it szirm alatti telephely6re elszf.jlitja, 6s a Hamburgr:r Hung6ria Kft., mint cimzell - a tov6bbiakban Cimzett - rdsz5re 6tadja.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "it 42-46. szirm alatti telephely6re elszf.jlitja, 6s a Hamburgr:r Hung6ria Kft., mint cimzell - a tov6bbiakban Cimzett - rdsz5re 6tadja."

Átírás

1 /l-o- /(t,'/tob, FUVARozAsT sznnz6nns amely ldtrejott egyrdszrol a fnnsnci HULLADitT-etZntif,fOnASf Kft. (szdkhelye: 4400 Nyiregyh6za, Bokrdta ft 22., adoszitm: ; c6gjegyzdkszhma: ; Banksz6rnlaszftm ;) k6pviseli: Pt:tro Arp6d i.igyvezet6, mint felad6, - a tov6bbiakban: Felad6 - m6sr6szrol Giiriimbei Andrfs (sz6khelye: 4336 Or, Rdk6czi ft 68. ad6sz6m: ; nytlv. sz6rn : ES ; Banksz6mla szhrn: I I ;) mint fuvaroz6, - a tov6bbiakban: Fuvaroz6 - kozott a mai nadon. az alibbiakban rciszitett tartalommal 6s felt6telekkel: 1. A szerz6d6s tfrgya: 1.1. Szerzod6 felek kijelentik, hogy jelen szerzodds megkcitdsdre a Felad6 6ltal 20248M 3. KE szdmu eli5r6st rnegindit6 felhiv6s alapjsn a Kbt. Harmadik r6sze szerint lefolytatott kozbeszerzdsi eljdr6s eredmdnyek6nt keriilt sor Jelen szerzoddsben foglaltak szerint a Fuvaroz6 kotelez;etts6get v6llal arra, hogy a Felad6 Nyiregyh6za, Sz6ll6si ft 72. szhm alatli Region6lis Hulladdkkezelo Uzemdbol a biilzott papirhullad6kot - eseti megrendelds alapjrfn - a Hamburger Hungaria Kft.2400 Dunarijv6ros, Papirgy6ri it szirm alatti telephely6re elszf.jlitja, 6s a Hamburgr:r Hung6ria Kft., mint cimzell - a tov6bbiakban Cimzett - rdsz5re 6tadja. 2. A fuvarozfs m6dja: A fuvaroz6 a kiildem6nyt kdziti Srufuvaroz6ssal kijelenti, hogy a kozfti arufixarozhs v6gz6s6hez szakk6pzett humsn er6fondssal rendelkezik. tov6bbitja. A Fuvaroz6 jelen szerzodds al6irds6va1 szi.iksd ge s enge d6llye l, mriszaki eszkozzel, valamint 3. Megrendel6s, a fuvareszkiiz ki6llitdsa: A Felad6 a szolgilltathst ir6sban vagy telefonon rendeli meg a legk6sobb a Cimzetl rlszere tort6no ifiadhs idopontja elott 36 orhval A Cimzett rlszdre tort6n6 tfiadds idopontja minden esetberr a Cimzetl telephelydn mrikodtetett bel6ptet6 rendszer 6ltal elore meghathrozott ritvdteli idopont A Fuvaroz6 koteles a fuvareszkozt a Felad6 megrendelrisdt kovetoen fuvarozasra alkalmas 6llapotban kirillitani oly id6pontban, hogy az 6nt - tekintettel a berakod6s idotartamftra - a 3.2. p ont b an me ghatdr o zott i d6p ontr a a Cimzetthez me gdrkezzen Fuvarozb a szerzod6s teljesitds6hez minden esetben minimum 22 t teherbir6sri, ponyvits, zfrrt kocsiszekr6nyes jiirmtiszerelvdnyt 6llit ki. A Fuvaroz6 kotelesr a fuvareszkcjzt kiv616 mriszaki ds esztdtikai 6llapotban ki6llitani. 4. A kiildern6ny fajtfja 6s mennyis6ge: z\ Fuvaroz6 biifnott papirhullad6l<ot sziilit, melynek egy fuvarra vetitett minimum 22 t.

2 6. A kiildem6ny berakdsa: 6.1. A Felad6 koteles a kiildemdnf rigy csomagolni, hogy a csomagolss aztmeg6vja. a kiildern6ny m6sok szemdly6t vagy vagyon6t ne vesz6lyeztesse. Ha felismerhet6, hogy a csomagolils ezen kovetelmdnyeknek nem felel meg, a fuvarozo a kiildemdny tov6bbit6s6t csak a Felad6 ir6sbeli kivhnshghra 6s csak akkor v6llalhatja,ha az m6sok szem6lydt vagy vagyon6t nem veszelyezteti. 6.2, A ktildemdny berak6sa a Felad6t terheli. A rakod5s idotafiama legfeljebb k6t 6ra. A rakodsst a Felad6 munkanapokon ds 14 a 6ra kozott kezdi meg A Fuvarozo a berakils hely6re tort6no be6rkez6skor illetve a berak6st kovetoen annak elhagy6sakor koteles a jhrmtiszerelv6nyt koteles a Tdrsdgi Hulladdk-GazdSlkod6si Kft. 6ltal biztositott, h itelesitett hidm6rle gen m6rlegelni A rakom6ny eloir6soknak megfelelo, kisz6r6ddsmentes biztonsagos rogzit6se a Fuvarozo feladata saj 6t rakom6nyro gzito eszkozeivel A Felad6 a kiildem6ny felrak6s6val egyidejrileg 6tadja a fuvaroz6nak a kiildemdnyhez tartoz6 sz6llit6levelet 6s m6rlegel6si jegyet. 7. Fwarozhs, rendeltet6si hely: 7.l. Fuvaroz6 koteles az 6rut a Cimzett 2400 Dtnaijv6ros, Papirgyhri trt sz6m alatti telephelydre szillitani Fuvarcz6 v6llalja, hogy a Felad6 6ltal ismertetett id6pontb an az 6nt a Cimzett rdsz5re meg6rkezik. 7,3. A Fuvaroz6nak a kiildem6ny tov6bbithsilban a gazdashgoss6g 6s a ktldemdny bizonsrig6nak figyelembe v6tel6vel kell eljsrnia. 8. A kiildem6ny kirakisa: 8.1. A Cimzett telephely6re tor16n6 belep6shez a Fuvaroz6 koteles Hamburger Hung6ria Kft. Logisztikai Port6l bel6ptet6 rendszeft haszn5lni, 6s a kiildem6nlt a Cimzett 6ltal elozetesen meghathrozott 6s ismertetett id6pontban a kisdr6iratokkal egyiitt Stadni A kiildem6ny kirak6sa acimzetl feladata. 9. Fuvardij: A szerzod6 felek a fuvaroz6s eljesit6s66rt 3,30 FVkg + Aia, azaz hhrom egesz hhrom tized forint/kilogramm plusz Afa osszegii fuvardijban rillapodnak ffieg, mely tartalmazza az 6ru tov6bbit6s6hoz sztiks6ses valamennyi kolts6eet. 10. Az elszimolfs alapja: A fuvard{j elsz6molss6nak alapja a Hamburger Hung6ria Kft. m6rlegf egy6n feltiintetett M6rlegelt srily (kg) (Brutt6 srjrly 6s athra srily kiilonbs6ge) q-,.r

3 I 1. Fizet6si felt6telek: Felad6 eloleget nem biztosit. li.2. A Fuvaroz6 a fuvardijr6l a teljesitdst kovet6en, acimzett 6ltal igazoltfivartgazolils alapjin - az Afa tcirvdny 5S. $ (1) bekezdds6ben foglaltaknak megfeleloen - id6szakonkdnti elsz6mol6si m6dszer szerint nyrijtja be a szdmlst Ennek megfelel6en a szeruodo fele:k 10 napos elsz6molssi idoszakban 6llapodnak meg Felad6 a Kbt. 305 $ (3) bekezdds6ben foglaltak szerint szabslyosan benyfjtott szftmlitt 15 napon beliil 6tutalj a aftvaroz6 OTP Bank Nyrt-n6lvezetett II szftmibankszirmliljdra Szerzodo felek rdgzitik, hogy az ellenszolg6ltat6sr teljesit6se a Kbt $ (3) bekezd6 s6b en fo glalt fizet6 si feltdtelek alapj an tort6nik A kifizetds feltdteleilol az adozils rendjdrol s:r dvi XC[. torvdny (tov6bbiakban: Art.) 36l.4 $-a rendelkezik. Szerzodo felek kotelesek a kifizetds sor6n az Art. 361 A $-6ban foglaltak szerint elj6rni A Felad6 fizetdsi kdsedelme esetdn a Ptk. 301/A. S (2), (3) bekezddseit kell alkalmazni. 12. A, szerz6d6st biztosit6 mell6kkiitelezetts6gek: A Fuvaroz6 kotb6r-felelossdggel tartozik, ha k6sedelmesen teljesit, tovsbb6 ha hib6san teljesit, valamint ha a Felad6 jogszeni elill6sa folyt6n vagy egy6b, a 11u\raroz6nak felr6hat6 okb6l az 6nt tov6bbit6sa lehetetlennd vrilik Qneghirisul) A kotb6r a kikotott ellenszolg6ltat6s ut6n jfu. A kotl)6r alapja a Cimzett 6ltal kiadott fuvarigazolits alapj6n sziimitoff fuvardij. A kcjtb6r mdrtdke nett6 osszegben 6rl.endo lana nolfiit;. A kotbdr legmagasabb m6r'tdke a fuvardij osszege. Kdsedelmi kotb6r Kdsedelmes fuvarozas eset6n a Felad6t a kotb6ralap O,3Yolnap, de maximum a fuvardij 5 o/o-a illeti meg. Meghifsul6si kotb6r A fuvaroz6s meghirisul6sa eset6n a kotb6r a szerzodes ellen6rl6k6nek 5 oh-a. Hib6s teljesit6si kotb6r A fuvaroz6s hib6s teljesit6se eset6n a kotbdr a nett6 fuvardij 5 "/o-u Igdnydrv6nyesitds:_Felad6 a kotb6r osszeg6t kiilon lev6lben terheli ki, melyet a Fuvaroz6 koteles akezhezvlteltol szfimitott 15 napon beliil banki 6tutal6ssal kiegyenliteni. 13. Felek kiiziitti kapcsolattartds Felad6 reszerol: N6v: beosztiis: telefon: fax: cim: Hajdu P6ter Hullad6kkeze16 iizemvezeto Nyiregyhina. Szillilsi {tt 72.

4 {l-p.r Sz6llit6 rdsz6rol: N6v: beoszt6s: telefon: fax: cim: Gorombei Andr6s tulajdonos t andras Nyiregyhina, Hadob6s sor 14. Kfrokozis, felel6ss6g: F'elek a szerzod6s teljesftdse sorsn okozott k6rokdrt a Ptk. fuvarozasra vonatkoz6 felelossdgi szab5,lyai alapjhn felelnek. L5. A szerz6d6s hat6lya: Jelen szerzoddst a felek prilis 1. napj6t6l dect:mber 31. napjriig tarl6 hatsrozott idotartamra kotik. 16. A szerz6d6s m6dosit:isa: Jelen szerzodds m6dosit6sa, kiegdszit6se csak ir6sban, szerzodo felek kolcsrinos egyetdfids6vel, a Kbt. I32. $-6nak figyelembe v6teldvel tortdnhet A Felek aszerzodest a m6sik f61 srilyos szerzodesszergdse esetdn jogosultak ir6sban, a m6sik felhez rntezett ir6sbeli nyilatkozattal, azonnali hat6llyal felmondani. Srilyos szerz6d6sszeg6s az, ha valamelyik f61 magatartilsirval a szerzodes teljesit6s6t, eredmdnyess6gdt veszelyezteti, vagy a m6sik fel szeruod6ses 6rdekeit jelent6sen s6rti. 17. A szerz6d6s megsztin6se, megsziintet6se: Jelen szerzisdds ahatftrozott ido lejhthval szrinik meg Bfirmelyik fdl jogosult a szerzod6st ir6sban, azonnali hat6lll'al felmondani amennyiben: - a mrisik f6l jelen szerz6d6sbol eredo valamely kotelezettsdgdnek ir6sbeli felhiv6s ellen6re sem tesz eleget. - A m6sik f6l ellen csod-, felsz6mol6si, v6gelsz6molssi, va1;y v6grehajt6si eljrlr6s indul, tov6bbri minden olyan koriilmdny fehnertil6se esetdn, amely liuvaroz6 kcjvetelds6nek kiel6gitds6t veszelyezteti A Felad6 jogosult ds egyben koteles a szeruodest f,rlrnondani - ha sziiks6ges olyan hat6rid6vel. amely lehetovd teszi, hogy a szerz6d6sr;el 6rintett feladata ell6t6s{ir6l gondoskodni tudjon - - ha a Fuvaroz6ban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%o-oi meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szem6lyis6ggel nem rendelkezo gazdasiryi t6rsas6g, amely nem felel meg a Kbt..j6. $ (1) bekezd6s k) pontj6ban me ghatdr o zott fe ltdt e I eknek. - a Fuvarozo kozvetetten vagy kozvetlentil 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st sz,erez valamely olyan jogi szemdly vagy jogi szemdlyis6ggel nem rendelkezo

5 gazdasfryr t6rsas6gban, amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontjriban me ghatfn o zott fe ltdte I eknek. 18. Egy6b rendelkez6sek Felad6 ktitelezettsdget v6llal ata, hogy a szerzodds telj esit6s6nek telj es rdbtaftama alatt tulajdonosi szerkezetdt a Felad6 szdmftra megismerhet6vd teszi 6s a Kbt $ (5) bekezd6s szerinti tigyletekr6 I F elad6t halad6ktalanul 6rlesiti. I8.2. A szerz6d6s teljesit6s6ben a Kbt $-a szerinti szemdlyek vehetnek reszt az ott irt felt6telekkel Jelen szerz6ddssel kapcsolatos minden vit6s kdrddst a felek peren kiviil kisdrelnek meg megoldani. A peren kiviil nem rendezheto vitss kdrddsek eldcjntes6re felek - lrtdkhathrt6l fiiggoen - kikdtik a Nyiregyh6zi J6r5sbir6s6g, illet6leg a Nyiregyh6zi Torv6nyszdkkizfrrolagos illet6kessdg6t A szerzoddsben nem szab lyozott kdrddsek tekintetdben a I'olgdri Torvdnykonyvrcl szol vi IV. torvdny, akozbeszerz6sekrol sz6lo vi CVIII. torvdny, azajhnlaltlteli felhiv6s, illetve az aj finlati dokumentsci6 fe ltdtelei 6s eloir6sai az ir 6ny ad6ak. Felek jelen szerz6ddst a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezot, helybenhagyolag irjhk al6. Nyiregyh6z a, fiprilis 2. vto.' {-Sl Fuvaroz6 F.1

Szfllitfsi keretszerz6d6s

Szfllitfsi keretszerz6d6s Szfllitfsi keretszerz6d6s mely l6trej0tt egyr6szr6l a TERSECT HULLADrtX-etZnAlfOUASI Kft. (sz6khelye: 4400 Nyiregyhfna, Bokr6ta utca 22., ad6szdm: 13992013-2-15; c6gjegyzekszhma: 15-09- 071642; Banksz6mlasz

Részletesebben

hlt - Jo /J,.rU 2. A teljesit6s helye: 3. A szerz6d6s teljesit6s6hez sziiks6ges kiiliinleges felt6telek: var-rarx ozot s zerzode s

hlt - Jo /J,.rU 2. A teljesit6s helye: 3. A szerz6d6s teljesit6s6hez sziiks6ges kiiliinleges felt6telek: var-rarx ozot s zerzode s () hlt - Jo /J,.rU var-rarx ozot s zerzode s mely l6trejritt egyr6szr6l a TERSEGI HULLADt K-CIZOAIKODASI Kft. (szdkhelye: ++Ob Nyiiegyhtza, Bokr6ta utca 22, ad6sz6n: 13992013-2-15; cdqjegyzekszftma: 15-09"

Részletesebben

sztrrirasr sznnz6nfi:s

sztrrirasr sznnz6nfi:s 1\---^' sztrrirasr sznnz6nfi:s J+s- t ftolu amely ldtrejott egyreszt a Budapest, Haller utca 29. szhm alatti szdkhelyti Gottsegen Gyiirgy Orsz6gos Kardiol6giai lnt6zet, Dr. Ofner P6ter mint megrendelo

Részletesebben

f- i2r- ar/t+- :z I rlr,loc,?c 3( 4 e - )/--ce g \ -t':c4 S-

f- i2r- ar/t+- :z I rlr,loc,?c 3( 4 e - )/--ce g \ -t':c4 S- sznttirttsr sznnzdnns f- i2r- ar/t+- :z rlr,l,? 3( 4 e - )/--e g \ -t':4 S- amely l6trejdtt egyrdszr6l a Nemzeti nfrm6i6s nfrastruktrira Fejleszt6si lntozet (sz6khely: 1132 Budapest, Vitr Hug u. 1-22.,

Részletesebben

III. Megbizasi szerzodes

III. Megbizasi szerzodes ,, III. Megbizasi szerzodes Amely letrejott egyreszr61, Nev: E-misszio Egyesiilet Szekhely: 4400 Nyiregyhaza, Szabolcs u. 6. Ad6szam: 19214555-2-15 Bankszamlaszam: 68800109-50003589 Szamlavezet6: Szabolcs

Részletesebben

vallat-koz. sr szr,lrzodes

vallat-koz. sr szr,lrzodes vallat-koz. sr szr,lrzodes amely litrejittt eg)t6szrdl a Binyavaryoo-haszDosit6 Budapest Tartsay V. u. 3. l. Cz6men Mikl6s iig).vczct6 Megrcndcl6) Nonprofit Kiizhasznri Kft. (szikhelye: 1126 cm., cdgjeglz6kszama:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

az alkalmazás használatához

az alkalmazás használatához VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (KIvITELI TERVEZÉSRE ÉS KIVITELEZÉS RE) mely létrejött egyrészről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 17-19. Tel/fax: + 36-92-502-1311

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. RÉSZ [A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK DIGITÁLIS VÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VEVŐDEKÓDEREK TELEPÍTÉSE A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁST ELŐKÉSZÍTŐ FOLYAMATHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK TEUEÍTÉSE

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (ll 02 Budapest, Szent László tér 29., PIR szám: 510008, adószáma: 15510000-2-42, bankszámlaszáma:

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött a Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19 Képviseli: Dr.Márfi Gyula, érsek, mint Megbízót,

Részletesebben

I. PREAMBULUM. - azokat a szabályokat, amelyek alapján az AEGON az Ügyfél részére Értékpapírkölcsönt

I. PREAMBULUM. - azokat a szabályokat, amelyek alapján az AEGON az Ügyfél részére Értékpapírkölcsönt K E R E T S Z E R Z Ő D É S - ÉRTÉKPAPÍR KÖLCSÖNZÉSÉRE - Amely létrejött egyrészről Ügyfél neve/cégneve: Lakcíme/Székhelye: Értékpapírszámla száma: mint kölcsönvevő ( a továbbiakban: Ügyfél) másrészről

Részletesebben

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, statisztikai jelzőszáma: 15728946 8411 321 10, adószáma: 15728946-2-1 O), mint Megrendelő, a továbbiakban Megrendelő,

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, statisztikai jelzőszáma: 15728946 8411 321 10, adószáma: 15728946-2-1 O), mint Megrendelő, a továbbiakban Megrendelő, .. Vállalkozási szerződés Amely létrejött egyrészről Heves Megyei Önkormányzat (3300 Eger, Kossuth L. u. 9., képviseli: Szabó Róbert, a Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, statisztikai jelzőszáma: 15728946

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

t1~ Ikt. szám: 2- /2013

t1~ Ikt. szám: 2- /2013 Cr / JJ7j20U BÁCS-KISKUN MEGYEI KÓRHÁZ Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza KALOCSAI TELEPHELYE 6300 Kalocsa, Kossuth Lajos u. 34-36. t8j Pf.: 62. 'if 78/564-00 l Fax:78/564-137

Részletesebben

l. Altal6nog.rendelkez6sek

l. Altal6nog.rendelkez6sek lktato sz6m:375612012 isztrscios kod: SK007688-002 TAMOGATASI SZERZ6OES amely letrejott egyr6szrol a Bethlen G6bor Alapkezel6 Zrt. (sz6khelye: 1014 Budapest, Szenth6roms6g t6r 6., ad6sz6ma: 23300576-241,

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a.. Önkormányzata (Cím:, bírósági végzés vagy cégjegyzékszám:, adószám:, képviselő:; a továbbiakban: Vállalkozó)

MEGÁLLAPODÁS. a.. Önkormányzata (Cím:, bírósági végzés vagy cégjegyzékszám:, adószám:, képviselő:; a továbbiakban: Vállalkozó) MEGÁLLAPODÁS mely létrejött az E.ON Hungária Zrt. (1051 Budapest, Széchenyi I. tér 7-8., cégjegyzékszám: 01-10- 043518, képviseli: Winkler János, az Igazgatóság tagja és Jamniczky Zsolt vezérigazgatóhelyettes

Részletesebben

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

A bérleti idő lejárata után a Bérlő jogtalanul birtokolja a Gépjárművet.

A bérleti idő lejárata után a Bérlő jogtalanul birtokolja a Gépjárművet. Bérleti szerződés részletes feltételei A jelen Mellékletben vagy a Bérleti szerződésben foglaltak nem teljesítése, illetve megszegése esetén Bérbeadó jogosult a gépjármű bérbeadására létrejött bérleti

Részletesebben

Megbízási szerződés. mely létrejött egyrészről a Magyar Labdarúgó Szövetség (1112 Budapest, Kánai u. 2.D.), továbbiakban Megbízó, másrészről

Megbízási szerződés. mely létrejött egyrészről a Magyar Labdarúgó Szövetség (1112 Budapest, Kánai u. 2.D.), továbbiakban Megbízó, másrészről Megbízási szerződés mely létrejött egyrészről a Magyar Labdarúgó Szövetség (1112 Budapest, Kánai u. 2.D.), továbbiakban Megbízó, másrészről Név: Szül. hely, idő: Leánykori név: Édesanyja neve: Adóazonosító:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ 1. rész: Fókuszcsoportos (kvalitatív) vizsgálat szolgáltatás megrendelés vállalkozási szerződés alapján a TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001 Népegészségügyi kommunikáció

Részletesebben

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg.

Részletesebben

Terembérleti szerződés egyéb használatra (sport, klub, egyéb tevékenység) (bérleti díj fizetési kötelezettséggel)

Terembérleti szerződés egyéb használatra (sport, klub, egyéb tevékenység) (bérleti díj fizetési kötelezettséggel) Terembérleti szerződés egyéb használatra (sport, klub, egyéb tevékenység) (bérleti díj fizetési kötelezettséggel) 5.számú függelék amely létrejött egyrészről a Tápióság Község Önkormányzata (képviseletében

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Tolna Város Önkormányzata Címe: 7130 Tolna, Hősök tere 1. Képviseli: dr. Sümegi Zoltán polgármester Adószáma: 15414289-2-17 Bankszámlaszám: 12071001-00153542-00100003

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Villamos energia beszerzése (TED: 2014/S 122-216983; KÉ 12387/2014) tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljáráshoz 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés,

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben