A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések"

Átírás

1 Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőről és a temetkezésről szóló 14/2004. (XI. 10.) Ör. (módosításokkal egységes szerkezetben) Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az elhunytak emlékének ápolására, megőrzésére az Alkotmány 44/A. -ában, a helyi önkormányzatokról szóló, módosított évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvény (továbbiakban: Ttv.) 41. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a Ttv. végrehatásáról rendelkező 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) szabályaira a temető használatának és igénybevételének szabályairól az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet hatálya (1) A rendelet hatálya Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában álló az ingatlan-nyilvántartásban 04/2. helyrajzi szám alatt jelölt temetőre és az ottani temetésekkel kapcsolatos temetkezési tevékenységre terjed ki. (2) E rendelet határozza meg a temető fenntartásának, üzemeltetésének, és a temetésnek a szabályait. 2. Értelmező rendelkezések E rendelet alkalmazásában a) temető: Ttv. 3. a) pont, b) köztemető: Ttv. 3. b) pont, c) temetkezési emlékhely: Ttv. 3. c) pont, d) temetési hely: Ttv. 3. d) pont, e) hősi temető, hősi temetési hely: Ttv. 3. f) pont, f) kegyeleti emlékhely: Ttv. 3. g) pont, g) kegyeleti közszolgáltatás: Ttv. 3. h) pont, h) a temető fenntartása: a temető rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint a közcélú zöldfelületek, karbantartása, szükség szerinti felújítása és gondozása. A temető fenntartása 3. A temető fenntartója Nagymágocs Nagyközség Önkormányzata, amely e feladat ellátásáról, a temető üzemeltetéséről saját maga (temetőgondnok alkalmazásával) gondoskodik. 1

2 4. (1) Az önkormányzat a temető kegyeleti méltóságának megőrzése érdekében gondoskodik a temető tárgyi és infrastrukturális létesítményeinek, zöldfelületeinek, valamint síhelytábláinak a megépítéséről, illetőleg kialakításáról. (3) Az önkormányzat a köztemetőben a Ttv. 9. (1) bekezdésében meghatározott létesítményeket biztosítja, figyelemmel a Vhr aira. 5. Temetkezési szolgáltatást az végezhet, aki megfelel a temetkezési szolgáltatókra vonatkozó jogszabályi feltételeknek. A temető rendje 6. (1) A temetőt bárki időkorlátozás nélkül látogathatja, a sírokat gondozhatja. Tizenkettő éven aluli gyermek a temetőben csak felnőtt személy felügyelete mellett tartózkodhat. (2) A sírok gondozásán, díszítésén kívül minden egyéb tevékenységet annak megkezdése előtt az üzemeltető részére be kell jelenteni. (3) 1 Építőanyagot a temetőbe beszállítani, építési vagy bontási munkát megkezdeni vagy bontási anyagot elszállítani csak az üzemeltetőnél történő előzetes bejelentéssel szabad. Az építési hulladékot a keletkezéstől számított 3 napon belül el kell szállítani. (4) 2 A temetőben mindenki a hely jellegének megfelelő magatartást köteles tanúsítani. Tilos hangoskodással, zajkeltéssel a szertartások rendjét zavarni, a temetőlátogatók kegyeleti érzéseit megsérteni. (5) 3 A temetőbe járművel behajtani és azzal közlekedni csak az üzemeltető előzetes engedélyével szabad, kivétel ez alól a mozgáskorlátozottakat szállító gépjármű, mentőszolgálat, rendőrség, tűzoltóság gépjárművei és egyéb, kárelhárítás céljából behatjani kívánó gépjármű. (6) A sírhely gondozása során keletkező szemetet az üzemeltető által kijelölt helyre kell vinni. (7) 4 A temető területén szemetelni tilos. A síremlékeken tilos a kegyeletet vagy közízlést sértő feliratok, tárgyak és egyéb díszítések elhelyezése. (8) A temetőben tűzveszélyes tevékenységet végezni csak a tűzvédelmi előírások betartásával szabad. Avart, elszáradt koszorút és virágmaradványt elégetni nem szabad. (9) A vakvezető kutya kivételével állatot a temetőbe bevinni nem szabad. (10) Tilos a sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani vagy sírfeltöltésre használni. A sírhantokon szükséges földpótlás céljára az üzemeltető köteles termőföldet tárolni a temetőben. (11) A temető területén csak a sírhelyek, sírboltok, síremlékek díszítésére szolgáló tárgyak helyezhetők el. Más tárgyat elhelyezni, bokrot vagy fát ültetni csak az üzemeltető előzetes engedélyével szabad. (12) A temetőben munkáját végző vállalkozók működésük során az e rendeletben foglaltakat kötelesek betartani. Tevékenységükkel a szertartások rendjét nem zavarhatják, a látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban és a temető infrastrukturális létesítményeiben kár nem okozhatnak Kiegészítette és módosította az 5/2006. (III. 15.) Ör., hatályos március 15-től 2 Módosította a 6/2005. (IV. 1.) Ör., hatályos től 2

3 A temetés módja 7. (1) Az elhunytat ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglevő temetési hely felett rendelkezési joga az elhalálozás ideje szerint sorrendben következő temetési helyre kell temetni. (2) Az eltemetés hamvasztással vagy elhamvasztás nélkül történhet, világi vagy egyházi szertartás szerint. a) Hamvasztásos temetés esetén az urnába helyezett hamvak temetési helye urnasírhely. Az urna a koporsós temetési helyre rátemethető. b) Koporsós temetés esetén a temetési hely lehet: egyes sírhely, kettős sírhely és sírbolt. 8. (1) A temetés időpontjáról az eltemettető és az üzemeltető közösen állapodnak meg. (2) A ravatalozót legalább egy órával a temetés előtt ki kell nyitni. (3) Az elhaltak szállítását, ravatalozását, eltemetését a legnagyobb körültekintéssel, kímélettel, a kegyeleti szokások megtartásával kell végezni. A temetési helyek, használati idejük, díja 9. (1) A temető sírhelytáblákra, azon belül sorokra van osztva. (2) 1 A temetési helyek méretére a Vhr. 11. (1)-(5) bekezdésében foglaltak az irányadók. (3) A sírhelyeket 30 cm széles járda veheti körül. (4) Sírhelyeket kifalazni, kibetonozni, kideszkázni, más el nem bomló anyaggal kibélelni tilos. 10. (1) Egy felnőtt sírhelyre az üzemeltető engedélyével még egy gyermek koporsó; a sír mélyítése mellett még egy felnőtt koporsó temethető. (2) Kettős sírhely egy-egy részébe az (1) bekezdésben meghatározottak szerint történhet rátemetés. (3) A rátemetésre az engedélyt az üzemeltető a sírnyitásra vonatkozó szabályok betartása mellett adhatja meg. (4) Sírboltot az üzemeltető által kijelölt helyen a jegyző engedélyével lehet felállítani. Az engedély meglétét az építési munka megkezdésekor az üzemeltető köteles ellenőrizni. (5) A Képviselő-testület a temetőben díszsírhelyet adományozhat azon meghalt személynek, akik Nagymágocs nagyközség fejlődése érdekében kimagasló gazdasági, tudományos, művészeti vagy társadalmi tevékenységet fejtettek ki. Az adományozásról az elhalt legközelebbi hozzátartozóját értesíteni kell. A díszsírhelyre az elhunyt özvegye is rátemethető. 1 Módosította az 5/2006. (III. 15.) Ör., hatályos március 15-től 3

4 11. (1) A temetési helyen elhelyezhető síremlék (sírjel) legnagyobb magassága 2,5 méter. E magassági méreten belül az üzemeltetőnek történő előzetes bejelentés után külön engedély nélkül létesíthető. (2) Az (1) bekezdésben megadott méretnél magasabb síremlék (sírjel) tervezett létesítését az építési hatóság részére be kell jelenteni. Az építési hatóság abban az esetben korlátozhatja a magasságot, ha arra a helyi építési szabályzat lehetőséget ad. (3) A síremlék (sírjel) szabályszerű felállítását, átépítését, lebontását az üzemeltető ellenőrzi. (4) 1 Az önkormányzat a temetési hely felett rendelkezni jogosultat a kegyeletet sértő síremlék (sírjel) lebontására felhívja. A felhívást a temetési hely megjelölésével a temető hirdetőtábláján és a parcella sarkán 90 napra ki kell függeszteni, valamint a felhívás közlését a rendelkezésre jogosult ismert lakcímén is meg kell kísérelni. (5) 2 Amennyiben a felhívás ellenére a kegyeletet sértő síremléket (sírjelet) a rendelkezni jogosult nem távolítja el, akkor a rendelkezésre jogosult költségére lebontását a temető tulajdonosa, illetve annak képviselője elrendelheti. (6) A sírhely használati ideje alatt a síremléket (sírjelet) eltávolítani vagy arról a halott nevét törölni tilos. 12. (1) Az egyes temetési helyeket a díszsírhelyek kivételével az eltemettetést végzőnek, illetve hozzátartozóinak meg kell váltaniuk (egyszeri megváltás) és ezzel a temetési hely felett rendelkezési jogosultságot szereznek. (2) 3 A rendelkezési jogosultság kezdő időpontja a koporsós betemetés, illetve a rátemetés napja. (3) Az egyszeri megváltás időtartamára a Vhr. 18. (1) bekezdésében foglaltak az irányadóak. (4) 4 A temetési hely feletti rendelkezési jog újraváltható, kivéve, ha a temető tulajdonos biztosítja, hogy a területet átalakítja vagy más célra kívánja felhasználni. (5) Ha a rátemetés miatt a használati ideje meghosszabbodik, a használati díj időarányos részét meg kell fizetni. (6) Megszűnik a rendelkezési jog gyakorlása, ha a) a használati idő meghosszabbítás hiányában lejár, b) a temetési hely megszűnik, c) a holttest új temetési helyre történő áthelyezésével, d) a holttest elhamvasztásával, kivéve az esetben, ha az urnát ugyanarra a temetési helyre rátemetéssel visszahelyezik. (7) Az (6) bekezdés c) pontja esetében a jogosult részére a megváltási díj időarányos részét vissza kell fizetni. (8) A megváltott, de fel nem használt temetési hely megváltáskori díját a megváltástól számított egy éven belül az ügyfél kérelmére vissza kell téríteni. (9) A temetési helyek használati joga nem ruházható át, az nem örökölhető. (10) A megváltási díjakat jelen rendelet 1. számú melléklete határozza meg. A temetési helyek használati díját a temettetőnek előre kell megfizetnie Módosította és kiegészítette az 5/2006. (III. 15.) Ör., hatályos március 15-től 4

5 Szabálysértési rendelkezések 13. (1) Aki a (2) bekezdésben meghatározott magatartási szabályokat, kötelezettségeket és tilalmakat megszegi amennyiben súlyosabbnak nem minősülő cselekményt valósít meg szabálysértést követ el, és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal kell sújtani. (2) Szabálysértést követ el az, s vele szemben az (1) bekezdés szerint kell eljárni, aki a) a sírok gondozásán, díszítésén kívüli egyéb tevékenység végzését, annak megkezdése előtt az üzemeltetőnek nem jelenti be, b) az építési hulladékot a keletkezésétől számított 3 napon belül nem szállítja le, c) 1 e rendelet 6. (4) bekezdésében foglaltaknak nem megfelelő magatartást tanúsít, d) 2 az üzemeltető előzetes engedélye nélkül járművel behajt a temetőbe, kivéve a 6. (5) bekezdésében meghatározott gépjárművek esetében, e) szemetet nem a kijelölt helyre szállítja, f) 3 a temető területén szemetel, g) avart, elszárad koszorút és virágmaradványt a temetőben eléget, h) a temetőbe a vakvezető kutya kivételével állatot visz be, i) a sírhely környékét felássa, a falajt elhordja vagy sírfeltöltésre használja, j) a díszítéshez szolgáló tárgyakon kívül az üzemeltető előzetes engedélye nélkül más tárgyat elhelyez, bokrot vagy fát ültet, k) 4 a temetőben munkát végző vállalkozók e rendelet 6. (12) bekezdésében foglalt, szabályokat nem tartják be, l) a síremlék (sírjel) létesítését előzetesen az üzemeltetőnek nem jelenti be, illetve a rendeletben meghatározott magasságot meghaladó síremléket (sírjelet) engedély nélkül létesíti, m) a kegyeletet sértő síremléket (sírjelet) a bontás elrendelését követően nem bontja el, n) a sírhely használati ideje alatt a síremléket (sírjelet) eltávolítja, vagy arról a halott nevét letörli. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Záró rendelkezés 14. Dr. Czabarka János s.k. polgármester Varga Ilona s.k. jegyző Jogharmonizációs záradék: 5 E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. A kiadmány hiteléül: Nagymágocs, július 13. Varga Ilona jegyző 1 és 4 Módosította a 6/2005. (IV. 1.) Ör., hatályos április 1-től 2 és 3 Módosította az 5/2006. (III. 15.) Ör., hatályos március 15-től 5 Beépítve a 13/2009. (IX. 18.) Ör. alapján 5

6 1. számú melléklet A temetési helyek díjáról Gyermeksírhely 2.000,- Ft Felnőtt sírhely - egy személyes 3.000,- Ft - két személyes 5.000,- Ft Sírbolt - két személyes 8.000,- Ft - négy személyes ,- Ft Urnasírhely 2.000,- Ft Újraváltás díja azonos az egyszeri megváltás díjával. A temetési szolgáltató által fizetendő ravatalozó használati díj 2.000,- Ft. 6

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete Egységesítve: 2015.05.05. Hatályos: 2015.06.01. A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉSRŐL (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend A temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. december 10-i nyilvános ülésére.

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. december 10-i nyilvános ülésére. 6. NAPIREND Ügyiratszám: 4/146-1/2010. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. december 10-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: A temetőkről és a temetkezésről szóló 16/2006. (VI. 19.) Kt. rendelet

Részletesebben

II. fejezet A temető szabályzat hatálya 2. (1) A temető szabályzat hatálya az alábbi temetőkre terjed ki: Felső temető:

II. fejezet A temető szabályzat hatálya 2. (1) A temető szabályzat hatálya az alábbi temetőkre terjed ki: Felső temető: TEMETŐSZASÁLYZAT (a vastagon szedett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A temetőszabályzatot kiadó plébánia neve: Római Katolikus Plébánia címe: 6120 Kiskunrnajsa, Iskola u. 2. a temető

Részletesebben

Polgárdi Római Katolikus Egyházközség 8154 Polgárdi, Kossuth Lajos u. 175. 22/366-309 TEMETŐSZABÁLYZAT. Polgárdi, 2008. február 1.

Polgárdi Római Katolikus Egyházközség 8154 Polgárdi, Kossuth Lajos u. 175. 22/366-309 TEMETŐSZABÁLYZAT. Polgárdi, 2008. február 1. Polgárdi Római Katolikus Egyházközség 8154 Polgárdi, Kossuth Lajos u. 175. 22/366-309 TEMETŐSZABÁLYZAT Polgárdi, 2008. február 1. 1.. Bevezető rendelkezések 1. A temető a Polgárdi Római Katolikus Egyházközség

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 16/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

Részletesebben

1999. évi XLIII. törvény a temetõkrõl és a temetkezésrõl

1999. évi XLIII. törvény a temetõkrõl és a temetkezésrõl 1999. évi XLIII. törvény a temetõkrõl és a temetkezésrõl Az Országgyûlés az elhunyt személyek emlékének méltó megõrzése és ápolása, a temetkezés közegészségügyi és kegyeleti rendeltetésének érvényesítése,

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 52-67 Rendelete: 4-5 T á r g y s o r o z a t a A Monori Rendőrkapitányság

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 21/2000. (VI.15.) sz. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 21/2000. (VI.15.) sz. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 21/2000. (VI.15.) sz. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről a 8/2001.(V.14.) sz. a 1/2003. (I.20.) sz. rendelettel és a 28/2004. (XII.13.) sz. rendelettel

Részletesebben

A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség szabályzata az egyházközség tulajdonában lévő temetkezési emlékhely használatának rendjéről

A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség szabályzata az egyházközség tulajdonában lévő temetkezési emlékhely használatának rendjéről Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség Képviselőtestülete A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség szabályzata az egyházközség tulajdonában lévő temetkezési emlékhely használatának

Részletesebben

Szerzők: Horváth Csaba Prutkay János. Felelős kiadó: PolgART Könyvkiadó Kft. ügyvezető igazgatója Lektor: Prutkay János Szerkesztő: Angyal Eleonóra

Szerzők: Horváth Csaba Prutkay János. Felelős kiadó: PolgART Könyvkiadó Kft. ügyvezető igazgatója Lektor: Prutkay János Szerkesztő: Angyal Eleonóra Szakmai támogatók: Országos Temetkezési Egyesület és Ipartestület Magán Temetkezési Szolgáltatók Országos Szakegyesülete Temetőkertészek és Temetőfenntartók Egyesülete Szerzők: Horváth Csaba Prutkay János

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki.

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki. EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 14/2004.(IV.30.) Rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 01/2005.(I.31.), a 2/2006.(I.26.) és 15/2006.(XI.30.) és 7/2007.(XI.22.) Rendelettel

Részletesebben

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(X.5.) sz. önkormányzati rendelettel, valamint a 6/2010. (XII. 15.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 14/2005.(XII.21.) sz. önkormányzati

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HATÁLYA

A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HATÁLYA Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010. (XII.20. ) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Bocskaikert Község Önkormányzatának

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzatának 7/2005. (VI.06.) rendelete a közterületek használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben

Szálka Község Önkormányzatának 7/2005. (VI.06.) rendelete a közterületek használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának 7/2005. (VI.06.) rendelete a közterületek használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT. 12/2008/XII. 9/számú. r e n d e l e t e. a talajterhelési díj bevezetéséről

HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT. 12/2008/XII. 9/számú. r e n d e l e t e. a talajterhelési díj bevezetéséről HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 12/2008/XII. 9/számú r e n d e l e t e a talajterhelési díj bevezetéséről Hetes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete(a továbbiakban:

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL Hatályos: 2013. augusztus 29-től Sávoly Község Önkormányzatának

Részletesebben

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL 1.. A rendelet hatálya

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL 1.. A rendelet hatálya DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16.. /1/ bek. alapján Dunaegyháza

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2004. (XII. 10.) rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésével és kezelésével összefüggő tevékenységről A 1/2005. (I. 27.), 20/2005. (IX. 30.),

Részletesebben

I. F E J E Z E T ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. F E J E Z E T ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Heresznye Község Önkormányzata 15/2011.(XII.21.) önkormányzati rendelete a helyi környezet- és természet védelméről, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről - egységes szerkezetben - Heresznye Község

Részletesebben

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének. 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete. a közterületek használatáról

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének. 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete. a közterületek használatáról Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete a közterületek használatáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54.

Részletesebben

1 Módosítva a 33/2008./XI.28.sz. ÖK. rendelet 1. -a alapján 2

1 Módosítva a 33/2008./XI.28.sz. ÖK. rendelet 1. -a alapján 2 Ócsa Város 1 Önkormányzatának 10/1999./III.31./számu Önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről 2 1

Részletesebben

Jánoshida községi Önkormányzat. 12/2014.(IX.18.) rendelete

Jánoshida községi Önkormányzat. 12/2014.(IX.18.) rendelete Jánoshida községi Önkormányzat 12/2014.(IX.18.) rendelete A közterületek tisztántartásáról, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jánoshida község Önkormányzatának

Részletesebben

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036 Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Iktatószám: Vj/91/2011. Vj/91-87/2011. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a közterületek használatának szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a közterületek használatának szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a közterületek használatának szabályairól Letenye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2004. (III.5.) ökt. r e n d e l e t e

Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2004. (III.5.) ökt. r e n d e l e t e Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2004. (III.5.) ökt. r e n d e l e t e a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék-kezelési közszolgáltatásról. Szentkirály község Önkormányzatának

Részletesebben

( módosításokkal egységes szerkezetben )

( módosításokkal egységes szerkezetben ) KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK az 1/2007. (I.24.), 13/2009. (VI.24.), 17/2009.(IX.16.) és a 24/2010.(XII.01.) rendelettel módosított 35/2004. ( VII.16. ) R E N D E L E T E A KÖZTISZTASÁGRÓL,

Részletesebben

1. (1) A rendelet területi hatálya kiterjed Balatonberény Önkormányzat illetékességi területére.

1. (1) A rendelet területi hatálya kiterjed Balatonberény Önkormányzat illetékességi területére. 1 Balatonberény Község Önkormányzat képviselő-testületének 27/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a településéi hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének a 11/2003. (VI. 13.) a 4/2005.(II.16.) a 22/2008.)XII. 12.) a 15/2009.(IX.04.) a 16/2009.(IX.29.) és a 19/2009.(XII. 11.) a 17/2010. (XII. 16.)

Részletesebben