PUSZTASZEMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2007. (VI.15. ) SZÁMÚ RENDELETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PUSZTASZEMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2007. (VI.15. ) SZÁMÚ RENDELETE"

Átírás

1 PUSZTASZEMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2007. (VI.15. ) SZÁMÚ RENDELETE A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉSRŐL Pusztaszemes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvény (továbbiakban: Tv.) 40. (1) és a 41. (3) bekezdésének a felhatalmazása és a 145/1999.(X.1.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) alapján az alábbi rendeletet alkotja: I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya Pusztaszemes község közigazgatási területén lévő és az önkormányzat tulajdonában (álló) üzemelő temetőre, illetve arra a temetőre (temető részre) terjed ki, ahol az önkormányzat a köztemető fenntartására vonatkozó törvényi kötelezettségét teljesíti. Üzemelő temető: 292 hrsz. Lezárt temető: - Értelmező rendelkezések A rendelet alkalmazásában: 2. (1) Temető: a település igazgatási területén belüli, beépítésre szánt, építési használata szerinti zöldfelületi jellegű különleges terület, amely kegyeleti célokat szolgál, közegészségügyi rendeltetésű, és amelyet az elhunytak eltemetésére, a hamvak elhelyezésére létesítettek és használnak, vagy használtak. (2) Köztemető: az önkormányzat tulajdonában lévő temető továbbá az a nem önkormányzati tulajdonban lévő temető is, amelyben az önkormányzat - a temető tulajdonosával kötött megállapodás alapján - a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségét teljesíti. (3) Temetési hely: a temetőben vagy a temetkezési emlékhelyen létesített sírhely, sírbolt, urnafülke, urnasírhely, urnasírbolt, valamint a hamvasztóüzemi építmény területén, ingatlanán létesített urnafülke, urnasírhely. A temetési helyek egyes formái, a temetés módja, továbbá a földben vagy építményben történő elhelyezkedése alapján különböznek egymástól. (4) Hősi temető, hősi temetési hely: háborúban vagy békeidőben alkotmányos kötelezettség teljesítése közben elesettek eltemetésére, hamvaik elhelyezésére szolgáló temető (temetőrész), temetési hely, ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik.

2 2 (5) Kegyeleti emlékhely: elhunytak emlékének megjelölésére és megőrzésére létesített építmény, emlékmű, emlékjel, épületen elhelyezett emléktábla. (6) Sírhely: minden olyan temetési hely, amelyet meghatározott számú koporsó, vagy urna elhelyezésére jelöltek ki. (7) Kripta /sírbolt/: nyilvántartó könyvben megjelölt helyen, külön építési engedéllyel, al- és felépítménnyel rendelkező, meghatározott számú, elsődlegesen koporsós temetést szolgáló építmény. (8) Urnasírbolt /urnakripta/: a nyilvántartó könyvben megjelölt helyen üzemeltetői engedéllyel, al- és felépítménnyel rendelkező, meghatározott számú urna talajszint alatti és feletti elhelyezésére létesített, hamvasztásos temetést szolgáló, előre gyártott elemekből készült építmény. (9) Urnafülke /kolumbárium/: a hamvasztásos temetés esetén meghatározott méretű, egy elhalt urnába helyezett hamvainak talajszint feletti temetési helye. (10) Sírjel: a temetkezési hely jelölésére szolgáló, a csatlakozó terepszintben lévő vagy abból kiemelkedő keretszerkezet nélküli építmény. (11) Síremlék: a temetkezési hely jelölését szolgáló, a csatlakozó terepszintből kiemelkedő, keretszerkezettel rendelkező építmény. (12) Gyermeksírhely: a 10 évesnél fiatalabb életkorban elhunyt gyermek koporsójának eltemetésére szolgáló egyes sírhely. (13) Szóróparcella: olyan parkszerűen kialakított temetőrész, ahol az elhaltak hamvait megfelelő technológia alkalmazásával, vízbemosással a talajfelszínre, vagy egy e célra létesített műtárgyba szétszórják. (14) Egyes sírhely: egy koporsó elhelyezését szolgáló temetkezési hely, melyben a szükséges feltételek teljesülése esetén további koporsó, illetve hamvakat tartalmazó urnák helyezhetők el rátemetéssel. (15) Kettes sírhely: két koporsó egymás melletti elhelyezését szolgáló temetési hely, melyben a szükséges feltételek teljesülése esetén további koporsók, illetve hamvakat tartalmazó urnák helyezhetők el rá- illetve mellétemetéssel. (16) Urnasírhely: hamvasztásos temetés esetében két elhunyt hamvait tartalmazó urna földbe temetését szolgáló temetkezési hely. (17) Temetkezési szolgáltató: az a gazdálkodó szervezet, amely megfelel a temetkezési szolgáltatókra vonatkozó törvényi feltételeknek, telephellyel, halottszállító járművel és a szolgáltatás ellátásához szükséges személyzettel rendelkezik. (18) Kegyeleti közszolgáltatás: a köztemető fenntartását, továbbá üzemeltetését magába foglaló egyéni és közösségi kegyeleti célú, az elhunyt emlékének megőrzésére irányuló önkormányzati tevékenységek összessége.

3 3 (19) Rendelkezésre jogosult az a személy: a) aki a temetést szerződésben vállalta, b) akit arra az elhunyt végrendelete kötelez, c) végintézkedés hiányában az elhunyt elhalálozása előtt vele együtt élő házastársa, d) az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója, a törvényes öröklés rendje szerint /Ptk b) pontja/. Általános szabályok 3. (1)A temető tulajdonosa Pusztaszemes Község Önkormányzata, melyben a települési önkormányzat a köztemető fenntartására vonatkozó törvényi kötelezettségét teljesíti. (2) Pusztaszemes Közég Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló temető fenntartásáról és üzemeltetéséről saját maga gondoskodik. (3) A temetők területe csak a rendeltetési céljuknak megfelelő célra használhatók. (4) Halottakat és elhamvasztott halottak maradványait Pusztaszemes község területén csak üzemelés alatt álló temetőben, illetve annak üzemelés alatt álló sírhelytáblájában és parcellájában szabad eltemetni. Lezárt sírhelytáblába koporsós temetés csak sírboltba, vagy kettős sírhelyre történhet a sírhely alapférőhely számáig. (5) Elhamvasztott halottak maradványait temetőn kívül az R (3), (4), (5) bekezdése szerinti helyeken és módon, a kegyeleti igények és egyéb feltételek betartása mellett lehet el helyezni. II. Fejezet A TEMETŐ Temető létesítése, bővítése, bezárása 4. (1) A temető beépítési előírásait, bekerítésének vagy élő sövénnyel való lehatárolásának módját a helyi építési szabályzat és szabályozási terv határozza meg. (2) A temető és a temetkezési emlékhely építményei, közművei, egyéb infrastrukturális létesítményei építéséhez, létesítéséhez, bővítéséhez, továbbá a kegyeleti emlékhely létesítéséhez külön jogszabályban előírtak szerint a tulajdonosnak engedélyt kell kérnie. Az építési engedélyezési eljárás során a közegészségügyi, a műemléki, a környezetvédelmi, a közlekedésügyi, a vízügyi, a tűzvédelmi és energetikai szakhatóságok működnek közre. Védett természeti területen elhelyezkedő temető esetén a természetvédelmi szakhatóság közreműködése is szükséges. (3) A köztemető létesítéséről, lezárásáról és megszüntetéséről az önkormányzat gondoskodik.

4 4 (4) A temető létesítése során a temetőtulajdonos a) utat, b) ravatalozót, c) halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tárolót és hűtőt, d) boncolóhelyiség csoportot, e) temető bekerítését vagy élősövénnyel való lehatárolását, f) vízvételi lehetőséget, illemhelyet, g) a temető területének rendeltetésének és a hely jellegének megfelelő parkosítást, az utak sorfásítását, h) hulladéklerakót az R-ben meghatározottak szerint köteles biztosítani. (5) Lezárt temetőben a (4) bekezdés e). f) és h) pontjában meghatározott temetői létesítményeket kell biztosítani. (6) Koporsós földbetemetés céljára temetőt vagy temetkezési emlékhelyet (a továbbiakban együtt: temető) létesíteni, vagy bővíteni, illetőleg ezekben sírmélyítést végezni csak olyan területen lehet, ahol a talajvíz legmagasabb szintje a talajszint alatt 2,50 m-nél nem emelkedik magasabbra. Temetési helyen koporsós temetést mindaddig nem lehet végezni, amíg a talajvíz legmagasabb szintje a talajszint alatt 2,50 méternél magasabb. A temető fenntartása 5. Pusztaszemes Község Önkormányzata temető fenntartói jogosítványa keretében a Tv. 13. és 14. szerint eljárva temető rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint a közcélú zöldfelületek karbantartása, szükség szerinti felújítása és gondozása. A köztemető infrastrukturális létesítményei 6. Az önkormányzat a temető rendeltetésszerű használatához az alábbi építményekkel, közművekkel, egyéb tárgyi és infrastrukturális feltételekkel rendelkezik, melynek igénybevétele díjtalan: - egyférőhelyes halotthűtő - ravatalozó - bonchelyiség (tisztán tartása a boncolást végző kötelessége) - áram a ravatalozóban, - vezetékes víz + kültéri csap A temető üzemeltetése 7. A temető üzemeltetését az önkormányzat végzi, melynek keretében a) meghatározza a temetési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek ellátásának temetői rendjét, b) biztosítja az eltemetés feltételeit,

5 5 c) megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt, d) biztosítja a ravatalozó, tárolók és hűtők, valamint a temető egyéb közcélú létesítményei karbantartását, és működteti azokat; e) biztosítja a temető nyitását, zárását, f) nyilvántartó könyvet és sírboltkönyvet vezet a Tv. 18. (2), (3) bekezdések szerinti tartalommal, a nyilvántartó könyveket megőrzi, g) tájékoztatja a temetőlátogatókat. A nyitva tartás idejéről, a temető rendjéről a temető bejáratánál tájékoztatót függeszt ki, h) kijelöli a temetési helyeket, i) elvégzi a temető és létesítményeinek tisztán tartását és szükség szerinti fertőtlenítését, az utak karbantartását, síkosságmentesítését és a hóeltakarítást, j) összegyűjti és elszállítja a hulladékot, k) gondnoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról, l) összehangolja a temetéseket, m) a temető részletes térképét folyamatosan vezeti. A temető bejáratánál kifüggesztett térképen a változásokkal évente kiegészíti. A temető rendje (1) A temetőt látogatók tájékoztatását a temető bejáratánál elhelyezett tábla szolgálja. 8. (2) A temetőkben és azok közvetlen környezetében tilos minden olyan magatartás, amely a kegyeleti érzést és a szertartások rendjét sérti, valamint a látogatókat megbotránkoztatja. (3) A temetőben 12 éven aluli gyermek csak szülői felügyelettel tartózkodhat. (4) A temetőbe való belépés és az öntözővíz használata díjtalan. (5) Kutyát vakvezető kutya kivételével a temetőbe bevinni tilos. (6) Építőanyagot a temetőbe beszállítani, építési vagy bontási munkát megkezdeni, vagy bontási anyagot elszállítani csak az önkormányzat hozzájárulásával szabad. Az építési hulladékot a keletkezése napján az építtető köteles elszállíttatni. (7) A temetőbe járművel behajtani és azzal közlekedni csak az önkormányzat előzetes engedélyével szabad. A mozgássérülteket parkolási engedélyük feljogosítja a temetőbe való behajtásra. (8) Kegyeleti tárgyakat, a növényeket és egyéb díszítő anyagokat rongálni, eltávolítani tilos. (9) A temetőben keletkezett hulladékot csak az arra kijelölt helyre lehet lerakni. A temetőben keletkezett hulladék elszállításáról az önkormányzat folyamatosan gondoskodik. (10) A temetőben avart, elszáradt koszorút és virágmaradványt égetni tilos. (11) Temetkezési szolgáltatásról szóló reklámban csak a szolgáltató neve, elérhetőségének módja és időtartama, logója valamint a temetkezés szó tüntethető fel.

6 6 Temetési helyek 9. (1) A temetőt sírhelytáblákra, a sírhelytáblákat pedig sorokra kell osztani. A sorokban a temetési helyeket a temető üzemeltetője jelöli ki. (2) A sírhelytáblákat, a sorokat és a temetési helyeket számozni kell. A temetési helyek a nyilvántartással való azonosíthatóságát biztosítani kell. A sírhelytábla számozását a helyszínen is fel kell tüntetni. (3) A sírhelytáblát a folyamatos temetésre elő kell készíteni. A sírhelytáblát a tereprendezés, ültetvényezés, fásítás, valamint a sírhelytáblát határoló út megépítése előtt nem lehet használatba venni. (4) A temetőben az alábbi temetési helyek állnak rendelkezésre: koporsós, hamvasztásos temetésre kijelölt hely, és az R 12. (6) bekezdésében foglalt emberi maradványok elhelyezésére kijelölt hely. A temetési helyek akkor vehetők használatba, ha a sírhelytábla mely magába foglalja az (1) (3) bekezdésnek megfelelően kialakított és legalább a temetés sorrendjében következő sor határoló betongerendái is megépítésre kerültek. (5) Koporsós temetésre használható temetkezési helyek lehetnek: - egyes sírhelyek, - kettes sírhelyek, - gyermek sírhelyek, - sírboltok, - közös sírok. (6) A koporsó egy holttest elhelyezését szolgálja. (7) Oldalirányú üreggel ellátott egyes, vagy kettes sírhelyet nem szabad létesíteni. (8) Elhamvasztott halottak hamvait, illetve a hamvakat tartalmazó urnákat temetőn belül: - koporsós sírhelyre rátemetéssel, - urnafalban, - urnasírhelyben és annak síremlékén urnafülkében, - kriptában, - urnasírboltban és annak síremlékén urnafülkében, - szóróparcellában, - közös sírban lehet elhelyezni. (9) A temetőben rendelkezésre álló temetési helyek - szélessége: egyes sírhely esetén 1,00 m, kettes sírhely esetén 1,80 m; - hosszúsága: a kialakított kettő darab betonsáv közötti távolság; - a sírok egymástól való távolsága 0,50 m; - a sírgödör mélysége: minimum 2,00 m. A temetési helyen külön engedély nélkül elhelyezhető a közízlést nem sértő megjelenésű sírjel (sírkő, síremlék stb.) magassági mérete: max. 1,20 m. Az 1,20 m-nél magasabb síremlék elhelyezését és tervezett méreteit az építési hatósághoz a temető üzemeltetőjének útján kell bejelenteni, aki 15 napon belül nyilatkozhat a méretek korlátozása tárgyában.

7 7 Amennyiben az építési hatóság e határidőn belül nem nyilatkozik, egyetértését vélelmezni kell. Az építési hatóság nyilatkozatának beszerzéséről a temető üzemeltetője gondoskodik. (10) A sírbolt ( kripta) legalább kettő koporsó elhelyezését biztosító al és felépítményből álló temetési hely, méretét a befogadó koporsók száma határozza meg. Sírbolt az önkormányzat hozzájárulásával, a külön jogszabályban meghatározott esetekben és módon, építési engedéllyel építhető. A sírbolt temetőn belüli elhelyezését az önkormányzat jelöli ki. Az önkormányzatnak a hozzájárulást meg kell adnia, ha az építtető a sírbolt helyét megváltotta. (11) Az urnafalra az urnatáblát csavarozva kell elhelyezni úgy, hogy a szomszédos urnafülkét rendeltetésszerű használatában ne akadályozza. (12) A sírboltok, a gyermek, a kettős és az urnasírhelyek részére külön táblát, a mesterséges vagy spontán abortusz folytán távozó magzat, csonkolt testrész, emberi szerv, szervmaradvány eltemetésére sírhelytáblát, az elhunyt hamvainak szétszórására temetőrészt a temetőkataszter készítési eljárás során jelöl ki. (13) Az urnafülke (kolumbárium) hamvakat tartalmazó urnák elhelyezésére épített temetési hely, amelyet a temető tulajdonosa külön jogszabályban meghatározott esetekben az építésügyi hatóság engedélyével létesíthet (14) Új urnafülke építésénél az urnát befogadó belső méret legalább 30x30 cm. Urnafülke építmény kialakításához a szabályzat előírhatja a természetes anyagok és művészi formák alkalmazását. Az urnafülkét úgy kell kialakítani, hogy a fülke egyedi díszítése biztosítható legyen. (15) A temető tulajdonosa a hamvak szétszórásához és bemosásához külön temetőrészt jelölhet ki, amelyet parkszerűen kell kialakítani. Temetési hely feletti rendelkezési jog 10. (1) A temetési helyet az önkormányzat térítés mentesen biztosítja az elhunyt hozzátartozói, illetve az eltemettetést végzők részére. (2) A temetési hely feletti rendelkezési jogosultság kezdő időpontja a temetés napja. (3) A rendelkezési jog gyakorlása a temetési helyre helyezhető személyek körének meghatározására, síremlék, sírjel állítására és mindezek gondozására terjed ki. (4) Az elhunytat ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetési hely feletti rendelkezési joga- az elhalálozás ideje szerinti sorrendben a következő temetési helyre kell temetni. (5) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő) : a) egyes sírhely esetén 25 év, illetőleg az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év, b) kettős sírhely esetén az utolsó koporsós betemetés napjától számított 25 év, c) sírbolt esetén 60 év, d) az urnafülke és az urnasírhely esetén 10 év, e) urnasírbolt esetén 20 év f.) szóróparcella használat esetén a temető fennmaradásának idejéig.

8 8 (5) A temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbítható, melynek legrövidebb időtartamára az (5) bekezdésben foglaltak az irányadók. (7) A meghosszabbítás nem tagadható meg, kivéve akkor, ha a temető tulajdonosa bizonyítja, hogy a területet átalakítja vagy más célra kívánja felhasználni. (8) Megszűnik a rendelkezési jog gyakorlása, ha a használati idő meghosszabbítás hiányában lejár, illetve, ha a temetési hely megszűnik. (9) A temetési helyre vonatkozó rendelkezési jog a temetési helyből kikerült holttest új temetési helyre történő áthelyezésével, illetve elhamvasztásával is megszűnik, kivéve, ha az uránt ugyanarra a temetési helyre rátemetéssel visszahelyezik. (10) A temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbítása térítésmentes. (11) A temetési hely újraváltásában elsőbbséget élvez az eltemettető, halála esetén pedig a törvényes öröklés rendje szerint soron következő közeli hozzátartozója. Lezárás, megszüntetés, újra használatba vétel 11. (1) H a temető, temetőrész, sírhelytábla, temetési hely betelt, azt a temető fenntartója jogosult lezárni, és ott a további temetkezést megtiltani. (2) A temető és a temetési hely kormányrendeletben foglaltak szerint megszüntethető a tulajdonos döntése alapján, ha a temetési hely használati ideje lejárt. (3) Lezárt temetési hely kiüríthető, ha a lezárásról, illetőleg az utolsó temetkezéstől számított használati ideje letelt. A temetési helyre rátemetett maradványok, valamint az elhelyezett urna az eredeti használati időt nem hosszabbítja meg. (4) A temető, temetőrész, sírhelytábla, temetési hely lezárását hirdetményben kell közzétenni. A hirdetményt a lezárás időtartamáról a tájékoztató táblán, szükség esetén a temetőkapun, a ravatalozóépületen és az érintett temetőrésznél is ki kell függeszteni. (5) Lezárt sírhelytáblába temetési helyére urna elhelyezhető, koporsós temetés csak sírboltba, vagy kettős sírhely üresen maradt helyére engedélyezhető. (6) Ha a lezárástól számított 10. (5) bekezdés szerinti használati idő eltelt, a temető üzemeltetője a fenntartó hozzájárulásával, újbóli temetések lehetővé tétele céljából, a lezárt temetőt, temetőrészt, sírhelytáblát, temetési helyet megszüntetheti. A megszüntetést megelőzően hirdetményben, továbbá 3 alkalommal legalább egy országos és egy területi napilapban, és a helyben szokásos módon közhírré kell tenni úgy, hogy a hirdetmény kifüggesztése és az első közzététel a megszüntetés előtt legalább 6 hónappal, a továbbiak pedig kéthavonként történjenek. (7) A lejárt használati idejű temetési helyek kiürítéséről a temető üzemeltetője gondoskodik a fenntartó költségére.

9 9 (8) Ha a lejárt használati idejű temetési helyen lévő holttest maradványokat az elhunyt hozzátartozója máshol el kívánja temetni, erről a kiürítésre megjelölt időpontig kell gondoskodnia. Ennek hiányában a holttest maradványokat (urnákat) a kiürítésre megjelölt időpontot követő 6. hónap elteltével az ÁNTSZ területileg illetékes intézetének jelenlétében közös sírhelyben kell elhelyezni, illetve a hamvak az arra kijelölt helyen szétszórhatók. (9) Ha a rendelkezésre jogosult, illetőleg annak örököse a kiürítésére megjelölt időpontig a sírjel elszállításáról nem intézkedik, a kiürítésre megjelölt időpontot követő 6. Hónap elteltével a temető tulajdonosa értékesítheti. (10) Az elhalttal eltemetett és a sír felnyitásakor előkerült értékeket képező dolgokra hagyatéki eljárás lefolytatása céljából a temető üzemeltetője értesíti az illetékes eljáró hatóságot. (11) Lezárt temetőben a TV. 9. (1) bekezdés e), f) és h) pontjában meghatározott temetői létesítményeket kell biztosítani. (12) Újra betemetés során megtalált csontmaradványokat az eltemettető kívánságának megfelelően a) díjmentesen mélyebbre lehet tenni; b) az újra betemetésre kijelölt temetési hely díjában való érvényesítése mellett, csontkamrában el lehet helyezni; vagy el lehet hamvasztani és a hamvakat a temető arra kijelölt területén szét lehet szórni, vagy urnában lehet elhelyezni. Sírnyitás 12. (1) A sírnyitás engedélyezése s végrehajtása során az R szerint kell eljárni. (2) A koporsós temetésre szolgáló egyes sírhelyre sírnyitási engedéllyel a sír megfelelő mélyítésével - további, legfeljebb kettő elhalt vagy 25 évnél régebben elhunyt holttestmaradvány rátemethető. Fertőző betegségben elhunyt sírhelyére csak az illetékes intézet előzetes engedélye alapján lehet rátemetni. Ez esetben a rátemethető elhaltak számát a temető fekvése szerint illetékes intézet korlátozhatja. Rátemetés esetén az exhumált maradvány kivételével biztosítani kell a temetési hely 25 éves használatát. (3) Az elhalálozástól számított öt éven belül sír (sírbolt) felnyitására engedély hamvasztás, más temetőbe való áthelyezés és rátemetés céljából, illetve a nyomozó hatóság rendelkezésére adható. Temetői munkák 13. (1) A temetőben végzett minden munkát kivéve a hozzátartozók részéről történő sírgondozást, a temetési hely növénnyel való beültetését és díszítését a temető üzemeltetőjének az önkormányzatnak be kell jelenteni engedélyezés céljából.

10 10 (2) A vállalkozó tevékenysége során ( kőfaragó, temetkezési szolgáltató stb.) a vállalkozó köteles betartani az e rendeletben meghatározott feltételeket. (3) Munka úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók és a látogatók kegyeleti érzéseit, ne akadályozza az elhunyt elbúcsúztatását. A munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet, munka ideje alatt a temetési helyek látogatását nem lehet akadályozni. (4) A szertartás ideje alatt a munkavégzéssel keletkezett hang vagy egyéb hatás nem zavarhatja a szertartást. (5) Temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulási díj: 0 Ft. (térítésmentes) A temetés 14. (1) Az eltemetés módja szerint a temetés hamvasztással vagy elhamvasztás nélkül történik, egyházi vagy világi szertartás szerint. (2) Az eltemetés módjára és helyére nézve az elhunyt életében tett rendelkezése az irányadó, amennyiben ez nem ró az eltemettető személyére aránytalanul nagy terhet. (3) Az elhunyt életében tett rendelkezése hiányában az eltemetés módját és helyét az határozza meg, aki a temetésről gondoskodik, mintha az elhunyt saját halottja volna. (4) A temetésről sorrendben a következők kötelesek gondoskodni: a) aki a temetést szerződésben vállalta; b) akit arra az elhunyt végrendelete kötelez; c) végintézkedés hiányában az elhunyt elhalálozása előtt vele együtt élő házastársa; d) az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója [Ptk b) pontja] a törvényes öröklés rendje szerint. (5) Ha temetésre kötelezett személy nincs, ismeretlen helyen tartózkodik, vagy a kötelezettségét nem teljesíti, a Pusztaszemes község közigazgatási területén elhunytak temetéséről a polgármester - jogszabályban meghatározott határidőn belül - gondoskodik. (6)Temetés előkészítése és lebonyolítása során a Tv ban foglaltak szerint kell eljárni. (7) Hamvasztásos temetést és az urna elhelyezését az R rendelkezései alapján kell végezni. Temetés feltételei 15. (1) A temetés feltételeit, a hamvasztásos temetésre és az urnaelhelyezés- kiadás, valamint a hamvak szórásár vonatkozó szabályokat Kr ai rögzítik. (2) Azt, aki törvény alapján a temetésre kötelezett és a kötelezettségét nem teljesíti, az elhalálozás helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője felszólítja 15 napon belüli teljesítésre. Ha a kötelezett a felszólításnak nem tesz eleget, az elhunytat közköltségen kell eltemetni.

11 11 (3) A közköltségen történő temetés esetén a temetésre kötelezett személyt a temetés helyéről és idejéről értesíteni kell. (4) Az elhunytat a kötelezett kérelmére az általa megjelölt temetési helyre kell temetni, ha az elhalálozás helye szerinti település köztemetőjében megjelölt temetési hely felett a kérelmezőnek rendelkezési joga van. (5) Az elhunytat - ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetési hely feletti rendelkezési joga - az elhalálozás ideje szerint sorrendben következő temetési helyre kell temetni. (6) Sírboltba történő temetés rendjét a sírboltkönyv határozza meg. Kötelező nyilvántartások vezetése 16. (1) Halottakat felravatalozni, eltemetni, vagy elhamvasztani csak halottvizsgálati bizonyítvány alapján és anyakönyveztetés után szabad. (2) A temetési okmányokat a temető üzemeltetője köteles nyilvántartásba venni, és a temető fennállásáig megőrizni. A halottvizsgálati bizonyítványokat a temető üzemeltetője a temető tulajdonosának havonta átadja megőrzés céljából. (3) A temető üzemeltetője a temetőkről nyilvántartó könyvet, temetőtérképet és sírboltkönyvet tartozik vezetni, továbbá a közönség számára hozzáférhető helyen panaszkönyvet tartani. (4) A nyilvántartó könyv a következő adatokat tartalmazza: - folyószám, - a temetés /urna-elhelyezés, vagy a hamvak szétszórásának/ napja, - az elhalt családi és utóneve, születési ideje, anyja neve, legutolsó lakóhelyének címe, - az elhalálozás időpontja, - a sírhelytábla, sírhelysor, temetési hely száma, valamint - az eltemettető illetve a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy neve, lakcíme és a síremlékre vonatkozó bejegyzések. A nyilvántartó könyvben rögzíteni kell a sírhely megváltásának (újraváltásának) idejét. (5) A sírboltkönyv a sírboltban elhelyezett halottak bejegyzésére szolgál. A sírboltkönyvet a (4) bekezdésben meghatározott tartalommal kell vezetni, és abban rögzíteni kell a sírbolt létesítőjének a sírbolt használatára vonatkozó rendelkezéseit is. (6) Külön jegyzéket kell vezetni a temetőben eltemetett halvaszületett gyermekekről. Jegyzékben fel kell tüntetni a halvaszületett nevét, az elhantolás (urna elhelyezésének) időpontját és a sírhely fölé tűzött jelfa sorszámát. (7) Holttest maradványok és urnák közös sírba helyezése esetén a (4)-(6) bekezdésben foglaltak szerint vezetett nyilvántartó könyv megfelelő rovatába be kell jegyezni a közös sírba történő elhelyezés időpontját, okát, a közös sír helyének megjelölésével. (8) A nyilvántartó könyvbe és a sírbolt könyvbe az eltemettető és a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy tekinthet be.

12 12 (9) A temetők üzemeltetője a nyilvántartó könyv, illetve a sírboltkönyv adatai alapján a temető nyitvatartási ideje alatt felvilágosítást köteles adni az elhunyt személy temetési helye után érdeklődőknek. (10) Az üzemeltető a sírbolt könyv és a nyilvántartó könyv adatait elektronikus adathordozón is tárolhatja. Elektronikus nyilvántartás esetén hiteles biztonsági másolat készítése vagy párhuzamos manuális nyilvántartás vezetése szükséges. (11) A temető üzemeltetője köteles gondoskodni a nyilvántartó könyvbe illetve a sírbolt könyvbe bejegyzett (tárolt ) személyes adatok biztonságáról. Záró rendelkezések 17. (1) Aki e rendelet 8. (2) (3), (5)-(10) ; 9. (6)-(7), (9), (10); 12., 13. bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket megsérti, harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. (2) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Pusztaszemes Község Képviselő testületének 20/2005. (XII.13.) számú rendelete. Pusztaszemes, június 5. Mecseki Péterné polgármester Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző A rendelet kihirdetve: a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 14 napra elhelyezett közleményével június 15. napján. Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II. 16.ÖR. számú rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II. 16.ÖR. számú rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2007.(II. 16.ÖR. számú rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Nagybánhegyes község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2009. (V.05.) rendelete. Általános rendelkezések

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2009. (V.05.) rendelete. Általános rendelkezések Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2009. (V.05.) rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Pilisszentlászló Község Önkormányzatának 3/2010. (III.23.) sz. rendelettel módosított 15/2007. (XII.20.) számú rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Pilisszentlászló Község Önkormányzata

Részletesebben

Decs Nagyközség Képviselő-testületének 12/2007. (VII.1.) r e n d e l e t e. a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Decs Nagyközség Képviselő-testületének 12/2007. (VII.1.) r e n d e l e t e. a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Decs Nagyközség Képviselő-testületének 12/2007. (VII.1.) r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezési tevékenységről (egységes szerkezetbe foglalva a 18/2007.(XII.28.), a 19/2009. (IX.30.), a 24/2009.

Részletesebben

1999. évi XLIII. törvény a temetõkrõl és a temetkezésrõl

1999. évi XLIII. törvény a temetõkrõl és a temetkezésrõl 1999. évi XLIII. törvény a temetõkrõl és a temetkezésrõl Az Országgyûlés az elhunyt személyek emlékének méltó megõrzése és ápolása, a temetkezés közegészségügyi és kegyeleti rendeltetésének érvényesítése,

Részletesebben

1999. évi XLIII. törvény. a temetőkről és a temetkezésről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek. A törvény hatálya

1999. évi XLIII. törvény. a temetőkről és a temetkezésről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek. A törvény hatálya 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről Az Országgyűlés az elhunyt személyek emlékének méltó megőrzése és ápolása, a temetkezés közegészségügyi és kegyeleti rendeltetésének érvényesítése,

Részletesebben

145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról

145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról 1 / 14 2012.09.10. 16:00 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.

Részletesebben

1999. évi XLIII. törvény. a temetőkről és a temetkezésről

1999. évi XLIII. törvény. a temetőkről és a temetkezésről A jogszabály mai napon hatályos állapota 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről Az Országgyűlés az elhunyt személyek emlékének méltó megőrzése és ápolása, a temetkezés közegészségügyi

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 22/2009.(XI.2.) r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

A Mohácsi Önkormányzat 22/2009.(XI.2.) r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezési tevékenységről A Mohácsi Önkormányzat 22/2009.(XI.2.) r e n d e l e t e a temetőkről és a temetkezési tevékenységről (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 33/2012.(XII.17.), 14/2012.(V.2.), 5/2012.(II.8.), 34/2010.(XII.20.)

Részletesebben

1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről

1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről 1 / 13 2012.09.10. 15:59 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről Az Országgyűlés az elhunyt személyek emlékének méltó megőrzése és ápolása, a temetkezés közegészségügyi és kegyeleti rendeltetésének

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2003.(IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a temetőkről és a temetkezésről

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2003.(IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a temetőkről és a temetkezésről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2003.(IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a temetőkről és a temetkezésről Bátonyterenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzatokról

Részletesebben

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009.(IV. 7.) rendelete. a temetőkről és a temetkezésről

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009.(IV. 7.) rendelete. a temetőkről és a temetkezésről JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009.(IV. 7.) rendelete a temetőkről és a temetkezésről Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi

Részletesebben

PETŐFIBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ_TESTÜLETÉNEK 8/2007.(III. 1.) RENDELETE A KÖZTEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL

PETŐFIBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ_TESTÜLETÉNEK 8/2007.(III. 1.) RENDELETE A KÖZTEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL PETŐFIBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ_TESTÜLETÉNEK 8/2007.(III. 1.) RENDELETE A KÖZTEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL Petőfibánya Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.

Részletesebben

PETŐFIBÁNYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 22/2015.(VIII.13.) RENDELETE A KÖZTEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL ELSŐ RÉSZ I.

PETŐFIBÁNYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 22/2015.(VIII.13.) RENDELETE A KÖZTEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL ELSŐ RÉSZ I. PETŐFIBÁNYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 22/2015.(VIII.13.) RENDELETE A KÖZTEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL Petőfibánya Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2007./XII.03./ sz. rendelete

ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2007./XII.03./ sz. rendelete ZALALÖVŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2007./XII.03./ sz. rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről Zalalövő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete /továbbiakban Önkormányzat/

Részletesebben

A rendelet célja. Értelmező rendelkezések

A rendelet célja. Értelmező rendelkezések Felsőpakony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2007. (IV. 30.) rendelete a temetőkről és a temetkezésről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva a 10/2007. (IV.30.) rendelettel) Felsőpakony

Részletesebben

1999. évi XLIII. törvény. a temetőkről és a temetkezésről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek. A törvény hatálya

1999. évi XLIII. törvény. a temetőkről és a temetkezésről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek. A törvény hatálya 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről Az Országgyűlés az elhunyt személyek emlékének méltó megőrzése és ápolása, a temetkezés közegészségügyi és kegyeleti rendeltetésének érvényesítése,

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (II. 27.) rendelete a köztemetőről és a temetkezésről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (II. 27.) rendelete a köztemetőről és a temetkezésről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (II. 27.) rendelete a köztemetőről és a temetkezésről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésekről

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2007. (III. 30.) r e n d e l e t e A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL 1

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2007. (III. 30.) r e n d e l e t e A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL 1 Hatályos: 2014. március 1-től BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2007. (III. 30.) r e n d e l e t e A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL 1 Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kistolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2000. (X. 5.) számú rendelete. a temetőről és temetkezésről

Kistolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2000. (X. 5.) számú rendelete. a temetőről és temetkezésről Kistolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2000. (X. 5.) számú rendelete a temetőről és temetkezésről Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) a helyi

Részletesebben

I. fejezet Értelmező rendelkezések

I. fejezet Értelmező rendelkezések Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11 /2007. (IX. 28.) rendelete a köztemetők rendjéről, használatuknak, igénybevételüknek szabályairól Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 10/2013. V. 30.) a 19/2013. (XII. 13.) 4/2014. (III. 27.) és a 9/2014. (VII. 10.) önkormányzati rendelettel.

(Egységes szerkezetben a 10/2013. V. 30.) a 19/2013. (XII. 13.) 4/2014. (III. 27.) és a 9/2014. (VII. 10.) önkormányzati rendelettel. Inárcs Nagyközségi 1 Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (VIII. 30) önkormányzati rendelete a temető fenntartásáról, rendjéről és üzemeltetéséről (Egységes szerkezetben a 10/2013. V. 30.) a 19/2013.

Részletesebben

41/2000. (X. 2.) rendelete. a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

41/2000. (X. 2.) rendelete. a temetőkről és a temetkezési tevékenységről 1 Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2000. (X. 2.) rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testületének

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testületének Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő- testületének 19/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

10/2007. (V.23.) sz. KT. Rendelet a köztemető használatának rendjéről. Általános rendelkezések

10/2007. (V.23.) sz. KT. Rendelet a köztemető használatának rendjéről. Általános rendelkezések 10/2007. (V.23.) sz. KT. Rendelet a köztemető használatának rendjéről Báránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. (4) bekezdésének-,

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÖZTEMETÖK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRÖL SZÓLÓ 20/2005.(IX. 29.) RENDELETÉNEK

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÖZTEMETÖK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRÖL SZÓLÓ 20/2005.(IX. 29.) RENDELETÉNEK TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÖZTEMETÖK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRÖL SZÓLÓ 20/2005.(IX. 29.) RENDELETÉNEK A 7/2006.(III. 30.) RENDELETTEL, A 11/2007.(VI. 28.) RENDELETTEL, AZ 5/2008.(I.

Részletesebben

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2006. (I.31.) Ök. Rendelettel 13/2005. (IX. 30.) Ök. Rendelettel módosított 30/2000. (XI.28.) Ök. R. számú rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről e g y s

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 3/2004. (I.25. ) SZÁMÚ RENDELETE

Bekecs Községi Önkormányzat 3/2004. (I.25. ) SZÁMÚ RENDELETE Bekecs Községi Önkormányzat 3/2004. (I.25. ) SZÁMÚ RENDELETE A temetőkről és a temetkezésekről A Bekecs Község Önkormányzatának képviselőtestülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.

Részletesebben

F E L H Í V Á S. Szentendre, 2013. november 21. dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

F E L H Í V Á S. Szentendre, 2013. november 21. dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző F E L H Í V Á S A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. (5) bekezdése értelmében a települési önkormányzat képviselő-testülete a temetőkben alkalmazandó díjtételek megállapításakor

Részletesebben

Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (X. 28.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről

Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (X. 28.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (X. 28.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben