Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének"

Átírás

1 Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) a 16/2009.(IX.29.) és a 22/2011.(XII.16.) rendeletével módosított 5/2009. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, élve a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 40. (1) bekezdésében, 41. (3) bekezdésében és 42. -ában kapott felhatalmazással, figyelemmel a Tv. végrehajtásáról rendelkező 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) szabályaira, az alábbi rendeletet alkotja: Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet hatálya Rákóczifalva városban lévő önkormányzati fenntartásban lévő működő és lezárt temetőre terjed ki, ahol az önkormányzat a köztemető fenntartására vonatkozó törvényi kötelezettségét teljesíti. Ezen temetőrészek a 23/4 hrsz-ú 3 ha 9967 m2 területű, az Önkormányzat tulajdonában álló és a 23/5 hrsz-ú 9024 m2 területű, a Református Egyházi tulajdonában álló temetők. (2) A temető fenntartója köteles a felekezethez való tartozásra vagy egyéb megkülönböztetésre tekintet nélkül lehetővé tenni az elhaltak eltemetését az általa fenntartott temetőben. (3) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben felsorolt temetőkre vonatkozó fenntartási és üzemeltetési kötelezettségét kegyeleti közszolgáltatási szerződés útján teljesíti. A temető létesítésére vonatkozó rendelkezések 2. Temető létesítéséről, bővítéséről, temető vagy temető rész lezárásáról, megszüntetéséről, újra használatba vételéről a Képviselő-testület határoz a város összevont rendezési tervének megfelelően az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat véleményének figyelembevételével a mindenkor hatályos temetőkről és a temetkezésről szóló törvény rendelkezései alapján.

2 3. (1) A köztemetőben az alábbi temetési helyek állnak rendelkezésre: - koporsós temetési hely, - hamvasztásos temetési hely, - emberi maradványok és hamvak elhelyezésére kijelölt hely. (2) Meg kell felelni az elhaltak iránti kegyelet igényeinek és lehetővé kell tenni a temetkezési tevékenység és temetkezési szolgáltatás szakszerű lebonyolítását. A temető infrastrukturális létesítményei 4. (1) Az önkormányzat a tulajdonában álló köztemetőben az alábbi infrastrukturális feltételeket biztosítja: a) utat, b) ravatalozót, c) a halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tárolót és hűtőt, d) a temető bekerítését vagy élősövénnyel való lehatárolását, e) vízvételi lehetőséget, illemhelyet, f) a temető területének rendeltetésének és a hely jellegének megfelelő parkosítását, az utak sorfásítását, g) hulladéktárolót. (2) Az (1) bekezdésben felsorolt létesítmények közül a) sírgondozás céljára a vizet bárki ingyenesen használhatja, kizárólag sírgondozás során a keletkező hulladékot, koszorú-és virágmaradványt az erre kijelölt lerakóhelyen díjtalanul lerakhatja; b) a temetőben biztosított illemhelyet a temetőlátogatók és a temetőben vállalkozási tevékenységet folytatók díjtalanul használhatják. A temető rendje 5. (1) A temetőt sírhelytáblákra, a táblákat pedig sorokra kell osztani. A sorokon belül sírhelyeket kell kijelölni. (2) A sorok megközelítéséhez szükséges útvonalaknak folyamatosan tisztának és járhatónak kell lenniük. 6.

3 (1) A temető belső kialakításának rendjét, az egyes parcellák felhasználási módját, idejét temetőrendezési tervben kell meghatározni. A tervet az üzemeltető készíti, azt a képviselő-testület hagyja jóvá. Ennek alapján az üzemeltető a temetőről térképet, nyilvántartást készít, amelyet naprakészen vezet. (2) A térképen fel kell tüntetni az 1. számú mellékletben megállapított sírhelyhasználati díjakat is. (3) A temető részletes térképét és a nyitvatartás idejét annak bejáratánál ki kell függeszteni és a változásokat félévenként át kell vezetni. 7. (1) Az elhaltakat az elhalálozás ideje szerint sorrendben a következő sírba kell temetni. (2) Az (1) bekezdésben foglalt szabályozás nem vonatkozik az előre megváltott sírhelyekre. (3) Lezárt sírhelytáblákba temetni nem szabad. (4) Holttestre sírnyitási engedéllyel a sír megfelelő mélyítésével legfeljebb egy elhalt rátemethető, ha a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 160 cm mélységbe kerül. Rátemetési díj a sírhely megváltási díjának 75 %-a. A rátemetési díj a sírhely megváltásának idejét 25 évre meghosszabbítja. (5) A (4) bekezdésben foglalt rátemetést a Kistérségi Népegészségügyi Intézete korlátozhatja. (6) Hamvakat tartalmazó urnát urnafülkébe elhelyezni, urnasírba temetni, vagy sírhelybe rátemetni egyaránt szabad. (7) Előre megváltott dupla sírhely esetében, mellé temetés alkalmával, a dupla sírhely megváltási idejét 25 évre kell kiegészíteni. A temetőben temetkezésre szolgálnak: a) Felnőtt egyes sírhelyek b) Felnőtt kettős sírhelyek c) Urnaparcella d) Gyermeksírhelyek e) Családi sírhelyek f) Kripta Sírhelyek 8.

4 9. (1)Sírhelyek az alábbi méretekben készíthetők: a) Felnőtt egyes sírhelyek: 200 x 100 cm és min. 200 cm mély. b) Felnőtt kettős sírhelyek: 200 x 180 cm és min. 200 cm mély. c) Urnafülke: 32 cm x 32 cm mélysége 32 cm. d) Gyermeksírhely: 130 x 60 cm és 200 cm mély. e) Indokolt esetben a sír hosszúsága a szükséges mértékig bővíthető. (2) A sírokat egymástól legalább 60 cm-re, a gyermeksírokat 30 cm távolságra kell kialakítani. (3) A sírsorok közötti távolságnak 100 cm-nek kell lennie. (4) A temető területén főutakat kell biztosítani, melynek szélessége legalább 3 méter. (5)A sírtáblák között utat kell biztosítani. (6)A sírhelyeken a sírdomb felhantolása nem kötelező. (7) E rendelkezéseit a kialakult állapotnak megfelelően kell alkalmazni. (8) Egy urnafülkébe 1 db urna helyezhető el. Urnasírba attól függően, hogy hány fülkés (4,3,2 vagy 1), a fülkék száma szerinti urna, a sírhelybe pedig legfeljebb 8 db urna helyezhető el. (9) Temetési hely, sírbolt felnyitását az ÁNTSZ engedélyében foglaltak szerint kell elvégezni. Exhumálás, hamvak kivétele céljából történő felnyitás esetén a temető üzemeltetője, legkésőbb a munka megkezdése előtt 10 nappal a temetőben (hirdetőtáblán) a sírhelytábla, sírhelysor, temetési hely számát, a sírjelen feltüntetett adatok körét, és az exhumálás idejét tartalmazó közleményt helyez el. 10. (1) Egy temetési hely használati ideje koporsós betemetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év, sírbolt (kripta) esetén 60 év, melyek lejárat esetén meghosszabbíthatók. Az előreváltott temetési hely megváltását temetéskor 25 évre kell kiegészíteni, a sírboltokét 60 évre. (2) Urna sírhely használata 10 évre terjed, amely lejárta után meghosszabbítható. Megváltását betemetéskor 10 évre meg kell hosszabbítani.

5 (3)Sírhelyek és urna sírhelyek árait az 1. számú melléklet tartalmazza. A temető őrzése és a kötelező nyilvántartások 11. (1) A temetőgondnoki teendőket a mindenkori üzemeltető látja el. (2) A ravatalozó tisztán és rendben tartása, a temetői rend fenntartása az üzemeltető kötelezettsége. (3)A temetőben keletkező hulladék rendszeres gyűjtése, elhelyezése a Falugondnokság Kft. feladata. Ennek keretében a Falugondnokság Kft. köteles figyelni a gyűjtőedények telítettségét és gondoskodni a hulladék jogszabályszerű elhelyezéséről. 12. (1)A ravatalozóba vagy a temetőbe kiszállított elhaltról vagy halvaszületett gyermekről kiállított halott-vizsgálati bizonyítványt át kell adni az üzemeltetőnek. (2) Az üzemeltető az elhaltakról temetői főkönyvet köteles vezetni. (3)A temetői főkönyvbe minden temetést időrendi sorrend szerint a következő adatokkal kell bejegyezni: a) folyószám, b) temetés, urnaelhelyezés napja c) elhalt neve, születési neve, anyja neve, születési ideje és utolsó lakhelye, foglalkozása, d) elhalálozás napja és ideje, e) sírhelysor, sírhely, urnasírhely, urnafülke száma (temetési hely szám), f) eltemettető neve és lakcíme. (4)Külön jegyzéket kell vezetni a halva született gyermekekről. Ebben fel kell tüntetni az anya nevét, az elhalálozás időpontját és a föléje helyezett jelfa sorszámát. (5)A sírboltkönyvben fel kell tüntetni a sírbolt számát, a sírbolt felett rendelkezni jogosult személy sírboltra vonatkozó rendelkezéseit. A temető nyitvatartási rendje: 13.

6 április 1-től november 2-ig: óra november 3-től március 31-ig óra Síremlékek 14. (1)Síremléket szilárd alapra kell helyezni. (2) Sírjel az üzemeltető engedélyével létesíthető. (3)Balesetveszély esetén a temető tulajdonosa a balesetveszély elhárítására haladéktalanul köteles intézkedni. (4)Balesetveszélyes síremlékek helyreállítására a temető tulajdonosa a temetési hely felett rendelkezni jogosultat a biztonságos használatot veszélyeztető sírjel vagy a sírbolt helyreállítására köteles felhívni. A felhívást a temetési hely megjelölésével a temető hirdetőtábláján és a parcella sarkán 90 napra ki kell függeszteni, és a felhívás közlését a rendelkezésre jogosult ismert lakcímén is meg kell kísérelni. (5)Ha a sírjel felett rendelkezni jogosult a felhívás ellenére a sírjelet nem állítja helyre és az életet is fenyegető közvetlen veszély áll fenn, akkor a közvetlen veszélyt a rendelkezni jogosult költségére a temető tulajdonosa szünteti meg. (6)A sírjel vagy sírbolt helyreállításáig a temetési helyre további temetkezés nem történhet. Temetői munkák 15. (1)Építőanyagot a temetőbe beszállítani, építési vagy bontási anyagot elszállítani csak az üzemeltető hozzájárulásával szabad. Az építési hulladékot a keletkezéstől számított 1 napon belül el kell szállítani. (2) A sírok gondozásán, díszítésén kívül minden egyéb tevékenységet annak megkezdése előtt a temető üzemeltetője részére be kell jelenteni, arra engedélyt kell kérni. A temetőben vállalkozásszerű munkát végzők, a munkavégzés alapján, az 1. számú mellékletben meghatározott díjakat kötelesek megfizetni a temető fenntartója részére. (3)A temetőben munkájukat végző vállalkozók működésük során az e rendeletben foglaltakat kötelesek betartani. Tevékenységükkel a szertartások rendjét nem zavarhatják, a látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban és a temető infrastrukturális létesítményeiben kárt nem okozhatnak. E rendelkezés megfelelően irányadó a temetési szolgáltatást végző szervezetekre és személyekre is.

7 (4)A temetési szolgáltatást, illetve a temetőben egyéb vállalkozási tevékenységet végzők munkálataikat a temető nyitvatartási idejében végezhetik. A szolgáltatók, illetve egyéb vállalkozók tevékenységük megkezdése előtt kötelesek a temető üzemeltetőjével egyeztetni. (5)A sírhely méretét meghaladó síremlék építéséhez az üzemeltető engedélye szükséges. Magatartás a temetőben 16. (1)Tilos a temetőben minden olyan magatartás, amely a temetőt látogató közönség kegyeleti érzését sérti vagy sértheti. (2) Temetőben gépkocsival, motorkerékpárral kivéve a mozgássérülteket, a halottszállító járművet és a szemétszállító kocsit közlekedni nem szabad. Az egészségi állapotuk vagy életkoruk miatt mozgásukban korlátozott személyek kísérőjükkel a temetői utakon gépjárművel is közlekedhetnek. (3)Temetőbe kutyát vakvezető kutya kivételével vagy más állatot bevinni és ott tartani tilos. (4)A sírokat, az azokon lévő tárgyakat, a síremlékeket, a temető fáit, bokrait, növényzetét megrongálni vagy beszennyezni, a sírok díszítésére szolgáló tárgyakat eltávolítani tilos. Gyermekek által okozott kárért a gyermek felügyeletét ellátó személy felelős. (5)A temetőben gyertyát gyújtani csak úgy szabad, hogy tűzveszély ne keletkezzen. 17. (1)A temető területén csak a sírok díszítésére szolgáló tárgyakat szabad elhelyezni. A sírok gondozása, illetve tárgyak elhelyezése nem zavarhatja mások, így különösen a szomszédos temetési helyek felett rendelkezésre jogosultak sírgondozási tevékenységét, és nem sértheti mások kegyeleti érzéseit. Pad elhelyezéséhez az üzemeltető engedélye szükséges. (2) A temetési helyen a sírok díszítésére szolgáló növényzetet, fát a rendelkezésre jogosult, vagy a hozzájárulásával más személy létesíthet. Csak olyan növény vagy fa ültethető, amely teljes kifejlett állapotában sem akadályozza a temetési helyek közötti átjárást, illetve levelével, virágával, termésével nem szennyezi a szomszédos és távolabbi sírokat, temetői létesítményeket. (3)A temető temetési helynek nem minősülő területein növényzetet, fát csak a temető tulajdonosa vagy üzemeltetője ültethet.

8 (4)A temetőben elhelyezett tárgyakért a temető fenntartója és üzemeltetője nem tartozik felelősséggel. (5)A temetőben keletkezett hulladékot csak az arra kijelölt helyre lehet lerakni. A temetőben keletkezett hulladék elszállításáról hetenként illetve szükség szerint a fenntartó gondoskodik. 18. (1)A sírhely használati és megváltási díjakat az 1. számú melléklet tartalmazza. (2)A megállapított használati díjak a sírásás díját nem tartalmazzák. (3)A ravatalozó használatáért a temető üzemeltetője használati díjat számít fel. (1. számú melléklet) Az üzemeltető által biztosított szolgáltatások 19. (1)Az üzemeltető szakszemélyzetének és berendezésének igénybevétele kötelező a temetőn belül (2)az elhunyt hűtésével, a temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő szállításával, továbbá b) a sírhelynyitással és visszahantolással kapcsolatos feladatok ellátására. (3)Az üzemeltető által biztosított szolgáltatások díjait a 2. számú melléklet tartalmazza. Záró rendelkezések 20. (1)Amennyiben az elkövetett cselekmény magasabb szintű jogszabályba nem ütközik, szabálysértést követ el és Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki (2)a síremléket nem szilárd alapra helyezi /14. /, b) az üzemeltető előzetes hozzájárulása nélkül a temetőbe építőanyagot szállít, építési vagy bontási munkát végez, vagy bontási anyagot szállít el /15. /, c) a temetőben motorkerékpárral, illetve gépkocsival a 16. -ban meghatározott ok nélkül közlekedik /16. (2) bek./,

9 d) A temetőbe kutyát vagy más állatot bevisz vagy ott tart /16. (3) bek./ e) felügyelet nélkül hagyja a meggyújtott gyertyát, és ezzel tűzveszélyes helyzetet teremt /16. (5) bek./, (3)hulladékot, koszorú vagy virágmaradványt eléget. (4)Szabálysértés elkövetőjével szemben a külön jogszabályban meghatározott mértékű helyszíni bírság szabható ki. (5)Ezen önkormányzati rendelet együtt kezelendő a magasabb szintű jogszabályokkal. (6)Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 28/2005. (XII.9.) önkormányzati rendelet, valamint az ezt módosító 3/2006. (II. 10.), 1/2007. (I. 24.) és 4/2009. (II. 13.) önkormányzati rendeletek. 21. Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvvel összeegyeztethető rendelkezéseket tartalmaz. Rákóczifalva, április 28. Tóth Lajos polgármester Dr. Varga János jegyző A rendelet a mai napon kihirdetésre került. Rákóczifalva, április 29. Dr. Varga János jegyző

10 1. számú melléklet Sírhelyárak és temetői díjszabás I. osztályú egyes sírhely (utaktól számított sorok) 9.600,- Ft II.osztályú egyes sírhely (utaktól számított 4 sortól befelé) 8.000,- Ft I. osztályú dupla sírhely 2 X 2 m ,- Ft II.osztályú dupla sírhely 2 X 2 m ,- Ft I. osztályú hármas sírhely 2 m x 2,7 m ,- Ft II. osztályú hármas sírhely 2 m x 2,7 m ,- Ft Díszsírhely 2 X 3 m felett Ft Rátemetés az első elhunytra: a mindenkori sírhelyár 75 %-a és a megváltási idő a rátemetéstől számítottan 25 évvel hosszabbodik. Rátemetés az első elhunytra urnásan a mindenkori sírhelyár 25 %-a és a megváltási idő nem hosszabbodik meg. Családi sírhely ára a mindenkori I. osztályú sírhely árának megfelelő többszöröse. A fenti sírhelyek megváltási ideje 25 év. Kripta I. típusú ,- Ft Kripta II. típusú az I típusú díja, ezen felül Ft/m 2 Az I. típusú kripta legfeljebb 4x4 m alapterületű, az ezt meghaladó alapterületű kripták a II. típusba tartoznak. Mindkét kriptatípus megváltási ideje 60 év. Urna sírhely Megváltási idő 10 év Temető használati díja (temetési szolgáltató fizeti) Temető-fenntartási hozzájárulás Síremlék állítási engedély 8.800,- Ft 8.800,- Ft 2.750,- Ft Ft A fenti árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

11 2. számú melléklet Az üzemeltető által biztosított szolgáltatások díjai Sírnyitás Felnőttnek Keretes sírba Keretaláásás Gyermek Urna Urnakoporsós Mélyítés 2,5 méterre Hantolás Tetemhűtés napi Temetői szállítás Díszautóval 9.600,- Ft ,- Ft ,- Ft 6.000,- Ft 5.200,- Ft 7.600,- Ft ,- Ft 4.400,- Ft 640,- Ft 2.400,- Ft 6.000,- Ft A fenti árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete Egységesítve: 2015.05.05. Hatályos: 2015.06.01. A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉSRŐL (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. december 10-i nyilvános ülésére.

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. december 10-i nyilvános ülésére. 6. NAPIREND Ügyiratszám: 4/146-1/2010. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. december 10-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: A temetőkről és a temetkezésről szóló 16/2006. (VI. 19.) Kt. rendelet

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend A temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Polgárdi Római Katolikus Egyházközség 8154 Polgárdi, Kossuth Lajos u. 175. 22/366-309 TEMETŐSZABÁLYZAT. Polgárdi, 2008. február 1.

Polgárdi Római Katolikus Egyházközség 8154 Polgárdi, Kossuth Lajos u. 175. 22/366-309 TEMETŐSZABÁLYZAT. Polgárdi, 2008. február 1. Polgárdi Római Katolikus Egyházközség 8154 Polgárdi, Kossuth Lajos u. 175. 22/366-309 TEMETŐSZABÁLYZAT Polgárdi, 2008. február 1. 1.. Bevezető rendelkezések 1. A temető a Polgárdi Római Katolikus Egyházközség

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 21/2000. (VI.15.) sz. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 21/2000. (VI.15.) sz. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 21/2000. (VI.15.) sz. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről a 8/2001.(V.14.) sz. a 1/2003. (I.20.) sz. rendelettel és a 28/2004. (XII.13.) sz. rendelettel

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 16/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

Részletesebben

II. fejezet A temető szabályzat hatálya 2. (1) A temető szabályzat hatálya az alábbi temetőkre terjed ki: Felső temető:

II. fejezet A temető szabályzat hatálya 2. (1) A temető szabályzat hatálya az alábbi temetőkre terjed ki: Felső temető: TEMETŐSZASÁLYZAT (a vastagon szedett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A temetőszabályzatot kiadó plébánia neve: Római Katolikus Plébánia címe: 6120 Kiskunrnajsa, Iskola u. 2. a temető

Részletesebben

1999. évi XLIII. törvény a temetõkrõl és a temetkezésrõl

1999. évi XLIII. törvény a temetõkrõl és a temetkezésrõl 1999. évi XLIII. törvény a temetõkrõl és a temetkezésrõl Az Országgyûlés az elhunyt személyek emlékének méltó megõrzése és ápolása, a temetkezés közegészségügyi és kegyeleti rendeltetésének érvényesítése,

Részletesebben

Szerzők: Horváth Csaba Prutkay János. Felelős kiadó: PolgART Könyvkiadó Kft. ügyvezető igazgatója Lektor: Prutkay János Szerkesztő: Angyal Eleonóra

Szerzők: Horváth Csaba Prutkay János. Felelős kiadó: PolgART Könyvkiadó Kft. ügyvezető igazgatója Lektor: Prutkay János Szerkesztő: Angyal Eleonóra Szakmai támogatók: Országos Temetkezési Egyesület és Ipartestület Magán Temetkezési Szolgáltatók Országos Szakegyesülete Temetőkertészek és Temetőfenntartók Egyesülete Szerzők: Horváth Csaba Prutkay János

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 52-67 Rendelete: 4-5 T á r g y s o r o z a t a A Monori Rendőrkapitányság

Részletesebben

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet

5/2002. (IV.3.) sz. rendelete. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról. (1) fejezet Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének a 11/2003. (VI. 13.) a 4/2005.(II.16.) a 22/2008.)XII. 12.) a 15/2009.(IX.04.) a 16/2009.(IX.29.) és a 19/2009.(XII. 11.) a 17/2010. (XII. 16.)

Részletesebben

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(X.5.) sz. önkormányzati rendelettel, valamint a 6/2010. (XII. 15.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 14/2005.(XII.21.) sz. önkormányzati

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki.

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki. EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 14/2004.(IV.30.) Rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 01/2005.(I.31.), a 2/2006.(I.26.) és 15/2006.(XI.30.) és 7/2007.(XI.22.) Rendelettel

Részletesebben

2. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 2..

2. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 2.. Igal Város Önkormányzata Képsviselő-testületének 4/2014. (IV.1.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Igal Város Önkormányzatának

Részletesebben

A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség szabályzata az egyházközség tulajdonában lévő temetkezési emlékhely használatának rendjéről

A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség szabályzata az egyházközség tulajdonában lévő temetkezési emlékhely használatának rendjéről Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség Képviselőtestülete A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség szabályzata az egyházközség tulajdonában lévő temetkezési emlékhely használatának

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (II.17.) rendelete. a helyi hulladékgazdálkodásról

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (II.17.) rendelete. a helyi hulladékgazdálkodásról Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009. (II.17.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodásról Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2013. (X.31.)

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2013. (X.31.) KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási és a nem közművel összegyűjtött szennyvíz közszolgáltatásokról Keszthely Város

Részletesebben

Jánoshida községi Önkormányzat. 12/2014.(IX.18.) rendelete

Jánoshida községi Önkormányzat. 12/2014.(IX.18.) rendelete Jánoshida községi Önkormányzat 12/2014.(IX.18.) rendelete A közterületek tisztántartásáról, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jánoshida község Önkormányzatának

Részletesebben

A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HATÁLYA

A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HATÁLYA Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010. (XII.20. ) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Bocskaikert Község Önkormányzatának

Részletesebben

1 Módosítva a 33/2008./XI.28.sz. ÖK. rendelet 1. -a alapján 2

1 Módosítva a 33/2008./XI.28.sz. ÖK. rendelet 1. -a alapján 2 Ócsa Város 1 Önkormányzatának 10/1999./III.31./számu Önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről 2 1

Részletesebben

( módosításokkal egységes szerkezetben )

( módosításokkal egységes szerkezetben ) KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK az 1/2007. (I.24.), 13/2009. (VI.24.), 17/2009.(IX.16.) és a 24/2010.(XII.01.) rendelettel módosított 35/2004. ( VII.16. ) R E N D E L E T E A KÖZTISZTASÁGRÓL,

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Erdőkertes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2011. (XII.30.) sz., 8/2011. (IV.01.) sz., 1/2011. (I.28.) sz. és 17/2010.(XII.16.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított 12/2008.(12.04.)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2004. (XII. 10.) rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésével és kezelésével összefüggő tevékenységről A 1/2005. (I. 27.), 20/2005. (IX. 30.),

Részletesebben

5/2012. (II.28) KT. rendelet. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

5/2012. (II.28) KT. rendelet. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról 5/2012. (II.28) KT. rendelet A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Báránd Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. (1) és

Részletesebben

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2002.(X.08.) ÖKT számú R E N D E L E T E. a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2002.(X.08.) ÖKT számú R E N D E L E T E. a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2002.(X.08.) ÖKT számú R E N D E L E T E a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének 13/2013. (XI.17.) önkormányzati rendelete

Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének 13/2013. (XI.17.) önkormányzati rendelete Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének 13/2013. (XI.17.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és közterület használat helyi szabályairól Szátok Község Önkormányzatának

Részletesebben

Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő- testülete Magyarország

Részletesebben

HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT. 12/2008/XII. 9/számú. r e n d e l e t e. a talajterhelési díj bevezetéséről

HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT. 12/2008/XII. 9/számú. r e n d e l e t e. a talajterhelési díj bevezetéséről HETES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 12/2008/XII. 9/számú r e n d e l e t e a talajterhelési díj bevezetéséről Hetes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete(a továbbiakban:

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 20/2002. (XII. 18.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal és szelektív hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 1 Törökszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a helyi

Részletesebben