ADATLAP. Tevékenységközpontú óvodai nevelés /adaptáció/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ADATLAP. Tevékenységközpontú óvodai nevelés /adaptáció/"

Átírás

1 ADATLAP Az óvoda megnevezése: Általános Iskola és Óvoda Címe: 8194 Vilonya, Papkeszi u. 5/a Telefon/Fax: 88/ A program neve: Tevékenységközpontú óvodai nevelés /adaptáció/ Alapítói jogokkal felruházott irányító szerve: Vilonya Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8194 Vilonya Kossuth Lajos utca 18. Tevékenységének jellege: Közszolgáltató szerv fajtája: Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: közszolgáltató közintézmény önállóan működő Szakágazati besorolása: 8510 Szakfeladatai: Óvodai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Óvodai nevelés ellátás Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység (logopédia) 1

2 I. Bevezetés Nevelői hitvallásunk: tudod e, hogy a kezdet a legfontosabb, általában is, de különösen a fiatal és zsenge lényeknél? Hiszen leginkább ilyenkor lehet őket formálni, s ilyenkor vésődik beléjük az a forma, amelyet bennük kialakítani akarunk. /Platón 31/ / 1. Bemutatkozás (történeti áttekintés) Vilonya 630 lelkes kistelepülés. A Balatontól 10 km-re, Veszprémtől 15 km-re a Sukori-hegy dolomitszikláira épült. Határán átfolyik a Séd patak. A honfoglalás kora óta lakott település. Erődtemploma a XIII: században épült. Lelkésze 1621-től ismert. Református iskolájának tanítóit 1714-től feljegyezték. Csodálatos, hogy egy ilyen kis település mennyire ragaszkodott a történelem viharai közt is iskolájához, tanítójához! A rendszerváltozás után az egyházak visszaigényelték egykori tulajdonukat, így a település hosszú idő után először iskola nélkül maradt. A község képviselőtestülete elhatározta, iskolát épít a falunak. A Gózon Imre tervei alapján felépült négy tantermes iskolát január 7-én vették birtokukba az alsó tagozatos gyerekek. Az épület úgy készült, hogy kis átalakítással alkalmas legyen óvodás korú gyermekek fogadására is, akik a Papkeszi Vilonya községek önkormányzatai által fenntartott Colorchémia lakótelepi óvodába jártak. Sajnos a busszal történő közlekedés miatt a szülők többsége nem tudott munkát vállalni. Egyre erősebbé vált az igény, hogy helyben fogadjuk az óvodáskorú gyermekeket. Az átminősítő eljárás, majd az előírásoknak megfelelő átalakítás után április 30-án elkészült az óvodai szárny is, és a szakhatóságok engedélyezték az 1 óvodai csoport működését. Vilonya Község Képviselőtestülete oktatási intézmény közös fenntartását ellátó társulást hozott létre Berhida Nagyközség Képviselőtestületével. Így a peremartongyártelepi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola (8182 Berhida Peremartongyártelep, Ibolya u. 4.) tagintézményeként működik szeptember 1-től egy óvodai csoporttal. Tevékenységi köre az általános iskolások 1 4. osztályos helybeli képzése mellett az óvodáskorú gyermekek nevelése, napközbeni ellátása. Az étkeztetést a berhidai Süni Napköziotthonos Óvodából szállított étellel oldjuk meg, az óvoda melegítőkonyhával rendelkezik. A helyi igényekhez igazított nyitva tartással igyekezünk segíteni a szülőknek abban, hogy gyermekeik miatt ne érje őket hátrány a munkahelyükön. Reméljük, ezzel csökken a településen a munkanélküliek száma. A szülők többsége fizikai munkás. Többnyire egygenerációs családokban, családi házakban élnek. A szülők viszonylag nehéz anyagi körülményeiből következően növekvő tendenciát mutat a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek száma. 2

3 2. A helyi óvodai program feltételrendszere Óvodánk szerkezetét az alábbi táblázat mutatja be: Csoport száma Maximális gyermeklétszám Óvodapedagógusok száma Dajkák száma Rendszeres gyermekellátást végzők száma - Időszakos gyermekellátást végzők száma 1 fő gyermekorvos 1 fő védőnő 1 fő fogorvos Időszakos felnőtt ellátást végzők száma 1 fő foglalkozás egészségügyi orvos 1 fő asszisztens A működéshez, a feladatok megvalósításához rendelkezünk a megfelelő számú és végzettségű dolgozóval. Az egy csoporttal üzemelő óvodában a nevelőmunkát két óvónő végzi, felsőfokú iskolai végzettséggel. A dajka is rendelkezik a megfelelő szakképesítéssel és gyakorlattal. A hátrányos és veszélyeztetett gyermekek gondozását januárjától Berhida Város Családsegítő Szolgálata látja el. Az iskolaorvosi vizsgálatokat, az egészségügyi szűréseket Dankáné dr. Csontai Erzsébet háziorvos, valamint Székelyné Kendi Ildikó védőnő végzi. A fogorvosi szűrést Peremartonban dr. Németh Attila fogszakorvos látja el. A dolgozók munka-alkalmassági vizsgálata dr. Dézsi Zoltán Csaba feladata. A tárgyi feltételek: Közlekedési útvonalaktól távol, nagy telken épült esztétikus, az óvoda-iskola épülete új, a legutolsó építési követelményeknek megfelel. Külön orvosi szoba, elkülönítő, rokkantak számára feljáró kiépítve, akadálymentesített a közlekedés. A legalapvetőbb felszerelési és berendezési tárgyak adottak, fejlesztésükön folyamatosan munkálkodunk. Kedvező a tárgyi feltétel a mindennapos testneveléshez, hiszen rendelkezünk tornaszobával, amelynek felszerelését úgy alakítottuk ki, hogy méretét tekintve alkalmas legyen az óvodások számára is. Az udvar többfunkciós: sportlétesítmények az egyik felén, a másik fele játszótér. A parkosítás elkezdődött. Az alapellátáshoz, a gyermekek tevékenységéhez szükséges eszközökkel, felszerelésekkel rendelkezünk. 3

4 II. A HELYI ÓVODAI PROGRAM Intézményünkben a programválasztásnál nagy szerepet játszott az óvodapedagógusok képzettsége, az óvoda adottságai, a szülők elvárásai. Ezeket figyelembe véve döntött testületünk a minősített, Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program adaptálása mellett, kiegészítve azokkal a helyi sajátosságokkal, hagyományokkal, melyek óvodánkra jellemzőek. Programunk híven tükrözi a gyermekekért érzett felelősségünket, szeretetünket, az együttnevelés iránti elhivatottságunkat, mely meghatározza a nevelőmunkánkat. 1. Az óvodai nevelés elvei, célja, feladata 1.1. Gyermekkép A tevékenységközpontú óvodai nevelés a gyermek középpontba helyezését és az óvoda nevelési funkciójának kiteljesítését tekinti alapvető feladatának. A gyermeki személyiséget úgy definiáljuk, mint az egyedi, megismételhetetlen, mással nem helyettesíthető individuum és szociális lény aktivitását. A gyermek fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, a belső fejlődés az érzés sajátos törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg. A gyermek óvodás éveinek végére szeretetteljes, megértő, elfogadó légkörben, ügyes, jó önértékelésű, erős, kitartó, kiegyensúlyozott, önálló személyiséggé válik. Megismeri önmagát, vannak céljai, tesz ezek megvalósításáért. Helyi nevelési programunk óvodai gyakorlati tapasztalataink felhasználásával, a már jól bevált, hagyományos értékeinket megőrizve, a Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program adaptációja alapján készült, az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjára épülve. A készítésnél figyelembe vettük a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvét is Programunk alapelvei Szeretetteljes, érzelmi biztonságot nyújtó óvodai légkör megteremtése, ahol a gyermekközpontúság úgy jelenik meg, hogy önállóságot ad a gyermekeknek. A családi nevelés segítése, tiszteletben tartása. Programunk során törekszünk arra, hogy a gyermekek érzelmileg kiegyensúlyozott, nyugodt légkörben, sok élménnyel gazdagodva élvezzék az óvodában töltött éveiket. Minden gyermek a saját képességének figyelembe vételével nevelhető, fejleszthető, mely folyamatban fontos szerepet játszik az óvoda összes dolgozója, valamint a társas kapcsolatok alakulása. A sajátos nevelési igényű gyermekek (enyhén értelmi fogyatékos és enyhébben hallássérült- nagyothalló) személyiségének fejlesztése, egyéni sajátosságaik és fejlődési ütemük mindenkori figyelembe vételével. Megkülönböztetés nélküli együttnevelés és elfogadás alkalmazása az óvodai élet során. A felnőttek példamutató tetteikkel, cselekedeteikkel a feltétel nélküli szeretetet sugározzák a gyermekek felé. A nevelés során építünk az eddigi pedagógiai eredményeinkre, különösképpen a gyermekek kooperációs kommunikációs- és mozgáskultúrájának fejlesztésében, az egészséges életmód alakításában, a környezet- és természetvédelemben. Az egész napos nevelés biztosításával az alapkészségek, képességek, kulcskompetenciák fejlesztése, a hátránykompenzálás és a tehetséggondozás. A gyermeket, mind fejlődő személyiséget, gondoskodás és különleges védelem illeti meg az óvodában. 4

5 A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége és ebben óvodánk kiegészítő szerepet vállal. A családi nevelés segítése és tiszteletben tartása a családok sajátosságait és szokásait figyelembe véve. A családokkal való együttműködés során segítségnyújtás az adott családhoz megfelelően illeszkedő módszerek alkalmazása. Az általunk megálmodott önálló arculatú intézmény számára komoly alapot biztosít az óvodai nevelés csodálatos világa, a mindig megújulni képes inger gazdag környezet, és az óvodás korosztály érdeklődése, spontán tudásvágya, feltétel nélküli elfogadó és beleérző képessége. Kiemelt feladatnak tekintjük: a gyermekek gondozását, az egészséges életvitelre nevelést, játék- és tanulási tevékenységeket, társas- és közösségi tevékenységeket Nevelési célkitűzéseink A gyermekek rendelkezzenek pozitív énképpel, őrizzék meg kíváncsiságukat, legyenek önállóak, ismerjék meg saját értékeiket, erősségeiket. Szerezzenek sok pozitív tapasztalatot, éljenek meg sok élethelyzetet, melyek hozzájárulnak testi, szociális, emocionális, és intellektuális fejlődésükhöz. Tanulják és tapasztalják meg az együttműködésben az alkalmazkodás és az önérvényesítés lehetőségeit. Legyenek képesek társaikkal és a felnőttekkel kommunikálni, kapcsolatot teremteni és kontaktust fenntartani. Legyenek képesek önmagukat szabályozni, rendelkezzenek önkontrollal. Szeressék a természetet, védjék az élőlényeket, az őket körülvevő környezetet. Tiszteljék a hagyományokat, ápolják érzelmi kötődéseiket. Legyenek érzékenyek mások problémáira és fogadják el társaik másságát. Alakuljon ki igényük az egészséges életvitel iránt (mozgás, korszerű táplálkozás, egészségügyi szokások). Sajátítsák el az önkifejezés különböző módjait (mozgás, művészeti tevékenységek). Rendelkezzenek az ismeretek elsajátításához és a tudáshoz szükséges képességekkel és készségekkel (önálló, problémamegoldó gondolkodás), a megismeréshez szükséges logikai műveletek végzésének képességével. Tudjanak megoldani egyszerűbb szervezési feladatokat (pl.: a környezet megfelelő átalakítása a csoportszobában, udvaron). Személyiségük szabad kibontakozásában a játék váljék az önkifejezés és a szocializáció fő tevékenységformájává. Igényeljék a játékot, megőrizve személyiségüket, kreativitásukat, ötletességüket. Az integrált óvodai nevelésben résztvevők (gyermekek, felnőttek) képviseljenek olyan morális érzelmi normákat, melyek követendő példák lehetnek a társadalom valamennyi tagja számára. A gyermekek egyéni, differenciált személyiségfejlesztése oly módon, hogy a gyermek érezze, elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezi. Befogadó, gyermekközpontú légkör, az egyenlő hozzáférés biztosítása valamennyi gyermek számára. A különböző képességek, fejlődésbeli eltérések, egyéni adottságok, valamint a szociális helyzet figyelembe vétele. Komplex képesség- és készségfejlesztés. 5

6 Az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások, alapkompetenciák fejlődésének közvetett segítése. A környezettudatos magatartás kialakulásának elősegítése, a pedagógiai tevékenységrendszer, valamint a tárgyi környezet segítségével. A nemzeti etnikai kisebbséghez tartozó és a hazájukat elhagyni kényszerülő gyermekek kulturális értékeinek, hagyományainak tiszteletben tartása, az önazonosság megőrzésének elősegítése, ápolása, erősítése, átörökítése. Az emberi valamint az alapvető szabadságjogok védelme Az esélyegyenlőség biztosítása Az esélyegyenlőségi programnak alapvető célja, hogy biztosítsa az intézményen belül a szegregációmentességet és az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését. Alapvető, hogy az intézmény biztosítsa a valamennyi szolgáltatásához való egyenlő hozzáférést, hangsúlyt helyezve az esélyteremtésre, a hátrányos helyzetű gyermekek hátrányainak kompenzálására. Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében, nevelőtestületi határozat alapján az alábbi térítésmentes szolgáltatásokat biztosítjuk a gyermekek számára. Bábműsorok az óvodapedagógusok előadásában kéthavonta, színház jelleggel. Zenés ovis torna heti rendszerességgel (Napsugár torna) valamennyi óvodapedagógus a saját csoportjának délután a tornateremben. Kiemelt figyelmet fordítunk Az óvodai jelentkezések elbírálásakor a HH-s illetve HHH-s gyermekek felvételére. A nevelőmunka során a gyermekek egyéni fejlesztésére. Az óvodapedagógusok szakmai továbbképzésére. A partnerkapcsolatok építésére, a kapcsolattartásra a szülőkkel, a szakmai segítőkkel és a társadalmi környezettel. A migráns gyermekek kultúrájának, szokásainak, hagyományainak megismerésére, és igyekszünk lehetőséget biztosítani annak gyakorlására Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve A testi, érzékszervi,értelmi, beszéd,- és más fogyatékos gyermekek óvodai nevelését végző óvoda nevelési programját az óvodai nevelés alapprogramja, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvében foglaltak szerint készíti és fogadja el. Óvodánk 2010 szeptemberétől felvállalja a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált együttnevelését a többi gyermekkel egy csoportban. TEÁOR szerinti besorolás: A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelésének felvállalását erősíti a helyi nevelési programunk filozófiája. A sajátos nevelési igényű gyermekek jogai: A sajátos nevelési igényű gyermek különleges gondozás keretében, állapotának megfelelő pedagógiai, és speciális irányú ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. Amennyiben a gyermek tankötelezettségét sajátos nevelési igénye miatt nem tudja teljesíteni, attól az évtől, amelyben az 5. életévét betölti, az óvodai nevelési év első napjától kezdődően a fejlődését biztosító fejlesztő felkészítésben részt vesz.(képzési kötelezettség) A képzési kötelezettség a tankötelezettség fennállásának végé- 6

7 ig tart. A képzési kötelezettség meghosszabbításáról a szakértői és rehabilitációs bizottság dönt. A sajátos nevelési igényű gyermek szülőinek joga és kötelezettsége A szakértői vélemény eredménye alapján gyermekét a megfelelő nevelési-oktatási intézménybe írassa. Óvodánkba felvehető gyermekek sérülésmértékét illetően Beszédfogyatékos, akadályozott beszédfejlődésű gyermekek Enyhébb,- és középfokban hallássérült gyermek Enyhe értelmi fogyatékos gyermek Autista Óvodánkba emeleti elhelyezés miatt nem vehető fel sérülésmértékét illetően Látás fogyatékos Mozgásszervi sérülés, mozgás fogyatékos A sérült gyermekek integrált nevelésének feltételei Legfeljebb 2 sérült gyermek csoportonként Az óvodapedagógus önkéntes vállalása, ismereteinek szakirányú kiegészítése A sérülés típusának megfelelő speciális fejlesztést végző pedagógus (logopédus, fejlesztőpedagógus) A sérült gyermek teljes személyiségének fejlesztése a speciális fejlesztés mellett Az óvodai felvétel kritériumai A szakértői bizottság szakvéleménye Az autizmus sérülésmértékének tág spektruma miatt 3 hónapos próbaidő, hallás és egyéb fogyatékos gyermekeknél 1 hónap próbaidő. A próbaidő letelte után a gyermekkel közvetlenül foglalkozó szakmai csoport együttes véleménye dönt a gyermek további neveléséről, gondozásáról. Elutasítás esetén a gyermeket a további fejlesztés érdekében, újból a szakértői bizottsághoz kell irányítani. A sérült gyermekek specifikus fejlesztésének elvei Az enyhébb,-és középfokban hallássérült, nagyothalló gyermek a beszédtartományban mért hallásszintek enyhe nagyothallás esetén db, középsúlyos esetben db, súlyos esetben db hallásveszteséget mutatnak. A nagyothalló óvodáskorú gyermek az emberi beszédhang, a környezeti hangok korlátozott felfogására, differenciálására képes. Beszédfejlődése késve, általában spontán, esetenként azonban csak speciális segítséggel indul meg. A nagyothalló gyermek óvodai fejlesztésében hangsúlyt kap a nyelvi kommunikáció megindítása, a kommunikációs igény és tevékenység állandó erősítése, a beszédértés, a szókincsfejlesztés, a szintaktikai elemek nyelvhasználatba építése, a beszédérthetőség folyamatos javítása, melynek eredményeként a nagyothalló gyermek különböző mértékben közelíti meg a halló társak nyelvi teljesítményét. A fentiek feltétele a gyermeket körülvevő környezet minden elemében a nyelvi kommunikáció szituatív alkalmazása, szükség esetén a beszédértést segítő egyéb eszközrendszerek használata, valamint a családi szociális háttér bekapcsolása a kommunikáció- fejlesztés rendszerébe. 7

8 A beszédfogyatékos, akadályozott beszédfejlődésű gyermek szenzoros, motoros, vagy szenzomotoros problémája, illetve a beszédhibához csatlakozó tanulási és/vagy magatartási zavara miatt eltérően fejlődik. Mindez az anyanyelvi fejlettség alacsony szintjében, a beszédszervek gyengeségében, a beszédhangok tiszta ejtésének hiányában, a grammatikai fejletlenségben nyilvánul meg. A fejlesztés az anyanyelvi nevelést középpontba állító speciális terápiákat alkalmazó intenzív, komplex nevelési környezetben valósul meg. Az óvodai nevelés során az anyanyelvi nevelés, a mozgás, a kommunikáció, illetve a vizuomotoros koordinációs készség fejlesztése alapozhatja meg a tanulási zavarok megelőzését, speciális terápiák alkalmazásával. (diszlexia prevenció, diszkalkulia prevenció, grafomotoros fejlesztés, stb ) Az enyhe értelmi fogyatékos gyermek fejlesztésében meghatározó a nem fogyatékos óvodás korúakkal történő együttnevelés az óvodában. A spontán tanulás, társakkal történő együttműködés, a kommunikáció fejlődését segíti számtalan élmény és minta, amelyet a kortárs csoportban megél. Az óvodai nevelés során a gyermek szükségletei szerint folyamatos gyógypedagógiai megsegítésről kell gondoskodni, hogy a tankötelezettségi korra elérje azt az iskolakészültséget, amellyel tanulmányait elkezdheti. Az enyhén értelmi fogyatékos gyermek részéről külön (szegregált ) óvodai csoport létrehozása kizárólag az óvodai nevelés keretében történő, kötelező iskolai életmódra felkészítő foglalkozáson résztvevő, az a komplex - gyógypedagógiai, pedagógiai, pszichológiai, orvosi vizsgálat diagnózisa alapján egyértelműen az enyhe értelmi fogyatékos övezetbe sorolt gyermek számára javasolt. Autista, pervazív fejlődési zavarban a gyermek az agyi működésben súlyos, az alapvető fejlődési területeket érintő, átható és egész életen át tartó fogyatékosságban szenved. Az autizmus skálája a súlyos fogyatékosságtól az ép intellektusú ember enyhe szociális készségzavaráig terjed. Az autizmust, gyermekpszichiáter szakorvos diagnosztizálhatja. Speciális, egyénre szabott, rövid,- közép,- és hosszú távú tervekre alapozott fejlesztési program szerint tanulnak, melynek célja a gyermek egyéni képességei szerinti elérhető legmagasabb önállósági szint elérése. Esetükbe, a műveltségi területek helyett fejlesztési területek kijelölésére kerül sor, melyben legfontosabb szempont a tanított képesség gyakorlati alkalmazhatósága. Az idő, a tanítási helyzetek, a tevékenységek gondos, pontos, a gyermek által átlátható strukturálása, speciális és egyéni motivációs rendszer kidolgozása szükséges. Az autista, autisztikus gyermek nevelésének- gondozásának, 3 pedagógiai szakasza van. Az egymásra épülő szakaszok időtartama előre nem határozható meg: Elemi adaptív és szociális viselkedés kialakítása, kommunikáció, önkiszolgálás, kognitív fejlesztés, viselkedésproblémák kezelése; Az elsajátított ismeretek bővítése, az önállóság fejlesztése; Készségek szinten tartása, fejlesztése. Általános elvek A sérült kisgyermekek harmonikus személyiségfejlődését, eredményeit, erényeit, sikeres próbálkozásait értékelő másságát elfogadó környezet segíti. A sérült gyermek iránti elvárást sérülésének jellege, súlyosságának mértéke határozza meg. Sérült kisgyermek egyes területeken kiemelkedő teljesítményre is képes lehet, ennek felismerése és gondozása kiemelt feladatot jelent. A sérült kisgyermekeknél is a nevelés általános célkitűzéseinek megvalósítására törekszünk. Ki kell alakulni az alkalmazkodó készségnek, az akaraterőnek, az önállóságra törekvésnek, az együttműködésnek. 8

9 A különleges gondozási igény kielégítését specifikus módszerek, terápiák, speciális eszközök segítik. A segédeszközök elfogadtatása, használata és megőrzésére nevelés folyamatos feladata. A nem vagy kevésbé sérült funkciók differenciáltabb működésének tudatos fejlesztésével bővülnek a kompenzációs lehetőségek. A fejlesztés rövid távú céljait minden esetben a fejleszthetőséget tükröző szakértői vizsgálat javaslataira kell építeni. A fejlesztés magába foglalja a vizuális, akusztikus, taktilis, mozgásos észlelés folyamatait, a motoros képességek fejlesztését, a sérülés típusának megfelelően más-más terület kap nagyobb hangsúlyt. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének céljai a normál pedagógiai célokkal megegyezőek, csupán az egyéni állapottól függően térnek el attól. Speciális részcélokkal egészülnek ki annak érdekében, hogy az egyes területeken korlátozott gyermekek is a lehető legnagyobb önállóságot érjék el, így tevékeny tagjává váljanak környezetüknek, majd később a társadalomnak. Célunk a megfelelő érzelmi biztonságon túl egy olyan feltételrendszer biztosítása, amely figyelembe veszi a sérülés változatosságát, az egyéni teherbíró képességet, a speciális nevelési szükségleteket, a harmonikus személyiségfejlesztést, a testi, a szociális, értelmi érettség kialakítása, az akadályozottság, hátrány leküzdésének késztetésére, a pozitív személyiségjegyek, képességek megismertetésére. Fejlesztő munkánk irányai Segítjük a gyermekeknek feldolgozni és megérteni: A tárgyi világot a gyermekekhez közelálló tevékenységeken keresztül. Az emberi környezet nyújtotta információt a játékokban, mesékben, szerepekben és közösségi eseményekben való részvételen keresztül. A logikai és matematika világát játékos szituációkban mérésen, összehasonlításon, számoláson, sorba rakáson, válogatáson és csoportosításon keresztül. A kimondott szó rajzoláson, dramatizáláson, szöveghallgatáson és a kifejezőkészség gyakoroltatásán keresztül. Speciális fejlesztő munkánk a személyiségfejlődés valamennyi területét (test, társas, érzelmi, és kognitív) megcélozza, elősegítve ezzel: A testi fejlődést, kis és nagymozgásokon keresztül A társas és érzelmi fejlődést viták és ellentétek elsimításán és tiszteletén, kezdeményezéseken és elfogadáson, megegyezésen, az anyagok megbecsülésén és a közös munkán keresztül. A kognitív fejlődést problémamegoldó helyzeteken, logikai feladatokon, a gondolkodás megszervezésén és a véleménymondás bátorításán keresztül. Az érzelmi biztonság, a speciális nevelési szükségletekhez, életkori, érési sajátosságokhoz igazodó támasznyújtáson túl törekszünk: Az interperszonális kapcsolatok, az énkép kialakítására, az önismeret fejlesztésére, attitűdök, normák kialakítására. Speciális módszerek, terápiák alkalmazásával segíteni az egyre pontosabb észlelést, fejleszteni a figyelem összpontosítását, a gondolkodást, az emlékezetet, elősegíteni a verbális, nonverbális kommunikáció kialakulását A tanulási képességeket meghatározó struktúrák fejlesztésénél a mozgásra alapozunk. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek: Elég időt kapjanak környezetük felfedezésére Lehetőséget kapjanak egy- egy téma sokoldalú megismerésére 9

10 Biztonságos környezetben fedezhessék fel saját érzéseiket, követhessenek el hibákat és oldjanak meg konfliktusokat. Alkalmat kapjanak választásra az egyes foglalkozások közül. Helyet kapjanak munkáik kiállítására. A speciális fejlesztés épít: A sajátos nevelési igényű gyermekek mintaként tekintik és érzelmileg kötődnek ép kortársaikhoz, ez spontán létrejövő húzóerőt jelent. Énképük és önértékelésük pozitív irányba fejlődik, csökken a függőségi beállítódásuk, nem hatalmasodik el rajtuk a sérültség tudata. Az ép gyermek részéről a gyermeki előítélet mentességére építünk. Ezzel természetes elfogadó attitűd kialakulásának alapjait kívánjuk kialakítani. A társas kapcsolatok során a gyermekekben kialakul a másság természetesnek tekintése, valamint a másik pozitív tulajdonságainak értékelése. Az óvodapedagógus feladatai: A problémák észlelése/szűrés Szülők tájékoztatása/bevonása. Megfelelő szakember megkeresése/szakvizsgálat kezdeményezése Az óvodapedagógus és a speciális fejlesztő együttműködése, az egyéni fejlesztési terv szerinti differenciált foglalkoztatás 1.5 Intézkedési területek A nevelőmunka területén A gyermekek differenciált személyiségfejlesztése. Komplex képesség- és készségfejlesztés a különböző fejlődésbeli eltérések, egyéni adottságok, valamint a szociális helyzet figyelembe vételével. Személyi feltételeket illetően A pedagógus továbbképzések területén a fejlesztő pedagógiával kapcsolatos továbbképzéseken való részvételre ösztönzés. A tárgyi körülmények terén Képességfejlesztő eszközök folyamatos beszerzése. Az informatikai struktúra bővítése, számítógép és internet hozzáférés biztosítása az óvodapedagógusok számára. Az épület folyamatos, külső, belső felújítása, korszerűsítése. Tárgyi eszközök, berendezési tárgyak folyamatos karbantartása, illetve felújítása, cseréje. A gyermekek mindenek feletti érdekének képviselete A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, illetve a veszélyeztetett gyermekek érdekében a jelzőrendszert működtetünk a társszervek felé. Közreműködünk a gyermekvédelmi feladatok ellátásában, a gyermekek fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. Megelőzzük a gyermekek testi és mentális egészségét veszélyeztető tényezőket. Felmérjük a gyermekek életkörülményeit és szociális helyzetét. Figyelemmel kísérjük, dokumentáljuk a gyermekek egyéni fejlődését. 10

11 Az igazolatlan mulasztásokat jelezzük a szülő felé, bekérjük az igazolást. Az esetleges krízishelyzetek miatti magatartásbeli, viselkedésbeli változásokat megbeszéljük a szülőkkel. A probléma felmerülésekor jelezzük azt az óvoda gyermekvédelmi megbízottjának. A nevelőmunka folyamán biztosítjuk az egyéni bánásmódot, a differenciált fejlesztést minden egyes gyermek számára. A szülőket tájékoztatjuk, meggyőzzük a segítő szolgáltatásokról. Pedagógiai eszközökkel, különböző rendezvények szervezésével, szülői fórumokkal (orvos, védőnő, pszichológus fejlesztő pedagógus meghívásával) elősegítjük az életvezetési szemléletváltást. A nevelést elősegítő könyveket kölcsönzünk a szülők számára. 2. A tevékenységközpontú óvodai nevelés területei, célja, feladata: A családi nevelésre alapozva, azt kiegészítve, gyermekközpontú, a nevelési funkciók kiteljesítésére törekvő óvodai élet biztosítása, a teljes gyermeki személyiség és egyéni sajátosságok fejlesztése és kibontakoztatása a gyermekek egyéni fejlődési ütemének megfelelően A tevékenységközpontú óvodai nevelés feladatai Jó kapcsolatteremtő és együttműködő képességű, kreatív, önállóan is tevékenykedni tudó, kooperációra és kommunikációra képes gyermekek nevelése. Esély biztosítása minden gyermek számára az önmagához viszonyított fejlődésre, hiányainak pótlására, hátrányainak kompenzálására saját fejlődési tempója szerint. A társadalmi gyakorlatra, az életre való felkészítés. Az egészséges életvitel iránti igény kialakítása, az anyanyelvi, érzelmi nevelés, a természetszeretet megalapozása, hagyományok őrzése. Élményekben gazdag, bizalomra épülő környezet, egy boldog gyermekkor biztosítása. A szülőkkel korrekt nevelőpartneri viszony kialakítása. Szociális és értelmi képességek egyéni, életkor specifikus alkalmazása az életkorhoz és a gyermek egyéni képességéhez igazodó műveltségtartalmak közvetítése. A program alapján fontosnak tartjuk a gyermeki személyiség maximális tiszteletét, szeretetét, a másság elfogadását, az egyéni képességek figyelembevételét, a gyermeki öntevékenység kialakítását, a nyitott, érzelmi biztonságot nyújtó óvodai élet megteremtését, az óvoda valamennyi dolgozójának feltétel nélkül elfogadó gyermekszeretetét, nevelőmunkánk tudatos és tervszerű végzését, az óvoda és a környezetében élő emberek, a társintézmények harmonikus együttműködési formáinak megtartását, illetve bővítését A szükségletek szerepe a nevelési cél elérésében A gyermek fejlődő személyiség, ezért sajátos, életkoronként, életkori szakaszonként és egyénenként változó testi, lelki szükségletei vannak. E szükségletek kielégítésében, a gyermeki nevelhetőség alakulásában a gyermekeket körülvevő személyi és tárgyi környezetnek meghatározó szerepe van (család, óvoda). Az óvoda feladata a kiegyensúlyozott, harmonikus alaphangulat kialakítása, a tevékenységre ösztönző egészséges élettér biztosítása, melyben a gyermekeket különleges védelem illeti meg. 11

12 2.3. Az egészséges életmódra nevelés Célunk: Az egészséges életvitel iránti igény kialakítása, testi, lelki és szociális jólét egységének biztosítása. Feladatunk: Megteremtjük az aktív és passzív pihenés lehetőségét. Nyugodt, kiegyensúlyozott légkört biztosítunk az egész nap folyamán, a mozgást igénylő tevékenységek után nyugodtabb elfoglaltságra adunk lehetőséget. Megóvjuk a gyermekek testi épségét, megelőzzük a balesetek és veszélyes helyzetek kialakulását. Nagyobb figyelmet fordítunk a betegségből visszatérő, ill. a viselkedési zavarokkal küzdő gyermekekre, valamint a sajátos nevelési igényű (enyhén értelmi fogyatékos, enyhén hallássérült, nagyothalló, autista) gyermekekre. A dajkával együttműködve rögzítjük a csoport szokásait, alkalmazzuk az egyéni bánásmódot, munkánkat igényesen és példamutatóan végezzük. Megismertetjük a szülőkkel az óvodai szokásokat és megpróbáljuk megnyerni őket a helyes életmód elsajátítására. Az egészségügyi szokások kialakításánál törekszünk a következetességre. Folyamatosan tájékoztatjuk a szülőket a gyermekek fejlődéséről, ha szükséges szakember segítségét kérjük. Kihasználjuk a mindennapi testmozgás, edzés lehetőségét. Kialakítjuk a kultúrált étkezés, testápolás szokásait, segítjük a szabályok elsajátítását. Segítjük az integrált óvodai nevelés során, hogy a sajátos nevelési igényű (enyhén értelmi fogyatékos, enyhén hallássérült, nagyothalló, autista) gyermekek elsajátíthassák a beszédet nem igénylő, saját személyükkel kapcsolatos tisztálkodási, öltözködési, étkezési, önkiszolgálási szokásokat. Az önállóságra törekvés terén a gyermeknek minden esetben csak annyi segítséget adunk, amennyi a fejlődése érdekében feltétlenül szükséges. A sajátos nevelési igényű (nagyothalló) gyermekeknél vállaljuk a hallókészülék működésének napi ellenőrzését, a készülék megóvását, a szülővel való kooperatív együttműködést. A nevelés során figyelembe vesszük az ép, vagy kevésbé sérült területeket, melyek megerősítésével, a gyermekeket sikerélményhez juttatjuk, ezáltal bővül a fejleszthetőség lehetősége, mely nagyban befolyásolja a gyermekek mentális állapotát. A fejlesztés várható eredményei az óvodáskor végére A gyermekek ismerik a tisztálkodási eszközöket, azokat önállóan és helyesen használják. Betartják a megbeszélt szabályokat a mosdó használatakor. Képesek az önálló fésülködésre és zsebkendő használatra. Öltözködésnél és vetkőzésnél alkalmazzák a helyes sorrendet. Az adott időjárási, hőmérsékleti viszonyoknak megfelelően önállóan választják ki a megfelelő ruhadarabokat. Össze tudják hajtani ruhaneműjüket, és a helyükre teszik azokat, meg tudják kötni a cipőfűzőt. Jól begyakorlottak az önkiszolgálással kapcsolatos készségeik. Helyesen ítélik meg az étkezésnél kiszedett étel mennyiségét, tudnak kultúráltan étkezni, ügyelnek a helyes testtartásra. Ismerik az evőeszközöket és azok helyes használatát. Képesek segítség nélkül teríteni, a kivitelezésben az igényességre törekednek. Megbecsülik a felnőttek és társaik munkáját, igényük van a környezetük tisztántartására. 12

13 A sajátos nevelési igényű (enyhén értelmi fogyatékos, enyhén hallássérült, nagyothalló) gyermekeknél a saját fejlődési ütemüknek figyelembe vételével Érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása Célunk: Olyan óvodai légkör megteremtése, amely sokoldalú érzelmi kifejezéseket és pozitív élményeket tesz lehetővé. Feladatunk: Fejlesztjük a gyermekek szociális érzékenységét, a szeretet és kötődés képességét. Fejlesztjük a mások iránti tisztelet, megbecsülés, elfogadás érzését. Fejlesztjük az élménybefogadás képességét. Fejlesztjük az érzelmek kifejezésének képességét. Fejlesztjük az ösztönök és az érzelem irányítását. Tompítjuk, leépítjük az érzelmi zavarokat. Kielégítjük a társas a gyermek-gyermek, felnőtt-gyermek pozitív érzelmi töltésű kapcsolatának. szükségletét. Lerakjuk a szülőföldhöz való pozitív érzelmi kötődés alapjait. A fejlesztés várható eredményei óvodáskor végére A gyermekek viselkedésében megjelenik a gondoskodás, figyelmesség, önzetlenség, együttműködés, segítőkészség, toleránsak egymással. Érdeklődnek társaik iránt, a tevékenységekben szívesen működnek együtt, segítik egymást. Figyelmesen hallgatják a felnőttek és egymás közléseit. Nyitottak az új élmények befogadására. Rendezni tudják egymás közötti konfliktusaikat. Képesek túlzott érzelmi reakcióik csillapítására. Kialakul bennük a közösségben való együttműködéshez szükséges szokás és normarendszer. Ismerik szűkebb és tágabb környezetüket, mely a szülőföldhöz való érzelmi kötődés alapja. Tudnak rácsodálkozni a természetben a szépre, a jóra, tisztelik, becsülik azt A sajátos nevelési igényű (enyhén értelmi fogyatékos, enyhén hallássérült, nagyothalló) gyermekeknél a saját fejlődési ütemüknek figyelembe vételével A tevékenységek szerepe a nevelési cél elérésében Célunk: A gyermekek belső szükségleteinek kibontakoztatása, élmények nyújtása, a sokoldalú, komplex tevékenységformák kialakulásának segítése. Feladatunk: Biztosítjuk a minél változatosabb, többfajta tevékenység egyidőben történő gyakorlásához a megfelelő feltételeket (idő, hely, eszköz, ötletek). A tevékenységek megszervezésében támaszkodunk a gyermekek tapasztalataira, aktuális élményvilágukra, ötleteket merítünk belőlük A képességek szerepe a nevelési cél elérésében Célunk: A tevékenységközpontú nevelés során olyan képességek fejlesztése, amelyek a társadalomban létező pozitív tevékenységek gyakorlásához szükségesek. Feladatunk: Folyamatosan biztosítjuk a gyermekek számára az egyéni, sajátos képességeik kibontakoztatásához szükséges tevekénységek gyakorlásának lehetőségeit, feltételeit. 13

14 Folyamatos megfigyelés útján tiszta képet alkotunk a gyermekek meglévő képességeiről, ennek ismeretében törekszünk a képességek fejlesztésére. A kiemelkedő képességű, a részképességek fejlődésében elmaradott, illetve a sajátos nevelési igényű (enyhén értelmi fogyatékos, enyhén hallássérült, nagyothalló) gyermekeket differenciált, egyénre szabott fejlesztési terv alapján neveljük. Minden gyermek képességét önmagához, a saját lehetőségeihez viszonyítva igyekszünk fejleszteni. A szokások begyakorlásánál egyéni segítséget adunk a gyermekeknek. A sajátos nevelési igényű (enyhén értelmi fogyatékos, enyhén hallássérült, nagyothalló) gyermekeknél megteremtjük az egyéni hiányosságok leküzdéséhez szükséges feltételeket, ezzel lehetővé téve a sikeres életvezetés kialakítását A tudatos fejlesztés feltételei Az óvodás korú gyermekek fejlesztése a nevelési folyamatban, a nevelési céloknak megfelelően valósul meg. A tudatos fejlesztés az óvodapedagógus által irányított, befolyásolt, de nem kizárólagosan tőle függő folyamat. A tudatos fejlesztést jelentősen befolyásolják az objektív és szubjektív feltételek Az objektív feltételek Az óvoda épülete, berendezései, tárgyai, az óvoda udvara, a gyermekeket körülvevő környezet adott. Nevelési célkitűzéseink megvalósítását elősegíti óvodánk udvara, melyet nagy kiterjedésű füves terület tesz játszásra és mozgásra alkalmassá, elősegítve az egészséges életvitel iránti igény alakítását Szubjektív feltételek Az óvodapedagógus személyiségének kulcsfontosságú szerepe van a nevelés egész időtartama alatt. Modell, minta a gyermekek számára, személyisége elfogadó, segítő, támogató attitűdön alapszik. Különösen meghatározó óvodás korban, hiszen kezdetben a gyermekek kritikátlanul, válogatás nélkül utánoznak a hozzá érzelmileg közel álló felnőtt kedvéért. Rendkívül fontos az óvodapedagógus részéről a tapintatos közelítés a családhoz és az ott közvetített értékek tiszteletben tartása. Az óvodapedagógus a csoport tagja, vezető szerepe személyiségéből és tudásából fakad. A gyermeki alapszükségletek, a biztonság és szeretetigény kielégítése derűs, bizalomteli, nyugodt, elfogadó légkört teremt. Az óvodapedagógus és a gyermekek aktív együttműködése azt jelenti, hogy a pedagógus engedjen teret a gyermekek önkifejező, önérvényesítő törekvésének. Nekik, a gyermekeknek éppúgy lehet véleményük, elképzelésük, ötletük, javaslatuk, mint a felnőttnek. A gyermekeket saját környezetük, tapasztalataik, élményeik befolyásolják, ezekre az élményekre, tapasztalatokra kell építenünk és megterveznünk a gyermekek tevékenységét. Az óvodapedagógus és a dajka együttműködése meghatározó a nevelési folyamat sikerességében. A dajka a pedagógiai munka közvetlen segítője, éppúgy, mint az óvodapedagógus, hatást gyakorol a gyermekekre. Nevelési elképzeléseinkről tájékoztatjuk dajkánkat, hogy ebben a folyamatban ő is közvetlenül és tevékenyen vehessen részt. Tudnia kell, milyen célok érdekében, hogyan kívánjuk megvalósítani az egyéni fejlesztését. A dajka, gyermek együttműködése azt jelenti, hogy a pedagógiai munka közvetlen segítőjeként hatást gyakorol a gyermekekre teljes lényével, magatartásával, beszédstílusával. Az óvoda környezetében élő emberek hatást gyakorolnak az óvoda nevelőmunkájára. Helyi nevelési rendszerünk kialakításánál figyelembe vesszük az óvoda környezetében élők véleményét, javaslatait. Célkitűzéseinket az igénybevevők /család/ érdekeinek, elképzeléseinek és szükségleteinek megfelelően próbájuk kialakítani Játék és tanulási tevékenység 14

15 A játék a 3 7 éves korú gyermekek alapvető, mindennapjait átszövő tevékenység, általa szinte észrevétlenül tanul a gyermek. A játékban kiélheti, kipróbálhatja, feldolgozhatja és gyakorolhatja az életben előforduló szituációkat. A játék tehát egy olyan komplex tevékenységforrás, melyet az óvodapedagógusnak tudatosan ki kell használnia a nevelés folyamatában céljai eléréséhez. A gyermekek fejlődésük során képessé válnak a bonyolultabb játékokban való részvételre, majd a tudatosabb tevékenységek, szervezett tanulás elfogadására, vállalására, így a játék a tanulás legmeghatározóbb színtere lesz. Célunk: Játékra épülő komplex személyiségfejlesztés, a gyermekek alapkompetenciáit és kreativitásukat fejlesztő és erősítő, élményt adó tevékenységek biztosítása a játékban rejlő tanulási lehetőségek kiaknázása. Feladatunk: A gyermekekben olyan tulajdonságokat alakítunk ki, melyek később segítik a társadalomba való beilleszkedésüket. Helyes magatartásmódra nevelünk, a társas kapcsolatok, kultúrált konfliktusmegoldás, alá-fölérendeltségi viszonyok önkéntes vállalását alakítjuk. Megismertetjük a játéktevékenységen keresztül a külső világ elemeit (érzékszervek, értelmi képességek fejlesztése). Gazdagítjuk a különböző játékformák (gyakorló, funkció, szimbolikus, szerep, szabály) tartalmát és minőségét. Elősegítjük a szabad, elmélyült, önkéntes, spontán játékok megjelenését. Fejlesztjük a gyermekek mozgását és mozgáskoordinációját. Fejlesztjük a gyermekek kifejezőképességét, kommunikációját. Törekszünk a több érzékszervet igénybe vevő tapasztaltatásra és sokoldalú cselekedtetésre. A komplex tevékenységek rendszerén keresztül eljuttatjuk a gyermekekhez azt, ami számukra a világból megismerhető, befogadható, melyet a tanulás játékba való integrálása segít a legjobban. A gyermekeket élményhez juttatjuk a játék és a tanulás során. A sajátos nevelési igényű (enyhén értelmi fogyatékos, enyhén hallássérült, nagyothalló) gyermekeket szeretetteljes közeledéssel, figyelemfelkeltő játékeszközökkel bevonjuk a tudatosan tervezett játéktevékenységbe. A játékot támogató környezetet teremtünk építve a gyermek előző élményeire, tapasztalataira, ismereteire. Biztosítjuk a személyre szabott pozitív értékelést. A fejlesztés várható eredményei az óvodás kor végére A gyermekek képesek kitartóan egyazon játékban részt venni. Szükségletüknek és életkoruknak megfelelő játékot választanak. Játékukban dominánsan jelentkezik a szerepjáték. Élvezik a szabályjátékokat és képesek a szabályok betartására. Részt vesznek az erőfeszítést, ügyességet igénylő játékokban. Bekapcsolódnak a közös játékokba. Önállóak, kezdeményezőek a tevékenység során. Pozitív beállítódásuk alakul ki társaik iránt. Képesek élményeik eljátszására, elfogadják társaik ötleteit, javaslatait. Az adott tevékenységhez helyesen választják meg az anyagot és eszközt. Tudnak együttműködni társaikkal és az óvodapedagógussal. A sajátos nevelési igényű (enyhén értelmi fogyatékos, enyhén hallássérült, nagyothalló) gyermekeknél a saját fejlődési ütemüknek figyelembe vételével. 15

16 2.9. Társas és közösségi tevékenység A gyermekkel szemben támasztott két fő követelmény: tanuljon meg másokkal érintkezni és együttműködni. Pedagógiai programunk négyes feladatrendszere megfelelő bázist nyújt a kooperációs és kommunikációs képességek fejlesztéséhez. A társas és közösségi tevékenységek állandó gyakorlás által történő kifejlesztése rendkívüli fontossággal bír a társadalmi gyakorlatra való általános felkészítés, azaz az életre nevelés szempontjából. Minden gyermek egyéniség, akinek lehetőséget kell biztosítani személyisége pozitív és széleskörű kifejlődéséhez. Célunk: Olyan tulajdonságok, képességek, készségek formálása, melyek segítségével a gyermekek könnyebben eligazodnak a napi életben. A sajátos nevelési igényű (enyhén értelmi fogyatékos, enyhén hallássérült, nagyothalló) a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű valamint a kiemelkedő képességű gyermekek befogadása a közösségbe, egyenlő társként. Feladatunk: Az anyás beszoktatás biztosításával elősegítjük a gyermekek óvodai életbe való beilleszkedését. Türelmes, megértő bánásmóddal megkönnyítjük a szülőktől való elválást. Gazdagítjuk a gyermekek személyiségét, elősegítjük és erősítjük a társas kapcsolatokat. Fejlesztjük az érzelmi, erkölcsi tulajdonságokat (pl. együttérzés, figyelmesség, egymás segítése, önzetlenség stb.). Fejlesztjük az akarati tulajdonságokat (pl. önállóság, kitartás, önfegyelem, feladattudat, szabálytudat). Alakítjuk az egymás iránti bizalom, a toleranciaképesség a különbözőségek elfogadását, tiszteletben tartását. Családias, szeretetteljes, érzelmi biztonságot nyújtó, demokratikus légkör biztosítunk. Rugalmas napirendet alakítunk ki, mely lehetőséget ad a változatos tevékenységek végzésére. Hangsúlyt fektetünk a gyermekek egyéniségének kibontakoztatására, kiemelt figyelemmel a hátrányos helyzetű, nehezen szocializálható, lassabban fejlődő, a sajátos nevelési igényű (enyhén értelmi fogyatékos, enyhén hallássérült, nagyothalló), illetve a kiemelkedő képességű gyermekekre. Szükség esetén igényeljük a megfelelő szakember közreműködését (pl. logopédus, pszichológus, gyógytornász, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus). Kialakítjuk a csoport szokásrendszerét, a közös hagyományrendszert (pl. születés- és névnapokról való megemlékezés, szüreti nap, karácsonyvárás, farsangvárás, egészségnap, gyermeknap, stb.), melyek erősítik az összetartozás érzését. Olyan észszerű korlátokat állítunk, olyan viselkedési szokásokat alakítunk ki a közösségben, melyeknek a gyermekek meg tudnak felelni. Olyan szokásrendszert alakítunk ki, amely lehetővé teszi, hogy a gyermekek ne zavarják egymás tevékenységét, de ugyanakkor erősödjön együttműködési képességük, egymásra való figyelésük, fejlődjön konfliktusmegoldó, toleranciaképességük. Önállóságuk, döntési képességük, őszinteségük, nyíltságuk kibontakoztatásán munkálkodunk. A sajátos nevelési igényű (enyhén értelmi fogyatékos, enyhén hallássérült, nagyothalló) gyermekeknél elősegítjük a spontán tanulást és a kommunikációt. A közösség természetes tagjaként képességeiknek megfelelő feladatokkal látjuk el őket. Folyamatosan biztosítjuk a szülők óvodai életbe való betekintésének lehetőségét, mellyel erősítjük az együttműködést és a pozitív nevelőpartneri viszony kialakítását a gyermekek nevelése érdekében. Az óvodapedagógussal való előzetes egyeztetés alapján a szülő bármikor beléphet a csoportba. 16

17 Segítjük a gyermekek szociális érzékenységének, fejlődését, én tudatának alakítását. A fejlesztés várható eredményei az óvodáskor végére A gyermekek kapcsolatteremtő és kapcsolattartó képessége terén szokássá válik a kérés, köszönés, megszólítás, válaszolás. Ragaszkodnak társaikhoz, a csoporthoz tartozó felnőttekhez, érdeklődnek barátaik iránt, örülnek a közös sikereknek, szívesen tevékenykednek a csoport érdekében. Alkalmazkodnak a szokásokhoz, szabályokhoz, figyelmeztetik egymást ezek betartására, igényükké válik a közös célokért való együttműködés. Szeretettel fogadják a csoportba érkező vendégeket. Egyéni céljaikat képesek alárendelni a csoport érdekeinek, értékelik saját tetteiket, konfliktushelyzetekben társaikkal megegyeznek. A megkezdett tevékenységet képesek befejezni, kialakul feladattudatuk. A sajátos nevelési igényű (enyhén értelmi fogyatékos, enyhén hallássérült, nagyothalló) gyermekeknél a saját fejlődési ütemüknek figyelembe vételével Munkatevékenység Az életre való felkészítés nem nélkülözheti a munkatevékenység lehetőségeinek kiaknázását. A munka az óvodás gyermek számára játékos jellegű, gyakran nem is választható szét a játék és a munkatevékenység. Alapvető követelmény az önállóság, az öntevékenység lehetőségeinek megteremtése. A különböző munkafajták: önkiszolgálás, naposság, a gyermek saját személyiségével kapcsolatos munkák, a csoport érdekében elvégzett munkák vagy a kertmunka közös vonásaként azt kell kiemelni, hogy mindez munkavégzést, azaz tevékenykedést jelentsen az óvodában. Minden olyan munkát elvégezhetnek a gyerekek, amihez kedvük van, és testi épségük veszélyeztetése nélkül képesek azt megvalósítani. Célunk: A gyermekek felkészítése az életre, olyan személyiségjegyek kialakítása, melyek a tanulás alapfeltételei (pl. feladatvállalás, feladattudat, felelősségérzet stb.). Feladatunk: A család és az óvoda munkatevékenységgel kapcsolatos elvárásait közelítjük az együttnevelés érdekében. Lehetővé tesszük a gyermekek számára a környezet tevékeny megismerését. Megteremtjük az alkalmat, helyet, időt, eszközt az önkiszolgáló, valamint a közösségért végzett munkatevékenységre, melyek során biztosítjuk az önállóságot. Kiegyensúlyozott, nyugodt légkör megteremtésére törekszünk a feladatvégzés ideje alatt is. Megtanítjuk a gyermekeknek az egyes munkafázisokat, ha erre szükség van. Figyelembe vesszük, hogy az elvégzendő feladatra képesek-e a gyermekek, se pszichésen, se fizikailag nem terheljük túl őket. Figyelünk arra, hogy a kiadott eszközök ne veszélyeztessék a gyermekek testi épségét. Váltakoztatjuk a gyermekeknél a könnyebb és nehezebb feladatokat, hogy ne fáradjanak ki. Röviden, érthetően fogalmazzuk meg, hogy mit miért kell elvégezni. Kihasználjuk a gyermekek tevékenység iránti érdeklődését. Munkavégzésünkben arra törekszünk. hogy mindig modell értékű legyen. Személyre szabottan adunk segítséget, de csak annyit, amennyivel továbblendítjük a tevékenységben a gyermekeket. Dicsérjük, buzdítjuk őket, hogy ezzel is fenntartsuk érdeklődésüket, és a későbbiek során szívesen térjenek vissza a feladatok folytatásához. 17

18 Figyelmünk a munka folyamán nem csak a csoportra irányul, hanem az egyes gyermekekre is. Folyamatosan biztosítunk munkalehetőséget. Állandó helyen tartjuk a munkaeszközöket, melyet a gyermekek is jól ismernek, és adott időben elő tudják venni azokat. A munkához való pozitív hozzáállást alakítunk ki a gyermekekben. Tudatosan szervezzük meg az egyes munkafázisokat. Aktív tevékenységek során alakítjuk ki a munkavégzéshez szükséges kompetenciákat, készségeket és képességeket. A fejlesztés várható eredményei óvodáskor végére Képesek a saját személyükkel kapcsolatos munkafeladatok önálló elvégzésére. Önként feladatot vállalnak, s annak elvégzése során törekednek az önállóságra. Rendelkeznek elemi önismerettel, hogy mire képesek. Ismerik azokat a munkaeszközöket, amelyekkel dolgoznak, és tudják, hogy a nem rendeltetésszerű használatuk veszéllyel jár. Vigyáznak saját és mások testi épségére. Elvégzik a kapott és vállalt megbízatásaikat, a visszatérő és rendszeres feladatok elvégzésének aktív részesei. Szívesen segítenek egymásnak, ha szükség van rá. Gondozzák a környezetükben lévő növényeket, vigyáznak környezetük rendjére, tisztaságára. Kialakulnak a másokkal való együttműködés kompetenciái (kitartás, önállóság, felelősség, én tudat). A sajátos nevelési igényű (enyhén értelmi fogyatékos, enyhén hallássérült, nagyothalló) gyermekeknél a saját fejlődési ütemüknek figyelembe vételével Szabadidős tevékenység A szabadidő igazi tartalma: a termékeny idő-felhasználási lehetőségek közötti szabad választás. Ez is öntevékenység, ez is döntés. Különösen a kisgyermek számára az, aki eleinte a felkínált sokfajta tevékenység közül igazából nem, vagy csak nagyon nehezen tud választani. A szabadidős foglalkozásoknak azért kell a saját, semmivel sem helyettesíthető helyüket és szerepüket kivívniuk a nevelési intézményekben, mert másképpen a gyermek sohasem tanulhatja meg, hogy hogyan gazdálkodjon az önmaga számára felszabaduló, rendelkezésre álló idővel. Célunk: A gyermekek önállóságának és döntési képességének fejlesztése többféle tevékenység lehetőségének változatos biztosításával. Feladatunk: Megtanítjuk a gyermekeknek, hogyan használhatják fel szabadidejüket. A felkínált lehetőségek közül (pl. bábozás, festés, rajzolás, zene, tánc, mozgás, társasjáték, mese, vers, barkácsolás stb.) a gyerekek szabadon választhatnak. A csoportszobában és az udvaron is biztosítjuk a választás lehetőségét, ami a döntés gyakorlására készteti a gyermekeket. Lehetőséget adunk a gyermekeknek a csoportnál nagyobb közösség megismerésére, ösztönözzük újabb baráti kapcsolatok kialakítását, segítjük a közösséghez való alkalmazkodást. Keressük a lehetőségét, hogyan biztosíthatnánk nagyobb mozgás és tevékenységi teret a gyermekeknek. 18

19 A választásra felkínált tevékenységek listáját bővítjük, időszakonként átgondoljuk a változtatások lehetőségét és szükségességét. Egyszerű, önmagunk és a gyermekek alkotta eszközökkel segítjük elő a gyermekek fantáziájának fejlődését. A nap folyamán lehetőséget keresünk és kínálunk az egyéni képességek fejlesztésére, a differenciált gyakorlásra Óvodánk funkciói a.) b.) Szociális funkció Nevelési funkció.szociális funkció Az óvoda a családi élet kiegészítője, de csak a családdal együtt éri el a gyermek személyiségének megfelelő fejlesztését. Nagyobb hangsúlyt kell fordítani a családok életének megismerésére. Milyen szinten áll a gyermek óvodába kerülésekor, milyen környezetből jön? Folyamatosan figyelemmel kell kísérni a gyermek fejlődését, melyekről feljegyzéseket készítünk. Nálunk az óvodába beírt gyermekek 50%-a 3 vagy több gyermeket nevelő családból érkezik, ahol csak az apa a kereső. (18 beírt gyermek közül 13 nagycsaládos.) Az anyagi problémák rányomják bélyegüket a család életére, hangulatára, szokásaira, ezért az egyéni bánásmód különös jelentőséget kap. Nevelési funkció Igaz, az óvoda az iskolára készít elő, de ezt nem tanítással oldjuk meg, hanem elsősorban neveléssel. Évről évre nő a beszédhibás és fejletlen beszédkészséggel óvodába érkező gyermekek száma. 1.) Ezért kiemelt figyelmet és nagy gondot kell fordítani az anyanyelvi nevelésre, akár szakemberek (logopédus, nevelési tanácsadó) bevonásával is. Egyre kisebb korra kerül a durva beszéd állandósulása, az idegen szavak indokolatlan használata. Szókincsük gyakran nem felel az meg életkoruknak megfelelő elvárásnak. Ez köszönhető az ingerszegény környezetnek, a TV, videó túlzott használatának. Az óvodai dolgozók, elsősorban az óvónők példamutató, szép, választékos beszéde ellensúlyozhatja ezt a hiányt. 2.) Az egészséges életmódra nevelés kiemelt jelentőségű. Ezen belül biztosítani kell: a gyermek testi szükségletének kielégítését, az egészség védelmét az egészséges életmód, testápolás, egészségmegőrzés szokásainak kialakítását. Az óvodai nevelés végső célja: az iskolai alkalmasság Az iskolai életre való felkészültségnek testi, lelki és szociális kritériumai vannak. A lelkileg egészségesen fejlődő gyermek az óvodáskor végére nyitott érdeklődéssel készen áll az iskolába lépésre. A tanuláshoz szükséges képességei folyamatosan fejlődnek. Érzékelése, észlelése tovább differenciálódik. Különös jelentősége van a téri észlelés fejlettségének, a vizuális és az akusztikus differenciációnak, a téri tájékozottságnak, a térbeli mozgásfejlettségnek, a test séma kialakulásának. 19

20 Megjelenik a szándékos bevésés és felidézés, megnő a megőrzés időtartama. Megjelenik a tanulás alapját képező szándékos figyelem, növekszik a figyelem időtartama, terjedelme, könnyebbé válik a megosztás átvitele. A szemléletes és a képi gondolkodás mellett az elemi fogalmi gondolkodás is kialakulóban van. Az egészségesen fejlődő gyermek érthetően, folyamatosan kommunikál, beszél, gondolatait, érzelmeit mások számára is érthető formában, életkorának megfelelő tempóban és hangsúllyal tudja kifejezni, különböző mondatszerkezeteket és mondatfajtákat alkot, tisztán ejti a magán- és mássalhangzókat, végig tudja hallgatni és megérti mások beszédét, elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetéről, ismeri a viselkedés alapvető szabályait, szociális érettsége lehetővé teszi, hogy fokozatosan fejlődve együttműködjön tanítójával, kapcsolatot teremtsen gyermektársaival, a felnőttekkel, egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni, késleltetni tudja szükségletei kielégítését, feladattudata kialakulóban, ez megnyilvánul a feladatok egyre eredményesebb elvégzésében, kitartásának, munkatempójának, önállóságának, önfegyelmének erősödésében. A neurológiai és egyéb hátránnyal küzdő gyermekek estében folyamatos, speciális szakemberek segítségével végzett korrekció mellett érhető csak el a fentiekben leírt ideális fejlettségi szint. Sajnos elég sok gyermek kerül ebbe a kategóriába. Az elmúlt évben ez a gyermekek 33 százalékát jelentette településünkön. Az iskolába lépés kritériumait az Országos Alapprogram alapján határozzuk meg. A rugalmas beiratkozást az oktatási törvény szabályozza. A szülőkkel való egyeztetés után amit folyamatos tájékoztatás előz meg, döntünk a beiskolázásról. Amennyiben szükséges, a döntéshez igénybe vesszük Várpalotán a Nevelési Tanácsadó, vagy a Tanulási Képességet Vizsgáló Bizottság szakvéleményét. Az iskolaigazgató dönt a gyermek iskolába lépésének időpontjáról, az iskolai felvételről. 3. Gyermekvédelem az óvodában Óvodai nevelőmunkánkban nagy hangsúlyt fektetünk az együttműködésre más intézményrendszerekkel, a problémákkal küzdő családok segítésére. A gyermekek személyiségfejlődésében meghatározó a család szerepe. Fontosnak tartjuk azonban, hogy a kedvezőtlen szociális helyzetben lévő gyermekek intézményi nevelését biztosítani tudjuk. Elsődlegesnek az óvodai gyermekvédelem preventív jellegét tartjuk Gyermekvédelmi munkánk célja A gyermekek védelme, a gyermeki jogok érvényre juttatása. A család működésének erősítése, az eredményes gyermeknevelés lehetőségeinek megismertetése és tudatos alkalmazása a családokkal együttműködve. A családban adódó problémás helyzetek megoldásának segítése tapintatos, toleráns, elfogadó nevelői magatartással, szem előtt tartva a szülői felelősség és kötelezettség elsődlegességét Gyermekvédelmi munkánk feladatai 20

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! Műhelymunka óvoda TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM

INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ, HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ, VALAMINT A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK INTÉZMÉNYI NEVELÉSE ÉRDEKÉBEN Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest,

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 29-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Családsegítő

Részletesebben

Az integrációs program célja:

Az integrációs program célja: INTEGRÁCIÓS PROGRAM Az integrációs program célja: Az óvoda körzetében élő valamennyi 3 éves HHH gyermek beóvodázása. Valamennyi 3 7 éves HHH gyermeknek megfelelő minőségű tudatos nevelő fejlesztő munkával

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 2008 1. A dokumentum jogszabályi háttere A Magyar Köztársaság Alkotmánya 4. (1) bek., 70/a. A közoktatásról szóló

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal.

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a ma bőven ellátja feladattal. Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29 Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal. Syndie Maison KE PTSZIKE PTSZI 2013.04.29 A prezentációban megjelenő információk

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

HELYI ÓVODAI PROGRAM

HELYI ÓVODAI PROGRAM HELYI ÓVODAI PROGRAM Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító: 034658 Hatályos: határozatlan időre Hatálybalépés időpontja: 2010. 09.01. Készítette: Perge Zsoltné óvodavezető

Részletesebben

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet Szász Endre Általános Iskola és AMI Schmidt Márta gyógypedagógus martaschmidt67@gmail.com 2015. május 7. - Ha van négy barackod, és adok még egyet, hány barackod

Részletesebben

Tájékoztató a Szülők a Gyermekekért Alapítvány önkormányzati támogatásainak felhasználásáról

Tájékoztató a Szülők a Gyermekekért Alapítvány önkormányzati támogatásainak felhasználásáról Tájékoztató a Szülők a Gyermekekért Alapítvány önkormányzati támogatásainak felhasználásáról Jegyzőlakás ingyenes használatbavételének engedélyezése Rendszeresen tartunk sérült illetve gerinc-, vagy tartásproblémákkal

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

Óvodafejlesztés TÁMOP-3.1.11-12/1-2

Óvodafejlesztés TÁMOP-3.1.11-12/1-2 Óvodafejlesztés TÁMOP-3.1.11-12/1-2 Kódszámok: Közép-Magyarországi Régió: TÁMOP-3.1.11-12/1 Konvergencia régiók: TÁMOP-3.1.11-12/2 Az Óvodafejlesztés című uniós pályázat alapvető célja A TÁMOP-3.1.11-12/1-2

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET 2010/2011

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET 2010/2011 SZÜLŐI ÉRTEKEZLET 2010/2011 I. PEDAGÓGIAI PROGRAM AZ ÓVODÁKBAN Helyi program: Porkolábné Dr. Balogh Katalin: Komplex Prevenciós program Mozgás Testséma Percepció (észlelési funkciók) Verbális fejlesztés

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14)

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14) BEMUATKOZUNK 2011. szeptemberétől lehetőségünk nyílt arra, hogy a szülők számára, akik a gyermekeiket vallási és világnézeti meggyőződésük alapján hitben kívánják nevelni, felajánljuk óvodánkban a keresztyén

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. Tagintézmény: Napvirág Tagóvoda 1188. Budapest, Szélső utca 54.-58.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. Tagintézmény: Napvirág Tagóvoda 1188. Budapest, Szélső utca 54.-58. Napsugár Óvoda OM 034658 1188. Budapest, Eke u. 16. 295-0495 napsugar@napsugarovoda18.hu Iktató szám: PEDAGÓGIAI PROGRAM Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. Tagintézmény: Napvirág Tagóvoda

Részletesebben

TÁRKÁNY-ETE KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÓVODA ÉS KONYHÁJA

TÁRKÁNY-ETE KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÓVODA ÉS KONYHÁJA TÁRKÁNY-ETE KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÓVODA ÉS KONYHÁJA Alapadatok Intézmény megnevezése: Tárkány-Ete Közös Fenntartású Óvoda és Konyhája Székhelye: 2945 Tárkány, Sport utca 12. Alapítás dátuma: 2006. augusztus

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: csecsemő- és kisgyermeknevelő (Infant and Early Childhood Education) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

Korai fejlesztés és gondozás. Siktárné Aczél Zsuzsanna

Korai fejlesztés és gondozás. Siktárné Aczél Zsuzsanna Korai fejlesztés és gondozás Siktárné Aczél Zsuzsanna A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók OECD kezdeményezésére: A kategória: fogyatékos, B kategória: tanulási, magatartási nehézségeket mutató

Részletesebben

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel Dr. Bakonyi Anna A környezeti háttér sokfélesége A csoporthoz tartozás összetevői: Szokások Műveltség Kultúra Nyelv Vallás Anyagi helyzet Infrastruktúra Külső-és

Részletesebben

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről Bejegyezve: 2009. október 06. Székhely: 1202 Budapest, Bessenyei u. 10. Cégjegyzék száma: 01-06-782373 Adószáma:

Részletesebben

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ HELYI NEVELÉSI PROGRAM

TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ HELYI NEVELÉSI PROGRAM TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ HELYI NEVELÉSI PROGRAM HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÉS VILONYAI TAGÓVODÁJA 2012 1 TARTALOM ADATLAPOK 3 BEVEZETÉS 6 BEMUTATKOZÁS 8 I. A TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI

Részletesebben

Műhelymunka általános iskola/középiskola

Műhelymunka általános iskola/középiskola Műhelymunka általános iskola/középiskola TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai

Részletesebben

ÓVODAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítésére

ÓVODAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítésére Csillagfürt Óvoda 2040 Budaörs, Ifjúság u.8. ÓVODAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítésére Bevezető A világ rohanó léptékű fejlődése, változása, globalizálódása

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv Intézményi Esélyegyenlőségi intézkedési terv Bevezetés Az Európai Uniós elvárások alapján minden lehetséges téren feladat a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése. Az esélyegyenlőség

Részletesebben

Az intézmény rövid bemutatása

Az intézmény rövid bemutatása 1 Mit jelent a súlyosan halmozottan fogyatékosság? Képesek-e a súlyosan halmozottan fogyatékos személyek az önálló életvezetésre? Milyen mértékben különbözteti meg a társadalom a fogyatékkal élőket és

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Magunkról. Címe: Te is tudod, én is tudom, mi is tudjuk, együtt lenni jó!

Magunkról. Címe: Te is tudod, én is tudom, mi is tudjuk, együtt lenni jó! 1 Magunkról Óvodánk Budapest IV. kerületében, Káposztásmegyer 1-en található. Büszkén mondhatjuk, hogy jól felszerelt, pályázat útján kívül, belül megszépült. Programunkban kiemelt helyet kap a mozgás,

Részletesebben

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv)

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Mentor neve: Mentor azonosítója: Tanuló neve: Tanuló azonosítója: Az Egyéni Fejlesztési Terv egy folyamatosan változó, a tanuló fejlődését regisztráló,

Részletesebben

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE INTEGRÁCIÓS BÁZISISKOLA A JÁSZSÁGBAN

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE INTEGRÁCIÓS BÁZISISKOLA A JÁSZSÁGBAN JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE INTEGRÁCIÓS BÁZISISKOLA A JÁSZSÁGBAN ÓVODÁNK FELTÉTELRENDSZERE 4 csoportos 100 férőhelyes 9 fő pedagógus, 1 fő gondozónő, 4 fő

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Az óvoda Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Magyarországon.. a közoktatásnak három szintje van: - Az (I) iskola előtti nevelés az óvodában folyik. Az óvodai ellátás a gyermek

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű a gyermekem, mit tehetek?

Sajátos nevelési igényű a gyermekem, mit tehetek? Sajátos nevelési igényű a gyermekem, mit tehetek? A sajátos nevelési igényű gyermekek, és szüleik jogai, lehetőségeik az esélyegyenlőséghez. A sajátos nevelési igény törvényi háttere. Te is más vagy, te

Részletesebben

Pipitér Óvoda Pusztakovácsi Esélyegyenlőségi terve 8707 Pusztakovácsi Fő u. 114. Esélyegyenlőségi terv

Pipitér Óvoda Pusztakovácsi Esélyegyenlőségi terve 8707 Pusztakovácsi Fő u. 114. Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv 2013 1 Tartalomjegyzék: 1. Helyzetelemzés... 4 2. Az Intézkedési terv célja... 4 3. Kötelezettség és felelősség... 4 4. Akcióterv... 5 5. Megvalósítás... 7 6. Monitoring és nyilvánosság...

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

Szent Kinga Katolikus Óvoda 5062 Kőtelek, Zrínyi út 10-12. Tel: (56) 496-003 e-mail: sztkingaovoda@gmail.com, sztkingakatovi@petrovaykataltisk.

Szent Kinga Katolikus Óvoda 5062 Kőtelek, Zrínyi út 10-12. Tel: (56) 496-003 e-mail: sztkingaovoda@gmail.com, sztkingakatovi@petrovaykataltisk. A esélyegyenlőségi ségi terve 2014-2015. 2015. 1 A esélyegyenlőségi terve a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének-oktatásának, fejlesztésének

Részletesebben

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Megkezdődött a tanév. Az első osztályos kisgyerekek tele tudásvággyal jönnek az iskolába. Tanítóink szervezik a napi megismerő munkát, hogy a gyerekek

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. (5) bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.

Részletesebben

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu Tájékoztató a Dobozi Mesekert Óvoda magyar nyelvű cigány kulturális neveléséről Magyar nyelvű cigány kulturális nevelés: A nemzetiségi nevelésnek jelen kell lenni valamennyi olyan óvodában, ahol legalább

Részletesebben

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény Iktatószám: 1679-13/2009. Fadd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települések alapfokú oktatási-nevelési feltételeinek megteremtése, biztosítása

Részletesebben

BMPSZ Pécsi Tagintézmény Apáczai körtér 1. Meszéna Tamásné

BMPSZ Pécsi Tagintézmény Apáczai körtér 1. Meszéna Tamásné BMPSZ Pécsi Tagintézmény Apáczai körtér 1. Meszéna Tamásné Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás Feladata: Komplex koragyermekkori intervenció és prevenció, tanácsadás, a társas,

Részletesebben

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere?

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? József Attila Tagintézmény Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? Tanulónépesség jellemzői SNI tanulók nagy száma (51%) BTMN tanulók számának folyamatos növekedése (5%) Túlkorosság Többszörös

Részletesebben

KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM

KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI PROGRAMJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM Készítette: Becskereki Lászlóné Érvényessége: A Városi Óvodák intézménye helyi nevelési programjában meghatározta

Részletesebben

A környezet a VILÁG, ami bennünket, embereket körbe vesz, hatalmas és mi mégis úgy- ahogy eligazodunk benne.

A környezet a VILÁG, ami bennünket, embereket körbe vesz, hatalmas és mi mégis úgy- ahogy eligazodunk benne. TEVÉKENY GÉZENGÚZOK! Vázlat: I. Bevezető gondolatok. II. Kultúra átadás. 1.Programunkban a szocializáció és a kultúra összefüggése. 2.Honnan szereznek tapasztalatot gyermekeink? III. Záró gondolatok. I.

Részletesebben

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az iskola tanulóinak összlétszáma: 240 fő Halmozottan hátrányos

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4. ALAPÍTÓ OKIRAT Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Óvodából-iskolába. (célok és a fejlődés jellemzői)

Óvodából-iskolába. (célok és a fejlődés jellemzői) Óvodából-iskolába (célok és a fejlődés jellemzői) Egészséges életmódra nevelés Célunk: a gyermek testi fejlődésének elősegítése, a higiénés nevelés és az egészséget védő jó szokások alakítása, az egészséges

Részletesebben

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Tormási Margit CSANODA CSALÁDI NAPKÖZI ÉS JÁTSZÓHÁZ JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Csanoda-Gyermekszolgáltató Játszóház Nonprofit Bt. 2012. Csanoda Játszóház Szakmai program 2 A játszóház neve: Csanoda Játszóház

Részletesebben

RÉDICSI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA a módosítással egységes szerkezetben Száma: VI/1/2013/E.

RÉDICSI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA a módosítással egységes szerkezetben Száma: VI/1/2013/E. RÉDICSI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA a módosítással egységes szerkezetben Száma: VI/1/2013/E. Rédics Község Önkormányzata képviselő-testülete, Baglad Község Önkormányzata képviselő-testülete,

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

E L T E G Y A K O R L Ó Ó V O D A E S É L Y E G Y E N L Ő S É G I P R O G R A M

E L T E G Y A K O R L Ó Ó V O D A E S É L Y E G Y E N L Ő S É G I P R O G R A M E L T E G Y A K O R L Ó Ó V O D A E S É L Y E G Y E N L Ő S É G I P R O G R A M 1. Helyzetelmezés 1.1 Az óvoda fenntartója: Eötvös Loránd Tudományegyetem Az óvoda székhelye: 1126 Budapest Kiss János altb.

Részletesebben

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bárczi Gusztáv

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV IV. KÖTET Békéscsaba, 2012. 2 2008-2013 2013 Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Konzulens: Neszt Judit Készítette: Varga Andrea Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Nyelv és beszédfejlesztő szak 2011 Szolnok Városi Óvodák, Egységes

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 (az elmúlt évek tapasztalatai alapján) 1. Bevezetés Az iskolakezdéssel új korszak kezdődik minden kisgyermek életében. A játékot, mint eddigi

Részletesebben

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT A Jászsági Óvodai Intézménynek, mint a Jászsági Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Köznevelési Intézmény jogutód Intézményének a Jászsági Többcélú Társulás Társulási Tanácsa

Részletesebben

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában,

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, a közmegállapodás és a jog, valamennyiüket egyenlővé teszi. / Rousseau / Szakdolgozatom

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vinczéné Szunyogh Judit SNI gyermek ellátása

Részletesebben

A különleges gondozáshoz, a rehabilitációs célú foglalkoztatáshoz való jog, a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézménykt 30

A különleges gondozáshoz, a rehabilitációs célú foglalkoztatáshoz való jog, a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézménykt 30 KT 121 28. bekezdés Sajátos nevelési igény ű tanulók ellátásának feltételei Sajátos nevelési igény ű neveléshez és oktatáshoz szükséges feltételek: a gyermek, tanuló külön óvodai neveléséhez, illetve iskolai

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Sajátos nevelési igény az óvodában. Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4.

Sajátos nevelési igény az óvodában. Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4. Sajátos nevelési igény az óvodában Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4. A hat éves kor alatti gyermekeknek olyan gondozó és nevelőprogramokra van szüksége,

Részletesebben

Gyermekvédelmi Szabályzat. Rezi Óvoda

Gyermekvédelmi Szabályzat. Rezi Óvoda R e z i Ó v o d a 8373 Rezi, Iskola u. 2. Telefon: 06-83/531-006 mobil: 30/648-8719 E-mail: reziovi@rezinet.hu OM: 201672 Gyermekvédelmi Szabályzat Rezi Óvoda 2014. Gyermekvédelem az óvodában A gyermekek

Részletesebben

Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Pétervására ALAPÍTÓ OKIRATA

Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Pétervására ALAPÍTÓ OKIRATA Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Pétervására ALAPÍTÓ OKIRATA jóváhagyta a Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a 7/2009. (IV. 28.) határozatával, módosította a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 226. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T DEMECSERI TÜNDÉRKERT ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek. Mede Perla

Gyógypedagógiai alapismeretek. Mede Perla Gyógypedagógiai alapismeretek Mede Perla A téma aktualitása társadalmi szinten és a többségi oktatásban Az előadással kapcsolatos hallgatói elvárások A témával kapcsolatos előismeretek A témával kapcsolatos

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON KŐVÁRI EDIT VIDÉKFEJLESZTŐ SZOCIÁLIS MUNKÁS, AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETÉSÉNEK ELNÖKE SZÜKSÉGLETEK KIELÉGÍTETTSÉGE AUTIZMUSBAN Szint Jól

Részletesebben

Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve

Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve 6252 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 28. szám 1. melléklet az 1056/2012. (III. 9.) Korm. határozathoz Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve I. Fogyatékossággal

Részletesebben

Tisztelt Intézményvezető!

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelt Intézményvezető! A TÁMOP- 3.1.4.C-14 Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívás keretében lehetőség van innovatív oktatási programok megvalósításra, a programok megvalósításához

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

A tanköteles korúak magántanulóvá válásától a korai iskolaelhagyásig. Tapasztalatok, együttműködési lehetőségek a hatósági feladatok ellátásában.

A tanköteles korúak magántanulóvá válásától a korai iskolaelhagyásig. Tapasztalatok, együttműködési lehetőségek a hatósági feladatok ellátásában. A tanköteles korúak magántanulóvá válásától a korai iskolaelhagyásig. Tapasztalatok, együttműködési lehetőségek a hatósági feladatok ellátásában. Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulás Humán Szolgáltató

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Hungaro-Dalton Pedagógiai Innovációs Egyesület. Peer-mediáció a forradalmian új megoldás az iskolai konfliktuskezelésben

Hungaro-Dalton Pedagógiai Innovációs Egyesület. Peer-mediáció a forradalmian új megoldás az iskolai konfliktuskezelésben Peer-mediáció a forradalmian új megoldás az iskolai konfliktuskezelésben Európa és a világ országaiban egyre több iskolában alkalmazzák a mediációt - nem keverendő a meditáció (elmélkedés) szóval - mint

Részletesebben

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04.

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04. SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban Csibi Enikő 2013.02.04. Együttnevelés, együttoktatás 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról bevezetése óta Magyarországon, azaz 10 éve

Részletesebben

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)?

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? 1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? a) a gyermekem sok verset, éneket tanuljon 0 0,0% b) érezze jól magát az óvodában 19 70,4% c) minél többet játsszon 11 40,7% d) barátokat,

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben