VIZI ELSŐSEGÉLY - NYÚJTÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VIZI ELSŐSEGÉLY - NYÚJTÁS"

Átírás

1 1 VIZI ELSŐSEGÉLY - NYÚJTÁS Dr. Melle s Imre Buda p e s t

2 2 TARTALOMJEGYZÉK ol dal ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS A VIZEN AZ ESZMÉLET ELVESZTÉSE...3 AZ ÚJRAÉLESZTÉS ABC - JE...5 ÁTJÁRHATÓ LÉGUTAK...6 BEFÚJÁS...6 CIRKULÁCIÓ BEINDÍTÁSA...7 SÚLYOS VÉRZÉS...11 VÉRZÉS - CSILLAPÍTÁS...11 SOKK...12 FULDOKLÁS...13 VÍZBE - FULLADÁS...14 ÉGÉSEK...14 FRECCSENŐ VEGYIANYAGOK...15 TÖRÉSEK, KOPONYASÉRÜLÉSEK...15 AZ ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS SZABÁLYAI...18 ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓ FELSZERELÉS...20 ORVOSI TANÁCS ÉS ORVOSI SEGÍTSÉG KÉRÉSE A TENGEREN...21 A GYAKORLATI KÉPZÉS RÉSZLETEI

3 3 A HAJÓZÁS SZÉPSÉGE ÉS AZ EGÉSZSÉGKÁROSÍTÓ KOCKÁZAT: A h ajó z á s cso d álato s él mé ny m ely a s z a ba d s ág ér z é sé t ny újtja. Ugyan ak k o r a h ajó z á s ves zélyes ü z e m is lehe t a z o k s z á m á r a, akik felkés z ületle n ül in d ul n ak ú t r a. Néhá ny p él d a a z egés z s ége t fe nyeget ő ves z élyekre: a p a r t r ól a m o z g ó h ajó r a lépve kifor d ul h a t a bo ká n k, a kö tél ze t ke z elése kö z b e n ujjaink s ér ül het ne k, h al z olás k ö z b e n a b u m fejbe ü t h e ti u t a s u n k a t, a p a r ti á r a m f o r r á s t ól ár a m ü t é s t s ze nve d h e t ü n k, a PB - p alack égési s ér ülé s t oko z h a t, a vize s lépcs ő n lecs ú s zv a b e ü t h e tj ü k a fej ü n ket, u t a s u n k vízbe es he t és vizet nyelhet, h ajó n k ko n té n e r rel ü t k ö z h e t s t b. ROTORMAN véle m é nye s z e rin t a s p o r t - és ke dvtelési célú ka pitá nyo k n a k t ö rek e d ni ük kell a r r a, h ogy a h ajó z á s mi n d e n te r ületé t a lehe t ő leg mélyeb b m ó d o n m egis m e rjék. Különösen iga z e z a z első segély n y újtásra és a betegségek ke zelésére. Kifeje ze t te n ajá nlja mi n d e n ke dves h ajó s t á r s á n a k, h ogy m i nél m a ga s a b b s zi n tű első segélynyúj tó ké pe síté s t, új raéles z t ő ké pe síté s t és gyógyás z a ti ala p ké p z é s t s ajá tít sa n ak el. FA NÁNDOR is létf o n t o s s ág ú n a k t a r tja Dr. Melles gyakorlati t r é ni ngjét! Sz e rin te ké p z elj ük el, a mi n t a h ajó n (egy sé r ülés u t á n) a fe dél ze te n kinyitju k a s ze m ü n k e t, és egy m á s t t úlh a r s ogó e m be rek h ajolnak fölé nk és m i kö z be n m i n d eg yik ne k v a n ötlete, a m á siktól v árja a cselekvést... Azt írja: Kedves h ajó s o k, s ze r et n é k s z á mí ta ni r á t ok, h a úgy h o z z a a s o r s! 3

4 4 ELSŐSEGÉLY - NYÚJTÁS A VIZEN A VIZI ELSŐSEGÉLY - NYÚJTÁS olya n s ü rg ő sségi ellátá s a fe dél zet e n, a m elyet a b eteg vagy s ér ült s z e m élynek - a m eg s z e r z e t t é s begyakorlot t is m e re teink bir t o k á b a n - a h ajó n, a hivatá s o s (orvosi) s egít ség m e gér ke z é s e elő tt kell ny újt a n u n k. A v í zi el s ő s eg él y n y újtás c élja a h ajó n a sér ült állapotá n a k stabiliz álása, a tov áb bi sér ülések elker ülése v ala mi nt a f ájd alo m csillapítása és a sok kos állapot m e g elő zése. Bizo nyo s álla po t ok ba n, pl. a fe dél z ete n t ö r t é n t súlyos vér zés v a g y f uldoklás ese té n a ke z elés t a z o n n al el kell ke z d e ni. Ilyen esetekbe n m á r né h á n ys zor tíz m á so d perces késedele m is a z élet és a h alál kö zötti k ülönbséget jelent heti. A z első se g él y - n y ú j t ás r a e z é r t a h a j ós s z e m él y z e t m i n d en t a g j á t ki k ell k é p e z ni! Az els ő segély ny újt á s a el ő tt m e g f elelő tu d á s r a k ell s z e r t t en nü n k, h ogy b aj ese té n jól t u d j u n k inté z ke d ni. Az IMO a s els ő segélynyúj tó t r é ni nge n m eg s z e r z e t t t u d á s és gyakorla t bir tok áb a n el fogj uk t u d ni d ö n t e ni, h ogy m it kell a zo n n al te n n ü n k és mi kor lehe t s ége s bi z t o n s ágo sa n elhalas z t a n u n k a ke z elés t. A Nil Nocere el v e Egy m á sik fo n t o s s z a b ály, h ogy a z els ő segély ny újt á s a kö z be n n e á r t s u n k a s ér ült n ek: a kiké p z e t t s z e m élyek nek is m e r ni ük kell t u d á s u k h a t á r ait. Tilos m e g kísérelni olya n eljárásokat és tech niká k at, a m elyek m e g h aladják a m e n tő s ze m ély kötele ző en m e gt a n ult is mereteit, his z e n e z z el t ö b be t á r t h a t u n k, mi n t h a s z n ál u n k. AZONNAL ELSŐSEGÉLYT KELL NYÚJTANI: 1. A s zívverés és lég zés leállás a (klinikai h alál) ese té n 2. A s úlyos vér zé s csilla pítá sá r a 3. Fuldoklá s é s m egf ulla d á s e se té n A HAJÓN ALKALMAZOTT ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEI Azo n n al, a s ér ülés h elys zí né n a fel mé r és ét, becslésé t m e g kell t e n ni. s é r ült álla p o tá n a k gyor s, s ü rg ő sségi Válas s z u k ki a vízi els ő segélynyújtá s b a n ké p z e t t t á r s ainka t és n e h a g yj u k, h og y t úl s o k né z elő dő körbeállja a sérültet. A b á m é s z k o d ó ka de t oka t inká b b k ül dj ük a s z olgálati h elyükr e vagy a ka binj uk ba. Ha a z es z m éle té n van a p ácie n s, m eg kell ny ugt a t ni, m e g kell n e ki m o n d a ni, h o gy m i n de n lehetséges segítséget m e g fog k a p ni. A m e n t ő s z e m élynek ki kell kér de z nie, van n a k - e fáj d al m a s te r ületei, és m elyek a z o k. 4

5 5 Mivel mi n de n m á s o d p e rc s z á mít h a t, a s é r ültr ő l csak a z els ő segélyny új tá s elvég z é sé he z legs z ü k ségese b b r u h a d a r a bjait kell eltávolíta ni. Sér ült végtag ese té n, elő s z ör a z é p lábr ól - ka r r ól vegyük le a r u h á t, e z u t á n fejts ü k le a s é r ült végtagr ól is. Ha s z ü k séges, vágjuk le a r u h á t a s ér ült t e s t ré s z r ő l! Meg kel figyelni a sé r ült általá no s álla po t á t, beleér tve bá r milyen jelet é s t ü n e te t, a m ely k ülö nleges s ér ülés re vagy be tegségre u t al ha t. A sé r ülte t fekvő h ely ze t be n h elyes t a r t a ni, és csak akko r s z a b a d m o z g a t ni, h a a b s z ol ú t s z ü k s éges. Az es z m életé n levő be tegt ő l kér d e z z e m eg, h ogy m elyik h ely ze t be n ér zi a legjobb a n m agá t, és ab b a n a h ely ze t be n kell t a r t a ni, a m ely a legké nyel me se b b s z á m á r a, a legjob ba n kí m éli a s é r üléseit. Ez r e n d s z e rin t a fekvő h ely ze t, a m ely n öveli a vér ár a mlás á t a fejbe. A be teget TILOS m o z ga t ni nyaki vagy gerinc sér ülé s gya n úja (pld. 2 m é t er n él m a g a s a b b r ól leesé s) e se té n. Meg kell figyelni a s é r ült lég zés é nek tí p u s á t. Ha n e m léleg zik, s z ájb ól s z áj b a vagy s z áj ból or r ba m e s te r s égese n kell lélege z te t ni. A s úlyos vér z é s t h ala dék t ala n ul csillapíta ni kell. A b eteget m eg kell kí m élni a h ő ha tá s o k t ól. Figyele m be kell ven ni, h o gy a t r ó p u s ok o n a nyílt, s z a b a d ég alat t lévő acél vagy m ű a nyag fe dél ze t, a min a p ácie n s feks zik, t ű zfor r ó t u d len ni. A p ácien s t m á s es et be n (hidegbe n) be kell t a ka r ni a z é r t, h ogy n e h ű ljö n ki. A se beket és a legtöb b égés t s te rile n le kell fe d ni a z é r t, h ogy a fer t ő zé s t elker üljük. A p ácien s nek TILOS a z alko h ol bá r milyen for m ájá t a d ni! AZ ESZMÉLET ELVESZTÉSE Az es z m életves z té s lényege, h ogy mikö z b e n a s é r ült elves zíti a ko n t ak t u s á t a k ülvilággal, van lég zé se és ke ringése. Az es z m életves z t é s n ek s ok oka lehe t. (Az o k m eg h a t á r o z á s a a h ajó n n e m a z Ön fela d a t a). Az es z m éle tle n be teggel elő s z ö r h a ng o s s z óval (ha nginger rel) p r ó bálok m e g ka pc s olat ba ke r ül ni: A sé r ült re r ákiálto k, mi t ö r té n t?! Are You OK?! Can You h e a r m e? m aj d m egérin te m a z o r r á t, m eg h ú z o m a f üleit és h a s e m milyen reakciót n e m látok, gye ngé de n m e gfogo m - m eg r á z o m a vállait és is mé t r á s z ólok: ébr es z t ő!!! A VITÁLIS FUNKCIÓK: LÉGZÉS ÉS KERINGÉS ELLENŐRZÉSE Ha a sé r ült a kér dé seinkre n e m válas z ol és m eg álla píto t t u k, h ogy a s é r ült e s z m életlen, ellen őriz zü k a lég z é s é t: h allgas s u k m eg é s figyeljük m eg, h ogy léleg zik - e. Helye z z ü k f ül ü n ke t a p ácie n s o r r á t ól és s z ájá t ól 2-3 c m - nyire a z é r t, h ogy a kiléleg ze t t levegő t m egére z z ü k a z a rc u n k o n és a kiléleg ze t t levegő m o z gá s á t h allha s s u k. Tegyük ke z ü n k e t a m ellka s r a: - figyeljük m eg és ér z ékelj ük, h ogy a m ellkas és a h a s e m elke dik és s üllyed. Továb bá s ze m ü n k kel figyeljük a m ellkas e m elke dé s ét é s s üllye dé sé t. Te há t:, hallgato m, 5

6 6 tapinto m é s n é z e m a lég z é st! Hár o m ér z ék s z e rve m m el viz sgálva a leg n agyo b b s zélbe n és gé p h á z b a n is bi z t o n s ággal m egálla pít ha t ó, h ogy a fe dél ze te n fekvő t á r s u n k n a k van - e lég zé se. Figyele m: p e rce n ké n t n é h á ny h o r ka n á s n e m lég zé s! A lég zé s, mi n t vitális f u n kció m eglété he z a m ellkas n ak - h a s n a k p e rce n ké n t k b. 1 6 x e m elke d nie - s üllye d nie kell. Ellenőriz z ü k a k eringé st. A követ ke z ő fela da t a s zívha ngok m egfigyelése. Ta pin t s u k ki a p ul z u s t a nyako n. Gyor s a n elle n ő riz z ü k a nyaki ver ő ér p ul z u s t a k övetke z ő ké p p e n: egyik ke z ü n k h á r o m ujjá n ak végét h elye z z ü k a nyak ol d alá n t alálh a t ó m élye dé s be. A p ul z u s a nyaki ver ő ére n re n d e s e n er ő se n t a pi n t h a t ó; h a kö n nye n elnyo m h a t ó vagy gyenge, jel zi a ki n e m elégít ő ke ringé s t. AZ ESZMÉLET ELVESZTÉSE UTÁN, AZ ÉLETET SÚLYOSAN VESZÉLYEZTETHETI: 1. a lég zé s t aka d ályo z ó h á t r ae s ő nyelv. 2. a h á nyá s, m ely belég zé s sel f ulla d á s t oko z h a t. Ezért a z es z m életlen, d e s zí v m ű kö d é ssel bír ó és lé g z ő sér ültet st a bil old alfe k v ő h ely z e t b e k ell ho z ni! Ha te h á t a s zív d o b og és a léleg z és is h elyreállt é s a sé r ült e s z m életlen, h elye z z ü k a sé r ülte t Stabil Oldalfek v é s b e : For dít s u k a sé r ült arcá t lefelé. PÁRNÁT NE TEGYÜNK A FEJ ALÁ! HA A SÉRÜLT NEM LÉLEGZIK ÉS SZÍVE IS MEGÁLLT: A SZEMÉLY A KLINIKAI HALÁL ÁLLAPOTÁBAN VAN! E k ritik u s h ely ze t be n a z első segélyny újt ó n a k a z o n n al m eg kell ke z d e ni a z új r aéles z té s t, m e r t h a a lég zé s és keri ngés vis s z a állítá sa n élk ül a z a g y oxigén nélk ül m a r a d, a k kor a sze m ély 4-6 percen belül m e g fog h alni. A s é r ülte t fekte s s e ke m é ny felületre és t egye á tjár h a t óvá a légu t aka t Lélege z t e s se m e s t e r s égese n, Azo n n al ke z dje el a s zív ma s s z á z s t Ha van olya n t á r s a a h ajó n, akivel együt t vége z te el a z IMO a s t a nf olya m o t, kiálts o n segítségér t: Megke z dte m a z újraéles ztést, a bef újást vég ze m, segítséget kére k a szív ko m p ress zióra. (Ame n nyibe n t á r s ai cs u p á n k ö z úti el s ő s e g él y ké p z é s b e n r é s z e s ültek, a s z ü k s éges s e gít s é g et e g y e d ül Önn ek k ell adnia.) A m ó d s z e r a követke z ő les z: elő s z ör a t ü d ő t fogj uk feltölte ni leveg ő vel m aj d s zív ö s s z e nyo m á s a követke zik, m aj d is mé t bef újá s és így t ová bb. Minde n ki s z á m á r a a z o p ti m ális, h a ké t jól ké p z e t t és együ t t m ű kö d ő s z e m ély ny új tja a s egítséget. 6

7 7 AZ ÉLET ALAPVETŐ TÁMOGATÁSA: MESTERSÉGES LÉLEGEZTETÉS ÉS SZÍVMASSZÁZS AZ ÚJRAÉLESZTÉS ÁBC - JE Az ú jr aéles z té s olya n s ü rg ő sségi élet m e n t ő eljár á s, a m ely s o r á n a lég z ő - vagy a s zív - ér re n d s z e r m ű kö dé séi hibáit kijavítj uk, így a klinikai h alál állapotá b a n levő társu n k a t m é g életbe n tartj u k! Az oxigé n, a m ely a légkör be n k b. 2 1 té rfoga t s z á z alékba n (tf%) van jelen, lényeges a s ej tek élet be n ta r t á s á h o z. Az agy s ej tjei a légkör b ő l ka p n a k m egfelelő m e n nyiség ű oxigé n t: léleg zé s s el a z oxigé n a te s t légú tjain kere s z t ül a t ü d ő léghólyagjaiba ju t m aj d a s zív a z oxigé nbe n d ú s vér t keringeti. Az agy, a t u d a t o s élet legfő bb s z e rve a z o n b a n elhalni ke z d, h a cs u p á n h á r o m - n égy p e rc id ő tar ta mig n e m ka p elege n d ő oxigé n t. A lég zés vagy a keri ngés m egállása ese té n te h á t a z agy s p eciális s ej tjei h a m a r o s a n elhal hat n a k. Az ala pvet ő élet m e n t é s a z úgy neve ze t t ABC lépé sek b ő l áll. A be t ű k r övidítései: s z avak A be t ű Airway vagy Átjá r h a t ó légu t aka t jele n t B b e t ű Brea t hi ng vagy Befújás t jele n t C b et ű Circulatio n vagy Co m p r e s sio n of Hear t a Cirk uláció (a vérkeringés) b ein dítá s á t jelen ti. A z ÁBC m e m o ri z ál ás a a z é r t fontos, m e r t éjs z a k a ál m u n k ból felriad v a is tu d n u n k k ell, ho g y a klinik ai h al ál áll a p ot á b a n le v ő sé rült életén e k m e g m e n t és e n e m a Befúj áss al, h a n e m a z Át j á r h a t ó légu t a k bi z t osít ás á v al k e z d ő dik! (Az élet m e n t é s h e z ni ncs s z ü k s ég s egé de s z k ö z ö k re vagy fels z e relések re, és a m egfelelő lépé sek alkal m a z á s ával életbe n t u dj u k t a r t a ni a t á r s u n k a t m i n d a d dig, a míg a k ó r h á z b a s z állítják, a h ol m e gka p h a tja a m a ga s a b b s zi n t ű élet m e n té s t. ) Az ala pve t ő élet m e n t é s t a z o n n al el kell ke z d e ni. Azo n n al m eg kell t u d n u n k álla píta ni a z elégtelen lég zé s t vagy keri ngés t. Ideálisa n cs ak m á s o d p e rcek telje n ek el a z ala pvet ő élet m e n t é s s z ü k sége s s égé nek felis m er é se és a végre h ajtá s a kö z ö t t. Ha a lég zé s n e m kielégít ő vagy hiá ny zik: m e s t e r sé g es lég z é s t k ell al k al m a z ni. s z a b a d d á k ell ten ni a légu t a k a t és Ha a keri ngés is m egállt, a keri ngés t is m e s t e r s égese n kell fen n t a r ta ni SZÍVMASSZÁZZSAL, m aj d ko m binál ni kell a m e s te r séges lélege z te té s s el. Ha a s zív m eg áll, a z o n n al m egs z ű nik a z agy oxigén nel való ellátá s a. Agykár o s o d á s valós zín ű sít he t ő, h a a z agy oxigé n hiá nyos álla p o t ba ker ül. (5-6 p e rcet m eg h ala d ó oxigé n hiá ny e se tébe n n agyo n valós zí n ű a z agy kár o s o d á s a.) Ezér t világo s, mié r t olya n fo n t o s a gyor s a s ág a z élet m e n t é s s z ü k séges ségé ne k m eg h a t á r o z á s a és a z élet m e n té s m egke z d é se s o r á n. Ha egys z er m egke z d t ü k a z ala pvet ő élet m e n té s t, 5 m á s o d p e rc nél h o s s z a b b idő tar t a m r a n e s z a kít s u k m eg s e m milye n okb ól kifolyólag s e m, cs ak a b b a n a z ese t be n, h a s z ü k s éges a p ácie n s m o z ga tá s a; d e m ég ebbe n a z ese t be n is egys z e r re csak m axi m u m 1 5 m á s o d p e rcre. 7

8 8 ÁTJÁRHATÓ LÉGUTAK (AIRWAYS) (A lép é s) A MESTERSÉGES LÉLEGEZTETÉS SORÁN A LEGFONTOSABB LÉPÉS A SZABAD LÉGUTAK BIZTOSÍTÁSA. Spo n t á n lég zé s is bekövetke z h e t, h a e z t a z egys z er ű lépé s t m eg te s s z ü k. Kemé ny felületre, arccal felfelé h elye z z e el a p ácie n s t. Egyik ke z ü n k e t tegy ü k a p ácie n s állár a, a m á sik ke z ü n ke t p e dig a h o mlokár a. A p ácie n s állát e m eljü k m eg a z egyik ke z ü n k kel, a h o mloká t nyo m j u k lefelé a m á sik ke z ü n k k el a z é r t, h ogy a fej h á t r a billenje n. Ez zel m eg ny újtj u k a nyaka t é s a nyelvgyök felfelé ki m o z d ul, m eg nyitva a légut a t. A fejet ebbe n a h ely zet be n kell t a r ta ni a m e s t e r séges lélege z t e té s és a s zív m a s s z á z s egés z id ő tar ta m a alat t. Ha a lég u t ak s z a ba d d á váltak, lehet s éges, h ogy a p ácie n s is m é t el ke z d lélege z ni, An n ak m egálla pítás a, vajo n viss z a t ér t - e a lég zés, a z új raéles z té s t vég z ő s z e m ély h elye z z e a f ülét 2-3 c m - r el a p ácie n s f üle é s s z ája fölé. Ha a m e n t ő ér zi és h allja a levegő á r a mlá s á t és ke z ével t a pin tja a p ácien s m ellka s á n a k é s h a s á n ak m o z g á s á t, a léleg z és vis s z a t ér t. (Font o s a levegő ár a mlás á n a k ér z é s e és a h allás a vala mi n t a m ellka s e melke dé sé n ek figyelése és t a pi n tá s a. ) BEFÚJÁS (BREATHING ) B lép é s Ha a p ácie n s n e m léleg zik, m eg kell ke z d e ni a m e s te r s éges lélege z te té s t s z áj b ól s z ájb a vagy s z áj ból - or r ba m ó d s z e r rel. A h a s z n ált m ó d s z e r t ő l f üggetle n ül fo n t o s a s z a b a d légut ak m egt a r t á s a. SZÁJBÓL ORRBA LÉLEGEZTETÉS A s z áj b ól o r r b a lélege z t e tés ko r s z e r ű és kö n nye n m eg t a n ul ha t ó t ec h nika. Akko r h elyes alkal m a z ni, h a lehe te tle n a p ácien s s z ájá t kinyit ni, h a a s z áj s úlyo sa n m eg sé r ült, és vagy a z ajkak kö r ül lehe tetlen m egvalósíta ni a levegő t át n e m e nge d ő t ö míte t t s ége t. A m e n t ő s z e m ély egyik ke zével t a r t s a a p ácien s fejét h á t r a billentve. A m á sik ke z ével s z o rít sa ö s s z e a b e teg állka pc sá t, h ogy a z ajkak ö s s z e z á r ó dja n ak. A m e n t ő s z e m ély vegye n leveg ő t, a z ajkai val zárja k örb e a pácien s orrát és a d dig f újja a z or rl ukak ba befelé egye nlete se n é s er ő teljese n a levegő t, a míg a 8

9 9 p ácie n s m ellka sa el n e m ke z d e melke d ni. A p a s s zív kilég zé s kö z b e n figyeljü k a m ellkas s üllye dé sé t. A m e n t ő s z e m ély e z u t á n is mé t f újjo n be, é s h agyja, h ogy a p ácie n s p a s s zíva n kilélege z z e n. A m e s te r séges lélege z t e té s t m i n d a d dig folyta t ni kell, a míg életjele n ségek é s s z ű k p u pillák t a p a s z t al ha tó k; m agyar h ajó n elő for d ult m á r fél ór á n á t t a r t ó m e s te r séges lélege z t e té s is. SZÁJBÓL SZÁJBA LÉLEGEZTETÉS : A p ácie n s fejét t a r t s a m axi m álisa n h á t r a h aj to t t h ely zet be n úgy, h ogy a m e n tő s z e m ély egyik ke ze a p ácie n s nyaka alat t van A m e n t ő s z e m ély m á sik ké zfejé nek te nyér végét h elye z z e a p ácie n s h o mloká ra. A m e n t ő s z e m ély h üvelyk és m u t a t ó ujjaival s z o rít s a ö s s z e a p ácie n s or rlyukait, így aka d ályo zva m eg a levegő m eg s z ö ké sé t. A m e n t ő s z e m ély vegye n m ély leveg ő t, m aj d for m áljo n er ő se n s zigetel ő k ö zeget a s z ája é s a p ácie n s s z ája kö z ö t t A m e n t ő s z e m ély f újjo n be egy leveg ő t. Mikö z be n f újja a levegő t a p ácie n s t ü d ejébe, figyelje m eg a p ácie n s m ellka s á t. Ha a lélege z te té s m egfelelő, a m ellka s e m elke d ni fog. Befújás u t á n a m e n t ő s z e m ély e m elje fel a fejét és h agyja, h ogy a p ácien s p a s s zíva n kilélege z z e n, figyelje, h ogy a p ácie n s t ü d ejéb ő l a levegő t ávo zik. Ha a m e n t ő s z e m ély a m egfelelő h ely ze tet vette föl, a p ácie n s kiléleg ze t t levegő jét a s ajá t arcá n fogja ére z ni. A h elyes belélege z te té s titka és lényege, h ogy a m e n t ő s z e m ély a s aját s z ájával jó (lég me n t e s) z á r ó d á s t h o z z o n létre a p ácie n s s z ája kö r ül és ér z é s s el f újjo n b ele a p ácie n s s z ájá ba. A m e n t ő s z e m ély e z u t á n vegyen új r a m ély levegő t, alakít s o n ki jó z á r ó d á s t a p ácie n s s z ája kör ül a s ajá t s z ájával, és is m é t f újjo n a p ácie n s s z ájá ba. Is mé telje m eg e z t a z eljárá s t ké t s z e r. CIRKULÁCIÓ beindítása, b eindítása, HEART COMPRESSION (C lépé lép é s) Az olya n, n e m léleg z ő s z e m ély e se té be n, akinek a s zívverése m egállt, s zív m a s s z á z s t (küls ő s zív m a s s z á z s t) kell a m e s te r séges lélege z t e té s s el együt t alkal m a z ni. A m e s te r séges lélege z t e té s s o r á n oxigé n t t a r t al m a z ó levegő j ut t a t u n k a p ácie n s t ü d ejébe. On n a n a m e s te r ségese n keringetet t vérár a m vis zi a z oxigé n t a z agyba és a z egyéb s z e rvek he z. A h a té ko ny s zív m a s s z á z s te h á t m e s t er sége se n h elyre fogja állíta ni a vérkeringé s t. 9

10 10 A SZÍVMASSZÁZS TECHNIKÁJA A h a t ék o ny s zív m a s s z á z s m egfelelő er ő s ség ű nyo m á s t kíván, a feln ő tt p ácie n s s zegycso n tjá n ak kö z é p s ő ré s z é t 4-5 c m - nyire kell befelé m e g nyo m ni. A m ellka s k o m p r e s s zióját h a té ko nya n a b b a n a z e se t be n t u dj u k elvége z ni, h a a p ácie n s t ke m é ny felület re fekte tj ü k. Ha ágyba n fek s zik a be teg, a h á t a alá d e s z k á t kell elhelye z ni. Min da m ellet t n e m s z a b a d a m ellkas ko m p r e s s zióját - ke m é nyeb b t á m a s z t é k kere sé se mi at t - ké s ő bbre h alas z t a ni. A m e n t ő s z e m ély té r d elje n kö zel a beteg ol dalá h o z és a z egyik ke z é n ek te nyér p á r n ájá t h elye z z e a s z egycso n t kö ze pé r e. Ne tegy ü k ke z ü n ke t a m ellcso n t cs úc sa (kar d ny úlvá ny) fölé. A m ellcso n t cs úcs a ugya nis a h a s fels ő fele fölé ny úlik be és a m ellcso n t cs úcs á r a - a ka r d ny úlvá nyr a - alkal m a z o t t nyo m á s s úlyo s b els ő vér zé s t oko z h a t. A m e n t ő h elye z z e egyik ke zé nek m u t a t ó ujjá t a s z egycso n t végére, a m á sik ke z é n ek te nyéré t h elye z z e k b. 4 c m - r e a p ácie n s feje felé. Az ujjainka t m ege m elj ük, és n e tegyük u jjain ka t a p ácien s b o r d áira a ko m p r e s s zió / s zív m a s s z á z s alat t, m e r t a n n a k k övetke z m é nyeké p pe n b o r d a r e p e dé s is beköve tke z h e t. A m e n t ő s z e m ély a h elye z z e az első ke z e ke t ö s s z e lehet k ulcs olni) m á sik ké z é n ek t e nyérvégét m ellka s r a h elye ze t t ké zfejére, (a Helye z ke dje n el úgy, h ogy vállai s zi n te p o n t o s a n a p ácien s m ellkas a fölö t t legye nek. Karjaink a t t a r t s u k ny új tva és fejt s ü n k ki elege n d ő nyo m á s t s zi n te teljese n f üggő legese n lefelé úgy, h ogy a s z egycso n t o t kb. 4-5 c m - r el nyo m j u k le. Perce n ké n t s z o r nyo mj u k le a s z egycso n t o t feln ő tt p ácie n s ese tébe n. Ez elege n d ő a vérá r a mlás fe n n t a r t á s a céljára, é s ugya na kkor elég las s ú a h h o z, h ogy a s zív - a ke z eink m ege m elése kö z b e n - m eg telje n vérrel. A k o m p r e s s zió n ak s z a b ályos n a k, egye nlete s n ek, folya m a t o s n a k kell len nie, a k o m p r e s s zió és a z eler nye dé s t a r t s o n egye nl ő h o s s z ú id ő tar t a mig. SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖ TT SE LEGYEN 5 MÁSODPERCNÉL HOSSZABB IDŐ TARTAMÚ A SZÍVMASSZÁZS SZÜNETELTETÉSE! 10

11 11 Helyes, elő nybe n ré s z e síte n d ő a ké t élet m e n t ő egyidej ű m u n k ája, m e r t a m e s t e r s éges keringé s t ko m binálni kell a m e s te r séges lélege z t e té s s el A leg h a ték o nyab b a m e s t e r séges lélege z te té s és a s zív m a s s z á z s a bb a n a z e se t b e n, h a tiz en öt s zí v ma s s zá z s u t á n gyor s a n k ét tüdő - léleg e zt et é st alkal m a z u n k (15:2 a rá ny). A ko m p r e s s zió s z á m a legye n p e rce n ké n t 1 0 0, h a egyid ő be n ké t élet m e n t ő d olgo zik. Mikö z be n a z egyik élet m e n t ő vég zi a s zív m a s s z á z s t, a m á sik élet m e n t ő vele s z e m b e n a p ácien s fejét h á t r a billen tve t a r tja és a 1 5 s zív m a s s z á z s u t á n két s z e r m e s t e r s égese n lélege z t e t. FONTOS, HOGY A LÉLEGEZTETÉS KÖZBEN IS A SZÍVMASSZÁZS LÉNYEGÉBEN FOLYAMATOS LEGYEN, MERT A SZÍVMASSZÁZS MINDEN EGYES MEGSZAKÍTÁSA ALATT A VÉRNYOMÁS LEESIK. Ha ni nc s kiké p z e t t t á r s u n k, s e a dj u k fel: egye d ül is ké pe sek les z ü n k 1 5:2 ar á nyb a n elvége z ni a m e s t e r séges circulációt és a m e s te r séges lélege z t e té s t. Min de n 1 5 m ellka s k o m p r e s s zió u t á n követke z z e n ké t gyor s t ü d ő be lélege z te té s, é s n e várj u k m eg a p ácie n s s p o n t á n teljes kilég zé sé t. Világos, h ogy a z egye d üli élet m e n t ő nek - a t ü d ő be lélege z te té s id ő tar t a m á r a - m e g kell s z a kíta nia a m ellkas ko m p r e s s zió t. Ezér t, h ogy t é nylegese n elérje a p e rce nké n ti á tlag 7 0 ko m p r e s s zió s z á m o t, gyor s a n, p e rce n ké n t m ellka s - ko m p r e s s ziós s e be s s éggel kell a m ellkas ko m p r e s s zió t végre h aj ta nia. 11

12 12 A SZÍVMASSZÁZS HATÉKONYSÁGÁNAK ELLENŐRZÉSE: A PUPILLÁK ÉS A PULZUS Ellenő riz z ü k a p u pillák rea kcióját. A ko r á b b a n t ág p u pillák ö s s z e h ú z ó d á s a a z t jel zi, h ogy a z agy m á r elege n d ő oxigé n t és vér t k a p. Ha a p u pillák s z éles re t ág ulva m a r a d n a k, és fé nyre ér z é ke tle nek, valós zí n ű leg h a m a r be fog követke z ni vagy m á r b e is k övetke z e t t a z agykár o s o d á s. A nyaki ver ő ér p ul z u s á t egy p e rce s s zív m a s s z á z s és m e s t e r s éges lélege z te t és u t á n ellen ő ri z ni kell, m e r t a p ul z u s jele z ni fogja a s p o n t á n és s ajá t s zív m ű kö dé s viss z a té r té t. A h a t ék o ny s ág egyéb jelei: s p o n t á n levegő vétel s p o n t á n m o z gá s, be s z é d a s á p a d t b ő r vis s z a nyeri s zí né t A SZÍVMASSZÁZS ÉS MESTERSÉGES LÉLEGEZTETÉS FOLYAMATÁNAK ÖSSZEFOGLALÁSA NE KÉSLEKEDJÜNK: A p ácie n s t ke m é ny felülete n fekte s s ü k a h á t á r a A lép é s AIRWAY LÉGUTAK h a a p ácie n s e s z m életlen, nyis s u k ki a légu ta ka t; bi z o nyos o dj u n k m eg ar r ól, h ogy s z a b a d o k is m a r a d n a k. Néz z e n bele a be teg o r r á ba, tis z tít s a ki a p ácien s s z ájá t, ujjaival vegye ki a n e m o d avalót Két ké z z el bille n t s e h á t r a a fejet, mikö z be n a ke z eit kis sé s z o rít sa ö s s z e! B lép é s BREATHING LÉLEGZETÉS Ha a p ácie n s n e m léleg zik, ke z d j ü k el a m e s te r s éges s z ájb ól o r r b a lélege z te té s t. A m e s t e r séges lélege z t e té s m egke z d é s e elő tt, elle n ő ri z z e a n y a ki verő ér p ul z ust. Is mé t ellen ő riz n ü n k kell a z els ő p e rc u t á n, m a j d mi n d e n p e rc lélege z t e té s u t á n ellen ő ri z z ü k. k övetke z z e n 2 gyor s bef újá s A m ellkas n a k e melke d nie kell, m aj d s üllye d nie. Ha a m ellka s n e m m o z og, ellen ő ri z z ü k, h ogy a z ál do z a t feje m egfelelő ké p pe n h á t r a van - e billen tve, lehet - e m ég h á t r á b b billente ni. Ha igen, billent s ü k a p ácien s fejét m ég h á t r á b b. Ha s z ü k s ége s, ujjainkkal tis z tít s u k m eg a légut aka t. C Lépé s Keringé s CIRCULATION - Co m p r e s sio n of Hear t. Ha n e m ta pi n t h a t ó a p ul z u s, ke z dj ü k m eg a s zív m a s s z á z s t. A ké t m e n t ő egy m á s s al s ze m b e n h elye z ke dik el. jelöljü k ki a nyo m á s p o n t o t a s z egycso n t kö z é p s ő ré s z e fölöt t ny o m á s / p e rc se bes séggel nyo m j u k le 4-5 c m - nyire a s z egycso n t o t. Ha egy m e n t ő va n jelen 1 5 ko m p r e s s zió és 2 gyor s bef újá s Ha ké t m e n t ő s z e m ély va n jele n 1 5 ko m p r e s s zió és ke t t ő gyor s belélege z t e tés. A s z e m p u pilláit a s zív m a s s z á z s alat t ellen ő ri z ni kell. Ha a p u pillák ö s s z e s z ű k ül nek, a z t jelen ti, h ogy a z élet m e n t é s jó mi n ő ség ű és agy oxigén t k a p. 12

13 13 A SZÍVMASSZÁZS BEFEJEZÉSE A m ély es z m életves z t é s, a s p o n t á n léleg zé s hiá nya, és a p e rc id ő tar ta m o n á t ki me reve d ő, kitág ult p u pillák a z ál do z a t agyá n ak h alálát jele n tik, és r e n d s z e rin t ere d m é nytele n mi n d e n t ová bbi er ő fes zíté s a vérke ringés é s a léleg zé s h elyreállítás ár a. Min de ne se t re belgyógyás z s z a k orvos jelenléte n élk ül a m e s t e r séges lélege z t e té s t és a s zív m a s s z á z s t a d dig kell folyta t ni, a míg A p ácie n s s zíve is m é t elke z d ver ni é s a léleg zé s is h elyreállt vagy a z ál do z a t o t orvos vagy egyéb egés z ség ügyi s ü rg ő s ségi ellátá sé r t felelő s s ze m ély go n djair a bí z z á k vagy a m e n t ő k a fár a d t s ág mia t t ké p tele nek folyta t ni a z élet m e n té s t Meg kell jegye z ni, h ogy s o h a s e te kin t s ü n k s e n kit h alot t n a k mi n d a d dig, a míg egybe h a n g z ó a n m eg n e m győ z ő d ü n k a követke z ő kr ő l: p ul z u s n e m t a pin t h a t ó, é s h a ngo t n e m lehe t h alla ni a mikor a viz sgáló s z e m ély a f ülét a m ellkas r a h elye zi m eg állt a léleg zé s a p u pillák t ágak és fé nyre n e m r eagálnak, a s z e m e k üvegesek és bee se t tek a te s t p r ogre s s zíve n kih ű l (nyilvánvaló, h ogy e z a m e gálla pítá s ab b a n a z e se t b e n n e m fog teljes ül ni, h a a kör nye z e ti levegő h ő mé r sé klete kö z eli a n o r m ális te s t h ő mé r séklet he z). AZ ÚJRAÉLSZTÉS LEGÚJABB ELVEI Magyarországon minden esztendőben hírtelen szívhalál fordult elő, így ez a megrázó esemény hajó fedélzetén is bekövetkezett. Előfordult, hogy a nem volt a fedélzeten senki, aki azonnal hozzá tudott kezdeni a reani mációhoz, és mire a mentőknek a átadták a haldoklót, már késő volt. Mint az előzőkben láttuk, a korábbi újraélesztési irányelvekben 2x az áldozat szájba vagy orrba fújással lélegeztetése és a 15 külső szívmasszázs szerepelt. Az újabban javaslat szerint a folyamatos, percenként kb. 100, erélyes mellkas nyomással végzett szívmasszázst már csupán minden 30 szívmasszázs után kell kétszeri levegő befújással megszakítani. Napjainkban vannak olyan kutatók, akik szerint a mellkas nyomogatását kell folyamatosan biztosítani a szájba fújás, a ro mantikusan élet csókjának" elkeresztelt beavatkozás csak megszakítja a mesterségesen fönntartott vérkeringést. Japánban vizsgálták, mennyire eredményes az újraélesztés, ha csak szívmasszázst végeznek (és lélegeztetést nem végzik) Az értékelésben 4068 felnőtt személy adatai kerültek, akiknek hirtelen halálát a környezetükben tartózkodók észlelték. Tény, hogy bármilyen újraélesztési kísérlet lényegesen javított a túlélés esélyein míg ha semmit nem tet tek, és ötszörösére növekedett a túlélési esély, ha a reanimáció a szívhalál után négy percen belül elkezdődött! Ha a reanimációs próbálkozás csak szívmasszázs volt, az egy hónapos eredmény lényegesen jobbnak bizonyult, mint ha hagyományos élesztést szívmasszázs és lélegeztetés alkalmaztak Igen fontos megfigyelés volt, hogy a szájtól szájba történő lélegeztetés egyik vizsgált csoportban sem adott értékelhető javulást az eredmény szempontjá ból. Szerintük a lélegeztetés a resuscitatio első 12 percében nem alapvetően fontos és minden másodperc, amit a száj ból szájba lélegeztetéssel töltenek, abból a létfontosságú időből vész el, amikor szívmasszázs folyik az agyi és a coronaria perfúzió biztosítására. Hangsúlyozzák, hogy a szívmegállás bekövetkezésekor a tüdővénákban, a bal szívfélben és a teljes ar tériás rendszerben oxigenizált vér van, ráadásul ezek a betegek általában a szívhalál elején spontán levegőért kap kodnak. Elképzelhető tehát. hogy a jövőben azt fogjuk tanítani, hogy ha valaki a hajón hirtelen összeesik, és nagy valószínű séggel szívmegállás következett be: az első 10 percben csak a mellkas nyomogatására lesz szükség! Az új irányelv életbe lé péséről öt év múlva a frissítő tanfolyamon vagy a honlapon tájékoztatjuk. is a légzésleá Bizonyos azonban, hogy a korábbi irányelvek szerint kell majd cselekednünk 2 befújás 15 szívmasszás mellkasi nyomás a hajón gyakori vízbefulladás esetén!!! 13

14 14 SÚLYOS VÉRZÉS Az e m b e ri t e s t k b. 5 liter vér t t a r t al m a z. Az egés z séges feln ő tt kb. egy liter vér t ké p e s elves zíte ni s úlyos be h a t á s o k n élk ül, a z o n b a n e z t a m e n nyiséget m eg h ala d ó gyor s vérves z te ség m á r életves zélyes lehet. Néhá ny p e rc alat t is bekövet ke z h e t a h alál, h a a vér z é s a ka r, nyak vagy a co m b o k n agyo b b vére dé nyeib ő l in d ul ki, m e r t olya n gyor s és olya n inte n zív lehet a vér z é s. A vér z é s t te h á t a z o n n al el kell állíta ni a n agy vérves z t e s ég elker ülése ér deké be n. Sebes ülés követke z t é be n a vér folyha t kifelé a te s t b ő l, d e folyha t a vér a te s t s z övetei kö z é vagy a te s t ü r egeibe is - ilyenkor belső vér zé s r ő l be s z élü n k. A s úlyo s vérves z t e s ég jelei a követke z ő k: gyenge ség vagy áj ulá s; s z é d ülés; s á p a d t s ág; n e dves és nyirkos b ő r; é m elygés; s z o m j ú s ág; gyor s, las s ú vagy s z a b álytala n p ul z u s; felülete s, r övid lég zé s; kitág ult p u pillák; csö ngé s a f ülbe n; ny ug tala n s ág; és a z ér z ékelés hiá nya. A p ácie n s eláj ulha t é s elaka d h a t a léleg ze te. A s zi m p t ó m á k - jelek s z á m a, ko m olysága általába n ös s z ef üggé s be h o z h a t ó a vérves z té s s e be s ségével és a ves z te t t vér m e n nyiségével. Ha a vér z é s t csilla píto t t u k, a p ácie n s t fekvő h ely ze t be n kell elhelye z ni, r á kell b e s z élni a ny ugo d t fekvés re é s a s o kk h a tá s t is ke z elni kell. FOLYADÉKOT SZÁJON KERESZTÜL TILOS ADNI HA BELSŐ SÉRÜLÉS GYANÍTHATÓ! VÉRZÉS - CSILLAPÍTÁS A vér z é s csillapít ha t ó 1. kö zvetlen nyo m á s s al, 2. e m elés sel és 3. a nyo m á s p o n t o k r a gyako r olt nyo m á s s al. Érles z o rítás t csak akkor s z a b a d alkal m a z ni, h a mi n d e n egyéb m ó d s z e r ellené re is r e n d kívül er ő s a vér zé s. 1. KÖZVETLEN NYOMÁS A s úlyo s a r té riás vér z é s csilla pítás á n a k legegys ze r ű bb és elő nybe n r é s z e sítet t m ó d s z e r e a vér z é s h elyé nek nyo m á s a te nyér rel, m a j d a se b fölé h elye ze t t nyo m ó k ö té s sel. Ideálisa n s te ril nyo m ó k ö té s t kelle ne alkal ma z ni; vagy a re n d elke zé s re álló legtis z t á b b r u h ával kell be kö t ni a s e be t. Kötés vagy r u h a d a r a b hiá nyáb a n p u s z t a ké z z el kell nyo m ni a se be t mi n d a d dig, a míg a kö t s z e r m e g n e m érke zik. Ha a köté s á titat ó dik vérrel, úja b b kö té s t a z els ő kö té s fölé kell r ak ni és er ő seb be n kell ké z z el nyo m ni a s e be t. Az ere de ti kö tés t n e m kell eltávolíta ni. A b ek ö t ö t t te r ület fölé nyo m ó k ö té s t kell elhelye z ni. A r ög zít ő köté s t (ba n d á z s t) a s eb fölö t t kell ö s s z ek ö t ni, e z z el is n övelve a nyo m óe r ő t. Mind a zo n által arr a vérkeri ngésé t! is gon dolni kell, hog y 14 ne szorítsuk el a sér ült végta g

15 15 2. EMELÉS Ha a fej vagy vala m elyik végtag se be vér zik s úlyos a n, a se bes ült végtago t fel kell e m elni. A végtag vagy a fej e m elése ugya nis csökke n ti a z érint et t te s t r é s z b e n a vér nyo m á s á t és a vér ár a mlás a is csökke n. Tehá t mi u t á n a se b fölöt t a nyo m ó k ö té s t elhelye z t ü k, a s é r ültet leültetj ü k és fele melj ük a ka rjá t, a z alsó végtag a r té riá s vér z é se e se té n lefekte tj ük és fele m eljük a lábá t. 3. NYOMÁS A NYOMÁS - PONTOKON Ha a k ö zve tle n nyo m á s és a z e m elés s e m cs ökke n ti a s úlyos vér z é s t, a te s t m egfelelő ar té riáját kell m eg nyo m ni. Mivel e z z el a tec h nikával csökke n tj ü k a vér á ra mlá sá t a nyo m á s p o n t és a s e be s ülé s kö z ö t t, csak akkor s z a b a d alkal m a z ni, h a feltétle n ül s z ü k sége s, és csak a d dig, a míg a s úlyos vér zé s t n e m csilla pítot t u k. Sok olya n h ely van a te s te n a h ol ujjainkkal s z a b ályo z ni t u dj u k a vér zé s t Minda m ellet t a leg h a ték o nyab b a vér z é scsilla pítás a fels ő ka r b a n t alálhat ó ka rver ő ér és a z ágyék b a n t alálh a t ó co m bver ő ér m eg nyo m á s ak or. A k arver ő ér h ely meg ha t á r o z á s a: kö zé pe n a kö nyök és a h ó n alj kö z ö t t a ka r bels ő felén a n agy iz m o k kö z ö t t. A ka rver ő ér m e g nyo m á s á h o z a m e n t ő egyik ke ze ú gy fogja át a p ácie n s ka rjá t, h ogy a h üvelykujja legyen a kar k ülsejé n és a t ö b bi u jja a k ar belsejé n. A nyo m á s t a m e n t ő úgy gyako r olja, h ogy a z ujjait é s a h üvelyk ujjá t egy m á s felé kö z elíti. A co m b - ver ő ér nyo m á s p o n tja a co m b els ő ré s z é n van, é p p e n a z ágyék t ö ré svo n alá n ak kö z e p e alat t. A nyo m á s elő tt a p ácien s t fekte s s ü k a h á t á r a. Nyújto t t ka r r al nyo mj u k a ké z t e nyérvégével. ÉRLESZORÍTÁS Érles z o rítá s t csak ab b a n a z es et be n s z a b a d vér z é sc silla pítá s ra alkal m a z ni, h a a z ö s s z e s t ö b bi m ó d s z e r r el n e m siker ült. A követle n ké z z el való nyo m á s t ól eltér ő en a z érles z o rítá s s al a z ö s s z e s ar té ria vérkeringé se m e g s z ű nik a les z o ríto t t ér b e n. A s z o rítá s h elye u t á n (felett) a vér és a z oxigé n hiá nya a s z övetek leé p ülésé h e z ve zet h e t, elké p z el he t ő e z é r t a végtag a m p u t álás a is. Ha a z érles z o rítá s t úl s z o r o s vagy t úl kes ke ny, a z iz m o k, idegek és a vére dé nyek is s é r ül nek, h a t úl la z a, n öveke d h e t a vérves z t e ség. Elő for d ult olya n ese t is, a m elyekbe n a les z o ríto t t ér r ő l m egfele d ke z n ek. Ha él et m e nt é s c éljából érle s z orítást alkalma z nak, a z o n nal v e g y é k igén yb e a rádió s or v o si s e gít s é gn y újtást. Az érles z o rítá s r ögtö n ö z h e t ő s z éles r u h acsíkból. Rögtö n z ö t t érles z o rítá s ké s zít h e t ő ö s s z e h aj t o t t h á r o m s z öglet ű ba n d á z s b ól, r u h a d a r a b b ól vagy h a s o nló a nyag b ól. Jegye z z ü k fel a z érles z o rítá s ke z d e ti id ő po n tjá t. Ha a sé r ült kór h á z b a ker ül, írju k fel a z id ő po n t o t egy p a pírla p r a, t ű z z e a la po t a p ácie n s r u h ájá r a vagy egyik végtagjár a. Megjegy zé s Sose fe dj ük le a les z o ríto t t ere t s e m mivel s e m, pl. r u h ával vagy kö té s s el Sose la zít s u k m eg a les z o ríto t t eret! 15

16 16 SOKK A sé r ülé s t követ ő s o kk a te s t k ülö n bö z ő s z e rvei életfo n t o s s ág ú f u n kcióin ak csö k ke né se. Általába n s úlyos sé r üléseke t pl. kiterje d t égési s é r ülések, n agyo b b z ú z ó d á s o k (külö nö s ké p p e n a m ellkas és a h a s - t ájék) n agy cso n t ok t ö r é se és egyéb kiterje d t vagy k ülö nö s ké p p e n fáj d al m a s s ér ülés eke t követ s o kko s álla p o t. Sokk k öveti a n agy vérves z te séget; allergiás reakcióka t; gyógys z e r m é rge z é s t, gá z m é rge z é s t vagy egyéb vegyi a nyag oko z t a m é r ge z é s t; alko h ol m é rge z é s t; és a gyo m o rfekély kiúj ulá sá t. A s úlyo s s okk ko m olya n ves zélye z te ti a p ácie n s életé t. A s okk jelei, t ü n e tei a k övetke z ő k. s á p a d t s ág. A b ő r s á p a d t, hi deg és gyakra n n e dve s. Késő bbiekbe n kéke s sé, s z ü r k évé válh a t. Ha a p ácie n s s ö té t b ő r ű, a nyálka há r tya é s a kör ö m ágy s zí né t kell figyelni. Gyor s, felülete s léleg zé s Alter n a tívaké n t elő for d ul h a t s z a b álytala n, m ély lég zé s. Szo mj ú s ág, h á nyinger és h á nyá s. Ezek gyakra n elő for d ul n ak vér z ő, s okk o s b e teg ese té be n. Gyenge és gyor s p ul z u s. Ren d s z e ri n t a p ul z u s s z á m m eg h ala dja a t. Nyug tala n s ág, izgalo m és t ü r el me tle n ség. Ezek a s o kk kor ai s z a k a s z á b a n for d ul n ak elő, ké s ő bb és z beli t o m p a s ág m ég ké s ő bb bekövetke zik a z es z m életves z t é s. Ebbe n a s z a k a s z b a n a p u pillák t ágak, a p ácie n s n é z é s e ü r e s s é, üvege s sé válik. Elő for d ul h a t, h ogy e ze ke t a t ü n e t eket n e m lehe t kö n nye n felis m e r ni, e zé r t mi n d e n, s úlyo sa n sé r ült s z e m élyt s o kkr a is ke z elni kell, el kell ker ül ni a s o kk lehet séges kifejlő désé t. A SOKK KEZELÉSE Szü n te s s ü k m e g a s okk oká t. Ez a vér z é s csilla pítá s á t, a lég zé s viss z a állítás á t és a s úlyo s fáj dalo m csilla pítá s á t jelen ti. Fekte s s ü k le a s ér ült s z e m élyt. A p ácie n s t víz s zi n te s h ely ze t be kell fek te t ni. A p ácie n s lábá t m eg lehe t e m elni kb. 3 0 c m - rel, evvel s egíte ni lehe t a vér s zívbe és fejbe á r a mlá s á t. (A lábaka t tilos m ege m elni, h a a fej, a m e d e nce a gerincos zlo p vagy a m ellkas sé r ült, vagy h a n e hé z a lég zé s.) Tar t s u k a p ácie n s t m elege n, d e n e m for r ó n. A t úl n agy m eleg m ege m eli a te s tfels zí n h ő m ér s ékleté t és a létfo n t o s s ág ú s z e rvekt ő l a b ő r fels zí ne felé irá ny ul a vérellátá s. A fáj d al m a t olya n gyor s a n csilla píts u k, a milyen gyor sa n csak lehe t. Folya dék p ó tlá s. Esz m életé t ves z te t t, ál m o s, görcs ölő p ácien s n ek, vagy m ű té t elő tt álló p ácie n s n ek s z ájo n á t n e m a d h a t ó folya dék. ALKOHOLT MINDEN ESETBEN TILOS ADNI 16

17 17 FULDOKLÁS Fuldo klá s eseté n a ka d e t t o r ká b a n elaka d a falat, s n e m t u d lélege z ni, be s z él ni. A feje vör ö s, m aj d lila les z és elves zíti a z es z m életé t. Teend ő: 1. A levegő u t á n ka p ko d ó, elő regör nye d ő t á r s u n k h á t á r a ü t ü n k, a lap ockák kö z é, h ogy a p r ovokált k ö h ögé s s el t ávolíts u k el a z aka d ályt. Maxi m u m n égy ö t s z ö r ü t ü n k! 2. Ha n e m jár u n k siker rel, a HEIMLICH m a n ő ver t alkal m a z z u k. A HEIMLICH m a n ő ver lényege: a f ulla do z ó, leveg ő t ne m kapó e m b e r m ögé állu n k, a h ó n alj alat t elő re nyújto t t ke z ei nke t a h a s o n ö s s z efogj u k, m aj d hir tele n er ő se n m ag u n k felé (befelé) és felfelé r á n tj u k: a s é r ült t ü d ejé b ő l n agy nyo m á s s al kiár a mló levegő eltávolítja, m ag ával vis zi a z ú tjá ba n levő légú ti a ka d ályt. A HEIMLICH m a n ő ver kivitele z és e 17

18 18 VÍZBEVÍZBE - FULLADÁS Az els ő segélynyújtó tee n d ő i: 1. Vigyük a z illet ő t a fe dél ze t r e, vagy a p a r t r a. 2. Ellen ő riz z ü k lég zé sé t. 3. Ha a lég zés leállt, ke z dj ü n k h o z z á a "száj ból - o r r ba" m e st ers éég ges lélege léleg e zt et é s h e z. A bef újá s t a s z o k á s o s n ál er ő seb be n vége z z ü k! 4 h a a lég zé s n o r m ali z áló d o t t, h elye z z ü k a be teget stabil oldalfek v é s b e. 5. A víz be n f ulla do z ó é s ki me n t e t t, d e vizet beléleg ze t t e m be r t mi n d e n k é p p e n kór h á z b a kell ju t ta t ni! TÖRÉSEK, FEJSÉRÜLÉSEK A t ö ré sek ese té n r e n d kívül óvat o s a n kell eljár n u n k. Ne m s z a ba d m egkísérelni a nyílt t ö ré s h elyre té telét, m e r t e se tleg s úlyos vér z é s t, vagy idegsér ülés t oko z h a t u n k. A f ej é s k op on ya s érülé s ei a fe dél ze te n n e m ritkák: h al z olás kö z be n a b u m s é r ülés t o k o z h a t, a vize s fe dél ze te n és a lépc s ő n kö n nye n m egcs ú s z h a t u n k é s be ü t h e tj ü k a fej ü n k et. A k o p o nya s ér ülés e, e se tleges t ö ré se u t á n a sé r ülé sek u t á n k u t a tva t a pi n t s u k át a fejet.. Folya m a t o s a n ellen ő riz z ü k a sé r ült lég zé sé t és p ul z u s á t. Esz m életves z té s, h á nyá s e se té n h ala dék t ala n ul kérj ü n k o rvo si segít séget. Gon d olju n k a b ölcs m o n d á s r a, m ely s z e ri n t Periculu m in m o r a, (Ves zélyes a h alogat á s,) m e r t a z agy nyo m á s foko z ó d á s a h alálos s z öv ő d m é ny. Figyeljük a s é r ült p u pilláit, m e r t h a a két s z e m b ogá r eltér ő n agyság ú les z, a z a ko p o nyá n belüli nyo m á s e m elke d é s ét jele z h e ti. ÉGÉSEK Ha valakinek t ü z e t fogot t és ég a r u h ája, a legfo n t o s a b b AZONNAL eloltani a tü z et. Ha p o r oltó ni ncs a kö zelbe n, a kko r fekte s s ü k le a s z e m élyt, é s olt s u k el a láng o t ú gy, h ogy vala milyen h o z z áfér he t ő a nyaggal pl d. ka bá t t al, p o nyvával letakarj uk. Ha va n csa p a k ö z elbe n, ö n t s ü n k egy vö dö r vizet r á, vagy h a s z n álj uk a vize s t ö ml ő t. Bizo nyo s o dj u n k m eg ar r ól, h ogy mi n d e n p a r á z sló r u h á z a t o t elolto t t u n k, ni ncs la p p a ng ó t ű z. Hő o k o zta s e b e k é s forrázás o k o zta s érülé s e k: Az ö s s z e s h ő oko z t a égé si se b e t a z o n n al h ű te ni kell, a milyen gyor s a n csak lehet folyó hi d eg víz zel (te ngerví z zel vagy é de sví z zel),legalább 1 0 p e rce n ker es z t ül, vagy hi d eg vize s m e d e ncé be m e ríté s s el. Ha n e m lehe t séges a z égési s ér ülés t a h elys zíne n h ű te ni, a se be s ülte t olya n h elyre kell vin ni, a h ol h ű te ni lehet. A r u h á z a t o t p r ó b álj u k gyengé d e n leve n ni, d e n e p r ó b álj uk leté p ni a b ő rrel együ t t. Az éget t te r ület re 18

19 19 s e m milyen ke n ő csö t n e t együ n k, s eb hi n t ő por r al be s z ó r ni s zigor ú a n tilos. Ha t ö b b ó rá nyira vagyu n k a p a r t o k t ól, ke re s s ü n k a m e n t ő lá dá ba n égési s ér ülés fe dé sér e kés zíte t t s p eciális, s z á r a z, a z éget t t er üle t nél n agyob b fe d ő köté s t. (A s te ril fe d é s s el a p á r olgá s t és a felülfer t ő z ő dé s t el ő z z ü k m eg.) Nagyo b b te s tfelület égése e se té n a dj u n k a s ér ült nek fáj dalo m - csilla pító t, itas s u n k vele s o k folya déko t, fek tes s ü k le, lábait e m elj ük m eg é s ny ugt a s s u k m eg, h ogy a segíts ég m á r ú t b a n van. Olyan s úlyos égé si sé r ülé sek ese té n, a m elyeket vár ha t óa n s okk követ, a z o n n al kérje n r á dió n o rvosi t a n ác s o t, a milyen h a m a r csak lehet. Villam o s áram o k o zta é g é si s érülé s e k é s az áramüté s o k o zta halál A p a r ti ár a m o t a h ajó n h a s z n álva, p él d á ul a z akk u m ulá t or t ölté se kö z b e n egy s ér ült 2 2 0V - o s ve ze ték ár a m ü t é s t oko z h a t. Figyeljü n k a s ajá t bi z t o n s ág u n k r a, h ogy n e mi legyü n k a követke z ő balese ti s ér ült! Ügyeljü n k a r r a, h ogy a mikor kö zele d ü n k a z ár a m ü t é s t s z e nve de t t s z e m élyhe z, először k a pcsolju k ki a z ára m ot. (Vigyá z z u n k, h ogy egy a s é r ültr ő l n e m t u d ó s z e m ély - vis s z a n e ka pc s olja a f ő ka pcs oló t!) Ha n e m lehe t s ége s a z á r a m kika pc s olá sa, m é rlegeljük: lehe t sége s - e s zigetelni m ag u n k a t, mielő tt m egé rin te né n k a s é r ültet, h a s z n álj u n k gu mike s z ty ű ket, g u micsi z m á t vagy állju n k s zigetelő gu mis z ő nyegre. A sé r ült s z e m élyrő l a villa m o s ve ze tékek far ú d d al, fa b ú t o r o kkal - s z é kkel, s zigetelt z si n ó r r al, kö téllel vagy egyéb n e m fé m e s a nyaggal t ávolít ha t ó k el. Ezu tá n a z o n n al ellen ő ri z ze a s ér ült léleg z és ét é s s zívveré sé t. Ha a sé r ült n e m léleg zik, alkal m a z z a a m e s t er s ége s lélege z te té s t. Ha a s zívverés m eg állt, alkal m a z z a a s zív m a s s z á z s t. Ha a sé r ült léleg zik, tis z t a víz z el h ű t se a m egéget t t er ülete t és u t á n a tis z t a, s z á r a z k ö té s s el fe dje be a z éget t te r ületeket. A villa m o s á r a m oko z t a égési s é r ülések ke z elése m egegye zik a h ő oko z t a égési s ér ülé sek ke z elésével. A ke zelés he z t a r t o zik a fáj d alo mc silla pítá s, a s o k k m egelő zése, vagy h a m á r kialak ult, a ke z elése é s a fer t ő zé sek m e gel ő zé se. A villa m o s á r a m ü t é s t követ he ti a lég z ő kö z p o n t bé n ulá sa, es z m életves z t é s, és a z o n n ali h alál. FRECCSENŐ VEGYI ANYAGOK A p a r ti m u n k á k, a h ajó fes té se kö z be n vegyi a nyag pl d. hígító ker ül he t a b ő r ü n k r e, vagy freccse n he t a s z e m ü n k be. Ilyenko r t ávolíts u k el a s z e n nye ze t t r u h á t. A s é r ültet m o s s u k le víz zel, a vegyi a nyagot m o s s u k le a b ő rr ő l, m o s s u k ki a s z e m b ő l. ELŐSZÖR A SZEMEKBŐL MOSSUK KI A VEGYI ANYAGOKAT, m e r t a s z e m e k k ülö n ö s e n s é r üléke nyek vegyi a nyagok fr öccse nés ével s z e m b e n. Ha csak a z egyik s ze m b e fr öccse n t a vegyi a nyag, úgy m o s s u k ki a s z e m e t, h ogy m egaka d ályo z z u k, h ogy a vegyi a nyag a z a rco n á t a m á sik, m ég é p s z e m b e is beleju s s o n. 19

20 20 A NAPOZÁS VESZÉLYEI Kelle m e s a nyári n a p s ü té s, d e n e fele dj ü k, ilyenko r s z á m o s ves z ély fe nyeget. A n a p o z á s r a s z ü k s ége van s z e rve z e t ü n k ne k, á m ügyeljü n k a r r a, h ogy a z á hít o t t b a r n a s zí n t csak foko z a t o s a n érj ü k el. A m é rté ktelen n a po z ás kö n n ye n oko z h at m a r a d a n dó k árosodásokat. A h ajó ve ze t ő jeké n t felelü n k olya n u t a s ai nk egés z s égéér t is, akik n e m bi z t o s, h ogy t u d ják: nyílt víze n kö n nye bb leégni! Ha valaki n e m aka r le m o n d a ni a n a pf ü r d ő zé s r ő l, a n a p o z á s r a a legalkal m a s a b b id ő a kor a d élelő tt és a kés ő d élu t á n. Ám e z e n kí vül a z is fo n t o s, h ogy milye n fé nyvé d ő fakt or ú n a p k r é m m el, illetve n a p t ejjel m e ré s z k e d ü n k ki a n a p s ü t ö t t e h ajór a. Éss ze r ű n a p o z á s s al és m egfelelő fé nyvé d ő h a tá s ú n a p o z ó ké s zít m é nyekkel te h á t elejét vehe tj ük a ves z élyes b ő rkár o s o d á s n a k. A jó n a p k r é m e k nél és t ejek nél n e m c s a k a jó fé nyvé d ő h a t á s fo n t o s, h a ne m a k ülö n b ö z ő vita mi n o k jele nléte is. Az s zi n té n elvár ás egy ilyen ké s zít m é n nyel s z e m b e n, h ogy h a m a r be s zívó djo n a b ő r be és a vízbe n n e p e regje n le. A t ű z ő n a p o n k ülö n ö se n, h a elals z u n k ko m oly égési s ér ülé seket s z e nve d h e t ü n k. A s z ő ke, ér z é ke ny b ő r ű ek nek k ülö n ö s e n vigyá z ni uk kell a n a p o z á s s al és akk o r is, h a s z a b a d b a n m o z og n a k. Az er ő s n a pf é ny a b ő r leégése, kis z á r a d á s a, r o s s zi n d ulat ú b ő rbeteg ségeke t is oko z h a t. Ezek elker ülése ér d eké be n hívjuk fel u t a s ai nk figyel mé t, h ogy mi n él kevesebb id ő t t ölts e ne k a t ű z ő n a p o n. Az alko h olfogyas z t á s és bi z o nyo s gyógys z e rek Pl. Doxicyclin fé nyér z éke nységet oko z n a k. Has z n álja n ak er ő s fé nyvé d ő h a t á s ú k r é m e t, viselje nek fejfe d ő t, a z a rcr a és o r r a ár nyékot vet ő s a p k á t, tilt s u k ki a z alko h olt a fe dél ze t r ő l. A h elyese n alkal m a z o t t n a pf ü r d ő b ő r ü n k egye nletes ba r n ulá s á t jele n ti. Ajá nlo t t a n a p o z á s u t á ni t u s s olás: e z a verejtékkel b ő r ü n k r e t a p a d ó s z e n nye z ő dé seke t, k ó r o k o z ó k a t is eltávolítja. Nyáro n t ö b bet iz z a d u n k, foko z o t t a h ó n alj é s a láb verejté ke z é s e segíti a kó r ok o z ó mi kr o b ák els z a p o r o d á s á t. A tis z t álko d á s h o z fok o s f ü r d ő vize t h a s z n álj u n k. Min d e n k é p p e n ker ülj ük a t úl z o t t felhevülés t, a m ely a n o r m ális te s t h ő mé r s éklet el lenére felt ű n ő s á p a d t s ággal, gyengeséggel, hi deg verejtékkel, bo r z o ngá s s al, re s z keté s sel, gyor s és "elnyo m h a t ó" p ul z u s s al jár. Ha a b aj m égis m egt ö r t é n n e, a b et eget vigyü k ár nyékba h ű vös h elyre é s be t aka rva fekte s s ü k le. A s ó s víz itat á s a p ó t ol h a tja a s z e rve ze t folya dék - és s ó ves z t e ségét. A nap s z úrás a vé d tele n fejet ér t kö zvetlen, er ő s n a p s ugá r z á s h a t á s ár a kialak uló r o s s z ér z é s. Jelle m z ő t ü n e te a kifeje z e t t e n vörö s, for r ó a rc, a h ű vös te s t, a ny ug ta lan s ág, a fejfájás, a r o s s z ullét, a m ely aká r áj ulás h o z, es z m életves z té s he z is ve ze t h e t. A kisgyerekeket k ülö n ö se n fenyegeti a n a p s z ú r á s, his z e n "véd ő er ny ő ké n t" s z ol gáló h aj u k m ég véko ny, ő k, h a t úl s o káig va n n ak a n a p o n, h a m a r lá z a s ak és felt ű n őe n s á p a d t a k les z ne k. A n a p s z ú r á s ba n s z e nve d ő t is vigyük ár nyékba, a fejét m a g a s ab b h elyre fekte s s ü k le é s vize s ke n d ő vel b o r oga s s u k. A felh ő s id ő n e téves s z e n m eg b e n n ü n ke t. Ne fele dj ük, h ogy ilyenkor is leéghet b ő r ü n k, s ő t, a s z él és a s ó s víz fok o z z a a ves z élyt. 20

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ALACSONY ENERGIFELHASZNÁLÁSÚ LAKÓÉPÜLETEK ÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A++ az Energia Unió Zrt és a ProKoncept Építési Rendszer támogatásával Energiatudatos, Klímabarát élhetőbb Otthon, legyen

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM 2011. nove mber T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 83/2011. (XI. 10.) AB ha tá ro zat Mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség vizs gá la tá ról a kö te - le zõ

Részletesebben

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 146 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Mu rá nyi Lász ló 1 A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 Cselekvési változatok Az ál ta lá nos fo gyasz tá si

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek. 94. szám. Ára: 1540, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek. 94. szám. Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek 94. szám Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek 94. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2008. JANUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét az Értesítõ utol só ol

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2013. január 15. 2013. 1. szám AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 45/2012. (XII. 29.) AB ha tá ro zat Ma gyar or szág Alap tör vé nye át me

Részletesebben

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M XII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2006. AUGUSZTUS 31. 2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge 1012

Részletesebben

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök 159. szám Ára: 399, Ft TARTALOMJEGYZÉK 315/2007. (XI. 22.) Korm. r. A köztisztviselõi teljesítményértékelés és jutalmazás

Részletesebben

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök 15. szám TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 31.) OKM r. A szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeirõl szóló 10/2006.

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

22. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft

22. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök 22. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 25/2008. (II. 14.) Korm. r. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 260/2006.

Részletesebben

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Egyéb nagyböjti énekek (hajnali istentisztelet) A Magyar Ortodox Egyházmegye tulajdona Tropárion a harmadik imaórán 6. hang U-ram, a - ki a Szent Lel-ke-det a

Részletesebben

M Sulyok Gábor A HUMANITÁRIUS INTERV ENC IÓ EL MÉ L ETE É S G Y AK O RL ATA P h.d. é r t e k e z é s t é z i s e i i s k o l c 2 0 0 3. M I. A KUTATÁSI FELADAT A k u t a t á s a h u ma n i t á r i u s

Részletesebben

Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám

Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK RENDELETEK 356/2006. (XII. 27.) Korm. r. 6/2007. (I. 24.) Korm. r. 1/2007. (I. 30.) PM-ÖTM e. r. 17/2007. (II. 2.) GKM-KvVM-PM

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! á á á é é ť ť é é ó Ó ď Á é í é ú é é é LVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2649-2784. OLDAL 2007. október 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink

Részletesebben

ú ľ ú Í Ó ú Ö ľ ő Ĺ óľ ö ő ü ľ ľ ľ ó ű ľ ľó ő ó ő ó ľ ö ő ó ő ő ö ö ö ő ú ő ü ű ő ó ó ö ó ő ő ľ Ü ő ó ő ő ó ľ ő ť ö ő ü ł ź ő ö ó Í ő ő ó ü ó ö ó ő ľ ő ö ő ü ő ľ ö ó ó ó ó ú ö ó ľó ő ő Ĺ ő ě ü ł ó ź ő

Részletesebben

Újhelyi Imre Élelmiszeripari Közép- és Felsõfokú Szakképzõ Intézmény és Kollégium ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (11904/2004)

Újhelyi Imre Élelmiszeripari Közép- és Felsõfokú Szakképzõ Intézmény és Kollégium ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (11904/2004) 424 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám 17) Az ajánlatkérõ jelen ajánlattételi felhívásban megadott - nál elõbbi befejezést (mûszaki elõteljesítést) elfogad.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 14., szombat 18. szám TARTALOMJEGYZÉK 4/2009. (II. 14.) MNB ren de let Új biz ton sá gi elem mel el lá tott 500 fo rin tos cím le tû bank

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 20., péntek 96. szám Ára: 210, Ft TARTALOMJEGYZÉK 38/2007. (VII. 20.) IRM r. A belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2006. JÚNIUS 30. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139, Vá ci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Meg je le nik havonta Ára: 1817

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás

VICTORIA Lakásbiztosítás VICTORIA Lakásbiztosítás Ny.sz.: 1010V01 BIGS1001V01 1 www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! La kás biz to sí tá sá ban kü lö nö sen fon tos a vé den - dô va gyon értéké nek pon tos meg ha

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. december 5. 2012. 11. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3351/2012. (XII. 5.) AB vég zés al kot mány jo gi pa nasz vissza uta sí tá sá ról... 698 3352/2012. (XII. 5.) AB vég zés

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

186. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5625, Ft. Oldal

186. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5625, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap 186. TARTALOMJEGYZÉK 2008: CII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2009. évi költ ség ve té sé rõl... 24366 Oldal Ára: 5625, Ft 24366

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 1585-1672. OLDAL 2007. május 16. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

ő á ľü ő ź ź ő Ĺ á á á á ő ľ ő ľ ľ í á á ńá ő á á á á í ź ĺ ĺ ľ á óĺ á á ő ő á ő í ó á á á źĺ í ü ö á ú Í ü á á á á á ő ľ ó íľ á ó á á ź ľ ü ĺ ó á ó ő ľ í ľ ĺ ő ő ľ á ó ľ ü öľ á í ź ĺí á á á ť í ü á í

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

www.dancsopeter.extra.hu

www.dancsopeter.extra.hu MENEDZSMENT- EMBERI ERÕFORRÁS 10 FÕS KFT. SZERVEZETI FELÉPÍ TÉSE DANCSÓ PÉTER 3LI FBP NEPTUN KÓD: CGL7L9 ELÕADÓ: SUSZTER ZOLTÁN 1 A DANCSÓ PANZI Ó KFT. SZERVEZETI FELÉPÍ TÉSE A Dancsó Panzió Kf t egy 26

Részletesebben

170. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Az egészségügyi miniszter 53/2007. (XII. 7.

170. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Az egészségügyi miniszter 53/2007. (XII. 7. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. de cem ber 7., péntek 170. szám TARTALOMJEGYZÉK 53/2007. (XII. 7.) EüM r. A gyógy szer ren de lés hez hasz ná lan dó szá mí tó gé pes prog ram mi nõ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. április 5. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/14. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Kunszentmiklós

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2011. június T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 41/2011. (VI. 9.) AB ha tá ro zat Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 385/2009. (IX. 15.) OVB ha tá ro za tá - nak hely ben ha gyá

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete 16620 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/205. szám (2) Az R. 18. -ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont - tal egé szül ki: (Az OMMI biz to sít ja:) f) vá gó mar hák ra, vá gó ju hok ra és vá gó kecs

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 3/2007. (I. 30.) HM ren de let 18/2007. (II. 6.) GKM HM IRM

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 31., szerda 147. szám I. kö tet Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVIII. tv. A Bol gár Köz tár sa ság nak és Ro má ni á nak az Euró pai

Részletesebben

172. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 5., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 895, Ft. Oldal

172. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 5., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 895, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 5., péntek 172. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK 157/2008. (XII. 5.) FVM r. A Magyar Élelmiszerkönyv nemzeti termékleírásokat tartalmazó

Részletesebben

24. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. már ci us 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

24. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. már ci us 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. már ci us 1., csütörtök 24. szám TARTALOMJEGYZÉK 13/2007. (III. 1.) FVM r. A zöldség-gyümölcs termelõi értékesítõ szervezetek támogatásáról 1202 14/2007.

Részletesebben

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat 124. szám TARTALOMJEGYZÉK 82/2007. (IX. 22.) GKM r. A föld gáz köz üze mi dí ja i nak meg ál la pí tá sá ról szóló 96/2003.

Részletesebben

137. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 23., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3260, Ft. Oldal

137. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 23., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3260, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 23., kedd 137. szám Ára: 3260, Ft TARTALOMJEGYZÉK 233/2008. (I. 23.) Korm. r. Az egyes gazdálkodó szervezetek részére nyújtott 2008. évi

Részletesebben

INFORMATIKAI PROBLÉMÁK ÉS AZOK MEGOLDÁSAI AZ ÁLLATORVOSI PRAXISBAN. 2010. Október 18. Lorászkó Péter, NexusVet Kft.

INFORMATIKAI PROBLÉMÁK ÉS AZOK MEGOLDÁSAI AZ ÁLLATORVOSI PRAXISBAN. 2010. Október 18. Lorászkó Péter, NexusVet Kft. INFORMATIKAI PROBLÉMÁK ÉS AZOK MEGOLDÁSAI AZ ÁLLATORVOSI 2010. Október 18. Lorászkó Péter, NexusVet Kft. INFORMATIKAI ESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK SZEMPONTJAI IA? C N A GAR BIZT O? JOGSZABÁL ÁR/ÉRTÉK Y KÖVETÉS?

Részletesebben

ú ú ą ę ę ą ů ő ú Ö ő ü ü ö í Á ł Í ń ö őł ü ő ö í ö őí ö í ö öń ő í ö í ö ü ö í ő ü ő ö ú ő Éś í ő ő ý ő źí ö ö ł ć ć ř ł ő ÍÍ ź ő É ćí ńę Ęł žź í ř í ć đ žš žě ł đć ű ť ť ť ť ť ť ť ů Ł ę ł ć ö ć ł Í

Részletesebben

12. sz m A MAGYAR K ZT RSAS G HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu r 25., p ntek TARTALOMJEGYZ K. ra: 250, Ft. Oldal

12. sz m A MAGYAR K ZT RSAS G HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu r 25., p ntek TARTALOMJEGYZ K. ra: 250, Ft. Oldal A MAGYAR K ZT RSAS G HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu r 25., p ntek 12. sz m ra: 250, Ft TARTALOMJEGYZ K 1001/2008. ( 25.) Korm. h. A Magyar Nemzeti VagyonkezelД Z rtk r en m k dд R szv nyt r sa s

Részletesebben

107. szám KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. július 29., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855 Ft. Oldal

107. szám KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. július 29., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855 Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. július 29., szerda 107. szám Ára: 855 Ft TARTALOMJEGYZÉK Oldal 156/2009. (VII. 29.) Korm. ren de let A köz úti áru fu va ro zás hoz, sze mély szál lí

Részletesebben

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n.

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n. BELÜGYMINISZTÉRI UM 1024/17/1964 A SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. u t. MAGYAR N É P K Ö Z T Á R S A S Á G b e l ü g y m i n i s z t e r h e l y e t t e s é n e k 0017. számú U T

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 10. szám 1218 Ft 2006. ok tó ber 16. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Kormányrendeletek Oldal 182/2006. (VIII. 28.)

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM I. KÖTET 889-1032. OLDAL 2006. március 24. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok,

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 14., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 14., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 14., péntek 160. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 42/2008. (XI. 14.) EüM SZMM e. r. A ká bí tó szer-füg gõ sé get gyó gyí tó ke ze lés,

Részletesebben

Multi Help 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Multi Help 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Feltétel Multi Help Multi Help 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Je len fel té te lek ér vé nye sek az UNIQA Biztosító Zrt. (székhelye: 1134 Buda - pest, Róbert Károly krt. 7074. a továbbiakban: biztosító) se

Részletesebben

Kérdôív. Önértékelés. A vállalat elvárásainak kielégítése Általában Néha Ritkán

Kérdôív. Önértékelés. A vállalat elvárásainak kielégítése Általában Néha Ritkán Önértékelés 15 Kérdôív Válaszoljon az alábbi kérdésekre oly módon, hogy az általában, néha, ritkán oszlopok közül azt jelöli be, ame lyik leginkább igaz az Ön viselkedésére! A vállalat elvárásainak kielégítése

Részletesebben

Szigethalom Városi Szabadid központ

Szigethalom Városi Szabadid központ Szigethalom Városi Szabadid központ (2315 Szigethalom, Sport u. 4.) Szabadtéri rendezvény (Városnap-Gyereknap) Biztonsági terv Tűzvédelmi szabályzat és Tűzriadóterv 2015. 04.15. Összeállította: Kohut és

Részletesebben

Elsősegélynyújtás. Nagy Ferenc, dr. Erőss Attila

Elsősegélynyújtás. Nagy Ferenc, dr. Erőss Attila Elsősegélynyújtás Nagy Ferenc, dr. Erőss Attila Elsősegélynyújtó Tanfolyam Mentőápoló Tanfolyam 3. előadás 2011. október 19. Elsősegélynyújtás Betegek / sérültek számára nyújtott azonnali ellátás, amíg

Részletesebben

C_barna_Lola könyv tördelt_11_1+6i.qxd:layout 1 6/15/11 5:20 PM Page 1 Nagylánykönyv

C_barna_Lola könyv tördelt_11_1+6i.qxd:layout 1 6/15/11 5:20 PM Page 1 Nagylánykönyv Nagylánykönyv D. Tóth Kriszta, 2011 Sanoma Media, 2011 Szerkesztette: Erdélyi Z. Ágnes Az illusztrációkat készítette: Faltisz Alexandra Borító és könyvterv: Czeizel Balázs Megjelent a Sanoma Media Budapest

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek 183. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: XCVI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el

Részletesebben

Kötéstechnika. Ka ra bi ne rek. Egy sze rû ru gós ten gely biz to sí tó

Kötéstechnika. Ka ra bi ne rek. Egy sze rû ru gós ten gely biz to sí tó Automata kötélbilincs WIC Ko vá csolt seklik Ka ra bi ne rek Lánctoldószem Nagyszilárdságú gyûrû S-kampó Vonóhorog lemezbiztosítóval Drót kö tél bi lincs DIN 741 Egy sze rû ru gós ten gely biz to sí tó

Részletesebben

Feltétel. Bónusz Pro III.

Feltétel. Bónusz Pro III. Feltétel Bónusz Pro III. Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Kér jük, hogy biz to sí tá si aján la tá nak aláírá sa elôtt fi gyel me sen ol vas sa el az igény fel mé rés alap ján Ön nek aján lott ter

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

ü ú Ö ű ĺ ú ö ö ü ĺ ű ú ö ę ö ö ę ĺ í ę Á ö Ó Á ę ú ŕ ö ę ö ö ö ĺ ť Á í ü Ĺ ü ö ü í í í í í ĺ Ö ű ú ĺ ł ö ü ö ű ĺ í ü ę ö í í ę ę ö ę ĺ ö ö ĺ ĺ ö ö í Ę ĺ ĺ ź ś ą ĺ ĺĺ ćą ĺ ĺ ĺ í í Áĺ ö í ö ü ű ö ü ď í

Részletesebben

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

217 00 00 00 Elsõsegélynyújtás

217 00 00 00 Elsõsegélynyújtás 1. oldal 1. 100775 217 00 00 00 Elsõsegélynyújtás Az elsõsegély célja... az élet megmentése, megakadályozni a további egészségkárosodást, a tanácsadás, illetve elõsegíteni a gyógyulást. a kórházi ellátás

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

Feltétel. Travel Help utazási biztosítás

Feltétel. Travel Help utazási biztosítás UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 76 78. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 12386-060 Travel Help utazási biztosítás Feltétel 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Je len fel té te lek ér vé nye sek az

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

ő ü ü ő ü Ü ü ü í ő ő ź Íő í ü ő Ĺ ö ť ü ú ő ü ő Ĺ ź Ü ő í ö Ĺ ő ö ü ö Í ö ö í ö ü í ú í Í Á ő ú ö ü í Ĺ í í í Ü ő ő ę ű ő ő ü ő ź ú ö ő í Ü ő í ú ü ź ő ü Ö ő ü É í ő ő ő ź đ ö ü źů ő đ Ü ö ő ö ü ü ź ö

Részletesebben

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezet alatt azt az élõ és élettelen természeti környezetet összhangban a tevékenységi kör - kell érte nünk, amely ben a mikro és makro világ össz

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

PAKS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁS Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2003. (II. 12.) Kt. számú határozatával megállapított terv Módosítva és egységes szerkezetbe

Részletesebben

ᔗ叧 Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2006. december 7-én megtartott üléséről 9 / 006 (1 07 ) 8/ 006 (1 07 ) 96/ 006 (1 07 ) 9/ 006 (1 07 ) 97/ 006 (1 07 ) 10/ 006 (1 07 ) 98/ 006 (1

Részletesebben

IX. Híresvárosi Vigadalom 2011. szeptember 17. R é s z l e t e s p R o g R a m a 9. o l d a l o n. Régi és új csoportfoglalkozások a művelődési házban

IX. Híresvárosi Vigadalom 2011. szeptember 17. R é s z l e t e s p R o g R a m a 9. o l d a l o n. Régi és új csoportfoglalkozások a művelődési házban 1991 2011 20éves a ingyenes közéleti havilap XX. évfolyam 9. szám 2011 szeptember KMOP-5.2.1/A-09-2009-0014 Tura Városközpont rehabilitációja többfunkciós tér kialakításával FelAVATásrA Vár Az új FőTér

Részletesebben

ú ľ ú ź Ż ľ ľ ľ Í Ó ú ľ Ö ő óľ ľ ő ľ í ó ű ő ĺő ľ í ő ó ä ő ó ő ó ĺ ó ľ ź ľ ő ő ľ ő ő ő ó ő ľ ő ľ í í ő ľ Źő í ó ł Í ő ú Í ĺ ĺ ó ź ó ó ó ľ ó í ľ ľ ĺ ł Đ ő ľ ĺ ľ ő ő í Ö í ő ĺź Ü Ü ó ń ý ĺ ľ í ľ ó ő ĺí

Részletesebben

42. szám. 2006/42. szám HATÁROZATOK TÁRA 447. Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 378, Ft. Oldal

42. szám. 2006/42. szám HATÁROZATOK TÁRA 447. Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 378, Ft. Oldal 2006/42. HATÁROZATOK TÁRA 447 Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ 42. Ára: 378, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2149/2006. (IX. 4.) Korm. h. Az Európai Közösség és tagállamai, valamint a Koreai Köztársaság kö zött

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

Újraélesztés - BLS. Nagy Ferenc

Újraélesztés - BLS. Nagy Ferenc Újraélesztés - BLS Nagy Ferenc Magyar Máltai Szeretetszolgálat Mentőszolgálat Elsősegélynyújtó Tanfolyam Mentőápoló Tanfolyam 2. előadás 2011. október 5. Az előadás az European Resuscitation Council BLS

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. 3D Csoportos élet-, balesetés betegségbiztosítás

Ügyféltájékoztató. 3D Csoportos élet-, balesetés betegségbiztosítás 3D Csoportos élet-, balesetés betegségbiztosítás Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Kérjük, hogy biztosítási ajánlatának megtétele előtt figyelmesen olvassa el az Önnek ajánlott termékünkre vonatkozó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 8., csütörtök. 71. szám. Ára: 4765, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 8., csütörtök. 71. szám. Ára: 4765, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 8., csütörtök 71. szám Ára: 4765, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 8., csütörtök 71. szám Ára: 4765, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

47. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 97/2006. (IV. 20.) Korm.

47. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 97/2006. (IV. 20.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 20., csütörtök 47. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 97/2006. (IV. 20.) Korm. r. A 2006. évi rend kí vü li ár víz vé de ke zés költ ség ve

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu

VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu Ny.sz.: 1020V02 VICTORIA Lakásbiztosítás www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! A VICTORIA Lakásbiztosítás Alap, Bővített és Callisto csomagjai megoldást nyújtanak az előre nem látható, hirtelen

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben