajtására kiadott 145/1999.(X.1.) Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni. Fülöpszállás, június 30. Cseh Szakáll Sándor polgármester Szabóné dr. Somogyi Szilvia jegyző 5 A 12/A. (1) (4) bekezdését beiktatta a a 21/2008.(XII.8.) sz. rendelet. Hatályos: tól. 6 A 14. (3) bekezdését beiktatta a a 21/2008.(XII.8.) sz. rendelet. Hatályos: tól.

6 (A rendeletet a képviselő-testület a június 30-ai ülésén fogadta el, a kihirdetés napja augusztus 8.) (Egységes szerkezetben a 19/2004.(X.8.) számú rendelettel. 1. számú melléklet a 21/2008.(XII.8.) számú rendelethez A temetői szolgáltatások díjai ( ÁFA nélküli díjtételek ) december 15-től Temetkezési szolgáltatás Díj 1. Helyi halottszállítás Hűtés, tárolás Díjmentes 3. Koporsó, sírjelző felirat Díjmentes 4. Sírjelző Ravatalozás ( külső, belső) Halott előkészítés ravatalra ( öltöztetéssel ) Gyászzene, hangosítás Díjmentes 8. Temetőn belüli szállítás Sírásás Hantolás Temetkezési helyen történő elhelyezés Ügyintézés Díjmentes Összesen Az pontokban foglaltakon felüli, a református egyház tulajdonában levő ravatalozó használatáért fizetendő díjat a tulajdonos állapítja meg! Egyéb szolgáltatások Díj 1. Sír szétszedés és összerakás ( fugázva) kettes sír Sír szétszedés és összerakás ( fugázva) kettes sír Sírgondozás havi díja Sírgondozás május 1. és október 31. közötti folyamatos időtartamra 5. Egyszeri sírrendezés Sírigazítás Hamvasztás Szállítás hamvasztáshoz ( oda-vissza) Hamvasztási kellékek, koporsó

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete Egységesítve: 2015.05.05. Hatályos: 2015.06.01. A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉSRŐL (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend A temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. december 10-i nyilvános ülésére.

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. december 10-i nyilvános ülésére. 6. NAPIREND Ügyiratszám: 4/146-1/2010. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. december 10-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: A temetőkről és a temetkezésről szóló 16/2006. (VI. 19.) Kt. rendelet

Részletesebben

Polgárdi Római Katolikus Egyházközség 8154 Polgárdi, Kossuth Lajos u. 175. 22/366-309 TEMETŐSZABÁLYZAT. Polgárdi, 2008. február 1.

Polgárdi Római Katolikus Egyházközség 8154 Polgárdi, Kossuth Lajos u. 175. 22/366-309 TEMETŐSZABÁLYZAT. Polgárdi, 2008. február 1. Polgárdi Római Katolikus Egyházközség 8154 Polgárdi, Kossuth Lajos u. 175. 22/366-309 TEMETŐSZABÁLYZAT Polgárdi, 2008. február 1. 1.. Bevezető rendelkezések 1. A temető a Polgárdi Római Katolikus Egyházközség

Részletesebben

II. fejezet A temető szabályzat hatálya 2. (1) A temető szabályzat hatálya az alábbi temetőkre terjed ki: Felső temető:

II. fejezet A temető szabályzat hatálya 2. (1) A temető szabályzat hatálya az alábbi temetőkre terjed ki: Felső temető: TEMETŐSZASÁLYZAT (a vastagon szedett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A temetőszabályzatot kiadó plébánia neve: Római Katolikus Plébánia címe: 6120 Kiskunrnajsa, Iskola u. 2. a temető

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 16/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 21/2000. (VI.15.) sz. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 21/2000. (VI.15.) sz. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 21/2000. (VI.15.) sz. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről a 8/2001.(V.14.) sz. a 1/2003. (I.20.) sz. rendelettel és a 28/2004. (XII.13.) sz. rendelettel

Részletesebben

1999. évi XLIII. törvény a temetõkrõl és a temetkezésrõl

1999. évi XLIII. törvény a temetõkrõl és a temetkezésrõl 1999. évi XLIII. törvény a temetõkrõl és a temetkezésrõl Az Országgyûlés az elhunyt személyek emlékének méltó megõrzése és ápolása, a temetkezés közegészségügyi és kegyeleti rendeltetésének érvényesítése,

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 52-67 Rendelete: 4-5 T á r g y s o r o z a t a A Monori Rendőrkapitányság

Részletesebben

Szerzők: Horváth Csaba Prutkay János. Felelős kiadó: PolgART Könyvkiadó Kft. ügyvezető igazgatója Lektor: Prutkay János Szerkesztő: Angyal Eleonóra

Szerzők: Horváth Csaba Prutkay János. Felelős kiadó: PolgART Könyvkiadó Kft. ügyvezető igazgatója Lektor: Prutkay János Szerkesztő: Angyal Eleonóra Szakmai támogatók: Országos Temetkezési Egyesület és Ipartestület Magán Temetkezési Szolgáltatók Országos Szakegyesülete Temetőkertészek és Temetőfenntartók Egyesülete Szerzők: Horváth Csaba Prutkay János

Részletesebben

A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség szabályzata az egyházközség tulajdonában lévő temetkezési emlékhely használatának rendjéről

A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség szabályzata az egyházközség tulajdonában lévő temetkezési emlékhely használatának rendjéről Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség Képviselőtestülete A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség szabályzata az egyházközség tulajdonában lévő temetkezési emlékhely használatának

Részletesebben

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036 Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Iktatószám: Vj/91/2011. Vj/91-87/2011. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

Részletesebben

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(X.5.) sz. önkormányzati rendelettel, valamint a 6/2010. (XII. 15.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 14/2005.(XII.21.) sz. önkormányzati

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki.

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki. EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 14/2004.(IV.30.) Rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 01/2005.(I.31.), a 2/2006.(I.26.) és 15/2006.(XI.30.) és 7/2007.(XI.22.) Rendelettel

Részletesebben

HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT. 12/2008/XII. 9/számú. r e n d e l e t e. a talajterhelési díj bevezetéséről

HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT. 12/2008/XII. 9/számú. r e n d e l e t e. a talajterhelési díj bevezetéséről HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 12/2008/XII. 9/számú r e n d e l e t e a talajterhelési díj bevezetéséről Hetes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete(a továbbiakban:

Részletesebben

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének a 11/2003. (VI. 13.) a 4/2005.(II.16.) a 22/2008.)XII. 12.) a 15/2009.(IX.04.) a 16/2009.(IX.29.) és a 19/2009.(XII. 11.) a 17/2010. (XII. 16.)

Részletesebben

I. A RENDELET CÉLJA, HATÁLYA 1..

I. A RENDELET CÉLJA, HATÁLYA 1.. Andocs Község Önkormányzatának 15/2003 (XI. 27.) sz. rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről. Andocs Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelete

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelete TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Told Község

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Pátka Község Önkormányzata 2/2014 (II.5.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Csonkamindszent Községi Önkormányzat. a hulladékkezelési közszolgáltatásról. KT. Rendeletekkel egységes szerkezetben)

Csonkamindszent Községi Önkormányzat. a hulladékkezelési közszolgáltatásról. KT. Rendeletekkel egységes szerkezetben) Csonkamindszent Községi Önkormányzat 8/2002. (XIl.11.) KT. Re nd e 1 e t e a hulladékkezelési közszolgáltatásról D L-KOM KFT. k.: 2011 IJ EC 2 3.?-l 1 g?._ g e 6 (A 912011. (Xll 16.), a 812010. (Xll03.),

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.)

Hortobágy Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.) Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról Hortobágy

Részletesebben

A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HATÁLYA

A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HATÁLYA Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010. (XII.20. ) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Bocskaikert Község Önkormányzatának

Részletesebben

( módosításokkal egységes szerkezetben )

( módosításokkal egységes szerkezetben ) KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK az 1/2007. (I.24.), 13/2009. (VI.24.), 17/2009.(IX.16.) és a 24/2010.(XII.01.) rendelettel módosított 35/2004. ( VII.16. ) R E N D E L E T E A KÖZTISZTASÁGRÓL,

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Nagykereki

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2004. (XII. 10.) rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésével és kezelésével összefüggő tevékenységről A 1/2005. (I. 27.), 20/2005. (IX. 30.),

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselőtestületületének. 13/2009. (XII.17.) r e n d e l e t e a közterületek használatáról

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselőtestületületének. 13/2009. (XII.17.) r e n d e l e t e a közterületek használatáról Rábapatona Község Önkormányzata Képviselőtestületületének 13/2009. (XII.17.) r e n d e l e t e a közterületek használatáról Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

A RENDELET TÁRGYI HATÁLYA

A RENDELET TÁRGYI HATÁLYA Nagyrada Község Önkormányzatának 8/2007. (XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról (Egységes szerkezetben a 9/204. (XI.28) /203.(IX.3) 8/203.(V.3.) /2009.(XII.7.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 14/2002. (XII. 30.) RENDELETE A KÖZTISZTASÁGRÓL ÉS A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK GYŰJTÉSÉRE ÉS ELSZÁLLÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya Bucsa Község Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról, a település közigazgatási területén Bucsa Község

Részletesebben