NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY. r e n d e l e t e

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY. r e n d e l e t e"

Átírás

1 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezési tevékenységről (egységes szerkezetben a 11/2008.(III.4.) KGY, 50/2008.(XI.25.) KGY, 29/2009.(IX.29.), a 43/2011.(XII.16.) a 21/2012.(IV.27.), a 23/2012.(V.31.) és a 25/2013.(V.31.) önkormányzati rendeletekkel) A Közgyűlés a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvény 41.. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a temetőkről és temetkezési tevékenységről a következő rendeletet alkotja: 1. A rendelet hatálya (1) A rendelet hatálya kiterjed Nyíregyháza város területén lévő köztemetőkre, és lezárt temetőkre. (2) Ahol e rendelet szövegében köztemető kifejezés szerepel, azon az önkormányzat által fenntartott temetőket kell érteni. 2. Temető létesítése Temetőt csak a Közgyűlés által jóváhagyott szabályozási tervben az erre kijelölt területen lehet létesíteni. 3. Temető fenntartása (1) Köztemetők fenntartásáról az önkormányzat gondoskodik. Ennek keretében biztosítja a temetők rendeltetésszerű használatához a) a temetők megközelítéséhez szükséges utat, b) temetők területén fogattal vagy gépjárművel is járható, a bejárattól a ravatalozóhoz vezető utat, illetve a sírok megközelítéséhez szükséges utakat, c) temetők bekerítését, d) elhaltak felravatalozására alkalmas ravatalozót, e) a temetőkben vízvételi lehetőségeket, a hulladék tárolását,

2 2 f) a temetők területén a rendeltetésnek és helyi jellegeknek megfelelő módon való parkosítást, g) szükség szerint a halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló kamrát, illetve bonchelyiséget, orvosi szobát, kellékraktárt, öltözőt, illetve a temetőben villanyvilágítást. (2) A temetőket tömör (tégla, kő, beton stb.) vagy áttört vasrács, sodrony, stb.) kerítéssel és mellette élő sövénnyel kell körülkeríteni. (3) A temetők fenntartását, üzemeltetését az önkormányzattal jogviszonyban álló temetkezési szolgáltató látja el, e rendeletben, valamint a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben foglalt feltételek szerint. 4. Temetkezési szolgáltatások, a temetők ellenőrzése (1) A temetkezési szolgáltatások biztosításáról az üzemeltetőn keresztül az önkormányzat gondoskodik. (2) Temetkezési szolgáltatások: köztemetőn belül az elhunyt hűtésével, az erre a célra rendszeresített szállítójárművel történő szállítás, a hamvaknak az erre a célra szolgáló berendezéssel történő szórása, (bemosása), a sírhelynyitással és visszahantolással kapcsolatos feladatok ellátása. Ezen feladatokat csak az üzemeltető láthatja el és ebben az esetben az üzemeltető szakszemélyzetének és berendezéseinek igénybevétele is kötelező. (3) 1 A temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátását a temetkezési szolgáltatást engedélyező hatóság ellenőrzi. 5. Temetés (1) Temetni - hamvak kivételével - csak a temetőnek kijelölt és temetésre még használatban lévő területen szabad. (2) Az elhaltakat a szállításnál, ravatalozásnál, eltemetésnél a legnagyobb gonddal és kegyeleti szabályok szigorú betartásával kell kezelni. (3) A temetésnek és a gyászszertartásnak az idejét a temető üzemeltetője állapítja meg. Ehhez az időponthoz alkalmazkodni kötelesek a szertartást végző személyek is. A temetés idejére vonatkozó hozzátartozói kívánságokat a lehetőséghez mérten figyelembe kell venni. (4) A temető ravatalozó épületében a halottat a temetésig a hűtőkamrában kell elhelyezni. A temetéskor a felravatalozás a ravatalozó helyiségben történik. A ravatalra helyezettek koporsói nyitva tarthatók. (5) Ha a holttest oszlása előrehaladott, a család előzetes értesítése után a koporsót le kell zárni. Egyébként a végleges lezárás csak közvetlenül a temetés, illetőleg a gyászszertartás előtt történhet meg. Fertőző betegségben elhaltak holttestét légmentesen lezárt koporsókban kell ravatalozni, de 1 A 29/2009.(IX.29.) KGY rendelet 16. -a módosította.

3 3 kívánságra üvegbetétet lehet alkalmazni. A halottak érintését meg kell akadályozni. (6) A ravatalozó helyiséget legalább 1/2 órával a temetés előtt, de minden esetben a ravatalozás megtörténte után ki kell nyitni és a gyászolók rendelkezésére bocsátani. 6. Hamvasztásos temetéssel kapcsolatos külön rendelkezések (1) A holttest elhamvasztásához a városi tiszti főorvos - /2/ bekezdésben foglalt kivétellel - engedélye szükséges. A halott vizsgálati bizonyítványra minden esetben fel kell jegyezni, hogy a holttest-boncolás után, vagy a nélkül hamvasztható. (2) Kórházban meghalt személy holttestét boncolás nélkül elhamvasztani nem szabad. Ilyen esetben a halott vizsgálati bizonyítványra a boncolást végző orvosnak kell feljegyeznie, hogy a holttest elhamvasztható. (3) Az elhamvasztott halottak hamvait tartalmazó urnákat a) urnafülkében, b) urnasírhelyben, c) rátemetéssel és hozzátartozók sírjában, d) sírboltban és e) bármely olyan ingatlanon, ahol a tulajdonos, fenntartó továbbá az ingatlan jogszerű használója ehhez hozzájárult és a kegyeleti igények biztosíthatók, lehet engedélyezni. (4) A rátemetéses urnaelhelyezés esetén sírnyitási engedély nem szükséges, de az urna a talajszinttől legalább 1,00 m mélységbe kerüljön. (5) A hamvasztásos temetésről gondoskodó részére - kívánságára - az urnát ki kell adni. (6) Amennyiben az urna kiadását kérő személy nem azonos a hamvasztásos temetésről gondoskodóval, a kiadást kérő személynek - a Ptk ának b) pontja szerinti sorrendben - az elhalt közelebb álló hozzátartozójától írásbeli hozzájárulást kell beszereznie, illetőleg olyan értelmű nyilatkozatot kell tennie, miszerint az elhaltnak közelebbi hozzátartozója nincs, vagy a szükséges nyilatkozat nem szerezhető be. (7) Az urna átvételét az átvevővel igazoltatni kell. Az urna kiadásáról a temető üzemeltetője köteles nyilvántartó könyvet vezetni. Ebben fel kell jegyezni: - az elhalt nevét, - a hamvasztás sorszámát, - az urna kiadásának időpontját, - az átvevő nevét, lakcímét, - a kiadás jogcímét. Az üzemeltető 10 évig köteles megőrizni a (2) bekezdés szerint tett írásbeli nyilatkozatot. (8) Az urna kiadásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket az üzemeltetőknek kell biztosítani. (9) Az urnát a kegyeleti feltételek megtartásával kell a jogosultnak átadni. (10) A temető üzemeltetője a kegyeleti szempontok figyelembevételével az urnát - térítés ellenében - postán is elküldheti, vagy gépkocsijával a kiadást kérő személy által megjelölt helyre szállíthatja.

4 4 (11) A kiadással kapcsolatban felmerült költségek a kiadást kérő személyt terhelik. (12) A hamvak az elhalt életében tett, vagy az elhamvasztásról gondoskodó rendelkezése alapján, a temető arra kijelölt és kiépített részén - a kegyeleti igények betartásával - a talajba mosathatók. (13) A hamvak szétszórásához szükséges terület kijelöléséről és a feltételek (víz, út, stb.) biztosításáról a temető fenntartója gondoskodik. A szétszórás elvégzésére alkalmas urnákról, hamvaknak a talajjal való összekeveredéséről az erre előírt szertartás szerint, a kegyeleti szabályok betartásáról az üzemeltető gondoskodik. (14) A temető fenntartója által a hamvak szétszórására kijelölt terület gondozásáról, megjelöléséről a temető üzemeltetője gondoskodik. (15) A hamvak szétszórása után az elhalt nevének megjelölését az üzemeltető által megjelölt helyen és módon lehetővé kell tenni. A megjelölés kapcsán felmerült költségek a temetésről gondoskodót terhelik. 7. Sírhelyek, sírboltok, urnafülkék használati ideje (1) A sírhely használati ideje 25 év. Amennyiben a terület nem kerül átrendezésre, a sírhely használati idejét - a sírhely újraváltása esetén - az elhalt hozzátartozójának kérelmére az üzemeltető újabb 25 évre meghosszabbíthatja. (2) Az önkormányzat által díszsírhelynek minősített sírok örök sírhely jellegűek és a temető fennállásáig fennmaradnak, függetlenül a temető fenntartójától. (3) A sírbolt használati ideje 65 év vagy 100 év. A használati idő a sírbolthely megváltása napjával kezdődik. (4) Az urnafülke használati ideje 10 év vagy 20 év. (5) Az urnasírhely használati ideje: 25 év (6) A használati idő meghosszabbítása esetén az újra váltáskor érvényben lévő sírhely díjat kell megfizetni. A használati idő meghosszabbítására az elhaltnak az a hozzátartozója jogosult, aki a temetési hely használati idejét megváltotta, illetve temetésének költségeit rendezte. Ezek hiányában a Polgári Törvénykönyv b.) pontja szerinti sorrendben jogosultak a használati idő meghosszabbítására a közeli hozzátartozók. A 25 év használati idő lejárta után meghosszabbított - betemetett sírok is előre biztosított sírnak minősülnek és így a sírmegváltó személyt rendben tartási kötelezettség terheli. (7) A sírhely, sírbolthely, urnafülke és urnasírhely használati díját az önkormányzat állapítja meg. A díjakat a rendelet melléklete tartalmazza. (8) A temető parcelláiban lejárt, újra nem váltott sírhelyek az exhumálást követően újrahasznosíthatóak, értékesíthetőek. A felmerült többletköltségek a sírhelyek árában érvényesítendőek. A maradványok az eltemettető kívánságainak megfelelően a sírhelyben hagyhatóak, vagy hamvasztásra kerülnek.

5 5 8. Díszsírhelyek (1) A díszsírhelyek a temetőnek erre célra a rendelt területén fenntartott sírhelyek, illetve amelyeket az önkormányzat a haza, a város érdekében végzett, kimagaslóan eredményes munkában, hosszan tartó közéleti tevékenységben, kiemelkedő érdemeket szerzett személyek részére adományoz. A díszsírhelyek kijelölése és adományozása a polgármester feladata, amelynek gyakorlásáról a döntést követő Közgyűlésen beszámol. (2) Ingyenes díszsírhely a díszpolgárt illeti meg. Minden más esetben a mindenkor érvényes sírhely díjat kell megfizetni. (3) A díszsírhelyek megfelelő gondoztatása a hozzátartozók, annak hiányában az önkormányzat feladata 9. A temetők rendje 1a.) A temetőben lévő sírhelyek belső méretei: - egyszemélyes sírhely: 200 cm. hosszú, 90 cm. széles, 200 cm. mély. - kétszemélyes sírhely : 200 cm. hosszú, 190 cm. széles, 200 cm. mély. A sírkeret közötti távolság 50 centiméter. 1b.) Gyermeksírhely : 150 cm. hosszú, 60 cm. széles, 160 cm. mély. A sírkeret közötti távolság 30 centiméter. 1c.) Urnasírhely mérete: - 2 személyes 80 cm. x 40 cm. - 4 személyes: 70 cm. x 80 cm. A sírkeret közötti távolság 30 centiméter. 1d.) Az urnafülke befoglaló mérete min. 30x30 cm. 1e.) A sírkő mérete: - 1 személyes 100 cm. x 210 cm. - 2 személyes 200 cm. x 210 cm. (2) A temetőt sírhelytáblákra (parcellákra), a táblákat sorokra kell osztani. A sírokat és a sorokat számozni kell. (3) A temető nyitva tartását az évszakhoz igazítva kell biztosítani. A nyitvatartási időt a temető üzemeltetője, valamint a temetkezéssel és temetkezési tevékenységekkel kapcsolatos feladatkörrel a Polgármesteri Hivatal ügyrendje szerint megbízott illetékes irodájával egyeztetve állapítja meg. (4) A temető bejáratánál a nyitvatartási időt jól látható helyen ki kell függeszteni. A temető kapujának bezárását jelezni kell. (5) A temető rendjét az üzemeltető biztosítja. A növények ültetésének módozatait, továbbá azt, hogy milyen tárgyakat szabad a sírok díszítése céljából a temetőbe bevinni, az üzemeltető állapítja meg. A temető rendjéről szóló tájékoztatót a temető bejáratánál ki kell függeszteni.

6 6 (6) Köztemetőben gépjárművel az üzemeltető által kidolgozott szabályzat szerint lehet közlekedni. (7) A temetőbe kutyát, vagy más állatot bevinni nem szabad. A temetőben legeltetés, talaj vagy gyep felásása - a sírokat kivéve - tilos! A temetők területének tisztántartásáról az üzemeltető gondoskodik. Szemetet lerakni csak a kijelölt helyen szabad. A szemétlerakó helyen összegyűlt szemét folyamatos elszállítása az üzemeltető feladata. (8) A temetőben gyertyát gyújtani legkésőbb a zárási időt megelőzően egy órával szabad. Ügyelni kell azonban arra, hogy tűz ne keletkezzék. A gyertyát gyújtó, tűz okozása esetén, büntetőjogi felelősséggel tartozik. (9) A temetőben tilos hangoskodni, továbbá bármely olyan magatartást tanúsítani, amely a kegyeleti érzést sérti, vagy sértheti, és a látogatókat megbotránkoztatja! Tilos továbbá a temető környékén olyan tevékenységet folytatni, amely a temető nyugalmát indokolatlanul zavarja! (10) A sírokat, sírboltokat, az azokon lévő tárgyakat, síremlékeket, továbbá a temetőben lévő épületeket, ültetvényeket és egyéb tárgyakat, a temető fáit, bokrait és egyéb növényzetet rongálni, vagy beszennyezni, úgyszintén a sírok vagy sírboltok díszítésére szolgáló tárgyakat illetéktelenül eltávolítani tilos! (11) 12 éven aluli gyermek a temetőben felügyelet nélkül nem tartózkodhat. (12) A temető területén csak a sírok és sírboltok díszítésére szolgáló tárgyakat, koszorút, sírlámpát, virágot, virágcserepet, vázát, stb. szabad elhelyezni. Ülőpadok a temető üzemeltetője által kijelölt helyen és módon helyezhetők el. (13) 2 A fás növények a síroktól olyan távolságra kerülhetnek ültetésre, hogy azok növekedése közben a sírokban kár ne keletkezzen. (14) Engedély nélkül, vagy szabályellenesen elhelyezett síremlékek, tárgyak eltávolítására a temető üzemeltetője felhívást ad ki, amennyiben az 15 nap alatt nem történik meg, azt a temető üzemeltetője az érdekeltek költségére elvégezheti. (15) A temető korlátozott időben látogatható közterület, ezért a hozzátartozó köteles megőrizni értékeit, azok eltűnéséért a temető üzemeltetője nem felelős. Az üzemeltető portaszolgálatot biztosít, és a temetőt jól látható helyre kifüggesztett nyitvatartási rend szerint nyitja és zárja. 10. Sírok, sírboltok (1) A síroknak egymástól való távolságát a talaj minőségének és a domborzat figyelembe vételével a temető üzemeltetője állapítja meg. A távolság meghatározására a sírok fej, láb és oldal részeitől lévő távolságokra terjed ki. A sírhantok, sírdombok magasságát a temető üzemeltetője állapítja meg, de sírhant, sírdomb kialakítását nem lehet kötelezővé tenni. (2) Az urnasírok méretét a temető üzemeltetője állapítja meg. (3) Köztemetőben a sírgödrök kiásását, betemetését csak a temető üzemeltetője által alkalmazott dolgozó végezheti. 2 A 25/2013.(V.31.) önkormányzati rendelet 1. -a módosította.

7 7 (4) A halott, vagy maradványai áthelyezése folytán más sírba történő áthelyezése során megürült sírhelyek a temető üzemeltetőjének rendelkezésére szállnak vissza. A jogosult részére az eredeti áron számított megváltási díj időarányos részét vissza kell fizetni. (5) Köztemetőben egyes felnőtt sírhelybe rendszerint csak egy nagy koporsó, gyermek sírba pedig csak 10 éven aluli gyermek koporsója temethető. (6) Betemetett egyes felnőtt sírba külön engedély alapján - rátemetéssel - egy kis koporsó, sír mélyítése esetén pedig egy nagy és egy kis koporsó, továbbá két urna temethető. (7) Egy, már betemetett gyermek sírba a sírhely mélyítése mellett még egy, további 10 éven aluli gyermek koporsója temethető. (8) A kettős sírhely két nagy koporsó elhelyezésére szolgál. Kettős sírhely egyegy részébe ugyanolyan mértékben és módon történhet a rátemetés, mint az egy felnőtt sírba. (9) Egy urnasírba, illetve urnafülkébe a férőhelynek megfelelő urna helyezhető el. Az urnasírok fölé a kijelölt parcellában az egységes megjelenés miatt síremlék csak a temető üzemeltetője által jóváhagyott formában emelhető. 11. Rátemetés (1) Rátemetés esetén a temetéskor érvényes sírhelyhasználati díj időarányos részét kell megfizetni. Rátemetés, vagy előre váltott üres sírba történő temetés esetén a teljes összefüggő sírra (pl. kettős sír) vonatkozó és a temetéskor érvényben lévő sírhelyhasználati díj olyan időarányos részét kell megfizetni, amellyel biztosítható a további 25 év használati idő. Urnafülkében történő urnaelhelyezés esetén a használati idő időarányos részét 10 év figyelembevételével kell megállapítani kivéve, ha egyedi kérésre a temető üzemeltetője ezt 20 évben állapítja meg. (2) Sírboltba csak a sírboltkönyvbe bejegyzett számú koporsót lehet elhelyezni. Koporsók helyett koporsónként két urna is elhelyezhető külön díj felszámítása nélkül. Sírboltba a 65 év vagy 100 éves használati időn belül temetni csak az esetben lehet, ha azt a sírbolt műszaki állapota lehetővé teszi, állékonysága nem veszélyeztet életet vagy biztonságos használatot. Sírboltba történő temetés esetén, ha a használati idő nem biztosított, azt újabb 65 vagy 100 évre meg kell váltani. Ha temetés esetén a használati időből még 25 év porladási idő biztosított, úgy megváltási díjat nem kell fizetni. 25 év porladási időt el nem érő temetés esetén temetni csak az esetben lehet, ha a használati idő kiegészítése vagy meghosszabbítása 65 évre történik. (3) Rátemetésre vonatkozó engedélyt a sírok felnyitásáról szóló rendelkezések betartása mellett a városi tisztiorvos adja meg. Az engedélyt csak akkor lehet megadni, ha a később eltemetett halott részére 25 éves porladási idő biztosítható. (4) Sírgödröt kifalazni, vagy alávájni nem szabad. (5) A közös sírhely kettőnél több halott maradványainak elhelyezésére szolgál.

8 8 12. A síremlékek elhelyezésének rendje (1) A síremlék felállításához, átépítéséhez, felújításához, lebontásához a temető üzemeltetőjének hozzájárulása szükséges. (2) Síremlékek alapozásának méreteit, továbbá síremlék anyagát, szerkezetével kapcsolatos előírásokat a temető üzemeltetője ellenőrzi, a későbbi betemethetőség biztosításával. (3) A temető komolyságát, vagy kegyeletet sértő síremlékek, feliratok nem engedélyezhetők, és nem készíthetők. A síremlék vagy a szegélykő nem terjedhet túl a sír, illetve a sírbolt méretére megállapított méreten. Építménynek, épületnek minősülő (pl. mauzóleum) sírbolt, valamint sírbolt alépítmény építése engedélyköteles. Sírbolt temetőn belüli elhelyezését a temető üzemeltetője határozza meg. Balesetveszélyes síremlék felállítása tilos! A síremlék felállításánál a fejrész és keret között szilárd kapcsolatot kell létesíteni. Nem elegendő a fejrész cementes habarccsal történő összeragasztása. A síremlék felállítója a síremlék méretének megfelelő számú, de legalább két darab acélcsapot köteles beépíteni a keret és a fejrész közé. A csapok beépítése a síremlék helyreállításakor is kötelező. Olyan síremlék felállítását, amelyből a csapok hiányoznak, a temető üzemeltetője nem engedélyezhet. Erről a temető üzemeltetője, megbízottja révén a felállítás előtt köteles meggyőződni. Ellenkező esetben minden anyagi és erkölcsi felelősség az üzemeltetőt terheli. (4) A síron felállított síremlékkel - a sír fennállása alatt - a létesítő jogosult rendelkezni. A létesítő elhalálozása után a rendelkezésre jogosultak sorrendje a Ptk a b) pontjában foglaltaknak megfelelően alakul. (5) Sírboltot építeni csak a temető tervében megjelölt helyen és a temető fenntartójának hozzájárulásával szabad. Sírboltot legalább kettő, de legfeljebb 12 koporsó számára lehet építeni. Sírbolthely megvásárlása esetén a sírbolt építtetője köteles a sírboltot a megvásárlástól számított 1 éven belül megépíteni. Ennek elmulasztása esetén a temető üzemeltetője köteles felszólítani a sírbolt építtetőjét. Ha az építtető a felszólítás ellenére sem építi fel a sírboltot, úgy a temető üzemeltetője jogosult a szerződést felmondani és az időarányos használati díj visszafizetése után a sírbolthelyet újraértékesíteni. (6) A sírbolt birtokosának a sírbolt építtetőjét (örökösét), illetőleg azt a személyt (örökösét) kell tekinteni, aki a temető fenntartójától a sírboltot megvásárolta. (7) Arra nézve, hogy a sírboltban kik temetkezhetnek (helyezhetők el), a sírbolt birtokosának a hatósági engedélyezési eljáráskor, illetőleg a sírbolt vásárlásakor a sírboltkönyvbe bejegyzett rendelkezései az irányadóak. (8) Ha a sírbolt birtokosa a (7) bekezdés szerint nem intézkedett, a sírboltba a birtokos házastársát (élettársát), egyenes ági (fel- és lemenő) rokonait, továbbá az utóbbiak házastársait lehet eltemetni. Az egyenes ági rokoni kapcsolatot, hitelt érdemlően igazolni kell. (9) A sírboltot átruházni nem lehet.

9 9 (10) A sírbolt birtokosa a 25 éves porladási idő és a használati idő lejárta előtt, amennyiben a sírboltot kiüríti - a sírboltról a temető fenntartója javára lemondhat térítés ellenében is. A sírbolt ellenértékére a felek közötti megállapodás az irányadó. Az így megszerzett sírboltot értékesíteni lehet, a befolyt összeg kizárólag a temető fenntartására fordítható. (11) Amennyiben az élet- és balesetveszélyes állagú síremlék vagy sírbolt helyreállítását a temető üzemeltetője felszólításának ellenére sem végzi el a hozzátartozó, úgy a sírboltot vagy síremléket ki kell üríteni és a holttestmaradványokat - ha a halott hozzátartozója nem gondoskodik - közös sírba kell elhelyezni feltéve, hogy a 25 éves porladási idő már eltelt. Ha a 25 éves porladási idő még nem telt el, a temető üzemeltetője a más sírba való áttemetéséről gondoskodni köteles. A temető üzemelője a más sírba való áttemetéssel kapcsolatos költségeit azzal szemben érvényesítheti, aki a helyreállításról köteles lenne gondoskodni. Fellelhető örökös híján az áttemetés költsége a temető üzemeltetőjét terheli. 13. Temetői munkák (1) A temetőben végzendő munkákat - a sírgondozás és virágültetés kivételével - a temető üzemeltetőjének be kell jelenteni. (2) Virágültetésnél esetleg fennmaradó felesleget és az évelő növényeket kellő igazolás után a temető üzemeltetőjének hozzájárulásával szabad kivinni a temetőből. (3) A sírok növénnyel való díszítését, ápolását hozzátartozók végzik, de megbízás alapján és térítés ellenében - a temető üzemeltetőjének tudomásával - más is végezheti. (4) A sírokról a rendelkezésre jogosult által eltávolított fejfa, vagy fából készült sírkereszt - amennyiben muzeális értéket nem képvisel - a temető üzemeltetője által megsemmisítendő. (5) A temetőt látogató közönség számára a temető portáin panaszkönyvet kell tartani. Ha a panaszkönyvbe a temető üzemeltetőjének feladatait meghaladó bejegyzés kerül beírásra, erről a temető fenntartóját kell értesíteni. (6) A sírboltokért, sírhelyekért, továbbá az összes temető szolgáltatásért fizetendő díjak jegyzékét a közönség számára hozzáférhető helyen ki kell függeszteni. Minden ármegállapításnál a temető üzemeltetője köteles az árjegyzékből történő felvilágosítást a hozzá fordulóknak biztosítani, és az abban foglaltakról tájékoztatást adni. (7) Az olyan betelt egyes és kettes sírhelyeknél, ahol a betemetéstől számított 25 éves porladási idő eltelt - ismételt megváltás mellett - a rendelkező kérésére a maradványok egy koporsóba exhumálhatók és a sírba visszahelyezhetők, a fennmaradó üres férőhelyek az ismételt díj megfizetése mellett a rendelkező kérésére betemethetők.

10 Temető lezárása, kiürítése (1) Ha temető (sírtábla) lezárástól a 25 éves sírhelyhasználati, illetve a 10, vagy a 20 éves urnasírhely használati idő eltelt, a temető fenntartója (üzemeltetője) az újbóli temetések lehetővé tétele céljából a temetőt (sírtáblát) kiürítheti. A 25 éves sírhelyhasználati, illetve a 10 éves urnasírhely használati idejének eltelte után igény szerint újabb 25, illetve 10 évre azok meghosszabbíthatók. A lejárati idő közeledtére hirdetményben kell a hozzátartozók figyelmét felhívni, amelyet a temetőkapukon kell elhelyezni. A kiürítést azt megelőzően hirdetményben, továbbá három alkalommal legalább egy országos és egy megyei napilapban és a helyi hírközlésben (rádió, helyi TV) közhírré kell tenni úgy, hogy az első közzététel a kiürítés előtt legalább hat hónappal, a továbbiak pedig kéthavonként történjenek. A hirdetményt ezen kívül az önkormányzat hirdetőtábláján, valamint a temetőkapun, a ravatalozón és az érintett temetőrésznél is ki kell függeszteni. (2) A lezárt temetőkből a holttestmaradványokat a használatban lévő temetőkbe át lehet helyezni 15.. Temető fenntartási hozzájárulási díj A temetők területén az iparszerűen munkát végző vállalkozók a temetői infrastruktúra használatáért, temető fenntartási hozzájárulási díjat kötelesek fizetni, melynek mértékét a melléklet tartalmazza Szabálysértés 17. Záró rendelkezések (1) Ez a rendelet és a mellékletben szereplő 1/A díjtételek október 1. napján, míg a mellékletben szereplő 1/B díjtételek január 1. napján lépnek hatályba. (2) 4 E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123. EK irányelvbe ütköző rendelkezést nem tartalmaz. (3) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a temetőkről és a temetkezési tevékenységéről szóló 62/2000.(XII.1.) KGY rendelet és az ezt módosító 3 A 23/2012.(V.31.) önkormányzati rendelet 11. -a hatályon kívül helyezte. 4 A 29/2009.(IX.29.) KGY rendelet 16. -a iktatta be.

11 11 74/2001.(XII.1.) KGY, a 9/2003. (III.1) KGY, a 64/2003. (XI.28.) KGY, a 34/2004. (XI.25.) KGY, a 36/2005.(X.27.) KGY, a 32/2006.(VIII.10.) KGY és a 47/2006. (XI.28.) KGY rendeletek hatályukat vesztik. Nyíregyháza, szeptember 24. Csabai Lászlóné polgármester Dr. Szemán Sándor jegyző E rendeletet szeptember hó 25. napján kihirdetem. Nyíregyháza, szeptember 25. Dr. Szemán Sándor jegyző

12 12 Melléklet a 27/2007(IX.25.) KGY rendelethez: 56,7 Nyíregyháza köztemetők díjtételei 1. Északi Temető sírhely megváltási díjai Nettó díj (Ft) 1.1. Régi temető rész személyes személyes Új temető rész személyes személyes Kiemelt övezet személyes személyes Amerikás parcella Sírhely megváltás Északi Temető sírbolt férőhelyek megváltási díjai 2.1. Régi temető rész évre évre Új temető rész évre évre Kiemelt övezet évre évre személyes sírbolthely megváltási díja 100 évre Régi temető rész Új temető rész Kiemelt övezet Északi Temető gyermek sírhely megváltási díjai A 50/2008.(XI.25.) KGY rendelet 1. -a módosította. 6 A 43/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelet 1. -a módosította. 7 A 21/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelet 1. -a módosította.

13 13 4. Északi Temető urnafülke megváltási díjai 10 évre személyes személyes Északi temető Urnafülke megváltási díjai a ravatalozóban táblával személyes személyes Északi Temető urnasírhely megváltási díjai 25 évre személyes személyes Északi Temető bérsírboltok megváltási díja/év Oros városi köztemető sírhelyek megváltási díjai 8.1. Sírhely megváltási díj személyes személyes Kettőszemélyes urnafülke megváltási díja 10 évre Műkő urnafülke megváltási díja Gránit urnafülke megváltási díja Urnafülke megváltási díja Kettőszemélyes urnasírhely megváltási díja 25 évre Műkő urnasírhely megváltási díja Gránit urnasírhely megváltási díja Urnasírhely megváltási díja Gyermek sírhely megváltási díja Sírbolt férőhelyek megváltási díjai évre évre Borbánya városi köztemető sírhelyek megváltási díjai 9.1. Sírhely megváltási díj személyes személyes Kettőszemélyes urnafülke megváltási díjai 10 évre Műkő urnafülke megváltási díja Gránit urnafülke megváltási díja Urnafülke megváltási díja

14 Kettőszemélyes urnasírhely megváltási díjai 25 évre Műkő urnasírhely megváltási díja Gránit urnasírhely megváltási díja Urnasírhely megváltási díja Gyermek sírhely megváltási díja Sírbolt férőhelyek megváltási díjai évre évre Nagyszállás városi köztemető sírhelyek megváltási díjai Sírhelyek megváltási díja személyes személyes Kettőszemélyes urnafülke megváltási díja 10 évre Műkő urnafülke megváltási díja Gránit urnafülke megváltási díja Urnafülke megváltási díja Kettőszemélyes urnasírhely megváltási díja 25 évre Műkő urnasírhely megváltási díja Gránit urnasírhely megváltási díja Urnasírhely megváltási díja Gyermek sírhely megváltási díja Sírbolt férőhelyek megváltási díjai évre évre Sóstóhegy városi köztemető sírhelyek megváltási díjai Sírhelyek megváltási díjai személyes személyes Kettőszemélyes urnafülke megváltási díja 10 évre Műkő urnafülke megváltási díja Gránit urnafülke megváltási díja Urnafülke megváltási díja Kettőszemélyes urnasírhely megváltási díja 25 évre Műkő urnasírhely megváltási díja Gránit urnasírhely megváltási díja Urnasírhely megváltási díja

15 Gyermek sírhely megváltási díja Sírbolt férőhelyek megváltási díjai évre évre Lejárt és újrahasznosításra kerülő sírhelyek megváltási díjai Északi Temető régi temető rész személyes sírhely személyes sírhely Oros, Borbánya, Nagyszállás, Sóstóhegy köztemetők személyes sírhely személyes sírhely Sírhelynyitás és visszahantolás díjai Felnőtt sírhelynyitás Gyermek sírhelynyitás Felnőtt sírhely visszahantolása Gyermek sírhely visszahantolása A temető létesítményeinek igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak Északi Temető Ravatalozó használatáért fizetendő díj Az elhunyt temetőn belüli, szállító járművel történő elszállítása a sírhelyhez Hamvaknak az erre szolgáló berendezéssel történő szórása, illetve bemosatása Hűtési díj (Ft/nap) Oros, Borbánya, Nagyszállás, Sóstóhegy köztemetők Ravatalozó használatáért fizetendő díj Az elhunyt temetőn belüli, szállító járművel történő elszállítása a sírhelyhez Hűtési díj (Ft/nap) A temetkezési szolgáltatók kivételével, a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás díjai Északi Temető Új sírkő felállítása esetén Sírkő felújítás esetén

16 Sírkő tisztítás esetén Sírbolt építés esetén Váza csere, tábla csere esetén Fejkő csere esetén Fedlap behozatal esetén Gyermek sírkő felállítása esetén Alapozás, térburkolás esetén Lépcső vagy áthidaló behozatal esetén Fejrész csapolás esetén Urnasírhelyre történő új sírkő állítása esetén Urnasírhelyen lévő sírkő felújítása esetén Oros, Borbánya, Nagyszállás, Sóstóhegy köztemetők Sírkő felújítás esetén Sírkő állítás esetén Sírbolt alépítmény építés esetén Parkolási díj Parkolójegy (Ft/óra) Éves bérlet Féléves bérlet Mozgáskorlátozottak éves bérlete Fenti díjak, árak az ÁFA -t nem tartalmazzák.

17 17 ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS a 27/2007.(IX.25.) KGY rendelethez Nyíregyháza város területén működő köztemetők: az Északi, a borbányai, a nagyszállási, a sóstóhegyi, és az orosi temető. Lezárt a Déli köztemetõ, és a Hõsök temetõje. Felekezeti a nyírszõlõsi, és az Izraelita temetõk (Nyíregyházán illetve Oroson). Külön egységet képvisel a Hõsök temetõje. A temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvény és a végrehajtására alkotott kormányrendelet az elmúlt hét évben bizonyos finomításokon ment keresztül, mely változásokat az önkormányzatok saját rendeletükben is aktualizálni kell hoz Meghatározásra kerül a rendelet területi hatálya. 3..-hoz A temető fenntartása az önkormányzati törvény előírásai szerint kötelezően ellátandó önkormányzati feladat. Ezen feladatot ténylegesen az önkormányzattal kegyeleti közszolgáltatási szerződést kötő üzemeltető végzi. 4..-hoz Meghatározásra került a kötelezően igénybe veendő temetési szolgáltatások köre hoz A temetés módozatai kerültek meghatározásra a hagyományos az úgynevezett koporsós temetés és a hamvasztásos temetés rendje. 7..-hoz A sírhelyek, sírboltok, urnafülkék használati ideje, valamint a használati idő meghosszabbítása került szabályozásra. 8..-hoz A díszsírhelyek biztosításával kapcsolatos eljárás kerül megfogalmazásra figyelemmel a díszpolgári címről szóló önkormányzati rendelet előírásaira.

18 hoz A temetői tájékozódás alapját képezi a sírhelybeosztás mely szerint számozott sírhelytáblák (parcellák) sorok és sírhelyek találhatók. Évszakokhoz kapcsolódik a nyitvatartási idő. A temetőrendjét az üzemeltető biztosítja hoz A sírokat, sírboltokat meghatározott méretben lehet elkészítetni. Rátemetés esetén a temetéskor érvényes sírhelyhasználati díj arányos részét kell megfizetni hoz A temetőben végzendő munkákat a sírgondozás és virágültetés kivételével a temető üzemeltetőjének be kell jelenteni hoz A temető, illetve a sírtábla lezárása esetén azt legalább egy országos és egy megyei napilapban, a helyi hírközlésben, valamint hirdetményben közzé kell tenni, oly módon, hogy az első közzététel a kiürítés előtt legalább 6 hónappal történjék meg hoz Az önkormányzatnak lehetősége van, hogy rendeletben állapítsa meg a temetőfenntartási hozzájárulási díjat. Ezen díjat Nyíregyházán csak a vállalkozóknak kell fizetniük, amennyiben a temetőben munkát végeznek és ott áramot, vizet stb. használnak.

Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2001. (VI. 26.) KT. rendelete a temetőkről és a temetkezésről Buj Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY r e n d e l e t e a temetıkrıl és a temetkezési tevékenységrıl (egységes szerkezetben a 11/2008.(III.4.) KGY és a 50/2008.(XI.25.) KGY rendelettel)

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÜLÉSÉNEK. 43/2011.(XII.16.) önkormányzati. rendelete

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÜLÉSÉNEK. 43/2011.(XII.16.) önkormányzati. rendelete NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÜLÉSÉNEK 43/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 27/2007. (IX.25.) önkormányzati rendelet módosításáról A Közgyülés

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 47/2006.(XI.28.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 47/2006.(XI.28.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 47/2006.(XI.28.) KGY r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 62/2000.(XII.1.) KGY rendelet módosításáról A Közgyűlés a temetőkről

Részletesebben

Kistolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2000. (X. 5.) számú rendelete. a temetőről és temetkezésről

Kistolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2000. (X. 5.) számú rendelete. a temetőről és temetkezésről Kistolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2000. (X. 5.) számú rendelete a temetőről és temetkezésről Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) a helyi

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2001. (VI.18.) önkormányzati rendelete

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2001. (VI.18.) önkormányzati rendelete Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2001. (VI.18.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről (a 18/2012. (VI.01.) Önk. rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

KAMOND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2004./VII.28./ RENDELETE A TEMETŐ RENDJÉRŐL

KAMOND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2004./VII.28./ RENDELETE A TEMETŐ RENDJÉRŐL KAMOND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2004./VII.28./ RENDELETE A TEMETŐ RENDJÉRŐL Kamond Község Önkormányzatának Képviselőtestülete A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 13/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a köztemetőről és a temetkezés rendjéről

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 13/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a köztemetőről és a temetkezés rendjéről Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi LXIII. törvény

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY. r e n d e l e t e. a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY. r e n d e l e t e. a temetőkről és a temetkezési tevékenységről NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezési tevékenységről (egységes szerkezetben a 11/2008.(III.4.) KGY, 50/2008.(XI.25.) KGY, 29/2009.(IX.29.),

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/1992. (V. 1.) önkormányzati rendelete. A köztemető üzemeltetéséről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/1992. (V. 1.) önkormányzati rendelete. A köztemető üzemeltetéséről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/1992. (V. 1.) önkormányzati rendelete A köztemető üzemeltetéséről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2013.

Részletesebben

BUZSÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 12/2013. (XI.1.) önkormányzati rendelete

BUZSÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 12/2013. (XI.1.) önkormányzati rendelete 1 BUZSÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2013. (XI.1.) önkormányzati rendelete a temető használatának szabályairól Buzsák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Mályinka Község Önkormányzatának 4/2001.(IV.3.) önkormányzati rendelete

Mályinka Község Önkormányzatának 4/2001.(IV.3.) önkormányzati rendelete Mályinka Község Önkormányzatának 4/2001.(IV.3.) önkormányzati rendelete A temetőkről és a temetkezési tevékenységről (módosításokkal egységes szerkezetben) Mályinka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Zákány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 20/2004/XII.1./ önkormányzati rendelete Az 5/2007(IV.17.), a 7/2008(IV.29.) a 12/2010.(XII.31.) és az 1/2011.(I.12.) rendeletekkel módosított, a temetőkről

Részletesebben

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009.(IV. 7.) rendelete. a temetőkről és a temetkezésről

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009.(IV. 7.) rendelete. a temetőkről és a temetkezésről JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009.(IV. 7.) rendelete a temetőkről és a temetkezésről Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi

Részletesebben

Heresznye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2001./II.2./ számú rendelete. a temetőkről és a temetkezésről

Heresznye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2001./II.2./ számú rendelete. a temetőkről és a temetkezésről Heresznye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2001./II.2./ számú rendelete a temetőkről és a temetkezésről Heresznye Község Önkormányzata a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999.évi XLIII. törvény

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 10/2014.(V.30.) Rendelet típusa: alap Rendelet címe: A temető rendjéről és a temetkezésről Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5 /2001. (IV. 02) valamint a 11/2009.(IX.30.), 8/2011. (VIII.31.) és 9/2012.(XI.15,)önkormányzati rendeleteivel módosított 8 /1997 (VII.1) önkormányzati

Részletesebben

EPÖL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2000./IX.28./sz. Ökt. RENDELETE

EPÖL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2000./IX.28./sz. Ökt. RENDELETE EPÖL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2000./IX.28./sz. Ökt. RENDELETE a köztemetőről és a temetkezésről. Epöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi

Részletesebben

6/2009. /V. 10./ rendelete a

6/2009. /V. 10./ rendelete a DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2009. /V. 10./ rendelete a TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉSRŐL Dunaegyháza Község Képviselőtestülete /továbbiakban Önkormányzat/ a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről

Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Csörötnek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete a köztemető fenntartásáról, és a temetkezésről

Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete a köztemető fenntartásáról, és a temetkezésről Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete a köztemető fenntartásáról, és a temetkezésről Kaskantyú Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2009. (V.29.) rendelete

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2009. (V.29.) rendelete Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2009. (V.29.) rendelete A temetőkről és a temetkezésről [Módosítva a 18/2009. (IX.29. ÖR-rel] (Egységes szerkezetben!) Tiszaszentimre Község

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Kisköre Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2004. (IV. 29.) rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről (módosítással egységes szerkezetben) Kisköre Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

IVÁNC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (VI.29) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről

IVÁNC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (VI.29) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről IVÁNC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (VI.29) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről Ivánc község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 24/2004.(VII.14.) rendelete

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 24/2004.(VII.14.) rendelete Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004.(VII.14.) rendelete a köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól (Egységes szerkezetben a 32/2004.(X.15.) rendelettel.

Részletesebben

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2008. (X.31.) számú rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2008. (X.31.) számú rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2008. (X.31.) számú rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő testületének 23/2013 (XII.23.) rendelete. A temetőről és a temetkezési tevékenységről. A rendelet hatálya

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő testületének 23/2013 (XII.23.) rendelete. A temetőről és a temetkezési tevékenységről. A rendelet hatálya Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő testületének 23/2013 (XII.23.) rendelete A temetőről és a temetkezési tevékenységről Vezseny Közégi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 16/2013. (XI. 22.) rendelete A köztemetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetbe foglalva) 1

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 16/2013. (XI. 22.) rendelete A köztemetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 16/2013. (XI. 22.) rendelete A köztemetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Temetőkről

Részletesebben

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő testületének 23/2013 (XII.23.) rendelete. A temetőről és a temetkezési tevékenységről. A rendelet hatálya

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő testületének 23/2013 (XII.23.) rendelete. A temetőről és a temetkezési tevékenységről. A rendelet hatálya Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő testületének 23/2013 (XII.23.) rendelete A temetőről és a temetkezési tevékenységről Vezseny Közégi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete. a temetőkről és a temetkezésről

Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete. a temetőkről és a temetkezésről Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 22/2005.(IX.15.)sz. rendelete a temetőről és a temetkezésről

Kunpeszér Község Önkormányzat 22/2005.(IX.15.)sz. rendelete a temetőről és a temetkezésről Kunpeszér Község Önkormányzat 22/2005.(IX.15.)sz. rendelete a temetőről és a temetkezésről Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ( továbbiakban: önkormányzat ) a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

Csengőd Község Képviselőtestületének 16/2011.(IX.1.) önk. rendelete a temetőkről és a temetkezésről. Általános rendelkezések

Csengőd Község Képviselőtestületének 16/2011.(IX.1.) önk. rendelete a temetőkről és a temetkezésről. Általános rendelkezések Csengőd Község Képviselőtestületének 16/2011.(IX.1.) önk. rendelete a temetőkről és a temetkezésről Csengőd Község Képviselőtestülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. (továbbiakban:

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2005. (VI. 30.) Hö. rendelete

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2005. (VI. 30.) Hö. rendelete Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2005. (VI. 30.) Hö. rendelete a köztemetőről, a temetkezés rendjéről és a temető használatának szabályairól /Temetői Szabályzat/ (a módosításokkal

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI KÖZTEMETŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

SÁRRÉTUDVARI KÖZTEMETŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA SÁRRÉTUDVARI KÖZTEMETŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATÁNAK A TEMETŐKRŐL ÉS TEMETKEZÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ 24 /2013. /XII. 19./ rendeletének MELLÉKLETE Tartalomjegyzék: I.

Részletesebben

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2008. (V.27.), a 16/2009. (VIII.25.) és a 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendeletekkel módosított 13/2000. (IX.01.) önkormányzati rendelete a köztemető

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2001. (III.10.) számú R e n d e l e t e. a temetőkről és a temetkezésről

Lepsény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2001. (III.10.) számú R e n d e l e t e. a temetőkről és a temetkezésről Lepsény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2001. (III.10.) számú R e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete továbbiakban: Önkormányzat

Részletesebben

Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2004. (VII.8.) rendelete a temetőkről és a temetkezésekről (egységes szerkezetben)

Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2004. (VII.8.) rendelete a temetőkről és a temetkezésekről (egységes szerkezetben) Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2004. (VII.8.) rendelete a temetőkről és a temetkezésekről (egységes szerkezetben) Fülöpszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a temetőkről

Részletesebben

Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2007. (IV. 27.) rendelete a temetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetben)

Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2007. (IV. 27.) rendelete a temetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetben) Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007. (IV. 27.) rendelete a temetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetben) Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 20/2007. (12. 31.) Ör sz. rendelete. A temetőkről és a temetkezésről I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 20/2007. (12. 31.) Ör sz. rendelete. A temetőkről és a temetkezésről I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Biatorbágy Város Képviselő-testülete 20/2007. (12. 31.) Ör sz. rendelete A temetőkről és a temetkezésről Biatorbágy Város Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. Törvény

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7/2005. (X.27.) számú rendelete a temető és temetkezés rendjéről

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7/2005. (X.27.) számú rendelete a temető és temetkezés rendjéről NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7/2005. (X.27.) számú rendelete a temető és temetkezés rendjéről Nyáregyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi

Részletesebben

Temetési helyek 2.. (3) Nem nyitható újabb közös (kettőnél több) sírhely és díszsírhely.

Temetési helyek 2.. (3) Nem nyitható újabb közös (kettőnél több) sírhely és díszsírhely. Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2013.(V.2.) rendeletével módosított 11/2012.(VI. 01.) és 14/2007.(XI. 8.) rendeletével módosított 12/2000.(XI. 30.) sz. rendelete (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének. 10/2000./X.1./ önkormányzati rendelete a. temetőkről és a temetkezés rendjéről.

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének. 10/2000./X.1./ önkormányzati rendelete a. temetőkről és a temetkezés rendjéről. Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2000./X.1./ önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről. Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének - a 18/2000./XI.30./ Ktr. számú rendelettel - egységes szerkezetbe foglalt 21/2005.(XII.22.)Ktr. rendelete a községi a temetőről és a temetkezésről Székkutas

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések 1..

I. fejezet. Általános rendelkezések 1.. Szentbékkálla község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2000. (X.16.) számú r e n d e l e t e a köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól (egységes szerkezetbe foglalva) Szentbékkálla

Részletesebben

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete. 1. Általános rendelkezések

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete. 1. Általános rendelkezések Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete A temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet (tervezet) Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Jászboldogháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2010 (IV.28.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről

Jászboldogháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2010 (IV.28.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről Jászboldogháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2010 (IV.28.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről Jászboldogháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete a temetőkről

Részletesebben

MURAKERESZTÚR KÖZSEG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 9/2000.(X.19.) számú RENDELETE A TEMETŐRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL

MURAKERESZTÚR KÖZSEG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 9/2000.(X.19.) számú RENDELETE A TEMETŐRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL MURAKERESZTÚR KÖZSEG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 9/2000.(X.19.) számú RENDELETE A TEMETŐRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL Murakeresztúr Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2006. (IV.28.) rendelete a temetőről és temetkezésről. Általános rendelkezések

Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2006. (IV.28.) rendelete a temetőről és temetkezésről. Általános rendelkezések Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2006. (IV.28.) rendelete a temetőről és temetkezésről Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2013. (...) Önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (X. 31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a temetőkről és a temetkezés rendjéről

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (X. 31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a temetőkről és a temetkezés rendjéről SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (X. 31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a temetőkről és a temetkezés rendjéről Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Takácsi Község Képviselő-testülete 15/2003. (XII. 22.) sz. módosított rendelete a temetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetben)

Takácsi Község Képviselő-testülete 15/2003. (XII. 22.) sz. módosított rendelete a temetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetben) Takácsi Község Képviselő-testülete 15/2003. (XII. 22.) sz. módosított rendelete a temetőről és a temetkezésről (egységes szerkezetben) Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és

Részletesebben

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 8/2000. (V.29.) Ör. számú r e n d e l e t e

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 8/2000. (V.29.) Ör. számú r e n d e l e t e Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 8/2000. (V.29.) Ör. számú r e n d e l e t e A temetőről és a temetkezés rendjéről 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. február 16.) Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 26/2000.(XI.29.) számú rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről.

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 26/2000.(XI.29.) számú rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről. 30/2002. (XII.11.) Ök. sz. rendelet a közterületek használatáról LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 26/2000.(XI.29.) számú rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2001. (VII.19.) Kt. számú R e n d e l e t e A temetőkről és a temetkezésről

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2001. (VII.19.) Kt. számú R e n d e l e t e A temetőkről és a temetkezésről Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2001. (VII.19.) Kt. számú R e n d e l e t e A temetőkről és a temetkezésről /Egységes szerkezetben 2007. 07. 18./ Csákvár Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat

Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Badacsonytomaj Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2004. (IV.5.) számú r e n d e l e t e a köztemetők rendjéről, használatuknak, igénybevételüknek szabályairól (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

I. fejezet Értelmező rendelkezések

I. fejezet Értelmező rendelkezések Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11 /2007. (IX. 28.) rendelete a köztemetők rendjéről, használatuknak, igénybevételüknek szabályairól Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2000.(IX.18.) sz. rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről

Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2000.(IX.18.) sz. rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2000.(IX.18.) sz. rendelete a temetőről és a temetkezési tevékenységről Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Tát Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2000. (IX.26.) Kt. sz. rendelete a temetőkről és a temetkezésről

Tát Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2000. (IX.26.) Kt. sz. rendelete a temetőkről és a temetkezésről Tát Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2000. (IX.26.) Kt. sz. rendelete a temetőkről és a temetkezésről 2 Tát Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: önkormányzat)

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 29 / 2000. ( XII.05.) ÖR. SZÁMÚ RENDELETE A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉSEK RENDJÉRŐL 1 Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzat. 19/2003.(XI 12.) rendelete. a temetőről és a temetkezésről

Balatonrendes Község Önkormányzat. 19/2003.(XI 12.) rendelete. a temetőről és a temetkezésről Balatonrendes Község Önkormányzat 19/2003.(XI 12.) rendelete a temetőről és a temetkezésről Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a település tulajdonát képező köztemető használatának és

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 37/2011. (XII. 15.), a 41/2012. (IV.26.), 45/2012. (V.30.) valamint az 53/2012. (IX. 27.) önkormányzati rendeletekkel módosított 25/2011. (IX. 29.) önkormányzati

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Sajószentpéter Város Önkormányzat 15/2006.(VI.30.) rendelete kolumbárium igénybevételének és használatának helyi szabályairól (egységes szerkezetben a 19/2006.(VIII.29.), a 12/2012.(IV.20.) rendelettel,

Részletesebben

a temetőkről és a temetkezés rendjének helyi szabályairól

a temetőkről és a temetkezés rendjének helyi szabályairól 1 Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 22/2000. (XII. 15.) ÖK. számú r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezés rendjének helyi szabályairól (egységes szerkezetben) Előszállás

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 3/2004. (I.25. ) SZÁMÚ RENDELETE

Bekecs Községi Önkormányzat 3/2004. (I.25. ) SZÁMÚ RENDELETE Bekecs Községi Önkormányzat 3/2004. (I.25. ) SZÁMÚ RENDELETE A temetőkről és a temetkezésekről A Bekecs Község Önkormányzatának képviselőtestülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 17/2000. (XII. 14.) Kazár Község Önkormányzat rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről egységes szerkezetben a 8/2011 (VII.06) sz. rendelettel Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bakonygyirót Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2008. (X.30.) rendelete. temetőről és a temetkezésről

Bakonygyirót Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2008. (X.30.) rendelete. temetőről és a temetkezésről Bakonygyirót Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2008. (X.30.) rendelete a temetőről és a temetkezésről A rendelet kihirdetve: 2008. október 30-án. Dr. Kancsal Károly körjegyző Bakonygyirót Önkormányzat

Részletesebben

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 34/2011. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről Mártély Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A.

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzat Képviselı-testületének 13/2000. (IX.27.) számú rendelete. (módosításokkal egységes szerkezetben) Általános rendelkezések

Letenye Város Önkormányzat Képviselı-testületének 13/2000. (IX.27.) számú rendelete. (módosításokkal egységes szerkezetben) Általános rendelkezések 1 Letenye Város Önkormányzat Képviselı-testületének 13/2000. (IX.27.) számú rendelete a temetıkrıl és temetkezésrıl (módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

Apátistvánfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.23.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről

Apátistvánfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.23.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Apátistvánfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.23.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Módosította: a 25/2014.(XII.13.) és az 5/2015.(II.23.) önkormányzati

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 42/2000. (IX. 14.) Kgy. rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről (Egységes szerkezetben) I.

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 42/2000. (IX. 14.) Kgy. rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről (Egységes szerkezetben) I. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 42/2000. (IX. 14.) Kgy. rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi Önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Tokod Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről

Tokod Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről Tokod Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) önkormányzati rendelete

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) önkormányzati rendelete KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) önkormányzati rendelete a köztemető használatának rendjéről Kisvárda Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

Nagyfüged Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/ 2015. (V.28.) önkormányzati rendelete a temető használatának szabályairól

Nagyfüged Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/ 2015. (V.28.) önkormányzati rendelete a temető használatának szabályairól Nagyfüged Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/ 2015. (V.28.) önkormányzati rendelete a temető használatának szabályairól Nagyfüged Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

5. A Rendelet 10. (1) bekezdése négy urna szövegrész helyébe a hat urna szöveg lép.

5. A Rendelet 10. (1) bekezdése négy urna szövegrész helyébe a hat urna szöveg lép. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 57/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 42/2000. (IX. 14.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei

Részletesebben

T E R V E Z E T. 1. Általános rendelkezések

T E R V E Z E T. 1. Általános rendelkezések T E R V E Z E T Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2014. (..) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

Galambok Község Önkormányzatának 11/2000. (IX.15.) számú Rendelete a temetőkről és temetkezésről

Galambok Község Önkormányzatának 11/2000. (IX.15.) számú Rendelete a temetőkről és temetkezésről Galambok Község Önkormányzatának 11/2000. (IX.15.) számú Rendelete a temetőkről és temetkezésről Galambok Község Önkormányzata Képviselő-testülete /továbbiakban: Önkormányzat/ a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a községi köztemetőről és a temetkezésről szóló

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. a községi köztemetőről és a temetkezésről szóló Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a községi köztemetőről és a temetkezésről szóló 14/2005. (X.24.), 19/2005.(XII.28.), 12/2006.(VIII.14.) 7/2012.(IV.23.) rendeletekkel módosított

Részletesebben

2.. Temető létesítése, lezárása, megszüntetése, újra használatbavétele

2.. Temető létesítése, lezárása, megszüntetése, újra használatbavétele Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2007.(VI.27.) sz., 13/2009.(X.26.) sz., 1/2010 (II.02.) sz. rendeletével módosított 9/2000/V.10./ számú rendelete egységes szerkezetben a temetőkről

Részletesebben

A temetőkről és a temetkezésről 1

A temetőkről és a temetkezésről 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2011. (IX.16.) számú RENDELETE A temetőkről és a temetkezésről 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva a 10/2012.(III.23.) számú rendelettel 1 Tárnok

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről

Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temetkezésről Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló

Részletesebben

Alsótold Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2007. (VI.25.) számú rendelete

Alsótold Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2007. (VI.25.) számú rendelete Alsótold Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2007. (VI.25.) számú rendelete a temetőkről és a temetkezésekről [ A 9/2009.(X.6.) számú rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg]

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010.(XII.15) számú Önkormányzati rendelete. a köztemetőről és temetkezési tevékenységről

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010.(XII.15) számú Önkormányzati rendelete. a köztemetőről és temetkezési tevékenységről Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010.(XII.15) számú Önkormányzati rendelete a köztemetőről és temetkezési tevékenységről Mátramindszent Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete. A temetőkről és a temetkezésekről

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete. A temetőkről és a temetkezésekről Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete A temetőkről és a temetkezésekről Szentlőrinc Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről

Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Döbrököz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006. (V.18.) számú rendelete a temetőről és a temetkezés rendjéről (Egységes szerkezetbe foglalva a 10/2007. (IV.19.) sz. ÖK rendelettel, a 16/2010.

Részletesebben

NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2009. (VII.1.) SZ. RENDELETE A KÖZTEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL. Hatályos: 2014.

NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2009. (VII.1.) SZ. RENDELETE A KÖZTEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL. Hatályos: 2014. NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2009. (VII.1.) SZ. RENDELETE A KÖZTEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL Hatályos: 2014. augusztus 30-tól Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 9 /2000. /XII. 4.

Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 9 /2000. /XII. 4. Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 9 /2000. /XII. 4./ számú rendelete a köztemetők rendjéről, használatuknak, igénybevételüknek szabályairól

Részletesebben

Ózd, február 16. Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője Előkészítette: ÓZDINVEST Kft. PH. Településf. és Vagyong. O.

Ózd, február 16. Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője Előkészítette: ÓZDINVEST Kft. PH. Településf. és Vagyong. O. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2012. (...) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 8/2001. (IV. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról Ózd, 2012.

Részletesebben

2009. évben a Polányi és Társa Kft. kivitelezésében készült el a répcelaki Temetőben a 21 m hosszú, és 20 férőhelyes urnafal.

2009. évben a Polányi és Társa Kft. kivitelezésében készült el a répcelaki Temetőben a 21 m hosszú, és 20 férőhelyes urnafal. ELŐTERJESZTÉS A répcelaki temetői rendelet módosításához 2009. évben a Polányi és Társa Kft. kivitelezésében készült el a répcelaki Temetőben a 21 m hosszú, és 20 férőhelyes urnafal. Az urnafal 2010. március

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2014. (VIII.15.) önkormányzati rendelete a köztemetők rendjéről és a temetkezési tevékenységről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 15.) rendelete a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 15.) rendelete a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről Farád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 15.) rendelete a köztemető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e. a temetőkről és a temetkezési tevékenységről *

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e. a temetőkről és a temetkezési tevékenységről * PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezési tevékenységről * Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a temetkezés helyi rendjéről

Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a temetkezés helyi rendjéről Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a temetkezés helyi rendjéről Prügy Községi Önkormányzat képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Részletesebben

Tetétlen Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2002. (III.28.) ÖKT rendelete

Tetétlen Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2002. (III.28.) ÖKT rendelete Tetétlen Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2002. (III.28.) ÖKT rendelete A temetőkről és a temetkezésről Tetétlen község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) a

Részletesebben

Makó Város Önkormányzatának 8/2009.(III.26.) rendelete a köztemetőről és a temetési helyekről 1

Makó Város Önkormányzatának 8/2009.(III.26.) rendelete a köztemetőről és a temetési helyekről 1 Makó Város Önkormányzatának 8/2009.(III.26.) rendelete a köztemetőről és a temetési helyekről 1 Makó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény

Részletesebben

Boda Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010.(VI.03.)Kt. számú rendelete a temetőről és a temetkezés rendjéről.

Boda Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010.(VI.03.)Kt. számú rendelete a temetőről és a temetkezés rendjéről. Boda Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010.(VI.03.)Kt. számú rendelete a temetőről és a temetkezés rendjéről Preambulum: Boda Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2001. (IV. 1.) számú rendelete a temetők és temetkezés rendjéről 1,2,3,4,5,6

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2001. (IV. 1.) számú rendelete a temetők és temetkezés rendjéről 1,2,3,4,5,6 Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2001. (IV. 1.) számú rendelete a temetők és temetkezés rendjéről 1,2,3,4,5,6 (az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat

Részletesebben

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Nagymágocs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőről és a temetkezésről szóló 14/2004. (XI. 10.) Ör. (módosításokkal egységes szerkezetben) Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (X. 28.) rendelete a temetőkről és temetési tevékenységről

Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (X. 28.) rendelete a temetőkről és temetési tevékenységről Nógrád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (X. 28.) rendelete a temetőkről és temetési tevékenységről Nógrád Község Önkormányzatának képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben