2012. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ Humán Szolgáltató Központ Szociális Szolgáltatások Szakmai Egység

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ Humán Szolgáltató Központ Szociális Szolgáltatások Szakmai Egység"

Átírás

1 Humán Szolgáltató Központ Szociális Szolgáltatások szakmai egysége H-2120 Dunakeszi, Kincsem köz 1. Levelezési cím: Pf.144 Tel.: ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ Humán Szolgáltató Központ Szociális Szolgáltatások Szakmai Egység Fő út 138. telephely Készítette: Pergelné Lakatos Anita Szakmai Egység Vezető 1

2 Humán Szolgáltató Központ Fogyatékos Személyek Nappali ellátás 2120 Dunakeszi, Fő út 138 A fogyatékos személyek nappali ellátása keretében, az igénybe vevők számára biztosított a fizikai, egészségügyi, mentálhigiénés ellátás, ezen belül az egyéni fejlesztő programokra épülő gyógypedagógiai foglalkozás, valamint érdeklődésüknek megfelelő szabadidős, kulturális, kreatív programok kerülnek megszervezésre. A fogyatékos személyek nappali ellátását az egyéni és csoportos munkaformák jellemzik. Az egyéni és csoportos munkaformák tervezetten, de az igénybe vevők szükségleteihez, igényeihez illeszkedve kerülnek megszervezésre. A csoportos programokon való részvétel önkéntes, amelyen az ellátottak egyéniségüknek és egészségi állapotuknak megfelelően vehetnek részt. A szolgáltatások magas szakmai színvonalon való nyújtásával az Intézmény elősegíti a fogyatékos személyek esélyegyenlőségét. Az Intézmény célja a fogyatékos személyek függetlenné, önállóvá válásának, önálló életvitelének elősegítése, a közösségi, társadalmi életben való aktív részvétel előmozdítása, alternatívák biztosítása a fogyatékos személyek részére, a szabadidő eltöltéséhez, sportoláshoz, kikapcsolódáshoz, valamint az aktivitás növelése és az integráció elősegítése. Az Intézmény szolgáltatásai nyomán biztosítottá válik a fogyatékossággal élő személyek egyéni igényeiknek megfelelő, készség és képességfejlesztése, társas kapcsolataik biztosítása, valamint a speciális szolgáltatásokhoz és a közszolgáltatásokhoz való hozzájutása. Az Intézmény az alábbi elveket tartja szem előtt a szolgáltatásai nyújtása során: A rehabilitáció elvének megfelelően a fogyatékos embereket gondozásuk, személyi segítésük, munkájuk, szabadidejük eltöltése során képessé kell tenni arra, hogy érdemi erőfeszítéseket tehessenek állapotuk és képességeik javítására, vagy azok romlásának megállítására, lassítására. A prevenció elve értelmében lehetőségeinktől, képességeinktől függően segítenünk kell az Intézményben élőket abban, hogy állapotuk a lehető legnagyobb mértékben javuljon, szinten maradjon, vagy az elkerülhetetlen állapotromlás üteme minél inkább lelassuljon. A normalizáció és participáció elve alapján a képességekhez mért, lehető legjobb szintű társadalmi beilleszkedést érjük el, s ehhez nem a fogyatékos személy hiányzó képességeit kell pótolni, hanem életkörülményeit úgy alakítani, hogy abban képességeinek maximumát nyújtva, teljes emberi életet élhessen, részt vehessen a társadalom életében. Az integráció elve feltételezi, hogy a fogyatékos emberek kapcsolatot létesíthessenek és kapcsolatokat tarthassanak fenn más emberekkel és a társadalmi, gazdasági intézmények legszélesebb körével. Az érintkezés feltételeinek biztosítása magába foglalja a fizikai helyváltoztatáshoz szükséges sajátos körülmények erősítését (közlekedés, akadálymentesítés, szállító szolgálat). Az önrendelkezés elve értelmében a fogyatékos emberek megmaradt képességeik és lehetőségeik keretein belül szabadon rendelkezhessenek életük alakításáról, valamint az általuk helyesnek, tisztességesnek tartott és érdekeiknek megfelelő elveket követhessék. Az önállóság kiterjed a személyes mozgás, az idő, a 2

3 tulajdonjog feletti önrendelkezésre, a közintézményekhez való eljutás lehetőségének biztosítására. A hátrányos megkülönböztetés tilalmának és az előnyben részesítés kötelezettségének elvei a társadalom valamennyi területén érvényesítendő elvek. Fogyatékos személy nem részesülhet hátrányos megkülönböztetésben, rá nézve sérelmes elbírálásban, kirekesztésben, fogyatékossága miatt nem lehet korlátozott a más emberek számára elérhető közjavakhoz való hozzáférésben. A fogyatékos személyek nappali ellátása által biztosított szolgáltatáselemek formái, rendszeressége A fogyatékos személyek nappali ellátása a fizikai ellátás keretében biztosít az igénybe vevők számára tisztálkodási, piperemosási, valamint ruházat javítási lehetőséget, amennyiben szükséges felügyelettel és segítséggel. A fogyatékos személyek nappali intézménye folyamatosan kapcsolatot tart háziorvosokkal, szakorvosokkal, tanácsadókkal. A mentálhigiénés ellátás keretében biztosított a személyre szabott bánásmód, az egyéni és csoportos beszélgetések lehetősége, a szabadidő kulturált eltöltésének feltételei, a családi valamint társadalmi kapcsolatok kiépítésének, fenntartásának, helyreállításának támogatása, az Intézményen belüli társas kapcsolatok kialakításának lehetősége és az érdekvédelem. Az ellátás nyújtása során cél, az igénybe vevő testi-lelki aktivitásának fenntartása, fejlesztése. A mentálhigiénés ellátás az igénybe vevők korának, egészségi állapotának, egyéni képességeinek, adottságának megfelelően kerül megvalósításra. Heti rendszerességgel kerülnek megszervezésre tematikus csoportfoglalkozások (irodalmi, saját élmény, zene, stb). Egyéni foglalkozások keretében lehetőség nyílik esetkezelésre, mentálhigiénés és életviteli tanácsadásra. A fogyatékos személyek nappali ellátása keretében biztosítottak az egyéni fejlesztő programokra épülő gyógypedagógiai foglalkozások. Az Intézmény szolgáltatásai közül a fizikai jellegű gondozási feladatok mellett, kiemelten hangsúlyt kap a mentális fejlesztés, az önállósodási folyamatok támogatása, az életviteli problémák megoldása, a felnőtté válás folyamatának segítése. Ezen folyamatok megvalósulásának oka és célja: a tanköteles korból való kikerülés természetesen nem jelentheti az egyén számára sem pszichés, sem szomatikus, sem mentális képességeinek maximumát, így szükségszerű (a szűkebb értelemben vett iskolarendszerű képzéstől eltérően ugyan), hogy további tudatos készség- és képességfejlesztés valósuljon meg. Ennek célja, hogy az igénybe vevők önmaguk lehetőségeit megismerjék, énképük kiteljesedjen, képességeik minden területen tovább fejlődhessenek, és így tartalmas, a normalizáció elveinek is megfelelő életet élhessenek. A konkrét fejlesztés nyolc fő területen valósul meg, különös tekintettel azokra a funkciókra, melyek a társadalmi beilleszkedésüket, önállósodásukat közvetlenül segíti: 3

4 mozgás beszéd, kommunikáció praktikus készségek önkiszolgálás, önellátás munkavégzés énkép, önismeret interperszonális kapcsolatok erkölcsi értékek alakítása. A fejlesztéseket direkt, és indirekt úton, az indirekt módszerek túlsúlyával, tevékenységekbe ágyazottan, az igénybe vevők napirendjébe beillesztve valósítjuk meg, figyelembe véve a sérült személy egyéni képességeit, fejlődésének ütemét és szociokulturális hátterét. A különféle fejlesztő tevékenységek alapvetően igazodnak az akadályozottsággal élő személyek spontán tevékenységeihez is, így általában ezekre érzelmileg is motiváltak. A fejlesztésüket, gondozásukat segítő személyzet team munkában, egymás tevékenységeit segítve, kiegészítve működik, így összehangolva, azonos elvekre épülve hatékonyabb támogató-segítő tevékenység valósul meg. A fogyatékos személyek nappali ellátását nyújtó intézmény alapvető feladta, hogy megteremtse az érzelmi biztonságot adó légkört, és biztosítsa, hogy a segítők személyisége megfeleljen a szakmában elfogadott elvárásoknak: tolerancia, nyitottság, elfogadó attitűd, következetesség. A nappali intézmény, az igénybe vevők aktivitása megőrzése, helyreállítása érdekében különböző szocioterápiás és egyéb foglalkoztatást szervez. A foglalkoztatási formák változatosak, rendszeresek és előre tervezettek. A foglalkoztatásban való részvétel önkéntes, azon túl, hogy biztosítja az igénybe vevőnek az alkotás örömét, számos képesség megőrzését, helyreállítását és fejlesztését is szolgálja. A foglalkozások éves, havi és heti bontású foglalkoztatási terv alapján kerülnek megvalósításra. Az aktivitást segítő fizikai tevékenységek keretében biztosított a rendszeres torna, a gyógytestnevelés, mozgásfejlesztő játékok, a képesség és készségfejlesztés (kreatív foglalkozások), valamint bevonásra kerülnek az igénybe vevők az Intézmény, illetve az Intézmény környezetének rendbe tartásába. A finommotorikai készségek szinten tartása céljából a fogyatékos személyek nappali ellátása manuális tevékenységekben való részvételre ösztönzi az igénybe vevőket. Lehetőség van különböző művészeti technikák elsajátítására (agyagozás, festés, rajzolás, stb.). Az igénybe vevőknek lehetősége van zenehallgatásra, hangszerrel kísért éneklésre, kulturális programokon való részvételre (kiállítások megtekintése, színház-, múzeumlátogatás), a jeles napok, ünnepek alkalmából rendezvények megtartására (farsang, bál, stb.), a családi és állami ünnepekről való megemlékezésre. Az Intézmény az anyagi lehetőségek függvényében kirándulásokat és táboroztatást is szervez. Az Intézmény segítséget nyújt a személyes, illetve hivatalos ügyek intézésében, mint például segélyek igénylése, levelezés, információkhoz való hozzájutás. 4

5 Az Intézmény segítséget nyújt az igénybe vevők családjának, hozzátartozóinak azzal, hogy segíti speciális önszerveződő csoportok létrejöttét, működését és szervezését (pl. szülőklub; szülősegítő programok támogatása). A gondozást végző személy a nappali ellátásban részesülő személyekkel/gondviselőjükkel együttműködve, az igénybevételt követő egy hónapon belül gondozási tervet készít. A fogyatékos személyek nappali intézményeiben, a szakmai munka tervezetten történik, a vezető évente kidolgozza az Intézmény éves munkatervét, amely napi, heti, havi szinten is tartalmazza a részletes programokat és azok anyagi vonzatait. Az Intézményben, adottak a feltételek a közösségi együttlétre, pihenésre, a személyes felsőruházat tisztítására, a hozzátartozók/gondviselők által elkészített étel melegítésére, tálalására, elfogyasztására, valamint az egyéb tömegkommunikációs eszközök használatára. A nappali ellátást nyújtó intézmények nyitvatartási ideje munkanaponként napi 8.5 órás időtartamú (7.30 órától óráig), a helyi igényeknek megfelelően került meghatározásra. A 2012-es évre kitűzött szakmai célokat annak ellenére, hogy a csapat csak az ősz elejére állt össze, maradéktalanul teljesítettük. Munkatársak, csoportok Szakmailag jól képzett, lelkes és fiatalos új munkaerőt tudhatunk magunkénak. A kialakított csoportok: Tálas Brigitta, pedagógia szakon végzett gondozónő vezeti az autisták csoportját, aki jelenleg a gyógypedagógiai főiskola hallgatója autizmus szakirányon. Innovatív ötleteivel, kreatív művészeti tevékenységeivel hozott új színt a csoport és a Nappali Ellátás életébe. Maga az alkotás folyamata leköti a gondozottakat, fejlődést mutatnak. Az elkészült képzőművészeti alkotások, festmények pedig még magukat a szülőket is meglepték, büszkén helyezték ki otthonuk jól látható helyeire, valamint egy kiállításon is bemutattuk őket. Cserepkai Istvánné, Szilvi vezeti a halmozottan fogyatékos gondozottakból álló csoportot. Ezen a területen az eddig megszokott művelődési területeket (irodalom, matematika, stb.) felváltották az olyan szociális kompetenciákat érintő területek, mint pl. a háztartási ismeretek és a mindennapos kommunikáció, valamint az integrációt elősegítő, munkavégzési tevékenységek megismertetése, bevezetése. Szilvi a mindennapok pontos és előre megtervezett gondolataival egyértelmű és jól követhető keretet adott a csoport hétköznapjainak. Az általa átadott ismeretek hasznosak, a mindennapi életben való boldogulást könnyíti meg, gondozottjaink és szüleik számára. Nezáczki Szonja pszicho-pedagógia szakon végzett gyógypedagógusunk (aki jelenleg szomato-pedagógia szakon tanul tovább) segíti a mindennapi tevékenységekben a differenciálást, az egyéni igények szakmailag is megalapozott kielégítését, az egyéni, valamint a mentálhigiénés gondozást. Szonja igen értékes tajga a csapatnak, ötleteivel, szakmai irányításával nem csak a gondozottak teljesítménye mutat fejlődést, de a gondozónők és az intézmény is. 5

6 Az átszervezést követően mindenki megtalálta a helyét, sikerült a folyamatot nem csak elindítani, de valóban működtetni, szakmai összhangra találni és a mindennapok hatékonyságát növelni, egymást erősítve, támogatva, biztosítva a mindennapok jó hangulatát. Dokumentáció, tájékoztatás Tapasztalatainkat, ötleteinket heti rendszerességgel megtartott TEAM gyűléseken osztjuk meg egymással, melyekről jegyzőkönyvet is készítünk. A csoport hétköznapjairól gondozónőink napi rendszerességgel készítenek feljegyzést. Ennek segítségével és erre alapozva készítik el a heti terveket, így követik nyomon a gondozottaink mentális és fizikai állapotát. A mindennapokat egy blogon dokumentáljuk. Itt lehet megtekinteni a beszámolókat a kirándulásokról, illetve azokról a közös programokról, melyeken az Idősek Otthonával vagy más közoktatási intézmények tanulóival együtt vettünk részt. Kihelyeztünk az öltözőben egy, a szülők által is jól látható helyen faliújságot is. Ezen megtalálható a napirendünk, a heti foglalkozás-tervezet csoportokra lebontva, az egyes csoportok beosztása, névsora, az aktuális programokról szóló felhívások, valamint a Nappali Ellátást érintő változások, események kiírása. Így a szülők napi szinten kapnak tájékoztatást az eseményekről, tudják, hogy mikor és mi történik, mikor mi várható. Igényeiket felmérjük, és ennek megfelelően szervezzük programjainkat is. Nappali ellátásban működő férőhelyek alakulása Srsz. Ellátás típusa Megnevezés Engedélyezett férőhelyek száma Előző év XII. 31-én A tárgyév folyamán megszűnt A tárgyév XII. 31-én (b+c+d) létesült 1 Nappali a b c d e Nappali Ellátás Fogyatékos Személyek részére

7 Nappali ellátásban részesítettek adatai Srsz. Megnevezés Nappali ellátás Fogyatékos személyek részére a c Az ellátottak száma 1 Előző év XII.31-én 16 2 Tárgyév folyamán ellátásba vettek 2 3 Tárgyév folyamán ellátásból kikerültek 5 4 Tárgyév XII. 31-én (1+2-3) 13 Várakozók száma 5 Tárgyév XII. 31-én ellátásra várók száma 0 XII.31-én ellátottak neme, kora 6 Férfi 0-5 éves éves éves éves éves éves éves éves éves éves x éves 17 Együtt ( ) 6 18 Nő 0-5 éves éves éves éves éves éves éves éves éves éves 7

8 28 90-x éves 29 Együtt ( ) 7 30 Összesen (17+29)=4 13 Térítési díj 31 Térítési díjat fizet 0 32 Térítési díjat nem fizet 0 Összesen (31+32)=4 0 Szociális ellátások összekapcsolódása 32 Tartós bentlakásos intézményi elhelyezésre vár 0 Ellátottak száma Ellátottak száma Előző év XII. 31-én Tárgyév folyamán felvettek Tárgyév folyamán kikerült Tárgyév XII. 31-én

9 Ellátottak összetétele nem és kor szerint: férfi nő összesen 6-13 év év év év 0-5 év év év év Nemek százalékos összetétele: Dunakeszi,

10 10

SZAKMAI PROGRAM 2011.

SZAKMAI PROGRAM 2011. SZAKMAI PROGRAM 20. . Módosítva: 2010. ELFOGADVA: SZEB határozat I. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 5 1. A kerület szociális jellemzői, a szolgáltatási szükségletek leírása a szolgáltatástervezési koncepció adatainak

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

Óbudai Információs Füzetek. Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi ellátások, szolgáltatások

Óbudai Információs Füzetek. Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi ellátások, szolgáltatások Óbudai Információs Füzetek Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi ellátások, szolgáltatások Óbudai Információs Füzetek Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi ellátások, szolgáltatások Tisztelt Olvasó!

Részletesebben

Szakmai Program. Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6.

Szakmai Program. Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program 2011. november 15. Kocsisné Gerencsér Ildikó A Gyermekjóléti Szolgálatot Ellátó Mikrotérségi Társulási

Részletesebben

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM AZ INTÉZMÉNY CÉLJA ÉS FELADATA Az alapszolgáltatások biztosításával az intézmény segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban

Részletesebben

LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ

LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ A szervezet bemutatása Az utóbbi évek gazdasági és társadalmi átalakulása súlyos lelki terheket rótt az egyénekre és a családokra. Az anyagi

Részletesebben

Esélyteremtéssel érintett társadalmi csoportok I. Dr. Nagyné Varga Ilona

Esélyteremtéssel érintett társadalmi csoportok I. Dr. Nagyné Varga Ilona Esélyteremtéssel érintett társadalmi csoportok I. Dr. Nagyné Varga Ilona 10/2006. (II. 16.) OGY határozat AZ ÚJ ORSZÁGOS FOGYATÉKOSÜGYI PROGRAMRÓL A PROGRAM ALAPELVEI I. A Program alapelvei horizontális

Részletesebben

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Iktatószám: 2-6/2013. K i v o n a t Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta:

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta: REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta: 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA... 5 A MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT PROGRAM KONKRÉT BEMUTATÁSA, LÉTREJÖVŐ KAPACITÁSOK,

Részletesebben

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd a szüleid egészségét! - mert A múlton épül fel a jelen és a jövő. ( Bárczi Gusztáv) Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató

Részletesebben

Foglalkozzunk Vele! Fókuszban az autizmussal élő emberek szociális ellátása

Foglalkozzunk Vele! Fókuszban az autizmussal élő emberek szociális ellátása Foglalkozzunk Vele! Fókuszban az autizmussal élő emberek szociális ellátása Aura Autistákat Támogató Közhasznú Egyesület AOSZ Autisták Országos Szövetsége Flóra Alapítvány A kiadvány az Aura Autistákat

Részletesebben

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója

A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója A Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Kétegyházi Intézményegysége 2012. évi szakmai beszámolója Készítette: dr. Rakuszné Villám Mária intézményegység- vezető Beszámolóm a Gyulai

Részletesebben

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a A Kormány 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

Szakmai Program 2013.

Szakmai Program 2013. Szakmai Program 2013. Czibere Károly Irodavezető Görcsös Éva Intézményvezető Tiszafüred, 2013. január 1. 1 2 1.BEVEZETÉS (MÚLTUNK, JELENÜNK, FEJLESZTÉSÜNK IRÁNYA)... 4 2. BENTLAKÁSOS OTTHONUNK SZOLGÁLTATÁSÁNAK

Részletesebben

Javaslat a Baglyaskő Idősek Átmeneti Otthona, valamint az Ezüstfenyő Idősek Otthona Idősek Klubja éves működéséről szóló beszámoló elfogadására

Javaslat a Baglyaskő Idősek Átmeneti Otthona, valamint az Ezüstfenyő Idősek Otthona Idősek Klubja éves működéséről szóló beszámoló elfogadására Ikt. sz.: 1819-2/2012. Javaslat a Baglyaskő Idősek Átmeneti Otthona, valamint az Ezüstfenyő Idősek Otthona Idősek Klubja éves működéséről szóló beszámoló elfogadására Tisztelt Közgyűlés! A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás működésének 2014. évi tapasztalatairól E L Ő T E R J E S

Részletesebben

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM I. PREAMBULUM Az iskola hivatalos neve: Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az iskola fenntartója: KLIK Budapesti IV. kerületi Tankerülete Működési

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2 I. BEVEZETŐ A társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése Magyarország számára is alapvető jelentőségű. A demográfiai változások, a foglalkoztatás növelése, a

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Radnóti Miklós Általános Iskola Pedagógiai Programja Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

AZ ARANY JÁNOS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. AZ ARANY JÁNOS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MO TTÓ NK Akadálymentesítés, azaz a sérült, sajátos nevelési igényű

Részletesebben

Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012

Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012 Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012-1- -2- Kiváltás A fogyatékos személyek ellátásának jövője Összeállította: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Nemzeti Rehabilitációs és Szociális

Részletesebben

ALKOHOL - DROGSEGÉLY AMBULANCIA SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÓ INTÉZMÉNYE 8200 VESZPRÉM, Pápai u. 37/B., Tel./fax : 06 88/421-857

ALKOHOL - DROGSEGÉLY AMBULANCIA SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÓ INTÉZMÉNYE 8200 VESZPRÉM, Pápai u. 37/B., Tel./fax : 06 88/421-857 Szakmai program Szenvedélybetegek Nappali Ellátó Intézménye A szolgáltatás célja, feladatai, programjai, a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek,

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai Program 2012. augusztus 15. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója. Tartalomjegyzék. Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi)

Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója. Tartalomjegyzék. Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi) Monostorpályi Község Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciója Monostorpályi 2014. I. Demográfiai helyzet (Monostorpályi) Tartalomjegyzék 1 II. Jogszabályi háttér III. A személyes gondoskodás körébe

Részletesebben

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye. 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi.

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye. 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi. Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye www.ujpestszi.hu 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi.hu SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta Budapest

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ KÖRÖSLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 5516 Körösladány, Dózsa Gy. út 2. Tel.:66/474-012 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2 0 0 7 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS:... 3 I./ A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI

Részletesebben

BÉKÉSI MENTÁLHIGIÉNÉS SZOLGÁLAT SZENVEDÉLYBETEGEK KÖZÖSSÉGI ALAPELLÁTÁSÁNAK BÉKÉSI KISTÉRSÉGI SZINTŰ 2013. ÉVI SZAKMAI PROGRAMJA

BÉKÉSI MENTÁLHIGIÉNÉS SZOLGÁLAT SZENVEDÉLYBETEGEK KÖZÖSSÉGI ALAPELLÁTÁSÁNAK BÉKÉSI KISTÉRSÉGI SZINTŰ 2013. ÉVI SZAKMAI PROGRAMJA Dél-kelet Magyarországon működő MENTÁLHIGIÉNÉS EGYESÜLET Fenntartó székhelye, levelezési címe: 5630 Békés Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06-66/643-991 E-mail: menta.bekes@gmail.com Honlap: www.bekesmenta.hu

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Szigliget

Szakmai beszámoló. Szigliget Szakmai beszámoló Szigliget Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. év Készítette: Dékány Györgyné Intézményvezető Kezet csak megfogni szabad Elveszíteni vétek Ellökni átok Egymásba

Részletesebben

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.október 01. 1 1.1 A nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben