Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2001. (VII.19.) Kt. számú R e n d e l e t e A temetőkről és a temetkezésről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2001. (VII.19.) Kt. számú R e n d e l e t e A temetőkről és a temetkezésről"

Átírás

1 Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2001. (VII.19.) Kt. számú R e n d e l e t e A temetőkről és a temetkezésről /Egységes szerkezetben / Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvény 40.. (1) bekezdésében 41.. (3) bekezdésében és a 42..-ban /a továbbiakban: Tv./ kapott felhatalmazás alapján, valamint a 145/1999. (X.1.) Korm. rendeletben /továbbiakban: Vhr./ foglaltakra figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja: Általános rendelkezések 1.. A rendelet célja: (1) Az elhunytak emlékének méltó megőrzése, a kegyeleti szolgáltatások kulturált színvonalon történő ellátásának biztosítása, a halottak nyughelye előtti tiszteletadás biztosítása, a lelkiismereti meggyőződés, a hitéleti tevékenységek, vallási szokások tiszteletben tartásával. (2) A köztemető fenntartásának és üzemeltetésének szabályozása. (3) A helyi adottságokra tekintettel a temetési helyek kihasználásának szabályozása. 2., (1) Jelen rendelet hatálya a Csákvár Nagyközség területén működő Római Katolikus Egyház /hrsz:1038/ és a Református Egyház /hrsz.: 1546/, valamint az Evangélikus Egyház /hrsz.:1039/2/ tulajdonában lévő külön megállapodásban rögzített temetőrészekre terjed ki /továbbiakban: köztemetők/. (2) Csákvár Nagyközség közigazgatási területén -jelen rendelet megalkotásakor- működő önkormányzati tulajdonú temető nincs. Az önkormányzat tulajdonát képezi az 1039/1 hrsz.-ú lezárt ún. régi temető. (3) Az önkormányzat az (1) bekezdésben foglalt köztemetőkre vonatkozó fenntartási és üzemeltetési kötelezettségét a temető tulajdonos egyházakkal kötött megállapodás útján teljesíti. (4) A feladat ellátásához szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete éves költségvetése keretében gondoskodik a tulajdonos egyházakkal történt megállapodás szerint.

2 2 3.. Temető létesítésére, bezárására, megszüntetésére vagy újbóli használatba vételére a Tv. és Vhr. szabályait kell alkalmazni. Köztemető használatának és igénybevételének szabályai 4.. (1) A köztemetőkben mindenki köteles a hely jellegének megfelelő magatartás tanúsítani, az etnikai, vagy vallási temetkezési szokásokat tiszteletben tartani és tartózkodni a kegyeleti érzést sértő tevékenységtől, hanghatástól, vagy magatartástól. (2) Minden látogató kötelessége a temetőnek és a környezetének védelme, rendjének, tisztaságának megőrzése. 5.. A köztemetőben lebonyolítható. polgári és egyházi szertartással történő temetés, búcsúztatás egyaránt 6.. Köztemető rendje: (1) A köztemetők nyitvatartási idejét a tulajdonos állapítja meg. (2) A látogatók számára a temető bejáratánál az üzemeltető tájékoztató táblát függeszt ki a temető nyitva tartásáról, rendjéről és vázlatos térképéről. (3) Nyitvatartási idő alatt a köztemetőt bárki látogathatja. 12 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyeletével. (4) A köztemetőben a vakvezető kutya kivételével állatot bevinni tilos! (5) A sírokra ültetett növényeket és a temetőkbe vitt virágot onnan kivinni csak az üzemeltető engedélyével lehet. (6) Köztemetőben gyertyát, mécsest gyújtani olyan körültekintő gondossággal lehet, amellyel a tűzveszély elkerülhető. Egyéb esetben a tűzgyújtás tilos! (7) A köztemetőben keletkezett szemetet, hulladékot csak a temető erre kijelölt területén lehet elhelyezni. (8) A köztemető területén a talajt, gyepet az üzemeltető engedélye nélkül felásni, elvinni tilos!

3 3 (9) A köztemetőben munkát végző vállalkozók, szolgáltatók az üzemeltető engedélyével végezhetik feladataikat. Tevékenységükkel a szertartások rendjét nem zavarhatják, a látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban és a temető infrastrukturális létesítményeiben kárt nem okozhatnak. *(10) a./ A köztemetőkben kizárólag síremlék állítására vonatkozó engedéllyel rendelkező vállalkozók állíthatnak síremléket. A munkavégzés idejét, pontos helyét (sírhely megjelölése) a temető gondnokánál be kell jelenteni, a vállalkozásra jogosító engedély egyidejű bemutatásával. b./ A temető gondnoka a bejelentésről nyilvántartást vezet, mely tartalmazza a vállalkozó nevét, telephelyének címét, az engedély számát, a síremlék elhelyezésének helyét. *(11) A temetőkbe gépjárművel behajtani indokolt esetben az üzemeltető engedélyével lehet. *(12) Bontott síremléket a sírhely feletti rendelkezési joggal rendelkező az üzemeltetővel egyeztetett módon köteles elszállítani. Temetési helyek 7.. A köztemetőkben a temetésre használt helyek a következők: (1) Római Katolikus Egyház tulajdonában lévő temetőben: a./ egyes sírhely c./ urnafülke (2) Református Egyház tulajdonában lévő temetőben: a./ egyes sírhely c./ egyes sírbolt d./ kettős sírbolt (3) Evangélikus Egyház tulajdonában lévő temetőben: a./ egyes sírhely c./ egyes sírbolt d./ kettős sírbolt (4) A parcellákban és a sorokban az elhalálozás sorrendjében kell a temetési helyet kijelölni, ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetési hely felett rendelkezési joga. * Az R. 6. (10) bekezdésének a./ b./ ponttal történő kiegészítését a 11/2007. (VII.18.) sz. rendelet 1..-a rendelte el * Az R. 6. (10)és (11) bekezdéseinek átszámozását a 11/2007. (VII.18.) sz. rendelet 2..-a rendelte el

4 4 Sírhelyek méretezése, sírjelek 8.. (1) A Római Katolikus Egyház tulajdonában lévő köztemetőben: a./ egyes sírhely hossza: 2 méter szélessége: 1 méter hossza: 2 méter szélessége: 1,8 méter c./ a sírgödör mélysége koporsó esetén 2 méter (2) A Református Egyház tulajdonában lévő köztemetőben: a./ egyes sírhely hossza: 2.méter szélessége: 1 méter hossza: 2 méter szélessége: 1,8 méter c./ egyes sírbolt hossza: 2 méter szélessége: 1 méter d./ kettős sírbolt hossza: 2 méter szélessége: 1,8 méter e./ a sírgödör mélysége koporsó esetén 2 méter (3) Az Evangélikus Egyház tulajdonában lévő köztemetőben: a./ egyes sírhely hossza: 2.méter szélessége: 1 méter hossza: 2 méter szélessége: 1,8 méter c./ egyes sírbolt hossza: 2 méter szélessége: 1 méter d./ kettős sírbolt hossza: 2 méter szélessége: 1,8 méter e./ a sírgödör mélysége koporsó esetén 2 méter (4) A temetési hely megjelölésére sírjel létesíthető, melynek magassága a 2 métert nem haladhatja meg. E magassági szinten belül a sírjel az üzemeltető részére történő előzetes bejelentés után külön engedély nélkül létesíthető. Két méternél magasabb sírjel létesítésénél építési engedélyt kell kérni. (5) A köztemetőben a sírjel, vagy az azon szereplő felirat, ábra meg kell hogy feleljen a kegyeleti érzés elvárásainak, semmiképpen nem lehet közízlést, emlékezést sértő. Temetési helyek használati ideje 9.. (1) Római Katolikus Egyház tulajdonában lévő köztemetőben: a./ egyes sírhely 25 év 25 év c./ urnafülke 10 év (2) Református Egyház tulajdonában lévő köztemetőben: a./ egyes sírhely 25 év 25 év c./ sírbolt 50 év (3) Evangélikus Egyház tulajdonában lévő köztemetőben: a./ egyes sírhely 25 év

5 5 c./ sírbolt 25 év 50 év 10.. A temetési helyek megváltásának díját e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza A köztemető üzemeltetéséről Csákvár Nagyközség Önkormányzata a tulajdonos egyházakkal kötött megállapodás útján gondoskodik. Ennek értelmében: - üzemeltetési szerződés keretében gondoskodik az önkormányzat tulajdonában lévő halottas kamra és boncterem működtetéséről. - az R. 2.. (4) bekezdésében meghatározott összeget saját költségvetése terhére biztosítja. Temetkezési szolgáltatások 12.. (1) A temetkezési szolgáltatás a település területén -a szolgáltatást igénybe vevő megbízásától függően- vállalkozói feladatkörbe tartozik. (2) A vállalkozók kötelesek együttműködni a szolgáltatás zavartalan lebonyolítása érdekében a temető fenntartójával, üzemeltetőjével, az illetékes hatóságokkal, más szolgáltatókkal és érdekeltekkel (1) Aki e rendelet előírásait megsérti szabálysértést követ el, amely miatt Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. (2) A szabálysértési eljárás lefolytatása a jegyző hatáskörébe tartozik E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit ezen időponttól kezdődően kell alkalmazni. Giesz János sk. polgármester Dornyi Sándor sk. jegyző

6 6 Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2001. (VII.19.) Kt. számú rendeletéhez 1. számú melléklet A temetési helyek megváltási díjai 1./ Római Katolikus Egyház tulajdonában lévő köztemetőben egyes sírhely: kettős sírhely: urna fülke: Ft Ft Ft 2./ Református Egyház tulajdonában lévő köztemetőben egyes sírhely: kettős sírhely: egyes sírbolt: kettős sírbolt: Ft Ft Ft Ft 3./ Evangélikus Egyház tulajdonában lévő köztemetőben egyes sírhely: Ft kettős sírhely: Ft gyermek sírhely: ingyenes egyes sírbolt: Ft kettős sírbolt: Ft

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete Egységesítve: 2015.05.05. Hatályos: 2015.06.01. A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉSRŐL (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend A temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. december 10-i nyilvános ülésére.

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. december 10-i nyilvános ülésére. 6. NAPIREND Ügyiratszám: 4/146-1/2010. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. december 10-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: A temetőkről és a temetkezésről szóló 16/2006. (VI. 19.) Kt. rendelet

Részletesebben

Polgárdi Római Katolikus Egyházközség 8154 Polgárdi, Kossuth Lajos u. 175. 22/366-309 TEMETŐSZABÁLYZAT. Polgárdi, 2008. február 1.

Polgárdi Római Katolikus Egyházközség 8154 Polgárdi, Kossuth Lajos u. 175. 22/366-309 TEMETŐSZABÁLYZAT. Polgárdi, 2008. február 1. Polgárdi Római Katolikus Egyházközség 8154 Polgárdi, Kossuth Lajos u. 175. 22/366-309 TEMETŐSZABÁLYZAT Polgárdi, 2008. február 1. 1.. Bevezető rendelkezések 1. A temető a Polgárdi Római Katolikus Egyházközség

Részletesebben

1999. évi XLIII. törvény a temetõkrõl és a temetkezésrõl

1999. évi XLIII. törvény a temetõkrõl és a temetkezésrõl 1999. évi XLIII. törvény a temetõkrõl és a temetkezésrõl Az Országgyûlés az elhunyt személyek emlékének méltó megõrzése és ápolása, a temetkezés közegészségügyi és kegyeleti rendeltetésének érvényesítése,

Részletesebben

II. fejezet A temető szabályzat hatálya 2. (1) A temető szabályzat hatálya az alábbi temetőkre terjed ki: Felső temető:

II. fejezet A temető szabályzat hatálya 2. (1) A temető szabályzat hatálya az alábbi temetőkre terjed ki: Felső temető: TEMETŐSZASÁLYZAT (a vastagon szedett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A temetőszabályzatot kiadó plébánia neve: Római Katolikus Plébánia címe: 6120 Kiskunrnajsa, Iskola u. 2. a temető

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 16/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

Részletesebben

A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség szabályzata az egyházközség tulajdonában lévő temetkezési emlékhely használatának rendjéről

A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség szabályzata az egyházközség tulajdonában lévő temetkezési emlékhely használatának rendjéről Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség Képviselőtestülete A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség szabályzata az egyházközség tulajdonában lévő temetkezési emlékhely használatának

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 21/2000. (VI.15.) sz. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 21/2000. (VI.15.) sz. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 21/2000. (VI.15.) sz. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről a 8/2001.(V.14.) sz. a 1/2003. (I.20.) sz. rendelettel és a 28/2004. (XII.13.) sz. rendelettel

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 52-67 Rendelete: 4-5 T á r g y s o r o z a t a A Monori Rendőrkapitányság

Részletesebben

Szerzők: Horváth Csaba Prutkay János. Felelős kiadó: PolgART Könyvkiadó Kft. ügyvezető igazgatója Lektor: Prutkay János Szerkesztő: Angyal Eleonóra

Szerzők: Horváth Csaba Prutkay János. Felelős kiadó: PolgART Könyvkiadó Kft. ügyvezető igazgatója Lektor: Prutkay János Szerkesztő: Angyal Eleonóra Szakmai támogatók: Országos Temetkezési Egyesület és Ipartestület Magán Temetkezési Szolgáltatók Országos Szakegyesülete Temetőkertészek és Temetőfenntartók Egyesülete Szerzők: Horváth Csaba Prutkay János

Részletesebben

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036 Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Iktatószám: Vj/91/2011. Vj/91-87/2011. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

Részletesebben

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(X.5.) sz. önkormányzati rendelettel, valamint a 6/2010. (XII. 15.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 14/2005.(XII.21.) sz. önkormányzati

Részletesebben

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL 1.. A rendelet hatálya

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL 1.. A rendelet hatálya DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16.. /1/ bek. alapján Dunaegyháza

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki.

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki. EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 14/2004.(IV.30.) Rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 01/2005.(I.31.), a 2/2006.(I.26.) és 15/2006.(XI.30.) és 7/2007.(XI.22.) Rendelettel

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének../2013. (..) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról, valamint javaslat a Közösségi Ház használati szabályzatának elfogadására

Részletesebben

HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT. 12/2008/XII. 9/számú. r e n d e l e t e. a talajterhelési díj bevezetéséről

HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT. 12/2008/XII. 9/számú. r e n d e l e t e. a talajterhelési díj bevezetéséről HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 12/2008/XII. 9/számú r e n d e l e t e a talajterhelési díj bevezetéséről Hetes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete(a továbbiakban:

Részletesebben

Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 23/2000. (XII.08.) sz. rendelete a környezetvédelemről

Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 23/2000. (XII.08.) sz. rendelete a környezetvédelemről Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 23/2000. (XII.08.) sz. rendelete a környezetvédelemről Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a község

Részletesebben

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének a 11/2003. (VI. 13.) a 4/2005.(II.16.) a 22/2008.)XII. 12.) a 15/2009.(IX.04.) a 16/2009.(IX.29.) és a 19/2009.(XII. 11.) a 17/2010. (XII. 16.)

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Nagykereki

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HATÁLYA

A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HATÁLYA Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010. (XII.20. ) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Bocskaikert Község Önkormányzatának

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelete

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelete TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Told Község

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2004. (II. 16.) ÖR.

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2004. (II. 16.) ÖR. C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2004. (II. 16.) ÖR. a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Záradék: Kihirdetés ideje:

Részletesebben

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2002.(X.08.) ÖKT számú R E N D E L E T E. a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2002.(X.08.) ÖKT számú R E N D E L E T E. a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2002.(X.08.) ÖKT számú R E N D E L E T E a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei RENDELETT TERVEZET Füzérradvány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2012. (...) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Füzérradvány

Részletesebben

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének. 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete. a közterületek használatáról

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének. 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete. a közterületek használatáról Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete a közterületek használatáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54.

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya Bucsa Község Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról, a település közigazgatási területén Bucsa Község

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 14/2002. (XII. 30.) RENDELETE A KÖZTISZTASÁGRÓL ÉS A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK GYŰJTÉSÉRE ÉS ELSZÁLLÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

Részletesebben