GYÓGYPEDAGÓGIAI PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYÓGYPEDAGÓGIAI PROGRAM"

Átírás

1 GYÓGYPEDAGÓGIAI PROGRAM Sajátos nevelési igényű óvodások nevelési programja Vajda Péter Lakótelepi Óvoda Pápa A csoport neve, címe Fenntartó : Vajda Péter Lakótelepi Óvoda Katica speciális csoport 8500 Pápa, Vajda P. ltp. : Pápa Város Önkormányzata A csoport felvételi körzete: Pápa városa Programunkat a Közoktatási Törvény, " A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvei "az Óvodai nevelés országos alapprogramja, valamint módosításai figyelembevételével készítettük. Törvény deklarálja a fogyatékos emberek jogát az egyenrangú bánásmódra, az egyéni méltóságra. Készítette: Perger Zita gyógypedagógus Szilágyi Magdolna óvodapedagógus Pálffy Dóra óvodapedagógus Becskereki Lászlóné tagóvoda vezető 1

2 És nem szabad elfelejteni, hogy a legnehezebb dolga a gyereknek van 1. SPECIÁLIS CSOPORTUNK ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 1.1.Céljaink, feladataink: A speciális csoport nevelési feladata a sajátos nevelési igényű, ezen belül a középsúlyos értelmi-, mozgás- és érzékszervi-, a pervazív zavarban szenvedő (autisztikus)-, illetve halmozottan sérült gyermekek rehabilitációja, habilitációja, harmonikus személyiségfejlődésük biztosításával. Feladataink közé tartozik még: fejlődési sajátosságaik alapos megismerése, a fejlődés egyenetlenségeinek a lehetőségek szerinti korrigálása, kompenzálása, a pszichikus funkciók fejlesztése, a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek differenciált fejlődésének segítése. az itt nevelt gyerekek közül minél többnek, a lehető legtöbb alkalommal és tevékenységben az integráció biztosítása Célunk, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekeket a szülőkkel együttműködve, az egyéni sajátosságokat figyelembe véve, a fejlesztési lehetőségeket maximálisan kihasználva, gyógypedagógia, konduktív pedagógiai és óvodapedagógiai módszerek komplex alkalmazásával a nekik megfelelő iskolatípusra felkészítsük A gyógypedagógiai csoportba történő felvétel: Az egyes fogyatékossági típusok megállapítására a tanulási képességeket vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok jogosultak, komplex - orvosi, pedagógiai, gyógypedagógiai, pszichológiai - vizsgálat alapján. A vizsgálat a szülő kérésére, illetve egyetértésével történik. A bizottság szakvéleménye -amely tartalmazza a fogyatékosság tényét és javasolja a speciális fejlesztést - az alapja a gyermek csoportunkba történő bekerülésének. Életkori feltétel a Közoktatási törvény szerint: három éves kortól a tankötelezettség megkezdéséig. A sérült gyermek részére a speciális óvodai nevelést akkor tudjuk biztosítani, ha a gyermek részt tud venni az óvodai nevelésben. Be tud illeszkedni a csoport életébe, értelmi szintje legalább eléri a középsúlyos szintet (IQ alapján tehát a 36- tól a 69-es tartományba tartozik). Mozgásállapotát tekintve helyváltoztatásra képes (akár speciális eszközök használatával), valamint önkiszolgálása legalább elemi szinten legyen Személyi feltételek: Mivel a csoport heterogén összetételű, eltérés mutatkozik: az életkorban (kiscsoportos korútól a beiskolázás előtt állóig), a sérülés típusában (értelmi elmaradás, autista, mozgássérült, halmozottan sérült pl.), a sérülés mértékében (sérüléstípuson belül a súlyostól az enyhébbig). Mindezek a variációk évről évre más-más szakmai felkészültséget, gondozást, módszert és speciális segédeszközt kívánnak az egyes gyermekeknél. A csoport létszáma - a szakszerű ellátás érdekében - 8 főnél maximálható. Harmonikus személyiségfejlődésük érdekében sem szerencsés a zsúfoltság. Feladatunk, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, fejlesztését a 2

3 fogyatékosság típusának megfelelő képesítésű szakember végezze. Amennyiben ilyen nem áll rendelkezésünkre, utazó szakember segítségét vesszük igénybe. A csoport szakszerű működéséhez szükséges személyi feltételek: Pedagógusok: - a sérüléstípusnak megfelelő képesítésű gyógypedagógus - konduktor - óvodapedagógus Nevelő oktató munkát segítők: - gyermekfelügyelő - dajka A gyógypedagógus és a konduktor elkészíti - a szakértői vélemény figyelembevételével - a gyerekek egyéni, speciális pedagógiai fejlesztési tervét, mely általában féléves időszakot ölel fel. Az óvónők az óvodai program nevelési, oktatási terve szerint foglalkoznak a gyermekekkel, beépítve munkájukba a gyógypedagógus, konduktor által kidolgozott fejlesztési javaslatokat. Kapcsolatot tartanak a szülőkkel, tájékoztatást adnak a gyermekről. Az óvodai nevelés a sajátos nevelési igényű gyermekeknél is a nevelés általános célkitűzéseinek megvalósítására törekszik az egyéni fejlettség és érés szerint differenciálva. A gyerekekkel foglalkozók havonkénti, csoportos megbeszélése biztosítja a kidolgozott program rugalmasságát, ilyenkor történik a felmerült problémák és az addig elért eredmények kiértékelésére. Ha egy-egy esetben szükséges, változtatnak a programon. A fejlesztés mindig az adott gyermek sérülésének sajátosságaihoz, képességeihez, terhelhetőségéhez igazodik. Mivel a csoporton belül nagyok az értelmi szint, mozgásállapot, az önkiszolgálás terén meglévő különbségek, a tevékenységek végzése kiscsoportos, illetve egyéni formában történik. Gyermekfelügyelő feladata besegíteni a gyermekek gondozásába, a kiscsoportos foglalkozások idején a többi gyermek felügyelete, játékkal való lekötése. Megfelelő végzettség (pl. gyógypedagógiai asszisztens), illetve gyakorlat esetén az előírt terápiás program gyakoroltatása. További feladata a gyerekek kísérése a normál csoportokba való integráláshoz. A dajka feladata a gondozási, takarítási teendők elvégzése. Nagyobb gyermeklétszámnál, vagy pl. több súlyos mozgássérültnél nagyobb mértékben besegít a gondozási teendőkbe. (pl. részt vesz a levegőztetésben is) Fontosnak tartjuk valamennyi itt dolgozónál a pozitív hozzáállást. Gyermekeink fejlődésben lévő egyedi, sajátos személyiségek, akik minden fogyatékosságuk, hiányosságuk ellenére magukban hordozzák a szakszerű fejlesztés lehetőségét. Alapvető módszerünk a játékosság, hiszen óvodáskorú gyermekekről gondoskodunk. A türelem, a kedves, de határozott irányítás, az - akár a legapróbb - siker feletti öröm, a biztatás és a gyermek minden állapot változására odaforduló magatartás kell, hogy jellemezzen bennünket. Lényeges a sajnálkozásmentes segíteni akarás. 1.4.Tárgyi feltételek: A helyiségek bútorzata, különösen a székek, asztalok, a gyermekek méreteihez igazodnak. Nagy területet szőnyeg borít, hogy a gyerekek a földön mászva, ülve is játszhassanak. A többiektől elkülönülten, tornateremben végezhetők a mozgásfejlesztést célzó gyakorlatok. A játékok olyan anyagúak, illetve olyan méretűek, ami nem okoz balesetet. A könyvek között a keményebb lapú, tárgyképes, illetve egyszerű eseményképes leporellók vannak többségben. Rajzoláshoz, festéshez a vastag nyelű eszközöket, a zsírkrétát tartjuk a 3

4 legalkalmasabbnak. Étkezésekhez az arra rászorulóknak biztosított a vastag, fanyelű evőeszköz. Az egyéni fejlesztéshez külön helyiség áll a rendelkezésünkre, sokféle, sérülésspecifikus fejlesztő eszközzel. A konduktív terápia eszközei is biztosítottak. Mivel minden évben más-más a csoport összetétele sérüléstípus és a sérülés súlyossága szerint is, ezért a tárgyi feltételek széles skálájával kell rendelkeznünk Szervezeti és időkeretek A helyes életritmus a gyerekek nevelésében alapvető fontosságú. Biztosítja az egyes tevékenységek tanulás, játék, étkezés, pihenés - viszonylagos állandóságát, a gyermekeknek jó közérzetet, biztonságérzetet ad. Ám a napirend kialakításánál is biztosítjuk a rugalmas kereteket. Ha szükséges, a verbálisan nem kommunikáló autista gyermekeknél biztosítjuk a tárgyas, vagy képes napirendet. Napirend: - 8,00 9,15 gyülekező, szabad játék, 10 perc nagymozgás fejlesztés a tornateremben, egyéni konduktív és gyógypedagógiai foglalkozások, tisztálkodás, előkészületek a tízóraihoz, tízórai - 9,15-10,45 foglalkozások ( gyógypedagógiai, konduktori és óvodai), játék, öltözködés levegőzéshez -10,45-11,30 levegőzés, játék ill. szabadon választott tevékenység a szabadban -11,30 12,30 vetkőzés, mosdózás, készülődés az ebédhez, ebéd, mosdózás -12,30-14,45 pihenés -14,45-16,00 öltözés,mosdózás, teremrendezés, uzsonna, játék A sajátos nevelési igényű gyermekeknél is ki kell alakulnia az alkalmazkodó képességnek, akaraterőnek, önállóságra törekvésnek, együttműködésnek. Ennek érdekében a napirend során mindig csak annyi segítséget adunk, amennyi elegendő az önálló tevékenységhez. Az értelmi, a mozgás - és önkiszolgálásra nevelés, a napirend egészét átszövik. Részt veszünk - lehetőségeinkhez mérten az óvoda összes programjában ( pl. kirándulás, ünnepségek, uszoda, színház). Célunk a rendszeres csoportlátogatások megszervezése, az ép gyerekek foglalkozásaiba történő bekapcsolódás azokkal a gyermekeinkkel, akik képesek tőlük gondolkodási, viselkedési, játéktevékenységi mintákat elsajátítani, valamint képesek elviselni a nagy létszámú csoportokat. (autistákkal pl. a nagy létszám miatt ritkán eredményes) Az egyes foglalkozások délelőtt zajlanak, a délután a pihenésé. A foglalkozások ideje igazodik a gyermekek terhelhetőségéhez, fáradékonyságához, így kb. 5, maximum 20 percesek lehetnek. A nevelési év szeptember-től a következő év augusztus 31-ig tart. Ezen belül a csoportban a terápiás célú foglalkozások szeptembertől május végéig folynak. 1.5 Kapcsolattartás a szülőkkel Csoportunkba abban az időben kerülnek a gyerekek, amikor a legtöbb szülőnél még nem zajlott le a sérülés elfogadásának folyamata (szemmel látható külső jegyek ellenére sem pl.: Down szindróma). A szülők reménykednek abban, hogy gyermekük elnövi sérülését, idővel ugyanolyan lesz, mint a többiek. Ők maguk érzékenyek, csak jót és biztatót szeretnének hallani. Ám a szakembernek mindent őszintén, nyíltan kell közölnie a gyermek fejlesztése érdekében. 4

5 Ezért különösen fontos hangsúlyt helyezünk a szülőkkel való bizalom, a minél jobb kapcsolat kialakítására. Ehhez sok beszélgetésre, nyitottságra van szükség. Igyekszünk őket bevonni munkánkba (családlátogatás, nyílt napok, gyakori személyes megbeszélés lehetőségének biztosítása). Fontos a sokukra jellemző passzivitás, illetve az elhárító mechanizmusok oldása, megváltoztatása. Nagy tehertétel a család életében egy sérült kisgyermek születése. Ha diszharmonikus a szülő - gyermek kapcsolat, a fejlesztés sem éri el a célját, nem segíti elő a fejlődést. A szülők szempontjából sem mindegy, mikor kapnak hírt csoportunk létezéséről. Minél korábban felismerik a rendellenességet és irányítják hozzánk a kisgyermekkel, annál nagyobb a lehetőség a fejlesztésre. Optimális fejlődésről csak akkor beszélhetünk, ha a korai diagnózissal és a megfelelő terápiával sikerül megakadályozni a másodlagos díszfunkciók kialakulását. Segítünk a szülőknek azzal, hogy tehermentesítjük őket hosszabb - rövidebb időre napi 24 órás szolgálatukból. Vigyázva kell azonban fenntartani, a kényes egyensúlyt, nem szabad azt érezniük, kivettük a kezükből a további fejlesztés - gondozás feladatait, felelősségét. 2. A GYÓGYPEDAGÓGIAI FEJLESZTŐ TERÁPIA TERÜLETEI Valamennyi fejlesztési területen figyelembe kell venni, hogy a sérült funkciókhoz társul még a csökkent figyelem, az együttműködési képesség, az érdeklődés, s a motiváltság hiánya. A multiszenzoriális fejlesztés magába foglalja a vizuális, akusztikus, taktilis, mozgásos észlelés folyamatait, a motoros képességek, a beszéd- és nyelvi készségek fejlesztését. Az egyes fogyatékossági típusnak megfelelően más-más terület kap nagyobb hangsúlyt. A jó hatást azzal lehet elérni, ha a gyerekek: toleráns légkörben végzik a feladatokat, mindig a begyakorolt, könnyebb, ismertebb feladatokkal kezdünk, minden gyereket a saját teljesítményszintjéhez mérünk, az értékelés mindig a teljesítményre vonatkozik, soha nem a személyre Beszéd, kommunikáció Az értelmi sérülést leggyakrabban a beszédfejlődés elmaradása, illetve súlyos beszédhiba jelzi elsőként. Az autizmusra is elsősorban verbális kommunikáció hiánya vagy sérülése (pl.echoláló beszéd) hívja fel a figyelmet. A központi idegrendszer sérüléséből fakadó mozgássérülteknél is késik, nehezített a beszédfejlődés. A beszéd a legdiffereciáltabb mozgást igényli. Ha a nagymozgások kivitelezése nehézséget okoz, a differenciáltabb finommozgások megvalósítása még inkább. Így a beszédzavar nemcsak súlyosbítja a fogyatékosság tényét, hanem megnehezíti a külvilággal való kontaktust is. A beszéd fejlesztése szorosan kapcsolódik a mentális képességek, a szocializáció, a mozgás és a játék fejlesztéséhez. Az aktív beszéd alapja a nonverbális és a verbális kommunikáció elemeinek egymásra épülése, ezek tudatos fejlesztése, a kommunikációs igény felkeltése. A készségek megalapozása különböző élethelyzetekben, sokszori ismétléssel történik. A gyerekeknek gyakran kell tapasztalniuk, hogy a beszéddel szabályozhatják környezetüket. Kommunikációs szándékaikat azonnali megerősítéssel ösztönözzük. 5

6 -Kommunikációs igény felkeltése: aktivizálás, motiválás, ritmus, dallam segítségével: mozgással, illetve mozgatással, testének ringatása, együtt tapsolás, kézvezetés, az utolsó szó együtt hangoztatása, állatmozgások - és hangok közös utánzása ( vau-vau, szszsz, háp-háp, stb.), cselekvéssorok beszéddel kísérése ( Tedd rá! Vegyél még egyet! ), felkiáltások, felszólítások élénk mimikával, gesztussal kísérve. -Beszédmegértés - és figyelem fejlesztése : egyre bonyolultabb utasítások megértése, elvégzése, beszédirányultság kialakítása -Passzív szókincs fejlesztése: használati és egyéb tárgyak felismerése személyek felismerése képekről személyek, tárgyak, cselekvések, tulajdonságok megnevezése. -Szókincs aktivizálása (gyakorló és szerepjáték közben). -Aktív szókincs bővítése, motiválás utánmondásra és önálló megnevezésre. -Mondatalkotás, nyelvi szerkezetek kiépítése: rövid mondatok, szókapcsolatok alkotása -Verbális emlékezet fejlesztése (2-3 szó megjegyzése, sorrend reprodukálása). -Alapgyakorlatok a minél koordináltabb beszédszervi mozgásokhoz: ajaktorna (ajaknyitás - csukás, széthúzás - kerekítés, hangutánzással), légző -és fúvógyakorlatok (különböző papírfigurák, vattagalacsin, síp, játéktrombita fúvása, bugyborékolás - szívás szívószállal stb.), nyelvgyakorlatok (nyelvöltés ki-be, nyelvmozgás fel-le és vízszintesen,csettintés stb.) szájpadgyakorlatok (darabos étel rendszeres rágása, ásítás, arc felfúvás, irányított levegőfújás) A fentiekkel egyidejüleg zajlik az artikulációhoz szükséges finommozgások megalapozása, a beszédszervek funkció gyakorlásával. Ez az irányított logopédiai kezelés is lehetőleg a szülő bevonásával történik, a minél jobb eredmény érdekében Mozgás és vizuomotoros koordináció Az értelmi fogyatékos gyermek többé - kevésbé szomatikus területen és így a mozgásfejlődésben is sérült. Rendszerint retardált, a kisgyermekkori mozgásfolyamatokra emlékeztető és főleg hiányos mozgáskoordinációkra valló motorika jellemzi. Feltűnő a lelassúbbodott mozgástempó és a mozgásváltozatok hiánya. Rendszerint nemcsak visszamaradott a motorikus fejlődés, de zavart is. Különösen az erő, a gyorsaság és a vizuális kontroll tényezőinek hiánya szembetűnő. Programunk kidolgozásánál számolunk más mozgássérültek megjelenésével, amelyek központi idegrendszeri eredetűek, a tám - és mozgásszervek egyéb deformációival, és a betegségek okozta motorikus fogyatékosságokkal. Így együttműködünk a konduktorral és szomatopedagógussal, akik szükség esetén kidolgozzák a megfelelő egyéni terápiás módokat. A normális ütemben fejlődő gyermekben az exploráció és a játék révén kialakul a testséma, mind térben, mind a másokkal való érintkezésben. Az értelmi sérült gyerekek spontán tanulás útján kevés ismerethez jutnak, ezért sok térbeli - motoros tapasztalatot kell nyújtanunk számukra. A feszültség, szorongás levezetésére is jól alkalmazhatók a különböző játékos mozgásos formák. Kontroll és önkontroll szempontjából fontos segédeszköz a 6

7 tükör. A gyakorlatokat sokszor összekapcsoljuk mondókával, énekkel, hangutánzással, a cselekvések, tulajdonságok (nagyság, szín, felületi minőség, mennyiség stb.), irányok és téri relációk (ide, alá, között) megnevezésével. Tehát a mozásfejlesztés kiterjed a nagy - és finommozgás, a szem - kéz koordináció és az egyensúly fejlesztésére. Testkép fejlesztése Testfogalmat kialakító gyakorlatok Testséma fejlesztése Testérzet felerősítése, bőrérzékelés fejlesztése Érzékelési területek összekapcsolása Statikus egyensúlygyakorlatok Dinamikus egyensúlygyakorlatok Két testfél mozgásának összerendezése Alapmozgások koordinációjának javítása Téri tájékozódás fejlesztése ujjak ügyesítése, bottal, hurkapálcával firkálgatás homokba, földre formázás gyurmával: gömbölyítés, lapítás, sodrás játékos ritmikus testgyakorlatok (fej - láb - kar - ujjak tornáztatása) papír hajtogatása, papír tépése papír tépése szín és/vagy nagyság szerinti rendezése festés tenyérrel festés ujjheggyel, ujjfestés szabadon változó színekkel ismerkedés a krétával táblán, csomagolópapíron a földön "szabad rajz" zsírkrétával gyöngyfűzés, esetleg cipőfűzés manipulációs ügyesítő játékok (Babylon, Ria épitő, Pötyi kirakó) formaegyeztetés, színegyeztetés előrajzolt forma kirakása, apró terményekből ragasztása sablonokon belüli színezés zsírkrétával nagy felületű tárgyak színezése zsírkrétával ismerkedés az ecsettel, nagy felületek festése egy színnel 1.5 Gondolkodás A csoportunkban nevelt gyermekek mindegyikének fogyatékossága értelmi sérüléssel is párosul. Az értelmi sérültek gondolkodását meghatározzák pszichikus folyamataik fejletlensége. A vizuális és akusztikus képzetek szegénysége, szenzoros megismerés korlátozottsága, a beszéd fejletlensége együttesen okozzák a gondolkodás elmaradottságát, zavarait. Figyelembe kell venni a gondolkodási merevséget, amely a tanulási helyzetekben is megnyilvánul. Az izolált helyzetben tanultakat nehezen viszik át más helyzetekbe, nehézséget okoz az általánosítás. Úgy nyújtunk segítséget, hogy ugyanazt a feladatot többféle megközelítésből tanítjuk. A gondolkodás gyermekkorban különösen szorosan kötődik a közvetlen cselekvéshez. Eleinte a tárgyakat, jelenségeket azok használati tulajdonságaival, a hozzájuk fűződő cselekvéssel jellemezzük. A játékszerek tulajdonságait megismertetjük, ösztönözzük, hogy ismereteit rendszerezze (pl. játékok osztályzása). A különféle készségeket a valóság összefüggéseiben fejlesztjük (pl. asztalterítésnél könnyű - 7

8 nehéz fogalma, egy az egyhez megfeleltetés). A sorba rendezés képessége, különösen az időrendiség is az élethelyzetekben fejleszthető leginkább (pl. öltözködés, lefekvés sorrendje). A térbeli rendezésnél figyelni kell a tárgyak balról jobbra történő elhelyezkedésére is. A meglévő tárgyakat ( pohár, kanál, seprű, szék stb.), játékokat próbáljuk minél sokoldalúbban beépíteni a fejlesztésbe. Egyeztető gyakorlatok ( tárgyak, tárgy - kép, kép - kép egyeztetése ) Tárgyak, képek csoportosítása adott szempont szerint Tárgyak, képek csoportosítása fogalomkörök szerint, főfogalom alárendelés Kombinációs gondolkodás fejlesztése ( tárgyak, képek összerakása, cselekvés, történés sorrendjének megállapítása, okokozati összekapcsolás ) Számfogalom fejlesztése ( tárgyak számlálása, mennyiségek felismerése ötös körben) Viszonyfogalmak megértésének fejlesztése 2.4. Figyelem A figyelem a megismerés tárgyára való beállítódást, annak mások közül való kiemelését és tudatos felfogásának megalapozását szolgálja. Bizonyos szintje nélkül nem lehet tájékozódni a környezetben sem. A sajátos nevelési igényű gyermekek figyelmének terjedelme szűk, nem tartós, hullámzó, hiányzik a figyelem megosztására való képesség. A figyelem fejlesztésének érdekében: az aktív periódusokat váltogatni kell a nyugalmi időszakkal, lehetőséget biztosítva változásokra, pihenésre, a foglalkozások során változatos, figyelemfelkeltő eszközökkel kell élni: gesztusokkal, hangsúlyokkal, a gyermek érzékelése, manipulációja bekapcsolásával, a cselekmények bemutatásához, leírásához kapcsolni kell személyes, szubjektív utalásokat, mintha a cselekmény velük vagy ismerősükkel történne, a szétszórt figyelmű gyermekeknek individuális feladatokat is adunk, amelyek különösen kötik az egyirányú cselekvéslefolyásokhoz ( ezek szintjét, formáit megfelelően váltogatni kell ), a csoportos foglalkozást adott időben - ha a figyelem nagyon lanyhul - pihenő fázissal, nyugodt várakozással szakítjuk meg rövid időre, hallási figyelem fejlesztése ( különböző hangot adó játékok, hangszerek hangjának reprodukálása, felismerése, megkülönböztetése, sorrendjük visszaadása), látási figyelem fejlesztése ( tárgyak, formák, színek egyeztetése, hiányzó részek felismerése, tárgyak helyének megjegyzése stb.). 3. AZ ÓVODAI TEVÉKENYSÉG TERÜLETEI Bevezető Gyógypedagógiai programunk a sajátos nevelési igényű gyermekek adottságaihoz igazodó program. A fejlesztés legfontosabb területei ( foglalkozási formák ): - önkiszolgálás - zenei fejlesztés - mese - vers 8

9 - játékra nevelés - külső világ tevékeny megismerése 3.1. Önkiszolgálás, egészséges életmódra nevelés Az önkiszolgálás fejlesztése a - helyes szokások kialakítása - végső soron a szociális integráció elérését célozza ( egyénenként változó mértékben ).A gyermekek - pozitív példa alapján - egyéni ütemben sajátítják el a testápolás szokásait, az étkezési szokásokat, és az illemszabályokat, az alapvető közlekedési szabályokat. Olyan szabályokat állítunk fel, amelyek a gyermekek számára érthetőek, betartásuk nem túl nagy feladat számukra. A nevelés során egyre inkább törekszünk az önállóság felé, amely azonban továbbra sem nélkülözheti az ellenőrzést megerősítést. Már most igyekszünk megalapozni azt - az életvezetéshez nélkülözhetetlen - szokásrendszert, amellyel megismerik a környezetükben a különböző szerepeket és viszonyokat, csökkenthetik elzártságukat és a konfliktuslehetőségeket. Fő területek : a tisztálkodás, az öltözés - vetkőzés, a testi szükségletek önálló kielégítése, az önálló kulturált táplálkozás. Az alábbiak általános célkitűzések. A gyerekek egyéni érésétől, fejlődésétől, a sérülések típusától függően differinciált elvárások. Tisztálkodás: el kell érni, hogy a gyerekek igényeljék a tisztaságot magukon és a környezetükben eleinte segítséggel,majd egyre önállóbban mossanak kezet, arcot, használják a szappant a csapot próbálják megnyitni, elzárni használják minél önállóbban törölközőjüket és tegyék azt használat után a helyére ( saját jelükhöz ) kis segítséggel használják fésűjüket használják, kérjék a papírzsebkendőt és dobják a szemétgyűjtőbe eleinte segítséggel, majd minél önállóbban mossanak fogat Öltözés - vetkőzés : működjenek együtt az öltözésnél, vetkőzésnél próbálkozzanak az egyszerűbb ruhadarabok le - és felvételével ( pl. cipő, zokni, nadrág ) gombolkozzanak kis segítséggel a levetett ruhadarabokat mindig tegyék a polcukra, a délutáni pihenéskor pedig az ágyuk végébe Testi szükségletek: rendszeres ültetés ( bili, WC ) mellett a jelzés megtanítása később kérdésre jelezzék a szükségletüket következő lépés : önállóan jelezzék, ha WC-re kell menniük WC papír használata segítséggel, majd önállóan WC használata során a szükséges ruhadarabok le - és felhúzása WC használat utáni kézmosás megtanítása Táplálkozás : igényeljék az esztétikusan terített asztalt, a nyugodt légkört az étkezésekkor (ügyesebbek segíthetnek ennek megteremtésében) 9

10 pohár használatának megtanítása (felemelés, kortyolás, nyelés ) akinek szüksége van rá, speciális eszközökkel (pl, négyvégtagi sérült, túlmozgásos gyermekek) kanál használatának megtanítása akinek szüksége van rá, speciális eszközökkel (pl, négyvégtagi sérült, túlmozgásos gyermekek) kóstolják meg és lehetőleg fogadják is el a számukra ismeretlen ételeket (az autisták extrém étkezési szokásait toleráljuk: bizonyos színű, szagú, állagú ételek elutasítása) étkezés közben és után használják a szalvétát, majd dobják a szemétgyűjtőbe minél ügyesebben segédkezzenek az étkezések utáni (és előtti ) rendrakásnál akik tudnak beszélni, használják az udvariasság alapszabályait és kifejezéseit (pl. kérés, megköszönés stb.) 3.2. Játékra nevelés A játék a gyermeki fejlődés legáltalánosabb és legjelentősebb tevékenysége. Olyan kimondott cél és kényszer nélküli tevékenység, amely jó érzést, örömet vált ki. Különféle formáin keresztül, döntő hatással van a személyiségfejlődés egészére. A sérült gyermekek játékfejlődése az egészséges modelltől eltér, mivel a játékfejlődés alapvető feltétele a kíváncsiság, figyelem, fantázia, gondolkodás megfelelő fejlettsége. Az értelmi sérülteknél, autistáknál mindez fejletlen. Az érzékszervi sérülteknél még az érzékelés fogyatékossága, a mozgássérülteknél a manipulatív tevékenységek korlátai is nehezítik a játék fejlődését. Sérülésük befolyásolja a játéktevékenységen belüli alkalmazkodóképességüket és kitartásukat is. A gyermekek között vannak, akinél megjelenik az irányítás mellett történő konstruáló, ill. az elemi szerepjáték. Néhányan szervezett, közös játékban is részt tudnak venni rövid ideig. Legnagyobb részük azonban megmarad az egyszerű rakosgatásnál, egyfajta játék ismételgetésénél. A játék és a játékos tevékenység így a sajátos nevelési igényű gyermekeknél kiemelt helyet kap. Gyakorlását rendszeressé tesszük. A kedvenc játék birtoklásáért, használatáért sok olyan mozgást is elvégeznek a gyermekek, amitől egyszeri utánzásra még idegenkednek, visszariadnak. A játékszereket és játékformákat a gyermekek fejlettsége szerint válogatjuk össze. Olyan követelményeket állítunk össze, amelyeket a gyermekek teljesíteni tudnak. Lehetőséget adunk arra, hogy a gyermek jól átélje a játék örömét, sikerét. -Gyakorlójáték rakosgatások tárgyakkal, eszközökkel a tárgyak tulajdonságai nyelvi gyakorlójátékok (bölcsőrigmusok, höcögtetők, lovagoltatók, ringatók) mozgásos gyakorlójátékok (mozgássorok ismétlése népi játék keretében) -Szerepjátékok a felnőttek szerepének utánzása a szerep átvétele és átadása a szerepjátékok során fejlettebb képességű, jól beszélő gyerekekkel a szerepjáték keretű népi játékok eljátszása, az ott megismert szólamok, párbeszédek átemelése más játékokba (pl. kiszámolók ) 10

11 a gyermekekkel történt események eljátszása, szerepjáték keretében -Barkácsolás egyszerű eszközök barkácsolása építőjátékok barkácsolása bábok,babák készítése természetes anyagokból népi játékokhoz hangkeltő eszközök készítése természetes anyagokból ( pl. kukoricamuzsika ) -Dramatizálás, bábozás egyszerű mozgássorok lejátszása mesehallgatás során megragadott játékszituációk dramatikus játékai versek, énekek szövegtartalmának megfelelő dramatikus játékok szituációk eljátszása bábokkal változatos szerepvállalás ( negatív figurák is ) -Építő, konstruáló játékok a természeti és társadalmi valóság leképezése építéssel a szerepjátékokhoz tereptárgyak konstruálása építés közben a társ építményeinek óvása a játék elkérésének és cseréjének nyelvi fordulatai (beszélő gyerekeknél) -Szabályjátékok a nyelvi játékok szabályainak megismerése és használata ( ritmikus játékok, kiszámolók ) szabályok felismerése különböző játékokban felelgetős szabályjátékok ( páros csoportos ) A sajátos nevelési igényű gyermekek játéka többnyire irányítást igényel. Ilyenkor aktívan bekapcsolódunk a játékba, játszótársak, partnerek vagyunk A külső világ tevékeny megimerése A külső világ tevékeny megfigyelése egyben a kommunikációt, az anyanyelvi nevelés természetes közegét, anyagát is szolgáltatja. Feladatunknak tekintjük, hogy a környezetről szerzett ismereteik, tapasztalataik valósághűek legyenek. A foglalkozások egy részét a váratlanul adódó, a gyermekek élményei alapján felvetődő témák feldolgozására, megismerésére használjuk fel. A foglalkozások egy része a szabadban zajlik. Témák, megfigyelések : tájékozódás az óvodában helyiségek, berendezési tárgyak, bútorok az óvoda udvara a testséma kialakítását és fejlesztését célzó játékos gyakorlatok az arc megfigyelése és az érzékszervek a test bőrérzékelésének fejlesztése a test gondozása, ápolása az étkezéssel kapcsolatos jelenségek, történések megfigyelése italok izének érzékelése színek természet változásai 11

12 időrendiség észrevetetése az elő és az élettelen természet szeretete óvása a környezetünkben lévő élőlények megfigyelése virágok, gyümölcsök, zöldségfélék ( évszakonként ) az állatok jellegzetes hangadásának, járásának, testtartásának, táplálkozó mozgásainak megfigyelése testek formáinak megkülönböztetése, tapintás alapján a testek más tulajdonságai ( hőmérséklet, szín stb. ) a környezetünkben működő gépek, működésének lehetséges megfigyelése megfigyelések a családban, tevékenységek felidézése járművek, közlekedési eszközök megfigyelése, jellegzetességeik közlekedési élmények tájékozódás a környezetben ( ismert terepen való tájékozódás ) jeles napok, ünnepek ( időreláció ) A témakörök összeállításánál nem az ismeretanyag halmozása a cél. Törekszünk a kevesebb anyag sokoldalú megfigyeltetésére, megvilágítására, gondolkodtató feldolgozására Zenei fejlesztés Napjainkat végigkíséri a zene : az énekelgetés, a mondókázás. Szinte minden állatról, növényről, tárgyról, évszakról ismerünk dalokat, egyszerű mondókákat. A felnőtt és a gyerek közötti személyes kapcsolatot elmélyíti az énekelgetés. A zene a gyerekeket megnyugtathatja, figyelmüket felkeltheti, félelmeiket oldhatja. Számtalan lehetőség adódik az éneklésre : pl. mesekönyvek nézegetésekor, körjátékoknál, sétáknál, altatásnál. Élő zenén kívül a hangszereket is bevihetjük az óvodai csoportba: játszhat rajtuk a nevelő, de a gyerekek is megszólaltathatnak egyszerű ritmushangszereket. A közös énekeket, mondókákat kisérhetik egyenletes lüktetéssel : dobolhatnak, tapsolhatnak stb. -Zenei fejlesztés célja : zenei érdeklődés felkeltése zenehallgatás megszerettetése a gyermek érzelmeinek alakítása: félelmeinek, szorongásának oldása a zene, a mozgás és a beszéd összekapcsolása egyszerű mondókák, dalok, mozgásos játékok elsajátítása Szeretnénk elérni, hogy a gyerekek szívesen hallgassák a felnőttek és egymás énekét, örömmel vegyenek részt a dalos játékokban, ismerjenek fel egyszerűbb dalokat, tudjanak egyenletes lüktetéssel kísérni dalokat, érzékeljék a halk - hangos, a magas - mély éneklés közötti különbségeket Mese -vers A mesélés és verselés szintén minden nap jelen van csoportunk életében (ugyanúgy, mint az énekelgetés). Az óvónők mindennap mondanak mesét például a délutáni pihenéskor, rövid történeteket, verseket a délelőtt folyamán. A mese és a vers segít a világ megismerésében, mélyíti az emberi kapcsolatokat, oldja a gyerekek félelmeit, szorongásait. Csoportunkban legtöbbször a hőcölő, a lovagoltató, a testrészeket megismertető 12

13 mondókák, versek szerepnek. Ezek nagyszerű alkalmak arra, hogy a pedagógus és a gyerek szorosabb testi kapcsolatba kerüljön egymással, kialakuljon a feltétlen bizalom, elfogadás légköre. Sokat beszélő, mesélő, megértő környezetre van szükség az óvodai élet mindennapjai során, amely a gyerek minden megnyilvánulására reagál. A mesélésekkor a hangsúly a felnőttel való együttléten van, aki közösen nézegeti a képeskönyveket a gyerekkel, aki fejből mondja az éppen aktuális mondókákat, verseket, meséket és arca, hangja életre kelti a történeteket. Csoportunkban a délelőtti foglalkozásokon általában rövid állatmeséket, láncmeséket, aktuális történeteket mondunk a gyerekeknek. Szeretnénk elérni, hogy a gyerekek szívesen hallgassák a meséket, verseket, mondókákat, kapcsolódjanak be a közös mondókázásba, legyenek kedvenc meséik, próbáljanak egy - két egyszerűbb verset, mondókát elsajátítani. 4. KONDUKTÍV NEVELÉSI PROGRAM Készítette: Szűcs Istvánné konduktor A konduktív nevelés A konduktív szó a tanulás aktív formáját hangsúlyozza. A kondukció: rávezetés. A konduktív pedagógia lényege, hogy megfelelő célok közvetítésével, komplex tevékenységek rendszere útján rávezesse az embert a belső szervezésmód kialakítására, az idegrendszer koordinációjára. Nemcsak egy-egy konkrét megoldási módot akarunk a gyerekeknek megtanítani, hanem az önálló problémamegoldásra való készséget. Ezért a feladatsorok ugyanazokat a mozgásos elemeket különböző variációkban tartalmazzák. Ez megkönnyíti, hogy a gyerek a számára legkedvezőbb saját módot válassza ki, és képes legyen azt spontán is alkalmazni. A konduktív nevelés az intenció megváltoztatását célozza. Az intenció olyan belső késztetés, amely megindítja a koordinációt (összerendezést). Dinamikus elhatározás, belső ritmus, a cselekvés belső képe, tervezete, melynek külső jegyei a hanghordozásban, az arckifejezésben, a gesztusokban, a gyermek egész attitűdjében láthatók. A konduktor feladata az önálló megoldási módra vezetés, a cél elérési módjának megtanítása és az önellenőrzés tanítása. Nagyon fontos a szülőkkel való együttműködés. A gyerekek fejlődése érdekében a tanultakat az otthoni környezetben is szükséges alkalmazni és elvárni A konduktív pedagógiai eljárásokat Pető András dolgozta ki, elsősorban a központi idegrendszer károsodása okozta mozgássérülések rehabilitációjára. A cerebromotorikus diszfunkció A központi idegrendszeri károsodás következménye a cerebromotorikus diszfunkció. A károsító ártalom az idegrendszert a születés előtt, alatt, vagy újszülöttkorban éri. A diszfunkció (helytelen működés) a korai életkorban válik észlelhetővé, a tanulás lehetőségeit csökkenti, és így másodlagosan további diszfunkciókhoz vezet. Az agyi sérülés következményeként az érzékelés és az észlelés, a vizuomotoros koordináció, a beszéd és az értelmi funkciók csökkenése 13

14 együtt járhat a mozgásosnak tűnő diszfunkciókkal. Az értelmi funkciók csökkenése gyakran másodlagos szociális vagy fiziológiás sérülésként, a tapasztalatok hiánya és/vagy az ingerszegény környezet következtében alakul ki. A kóros mozgás, vagy mozgásminták nem elsődleges okai a diszfunkciós működésnek, hanem annak következményei. Az ortofunkció, a helyes működés elérése érdekében nem valamely fogyatékosság változtatása, hanem a változtatásra képes ember segítése a cél. A konduktív nevelés céljai, feladatai A társadalmi alkalmazkodás megtanulása A közösségi élet, a kreatív magatartás, a kommunikáció módjainak elsajátíttatása A koordináció megtanulása Az akarat és érvényesítés koordinálása Az egyes cselekvések elemeinek időben és térben történő összehangolása Az életkornak megfelelő követelmények támasztása Rávezetés e körülmények saját erőből történő kielégítésére A tudatos cselekvések végrehajtását segítő tényezők A cél konkréttá tevése A pozitívumokból való kiindulás Rávezetés a feladatok megoldására; a feladat részekre lebontása; az elért helyzet passzív megtartása A holtponton átsegítés A beszéd és a mozgás összekötése, azaz a feladat megfogalmazása pontosan, tömören, röviden A feladat végrehajtás optimális időtartamának biztosítása A feladat ritmushoz kötött teljesítése, ami a végrehajtás idejét is szabályozza A várható hibák megelőzése A biztonságos elhelyezés (a gyerek félelemérzete gátolja aktivitását) Sokféle variációban ismételt feladat A tanultak alkalmazása Az eredményes működéshez szükséges eszközök rendelkezésre álljanak A konduktív nevelés tárgyi feltételei A konduktív nevelés speciális eszközei: Szőnyeg Priccs Bordásfal, tolható létra, fokos szék A gyerekek ülésmagasságához igazodó méretű pad, székek, ülőzsámolyok, szükség esetén karfás szék. Állítható magasságú kétoldali korlát, kötél Kapaszkodók, csúszásgátlók Járásfeladatokhoz: fekvő létra (átlépéshez), zsámolyok ( fel-, lelépéshez), lejtő, lépcső Hosszú és rövid pálcák, karikák, babzsákok, labdák 14

15 Asztali tapadókorongos kapaszkodó (a túlmozgások leállításához) Vastag, fanyelű evőeszközök A fejlesztéshez szükséges alapvető eszközök ( priccs, kis- és nagy fokosszékek, szőnyeg, bordásfal, karikák, pálcák, labdák, létra, korlát)a tornaszobában rendelkezésre állnak. Lehetőségeinkhez mérten igyekszünk az eszköztárat folyamatosan bővíteni. A konduktív nevelés szervezési feltételei A konduktív nevelést igénylő gyerekek évről évre változó létszámát, valamint a sérülés típusát figyelembe véve a fejlesztés kis csoportban, vagy egyénileg a tornaszobában zajlik. A konduktív nevelés személyi feltételei Szükséges, hogy a konduktív fejlesztést a Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete által kiadott főiskolai diplomával rendelkező konduktor végezze. Intézményünkben a szakember biztosított. 5. ADMINISZTRÁCIÓ A csoportban kötelezően vezetendő dokumentumok: - Felvételi és mulasztási napló - Óvodai csoportnapló, amely tartalmazza az egyes gyerekek összes fejlesztési tevékenységét és azok időpontját - Egyéni fejlesztési napló a gyógypedagógiai fejlesztéshez - Konduktori egyéni fejlesztő napló. - Mérési-értékelési dokumentáció. 15

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! Műhelymunka óvoda TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája. Kognitív-viselkedésterápia1

Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája. Kognitív-viselkedésterápia1 Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája DrBaji Ildikó Vadaskert Kórház Kognitív-viselkedésterápia1 Kogníciók(gondolatok, beállítottság) módosítása Viselkedés módosítás Csoport terápiás forma 1 Kognitív-viselkedés

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának munkaterve a 2015/ 2016 os tanévre

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának munkaterve a 2015/ 2016 os tanévre A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának munkaterve a 2015/ 2016 os tanévre A sajátos nevelési igényt a megyei szakértői bizottság szakvéleményben állapítja meg. Az Intézményben integráltan

Részletesebben

Féléves ütemterv. Feladattípusok. (a kiemelt területet fejlesztő. órába építhető feladatok)

Féléves ütemterv. Feladattípusok. (a kiemelt területet fejlesztő. órába építhető feladatok) Féléves ütemterv Pedagógiai megfigyelés, Az átlagos intelligenciaszinttel rendelkező Róbertnél részképesség elmaradások (beszédészlelés, beszédmotorika, vizuomotoros koordináció) voltak láthatók, melyek

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok. Budapest, 2008. június 7. Sümeginé Hamvas Enikő

Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok. Budapest, 2008. június 7. Sümeginé Hamvas Enikő Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok Budapest, 2008. június 7. Sümeginé Hamvas Enikő A késleltetett ütemű fejlődés megnyilvánulásai, jelei 1. Orvosi leletek alapján - korai, faros, vákuumos vagy

Részletesebben

S hogy miért a cím: Jó úton-lóháton? Röviden szeretném magyarázatként bemutatni a ló és lovaglás hatásait

S hogy miért a cím: Jó úton-lóháton? Röviden szeretném magyarázatként bemutatni a ló és lovaglás hatásait Jó úton-lóháton Évmilliókkal ezelőtt, mikor még a ló kutya-nagyságú volt, ébersége miatt választotta társául az ember. Sok sok év gondoskodás után nagyobbra nőttek, teherhordókká váltak, mígnem egy napon

Részletesebben

Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI

Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Kovácsné Bögödi Beáta 2011. 02.28. EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Szolnok Városi Óvodák

Részletesebben

Az intézmény rövid bemutatása

Az intézmény rövid bemutatása 1 Mit jelent a súlyosan halmozottan fogyatékosság? Képesek-e a súlyosan halmozottan fogyatékos személyek az önálló életvezetésre? Milyen mértékben különbözteti meg a társadalom a fogyatékkal élőket és

Részletesebben

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYHEZ IGAZODÓ DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI OKTATÁSBAN,

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei 1. A gyógypedagógia fogalma, értelmezése (tárgya, célja, feladatai, integráció, szegregáció) 2. A fogyatékosság fogalma, kritériumai és területei (normalitás, okok,

Részletesebben

KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM

KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI PROGRAMJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM Készítette: Becskereki Lászlóné Érvényessége: A Városi Óvodák intézménye helyi nevelési programjában meghatározta

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről Bejegyezve: 2009. október 06. Székhely: 1202 Budapest, Bessenyei u. 10. Cégjegyzék száma: 01-06-782373 Adószáma:

Részletesebben

Kisharang Keresztyén Családi Napközi. Bárány Keresztyén Családi Napközi

Kisharang Keresztyén Családi Napközi. Bárány Keresztyén Családi Napközi Kisharang Keresztyén Családi Napközi - Bárány Keresztyén Családi Napközi A Családi napközik 2012. évi működéséről A CSANA fenntartásának célja: a családban nevelkedő gyermekek számára életkoruknak megfelelő

Részletesebben

ÁTADÓLAP. A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító:

ÁTADÓLAP. A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító: ÁTADÓLAP A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító: ÉRTELMI KÉPESSÉGEK Vizuális észlelés Sokat hibázik a formák felismerésében, globális észlelése nem megfelelő Segítséggel

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

DR. MOLNÁR ISTVÁN ÓVODA, ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, RADNÓTI M. U. 5. TEL.

DR. MOLNÁR ISTVÁN ÓVODA, ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, RADNÓTI M. U. 5. TEL. DR. MOLNÁR ISTVÁN ÓVODA, ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, RADNÓTI M. U. 5. TEL.: - FAX: 52/561-847, 561-848 E-mail: intezet@ovisk-hboszormeny.sulinet.hu

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI 5-7 éves korban ÁLTALÁNOS ÉSZREVÉTELEK: A gyermekek fejlődésük során különböző szinteken mennek át. Különböző szükségletek, attitűdök és növekedési periódusok.

Részletesebben

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező):

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 1 Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 2 Kedves Hallgató! Kezében a Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó szak hospitálási naplóját tartja, amellyel könnyíteni és rendszerezni

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet Szász Endre Általános Iskola és AMI Schmidt Márta gyógypedagógus martaschmidt67@gmail.com 2015. május 7. - Ha van négy barackod, és adok még egyet, hány barackod

Részletesebben

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL Törvényi háttér: 363/2012. (XII.17.) orm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról Az óvodai élet megszervezése 4. Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését,

Részletesebben

Zeneterápia, zenei fejlesztés

Zeneterápia, zenei fejlesztés Zeneterápia, zenei fejlesztés A zene ereje I. Az emberi lét központi eleme, valamilyen módon nagy hatással van az egyénre (annak ellenére, hogy nincsenek benne a nyelvre jellemző dolgok, mint fogalmak,

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Önkéntes némaság - a mutizmus. Írta: Csányi Nikolett

Önkéntes némaság - a mutizmus. Írta: Csányi Nikolett Mi is a mutizmus? Az alkalmazkodó viselkedés zavara. A mutizmus némaságot jelent. Mutizmus során a beszédszervek épek, de súlyos viselkedéses gátlás (neurotikus zavar) alakul ki, és a gyermek nem beszél.

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2.sz. melléklet Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 139022 BÁRCZI GUSZTÁV ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY FEJLESZTŐ NEVELÉS-OKTATÁS

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

BMPSZ Pécsi Tagintézmény Apáczai körtér 1. Meszéna Tamásné

BMPSZ Pécsi Tagintézmény Apáczai körtér 1. Meszéna Tamásné BMPSZ Pécsi Tagintézmény Apáczai körtér 1. Meszéna Tamásné Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás Feladata: Komplex koragyermekkori intervenció és prevenció, tanácsadás, a társas,

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak Összeállította: Dr. Bús Imre főiskolai tanár, szakfelelős Jóváhagyta: Dr. Kurucz Rózsa, intézetigazgató Csecsemő- és kisgyermeknevelő

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

A kölcsönözhető eszközök bemutatása

A kölcsönözhető eszközök bemutatása A kölcsönözhető ök bemutatása Katalógus Hangzó kocka Audio lotto CD-vel Kinti hangok CD-vel Az anyanyelv fejlesztésének a kommunikáció fejlesztésének e Az auditív észlelés fejlesztését biztosító vizuális

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

telephelyen) 1 telephelyen) 1 telephelyen) 1 telephelyen) 1 óvodánként (székhelyen és

telephelyen) 1 telephelyen) 1 telephelyen) 1 telephelyen) 1 óvodánként (székhelyen és HELYISÉGEK ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK MENNYISÉGI MUTATÓ csoportszoba gyermekcsoportonként1 tornaszoba logopédiai foglalkozató, egyéni fejlesztő szoba játszóudvar óvodavezetői iroda óvodánként 1 óvodavezetői

Részletesebben

A beszéd- és kommunikációs készség felmérése és fontosabb rehabilitációs eljárások. Vég Babara Dr. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna

A beszéd- és kommunikációs készség felmérése és fontosabb rehabilitációs eljárások. Vég Babara Dr. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna A beszéd- és kommunikációs készség felmérése és fontosabb rehabilitációs eljárások Vég Babara Dr. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna FÜGGETLEN ÉLET (önmegvalósítás, önrendelkezés, önállóság) mobilitás kommunikáció

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam

Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam Évi óraszám:18 BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGFORMÁK A durva légzéstechnikai, hangadási és artikulációs hibák felismerése mások beszédében és saját beszédünkben. A koncentráció

Részletesebben

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET előadás Előadók: Vanya Lajosné Pula Éva 2011. április 18. Báta 1. Bikácsi óvoda bemutatása 2. TÁMOP 3.1.4. 2.1. Tapasztalatok 2.2. Pályázat adta lehetőségek, nehézségek 3. Óvoda-iskola

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

Bárka Keresztény Családi Napközi

Bárka Keresztény Családi Napközi Bárka Keresztény Családi Napközi Családi napközi neve: Bárka Keresztyén Családi Napközi Címe: Budapest, 1039, József Attila u. 28. Telefon: 06-70/70-368-23 Email: blanka.hock@gmail.com A programért felelős

Részletesebben

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az egészséges életre nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés A tanulási idő fokozatos növekedése, a munkahelyeken a szellemi munka túlsúlyba kerülése, a mozgásszegény, ülő életmód egyre többször okoz neurotikus

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

A TULIPÁNOS ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA 2013.

A TULIPÁNOS ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. A TULIPÁNOS ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. Gyomaendrőd Tartalomjegyzék I. Bevezetés 4. 1. Az óvoda adatai 5. 2. Az óvoda bemutatása 6. II. Az integráció elméleti megközelítése 7. 1. Gondolatok

Részletesebben

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet Búcsú az óvodától Projekt Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona NT-11144 ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT Készítette: Báder Ilona Az én világom Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet elemeihez való viszonyulás

Részletesebben

Sajátos nevelési igény az óvodában. Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4.

Sajátos nevelési igény az óvodában. Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4. Sajátos nevelési igény az óvodában Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4. A hat éves kor alatti gyermekeknek olyan gondozó és nevelőprogramokra van szüksége,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. 32 140 01 Óvodai dajka. Komplex szakmai vizsga. Szóbeli vizsgatevékenység

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. 32 140 01 Óvodai dajka. Komplex szakmai vizsga. Szóbeli vizsgatevékenység EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 32 140 01 Óvodai dajka Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 15 perc, válaszadási idő: 15 perc) A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:

Részletesebben

Szempontok az egyéni fejlesztési tervek elkészítéséhez

Szempontok az egyéni fejlesztési tervek elkészítéséhez Szempontok az egyéni fejlesztési tervek elkészítéséhez Figyelemfejlesztés Auditív figyelem Zörejek megfigyelése Hangok, beszéd megfigyelése Háttérzajok megfigyelése Vizuális figyelem Mi változott meg?

Részletesebben

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NYELV ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 2011. KONZULENS: DR. MAKAI KATALIN

Részletesebben

Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben. Mentálisan akadálymentes közlekedés

Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben. Mentálisan akadálymentes közlekedés Egyéni projektek a felnőttkori gyógypedagógiai fejlesztésben Mentálisan akadálymentes közlekedés A gyógypedagógiai vizsgálatok, megfigyelések célja Az ügyfél megismerése (meglévő képességek, készségek;

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV AZ ÓVODA LOGÓJA ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 2014/2015. NEVELÉSI ÉV csoport részére TARTALOMJEGYZÉK A gyermekek névsora és óvodai jele... 6 A gyermekek névsora korcsoport szerint... 7 Születésnapok nyilvántartása...

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA KÉSZÜLT: CEGLÉDBERCEL 2009. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Bemutatkozás 1.1. Funkció, ellátási kötelezettség...4 1.2. Kapcsolatrendszer..4 2. Tartalmi összetevők 2.1. A bölcsődei

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola

Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola Intézményi szerkezet Általános Iskolai Intézményegység Utazó Gyógypedagógusi Hálózat Intézményegység Pszichiáter, pszichológus,

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

54 761 02 0010 54 01 Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő

54 761 02 0010 54 01 Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Csibi Enikő 2012. április 11.

Csibi Enikő 2012. április 11. A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és a gyermekvédelem intézményeinek együttműködése A speciális szükségletű gyermekek felzárkóztatása érdekében Csibi Enikő 2012. április

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához 5. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához I. Igazolom, hogy (Az ápolt személy háziorvosa tölti ki.)

Részletesebben

A tételekhez használható segédeszközt a vizsgaszervező biztosítja.

A tételekhez használható segédeszközt a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

www.authelp.ro authelp@gmail.com, authelp_ti@yahoo.com

www.authelp.ro authelp@gmail.com, authelp_ti@yahoo.com AutHelp Egyesület József Attila Általános Iskola Hargita Megye Tanfelügyelősége 2009 szeptember 15.-én kezdte meg működését a PUZZLE Oktatási Központ a József Attila Általános Iskola Tudor negyedi épületének

Részletesebben

Tantárgy összefoglaló

Tantárgy összefoglaló Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai A képzés célok részletesebb kifejtése: Fogyatékosságtani ismeretek A tantárgy sikeres elsajátításával a résztvevő ismerje meg a fogyatékosok

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Bölcsődei gyakorlat szempontsora. Tematikus megfigyelési szempontok bölcsődei csoportban

Bölcsődei gyakorlat szempontsora. Tematikus megfigyelési szempontok bölcsődei csoportban Bölcsődei gyakorlat szempontsora. Kisgyermekgondozó, - nevelő (OKJ 54 761 02 0010 54 02) - emelt szintű képzéshez. Tematikus megfigyelési szempontok bölcsődei csoportban 1. Alkalom: Intézménylátogatás

Részletesebben

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program. Városi Óvodák Tagóvodája Tókerti Óvoda Pápa, Ötödik u. 26. A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű a gyermekem, mit tehetek?

Sajátos nevelési igényű a gyermekem, mit tehetek? Sajátos nevelési igényű a gyermekem, mit tehetek? A sajátos nevelési igényű gyermekek, és szüleik jogai, lehetőségeik az esélyegyenlőséghez. A sajátos nevelési igény törvényi háttere. Te is más vagy, te

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Kisgyermekgondozó, -nevelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 61 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában. 2017.04.05. ha találkozol egy autista gyerekkel vagy emberrel,ne feledd ők egy kicsit másképp

Részletesebben