KIK Veszprémi Tankerülete Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola 8200 Veszprém, Csap u. 9. OM azonosító KIK azonosító

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIK Veszprémi Tankerülete Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola 8200 Veszprém, Csap u. 9. OM azonosító 037201 KIK azonosító 178026"

Átírás

1 KIK Veszprémi Tankerülete Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola 8200 Veszprém, Csap u. 9. OM azonosító KIK azonosító PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült november 27-én A tantestület módosította és elfogadta a március 26-i nevelőtestületi értekezleten Mottó: "Nevelés az, ami megmarad, ha már mindent elfelejtettünk, amit a tankönyvből tanultunk". (Marx György)

2 Tartalomjegyzék Irányadó jogszabályok... 6 Érvényességi idő:... 7 A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁNAK KÖRÜLMÉNYEI:... 7 A Pedagógiai Program értékelése és felülvizsgálata... 7 A Pedagógiai Program nyilvánossága... 7 BEVEZETÉS... 9 A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE: NEVELÉSI PROGRAM Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A teljeskörű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendje A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendje A szülő, tanuló, pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának formái A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai

3 A felvétel és az átvétel Nkt. keretei közötti helyi szabályai, valamint szakképző iskola tekintetében a szakképzésről szóló törvény felvételre, átvételre vonatkozó rendelkezései Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai, szükség esetén különbözeti vizsgával, egyéni segítségnyújtással, türelmi idő biztosításával vagy évfolyamismétléssel Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv 90 Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje Az otthoni, napközis, tanulószobai felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai Az iskola helyi tanterve Megjegyzések az óratervekhez (új, szakközépiskolai képzések) Megjegyzések az óratervekhez (Kifutó képzések) Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások és azok óraszámai, az előírt tananyag és követelmények A közgazdasági szakközépiskolai képzés óratervei Az iskolai képzés óratervei felmenő rendszerben A választott kerettanterv által meghatározott óraszám feletti kötelező tanórai foglalkozások megnevezése, óraszáma Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei, figyelembe véve a tankönyv térítésmentes igénybevétele biztosításának kötelezettsége A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósításának részletes szabályai A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja az intézményben A választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá ezek esetében a pedagógusválasztás szabályai

4 Azon választható érettségi vizsgatárgyak megnevezése, amelyekből a középiskola tanulóinak közép- vagy emelt szintű érettségi vizsgára való felkészítését az iskola kötelezően vállalja Az egyes érettségi vizsgatárgyakból a középszintű érettségi vizsga témakörei A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő ellenőrzési és értékelési módja Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzetiség kultúrájának megismerését szolgáló tananyag elhelyezése iskolánk pedagógiai programjában A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek Az egészségnevelési és környezeti nevelési elvek érvényesülése a Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskolában A tanulók jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának, szorgalmának értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó elvek A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések A VESZPRÉMI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA SZAKMAI PROGRAMJA A szakmai program kidolgozását meghatározó tényezők Pénzügyi-számviteli ügyintéző Idegen nyelvi titkár MELLÉKLETEK I. sz. melléklet: Közgazdasági szakközépiskola: közismereti tantárgyak tantervei felmenő rendszerben. Belépő a 9. évfolyamon a 2013/2014. tanévben II. sz. melléklet: 4

5 Teljes szakmai program: kifutó kerettantervi és OKJ képzések, belépő szakközépiskolai kerettanterv és OKJ szakképesítések bemutatása III. sz. melléklet: Szakképzési helyi tanterv ) A közgazdasági szakközépiskola szakképzési tanterve a évfolyamra (egységes valamennyi ágazaton (specializáción) OKJ Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ Vállalkozási és bérügyintéző OKJ Ügyviteli tikár IV. sz. melléklet: Helyi tanterv az Ügyviteli titkár szakképesítéshez (Ügyvitel ágazat helyi szakképzési tanterve a szakképző évfolyamon) V. sz. melléklet: Helyi tanterv és szakmai program kifutó rendszerben Kifutó képzések óratervei (utolsó beiskolázás a 2012/2013. tanévre történt) A közismereti tantárgyak tantervei A közgazdasági szakmacsoport szakmai alapozó elméleti és gyakorlati tantárgyainak helyi tanterve Kifutó OKJ szakképesítések helyi tanterve VI. sz. melléklet: Az érettségi vizsga követelményei, témakörei közép-és emelt szinten 5

6 Irányadó jogszabályok 2011c. évi CXC. törvény a köznevelésről /2012. (VIII: 31.) EMMI rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról és a köznevelési intézmények névhasználatáról 22/2013. (III. 22.) EMMI rendelet Egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 229/2012. () Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról a közoktatási törvény hatályban levő paragrafusai 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről 23/2013. (III. 29.) EMMI rendelet a a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet, az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII.9.) Kormányrendelet, A Kormány 84/2013. (III. 21.) Korm. rendelete egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról: o 1. Az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjérõl szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet módosítása o 2. Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítása a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 12/2013. (III. 28.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet módosításáról, valamint egyes, szakmai és 6

7 vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről 14/2013.(IV. 5.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről Érvényességi idő: A Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Programjának érvényességi ideje az intézmény nevelőtestülete elfogadó határozatának dátumától, valamint az intézményvezető jóváhagyó nyilatkozatától a következő módosítás vagy más egyéb változtatást követő elfogadó határozat dátumáig tart. A Pedagógiai Program módosításának körülményei: A Pedagógiai Programot, annak módosítását, vagy egyéb változását az iskola munkaközösségeinek szakmai ajánlása alapján a tantestület tantestületi értekezleten fogadja el, amit a Szülői Szervezet és a Diák Önkormányzat véleményez. Az így kialakított dokumentumot a tantestület jóváhagyásra felterjeszti az intézmény vezetőjének. A Pedagógiai Program értékelése és felülvizsgálata A Pedagógiai Programot a fenntartó az általa meghatározott módon és rendszer szerint értékeli és felülvizsgálja. A Pedagógiai Program nyilvánossága A Pedagógiai program nyilvános, megtalálható nyomtatott formában az iskola igazgatói irodájában, könyvtárában, valamint elektronikus formában az iskola honlapján. (http://vkozgaz.hu) A Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola november 27. napján elfogadott pedagógiai programját a tantestület március 26-án tartott értekezletén módosította. 7

8 8

9 BEVEZETÉS A Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola jogelődjének alapítási éve: Az intézmény közel 120 éve a város, a megye középfokú közgazdasági (korábbi terminussal kereskedelmi) szakemberképzésének bázisa. Az itt végzett diákok a legkülönfélébb gazdasági szervezetek, közigazgatási intézmények számviteli, pénzügyi, igazgatási, adminisztratív tevékenységébe kapcsolódhatnak be, vagy felsőfokú intézményekben tanulhatnak és szerezhetnek diplomát. Az iskolánknak jó a presztízse, mert jó színvonalú a szakemberképzés, a végzőseink fegyelmezett, jó munkaerőt jelentenek a munkáltatók számára. Az elhelyezkedési esélyeik, a kereseti lehetőségeik megnyugtatóak, a társadalmi ranglétrán való felemelkedésük valószínűsége is megfelelő. Az intézmény belső rendje, fegyelme, nevelőtevékenysége és a tradíciói jó feltételeket szolgáltatnak a sikeres tanulmányi munkához, a diákok személyiségjegyeinek jó irányú fejlődéséhez. 9

10 A pedagógiai program felépítése: 1. Nevelési program, 2. Helyi tanterv és szakmai program a 2013/2014. tanévtől kezdődően a 9. évfolyamon felmenő rendszerben: szakközépiskolai kerettanterv helyi adaptációja 2.1 A közgazdasági szakközépiskolai óratervek 2.2 Közgazdasági szakközépiskola: közismereti tantárgyak tantervei felmenő rendszerben. Belépő a 9. évfolyamon a 2013/2014. tanévben I. sz. mellékletben 2.3 Teljes szakmai program: kifutó kerettantervi és OKJ képzések, belépő szakközépiskolai kerettanterv és OKJ szakképesítések bemutatása mellékletben 2.4: Szakképzési helyi tanterv A közgazdasági szakközépiskola szakképzési tanterve a évfolyamra (egységes valamennyi ágazaton (specializáción) OKJ Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ Vállalkozási és bérügyintéző OKJ Ügyviteli tikár ) III. sz. mellékletben 2.5 Helyi tanterv az Ügyviteli titkár szakképesítéshez a szakképző évfolyamon) IV. sz. mellékletben 3. Helyi tanterv és szakmai program kifutó rendszerben az utoljára a 2012/2013. tanévet megelőzően indított évfolyamokra 3.1. Kifutó képzések óratervei (utolsó beiskolázás a 2012/2013. tanévre történt) 3.2 A közismereti tantárgyak tantervei 3.3 a közgazdasági szakmacsoport szakmai alapozó elméleti és gyakorlati tantárgyainak helyi tanterve 3.4 Kifutó OKJ szakképesítések helyi tanterve V. sz. mellékletben 3.5 A középszintű érettségi tantárgyak követelményei, témakörei, VI. sz. mellékletben II. sz. 10

11 Nevelési program 11

12 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Pedagógiai programunkban a nevelés fogalmát egy tágabb és egy szűkebb értelemben is használjuk. Tágabb értelemben annyiban, hogy a nevelés az oktatást és a képzést is magába foglalja, szűkebb értelemben pedig csak a sajátosan nevelési feladatokat jelenti. Az oktató és a nevelőmunka fő célja egy jobb, tökéletesebb nemzedék létrehozása, azzal, hogy műveltséget, képzettséget adunk, a tanulót a kultúra iránti fogékonyságra neveljük, klasszikus illetve modern emberi értékek közvetítésével. A célok megfogalmazásánál a törvényben rögzítetteken túl figyelembe vettük az iskolánkban felhalmozódott pedagógiai tapasztalatokat, a tradíciókat, a nevelőtestület véleményét (kérdőíves felmérés), a szülők iskolával kapcsolatos meglátásait (kérdőíves felmérés), a diákjaink körében végzett közvélemény-kutatás eredményét. A nevelés értékteremtés és értékközvetítés, aminek közösségi és önfejlesztő funkciója van. Nevelési érték a konstruktív életvezetés, amely közösségi és egyéni érdekekből áll, szociálisan értékes és az egyén számára is hasznos. A konstruktív életvitel konstruktív magatartás- és tevékenységi repertoár kiépítésével valósítható meg. Az egyén életvezetését tettei, alkotásai, vagyis magatartása és tevékenysége alapján értékelhetjük. A kívánatos tevékenységek kialakulása a szubjektív személyiségvonások fejlesztése során realizálódik. Ki kell fejleszteni a személyiség ösztönző-regulázó sajátosságcsoportjait, amelyek meghatározzák a személy aktivitását és döntéseit. A Nemzeti Alaptantervvel, és szakközépiskolai kerettantervvel összhangban iskolánk a következő fő fejlesztési területeket, nevelési célokat tűzi ki: Iskolánk általános célja, hogy érvényesítse a humánus értékeket, közvetítse az egyetemes és nemzeti kultúra alapértékeit, testi és lelki egészségre törekvő, az 12

13 emberi kapcsolatokban igényes felnőtteket, demokratikus elveket követő állampolgárokat neveljen, akik képesek a társadalmi, gazdasági, technikai változások követésére és az ezekhez alkalmazkodó cselekvésre. Arra törekszünk, hogy felkészítsük tanulóinkat a társadalmi jelenségek, kapcsolatrendszerek megértésére, alakítására, az alkalmazni képes tudás megszerzéséhez nélkülözhetetlen munka felvállalására. Mindehhez nélkülözhetetlen a tanulók tudatos, önkéntes, aktív, segítőkész együttműködése az iskolával. További célunk, hogy előmozdítsuk a tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását, fejlesztését; a nevelési-oktatási folyamat segítse elő a tanulók előzetes ismereteinek, tudásának, nézeteinek feltárását, adjon módot tudásuk átrendezésére, továbbépítésére, integrálására. Nevelési programunkban nevesítjük a nemzeti Alaptantervben taglalt fejlesztési területeket: Az erkölcsi nevelés A tanulóban alakuljon ki a megfelelő kötelességtudat, értse egyéni és közösségi (társadalmi) felelősségének jelentőségét. Ismerje fel, hogy az egyes törvények és társadalmi egyezségek általában azért érvényesek, mert saját magunk által választott etikai elvek követésén alapszanak. Értse meg a normakövetés társadalmi jelentőségét és a normaszegés következményeit, legyen képes egy-egy közösség etikai elveinek felismerésére és a különböző kultúrák etikai elveinek összevetésére. Értse az etikai elvek, a normák és a törvények kapcsolódását. Képes legyen értékkonfliktusok felismerésére, kezelésére. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés Ismerje a magyar történelmi személyiségeket, feltalálókat, tudósokat, művészeket, sportolókat, tudatosul benne munkásságuk (egyetemes) jelentősége. Ismerje a szakmája fejlődésével kapcsolatos fontosabb magyar találmányokat, a szakmájában ismert kiemelkedő magyar személyiségeket. Legyen tisztába nemzeti ünnepeink jelentőségével, kontextusával, hagyományaival. Vegyen részt a nemzettel, a hazával való érzelmi azonosulást erősítő tevékenységekben. Ismerje a népi hagyományokon 13

14 és vallási gyökereken alapuló éves ünnepkört, legyen tapasztalata ezekhez kötődő szokásokról. Ismerje lakóhelye és iskolája környékének természeti és kulturális örökségét, a helytörténeti események főbb állomásait. Ismerje az UNESCO kulturális örökség kincséhez és a magyar örökséghez tartozó kiemelkedő jelentőségű hazai természeti és kulturális értékeket. Tájegységekhez kötve is ismerje a hungaricumokat. A hagyományos (népi) életmód, szokások megismerésén keresztül értékelje ezek fenntarthatósággal kapcsolatos szerepét. Ismerje a nemzeti kultúrák jelentőségét, tiszteli a különböző népek és kultúrák hagyományait. Állampolgárságra, demokráciára nevelés A tanuló értse az egyén felelősségét a közösség fenntartásában és a normakövetésben. Ismerje alapvető állampolgári jogait és kötelességeit, a normaszegések társadalmi jelentőségét, képes legyen az antidemokratikus eljárások, a korrupció és a hatalmi visszaélések veszélyével kapcsolatban érvelni. Ismerje a demokratikus jogok fenntartásáért küzdő szervezeteket, és tudjon példát hozni az ENSZ és az Európai Unió ezzel kapcsolatos tevékenységére. Gyakorolja jogait és kötelességeit szűkebb környezetében, ismerje és tisztelje szűkebb közösségének tagjait, törekedjen a jó együttműködésre az együttélésben. Képes legyen a helyi közösségekkel való együttműködésre, ismerje a civil szervezetek működési formáit és lehetőségeit. Önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztése A tanulóban tudatosuljon, hogy számos olyan mindennapi élethelyzet van, ahol az ember személyisége alapvető befolyással bír céljai elérésére, a társas kapcsolatai alakítására, feladatai elvégzésére. Legyen tisztába a társas kapcsolatok építésének lényegével, és az emberi együttműködés lehetőségeivel. Rendelkezzen a harmonikus (társas) kapcsolatok kialakításához megfelelő ismeretekkel, készségekkel, empátiával; ez jellemezze a tőle különböző embertársaival való kapcsolatát is. Tudjon különbséget tenni az ideális és a reális énkép között és tisztában legyen azzal, hogyan befolyásolhatja a társas környezet az önmagáról alkotott képet. Ismerje fel a normakövetés szerepét, fontosságát. A családi életre nevelés 14

15 A tanuló tudatosan készüljön az örömteli, felelősségteljes párkapcsolatra, a családi életre. Jártas legyen a munkaeszközök célszerű, gazdaságos használatában, kialakítja egyéni, eredményes munkamódszereit. Ismerje meg a háztartásban, közvetlen környezetében alkalmazott, felhasznált anyagokat (különös tekintettel az egészségkárosító anyagokra). Képes legyen önálló életvitelét, önmaga ellátását megszervezni, szükségleteit tudatosan rendszerezni, rangsorolni, ismeri a takarékosság-takarékoskodás alapvető technikáit. Ismeri a családtervezési módszerek alkalmazásának módját, ezek előnyeit és kockázatait, tud ezzel kapcsolatban információkat keresni és azokat döntéseiben felhasználni. Tud információkat szerezni a szexuális problémákkal kapcsolatban, ugyanakkor képes felismerni egyes információforrások veszélyeit. Tudja, hová fordulhat krízishelyzetekben. Képes tájékozódni a gyermekszülést és az örökbefogadást érintő kérdésekről. Érti a családnak a társadalomban betöltött szerepét. Érti a családtagok felelősségét a család egységének megtartásában, belátja a szerepek és feladatok megosztásának módjait, jelentőségét. Értelmezi a szülői és gyermeki felelősség fogalmát, tiszteli a különböző generációk tagjait. A testi és lelki egészségre nevelés A tanuló tudja, hogy környezetünk is hatással van testi és lelki egészségünkre, ezért igényévé váljon környezetének tisztán tartása, szépítése és a személyes higiéné. Legyen képes egészséges étrend összeállítására, ismerje a mennyiségi és minőségi éhezés, valamint az elhízás kockázatait. Tájékozott legyen az e témakörben meglévő elemi lakossági szolgáltatásokról, azok használatáról. Ismerje a kultúra szerepét a lelki egészség megőrzésében. Képes legyen stressz-oldó módszereket alkalmazni, választani. Tudatában legyen annak, hogy életvitelét számos minta alapján, saját döntéseinek sorozataként alakítja ki, valamint, hogy ez a folyamat kihat testi és lelki egészségére. Ismerje az egészségre káros, szenvedélybetegségek kialakulásához vezető élvezeti szerek használatának kockázatait, tudatosan tartózkodjon ezektől. Ismerje a rizikófaktor fogalmát, legyen képes értelmezni az erre vonatkozó információkat. Tudja, milyen szakemberek segítenek testi és lelki egészségünk megőrzésében és helyreállításában. Tudjon a gyász szakaszairól és az ilyenkor alkalmazható segítő technikákról, ismerje a hospice-szolgáltatás fogalmát. Képes 15

16 legyen értelmezni a gyógyszerekhez tartozó betegtájékoztatót. Ismerje az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés módját, legyen képes tájékozódni a betegjogokról és az orvosválasztás lehetőségeiről. Tisztába legyen a védőoltások szerepével, ismerje ezek alapvető hatásmechanizmusát, tudjon példákat sorolni védőoltásokra. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség A tanuló ismerje fel, ha szűkebb vagy tágabb környezetében egyes emberek vagy csoportok segítségre szorulnak. Az adott helyzethez és lehetőségeihez mérten kötelességének érezze a segítségnyújtást és próbálja ebbe társait is bevonni. Egyes helyzetekben legyen képes felelősséget vállalni másokért (társaiért, a környezetében élő rászorultakért), és vállalásaiért helyt is álljon. Ismerje fel, hogy a beteg, sérült, fogyatékkal élő embereken egyes helyzetekben kötelessége segíteni. Legyen tisztába az önkéntesség értékével, jelentőségével, formáival. Fenntarthatóság, környezettudatosság A tanuló értse a fenntarthatóság, illetve a fenntartható fejlődés különbözőségeit, hogyan függ össze a fenntarthatóság három vetülete (a gazdaságossági, a környezeti és a szociális fenntarthatóság) globális problémákkal. Belátja, hogyan vezetett az emberiség tevékenysége környezeti problémák kialakulásához, értse ezek kockázatát és az ezzel kapcsolatos felelősségét. Képes legyen fokozatosan megérteni és értelmezni egyes globális problémák és a lokális cselevések, valamint az egyéni életvitel közötti összefüggéseket. A tanulóban ébredjen felelősség, hogy saját életvitelével legyen tekintettel a fenntarthatóság kritériumaira. Képes legyen a fenntarthatósággal kapcsolatban információkat keresni és értelmezni. Értse a nemzetközi összefogás jelentőségét a fenntarthatósággal kapcsolatban. Pályaorientáció Tudatosuljon a tanulóban, hogy élete során többször pályamódosításra kerülhet sor, ezért is van jelentősége a folyamatos tanulásnak, önképzésnek. Megfelelő ismeretekkel rendelkezzen tervezett szakmájával, hivatásával kapcsolatban, munkaerő-piaci lehetőségeiről, munkavállalói szerepéről. Felkészült legyen az álláskeresésre, tisztában legyen azzal, milyen személyes tulajdonságokkal, 16

17 ismeretekkel, gyakorlatokkal és képességekkel rendelkezik. Értse, hogy ezek közül melyek piacképesek, és melyek állnak kapcsolatban az általa kitűzött céllal, illetve, hogy a munkáltató érdeklődését melyek keltik fel igazán. Képes legyen önéletrajzot készíteni, vagyis képes írásban összegezni céljait, képességeit, végzettségét, felkészültségét és mindazt, amit az alkalmazónak egy konkrét állással kapcsolatban nyújtani tud Gazdasági és pénzügyi nevelés A tanuló rendelkezzen ismeretekkel az Euro-övezetről, a valutaforgalomról, a tőzsdeindexről, a GDP-ről és ezek hatásairól az ő személyes életében. Törekedjen arra, hogy a fejlődési, megélhetési, biztonsági, önérvényesítési, társas szükségleteit minél magasabb szinten, tartalmasabb életvitelben elégítse ki. Érzékelje az anyagi és a kapcsolati tőke értékét és szerepét a társadalomban. Képes legyen eligazodni pénzügyi és közgazdasági fogalmak között. Képes legyen információkat keresni és értelmezni különböző egyéni pénzügyi döntésekkel (pl. befektetések, hitelek) kapcsolatban. Kellő ismerettel rendelkezzen ahhoz, hogy pénzintézetnél számlát nyisson és azt használja. Médiatudatosságra nevelés A tanuló tudatosan válasszon a tanulását, művelődését és szórakozását segítő médiumok között. Képes legyen a média által alkalmazott figyelemfelkeltő eszközöket, képi és hangzó kifejezőeszközöket értelmezni, médiatartalmakat használni, megfelelő kommunikációs stratégiával rendelkezzen a nem kívánatos tartalmak elhárítására. A tanulás tanítása A tanuló tanuljon meg jegyzetelni, képes kiemelni a lényeget a hallott vagy az olvasott szövegből. Képes legyen saját tanulási stílusának, erősségeinek és gyengeségeinek megfelelő tanulási stratégiák kialakításával önálló tanulásra. A tanuló ismerje az időmenedzsment jelentőségét, alkalmazza az ezt segítő technikákat. Képes legyen a különböző információkat különböző formában feldolgozni és rendszerezni, használja tudásmegosztó és tudásépítő platformokat. A tanulás folyamatában gyakorolja a szóbeli, az írásbeli és a képi kifejezés különböző formáit. Tudjon különböző 17

18 természeti és társadalmi jelenségeket megkülönböztetni, összehasonlítani; alkalmazza a különböző tantárgyakban szerzett ismereteit ezek értelmezésében. A nevelőmunka tekintetében fontosnak tartjuk az alábbi alapelvek megfogalmazását: az iskolai és a szabadidős tevékenységek összegződésének (integrációjának) elve, a kötelező és a szabadon választható tevékenységek egységének elve, a fizikai, a szellemi és az erkölcsi fejlődés egységének és egyenértékűségének elve, objektivitás és korrektség a tanár diák viszonyban elve. Alapelveinkben rögzítjük a tanulói érdek elsőbbségét: minden tanuló (szükségei és elegendő terhelés mellett) jusson hozzá a megfelelő színvonalú ellátáshoz minden tanuló kapja meg a segítséget ahhoz, hogy képessége, tehetsége, személyisége minél teljesebben kibontakozhasson, ismeretei elegendőek és korszerűek legyenek minden tanuló ügyében körültekintően, méltányosan, emberségesen, mérlegelve a többi tanuló érdekét is, a lehető legjobb döntést kell meghozni. Az egyenlő bánásmódról, az esélyegyenlőségről, mint alapvető követelményről a következőt valljuk: minden diák a vele összehasonlítható helyzetben lévő másik diákkal (személlyel) azonos feltételek szerint, azonos színvonalú ellátásban részesüljön ha az iskola, a tanár mégis megsérti az egyenlő bánásmód elvét, akkor annak következményeit a lehető leggyorsabban orvosolni kell (ezzel azonban nem sérthetjük más tanuló érdekeit, jogait). 18

19 A hátrányos megkülönböztetés tilalma iskolánkban eddig is élt és a jövőben is az alapvető elveink egyike lesz. Pedagógiai gyakorlatunkban tilos a tanulóink közötti, a tanuló számára hátránnyal járó bármiféle alapú különbségtétel, Sohasem alkalmazunk tanulóval vagy tanulói csoportokkal szemben nevelési, oktatási szolgáltatásainkban illetve a tanulói jogok területén kizárást. Semmiféle korlátozást nem gyakorolunk a tanulók azon törekvésével szemben, amely a színvonalas tanulmányi munka, a jó irányú személyiségfejlődés, a vizsgákra való minél jobb felkészülésre irányul. Nem sértjük az egyenlő bánásmód elvét azzal sem, hogy egyes diákokat vagy diákcsoportokat kedvezményben részesítünk úgy, hogy azzal más diákoknak hátrányt okoznánk. (Természetesen az objektív alapú, szükségszerű és jogszerű büntetés vagy jutalmazás szükséges és elégséges mértékkel történő alkalmazása nem jelenthet hátrányt a tanulónak, hiszen ezek az általánosan elfogadott pedagógiai intézkedések éppen a diák személyiségének fejlődését, minél teljesebb kibontakozását szolgálják.) Annak legfontosabb mutatói, hogy az alapelveink alkalmazásában mennyire vagyunk sikeresek: a diákok elégedettsége (vizsgálata a diák-önkormányzati panaszösszesítésekkel, kérdőívekkel, az ifjúságvédelmi felelős, a pszichológus meghallgatásával), a szülők elégedettsége (szülői értekezleteken, fogadóórákon a szülői szervezet választmányának ülésein, esetleg kérdőíves megkereséssel szerzünk információt), belső vizsgálataink, állandó ellenőrzéseink eredményei, külső célzott vizsgálatok eredménye. 19

20 A pedagógiai feladatainkat döntően befolyásolja az az embereszmény, emberkép, amelynek jellemzőivel a végzős diákjainknak ideális esetben rendelkezniük kell. Ezek a személyiségjegyek, amelyek tanári munkánk, céljaink középpontjában állnak, az alábbiak szerint csoportosíthatók, mint az emberi értékek rendszere (a csoportosítás természetesen önkényes): Az egyetemes emberi értékek, a morális szféra: Humanizmus, hazaszeretet (hazafiság), becsület, szabadság-, és törvénytisztelet, tolerancia, szolidaritás, az élet szeretete, az ember tisztelete, a társas kapcsolatok megbecsülése, szorgalom, munkaszeretet, önfegyelem, kötelességtudat, megbízhatóság, személyes méltóság megtartása, az esztétikum tisztelete. Mai világunkban különösen fontosnak tartjuk a hazaszeretet, a hazafiság ápolását, az erre irányuló nevelést, abban az értelemben, ahogy erről Babits Mihály vallott Örökkék ég a felhők mögött című művében: "Magyar vagyok: lelkem, érzésem örökséget kapott, melyet nem dobok el: a világot nem szegényíteni kell, hanem gazdagítani. Hogy szolgálhatom az emberiséget, ha meg nem őrzök magamban minden színt, minden kincset, ami az emberiséget gazdagíthatja? A magyarság színét, a magyarság kincsét! De mily balga volnék, ha ugyanakkor más színt, más kincset el akarnék venni, vagy meggyengíteni!" Az ismeretekkel, a készségekkel, a tanulással összefüggő értékek: Szakmai tudás, általános műveltség, pontosság, az olvasás igénye (műveltség), idegen-nyelvismeret, kommunikációkészség, kreativitás, készség az ismeretek gyakorlati alkalmazásában, igényesség, intelligencia, szakmaszeretet, az információforrások felhasználásának készsége. Felelősségérzet, felelősségvállalás, önállóság Fontosságát jelzi a kiemelés. Alapfeltétel a kivitelezésben: a diákok feladattal való ellátása, a megvalósítás színvonalának ellenőrzése, értékelése. A feladat természete: lehet ismeretfeldolgozás (pályázat, stb.) de fontos a gyakorlati 20

21 jellegű megbízás is (pl. szervezőmunka) A műveltségi kontinuitás biztosítása, a kultúra területe Könyvtárhasználat, hangverseny, színház, irodalmi versenyek, múzeumok látogatása, kiállítások, tárlatok megtekintése, stb. az európai keresztény kultúra hagyományai; európaiság. Hagyományok ápolása, tisztelete, továbbvitele helytörténet, lokálpatriotizmus, iskolatörténet, kiállítások, múzeumlátogatások (néprajz) népdal (énekkar lehetőségei) a különféle ünnepekhez (karácsony, húsvét, stb.) kötődő szokások ápolása az iskolai ballagás az Ifjú Közgazdász Napok rendezvényei a Nyakas János szavalóverseny iskolai kiállítások iskolai értesítő, évkönyv készítése Pedagógiai célkitűzéseink megvalósításában (amennyire lehet) számítunk a szülői házra, folyamatos kontaktust tartva az ellenőrzőn keresztül, fogadóórákon, szülői értekezleteken. Nincs könnyű dolga a mai nevelőnek egy olyan világban, amelyben az emberi, szentnek hitt értékek is erodálódnak és (reméljük ideiglenesen) a forintba áztatott cinizmus és a gátlástalan tülekedés a fogyasztás felé az úr. Ezért is, és még ezer okból pedagógiai céljaink megvalósításának főszereplője a tanár, a tanár akkor, amikor egyedül marad a tanítványaival és kezében a lehetőség és a felelősség. 21

22 Nem szabad tehát megfeledkeznünk arról, hogy "A falak ereje nem a kőben, hanem a védők lelkében vagyon." (Gárdonyi Géza: Egri Csillagok) Tanulmányi kirándulás Ez az iskolán kívüli tevékenység a személyiségnevelés, a közösségformálás fontos színtere. Jó lehetőség a tanulók iskolában latens pozitív vagy éppen negatív személyiségjegyeinek felfedezésére. Jó lehetőséget jelent a hazai tájak, üzemek tevékenységének megismerésére, az egészségvédelmi nevelés, a környezeti nevelés erősítésére stb. Sajnos a többnapos távollétek költségesek, a diákjaink jó része pedig anyagilag szerény körülmények között él. Ezért az iskola egyetlen osztályt, illetve osztályfőnököt sem kötelez tanulmányi kirándulás szervezésére. A tapasztalat azt mutatja, hogy a diákok a kirándulásról nem szívesen mondanak le. Ezért az iskola nem kötelezően javasolja az egy napos tanulmányi vagy nevelő jellegű (egészségnevelő, környezeti nevelő, sportoló) kirándulást. A felmerülő költségeket a résztvevőknek kell fedezni, amennyiben a fenntartótól intézményünk nem kap erre a célra támogatást. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Tanulóink személyiségének formálása, a pozitív személyiségjegyek kialakítása minden iskolai dolgozó és pedagógus feladata, kötelessége. Mindenki a maga területén, a maga kompetenciájának körében kimondottan, vagy kimondatlanul (személyes példamutatással is) neveli a vele kapcsolatba kerülő diákokat, úgy hogy a lehetőségként adódó pedagógiai szituációkat a legjobban kihasználja. Nincs az iskolai életnek olyan területe, ahol ez a lehetőség ne lenne adott és kiaknázható. 22

Szakközépiskolánk szerkezeti felépítése:

Szakközépiskolánk szerkezeti felépítése: Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola 1039 Budapest, Zipernowsky utca 4. SZAKKÖZÉPISKOLA A Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola fenntartója 2004. szeptember 1-e óta a Kelta Oktatási

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai program 2014 Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola 9200 Mosonmagyaróvár Régi Vámház tér 6. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja...

Részletesebben

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendeletre épülő helyi tantárgyi programok Fejlesztési területek nevelési

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Radnóti Miklós Általános Iskola Pedagógiai Programja Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:...

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:... Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 4 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben

OM: 028407. Békéscsaba, 2014.

OM: 028407. Békéscsaba, 2014. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BÉKÉSCSABAI TANKERÜLET BÉKÉSCSABAI SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 028407 Békéscsaba, 2014. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program A META - Don Bosco Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a META-Don Bosco Szakközépiskola nevelőtestülete által 2013. május 10-én elfogadott, illetve az intézmény vezetője és a Szalézi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nevelőtestület elfogadta: Igazgató jóváhagyta: 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ISKOLA ÉS KÖRNYEZETE... 2. 1. Iskolánk helye Vác város és a Dunakanyar

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA "Csak az tanítson, aki már eleget tanult." (gróf Széchenyi Zsigmond) 2014. 1 TARTALOM A SZÉCHENYI ZSIGMOND ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programja. Székesfehérvár

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programja. Székesfehérvár Tóvárosi Általános Iskola Pedagógiai programja Székesfehérvár Készítette: a Tóvárosi Általános Iskola vezetése Tartalom 1. Az iskola általános jellemzői... 5 1.1.Dologi feltételek... 6 A pedagógiai program

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program Fabriczius József Esti Gimnázium Pedagógia program 2013-2017 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...4 Az iskola alaptevékenysége... 5 Az intézmény sajátossága... 6 Az iskola földrajzi, társadalmi helyzete, tárgyi

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma Pedagógiai program 2014. Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett

Részletesebben

IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1.

IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1. IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Nevelési Program... 5 1.1 Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Pedagógiai program 2013. március Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Intézmény OM-azonosítója: 031191 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014.

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. TARTALOM TARTALOM 2 BEVEZETÉS 5 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 5

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Ikt.sz:.Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /5700 Gyula Szent István út 38./ Pedagógiai

Részletesebben

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályba lép: 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben Jóváhagyta: Török Ibolya intézményvezető Budapest, 2013. március 26. TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Baptista ESÉLY Szakképző Iskola. PEDAGÓGIAI programja

Baptista ESÉLY Szakképző Iskola. PEDAGÓGIAI programja Baptista ESÉLY Szakképző Iskola PEDAGÓGIAI programja 2014 1 Baptista ESÉLY Szakképző Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készült: 2014. június 30-án a 2013-mas pedagógiai program átdolgozásával Jóváhagyta: igazgató

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 TARTALOMJEGYZÉK ISKOLÁNKRÓL 5

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programja 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 I.1. Küldetésnyilatkozat...5 I.2. Az iskola adatai...6 I.3. Helyzetelemzés...8

Részletesebben

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Bevezetés 1.1. 1. Az iskola: 1.1. Az intézmény szervezete Neve: Tomori

Részletesebben

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.október 01. 1 1.1 A nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja Babérliget Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült: Budapest, 2014. április 30. 1 Tartalomjegyzék: 1. Az intézményről 1.1 Az intézmény adatai 1.2 Az intézmény fenntartója 1.3 Az intézmény 1.4 Az

Részletesebben