MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK"

Átírás

1 MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2006. (I.31.) Ök. Rendelettel 13/2005. (IX. 30.) Ök. Rendelettel módosított 30/2000. (XI.28.) Ök. R. számú rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről e g y s é g e s s z e r k e z e t b e n Mártély Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, figyelemmel a temetőkről, a temetkezésről szóló évi XLIII. törvényben, valamint az annak végrehajtására kiadott 146/1999. (X.1.) Korm. rendeletben, az egészségügyről szóló évi CLIV. törvénynek a halottakkal kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról, valamint a rendkívüli halál esetén követendő eljárásról szóló 34/ (IX.24.) BM-EüM-IM együttes rendeletben foglaltakra, az alábbi rendeletet alkotja: Általános rendelkezések 1. (1) Ezen rendelet hatálya a Mártély község közigazgatási területén fekvő, a Mártély Községi Önkormányzat / a továbbiakban: Önkormányzat / tulajdonában lévő temetőkre, az ott végzett temetkezési és temető-fenntartási tevékenységre terjed ki. (2) A temetők megnevezése: a.) mártélyi 353 hrsz. alatt lévő lezárt temető b.) mártélyi 0137 hrsz. alatt lévő működő temető. (3) Az Önkormányzat gondoskodik a helyi viszonyoknak megfelelő temetők fenntartásáról. (4) Az Önkormányzat által fenntartott temetők köztemetők. (5) A működő temetőben az Önkormányzat köteles az elhunyt személyére, vallási, illetőleg lelkiismereti meggyőződésére, valamely faji csoporthoz tartozására, nemzeti-etnikai hovatartozására, a halál okára, vagy bármely más megkülönböztetésre tekintet nélkül lehetővé tenni a halottak eltemetését. (6) A temetés módja lehet egyházi és világi. A világi temetés szertartásrendjét az eltemettetők határozzák meg. Az egyházi temetés az egyházak hitéleti tevékenységének, vallási szokásainak tiszteletben tartásával történik. (7) Köztemető létesítéséről, bővítéséről, lezárásáról és megszüntetéséről az Önkormányzat gondoskodik. 1

2 A temető üzemeltetése, temetkezési szolgáltatás 2. (1) Az önkormányzat a temetők fenntartását illetve a működő temető üzemeltetését a Polgármesteri Hivatala útján biztosítja. (2) Az Önkormányzat a működő temetőben a.) ravatalozót, b.) utat, c.) a temető bekerítését, élő sövénnyel, való lehatárolását, d.) vízvételi lehetőséget, illemhelyet, e.) temető területén belül közcélú zöldfelületet, annak gondozását, karbantartását, f.) hulladékgyűjtőt, a felgyülemlett hulladék rendszeres elszállítását biztosítja. (3) Az Önkormányzat a lezárt temetőben: a.) a parcellák megközelítésére alkalmas utat, b.) a temetővel szemben lévő közkifolyóról vízvételi lehetőséget biztosít. (4) Az önkormányzat a ravatalozó üzemeltetését, rendben tartását, a teljes körű temetkezési szolgáltatást a nyilvánosan meghirdetett pályázatot elnyert Csongrád Megyei Kegyeleti Korlátolt Felelősségű Társasággal ( Hódmezővásárhely, Szántó Kovács János u. 149., központi iroda Hódmezővásárhely, Bakay u. 16. ) kötött 10 évre szóló Temetkezési Szolgáltatási Szerződés keretében biztosítja. (5) A Temetkezési Szolgáltatási Szerződés megkötésére és az önkormányzat képviseletében történő aláírására a polgármestert hatalmazza fel. Temetési helyek és szabályok 3. (1) A temetőt sírhelytáblákra (parcellák), a sírhelytáblákat pedig sorokra kell osztani. A sírhelytáblákat az abc betűivel folyamatosan jelezni, a temetési helyeket számozni kell. A sírhelytábla megjelölését a helyszínen is fel kell tüntetni. (2) Az egyes sorokban a temetési helyeket a temető üzemeltetője jelöli ki. (3) A temetőről részletes térképet ( vázrajzot ) kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni, hogy mely sírhelytáblák, sorok milyen temetési helyek céljára vannak fenntartva. A térképnek tartalmazni kell az (1) bekezdés szerinti számozásokat. 4. (1) A temetési helyeket a temetés alatt álló sírhelytáblákban fő szabályként folytatólagos sorrendben kell felhasználni. 2

3 (2) Külön sírhelytáblákat kell kijelölni a felnőttek, a 10 éven aluli gyermekek, valamint a halva születettek, az elvetélt magzatok és a csonkolt testrészek eltemetésére. (3) A temetkezésre használt helyek magán- és jogi személyek között csere, adás-vétel, ajándék tárgyát nem képezhetik. 5. (1) A betelt sírhely táblákat az utolsó temetés napjával le kell zárni. A lezárt táblába csak rátemetéssel lehet temetni. (2) A lezárt temetőben temetkezési tevékenységet nem lehet folytatni. A lezárt temetőt mindaddig kegyeleti helyként kell gondozni, ameddig felszámolásáról döntés nem születik. (3) A lezárt temetőből és sírhely táblából a holttest maradványokat exhumálás utján lehet áthelyezni a használatban lévő temetőbe ( sírhely táblába). Az exhumálást csak az illetékes tisztifőorvos engedélye és előírásai szerint lehet elvégezni. A lezárt temetőből történő elszállításához az üzemeltető külön engedélye is szükséges. 6. (1) A temetőben az alábbi temetési helyek állnak rendelkezésre: Koporsós temetés esetén: a.) felnőtt egyes és kettős sírhely, b.) gyermek sírhely, Hamvasztásos temetés esetén: a.) urnasírhely. (2) A sírhelyek méretei: a.) egyes felnőttsorhely: b.) kettős sírhely: c.) gyermeksírhely: d.) urnasírhely: 2,10 m hosszú 2,00 m mély 1,00 m széles 2,10 m hosszú 2,00 m mély 2,00 m széles 1,30 m hosszú 2,00 m mély 0,60 m széles 0,60 m hosszú 1,00 m mély 0,80 m széles (3) A sírok egymástól való oldaltávolsága legalább 60 cm, a gyermeksíroknál pedig 30 cm kell, hogy legyen. (4) A sorok között 0,60 1 m távolságot kell hagyni. 3

4 (5) A sírdombok magassága legfeljebb 50 cm lehet, a sírhelyeken a sírdomb felhantolása nem kötelező. (6) A sírhelyeket kifalazni, kibetonozni nem lehet. (7) Egyes és kettős sírhelyen sírboltot kiépíteni nem lehet. (8) A síremlék magasassága a 2,00 m-t nem haladhatja meg. 7. (1) Koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó legalább 160 cm mélységre kerüljön. (2) Az urna koporsós temetési helyre rátemethető. (3) A felnőtt sírba rátemetéssel elhelyezett két koporsón kívül még egy urna temethető. Koporsóban történő rátemetés alkalmazása nélkül a sírban két urna helyezhető el. (4) Egy urna sírba egy urna temethető. (5) Az urnasírhely az urna földbe történő elhelyezését szolgálja. Sírjel 8. (1) A temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő vagy oda nem illő felirattal ellátott sírjel nem helyezhető el. (2) A sírok fölé emelt síremlék, sírjel karbantartása, helyreállítása, felújítása a temetési hely felett rendelkezni jogosult kötelezettsége. A kötelezettség elmulasztása esetén a jogosult figyelmét határidő megjelölésével fel kell hívni. (3) A temető tisztasága és rendje érdekében sír áthelyezése, új síremlék álltása miatt vagy más módon feleslegessé vált maradványok, anyagok elszállításáról a temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja egy hónapon belül köteles intézkedni. Temetési hely feletti rendelkezési jog 9. (1) A temetési hely felett az rendelkezik, aki azt megváltotta. A rendelkezési jog kiterjed a temetési hely használata mellett a temetési helyre helyezhető személyek körének meghatározására, síremlék, sírjel állítására és mindezek gondozására. 4

5 (2) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama: a.) koporsós betemetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év, b.) sírbolt esetén 60 év, c.) urnafülke és urnasírhely esetén 10 év, d.) urnasírbolt estén 20 év. (3) A használati idő eltelte után a temetkezési helyek külön tiltó rendelkezés hiányában újabb ciklusra meghosszabbíthatók. (4) A temetési hely újraváltásában elsőbbséget élvez az eltemettető, halála esetén pedig a törvényes öröklés rendje szerint soron következő közeli hozzátartozója. (5) Az újraváltás csak akkor tagadható meg, ha a temető tulajdonosa bizonyítja, hogy a területet átalakítja, vagy más célra kívánja felhasználni. (6) Ha a használati idő leteltét követően a temetkezési helyeket 3 éven belül nem váltják meg ismételten, úgy az üzemeltető jogosult azt minden megtérítési igény nélkül újból felhasználni. Ez esetben a temetkezési hely feltárásakor a kiürített sírokból származó holttestmaradványokat közös sírhelyben kell elhelyezni, amelyről az elhunyt hozzátartozói, az ő rendelkezésük hiányában a kegyeleti szokások, valamint a közegészségügyi előírások betartása mellett az üzemeltető köteles gondoskodni. (7) A temetkezési helyek használatának jogát magánszemélyek között átruházni nem lehet, de a sírhelyet újramegváltó hozzátartozó használati jogot szerez. Díjak 10. (1) Az egyes temetkezési helyekért az elhunyt hozzátartozójának, illetve az eltemetésre kötelezettnek díjat kell fizetni. A díj mértékét e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. (2) A rátemetéssel a sír használati ideje meghosszabbodik és a használati díj időarányos részét meg kell fizetni. Temető rendje 11. (1) A temetkezési szolgáltató a temetést esztétikus eszközökkel, ruházattal, a kegyeleti követelmények megtartásával köteles végezni. (2) Az egyéb vállalkozói tevékenységek / kőfaragó, sírgondozó, emlékkészítő stb. / végzése során: a.) a vállalkozónak a hivatal temető nyilvántartójánál be kell jelenteni legalább a munkavégzés megkezdése előtt egy nappal azt, hogy kinek a megbízása alapján milyen jellegű munkát végez, 5

6 b.) a vállalkozó az a.) pontban fennálló esetben a vállalkozási engedélyét a felszólításra köteles felmutatni, c.) a vállalkozók a munkavégzés érdekében ha az indokolt gépjárművel is behajthatnak a temetőbe, kötelesek azonban az üzemeltető intézkedéseit megtartani, d.) a vállalkozók a munkálatok befejezését követően, illetve több napos folyamatos munkavégzés esetén, az utolsó napon kötelesek a törmeléket, szemetet, lomot stb. elszállítani és a sír környezetét rendezetten, tisztán hagyni, e.) a vállalkozónak a munkavégzést úgy kell megszervezni, hogy azzal a köztemető látogatók kegyeletgyakorlását ne zavarják. (3) A közköltségen történő temetés esetén a temetésre kötelezett személyt a temetés helyéről és idejéről értesíteni kell. (4) A temető bármikor látogatható. A gyalogos közlekedéshez a főbejárat nagykapujának nyitásáról a temetkezési szolgáltatást végző előzetes értesítése alapján a hivatal gondoskodik. A temetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magaviseletet tartozik tanúsítani. Járművel behajtani tilos kivéve a (2) bek. c.) pontját és a mentőautó, tűzoltóság, egyéb kárelhárítás céljából. Kegyeletsértés vétsége: a halott emlékének ápolására szolgáló síremlék, urna, emléktábla, kegyhely, stb. megrongálása, szétrombolása, szétzúzása, beszennyezése, bemocskolása és ennek megfelelő egyéb magatartás. (5) A sírhelyek hozzátartozói gondozásával kapcsolatosan keletkező szemetet a sírhelyek között tárolni tilos, az csak a kijelölt helyen tárolható. (6) Vakvezető kutya kivételével állatot a temetőbe bevinni nem szabad. (7) A temetőben tűzveszélyes tevékenységet végezni csak a tűzvédelmi előírások betartásával szabad. Avart, elszáradt koszorút és virágmaradványt elégetni nem szabad. (8) 12 éven aluli gyermek felügyelet nélkül nem tartózkodhat a temetőben. E rendelet alkalmazása szempontjából: Értelmező rendelkezések 12. a.) köztemető: az önkormányzat tulajdonában lévő temető, továbbá az a nem önkormányzati tulajdonban lévő temető, és amelyben az önkormányzat a temető tulajdonosával kötött megállapodás alapján a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségét teljesíti. b.) temetési hely: a temetőben létesített sírhely, urnasírhely, továbbá a földben vagy építményben történő elhelyezkedése alapján különböznek egymástól, c.) sírjel: a temetési hely megjelölésére használt különféle eszközök, építmények, tárgyak, 6

7 d.) köztemető fenntartás: a köztemető rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint zöldfelületek karbantartása, felújítása és gondozása, e.) köztemető üzemeltetése: az önkormányzat hivatala által az eltemetésre4, a temető és létesítményei igénybevételére, működésének és rendjének biztosítására irányuló összehangolt tevékenységek összessége. A hivatal vezeti és megőrzi a nyilvántartó könyveket, tájékoztatja a temetőlátogatókat, kijelöli a temetési helyeket, gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról, gondoskodik az ügyfélfogadásról. f.) temetkezési hely feletti rendelkezési jog: a temetési hely megváltási ( újraváltási ) díja ellenében szerzett, a temetési hely használatára irányuló jogosultság, mely felöleli továbbá a jogosultnak a temetési helyre helyezhető személyek körének meghatározására ( ide értve a rátemetést is ),a sírjel állítására és mindezek gondozására irányuló jogosítványait, valamint ezzel összefüggésben a rendeletben meghatározott körű kötelezettségek teljesítését. g.) temetkezési szolgáltatási tevékenység: -temetésfelvétel -az elhunytnak a kegyeleti igényeknek megfelelő temetésre való az egészségügyi szolgáltató halottkezelési feladatkörébe nem tartozó és az egészségügyi intézmény területén kívül végzett előkészítése, - a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás, -a ravatalozás, -a búcsúztatás, -sírhelynyitás és visszahantolás, -a sírba helyezés, -a halottszállítás, -a hamvasztás és az urnakiadás, -a hamvak szórása, -az exhumálás, -az újratemetés. Záró rendelkezések 13. (1) Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Kmft. Balogh Jánosné sk. polgármester Csurgóné dr. Országh Mónika jegyző 7

8 Egységes szerkezetbe foglalás hiteléül: Mártély, február 03. Csurgóné dr. Országh Mónika jegyző 8

9 30/2000. (XI.28.) Ök.R.számú rendelet 1.sz. melléklete A temetési helyek díja január 1-jétől 1.) Temetési hely, ill. az újraváltás díja: a.) gyermeksírhely b.) felnőtt egyes sírhely c.) felnőtt kettes sírhely d.) urnasírhely 5.000,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft. 2.) A temetkezési szolgáltatásról a temető fenntartója a vele mindenkor hatályos szerződéses jogviszonyban álló - temetkezési szolgáltató útján gondoskodik. 9

1999. évi XLIII. törvény a temetõkrõl és a temetkezésrõl

1999. évi XLIII. törvény a temetõkrõl és a temetkezésrõl 1999. évi XLIII. törvény a temetõkrõl és a temetkezésrõl Az Országgyûlés az elhunyt személyek emlékének méltó megõrzése és ápolása, a temetkezés közegészségügyi és kegyeleti rendeltetésének érvényesítése,

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JÚNIUS 27-I RENDÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 16/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (VI. 26.) rendelete Egységesítve: 2015.05.05. Hatályos: 2015.06.01. A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉSRŐL (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút

Részletesebben

II. fejezet A temető szabályzat hatálya 2. (1) A temető szabályzat hatálya az alábbi temetőkre terjed ki: Felső temető:

II. fejezet A temető szabályzat hatálya 2. (1) A temető szabályzat hatálya az alábbi temetőkre terjed ki: Felső temető: TEMETŐSZASÁLYZAT (a vastagon szedett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A temetőszabályzatot kiadó plébánia neve: Római Katolikus Plébánia címe: 6120 Kiskunrnajsa, Iskola u. 2. a temető

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend A temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a temetőről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Polgárdi Római Katolikus Egyházközség 8154 Polgárdi, Kossuth Lajos u. 175. 22/366-309 TEMETŐSZABÁLYZAT. Polgárdi, 2008. február 1.

Polgárdi Római Katolikus Egyházközség 8154 Polgárdi, Kossuth Lajos u. 175. 22/366-309 TEMETŐSZABÁLYZAT. Polgárdi, 2008. február 1. Polgárdi Római Katolikus Egyházközség 8154 Polgárdi, Kossuth Lajos u. 175. 22/366-309 TEMETŐSZABÁLYZAT Polgárdi, 2008. február 1. 1.. Bevezető rendelkezések 1. A temető a Polgárdi Római Katolikus Egyházközség

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. december 10-i nyilvános ülésére.

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. december 10-i nyilvános ülésére. 6. NAPIREND Ügyiratszám: 4/146-1/2010. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. december 10-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: A temetőkről és a temetkezésről szóló 16/2006. (VI. 19.) Kt. rendelet

Részletesebben

Szerzők: Horváth Csaba Prutkay János. Felelős kiadó: PolgART Könyvkiadó Kft. ügyvezető igazgatója Lektor: Prutkay János Szerkesztő: Angyal Eleonóra

Szerzők: Horváth Csaba Prutkay János. Felelős kiadó: PolgART Könyvkiadó Kft. ügyvezető igazgatója Lektor: Prutkay János Szerkesztő: Angyal Eleonóra Szakmai támogatók: Országos Temetkezési Egyesület és Ipartestület Magán Temetkezési Szolgáltatók Országos Szakegyesülete Temetőkertészek és Temetőfenntartók Egyesülete Szerzők: Horváth Csaba Prutkay János

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 52-67 Rendelete: 4-5 T á r g y s o r o z a t a A Monori Rendőrkapitányság

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 21/2000. (VI.15.) sz. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 21/2000. (VI.15.) sz. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 21/2000. (VI.15.) sz. rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről a 8/2001.(V.14.) sz. a 1/2003. (I.20.) sz. rendelettel és a 28/2004. (XII.13.) sz. rendelettel

Részletesebben

A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség szabályzata az egyházközség tulajdonában lévő temetkezési emlékhely használatának rendjéről

A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség szabályzata az egyházközség tulajdonában lévő temetkezési emlékhely használatának rendjéről Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség Képviselőtestülete A Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség szabályzata az egyházközség tulajdonában lévő temetkezési emlékhely használatának

Részletesebben

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036 Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Iktatószám: Vj/91/2011. Vj/91-87/2011. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

Részletesebben

A rendelet célja. Általános rendelkezések 2..

A rendelet célja. Általános rendelkezések 2.. NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2003. / IV.15./ SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK ÖSSZEGYŰJTÉSÉRE, ELSZÁLLÍTÁSÁRA ÉS ÁRTALMATLANÍTÁSÁRA SZERVEZETT KÖTELEZŐ HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 14/2002. (XII. 30.) RENDELETE A KÖZTISZTASÁGRÓL ÉS A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK GYŰJTÉSÉRE ÉS ELSZÁLLÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő célú használatának szabályairól Seregélyes Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról. Általános rendelkezések

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról. Általános rendelkezések Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL Hatályos: 2013. augusztus 29-től Sávoly Község Önkormányzatának

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2004. (XII. 10.) rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésével és kezelésével összefüggő tevékenységről A 1/2005. (I. 27.), 20/2005. (IX. 30.),

Részletesebben

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének. 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete. a közterületek használatáról

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének. 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete. a közterületek használatáról Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete a közterületek használatáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki.

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki. EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 14/2004.(IV.30.) Rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 01/2005.(I.31.), a 2/2006.(I.26.) és 15/2006.(XI.30.) és 7/2007.(XI.22.) Rendelettel

Részletesebben

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2002.(X.08.) ÖKT számú R E N D E L E T E. a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2002.(X.08.) ÖKT számú R E N D E L E T E. a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2002.(X.08.) ÖKT számú R E N D E L E T E a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodásról Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HATÁLYA

A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HATÁLYA Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010. (XII.20. ) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Bocskaikert Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (...) önkormányzati rendelet-tervezete a hulladékkezelési közszolgáltatásról

Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (...) önkormányzati rendelet-tervezete a hulladékkezelési közszolgáltatásról Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (...) önkormányzati rendelet-tervezete a hulladékkezelési közszolgáltatásról Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(X.5.) sz. önkormányzati rendelettel, valamint a 6/2010. (XII. 15.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 14/2005.(XII.21.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzat 14/2010. (XII.23.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezet )

Döbrököz Község Önkormányzat 14/2010. (XII.23.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezet ) Döbrököz Község Önkormányzat 14/2010. (XII.23.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (Egységes szerkezet ) Döbrököz Község Önkormányzati Képviselő-testülete a

Részletesebben

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2011. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2011. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2011. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról. 1. Általános rendelkezések

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról. 1. Általános rendelkezések Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Kereki Község Önkormányzatának 10/2006. ( VII.18. ) számú RENDELETE A köztisztaságról

Kereki Község Önkormányzatának 10/2006. ( VII.18. ) számú RENDELETE A köztisztaságról Kereki Község Önkormányzatának 10/2006. ( VII.18. ) számú RENDELETE A köztisztaságról Kereki Község Képviselő -testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. és 16. -iban foglalt felhatalmazás,

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekjóléti ellátásokról, a szociális és gyermekjóléti igazgatás helyi szabályozásáról Rimóc

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben