VIZI ELSŐSEGÉLY - NYÚJTÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VIZI ELSŐSEGÉLY - NYÚJTÁS"

Átírás

1 1 VIZI ELSŐSEGÉLY - NYÚJTÁS Dr. Melle s Imre Buda p e s t

2 2 TARTALOMJEGYZÉK ol dal ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS A VIZEN AZ ESZMÉLET ELVESZTÉSE...3 AZ ÚJRAÉLESZTÉS ABC - JE...5 ÁTJÁRHATÓ LÉGUTAK...6 BEFÚJÁS...6 CIRKULÁCIÓ BEINDÍTÁSA...7 SÚLYOS VÉRZÉS...11 VÉRZÉS - CSILLAPÍTÁS...11 SOKK...12 FULDOKLÁS...13 VÍZBE - FULLADÁS...14 ÉGÉSEK...14 FRECCSENŐ VEGYIANYAGOK...15 TÖRÉSEK, KOPONYASÉRÜLÉSEK...15 AZ ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS SZABÁLYAI...18 ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓ FELSZERELÉS...20 ORVOSI TANÁCS ÉS ORVOSI SEGÍTSÉG KÉRÉSE A TENGEREN...21 A GYAKORLATI KÉPZÉS RÉSZLETEI

3 3 A HAJÓZÁS SZÉPSÉGE ÉS AZ EGÉSZSÉGKÁROSÍTÓ KOCKÁZAT: A h ajó z á s cso d álato s él mé ny m ely a s z a ba d s ág ér z é sé t ny újtja. Ugyan ak k o r a h ajó z á s ves zélyes ü z e m is lehe t a z o k s z á m á r a, akik felkés z ületle n ül in d ul n ak ú t r a. Néhá ny p él d a a z egés z s ége t fe nyeget ő ves z élyekre: a p a r t r ól a m o z g ó h ajó r a lépve kifor d ul h a t a bo ká n k, a kö tél ze t ke z elése kö z b e n ujjaink s ér ül het ne k, h al z olás k ö z b e n a b u m fejbe ü t h e ti u t a s u n k a t, a p a r ti á r a m f o r r á s t ól ár a m ü t é s t s ze nve d h e t ü n k, a PB - p alack égési s ér ülé s t oko z h a t, a vize s lépcs ő n lecs ú s zv a b e ü t h e tj ü k a fej ü n ket, u t a s u n k vízbe es he t és vizet nyelhet, h ajó n k ko n té n e r rel ü t k ö z h e t s t b. ROTORMAN véle m é nye s z e rin t a s p o r t - és ke dvtelési célú ka pitá nyo k n a k t ö rek e d ni ük kell a r r a, h ogy a h ajó z á s mi n d e n te r ületé t a lehe t ő leg mélyeb b m ó d o n m egis m e rjék. Különösen iga z e z a z első segély n y újtásra és a betegségek ke zelésére. Kifeje ze t te n ajá nlja mi n d e n ke dves h ajó s t á r s á n a k, h ogy m i nél m a ga s a b b s zi n tű első segélynyúj tó ké pe síté s t, új raéles z t ő ké pe síté s t és gyógyás z a ti ala p ké p z é s t s ajá tít sa n ak el. FA NÁNDOR is létf o n t o s s ág ú n a k t a r tja Dr. Melles gyakorlati t r é ni ngjét! Sz e rin te ké p z elj ük el, a mi n t a h ajó n (egy sé r ülés u t á n) a fe dél ze te n kinyitju k a s ze m ü n k e t, és egy m á s t t úlh a r s ogó e m be rek h ajolnak fölé nk és m i kö z be n m i n d eg yik ne k v a n ötlete, a m á siktól v árja a cselekvést... Azt írja: Kedves h ajó s o k, s ze r et n é k s z á mí ta ni r á t ok, h a úgy h o z z a a s o r s! 3

4 4 ELSŐSEGÉLY - NYÚJTÁS A VIZEN A VIZI ELSŐSEGÉLY - NYÚJTÁS olya n s ü rg ő sségi ellátá s a fe dél zet e n, a m elyet a b eteg vagy s ér ült s z e m élynek - a m eg s z e r z e t t é s begyakorlot t is m e re teink bir t o k á b a n - a h ajó n, a hivatá s o s (orvosi) s egít ség m e gér ke z é s e elő tt kell ny újt a n u n k. A v í zi el s ő s eg él y n y újtás c élja a h ajó n a sér ült állapotá n a k stabiliz álása, a tov áb bi sér ülések elker ülése v ala mi nt a f ájd alo m csillapítása és a sok kos állapot m e g elő zése. Bizo nyo s álla po t ok ba n, pl. a fe dél z ete n t ö r t é n t súlyos vér zés v a g y f uldoklás ese té n a ke z elés t a z o n n al el kell ke z d e ni. Ilyen esetekbe n m á r né h á n ys zor tíz m á so d perces késedele m is a z élet és a h alál kö zötti k ülönbséget jelent heti. A z első se g él y - n y ú j t ás r a e z é r t a h a j ós s z e m él y z e t m i n d en t a g j á t ki k ell k é p e z ni! Az els ő segély ny újt á s a el ő tt m e g f elelő tu d á s r a k ell s z e r t t en nü n k, h ogy b aj ese té n jól t u d j u n k inté z ke d ni. Az IMO a s els ő segélynyúj tó t r é ni nge n m eg s z e r z e t t t u d á s és gyakorla t bir tok áb a n el fogj uk t u d ni d ö n t e ni, h ogy m it kell a zo n n al te n n ü n k és mi kor lehe t s ége s bi z t o n s ágo sa n elhalas z t a n u n k a ke z elés t. A Nil Nocere el v e Egy m á sik fo n t o s s z a b ály, h ogy a z els ő segély ny újt á s a kö z be n n e á r t s u n k a s ér ült n ek: a kiké p z e t t s z e m élyek nek is m e r ni ük kell t u d á s u k h a t á r ait. Tilos m e g kísérelni olya n eljárásokat és tech niká k at, a m elyek m e g h aladják a m e n tő s ze m ély kötele ző en m e gt a n ult is mereteit, his z e n e z z el t ö b be t á r t h a t u n k, mi n t h a s z n ál u n k. AZONNAL ELSŐSEGÉLYT KELL NYÚJTANI: 1. A s zívverés és lég zés leállás a (klinikai h alál) ese té n 2. A s úlyos vér zé s csilla pítá sá r a 3. Fuldoklá s é s m egf ulla d á s e se té n A HAJÓN ALKALMAZOTT ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEI Azo n n al, a s ér ülés h elys zí né n a fel mé r és ét, becslésé t m e g kell t e n ni. s é r ült álla p o tá n a k gyor s, s ü rg ő sségi Válas s z u k ki a vízi els ő segélynyújtá s b a n ké p z e t t t á r s ainka t és n e h a g yj u k, h og y t úl s o k né z elő dő körbeállja a sérültet. A b á m é s z k o d ó ka de t oka t inká b b k ül dj ük a s z olgálati h elyükr e vagy a ka binj uk ba. Ha a z es z m éle té n van a p ácie n s, m eg kell ny ugt a t ni, m e g kell n e ki m o n d a ni, h o gy m i n de n lehetséges segítséget m e g fog k a p ni. A m e n t ő s z e m élynek ki kell kér de z nie, van n a k - e fáj d al m a s te r ületei, és m elyek a z o k. 4

5 5 Mivel mi n de n m á s o d p e rc s z á mít h a t, a s é r ültr ő l csak a z els ő segélyny új tá s elvég z é sé he z legs z ü k ségese b b r u h a d a r a bjait kell eltávolíta ni. Sér ült végtag ese té n, elő s z ör a z é p lábr ól - ka r r ól vegyük le a r u h á t, e z u t á n fejts ü k le a s é r ült végtagr ól is. Ha s z ü k séges, vágjuk le a r u h á t a s ér ült t e s t ré s z r ő l! Meg kel figyelni a sé r ült általá no s álla po t á t, beleér tve bá r milyen jelet é s t ü n e te t, a m ely k ülö nleges s ér ülés re vagy be tegségre u t al ha t. A sé r ülte t fekvő h ely ze t be n h elyes t a r t a ni, és csak akko r s z a b a d m o z g a t ni, h a a b s z ol ú t s z ü k s éges. Az es z m életé n levő be tegt ő l kér d e z z e m eg, h ogy m elyik h ely ze t be n ér zi a legjobb a n m agá t, és ab b a n a h ely ze t be n kell t a r t a ni, a m ely a legké nyel me se b b s z á m á r a, a legjob ba n kí m éli a s é r üléseit. Ez r e n d s z e rin t a fekvő h ely ze t, a m ely n öveli a vér ár a mlás á t a fejbe. A be teget TILOS m o z ga t ni nyaki vagy gerinc sér ülé s gya n úja (pld. 2 m é t er n él m a g a s a b b r ól leesé s) e se té n. Meg kell figyelni a s é r ült lég zés é nek tí p u s á t. Ha n e m léleg zik, s z ájb ól s z áj b a vagy s z áj ból or r ba m e s te r s égese n kell lélege z te t ni. A s úlyos vér z é s t h ala dék t ala n ul csillapíta ni kell. A b eteget m eg kell kí m élni a h ő ha tá s o k t ól. Figyele m be kell ven ni, h o gy a t r ó p u s ok o n a nyílt, s z a b a d ég alat t lévő acél vagy m ű a nyag fe dél ze t, a min a p ácie n s feks zik, t ű zfor r ó t u d len ni. A p ácien s t m á s es et be n (hidegbe n) be kell t a ka r ni a z é r t, h ogy n e h ű ljö n ki. A se beket és a legtöb b égés t s te rile n le kell fe d ni a z é r t, h ogy a fer t ő zé s t elker üljük. A p ácien s nek TILOS a z alko h ol bá r milyen for m ájá t a d ni! AZ ESZMÉLET ELVESZTÉSE Az es z m életves z té s lényege, h ogy mikö z b e n a s é r ült elves zíti a ko n t ak t u s á t a k ülvilággal, van lég zé se és ke ringése. Az es z m életves z t é s n ek s ok oka lehe t. (Az o k m eg h a t á r o z á s a a h ajó n n e m a z Ön fela d a t a). Az es z m éle tle n be teggel elő s z ö r h a ng o s s z óval (ha nginger rel) p r ó bálok m e g ka pc s olat ba ke r ül ni: A sé r ült re r ákiálto k, mi t ö r té n t?! Are You OK?! Can You h e a r m e? m aj d m egérin te m a z o r r á t, m eg h ú z o m a f üleit és h a s e m milyen reakciót n e m látok, gye ngé de n m e gfogo m - m eg r á z o m a vállait és is mé t r á s z ólok: ébr es z t ő!!! A VITÁLIS FUNKCIÓK: LÉGZÉS ÉS KERINGÉS ELLENŐRZÉSE Ha a sé r ült a kér dé seinkre n e m válas z ol és m eg álla píto t t u k, h ogy a s é r ült e s z m életlen, ellen őriz zü k a lég z é s é t: h allgas s u k m eg é s figyeljük m eg, h ogy léleg zik - e. Helye z z ü k f ül ü n ke t a p ácie n s o r r á t ól és s z ájá t ól 2-3 c m - nyire a z é r t, h ogy a kiléleg ze t t levegő t m egére z z ü k a z a rc u n k o n és a kiléleg ze t t levegő m o z gá s á t h allha s s u k. Tegyük ke z ü n k e t a m ellka s r a: - figyeljük m eg és ér z ékelj ük, h ogy a m ellkas és a h a s e m elke dik és s üllyed. Továb bá s ze m ü n k kel figyeljük a m ellkas e m elke dé s ét é s s üllye dé sé t. Te há t:, hallgato m, 5

6 6 tapinto m é s n é z e m a lég z é st! Hár o m ér z ék s z e rve m m el viz sgálva a leg n agyo b b s zélbe n és gé p h á z b a n is bi z t o n s ággal m egálla pít ha t ó, h ogy a fe dél ze te n fekvő t á r s u n k n a k van - e lég zé se. Figyele m: p e rce n ké n t n é h á ny h o r ka n á s n e m lég zé s! A lég zé s, mi n t vitális f u n kció m eglété he z a m ellkas n ak - h a s n a k p e rce n ké n t k b. 1 6 x e m elke d nie - s üllye d nie kell. Ellenőriz z ü k a k eringé st. A követ ke z ő fela da t a s zívha ngok m egfigyelése. Ta pin t s u k ki a p ul z u s t a nyako n. Gyor s a n elle n ő riz z ü k a nyaki ver ő ér p ul z u s t a k övetke z ő ké p p e n: egyik ke z ü n k h á r o m ujjá n ak végét h elye z z ü k a nyak ol d alá n t alálh a t ó m élye dé s be. A p ul z u s a nyaki ver ő ére n re n d e s e n er ő se n t a pi n t h a t ó; h a kö n nye n elnyo m h a t ó vagy gyenge, jel zi a ki n e m elégít ő ke ringé s t. AZ ESZMÉLET ELVESZTÉSE UTÁN, AZ ÉLETET SÚLYOSAN VESZÉLYEZTETHETI: 1. a lég zé s t aka d ályo z ó h á t r ae s ő nyelv. 2. a h á nyá s, m ely belég zé s sel f ulla d á s t oko z h a t. Ezért a z es z m életlen, d e s zí v m ű kö d é ssel bír ó és lé g z ő sér ültet st a bil old alfe k v ő h ely z e t b e k ell ho z ni! Ha te h á t a s zív d o b og és a léleg z és is h elyreállt é s a sé r ült e s z m életlen, h elye z z ü k a sé r ülte t Stabil Oldalfek v é s b e : For dít s u k a sé r ült arcá t lefelé. PÁRNÁT NE TEGYÜNK A FEJ ALÁ! HA A SÉRÜLT NEM LÉLEGZIK ÉS SZÍVE IS MEGÁLLT: A SZEMÉLY A KLINIKAI HALÁL ÁLLAPOTÁBAN VAN! E k ritik u s h ely ze t be n a z első segélyny újt ó n a k a z o n n al m eg kell ke z d e ni a z új r aéles z té s t, m e r t h a a lég zé s és keri ngés vis s z a állítá sa n élk ül a z a g y oxigén nélk ül m a r a d, a k kor a sze m ély 4-6 percen belül m e g fog h alni. A s é r ülte t fekte s s e ke m é ny felületre és t egye á tjár h a t óvá a légu t aka t Lélege z t e s se m e s t e r s égese n, Azo n n al ke z dje el a s zív ma s s z á z s t Ha van olya n t á r s a a h ajó n, akivel együt t vége z te el a z IMO a s t a nf olya m o t, kiálts o n segítségér t: Megke z dte m a z újraéles ztést, a bef újást vég ze m, segítséget kére k a szív ko m p ress zióra. (Ame n nyibe n t á r s ai cs u p á n k ö z úti el s ő s e g él y ké p z é s b e n r é s z e s ültek, a s z ü k s éges s e gít s é g et e g y e d ül Önn ek k ell adnia.) A m ó d s z e r a követke z ő les z: elő s z ör a t ü d ő t fogj uk feltölte ni leveg ő vel m aj d s zív ö s s z e nyo m á s a követke zik, m aj d is mé t bef újá s és így t ová bb. Minde n ki s z á m á r a a z o p ti m ális, h a ké t jól ké p z e t t és együ t t m ű kö d ő s z e m ély ny új tja a s egítséget. 6

7 7 AZ ÉLET ALAPVETŐ TÁMOGATÁSA: MESTERSÉGES LÉLEGEZTETÉS ÉS SZÍVMASSZÁZS AZ ÚJRAÉLESZTÉS ÁBC - JE Az ú jr aéles z té s olya n s ü rg ő sségi élet m e n t ő eljár á s, a m ely s o r á n a lég z ő - vagy a s zív - ér re n d s z e r m ű kö dé séi hibáit kijavítj uk, így a klinikai h alál állapotá b a n levő társu n k a t m é g életbe n tartj u k! Az oxigé n, a m ely a légkör be n k b. 2 1 té rfoga t s z á z alékba n (tf%) van jelen, lényeges a s ej tek élet be n ta r t á s á h o z. Az agy s ej tjei a légkör b ő l ka p n a k m egfelelő m e n nyiség ű oxigé n t: léleg zé s s el a z oxigé n a te s t légú tjain kere s z t ül a t ü d ő léghólyagjaiba ju t m aj d a s zív a z oxigé nbe n d ú s vér t keringeti. Az agy, a t u d a t o s élet legfő bb s z e rve a z o n b a n elhalni ke z d, h a cs u p á n h á r o m - n égy p e rc id ő tar ta mig n e m ka p elege n d ő oxigé n t. A lég zés vagy a keri ngés m egállása ese té n te h á t a z agy s p eciális s ej tjei h a m a r o s a n elhal hat n a k. Az ala pvet ő élet m e n t é s a z úgy neve ze t t ABC lépé sek b ő l áll. A be t ű k r övidítései: s z avak A be t ű Airway vagy Átjá r h a t ó légu t aka t jele n t B b e t ű Brea t hi ng vagy Befújás t jele n t C b et ű Circulatio n vagy Co m p r e s sio n of Hear t a Cirk uláció (a vérkeringés) b ein dítá s á t jelen ti. A z ÁBC m e m o ri z ál ás a a z é r t fontos, m e r t éjs z a k a ál m u n k ból felriad v a is tu d n u n k k ell, ho g y a klinik ai h al ál áll a p ot á b a n le v ő sé rült életén e k m e g m e n t és e n e m a Befúj áss al, h a n e m a z Át j á r h a t ó légu t a k bi z t osít ás á v al k e z d ő dik! (Az élet m e n t é s h e z ni ncs s z ü k s ég s egé de s z k ö z ö k re vagy fels z e relések re, és a m egfelelő lépé sek alkal m a z á s ával életbe n t u dj u k t a r t a ni a t á r s u n k a t m i n d a d dig, a míg a k ó r h á z b a s z állítják, a h ol m e gka p h a tja a m a ga s a b b s zi n t ű élet m e n té s t. ) Az ala pve t ő élet m e n t é s t a z o n n al el kell ke z d e ni. Azo n n al m eg kell t u d n u n k álla píta ni a z elégtelen lég zé s t vagy keri ngés t. Ideálisa n cs ak m á s o d p e rcek telje n ek el a z ala pvet ő élet m e n t é s s z ü k sége s s égé nek felis m er é se és a végre h ajtá s a kö z ö t t. Ha a lég zé s n e m kielégít ő vagy hiá ny zik: m e s t e r sé g es lég z é s t k ell al k al m a z ni. s z a b a d d á k ell ten ni a légu t a k a t és Ha a keri ngés is m egállt, a keri ngés t is m e s t e r s égese n kell fen n t a r ta ni SZÍVMASSZÁZZSAL, m aj d ko m binál ni kell a m e s te r séges lélege z te té s s el. Ha a s zív m eg áll, a z o n n al m egs z ű nik a z agy oxigén nel való ellátá s a. Agykár o s o d á s valós zín ű sít he t ő, h a a z agy oxigé n hiá nyos álla p o t ba ker ül. (5-6 p e rcet m eg h ala d ó oxigé n hiá ny e se tébe n n agyo n valós zí n ű a z agy kár o s o d á s a.) Ezér t világo s, mié r t olya n fo n t o s a gyor s a s ág a z élet m e n t é s s z ü k séges ségé ne k m eg h a t á r o z á s a és a z élet m e n té s m egke z d é se s o r á n. Ha egys z er m egke z d t ü k a z ala pvet ő élet m e n té s t, 5 m á s o d p e rc nél h o s s z a b b idő tar t a m r a n e s z a kít s u k m eg s e m milye n okb ól kifolyólag s e m, cs ak a b b a n a z ese t be n, h a s z ü k s éges a p ácie n s m o z ga tá s a; d e m ég ebbe n a z ese t be n is egys z e r re csak m axi m u m 1 5 m á s o d p e rcre. 7

8 8 ÁTJÁRHATÓ LÉGUTAK (AIRWAYS) (A lép é s) A MESTERSÉGES LÉLEGEZTETÉS SORÁN A LEGFONTOSABB LÉPÉS A SZABAD LÉGUTAK BIZTOSÍTÁSA. Spo n t á n lég zé s is bekövetke z h e t, h a e z t a z egys z er ű lépé s t m eg te s s z ü k. Kemé ny felületre, arccal felfelé h elye z z e el a p ácie n s t. Egyik ke z ü n k e t tegy ü k a p ácie n s állár a, a m á sik ke z ü n ke t p e dig a h o mlokár a. A p ácie n s állát e m eljü k m eg a z egyik ke z ü n k kel, a h o mloká t nyo m j u k lefelé a m á sik ke z ü n k k el a z é r t, h ogy a fej h á t r a billenje n. Ez zel m eg ny újtj u k a nyaka t é s a nyelvgyök felfelé ki m o z d ul, m eg nyitva a légut a t. A fejet ebbe n a h ely zet be n kell t a r ta ni a m e s t e r séges lélege z t e té s és a s zív m a s s z á z s egés z id ő tar ta m a alat t. Ha a lég u t ak s z a ba d d á váltak, lehet s éges, h ogy a p ácie n s is m é t el ke z d lélege z ni, An n ak m egálla pítás a, vajo n viss z a t ér t - e a lég zés, a z új raéles z té s t vég z ő s z e m ély h elye z z e a f ülét 2-3 c m - r el a p ácie n s f üle é s s z ája fölé. Ha a m e n t ő ér zi és h allja a levegő á r a mlá s á t és ke z ével t a pin tja a p ácien s m ellka s á n a k é s h a s á n ak m o z g á s á t, a léleg z és vis s z a t ér t. (Font o s a levegő ár a mlás á n a k ér z é s e és a h allás a vala mi n t a m ellka s e melke dé sé n ek figyelése és t a pi n tá s a. ) BEFÚJÁS (BREATHING ) B lép é s Ha a p ácie n s n e m léleg zik, m eg kell ke z d e ni a m e s te r s éges lélege z te té s t s z áj b ól s z ájb a vagy s z áj ból - or r ba m ó d s z e r rel. A h a s z n ált m ó d s z e r t ő l f üggetle n ül fo n t o s a s z a b a d légut ak m egt a r t á s a. SZÁJBÓL ORRBA LÉLEGEZTETÉS A s z áj b ól o r r b a lélege z t e tés ko r s z e r ű és kö n nye n m eg t a n ul ha t ó t ec h nika. Akko r h elyes alkal m a z ni, h a lehe te tle n a p ácien s s z ájá t kinyit ni, h a a s z áj s úlyo sa n m eg sé r ült, és vagy a z ajkak kö r ül lehe tetlen m egvalósíta ni a levegő t át n e m e nge d ő t ö míte t t s ége t. A m e n t ő s z e m ély egyik ke zével t a r t s a a p ácien s fejét h á t r a billentve. A m á sik ke z ével s z o rít sa ö s s z e a b e teg állka pc sá t, h ogy a z ajkak ö s s z e z á r ó dja n ak. A m e n t ő s z e m ély vegye n leveg ő t, a z ajkai val zárja k örb e a pácien s orrát és a d dig f újja a z or rl ukak ba befelé egye nlete se n é s er ő teljese n a levegő t, a míg a 8

9 9 p ácie n s m ellka sa el n e m ke z d e melke d ni. A p a s s zív kilég zé s kö z b e n figyeljü k a m ellkas s üllye dé sé t. A m e n t ő s z e m ély e z u t á n is mé t f újjo n be, é s h agyja, h ogy a p ácie n s p a s s zíva n kilélege z z e n. A m e s te r séges lélege z t e té s t m i n d a d dig folyta t ni kell, a míg életjele n ségek é s s z ű k p u pillák t a p a s z t al ha tó k; m agyar h ajó n elő for d ult m á r fél ór á n á t t a r t ó m e s te r séges lélege z t e té s is. SZÁJBÓL SZÁJBA LÉLEGEZTETÉS : A p ácie n s fejét t a r t s a m axi m álisa n h á t r a h aj to t t h ely zet be n úgy, h ogy a m e n tő s z e m ély egyik ke ze a p ácie n s nyaka alat t van A m e n t ő s z e m ély m á sik ké zfejé nek te nyér végét h elye z z e a p ácie n s h o mloká ra. A m e n t ő s z e m ély h üvelyk és m u t a t ó ujjaival s z o rít s a ö s s z e a p ácie n s or rlyukait, így aka d ályo zva m eg a levegő m eg s z ö ké sé t. A m e n t ő s z e m ély vegye n m ély leveg ő t, m aj d for m áljo n er ő se n s zigetel ő k ö zeget a s z ája é s a p ácie n s s z ája kö z ö t t A m e n t ő s z e m ély f újjo n be egy leveg ő t. Mikö z be n f újja a levegő t a p ácie n s t ü d ejébe, figyelje m eg a p ácie n s m ellka s á t. Ha a lélege z te té s m egfelelő, a m ellka s e m elke d ni fog. Befújás u t á n a m e n t ő s z e m ély e m elje fel a fejét és h agyja, h ogy a p ácien s p a s s zíva n kilélege z z e n, figyelje, h ogy a p ácie n s t ü d ejéb ő l a levegő t ávo zik. Ha a m e n t ő s z e m ély a m egfelelő h ely ze tet vette föl, a p ácie n s kiléleg ze t t levegő jét a s ajá t arcá n fogja ére z ni. A h elyes belélege z te té s titka és lényege, h ogy a m e n t ő s z e m ély a s aját s z ájával jó (lég me n t e s) z á r ó d á s t h o z z o n létre a p ácie n s s z ája kö r ül és ér z é s s el f újjo n b ele a p ácie n s s z ájá ba. A m e n t ő s z e m ély e z u t á n vegyen új r a m ély levegő t, alakít s o n ki jó z á r ó d á s t a p ácie n s s z ája kör ül a s ajá t s z ájával, és is m é t f újjo n a p ácie n s s z ájá ba. Is mé telje m eg e z t a z eljárá s t ké t s z e r. CIRKULÁCIÓ beindítása, b eindítása, HEART COMPRESSION (C lépé lép é s) Az olya n, n e m léleg z ő s z e m ély e se té be n, akinek a s zívverése m egállt, s zív m a s s z á z s t (küls ő s zív m a s s z á z s t) kell a m e s te r séges lélege z t e té s s el együt t alkal m a z ni. A m e s te r séges lélege z t e té s s o r á n oxigé n t t a r t al m a z ó levegő j ut t a t u n k a p ácie n s t ü d ejébe. On n a n a m e s te r ségese n keringetet t vérár a m vis zi a z oxigé n t a z agyba és a z egyéb s z e rvek he z. A h a té ko ny s zív m a s s z á z s te h á t m e s t er sége se n h elyre fogja állíta ni a vérkeringé s t. 9

10 10 A SZÍVMASSZÁZS TECHNIKÁJA A h a t ék o ny s zív m a s s z á z s m egfelelő er ő s ség ű nyo m á s t kíván, a feln ő tt p ácie n s s zegycso n tjá n ak kö z é p s ő ré s z é t 4-5 c m - nyire kell befelé m e g nyo m ni. A m ellka s k o m p r e s s zióját h a té ko nya n a b b a n a z e se t be n t u dj u k elvége z ni, h a a p ácie n s t ke m é ny felület re fekte tj ü k. Ha ágyba n fek s zik a be teg, a h á t a alá d e s z k á t kell elhelye z ni. Min da m ellet t n e m s z a b a d a m ellkas ko m p r e s s zióját - ke m é nyeb b t á m a s z t é k kere sé se mi at t - ké s ő bbre h alas z t a ni. A m e n t ő s z e m ély té r d elje n kö zel a beteg ol dalá h o z és a z egyik ke z é n ek te nyér p á r n ájá t h elye z z e a s z egycso n t kö ze pé r e. Ne tegy ü k ke z ü n ke t a m ellcso n t cs úc sa (kar d ny úlvá ny) fölé. A m ellcso n t cs úcs a ugya nis a h a s fels ő fele fölé ny úlik be és a m ellcso n t cs úcs á r a - a ka r d ny úlvá nyr a - alkal m a z o t t nyo m á s s úlyo s b els ő vér zé s t oko z h a t. A m e n t ő h elye z z e egyik ke zé nek m u t a t ó ujjá t a s z egycso n t végére, a m á sik ke z é n ek te nyéré t h elye z z e k b. 4 c m - r e a p ácie n s feje felé. Az ujjainka t m ege m elj ük, és n e tegyük u jjain ka t a p ácien s b o r d áira a ko m p r e s s zió / s zív m a s s z á z s alat t, m e r t a n n a k k övetke z m é nyeké p pe n b o r d a r e p e dé s is beköve tke z h e t. A m e n t ő s z e m ély a h elye z z e az első ke z e ke t ö s s z e lehet k ulcs olni) m á sik ké z é n ek t e nyérvégét m ellka s r a h elye ze t t ké zfejére, (a Helye z ke dje n el úgy, h ogy vállai s zi n te p o n t o s a n a p ácien s m ellkas a fölö t t legye nek. Karjaink a t t a r t s u k ny új tva és fejt s ü n k ki elege n d ő nyo m á s t s zi n te teljese n f üggő legese n lefelé úgy, h ogy a s z egycso n t o t kb. 4-5 c m - r el nyo m j u k le. Perce n ké n t s z o r nyo mj u k le a s z egycso n t o t feln ő tt p ácie n s ese tébe n. Ez elege n d ő a vérá r a mlás fe n n t a r t á s a céljára, é s ugya na kkor elég las s ú a h h o z, h ogy a s zív - a ke z eink m ege m elése kö z b e n - m eg telje n vérrel. A k o m p r e s s zió n ak s z a b ályos n a k, egye nlete s n ek, folya m a t o s n a k kell len nie, a k o m p r e s s zió és a z eler nye dé s t a r t s o n egye nl ő h o s s z ú id ő tar t a mig. SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖ TT SE LEGYEN 5 MÁSODPERCNÉL HOSSZABB IDŐ TARTAMÚ A SZÍVMASSZÁZS SZÜNETELTETÉSE! 10

11 11 Helyes, elő nybe n ré s z e síte n d ő a ké t élet m e n t ő egyidej ű m u n k ája, m e r t a m e s t e r s éges keringé s t ko m binálni kell a m e s te r séges lélege z t e té s s el A leg h a ték o nyab b a m e s t e r séges lélege z te té s és a s zív m a s s z á z s a bb a n a z e se t b e n, h a tiz en öt s zí v ma s s zá z s u t á n gyor s a n k ét tüdő - léleg e zt et é st alkal m a z u n k (15:2 a rá ny). A ko m p r e s s zió s z á m a legye n p e rce n ké n t 1 0 0, h a egyid ő be n ké t élet m e n t ő d olgo zik. Mikö z be n a z egyik élet m e n t ő vég zi a s zív m a s s z á z s t, a m á sik élet m e n t ő vele s z e m b e n a p ácien s fejét h á t r a billen tve t a r tja és a 1 5 s zív m a s s z á z s u t á n két s z e r m e s t e r s égese n lélege z t e t. FONTOS, HOGY A LÉLEGEZTETÉS KÖZBEN IS A SZÍVMASSZÁZS LÉNYEGÉBEN FOLYAMATOS LEGYEN, MERT A SZÍVMASSZÁZS MINDEN EGYES MEGSZAKÍTÁSA ALATT A VÉRNYOMÁS LEESIK. Ha ni nc s kiké p z e t t t á r s u n k, s e a dj u k fel: egye d ül is ké pe sek les z ü n k 1 5:2 ar á nyb a n elvége z ni a m e s t e r séges circulációt és a m e s te r séges lélege z t e té s t. Min de n 1 5 m ellka s k o m p r e s s zió u t á n követke z z e n ké t gyor s t ü d ő be lélege z te té s, é s n e várj u k m eg a p ácie n s s p o n t á n teljes kilég zé sé t. Világos, h ogy a z egye d üli élet m e n t ő nek - a t ü d ő be lélege z te té s id ő tar t a m á r a - m e g kell s z a kíta nia a m ellkas ko m p r e s s zió t. Ezér t, h ogy t é nylegese n elérje a p e rce nké n ti á tlag 7 0 ko m p r e s s zió s z á m o t, gyor s a n, p e rce n ké n t m ellka s - ko m p r e s s ziós s e be s s éggel kell a m ellkas ko m p r e s s zió t végre h aj ta nia. 11

12 12 A SZÍVMASSZÁZS HATÉKONYSÁGÁNAK ELLENŐRZÉSE: A PUPILLÁK ÉS A PULZUS Ellenő riz z ü k a p u pillák rea kcióját. A ko r á b b a n t ág p u pillák ö s s z e h ú z ó d á s a a z t jel zi, h ogy a z agy m á r elege n d ő oxigé n t és vér t k a p. Ha a p u pillák s z éles re t ág ulva m a r a d n a k, és fé nyre ér z é ke tle nek, valós zí n ű leg h a m a r be fog követke z ni vagy m á r b e is k övetke z e t t a z agykár o s o d á s. A nyaki ver ő ér p ul z u s á t egy p e rce s s zív m a s s z á z s és m e s t e r s éges lélege z te t és u t á n ellen ő ri z ni kell, m e r t a p ul z u s jele z ni fogja a s p o n t á n és s ajá t s zív m ű kö dé s viss z a té r té t. A h a t ék o ny s ág egyéb jelei: s p o n t á n levegő vétel s p o n t á n m o z gá s, be s z é d a s á p a d t b ő r vis s z a nyeri s zí né t A SZÍVMASSZÁZS ÉS MESTERSÉGES LÉLEGEZTETÉS FOLYAMATÁNAK ÖSSZEFOGLALÁSA NE KÉSLEKEDJÜNK: A p ácie n s t ke m é ny felülete n fekte s s ü k a h á t á r a A lép é s AIRWAY LÉGUTAK h a a p ácie n s e s z m életlen, nyis s u k ki a légu ta ka t; bi z o nyos o dj u n k m eg ar r ól, h ogy s z a b a d o k is m a r a d n a k. Néz z e n bele a be teg o r r á ba, tis z tít s a ki a p ácien s s z ájá t, ujjaival vegye ki a n e m o d avalót Két ké z z el bille n t s e h á t r a a fejet, mikö z be n a ke z eit kis sé s z o rít sa ö s s z e! B lép é s BREATHING LÉLEGZETÉS Ha a p ácie n s n e m léleg zik, ke z d j ü k el a m e s te r s éges s z ájb ól o r r b a lélege z te té s t. A m e s t e r séges lélege z t e té s m egke z d é s e elő tt, elle n ő ri z z e a n y a ki verő ér p ul z ust. Is mé t ellen ő riz n ü n k kell a z els ő p e rc u t á n, m a j d mi n d e n p e rc lélege z t e té s u t á n ellen ő ri z z ü k. k övetke z z e n 2 gyor s bef újá s A m ellkas n a k e melke d nie kell, m aj d s üllye d nie. Ha a m ellka s n e m m o z og, ellen ő ri z z ü k, h ogy a z ál do z a t feje m egfelelő ké p pe n h á t r a van - e billen tve, lehet - e m ég h á t r á b b billente ni. Ha igen, billent s ü k a p ácien s fejét m ég h á t r á b b. Ha s z ü k s ége s, ujjainkkal tis z tít s u k m eg a légut aka t. C Lépé s Keringé s CIRCULATION - Co m p r e s sio n of Hear t. Ha n e m ta pi n t h a t ó a p ul z u s, ke z dj ü k m eg a s zív m a s s z á z s t. A ké t m e n t ő egy m á s s al s ze m b e n h elye z ke dik el. jelöljü k ki a nyo m á s p o n t o t a s z egycso n t kö z é p s ő ré s z e fölöt t ny o m á s / p e rc se bes séggel nyo m j u k le 4-5 c m - nyire a s z egycso n t o t. Ha egy m e n t ő va n jelen 1 5 ko m p r e s s zió és 2 gyor s bef újá s Ha ké t m e n t ő s z e m ély va n jele n 1 5 ko m p r e s s zió és ke t t ő gyor s belélege z t e tés. A s z e m p u pilláit a s zív m a s s z á z s alat t ellen ő ri z ni kell. Ha a p u pillák ö s s z e s z ű k ül nek, a z t jelen ti, h ogy a z élet m e n t é s jó mi n ő ség ű és agy oxigén t k a p. 12

13 13 A SZÍVMASSZÁZS BEFEJEZÉSE A m ély es z m életves z t é s, a s p o n t á n léleg zé s hiá nya, és a p e rc id ő tar ta m o n á t ki me reve d ő, kitág ult p u pillák a z ál do z a t agyá n ak h alálát jele n tik, és r e n d s z e rin t ere d m é nytele n mi n d e n t ová bbi er ő fes zíté s a vérke ringés é s a léleg zé s h elyreállítás ár a. Min de ne se t re belgyógyás z s z a k orvos jelenléte n élk ül a m e s t e r séges lélege z t e té s t és a s zív m a s s z á z s t a d dig kell folyta t ni, a míg A p ácie n s s zíve is m é t elke z d ver ni é s a léleg zé s is h elyreállt vagy a z ál do z a t o t orvos vagy egyéb egés z ség ügyi s ü rg ő s ségi ellátá sé r t felelő s s ze m ély go n djair a bí z z á k vagy a m e n t ő k a fár a d t s ág mia t t ké p tele nek folyta t ni a z élet m e n té s t Meg kell jegye z ni, h ogy s o h a s e te kin t s ü n k s e n kit h alot t n a k mi n d a d dig, a míg egybe h a n g z ó a n m eg n e m győ z ő d ü n k a követke z ő kr ő l: p ul z u s n e m t a pin t h a t ó, é s h a ngo t n e m lehe t h alla ni a mikor a viz sgáló s z e m ély a f ülét a m ellkas r a h elye zi m eg állt a léleg zé s a p u pillák t ágak és fé nyre n e m r eagálnak, a s z e m e k üvegesek és bee se t tek a te s t p r ogre s s zíve n kih ű l (nyilvánvaló, h ogy e z a m e gálla pítá s ab b a n a z e se t b e n n e m fog teljes ül ni, h a a kör nye z e ti levegő h ő mé r sé klete kö z eli a n o r m ális te s t h ő mé r séklet he z). AZ ÚJRAÉLSZTÉS LEGÚJABB ELVEI Magyarországon minden esztendőben hírtelen szívhalál fordult elő, így ez a megrázó esemény hajó fedélzetén is bekövetkezett. Előfordult, hogy a nem volt a fedélzeten senki, aki azonnal hozzá tudott kezdeni a reani mációhoz, és mire a mentőknek a átadták a haldoklót, már késő volt. Mint az előzőkben láttuk, a korábbi újraélesztési irányelvekben 2x az áldozat szájba vagy orrba fújással lélegeztetése és a 15 külső szívmasszázs szerepelt. Az újabban javaslat szerint a folyamatos, percenként kb. 100, erélyes mellkas nyomással végzett szívmasszázst már csupán minden 30 szívmasszázs után kell kétszeri levegő befújással megszakítani. Napjainkban vannak olyan kutatók, akik szerint a mellkas nyomogatását kell folyamatosan biztosítani a szájba fújás, a ro mantikusan élet csókjának" elkeresztelt beavatkozás csak megszakítja a mesterségesen fönntartott vérkeringést. Japánban vizsgálták, mennyire eredményes az újraélesztés, ha csak szívmasszázst végeznek (és lélegeztetést nem végzik) Az értékelésben 4068 felnőtt személy adatai kerültek, akiknek hirtelen halálát a környezetükben tartózkodók észlelték. Tény, hogy bármilyen újraélesztési kísérlet lényegesen javított a túlélés esélyein míg ha semmit nem tet tek, és ötszörösére növekedett a túlélési esély, ha a reanimáció a szívhalál után négy percen belül elkezdődött! Ha a reanimációs próbálkozás csak szívmasszázs volt, az egy hónapos eredmény lényegesen jobbnak bizonyult, mint ha hagyományos élesztést szívmasszázs és lélegeztetés alkalmaztak Igen fontos megfigyelés volt, hogy a szájtól szájba történő lélegeztetés egyik vizsgált csoportban sem adott értékelhető javulást az eredmény szempontjá ból. Szerintük a lélegeztetés a resuscitatio első 12 percében nem alapvetően fontos és minden másodperc, amit a száj ból szájba lélegeztetéssel töltenek, abból a létfontosságú időből vész el, amikor szívmasszázs folyik az agyi és a coronaria perfúzió biztosítására. Hangsúlyozzák, hogy a szívmegállás bekövetkezésekor a tüdővénákban, a bal szívfélben és a teljes ar tériás rendszerben oxigenizált vér van, ráadásul ezek a betegek általában a szívhalál elején spontán levegőért kap kodnak. Elképzelhető tehát. hogy a jövőben azt fogjuk tanítani, hogy ha valaki a hajón hirtelen összeesik, és nagy valószínű séggel szívmegállás következett be: az első 10 percben csak a mellkas nyomogatására lesz szükség! Az új irányelv életbe lé péséről öt év múlva a frissítő tanfolyamon vagy a honlapon tájékoztatjuk. is a légzésleá Bizonyos azonban, hogy a korábbi irányelvek szerint kell majd cselekednünk 2 befújás 15 szívmasszás mellkasi nyomás a hajón gyakori vízbefulladás esetén!!! 13

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

Feltétel. Travel Help utazási biztosítás

Feltétel. Travel Help utazási biztosítás UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 76 78. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 12386-060 Travel Help utazási biztosítás Feltétel 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Je len fel té te lek ér vé nye sek az

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2006. JÚNIUS 30. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139, Vá ci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Meg je le nik havonta Ára: 1817

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 19., péntek 60. szám Ára: 2783, Ft TARTALOMJEGYZÉK 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kor -

Részletesebben

A külföldre történô adómentes termékértékesítés szabályai

A külföldre történô adómentes termékértékesítés szabályai Általános forgalmi adó a hazai és nemzetközi gyakorlatban IV. évfolyam 9. szám, 2013. szeptember T A R T A L O M Vira Sándor rovata A külföldre történô 1 adómentes termékértékesítés szabályai Adómentes

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Dr. Ba lázs Ist ván CsC. tan szék ve ze tõ egye te mi do cens A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Mint egy más fél év ti ze de mû kö dik eu ró pai szer - ve ze te a kor

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la tok fel hasz ná lá sá val

Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la tok fel hasz ná lá sá val MT_füzet_2014_2_magyar_0918_2_Layout 1 9/23/14 2:06 PM Page 1 Az idő sebb ko rosz tály hoz tar to zó mun ka vál la lók fog lal koz ta tá sát elő se gí tő megol dá sok Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la

Részletesebben

Multi Help 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Multi Help 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Feltétel Multi Help Multi Help 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Je len fel té te lek ér vé nye sek az UNIQA Biztosító Zrt. (székhelye: 1134 Buda - pest, Róbert Károly krt. 7074. a továbbiakban: biztosító) se

Részletesebben