VIZI ELSŐSEGÉLY - NYÚJTÁS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VIZI ELSŐSEGÉLY - NYÚJTÁS"

Átírás

1 1 VIZI ELSŐSEGÉLY - NYÚJTÁS Dr. Melle s Imre Buda p e s t

2 2 TARTALOMJEGYZÉK ol dal ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS A VIZEN AZ ESZMÉLET ELVESZTÉSE...3 AZ ÚJRAÉLESZTÉS ABC - JE...5 ÁTJÁRHATÓ LÉGUTAK...6 BEFÚJÁS...6 CIRKULÁCIÓ BEINDÍTÁSA...7 SÚLYOS VÉRZÉS...11 VÉRZÉS - CSILLAPÍTÁS...11 SOKK...12 FULDOKLÁS...13 VÍZBE - FULLADÁS...14 ÉGÉSEK...14 FRECCSENŐ VEGYIANYAGOK...15 TÖRÉSEK, KOPONYASÉRÜLÉSEK...15 AZ ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS SZABÁLYAI...18 ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓ FELSZERELÉS...20 ORVOSI TANÁCS ÉS ORVOSI SEGÍTSÉG KÉRÉSE A TENGEREN...21 A GYAKORLATI KÉPZÉS RÉSZLETEI

3 3 A HAJÓZÁS SZÉPSÉGE ÉS AZ EGÉSZSÉGKÁROSÍTÓ KOCKÁZAT: A h ajó z á s cso d álato s él mé ny m ely a s z a ba d s ág ér z é sé t ny újtja. Ugyan ak k o r a h ajó z á s ves zélyes ü z e m is lehe t a z o k s z á m á r a, akik felkés z ületle n ül in d ul n ak ú t r a. Néhá ny p él d a a z egés z s ége t fe nyeget ő ves z élyekre: a p a r t r ól a m o z g ó h ajó r a lépve kifor d ul h a t a bo ká n k, a kö tél ze t ke z elése kö z b e n ujjaink s ér ül het ne k, h al z olás k ö z b e n a b u m fejbe ü t h e ti u t a s u n k a t, a p a r ti á r a m f o r r á s t ól ár a m ü t é s t s ze nve d h e t ü n k, a PB - p alack égési s ér ülé s t oko z h a t, a vize s lépcs ő n lecs ú s zv a b e ü t h e tj ü k a fej ü n ket, u t a s u n k vízbe es he t és vizet nyelhet, h ajó n k ko n té n e r rel ü t k ö z h e t s t b. ROTORMAN véle m é nye s z e rin t a s p o r t - és ke dvtelési célú ka pitá nyo k n a k t ö rek e d ni ük kell a r r a, h ogy a h ajó z á s mi n d e n te r ületé t a lehe t ő leg mélyeb b m ó d o n m egis m e rjék. Különösen iga z e z a z első segély n y újtásra és a betegségek ke zelésére. Kifeje ze t te n ajá nlja mi n d e n ke dves h ajó s t á r s á n a k, h ogy m i nél m a ga s a b b s zi n tű első segélynyúj tó ké pe síté s t, új raéles z t ő ké pe síté s t és gyógyás z a ti ala p ké p z é s t s ajá tít sa n ak el. FA NÁNDOR is létf o n t o s s ág ú n a k t a r tja Dr. Melles gyakorlati t r é ni ngjét! Sz e rin te ké p z elj ük el, a mi n t a h ajó n (egy sé r ülés u t á n) a fe dél ze te n kinyitju k a s ze m ü n k e t, és egy m á s t t úlh a r s ogó e m be rek h ajolnak fölé nk és m i kö z be n m i n d eg yik ne k v a n ötlete, a m á siktól v árja a cselekvést... Azt írja: Kedves h ajó s o k, s ze r et n é k s z á mí ta ni r á t ok, h a úgy h o z z a a s o r s! 3

4 4 ELSŐSEGÉLY - NYÚJTÁS A VIZEN A VIZI ELSŐSEGÉLY - NYÚJTÁS olya n s ü rg ő sségi ellátá s a fe dél zet e n, a m elyet a b eteg vagy s ér ült s z e m élynek - a m eg s z e r z e t t é s begyakorlot t is m e re teink bir t o k á b a n - a h ajó n, a hivatá s o s (orvosi) s egít ség m e gér ke z é s e elő tt kell ny újt a n u n k. A v í zi el s ő s eg él y n y újtás c élja a h ajó n a sér ült állapotá n a k stabiliz álása, a tov áb bi sér ülések elker ülése v ala mi nt a f ájd alo m csillapítása és a sok kos állapot m e g elő zése. Bizo nyo s álla po t ok ba n, pl. a fe dél z ete n t ö r t é n t súlyos vér zés v a g y f uldoklás ese té n a ke z elés t a z o n n al el kell ke z d e ni. Ilyen esetekbe n m á r né h á n ys zor tíz m á so d perces késedele m is a z élet és a h alál kö zötti k ülönbséget jelent heti. A z első se g él y - n y ú j t ás r a e z é r t a h a j ós s z e m él y z e t m i n d en t a g j á t ki k ell k é p e z ni! Az els ő segély ny újt á s a el ő tt m e g f elelő tu d á s r a k ell s z e r t t en nü n k, h ogy b aj ese té n jól t u d j u n k inté z ke d ni. Az IMO a s els ő segélynyúj tó t r é ni nge n m eg s z e r z e t t t u d á s és gyakorla t bir tok áb a n el fogj uk t u d ni d ö n t e ni, h ogy m it kell a zo n n al te n n ü n k és mi kor lehe t s ége s bi z t o n s ágo sa n elhalas z t a n u n k a ke z elés t. A Nil Nocere el v e Egy m á sik fo n t o s s z a b ály, h ogy a z els ő segély ny újt á s a kö z be n n e á r t s u n k a s ér ült n ek: a kiké p z e t t s z e m élyek nek is m e r ni ük kell t u d á s u k h a t á r ait. Tilos m e g kísérelni olya n eljárásokat és tech niká k at, a m elyek m e g h aladják a m e n tő s ze m ély kötele ző en m e gt a n ult is mereteit, his z e n e z z el t ö b be t á r t h a t u n k, mi n t h a s z n ál u n k. AZONNAL ELSŐSEGÉLYT KELL NYÚJTANI: 1. A s zívverés és lég zés leállás a (klinikai h alál) ese té n 2. A s úlyos vér zé s csilla pítá sá r a 3. Fuldoklá s é s m egf ulla d á s e se té n A HAJÓN ALKALMAZOTT ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEI Azo n n al, a s ér ülés h elys zí né n a fel mé r és ét, becslésé t m e g kell t e n ni. s é r ült álla p o tá n a k gyor s, s ü rg ő sségi Válas s z u k ki a vízi els ő segélynyújtá s b a n ké p z e t t t á r s ainka t és n e h a g yj u k, h og y t úl s o k né z elő dő körbeállja a sérültet. A b á m é s z k o d ó ka de t oka t inká b b k ül dj ük a s z olgálati h elyükr e vagy a ka binj uk ba. Ha a z es z m éle té n van a p ácie n s, m eg kell ny ugt a t ni, m e g kell n e ki m o n d a ni, h o gy m i n de n lehetséges segítséget m e g fog k a p ni. A m e n t ő s z e m élynek ki kell kér de z nie, van n a k - e fáj d al m a s te r ületei, és m elyek a z o k. 4

5 5 Mivel mi n de n m á s o d p e rc s z á mít h a t, a s é r ültr ő l csak a z els ő segélyny új tá s elvég z é sé he z legs z ü k ségese b b r u h a d a r a bjait kell eltávolíta ni. Sér ült végtag ese té n, elő s z ör a z é p lábr ól - ka r r ól vegyük le a r u h á t, e z u t á n fejts ü k le a s é r ült végtagr ól is. Ha s z ü k séges, vágjuk le a r u h á t a s ér ült t e s t ré s z r ő l! Meg kel figyelni a sé r ült általá no s álla po t á t, beleér tve bá r milyen jelet é s t ü n e te t, a m ely k ülö nleges s ér ülés re vagy be tegségre u t al ha t. A sé r ülte t fekvő h ely ze t be n h elyes t a r t a ni, és csak akko r s z a b a d m o z g a t ni, h a a b s z ol ú t s z ü k s éges. Az es z m életé n levő be tegt ő l kér d e z z e m eg, h ogy m elyik h ely ze t be n ér zi a legjobb a n m agá t, és ab b a n a h ely ze t be n kell t a r t a ni, a m ely a legké nyel me se b b s z á m á r a, a legjob ba n kí m éli a s é r üléseit. Ez r e n d s z e rin t a fekvő h ely ze t, a m ely n öveli a vér ár a mlás á t a fejbe. A be teget TILOS m o z ga t ni nyaki vagy gerinc sér ülé s gya n úja (pld. 2 m é t er n él m a g a s a b b r ól leesé s) e se té n. Meg kell figyelni a s é r ült lég zés é nek tí p u s á t. Ha n e m léleg zik, s z ájb ól s z áj b a vagy s z áj ból or r ba m e s te r s égese n kell lélege z te t ni. A s úlyos vér z é s t h ala dék t ala n ul csillapíta ni kell. A b eteget m eg kell kí m élni a h ő ha tá s o k t ól. Figyele m be kell ven ni, h o gy a t r ó p u s ok o n a nyílt, s z a b a d ég alat t lévő acél vagy m ű a nyag fe dél ze t, a min a p ácie n s feks zik, t ű zfor r ó t u d len ni. A p ácien s t m á s es et be n (hidegbe n) be kell t a ka r ni a z é r t, h ogy n e h ű ljö n ki. A se beket és a legtöb b égés t s te rile n le kell fe d ni a z é r t, h ogy a fer t ő zé s t elker üljük. A p ácien s nek TILOS a z alko h ol bá r milyen for m ájá t a d ni! AZ ESZMÉLET ELVESZTÉSE Az es z m életves z té s lényege, h ogy mikö z b e n a s é r ült elves zíti a ko n t ak t u s á t a k ülvilággal, van lég zé se és ke ringése. Az es z m életves z t é s n ek s ok oka lehe t. (Az o k m eg h a t á r o z á s a a h ajó n n e m a z Ön fela d a t a). Az es z m éle tle n be teggel elő s z ö r h a ng o s s z óval (ha nginger rel) p r ó bálok m e g ka pc s olat ba ke r ül ni: A sé r ült re r ákiálto k, mi t ö r té n t?! Are You OK?! Can You h e a r m e? m aj d m egérin te m a z o r r á t, m eg h ú z o m a f üleit és h a s e m milyen reakciót n e m látok, gye ngé de n m e gfogo m - m eg r á z o m a vállait és is mé t r á s z ólok: ébr es z t ő!!! A VITÁLIS FUNKCIÓK: LÉGZÉS ÉS KERINGÉS ELLENŐRZÉSE Ha a sé r ült a kér dé seinkre n e m válas z ol és m eg álla píto t t u k, h ogy a s é r ült e s z m életlen, ellen őriz zü k a lég z é s é t: h allgas s u k m eg é s figyeljük m eg, h ogy léleg zik - e. Helye z z ü k f ül ü n ke t a p ácie n s o r r á t ól és s z ájá t ól 2-3 c m - nyire a z é r t, h ogy a kiléleg ze t t levegő t m egére z z ü k a z a rc u n k o n és a kiléleg ze t t levegő m o z gá s á t h allha s s u k. Tegyük ke z ü n k e t a m ellka s r a: - figyeljük m eg és ér z ékelj ük, h ogy a m ellkas és a h a s e m elke dik és s üllyed. Továb bá s ze m ü n k kel figyeljük a m ellkas e m elke dé s ét é s s üllye dé sé t. Te há t:, hallgato m, 5

6 6 tapinto m é s n é z e m a lég z é st! Hár o m ér z ék s z e rve m m el viz sgálva a leg n agyo b b s zélbe n és gé p h á z b a n is bi z t o n s ággal m egálla pít ha t ó, h ogy a fe dél ze te n fekvő t á r s u n k n a k van - e lég zé se. Figyele m: p e rce n ké n t n é h á ny h o r ka n á s n e m lég zé s! A lég zé s, mi n t vitális f u n kció m eglété he z a m ellkas n ak - h a s n a k p e rce n ké n t k b. 1 6 x e m elke d nie - s üllye d nie kell. Ellenőriz z ü k a k eringé st. A követ ke z ő fela da t a s zívha ngok m egfigyelése. Ta pin t s u k ki a p ul z u s t a nyako n. Gyor s a n elle n ő riz z ü k a nyaki ver ő ér p ul z u s t a k övetke z ő ké p p e n: egyik ke z ü n k h á r o m ujjá n ak végét h elye z z ü k a nyak ol d alá n t alálh a t ó m élye dé s be. A p ul z u s a nyaki ver ő ére n re n d e s e n er ő se n t a pi n t h a t ó; h a kö n nye n elnyo m h a t ó vagy gyenge, jel zi a ki n e m elégít ő ke ringé s t. AZ ESZMÉLET ELVESZTÉSE UTÁN, AZ ÉLETET SÚLYOSAN VESZÉLYEZTETHETI: 1. a lég zé s t aka d ályo z ó h á t r ae s ő nyelv. 2. a h á nyá s, m ely belég zé s sel f ulla d á s t oko z h a t. Ezért a z es z m életlen, d e s zí v m ű kö d é ssel bír ó és lé g z ő sér ültet st a bil old alfe k v ő h ely z e t b e k ell ho z ni! Ha te h á t a s zív d o b og és a léleg z és is h elyreállt é s a sé r ült e s z m életlen, h elye z z ü k a sé r ülte t Stabil Oldalfek v é s b e : For dít s u k a sé r ült arcá t lefelé. PÁRNÁT NE TEGYÜNK A FEJ ALÁ! HA A SÉRÜLT NEM LÉLEGZIK ÉS SZÍVE IS MEGÁLLT: A SZEMÉLY A KLINIKAI HALÁL ÁLLAPOTÁBAN VAN! E k ritik u s h ely ze t be n a z első segélyny újt ó n a k a z o n n al m eg kell ke z d e ni a z új r aéles z té s t, m e r t h a a lég zé s és keri ngés vis s z a állítá sa n élk ül a z a g y oxigén nélk ül m a r a d, a k kor a sze m ély 4-6 percen belül m e g fog h alni. A s é r ülte t fekte s s e ke m é ny felületre és t egye á tjár h a t óvá a légu t aka t Lélege z t e s se m e s t e r s égese n, Azo n n al ke z dje el a s zív ma s s z á z s t Ha van olya n t á r s a a h ajó n, akivel együt t vége z te el a z IMO a s t a nf olya m o t, kiálts o n segítségér t: Megke z dte m a z újraéles ztést, a bef újást vég ze m, segítséget kére k a szív ko m p ress zióra. (Ame n nyibe n t á r s ai cs u p á n k ö z úti el s ő s e g él y ké p z é s b e n r é s z e s ültek, a s z ü k s éges s e gít s é g et e g y e d ül Önn ek k ell adnia.) A m ó d s z e r a követke z ő les z: elő s z ör a t ü d ő t fogj uk feltölte ni leveg ő vel m aj d s zív ö s s z e nyo m á s a követke zik, m aj d is mé t bef újá s és így t ová bb. Minde n ki s z á m á r a a z o p ti m ális, h a ké t jól ké p z e t t és együ t t m ű kö d ő s z e m ély ny új tja a s egítséget. 6

7 7 AZ ÉLET ALAPVETŐ TÁMOGATÁSA: MESTERSÉGES LÉLEGEZTETÉS ÉS SZÍVMASSZÁZS AZ ÚJRAÉLESZTÉS ÁBC - JE Az ú jr aéles z té s olya n s ü rg ő sségi élet m e n t ő eljár á s, a m ely s o r á n a lég z ő - vagy a s zív - ér re n d s z e r m ű kö dé séi hibáit kijavítj uk, így a klinikai h alál állapotá b a n levő társu n k a t m é g életbe n tartj u k! Az oxigé n, a m ely a légkör be n k b. 2 1 té rfoga t s z á z alékba n (tf%) van jelen, lényeges a s ej tek élet be n ta r t á s á h o z. Az agy s ej tjei a légkör b ő l ka p n a k m egfelelő m e n nyiség ű oxigé n t: léleg zé s s el a z oxigé n a te s t légú tjain kere s z t ül a t ü d ő léghólyagjaiba ju t m aj d a s zív a z oxigé nbe n d ú s vér t keringeti. Az agy, a t u d a t o s élet legfő bb s z e rve a z o n b a n elhalni ke z d, h a cs u p á n h á r o m - n égy p e rc id ő tar ta mig n e m ka p elege n d ő oxigé n t. A lég zés vagy a keri ngés m egállása ese té n te h á t a z agy s p eciális s ej tjei h a m a r o s a n elhal hat n a k. Az ala pvet ő élet m e n t é s a z úgy neve ze t t ABC lépé sek b ő l áll. A be t ű k r övidítései: s z avak A be t ű Airway vagy Átjá r h a t ó légu t aka t jele n t B b e t ű Brea t hi ng vagy Befújás t jele n t C b et ű Circulatio n vagy Co m p r e s sio n of Hear t a Cirk uláció (a vérkeringés) b ein dítá s á t jelen ti. A z ÁBC m e m o ri z ál ás a a z é r t fontos, m e r t éjs z a k a ál m u n k ból felriad v a is tu d n u n k k ell, ho g y a klinik ai h al ál áll a p ot á b a n le v ő sé rült életén e k m e g m e n t és e n e m a Befúj áss al, h a n e m a z Át j á r h a t ó légu t a k bi z t osít ás á v al k e z d ő dik! (Az élet m e n t é s h e z ni ncs s z ü k s ég s egé de s z k ö z ö k re vagy fels z e relések re, és a m egfelelő lépé sek alkal m a z á s ával életbe n t u dj u k t a r t a ni a t á r s u n k a t m i n d a d dig, a míg a k ó r h á z b a s z állítják, a h ol m e gka p h a tja a m a ga s a b b s zi n t ű élet m e n té s t. ) Az ala pve t ő élet m e n t é s t a z o n n al el kell ke z d e ni. Azo n n al m eg kell t u d n u n k álla píta ni a z elégtelen lég zé s t vagy keri ngés t. Ideálisa n cs ak m á s o d p e rcek telje n ek el a z ala pvet ő élet m e n t é s s z ü k sége s s égé nek felis m er é se és a végre h ajtá s a kö z ö t t. Ha a lég zé s n e m kielégít ő vagy hiá ny zik: m e s t e r sé g es lég z é s t k ell al k al m a z ni. s z a b a d d á k ell ten ni a légu t a k a t és Ha a keri ngés is m egállt, a keri ngés t is m e s t e r s égese n kell fen n t a r ta ni SZÍVMASSZÁZZSAL, m aj d ko m binál ni kell a m e s te r séges lélege z te té s s el. Ha a s zív m eg áll, a z o n n al m egs z ű nik a z agy oxigén nel való ellátá s a. Agykár o s o d á s valós zín ű sít he t ő, h a a z agy oxigé n hiá nyos álla p o t ba ker ül. (5-6 p e rcet m eg h ala d ó oxigé n hiá ny e se tébe n n agyo n valós zí n ű a z agy kár o s o d á s a.) Ezér t világo s, mié r t olya n fo n t o s a gyor s a s ág a z élet m e n t é s s z ü k séges ségé ne k m eg h a t á r o z á s a és a z élet m e n té s m egke z d é se s o r á n. Ha egys z er m egke z d t ü k a z ala pvet ő élet m e n té s t, 5 m á s o d p e rc nél h o s s z a b b idő tar t a m r a n e s z a kít s u k m eg s e m milye n okb ól kifolyólag s e m, cs ak a b b a n a z ese t be n, h a s z ü k s éges a p ácie n s m o z ga tá s a; d e m ég ebbe n a z ese t be n is egys z e r re csak m axi m u m 1 5 m á s o d p e rcre. 7

8 8 ÁTJÁRHATÓ LÉGUTAK (AIRWAYS) (A lép é s) A MESTERSÉGES LÉLEGEZTETÉS SORÁN A LEGFONTOSABB LÉPÉS A SZABAD LÉGUTAK BIZTOSÍTÁSA. Spo n t á n lég zé s is bekövetke z h e t, h a e z t a z egys z er ű lépé s t m eg te s s z ü k. Kemé ny felületre, arccal felfelé h elye z z e el a p ácie n s t. Egyik ke z ü n k e t tegy ü k a p ácie n s állár a, a m á sik ke z ü n ke t p e dig a h o mlokár a. A p ácie n s állát e m eljü k m eg a z egyik ke z ü n k kel, a h o mloká t nyo m j u k lefelé a m á sik ke z ü n k k el a z é r t, h ogy a fej h á t r a billenje n. Ez zel m eg ny újtj u k a nyaka t é s a nyelvgyök felfelé ki m o z d ul, m eg nyitva a légut a t. A fejet ebbe n a h ely zet be n kell t a r ta ni a m e s t e r séges lélege z t e té s és a s zív m a s s z á z s egés z id ő tar ta m a alat t. Ha a lég u t ak s z a ba d d á váltak, lehet s éges, h ogy a p ácie n s is m é t el ke z d lélege z ni, An n ak m egálla pítás a, vajo n viss z a t ér t - e a lég zés, a z új raéles z té s t vég z ő s z e m ély h elye z z e a f ülét 2-3 c m - r el a p ácie n s f üle é s s z ája fölé. Ha a m e n t ő ér zi és h allja a levegő á r a mlá s á t és ke z ével t a pin tja a p ácien s m ellka s á n a k é s h a s á n ak m o z g á s á t, a léleg z és vis s z a t ér t. (Font o s a levegő ár a mlás á n a k ér z é s e és a h allás a vala mi n t a m ellka s e melke dé sé n ek figyelése és t a pi n tá s a. ) BEFÚJÁS (BREATHING ) B lép é s Ha a p ácie n s n e m léleg zik, m eg kell ke z d e ni a m e s te r s éges lélege z te té s t s z áj b ól s z ájb a vagy s z áj ból - or r ba m ó d s z e r rel. A h a s z n ált m ó d s z e r t ő l f üggetle n ül fo n t o s a s z a b a d légut ak m egt a r t á s a. SZÁJBÓL ORRBA LÉLEGEZTETÉS A s z áj b ól o r r b a lélege z t e tés ko r s z e r ű és kö n nye n m eg t a n ul ha t ó t ec h nika. Akko r h elyes alkal m a z ni, h a lehe te tle n a p ácien s s z ájá t kinyit ni, h a a s z áj s úlyo sa n m eg sé r ült, és vagy a z ajkak kö r ül lehe tetlen m egvalósíta ni a levegő t át n e m e nge d ő t ö míte t t s ége t. A m e n t ő s z e m ély egyik ke zével t a r t s a a p ácien s fejét h á t r a billentve. A m á sik ke z ével s z o rít sa ö s s z e a b e teg állka pc sá t, h ogy a z ajkak ö s s z e z á r ó dja n ak. A m e n t ő s z e m ély vegye n leveg ő t, a z ajkai val zárja k örb e a pácien s orrát és a d dig f újja a z or rl ukak ba befelé egye nlete se n é s er ő teljese n a levegő t, a míg a 8

9 9 p ácie n s m ellka sa el n e m ke z d e melke d ni. A p a s s zív kilég zé s kö z b e n figyeljü k a m ellkas s üllye dé sé t. A m e n t ő s z e m ély e z u t á n is mé t f újjo n be, é s h agyja, h ogy a p ácie n s p a s s zíva n kilélege z z e n. A m e s te r séges lélege z t e té s t m i n d a d dig folyta t ni kell, a míg életjele n ségek é s s z ű k p u pillák t a p a s z t al ha tó k; m agyar h ajó n elő for d ult m á r fél ór á n á t t a r t ó m e s te r séges lélege z t e té s is. SZÁJBÓL SZÁJBA LÉLEGEZTETÉS : A p ácie n s fejét t a r t s a m axi m álisa n h á t r a h aj to t t h ely zet be n úgy, h ogy a m e n tő s z e m ély egyik ke ze a p ácie n s nyaka alat t van A m e n t ő s z e m ély m á sik ké zfejé nek te nyér végét h elye z z e a p ácie n s h o mloká ra. A m e n t ő s z e m ély h üvelyk és m u t a t ó ujjaival s z o rít s a ö s s z e a p ácie n s or rlyukait, így aka d ályo zva m eg a levegő m eg s z ö ké sé t. A m e n t ő s z e m ély vegye n m ély leveg ő t, m aj d for m áljo n er ő se n s zigetel ő k ö zeget a s z ája é s a p ácie n s s z ája kö z ö t t A m e n t ő s z e m ély f újjo n be egy leveg ő t. Mikö z be n f újja a levegő t a p ácie n s t ü d ejébe, figyelje m eg a p ácie n s m ellka s á t. Ha a lélege z te té s m egfelelő, a m ellka s e m elke d ni fog. Befújás u t á n a m e n t ő s z e m ély e m elje fel a fejét és h agyja, h ogy a p ácien s p a s s zíva n kilélege z z e n, figyelje, h ogy a p ácie n s t ü d ejéb ő l a levegő t ávo zik. Ha a m e n t ő s z e m ély a m egfelelő h ely ze tet vette föl, a p ácie n s kiléleg ze t t levegő jét a s ajá t arcá n fogja ére z ni. A h elyes belélege z te té s titka és lényege, h ogy a m e n t ő s z e m ély a s aját s z ájával jó (lég me n t e s) z á r ó d á s t h o z z o n létre a p ácie n s s z ája kö r ül és ér z é s s el f újjo n b ele a p ácie n s s z ájá ba. A m e n t ő s z e m ély e z u t á n vegyen új r a m ély levegő t, alakít s o n ki jó z á r ó d á s t a p ácie n s s z ája kör ül a s ajá t s z ájával, és is m é t f újjo n a p ácie n s s z ájá ba. Is mé telje m eg e z t a z eljárá s t ké t s z e r. CIRKULÁCIÓ beindítása, b eindítása, HEART COMPRESSION (C lépé lép é s) Az olya n, n e m léleg z ő s z e m ély e se té be n, akinek a s zívverése m egállt, s zív m a s s z á z s t (küls ő s zív m a s s z á z s t) kell a m e s te r séges lélege z t e té s s el együt t alkal m a z ni. A m e s te r séges lélege z t e té s s o r á n oxigé n t t a r t al m a z ó levegő j ut t a t u n k a p ácie n s t ü d ejébe. On n a n a m e s te r ségese n keringetet t vérár a m vis zi a z oxigé n t a z agyba és a z egyéb s z e rvek he z. A h a té ko ny s zív m a s s z á z s te h á t m e s t er sége se n h elyre fogja állíta ni a vérkeringé s t. 9

10 10 A SZÍVMASSZÁZS TECHNIKÁJA A h a t ék o ny s zív m a s s z á z s m egfelelő er ő s ség ű nyo m á s t kíván, a feln ő tt p ácie n s s zegycso n tjá n ak kö z é p s ő ré s z é t 4-5 c m - nyire kell befelé m e g nyo m ni. A m ellka s k o m p r e s s zióját h a té ko nya n a b b a n a z e se t be n t u dj u k elvége z ni, h a a p ácie n s t ke m é ny felület re fekte tj ü k. Ha ágyba n fek s zik a be teg, a h á t a alá d e s z k á t kell elhelye z ni. Min da m ellet t n e m s z a b a d a m ellkas ko m p r e s s zióját - ke m é nyeb b t á m a s z t é k kere sé se mi at t - ké s ő bbre h alas z t a ni. A m e n t ő s z e m ély té r d elje n kö zel a beteg ol dalá h o z és a z egyik ke z é n ek te nyér p á r n ájá t h elye z z e a s z egycso n t kö ze pé r e. Ne tegy ü k ke z ü n ke t a m ellcso n t cs úc sa (kar d ny úlvá ny) fölé. A m ellcso n t cs úcs a ugya nis a h a s fels ő fele fölé ny úlik be és a m ellcso n t cs úcs á r a - a ka r d ny úlvá nyr a - alkal m a z o t t nyo m á s s úlyo s b els ő vér zé s t oko z h a t. A m e n t ő h elye z z e egyik ke zé nek m u t a t ó ujjá t a s z egycso n t végére, a m á sik ke z é n ek te nyéré t h elye z z e k b. 4 c m - r e a p ácie n s feje felé. Az ujjainka t m ege m elj ük, és n e tegyük u jjain ka t a p ácien s b o r d áira a ko m p r e s s zió / s zív m a s s z á z s alat t, m e r t a n n a k k övetke z m é nyeké p pe n b o r d a r e p e dé s is beköve tke z h e t. A m e n t ő s z e m ély a h elye z z e az első ke z e ke t ö s s z e lehet k ulcs olni) m á sik ké z é n ek t e nyérvégét m ellka s r a h elye ze t t ké zfejére, (a Helye z ke dje n el úgy, h ogy vállai s zi n te p o n t o s a n a p ácien s m ellkas a fölö t t legye nek. Karjaink a t t a r t s u k ny új tva és fejt s ü n k ki elege n d ő nyo m á s t s zi n te teljese n f üggő legese n lefelé úgy, h ogy a s z egycso n t o t kb. 4-5 c m - r el nyo m j u k le. Perce n ké n t s z o r nyo mj u k le a s z egycso n t o t feln ő tt p ácie n s ese tébe n. Ez elege n d ő a vérá r a mlás fe n n t a r t á s a céljára, é s ugya na kkor elég las s ú a h h o z, h ogy a s zív - a ke z eink m ege m elése kö z b e n - m eg telje n vérrel. A k o m p r e s s zió n ak s z a b ályos n a k, egye nlete s n ek, folya m a t o s n a k kell len nie, a k o m p r e s s zió és a z eler nye dé s t a r t s o n egye nl ő h o s s z ú id ő tar t a mig. SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖ TT SE LEGYEN 5 MÁSODPERCNÉL HOSSZABB IDŐ TARTAMÚ A SZÍVMASSZÁZS SZÜNETELTETÉSE! 10

11 11 Helyes, elő nybe n ré s z e síte n d ő a ké t élet m e n t ő egyidej ű m u n k ája, m e r t a m e s t e r s éges keringé s t ko m binálni kell a m e s te r séges lélege z t e té s s el A leg h a ték o nyab b a m e s t e r séges lélege z te té s és a s zív m a s s z á z s a bb a n a z e se t b e n, h a tiz en öt s zí v ma s s zá z s u t á n gyor s a n k ét tüdő - léleg e zt et é st alkal m a z u n k (15:2 a rá ny). A ko m p r e s s zió s z á m a legye n p e rce n ké n t 1 0 0, h a egyid ő be n ké t élet m e n t ő d olgo zik. Mikö z be n a z egyik élet m e n t ő vég zi a s zív m a s s z á z s t, a m á sik élet m e n t ő vele s z e m b e n a p ácien s fejét h á t r a billen tve t a r tja és a 1 5 s zív m a s s z á z s u t á n két s z e r m e s t e r s égese n lélege z t e t. FONTOS, HOGY A LÉLEGEZTETÉS KÖZBEN IS A SZÍVMASSZÁZS LÉNYEGÉBEN FOLYAMATOS LEGYEN, MERT A SZÍVMASSZÁZS MINDEN EGYES MEGSZAKÍTÁSA ALATT A VÉRNYOMÁS LEESIK. Ha ni nc s kiké p z e t t t á r s u n k, s e a dj u k fel: egye d ül is ké pe sek les z ü n k 1 5:2 ar á nyb a n elvége z ni a m e s t e r séges circulációt és a m e s te r séges lélege z t e té s t. Min de n 1 5 m ellka s k o m p r e s s zió u t á n követke z z e n ké t gyor s t ü d ő be lélege z te té s, é s n e várj u k m eg a p ácie n s s p o n t á n teljes kilég zé sé t. Világos, h ogy a z egye d üli élet m e n t ő nek - a t ü d ő be lélege z te té s id ő tar t a m á r a - m e g kell s z a kíta nia a m ellkas ko m p r e s s zió t. Ezér t, h ogy t é nylegese n elérje a p e rce nké n ti á tlag 7 0 ko m p r e s s zió s z á m o t, gyor s a n, p e rce n ké n t m ellka s - ko m p r e s s ziós s e be s s éggel kell a m ellkas ko m p r e s s zió t végre h aj ta nia. 11

12 12 A SZÍVMASSZÁZS HATÉKONYSÁGÁNAK ELLENŐRZÉSE: A PUPILLÁK ÉS A PULZUS Ellenő riz z ü k a p u pillák rea kcióját. A ko r á b b a n t ág p u pillák ö s s z e h ú z ó d á s a a z t jel zi, h ogy a z agy m á r elege n d ő oxigé n t és vér t k a p. Ha a p u pillák s z éles re t ág ulva m a r a d n a k, és fé nyre ér z é ke tle nek, valós zí n ű leg h a m a r be fog követke z ni vagy m á r b e is k övetke z e t t a z agykár o s o d á s. A nyaki ver ő ér p ul z u s á t egy p e rce s s zív m a s s z á z s és m e s t e r s éges lélege z te t és u t á n ellen ő ri z ni kell, m e r t a p ul z u s jele z ni fogja a s p o n t á n és s ajá t s zív m ű kö dé s viss z a té r té t. A h a t ék o ny s ág egyéb jelei: s p o n t á n levegő vétel s p o n t á n m o z gá s, be s z é d a s á p a d t b ő r vis s z a nyeri s zí né t A SZÍVMASSZÁZS ÉS MESTERSÉGES LÉLEGEZTETÉS FOLYAMATÁNAK ÖSSZEFOGLALÁSA NE KÉSLEKEDJÜNK: A p ácie n s t ke m é ny felülete n fekte s s ü k a h á t á r a A lép é s AIRWAY LÉGUTAK h a a p ácie n s e s z m életlen, nyis s u k ki a légu ta ka t; bi z o nyos o dj u n k m eg ar r ól, h ogy s z a b a d o k is m a r a d n a k. Néz z e n bele a be teg o r r á ba, tis z tít s a ki a p ácien s s z ájá t, ujjaival vegye ki a n e m o d avalót Két ké z z el bille n t s e h á t r a a fejet, mikö z be n a ke z eit kis sé s z o rít sa ö s s z e! B lép é s BREATHING LÉLEGZETÉS Ha a p ácie n s n e m léleg zik, ke z d j ü k el a m e s te r s éges s z ájb ól o r r b a lélege z te té s t. A m e s t e r séges lélege z t e té s m egke z d é s e elő tt, elle n ő ri z z e a n y a ki verő ér p ul z ust. Is mé t ellen ő riz n ü n k kell a z els ő p e rc u t á n, m a j d mi n d e n p e rc lélege z t e té s u t á n ellen ő ri z z ü k. k övetke z z e n 2 gyor s bef újá s A m ellkas n a k e melke d nie kell, m aj d s üllye d nie. Ha a m ellka s n e m m o z og, ellen ő ri z z ü k, h ogy a z ál do z a t feje m egfelelő ké p pe n h á t r a van - e billen tve, lehet - e m ég h á t r á b b billente ni. Ha igen, billent s ü k a p ácien s fejét m ég h á t r á b b. Ha s z ü k s ége s, ujjainkkal tis z tít s u k m eg a légut aka t. C Lépé s Keringé s CIRCULATION - Co m p r e s sio n of Hear t. Ha n e m ta pi n t h a t ó a p ul z u s, ke z dj ü k m eg a s zív m a s s z á z s t. A ké t m e n t ő egy m á s s al s ze m b e n h elye z ke dik el. jelöljü k ki a nyo m á s p o n t o t a s z egycso n t kö z é p s ő ré s z e fölöt t ny o m á s / p e rc se bes séggel nyo m j u k le 4-5 c m - nyire a s z egycso n t o t. Ha egy m e n t ő va n jelen 1 5 ko m p r e s s zió és 2 gyor s bef újá s Ha ké t m e n t ő s z e m ély va n jele n 1 5 ko m p r e s s zió és ke t t ő gyor s belélege z t e tés. A s z e m p u pilláit a s zív m a s s z á z s alat t ellen ő ri z ni kell. Ha a p u pillák ö s s z e s z ű k ül nek, a z t jelen ti, h ogy a z élet m e n t é s jó mi n ő ség ű és agy oxigén t k a p. 12

13 13 A SZÍVMASSZÁZS BEFEJEZÉSE A m ély es z m életves z t é s, a s p o n t á n léleg zé s hiá nya, és a p e rc id ő tar ta m o n á t ki me reve d ő, kitág ult p u pillák a z ál do z a t agyá n ak h alálát jele n tik, és r e n d s z e rin t ere d m é nytele n mi n d e n t ová bbi er ő fes zíté s a vérke ringés é s a léleg zé s h elyreállítás ár a. Min de ne se t re belgyógyás z s z a k orvos jelenléte n élk ül a m e s t e r séges lélege z t e té s t és a s zív m a s s z á z s t a d dig kell folyta t ni, a míg A p ácie n s s zíve is m é t elke z d ver ni é s a léleg zé s is h elyreállt vagy a z ál do z a t o t orvos vagy egyéb egés z ség ügyi s ü rg ő s ségi ellátá sé r t felelő s s ze m ély go n djair a bí z z á k vagy a m e n t ő k a fár a d t s ág mia t t ké p tele nek folyta t ni a z élet m e n té s t Meg kell jegye z ni, h ogy s o h a s e te kin t s ü n k s e n kit h alot t n a k mi n d a d dig, a míg egybe h a n g z ó a n m eg n e m győ z ő d ü n k a követke z ő kr ő l: p ul z u s n e m t a pin t h a t ó, é s h a ngo t n e m lehe t h alla ni a mikor a viz sgáló s z e m ély a f ülét a m ellkas r a h elye zi m eg állt a léleg zé s a p u pillák t ágak és fé nyre n e m r eagálnak, a s z e m e k üvegesek és bee se t tek a te s t p r ogre s s zíve n kih ű l (nyilvánvaló, h ogy e z a m e gálla pítá s ab b a n a z e se t b e n n e m fog teljes ül ni, h a a kör nye z e ti levegő h ő mé r sé klete kö z eli a n o r m ális te s t h ő mé r séklet he z). AZ ÚJRAÉLSZTÉS LEGÚJABB ELVEI Magyarországon minden esztendőben hírtelen szívhalál fordult elő, így ez a megrázó esemény hajó fedélzetén is bekövetkezett. Előfordult, hogy a nem volt a fedélzeten senki, aki azonnal hozzá tudott kezdeni a reani mációhoz, és mire a mentőknek a átadták a haldoklót, már késő volt. Mint az előzőkben láttuk, a korábbi újraélesztési irányelvekben 2x az áldozat szájba vagy orrba fújással lélegeztetése és a 15 külső szívmasszázs szerepelt. Az újabban javaslat szerint a folyamatos, percenként kb. 100, erélyes mellkas nyomással végzett szívmasszázst már csupán minden 30 szívmasszázs után kell kétszeri levegő befújással megszakítani. Napjainkban vannak olyan kutatók, akik szerint a mellkas nyomogatását kell folyamatosan biztosítani a szájba fújás, a ro mantikusan élet csókjának" elkeresztelt beavatkozás csak megszakítja a mesterségesen fönntartott vérkeringést. Japánban vizsgálták, mennyire eredményes az újraélesztés, ha csak szívmasszázst végeznek (és lélegeztetést nem végzik) Az értékelésben 4068 felnőtt személy adatai kerültek, akiknek hirtelen halálát a környezetükben tartózkodók észlelték. Tény, hogy bármilyen újraélesztési kísérlet lényegesen javított a túlélés esélyein míg ha semmit nem tet tek, és ötszörösére növekedett a túlélési esély, ha a reanimáció a szívhalál után négy percen belül elkezdődött! Ha a reanimációs próbálkozás csak szívmasszázs volt, az egy hónapos eredmény lényegesen jobbnak bizonyult, mint ha hagyományos élesztést szívmasszázs és lélegeztetés alkalmaztak Igen fontos megfigyelés volt, hogy a szájtól szájba történő lélegeztetés egyik vizsgált csoportban sem adott értékelhető javulást az eredmény szempontjá ból. Szerintük a lélegeztetés a resuscitatio első 12 percében nem alapvetően fontos és minden másodperc, amit a száj ból szájba lélegeztetéssel töltenek, abból a létfontosságú időből vész el, amikor szívmasszázs folyik az agyi és a coronaria perfúzió biztosítására. Hangsúlyozzák, hogy a szívmegállás bekövetkezésekor a tüdővénákban, a bal szívfélben és a teljes ar tériás rendszerben oxigenizált vér van, ráadásul ezek a betegek általában a szívhalál elején spontán levegőért kap kodnak. Elképzelhető tehát. hogy a jövőben azt fogjuk tanítani, hogy ha valaki a hajón hirtelen összeesik, és nagy valószínű séggel szívmegállás következett be: az első 10 percben csak a mellkas nyomogatására lesz szükség! Az új irányelv életbe lé péséről öt év múlva a frissítő tanfolyamon vagy a honlapon tájékoztatjuk. is a légzésleá Bizonyos azonban, hogy a korábbi irányelvek szerint kell majd cselekednünk 2 befújás 15 szívmasszás mellkasi nyomás a hajón gyakori vízbefulladás esetén!!! 13

14 14 SÚLYOS VÉRZÉS Az e m b e ri t e s t k b. 5 liter vér t t a r t al m a z. Az egés z séges feln ő tt kb. egy liter vér t ké p e s elves zíte ni s úlyos be h a t á s o k n élk ül, a z o n b a n e z t a m e n nyiséget m eg h ala d ó gyor s vérves z te ség m á r életves zélyes lehet. Néhá ny p e rc alat t is bekövet ke z h e t a h alál, h a a vér z é s a ka r, nyak vagy a co m b o k n agyo b b vére dé nyeib ő l in d ul ki, m e r t olya n gyor s és olya n inte n zív lehet a vér z é s. A vér z é s t te h á t a z o n n al el kell állíta ni a n agy vérves z t e s ég elker ülése ér deké be n. Sebes ülés követke z t é be n a vér folyha t kifelé a te s t b ő l, d e folyha t a vér a te s t s z övetei kö z é vagy a te s t ü r egeibe is - ilyenkor belső vér zé s r ő l be s z élü n k. A s úlyo s vérves z t e s ég jelei a követke z ő k: gyenge ség vagy áj ulá s; s z é d ülés; s á p a d t s ág; n e dves és nyirkos b ő r; é m elygés; s z o m j ú s ág; gyor s, las s ú vagy s z a b álytala n p ul z u s; felülete s, r övid lég zé s; kitág ult p u pillák; csö ngé s a f ülbe n; ny ug tala n s ág; és a z ér z ékelés hiá nya. A p ácie n s eláj ulha t é s elaka d h a t a léleg ze te. A s zi m p t ó m á k - jelek s z á m a, ko m olysága általába n ös s z ef üggé s be h o z h a t ó a vérves z té s s e be s ségével és a ves z te t t vér m e n nyiségével. Ha a vér z é s t csilla píto t t u k, a p ácie n s t fekvő h ely ze t be n kell elhelye z ni, r á kell b e s z élni a ny ugo d t fekvés re é s a s o kk h a tá s t is ke z elni kell. FOLYADÉKOT SZÁJON KERESZTÜL TILOS ADNI HA BELSŐ SÉRÜLÉS GYANÍTHATÓ! VÉRZÉS - CSILLAPÍTÁS A vér z é s csillapít ha t ó 1. kö zvetlen nyo m á s s al, 2. e m elés sel és 3. a nyo m á s p o n t o k r a gyako r olt nyo m á s s al. Érles z o rítás t csak akkor s z a b a d alkal m a z ni, h a mi n d e n egyéb m ó d s z e r ellené re is r e n d kívül er ő s a vér zé s. 1. KÖZVETLEN NYOMÁS A s úlyo s a r té riás vér z é s csilla pítás á n a k legegys ze r ű bb és elő nybe n r é s z e sítet t m ó d s z e r e a vér z é s h elyé nek nyo m á s a te nyér rel, m a j d a se b fölé h elye ze t t nyo m ó k ö té s sel. Ideálisa n s te ril nyo m ó k ö té s t kelle ne alkal ma z ni; vagy a re n d elke zé s re álló legtis z t á b b r u h ával kell be kö t ni a s e be t. Kötés vagy r u h a d a r a b hiá nyáb a n p u s z t a ké z z el kell nyo m ni a se be t mi n d a d dig, a míg a kö t s z e r m e g n e m érke zik. Ha a köté s á titat ó dik vérrel, úja b b kö té s t a z els ő kö té s fölé kell r ak ni és er ő seb be n kell ké z z el nyo m ni a s e be t. Az ere de ti kö tés t n e m kell eltávolíta ni. A b ek ö t ö t t te r ület fölé nyo m ó k ö té s t kell elhelye z ni. A r ög zít ő köté s t (ba n d á z s t) a s eb fölö t t kell ö s s z ek ö t ni, e z z el is n övelve a nyo m óe r ő t. Mind a zo n által arr a vérkeri ngésé t! is gon dolni kell, hog y 14 ne szorítsuk el a sér ült végta g

15 15 2. EMELÉS Ha a fej vagy vala m elyik végtag se be vér zik s úlyos a n, a se bes ült végtago t fel kell e m elni. A végtag vagy a fej e m elése ugya nis csökke n ti a z érint et t te s t r é s z b e n a vér nyo m á s á t és a vér ár a mlás a is csökke n. Tehá t mi u t á n a se b fölöt t a nyo m ó k ö té s t elhelye z t ü k, a s é r ültet leültetj ü k és fele melj ük a ka rjá t, a z alsó végtag a r té riá s vér z é se e se té n lefekte tj ük és fele m eljük a lábá t. 3. NYOMÁS A NYOMÁS - PONTOKON Ha a k ö zve tle n nyo m á s és a z e m elés s e m cs ökke n ti a s úlyos vér z é s t, a te s t m egfelelő ar té riáját kell m eg nyo m ni. Mivel e z z el a tec h nikával csökke n tj ü k a vér á ra mlá sá t a nyo m á s p o n t és a s e be s ülé s kö z ö t t, csak akkor s z a b a d alkal m a z ni, h a feltétle n ül s z ü k sége s, és csak a d dig, a míg a s úlyos vér zé s t n e m csilla pítot t u k. Sok olya n h ely van a te s te n a h ol ujjainkkal s z a b ályo z ni t u dj u k a vér zé s t Minda m ellet t a leg h a ték o nyab b a vér z é scsilla pítás a fels ő ka r b a n t alálhat ó ka rver ő ér és a z ágyék b a n t alálh a t ó co m bver ő ér m eg nyo m á s ak or. A k arver ő ér h ely meg ha t á r o z á s a: kö zé pe n a kö nyök és a h ó n alj kö z ö t t a ka r bels ő felén a n agy iz m o k kö z ö t t. A ka rver ő ér m e g nyo m á s á h o z a m e n t ő egyik ke ze ú gy fogja át a p ácie n s ka rjá t, h ogy a h üvelykujja legyen a kar k ülsejé n és a t ö b bi u jja a k ar belsejé n. A nyo m á s t a m e n t ő úgy gyako r olja, h ogy a z ujjait é s a h üvelyk ujjá t egy m á s felé kö z elíti. A co m b - ver ő ér nyo m á s p o n tja a co m b els ő ré s z é n van, é p p e n a z ágyék t ö ré svo n alá n ak kö z e p e alat t. A nyo m á s elő tt a p ácien s t fekte s s ü k a h á t á r a. Nyújto t t ka r r al nyo mj u k a ké z t e nyérvégével. ÉRLESZORÍTÁS Érles z o rítá s t csak ab b a n a z es et be n s z a b a d vér z é sc silla pítá s ra alkal m a z ni, h a a z ö s s z e s t ö b bi m ó d s z e r r el n e m siker ült. A követle n ké z z el való nyo m á s t ól eltér ő en a z érles z o rítá s s al a z ö s s z e s ar té ria vérkeringé se m e g s z ű nik a les z o ríto t t ér b e n. A s z o rítá s h elye u t á n (felett) a vér és a z oxigé n hiá nya a s z övetek leé p ülésé h e z ve zet h e t, elké p z el he t ő e z é r t a végtag a m p u t álás a is. Ha a z érles z o rítá s t úl s z o r o s vagy t úl kes ke ny, a z iz m o k, idegek és a vére dé nyek is s é r ül nek, h a t úl la z a, n öveke d h e t a vérves z t e ség. Elő for d ult olya n ese t is, a m elyekbe n a les z o ríto t t ér r ő l m egfele d ke z n ek. Ha él et m e nt é s c éljából érle s z orítást alkalma z nak, a z o n nal v e g y é k igén yb e a rádió s or v o si s e gít s é gn y újtást. Az érles z o rítá s r ögtö n ö z h e t ő s z éles r u h acsíkból. Rögtö n z ö t t érles z o rítá s ké s zít h e t ő ö s s z e h aj t o t t h á r o m s z öglet ű ba n d á z s b ól, r u h a d a r a b b ól vagy h a s o nló a nyag b ól. Jegye z z ü k fel a z érles z o rítá s ke z d e ti id ő po n tjá t. Ha a sé r ült kór h á z b a ker ül, írju k fel a z id ő po n t o t egy p a pírla p r a, t ű z z e a la po t a p ácie n s r u h ájá r a vagy egyik végtagjár a. Megjegy zé s Sose fe dj ük le a les z o ríto t t ere t s e m mivel s e m, pl. r u h ával vagy kö té s s el Sose la zít s u k m eg a les z o ríto t t eret! 15

16 16 SOKK A sé r ülé s t követ ő s o kk a te s t k ülö n bö z ő s z e rvei életfo n t o s s ág ú f u n kcióin ak csö k ke né se. Általába n s úlyos sé r üléseke t pl. kiterje d t égési s é r ülések, n agyo b b z ú z ó d á s o k (külö nö s ké p p e n a m ellkas és a h a s - t ájék) n agy cso n t ok t ö r é se és egyéb kiterje d t vagy k ülö nö s ké p p e n fáj d al m a s s ér ülés eke t követ s o kko s álla p o t. Sokk k öveti a n agy vérves z te séget; allergiás reakcióka t; gyógys z e r m é rge z é s t, gá z m é rge z é s t vagy egyéb vegyi a nyag oko z t a m é r ge z é s t; alko h ol m é rge z é s t; és a gyo m o rfekély kiúj ulá sá t. A s úlyo s s okk ko m olya n ves zélye z te ti a p ácie n s életé t. A s okk jelei, t ü n e tei a k övetke z ő k. s á p a d t s ág. A b ő r s á p a d t, hi deg és gyakra n n e dve s. Késő bbiekbe n kéke s sé, s z ü r k évé válh a t. Ha a p ácie n s s ö té t b ő r ű, a nyálka há r tya é s a kör ö m ágy s zí né t kell figyelni. Gyor s, felülete s léleg zé s Alter n a tívaké n t elő for d ul h a t s z a b álytala n, m ély lég zé s. Szo mj ú s ág, h á nyinger és h á nyá s. Ezek gyakra n elő for d ul n ak vér z ő, s okk o s b e teg ese té be n. Gyenge és gyor s p ul z u s. Ren d s z e ri n t a p ul z u s s z á m m eg h ala dja a t. Nyug tala n s ág, izgalo m és t ü r el me tle n ség. Ezek a s o kk kor ai s z a k a s z á b a n for d ul n ak elő, ké s ő bb és z beli t o m p a s ág m ég ké s ő bb bekövetke zik a z es z m életves z t é s. Ebbe n a s z a k a s z b a n a p u pillák t ágak, a p ácie n s n é z é s e ü r e s s é, üvege s sé válik. Elő for d ul h a t, h ogy e ze ke t a t ü n e t eket n e m lehe t kö n nye n felis m e r ni, e zé r t mi n d e n, s úlyo sa n sé r ült s z e m élyt s o kkr a is ke z elni kell, el kell ker ül ni a s o kk lehet séges kifejlő désé t. A SOKK KEZELÉSE Szü n te s s ü k m e g a s okk oká t. Ez a vér z é s csilla pítá s á t, a lég zé s viss z a állítás á t és a s úlyo s fáj dalo m csilla pítá s á t jelen ti. Fekte s s ü k le a s ér ült s z e m élyt. A p ácie n s t víz s zi n te s h ely ze t be kell fek te t ni. A p ácie n s lábá t m eg lehe t e m elni kb. 3 0 c m - rel, evvel s egíte ni lehe t a vér s zívbe és fejbe á r a mlá s á t. (A lábaka t tilos m ege m elni, h a a fej, a m e d e nce a gerincos zlo p vagy a m ellkas sé r ült, vagy h a n e hé z a lég zé s.) Tar t s u k a p ácie n s t m elege n, d e n e m for r ó n. A t úl n agy m eleg m ege m eli a te s tfels zí n h ő m ér s ékleté t és a létfo n t o s s ág ú s z e rvekt ő l a b ő r fels zí ne felé irá ny ul a vérellátá s. A fáj d al m a t olya n gyor s a n csilla píts u k, a milyen gyor sa n csak lehe t. Folya dék p ó tlá s. Esz m életé t ves z te t t, ál m o s, görcs ölő p ácien s n ek, vagy m ű té t elő tt álló p ácie n s n ek s z ájo n á t n e m a d h a t ó folya dék. ALKOHOLT MINDEN ESETBEN TILOS ADNI 16

17 17 FULDOKLÁS Fuldo klá s eseté n a ka d e t t o r ká b a n elaka d a falat, s n e m t u d lélege z ni, be s z él ni. A feje vör ö s, m aj d lila les z és elves zíti a z es z m életé t. Teend ő: 1. A levegő u t á n ka p ko d ó, elő regör nye d ő t á r s u n k h á t á r a ü t ü n k, a lap ockák kö z é, h ogy a p r ovokált k ö h ögé s s el t ávolíts u k el a z aka d ályt. Maxi m u m n égy ö t s z ö r ü t ü n k! 2. Ha n e m jár u n k siker rel, a HEIMLICH m a n ő ver t alkal m a z z u k. A HEIMLICH m a n ő ver lényege: a f ulla do z ó, leveg ő t ne m kapó e m b e r m ögé állu n k, a h ó n alj alat t elő re nyújto t t ke z ei nke t a h a s o n ö s s z efogj u k, m aj d hir tele n er ő se n m ag u n k felé (befelé) és felfelé r á n tj u k: a s é r ült t ü d ejé b ő l n agy nyo m á s s al kiár a mló levegő eltávolítja, m ag ával vis zi a z ú tjá ba n levő légú ti a ka d ályt. A HEIMLICH m a n ő ver kivitele z és e 17

18 18 VÍZBEVÍZBE - FULLADÁS Az els ő segélynyújtó tee n d ő i: 1. Vigyük a z illet ő t a fe dél ze t r e, vagy a p a r t r a. 2. Ellen ő riz z ü k lég zé sé t. 3. Ha a lég zés leállt, ke z dj ü n k h o z z á a "száj ból - o r r ba" m e st ers éég ges lélege léleg e zt et é s h e z. A bef újá s t a s z o k á s o s n ál er ő seb be n vége z z ü k! 4 h a a lég zé s n o r m ali z áló d o t t, h elye z z ü k a be teget stabil oldalfek v é s b e. 5. A víz be n f ulla do z ó é s ki me n t e t t, d e vizet beléleg ze t t e m be r t mi n d e n k é p p e n kór h á z b a kell ju t ta t ni! TÖRÉSEK, FEJSÉRÜLÉSEK A t ö ré sek ese té n r e n d kívül óvat o s a n kell eljár n u n k. Ne m s z a ba d m egkísérelni a nyílt t ö ré s h elyre té telét, m e r t e se tleg s úlyos vér z é s t, vagy idegsér ülés t oko z h a t u n k. A f ej é s k op on ya s érülé s ei a fe dél ze te n n e m ritkák: h al z olás kö z be n a b u m s é r ülés t o k o z h a t, a vize s fe dél ze te n és a lépc s ő n kö n nye n m egcs ú s z h a t u n k é s be ü t h e tj ü k a fej ü n k et. A k o p o nya s ér ülés e, e se tleges t ö ré se u t á n a sé r ülé sek u t á n k u t a tva t a pi n t s u k át a fejet.. Folya m a t o s a n ellen ő riz z ü k a sé r ült lég zé sé t és p ul z u s á t. Esz m életves z té s, h á nyá s e se té n h ala dék t ala n ul kérj ü n k o rvo si segít séget. Gon d olju n k a b ölcs m o n d á s r a, m ely s z e ri n t Periculu m in m o r a, (Ves zélyes a h alogat á s,) m e r t a z agy nyo m á s foko z ó d á s a h alálos s z öv ő d m é ny. Figyeljük a s é r ült p u pilláit, m e r t h a a két s z e m b ogá r eltér ő n agyság ú les z, a z a ko p o nyá n belüli nyo m á s e m elke d é s ét jele z h e ti. ÉGÉSEK Ha valakinek t ü z e t fogot t és ég a r u h ája, a legfo n t o s a b b AZONNAL eloltani a tü z et. Ha p o r oltó ni ncs a kö zelbe n, a kko r fekte s s ü k le a s z e m élyt, é s olt s u k el a láng o t ú gy, h ogy vala milyen h o z z áfér he t ő a nyaggal pl d. ka bá t t al, p o nyvával letakarj uk. Ha va n csa p a k ö z elbe n, ö n t s ü n k egy vö dö r vizet r á, vagy h a s z n álj uk a vize s t ö ml ő t. Bizo nyo s o dj u n k m eg ar r ól, h ogy mi n d e n p a r á z sló r u h á z a t o t elolto t t u n k, ni ncs la p p a ng ó t ű z. Hő o k o zta s e b e k é s forrázás o k o zta s érülé s e k: Az ö s s z e s h ő oko z t a égé si se b e t a z o n n al h ű te ni kell, a milyen gyor s a n csak lehet folyó hi d eg víz zel (te ngerví z zel vagy é de sví z zel),legalább 1 0 p e rce n ker es z t ül, vagy hi d eg vize s m e d e ncé be m e ríté s s el. Ha n e m lehe t séges a z égési s ér ülés t a h elys zíne n h ű te ni, a se be s ülte t olya n h elyre kell vin ni, a h ol h ű te ni lehet. A r u h á z a t o t p r ó b álj u k gyengé d e n leve n ni, d e n e p r ó b álj uk leté p ni a b ő rrel együ t t. Az éget t te r ület re 18

19 19 s e m milyen ke n ő csö t n e t együ n k, s eb hi n t ő por r al be s z ó r ni s zigor ú a n tilos. Ha t ö b b ó rá nyira vagyu n k a p a r t o k t ól, ke re s s ü n k a m e n t ő lá dá ba n égési s ér ülés fe dé sér e kés zíte t t s p eciális, s z á r a z, a z éget t t er üle t nél n agyob b fe d ő köté s t. (A s te ril fe d é s s el a p á r olgá s t és a felülfer t ő z ő dé s t el ő z z ü k m eg.) Nagyo b b te s tfelület égése e se té n a dj u n k a s ér ült nek fáj dalo m - csilla pító t, itas s u n k vele s o k folya déko t, fek tes s ü k le, lábait e m elj ük m eg é s ny ugt a s s u k m eg, h ogy a segíts ég m á r ú t b a n van. Olyan s úlyos égé si sé r ülé sek ese té n, a m elyeket vár ha t óa n s okk követ, a z o n n al kérje n r á dió n o rvosi t a n ác s o t, a milyen h a m a r csak lehet. Villam o s áram o k o zta é g é si s érülé s e k é s az áramüté s o k o zta halál A p a r ti ár a m o t a h ajó n h a s z n álva, p él d á ul a z akk u m ulá t or t ölté se kö z b e n egy s ér ült 2 2 0V - o s ve ze ték ár a m ü t é s t oko z h a t. Figyeljü n k a s ajá t bi z t o n s ág u n k r a, h ogy n e mi legyü n k a követke z ő balese ti s ér ült! Ügyeljü n k a r r a, h ogy a mikor kö zele d ü n k a z ár a m ü t é s t s z e nve de t t s z e m élyhe z, először k a pcsolju k ki a z ára m ot. (Vigyá z z u n k, h ogy egy a s é r ültr ő l n e m t u d ó s z e m ély - vis s z a n e ka pc s olja a f ő ka pcs oló t!) Ha n e m lehe t s ége s a z á r a m kika pc s olá sa, m é rlegeljük: lehe t sége s - e s zigetelni m ag u n k a t, mielő tt m egé rin te né n k a s é r ültet, h a s z n álj u n k gu mike s z ty ű ket, g u micsi z m á t vagy állju n k s zigetelő gu mis z ő nyegre. A sé r ült s z e m élyrő l a villa m o s ve ze tékek far ú d d al, fa b ú t o r o kkal - s z é kkel, s zigetelt z si n ó r r al, kö téllel vagy egyéb n e m fé m e s a nyaggal t ávolít ha t ó k el. Ezu tá n a z o n n al ellen ő ri z ze a s ér ült léleg z és ét é s s zívveré sé t. Ha a sé r ült n e m léleg zik, alkal m a z z a a m e s t er s ége s lélege z te té s t. Ha a s zívverés m eg állt, alkal m a z z a a s zív m a s s z á z s t. Ha a sé r ült léleg zik, tis z t a víz z el h ű t se a m egéget t t er ülete t és u t á n a tis z t a, s z á r a z k ö té s s el fe dje be a z éget t te r ületeket. A villa m o s á r a m oko z t a égési s é r ülések ke z elése m egegye zik a h ő oko z t a égési s ér ülé sek ke z elésével. A ke zelés he z t a r t o zik a fáj d alo mc silla pítá s, a s o k k m egelő zése, vagy h a m á r kialak ult, a ke z elése é s a fer t ő zé sek m e gel ő zé se. A villa m o s á r a m ü t é s t követ he ti a lég z ő kö z p o n t bé n ulá sa, es z m életves z t é s, és a z o n n ali h alál. FRECCSENŐ VEGYI ANYAGOK A p a r ti m u n k á k, a h ajó fes té se kö z be n vegyi a nyag pl d. hígító ker ül he t a b ő r ü n k r e, vagy freccse n he t a s z e m ü n k be. Ilyenko r t ávolíts u k el a s z e n nye ze t t r u h á t. A s é r ültet m o s s u k le víz zel, a vegyi a nyagot m o s s u k le a b ő rr ő l, m o s s u k ki a s z e m b ő l. ELŐSZÖR A SZEMEKBŐL MOSSUK KI A VEGYI ANYAGOKAT, m e r t a s z e m e k k ülö n ö s e n s é r üléke nyek vegyi a nyagok fr öccse nés ével s z e m b e n. Ha csak a z egyik s ze m b e fr öccse n t a vegyi a nyag, úgy m o s s u k ki a s z e m e t, h ogy m egaka d ályo z z u k, h ogy a vegyi a nyag a z a rco n á t a m á sik, m ég é p s z e m b e is beleju s s o n. 19

20 20 A NAPOZÁS VESZÉLYEI Kelle m e s a nyári n a p s ü té s, d e n e fele dj ü k, ilyenko r s z á m o s ves z ély fe nyeget. A n a p o z á s r a s z ü k s ége van s z e rve z e t ü n k ne k, á m ügyeljü n k a r r a, h ogy a z á hít o t t b a r n a s zí n t csak foko z a t o s a n érj ü k el. A m é rté ktelen n a po z ás kö n n ye n oko z h at m a r a d a n dó k árosodásokat. A h ajó ve ze t ő jeké n t felelü n k olya n u t a s ai nk egés z s égéér t is, akik n e m bi z t o s, h ogy t u d ják: nyílt víze n kö n nye bb leégni! Ha valaki n e m aka r le m o n d a ni a n a pf ü r d ő zé s r ő l, a n a p o z á s r a a legalkal m a s a b b id ő a kor a d élelő tt és a kés ő d élu t á n. Ám e z e n kí vül a z is fo n t o s, h ogy milye n fé nyvé d ő fakt or ú n a p k r é m m el, illetve n a p t ejjel m e ré s z k e d ü n k ki a n a p s ü t ö t t e h ajór a. Éss ze r ű n a p o z á s s al és m egfelelő fé nyvé d ő h a tá s ú n a p o z ó ké s zít m é nyekkel te h á t elejét vehe tj ük a ves z élyes b ő rkár o s o d á s n a k. A jó n a p k r é m e k nél és t ejek nél n e m c s a k a jó fé nyvé d ő h a t á s fo n t o s, h a ne m a k ülö n b ö z ő vita mi n o k jele nléte is. Az s zi n té n elvár ás egy ilyen ké s zít m é n nyel s z e m b e n, h ogy h a m a r be s zívó djo n a b ő r be és a vízbe n n e p e regje n le. A t ű z ő n a p o n k ülö n ö se n, h a elals z u n k ko m oly égési s ér ülé seket s z e nve d h e t ü n k. A s z ő ke, ér z é ke ny b ő r ű ek nek k ülö n ö s e n vigyá z ni uk kell a n a p o z á s s al és akk o r is, h a s z a b a d b a n m o z og n a k. Az er ő s n a pf é ny a b ő r leégése, kis z á r a d á s a, r o s s zi n d ulat ú b ő rbeteg ségeke t is oko z h a t. Ezek elker ülése ér d eké be n hívjuk fel u t a s ai nk figyel mé t, h ogy mi n él kevesebb id ő t t ölts e ne k a t ű z ő n a p o n. Az alko h olfogyas z t á s és bi z o nyo s gyógys z e rek Pl. Doxicyclin fé nyér z éke nységet oko z n a k. Has z n álja n ak er ő s fé nyvé d ő h a t á s ú k r é m e t, viselje nek fejfe d ő t, a z a rcr a és o r r a ár nyékot vet ő s a p k á t, tilt s u k ki a z alko h olt a fe dél ze t r ő l. A h elyese n alkal m a z o t t n a pf ü r d ő b ő r ü n k egye nletes ba r n ulá s á t jele n ti. Ajá nlo t t a n a p o z á s u t á ni t u s s olás: e z a verejtékkel b ő r ü n k r e t a p a d ó s z e n nye z ő dé seke t, k ó r o k o z ó k a t is eltávolítja. Nyáro n t ö b bet iz z a d u n k, foko z o t t a h ó n alj é s a láb verejté ke z é s e segíti a kó r ok o z ó mi kr o b ák els z a p o r o d á s á t. A tis z t álko d á s h o z fok o s f ü r d ő vize t h a s z n álj u n k. Min d e n k é p p e n ker ülj ük a t úl z o t t felhevülés t, a m ely a n o r m ális te s t h ő mé r s éklet el lenére felt ű n ő s á p a d t s ággal, gyengeséggel, hi deg verejtékkel, bo r z o ngá s s al, re s z keté s sel, gyor s és "elnyo m h a t ó" p ul z u s s al jár. Ha a b aj m égis m egt ö r t é n n e, a b et eget vigyü k ár nyékba h ű vös h elyre é s be t aka rva fekte s s ü k le. A s ó s víz itat á s a p ó t ol h a tja a s z e rve ze t folya dék - és s ó ves z t e ségét. A nap s z úrás a vé d tele n fejet ér t kö zvetlen, er ő s n a p s ugá r z á s h a t á s ár a kialak uló r o s s z ér z é s. Jelle m z ő t ü n e te a kifeje z e t t e n vörö s, for r ó a rc, a h ű vös te s t, a ny ug ta lan s ág, a fejfájás, a r o s s z ullét, a m ely aká r áj ulás h o z, es z m életves z té s he z is ve ze t h e t. A kisgyerekeket k ülö n ö se n fenyegeti a n a p s z ú r á s, his z e n "véd ő er ny ő ké n t" s z ol gáló h aj u k m ég véko ny, ő k, h a t úl s o káig va n n ak a n a p o n, h a m a r lá z a s ak és felt ű n őe n s á p a d t a k les z ne k. A n a p s z ú r á s ba n s z e nve d ő t is vigyük ár nyékba, a fejét m a g a s ab b h elyre fekte s s ü k le é s vize s ke n d ő vel b o r oga s s u k. A felh ő s id ő n e téves s z e n m eg b e n n ü n ke t. Ne fele dj ük, h ogy ilyenkor is leéghet b ő r ü n k, s ő t, a s z él és a s ó s víz fok o z z a a ves z élyt. 20

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ALACSONY ENERGIFELHASZNÁLÁSÚ LAKÓÉPÜLETEK ÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A++ az Energia Unió Zrt és a ProKoncept Építési Rendszer támogatásával Energiatudatos, Klímabarát élhetőbb Otthon, legyen

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 17., péntek 30. szám Ára: 2047, Ft TARTALOMJEGYZÉK 4/2006. (III. 17.) MNB r. A Bartók Béla születésének 125. évfordulója emlékérme kibocsá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK 70/2007. (IV. 14.) Korm. r. Egyes mun ka vé del mi tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 2948

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 3113-3264. OLDAL 2008. június 2. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 1365 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

116. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

116. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. au gusz tus 26., péntek 116. szám TARTALOMJEGYZÉK 34/2005. (VIII. 26.) EüM r. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrõl

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 3. szám 2008. már ci us 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4 Tartalom Bevezetés.2 Vezetékdaraboló automaták.3 Csupaszoló automaták.4 Csupaszoló és krimpelő automaták.6.1 Bevezetés A krimpelési fo lya ma tok és sze rû sí té se meg kö ve te li az egyes mun ka lé pé

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2089-2192. OLDAL 2008. május 8. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 30., kedd 64. szám TARTALOMJEGYZÉK 127/2006. (V. 30.) Korm. r. A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát Köz tár sa ság Kor - mánya között

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes ag rár tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról.... 15832

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben