GYÓGYPEDAGÓGIAI PROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYÓGYPEDAGÓGIAI PROGRAM"

Átírás

1 GYÓGYPEDAGÓGIAI PROGRAM Sajátos nevelési igényű óvodások nevelési programja Vajda Péter Lakótelepi Óvoda Pápa A csoport neve, címe Fenntartó : Vajda Péter Lakótelepi Óvoda Katica speciális csoport 8500 Pápa, Vajda P. ltp. : Pápa Város Önkormányzata A csoport felvételi körzete: Pápa városa Programunkat a Közoktatási Törvény, " A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvei "az Óvodai nevelés országos alapprogramja, valamint módosításai figyelembevételével készítettük. Törvény deklarálja a fogyatékos emberek jogát az egyenrangú bánásmódra, az egyéni méltóságra. Készítette: Perger Zita gyógypedagógus Szilágyi Magdolna óvodapedagógus Pálffy Dóra óvodapedagógus Becskereki Lászlóné tagóvoda vezető 1

2 És nem szabad elfelejteni, hogy a legnehezebb dolga a gyereknek van 1. SPECIÁLIS CSOPORTUNK ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 1.1.Céljaink, feladataink: A speciális csoport nevelési feladata a sajátos nevelési igényű, ezen belül a középsúlyos értelmi-, mozgás- és érzékszervi-, a pervazív zavarban szenvedő (autisztikus)-, illetve halmozottan sérült gyermekek rehabilitációja, habilitációja, harmonikus személyiségfejlődésük biztosításával. Feladataink közé tartozik még: fejlődési sajátosságaik alapos megismerése, a fejlődés egyenetlenségeinek a lehetőségek szerinti korrigálása, kompenzálása, a pszichikus funkciók fejlesztése, a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek differenciált fejlődésének segítése. az itt nevelt gyerekek közül minél többnek, a lehető legtöbb alkalommal és tevékenységben az integráció biztosítása Célunk, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekeket a szülőkkel együttműködve, az egyéni sajátosságokat figyelembe véve, a fejlesztési lehetőségeket maximálisan kihasználva, gyógypedagógia, konduktív pedagógiai és óvodapedagógiai módszerek komplex alkalmazásával a nekik megfelelő iskolatípusra felkészítsük A gyógypedagógiai csoportba történő felvétel: Az egyes fogyatékossági típusok megállapítására a tanulási képességeket vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok jogosultak, komplex - orvosi, pedagógiai, gyógypedagógiai, pszichológiai - vizsgálat alapján. A vizsgálat a szülő kérésére, illetve egyetértésével történik. A bizottság szakvéleménye -amely tartalmazza a fogyatékosság tényét és javasolja a speciális fejlesztést - az alapja a gyermek csoportunkba történő bekerülésének. Életkori feltétel a Közoktatási törvény szerint: három éves kortól a tankötelezettség megkezdéséig. A sérült gyermek részére a speciális óvodai nevelést akkor tudjuk biztosítani, ha a gyermek részt tud venni az óvodai nevelésben. Be tud illeszkedni a csoport életébe, értelmi szintje legalább eléri a középsúlyos szintet (IQ alapján tehát a 36- tól a 69-es tartományba tartozik). Mozgásállapotát tekintve helyváltoztatásra képes (akár speciális eszközök használatával), valamint önkiszolgálása legalább elemi szinten legyen Személyi feltételek: Mivel a csoport heterogén összetételű, eltérés mutatkozik: az életkorban (kiscsoportos korútól a beiskolázás előtt állóig), a sérülés típusában (értelmi elmaradás, autista, mozgássérült, halmozottan sérült pl.), a sérülés mértékében (sérüléstípuson belül a súlyostól az enyhébbig). Mindezek a variációk évről évre más-más szakmai felkészültséget, gondozást, módszert és speciális segédeszközt kívánnak az egyes gyermekeknél. A csoport létszáma - a szakszerű ellátás érdekében - 8 főnél maximálható. Harmonikus személyiségfejlődésük érdekében sem szerencsés a zsúfoltság. Feladatunk, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, fejlesztését a 2

3 fogyatékosság típusának megfelelő képesítésű szakember végezze. Amennyiben ilyen nem áll rendelkezésünkre, utazó szakember segítségét vesszük igénybe. A csoport szakszerű működéséhez szükséges személyi feltételek: Pedagógusok: - a sérüléstípusnak megfelelő képesítésű gyógypedagógus - konduktor - óvodapedagógus Nevelő oktató munkát segítők: - gyermekfelügyelő - dajka A gyógypedagógus és a konduktor elkészíti - a szakértői vélemény figyelembevételével - a gyerekek egyéni, speciális pedagógiai fejlesztési tervét, mely általában féléves időszakot ölel fel. Az óvónők az óvodai program nevelési, oktatási terve szerint foglalkoznak a gyermekekkel, beépítve munkájukba a gyógypedagógus, konduktor által kidolgozott fejlesztési javaslatokat. Kapcsolatot tartanak a szülőkkel, tájékoztatást adnak a gyermekről. Az óvodai nevelés a sajátos nevelési igényű gyermekeknél is a nevelés általános célkitűzéseinek megvalósítására törekszik az egyéni fejlettség és érés szerint differenciálva. A gyerekekkel foglalkozók havonkénti, csoportos megbeszélése biztosítja a kidolgozott program rugalmasságát, ilyenkor történik a felmerült problémák és az addig elért eredmények kiértékelésére. Ha egy-egy esetben szükséges, változtatnak a programon. A fejlesztés mindig az adott gyermek sérülésének sajátosságaihoz, képességeihez, terhelhetőségéhez igazodik. Mivel a csoporton belül nagyok az értelmi szint, mozgásállapot, az önkiszolgálás terén meglévő különbségek, a tevékenységek végzése kiscsoportos, illetve egyéni formában történik. Gyermekfelügyelő feladata besegíteni a gyermekek gondozásába, a kiscsoportos foglalkozások idején a többi gyermek felügyelete, játékkal való lekötése. Megfelelő végzettség (pl. gyógypedagógiai asszisztens), illetve gyakorlat esetén az előírt terápiás program gyakoroltatása. További feladata a gyerekek kísérése a normál csoportokba való integráláshoz. A dajka feladata a gondozási, takarítási teendők elvégzése. Nagyobb gyermeklétszámnál, vagy pl. több súlyos mozgássérültnél nagyobb mértékben besegít a gondozási teendőkbe. (pl. részt vesz a levegőztetésben is) Fontosnak tartjuk valamennyi itt dolgozónál a pozitív hozzáállást. Gyermekeink fejlődésben lévő egyedi, sajátos személyiségek, akik minden fogyatékosságuk, hiányosságuk ellenére magukban hordozzák a szakszerű fejlesztés lehetőségét. Alapvető módszerünk a játékosság, hiszen óvodáskorú gyermekekről gondoskodunk. A türelem, a kedves, de határozott irányítás, az - akár a legapróbb - siker feletti öröm, a biztatás és a gyermek minden állapot változására odaforduló magatartás kell, hogy jellemezzen bennünket. Lényeges a sajnálkozásmentes segíteni akarás. 1.4.Tárgyi feltételek: A helyiségek bútorzata, különösen a székek, asztalok, a gyermekek méreteihez igazodnak. Nagy területet szőnyeg borít, hogy a gyerekek a földön mászva, ülve is játszhassanak. A többiektől elkülönülten, tornateremben végezhetők a mozgásfejlesztést célzó gyakorlatok. A játékok olyan anyagúak, illetve olyan méretűek, ami nem okoz balesetet. A könyvek között a keményebb lapú, tárgyképes, illetve egyszerű eseményképes leporellók vannak többségben. Rajzoláshoz, festéshez a vastag nyelű eszközöket, a zsírkrétát tartjuk a 3

4 legalkalmasabbnak. Étkezésekhez az arra rászorulóknak biztosított a vastag, fanyelű evőeszköz. Az egyéni fejlesztéshez külön helyiség áll a rendelkezésünkre, sokféle, sérülésspecifikus fejlesztő eszközzel. A konduktív terápia eszközei is biztosítottak. Mivel minden évben más-más a csoport összetétele sérüléstípus és a sérülés súlyossága szerint is, ezért a tárgyi feltételek széles skálájával kell rendelkeznünk Szervezeti és időkeretek A helyes életritmus a gyerekek nevelésében alapvető fontosságú. Biztosítja az egyes tevékenységek tanulás, játék, étkezés, pihenés - viszonylagos állandóságát, a gyermekeknek jó közérzetet, biztonságérzetet ad. Ám a napirend kialakításánál is biztosítjuk a rugalmas kereteket. Ha szükséges, a verbálisan nem kommunikáló autista gyermekeknél biztosítjuk a tárgyas, vagy képes napirendet. Napirend: - 8,00 9,15 gyülekező, szabad játék, 10 perc nagymozgás fejlesztés a tornateremben, egyéni konduktív és gyógypedagógiai foglalkozások, tisztálkodás, előkészületek a tízóraihoz, tízórai - 9,15-10,45 foglalkozások ( gyógypedagógiai, konduktori és óvodai), játék, öltözködés levegőzéshez -10,45-11,30 levegőzés, játék ill. szabadon választott tevékenység a szabadban -11,30 12,30 vetkőzés, mosdózás, készülődés az ebédhez, ebéd, mosdózás -12,30-14,45 pihenés -14,45-16,00 öltözés,mosdózás, teremrendezés, uzsonna, játék A sajátos nevelési igényű gyermekeknél is ki kell alakulnia az alkalmazkodó képességnek, akaraterőnek, önállóságra törekvésnek, együttműködésnek. Ennek érdekében a napirend során mindig csak annyi segítséget adunk, amennyi elegendő az önálló tevékenységhez. Az értelmi, a mozgás - és önkiszolgálásra nevelés, a napirend egészét átszövik. Részt veszünk - lehetőségeinkhez mérten az óvoda összes programjában ( pl. kirándulás, ünnepségek, uszoda, színház). Célunk a rendszeres csoportlátogatások megszervezése, az ép gyerekek foglalkozásaiba történő bekapcsolódás azokkal a gyermekeinkkel, akik képesek tőlük gondolkodási, viselkedési, játéktevékenységi mintákat elsajátítani, valamint képesek elviselni a nagy létszámú csoportokat. (autistákkal pl. a nagy létszám miatt ritkán eredményes) Az egyes foglalkozások délelőtt zajlanak, a délután a pihenésé. A foglalkozások ideje igazodik a gyermekek terhelhetőségéhez, fáradékonyságához, így kb. 5, maximum 20 percesek lehetnek. A nevelési év szeptember-től a következő év augusztus 31-ig tart. Ezen belül a csoportban a terápiás célú foglalkozások szeptembertől május végéig folynak. 1.5 Kapcsolattartás a szülőkkel Csoportunkba abban az időben kerülnek a gyerekek, amikor a legtöbb szülőnél még nem zajlott le a sérülés elfogadásának folyamata (szemmel látható külső jegyek ellenére sem pl.: Down szindróma). A szülők reménykednek abban, hogy gyermekük elnövi sérülését, idővel ugyanolyan lesz, mint a többiek. Ők maguk érzékenyek, csak jót és biztatót szeretnének hallani. Ám a szakembernek mindent őszintén, nyíltan kell közölnie a gyermek fejlesztése érdekében. 4

5 Ezért különösen fontos hangsúlyt helyezünk a szülőkkel való bizalom, a minél jobb kapcsolat kialakítására. Ehhez sok beszélgetésre, nyitottságra van szükség. Igyekszünk őket bevonni munkánkba (családlátogatás, nyílt napok, gyakori személyes megbeszélés lehetőségének biztosítása). Fontos a sokukra jellemző passzivitás, illetve az elhárító mechanizmusok oldása, megváltoztatása. Nagy tehertétel a család életében egy sérült kisgyermek születése. Ha diszharmonikus a szülő - gyermek kapcsolat, a fejlesztés sem éri el a célját, nem segíti elő a fejlődést. A szülők szempontjából sem mindegy, mikor kapnak hírt csoportunk létezéséről. Minél korábban felismerik a rendellenességet és irányítják hozzánk a kisgyermekkel, annál nagyobb a lehetőség a fejlesztésre. Optimális fejlődésről csak akkor beszélhetünk, ha a korai diagnózissal és a megfelelő terápiával sikerül megakadályozni a másodlagos díszfunkciók kialakulását. Segítünk a szülőknek azzal, hogy tehermentesítjük őket hosszabb - rövidebb időre napi 24 órás szolgálatukból. Vigyázva kell azonban fenntartani, a kényes egyensúlyt, nem szabad azt érezniük, kivettük a kezükből a további fejlesztés - gondozás feladatait, felelősségét. 2. A GYÓGYPEDAGÓGIAI FEJLESZTŐ TERÁPIA TERÜLETEI Valamennyi fejlesztési területen figyelembe kell venni, hogy a sérült funkciókhoz társul még a csökkent figyelem, az együttműködési képesség, az érdeklődés, s a motiváltság hiánya. A multiszenzoriális fejlesztés magába foglalja a vizuális, akusztikus, taktilis, mozgásos észlelés folyamatait, a motoros képességek, a beszéd- és nyelvi készségek fejlesztését. Az egyes fogyatékossági típusnak megfelelően más-más terület kap nagyobb hangsúlyt. A jó hatást azzal lehet elérni, ha a gyerekek: toleráns légkörben végzik a feladatokat, mindig a begyakorolt, könnyebb, ismertebb feladatokkal kezdünk, minden gyereket a saját teljesítményszintjéhez mérünk, az értékelés mindig a teljesítményre vonatkozik, soha nem a személyre Beszéd, kommunikáció Az értelmi sérülést leggyakrabban a beszédfejlődés elmaradása, illetve súlyos beszédhiba jelzi elsőként. Az autizmusra is elsősorban verbális kommunikáció hiánya vagy sérülése (pl.echoláló beszéd) hívja fel a figyelmet. A központi idegrendszer sérüléséből fakadó mozgássérülteknél is késik, nehezített a beszédfejlődés. A beszéd a legdiffereciáltabb mozgást igényli. Ha a nagymozgások kivitelezése nehézséget okoz, a differenciáltabb finommozgások megvalósítása még inkább. Így a beszédzavar nemcsak súlyosbítja a fogyatékosság tényét, hanem megnehezíti a külvilággal való kontaktust is. A beszéd fejlesztése szorosan kapcsolódik a mentális képességek, a szocializáció, a mozgás és a játék fejlesztéséhez. Az aktív beszéd alapja a nonverbális és a verbális kommunikáció elemeinek egymásra épülése, ezek tudatos fejlesztése, a kommunikációs igény felkeltése. A készségek megalapozása különböző élethelyzetekben, sokszori ismétléssel történik. A gyerekeknek gyakran kell tapasztalniuk, hogy a beszéddel szabályozhatják környezetüket. Kommunikációs szándékaikat azonnali megerősítéssel ösztönözzük. 5

6 -Kommunikációs igény felkeltése: aktivizálás, motiválás, ritmus, dallam segítségével: mozgással, illetve mozgatással, testének ringatása, együtt tapsolás, kézvezetés, az utolsó szó együtt hangoztatása, állatmozgások - és hangok közös utánzása ( vau-vau, szszsz, háp-háp, stb.), cselekvéssorok beszéddel kísérése ( Tedd rá! Vegyél még egyet! ), felkiáltások, felszólítások élénk mimikával, gesztussal kísérve. -Beszédmegértés - és figyelem fejlesztése : egyre bonyolultabb utasítások megértése, elvégzése, beszédirányultság kialakítása -Passzív szókincs fejlesztése: használati és egyéb tárgyak felismerése személyek felismerése képekről személyek, tárgyak, cselekvések, tulajdonságok megnevezése. -Szókincs aktivizálása (gyakorló és szerepjáték közben). -Aktív szókincs bővítése, motiválás utánmondásra és önálló megnevezésre. -Mondatalkotás, nyelvi szerkezetek kiépítése: rövid mondatok, szókapcsolatok alkotása -Verbális emlékezet fejlesztése (2-3 szó megjegyzése, sorrend reprodukálása). -Alapgyakorlatok a minél koordináltabb beszédszervi mozgásokhoz: ajaktorna (ajaknyitás - csukás, széthúzás - kerekítés, hangutánzással), légző -és fúvógyakorlatok (különböző papírfigurák, vattagalacsin, síp, játéktrombita fúvása, bugyborékolás - szívás szívószállal stb.), nyelvgyakorlatok (nyelvöltés ki-be, nyelvmozgás fel-le és vízszintesen,csettintés stb.) szájpadgyakorlatok (darabos étel rendszeres rágása, ásítás, arc felfúvás, irányított levegőfújás) A fentiekkel egyidejüleg zajlik az artikulációhoz szükséges finommozgások megalapozása, a beszédszervek funkció gyakorlásával. Ez az irányított logopédiai kezelés is lehetőleg a szülő bevonásával történik, a minél jobb eredmény érdekében Mozgás és vizuomotoros koordináció Az értelmi fogyatékos gyermek többé - kevésbé szomatikus területen és így a mozgásfejlődésben is sérült. Rendszerint retardált, a kisgyermekkori mozgásfolyamatokra emlékeztető és főleg hiányos mozgáskoordinációkra valló motorika jellemzi. Feltűnő a lelassúbbodott mozgástempó és a mozgásváltozatok hiánya. Rendszerint nemcsak visszamaradott a motorikus fejlődés, de zavart is. Különösen az erő, a gyorsaság és a vizuális kontroll tényezőinek hiánya szembetűnő. Programunk kidolgozásánál számolunk más mozgássérültek megjelenésével, amelyek központi idegrendszeri eredetűek, a tám - és mozgásszervek egyéb deformációival, és a betegségek okozta motorikus fogyatékosságokkal. Így együttműködünk a konduktorral és szomatopedagógussal, akik szükség esetén kidolgozzák a megfelelő egyéni terápiás módokat. A normális ütemben fejlődő gyermekben az exploráció és a játék révén kialakul a testséma, mind térben, mind a másokkal való érintkezésben. Az értelmi sérült gyerekek spontán tanulás útján kevés ismerethez jutnak, ezért sok térbeli - motoros tapasztalatot kell nyújtanunk számukra. A feszültség, szorongás levezetésére is jól alkalmazhatók a különböző játékos mozgásos formák. Kontroll és önkontroll szempontjából fontos segédeszköz a 6

7 tükör. A gyakorlatokat sokszor összekapcsoljuk mondókával, énekkel, hangutánzással, a cselekvések, tulajdonságok (nagyság, szín, felületi minőség, mennyiség stb.), irányok és téri relációk (ide, alá, között) megnevezésével. Tehát a mozásfejlesztés kiterjed a nagy - és finommozgás, a szem - kéz koordináció és az egyensúly fejlesztésére. Testkép fejlesztése Testfogalmat kialakító gyakorlatok Testséma fejlesztése Testérzet felerősítése, bőrérzékelés fejlesztése Érzékelési területek összekapcsolása Statikus egyensúlygyakorlatok Dinamikus egyensúlygyakorlatok Két testfél mozgásának összerendezése Alapmozgások koordinációjának javítása Téri tájékozódás fejlesztése ujjak ügyesítése, bottal, hurkapálcával firkálgatás homokba, földre formázás gyurmával: gömbölyítés, lapítás, sodrás játékos ritmikus testgyakorlatok (fej - láb - kar - ujjak tornáztatása) papír hajtogatása, papír tépése papír tépése szín és/vagy nagyság szerinti rendezése festés tenyérrel festés ujjheggyel, ujjfestés szabadon változó színekkel ismerkedés a krétával táblán, csomagolópapíron a földön "szabad rajz" zsírkrétával gyöngyfűzés, esetleg cipőfűzés manipulációs ügyesítő játékok (Babylon, Ria épitő, Pötyi kirakó) formaegyeztetés, színegyeztetés előrajzolt forma kirakása, apró terményekből ragasztása sablonokon belüli színezés zsírkrétával nagy felületű tárgyak színezése zsírkrétával ismerkedés az ecsettel, nagy felületek festése egy színnel 1.5 Gondolkodás A csoportunkban nevelt gyermekek mindegyikének fogyatékossága értelmi sérüléssel is párosul. Az értelmi sérültek gondolkodását meghatározzák pszichikus folyamataik fejletlensége. A vizuális és akusztikus képzetek szegénysége, szenzoros megismerés korlátozottsága, a beszéd fejletlensége együttesen okozzák a gondolkodás elmaradottságát, zavarait. Figyelembe kell venni a gondolkodási merevséget, amely a tanulási helyzetekben is megnyilvánul. Az izolált helyzetben tanultakat nehezen viszik át más helyzetekbe, nehézséget okoz az általánosítás. Úgy nyújtunk segítséget, hogy ugyanazt a feladatot többféle megközelítésből tanítjuk. A gondolkodás gyermekkorban különösen szorosan kötődik a közvetlen cselekvéshez. Eleinte a tárgyakat, jelenségeket azok használati tulajdonságaival, a hozzájuk fűződő cselekvéssel jellemezzük. A játékszerek tulajdonságait megismertetjük, ösztönözzük, hogy ismereteit rendszerezze (pl. játékok osztályzása). A különféle készségeket a valóság összefüggéseiben fejlesztjük (pl. asztalterítésnél könnyű - 7

8 nehéz fogalma, egy az egyhez megfeleltetés). A sorba rendezés képessége, különösen az időrendiség is az élethelyzetekben fejleszthető leginkább (pl. öltözködés, lefekvés sorrendje). A térbeli rendezésnél figyelni kell a tárgyak balról jobbra történő elhelyezkedésére is. A meglévő tárgyakat ( pohár, kanál, seprű, szék stb.), játékokat próbáljuk minél sokoldalúbban beépíteni a fejlesztésbe. Egyeztető gyakorlatok ( tárgyak, tárgy - kép, kép - kép egyeztetése ) Tárgyak, képek csoportosítása adott szempont szerint Tárgyak, képek csoportosítása fogalomkörök szerint, főfogalom alárendelés Kombinációs gondolkodás fejlesztése ( tárgyak, képek összerakása, cselekvés, történés sorrendjének megállapítása, okokozati összekapcsolás ) Számfogalom fejlesztése ( tárgyak számlálása, mennyiségek felismerése ötös körben) Viszonyfogalmak megértésének fejlesztése 2.4. Figyelem A figyelem a megismerés tárgyára való beállítódást, annak mások közül való kiemelését és tudatos felfogásának megalapozását szolgálja. Bizonyos szintje nélkül nem lehet tájékozódni a környezetben sem. A sajátos nevelési igényű gyermekek figyelmének terjedelme szűk, nem tartós, hullámzó, hiányzik a figyelem megosztására való képesség. A figyelem fejlesztésének érdekében: az aktív periódusokat váltogatni kell a nyugalmi időszakkal, lehetőséget biztosítva változásokra, pihenésre, a foglalkozások során változatos, figyelemfelkeltő eszközökkel kell élni: gesztusokkal, hangsúlyokkal, a gyermek érzékelése, manipulációja bekapcsolásával, a cselekmények bemutatásához, leírásához kapcsolni kell személyes, szubjektív utalásokat, mintha a cselekmény velük vagy ismerősükkel történne, a szétszórt figyelmű gyermekeknek individuális feladatokat is adunk, amelyek különösen kötik az egyirányú cselekvéslefolyásokhoz ( ezek szintjét, formáit megfelelően váltogatni kell ), a csoportos foglalkozást adott időben - ha a figyelem nagyon lanyhul - pihenő fázissal, nyugodt várakozással szakítjuk meg rövid időre, hallási figyelem fejlesztése ( különböző hangot adó játékok, hangszerek hangjának reprodukálása, felismerése, megkülönböztetése, sorrendjük visszaadása), látási figyelem fejlesztése ( tárgyak, formák, színek egyeztetése, hiányzó részek felismerése, tárgyak helyének megjegyzése stb.). 3. AZ ÓVODAI TEVÉKENYSÉG TERÜLETEI Bevezető Gyógypedagógiai programunk a sajátos nevelési igényű gyermekek adottságaihoz igazodó program. A fejlesztés legfontosabb területei ( foglalkozási formák ): - önkiszolgálás - zenei fejlesztés - mese - vers 8

9 - játékra nevelés - külső világ tevékeny megismerése 3.1. Önkiszolgálás, egészséges életmódra nevelés Az önkiszolgálás fejlesztése a - helyes szokások kialakítása - végső soron a szociális integráció elérését célozza ( egyénenként változó mértékben ).A gyermekek - pozitív példa alapján - egyéni ütemben sajátítják el a testápolás szokásait, az étkezési szokásokat, és az illemszabályokat, az alapvető közlekedési szabályokat. Olyan szabályokat állítunk fel, amelyek a gyermekek számára érthetőek, betartásuk nem túl nagy feladat számukra. A nevelés során egyre inkább törekszünk az önállóság felé, amely azonban továbbra sem nélkülözheti az ellenőrzést megerősítést. Már most igyekszünk megalapozni azt - az életvezetéshez nélkülözhetetlen - szokásrendszert, amellyel megismerik a környezetükben a különböző szerepeket és viszonyokat, csökkenthetik elzártságukat és a konfliktuslehetőségeket. Fő területek : a tisztálkodás, az öltözés - vetkőzés, a testi szükségletek önálló kielégítése, az önálló kulturált táplálkozás. Az alábbiak általános célkitűzések. A gyerekek egyéni érésétől, fejlődésétől, a sérülések típusától függően differinciált elvárások. Tisztálkodás: el kell érni, hogy a gyerekek igényeljék a tisztaságot magukon és a környezetükben eleinte segítséggel,majd egyre önállóbban mossanak kezet, arcot, használják a szappant a csapot próbálják megnyitni, elzárni használják minél önállóbban törölközőjüket és tegyék azt használat után a helyére ( saját jelükhöz ) kis segítséggel használják fésűjüket használják, kérjék a papírzsebkendőt és dobják a szemétgyűjtőbe eleinte segítséggel, majd minél önállóbban mossanak fogat Öltözés - vetkőzés : működjenek együtt az öltözésnél, vetkőzésnél próbálkozzanak az egyszerűbb ruhadarabok le - és felvételével ( pl. cipő, zokni, nadrág ) gombolkozzanak kis segítséggel a levetett ruhadarabokat mindig tegyék a polcukra, a délutáni pihenéskor pedig az ágyuk végébe Testi szükségletek: rendszeres ültetés ( bili, WC ) mellett a jelzés megtanítása később kérdésre jelezzék a szükségletüket következő lépés : önállóan jelezzék, ha WC-re kell menniük WC papír használata segítséggel, majd önállóan WC használata során a szükséges ruhadarabok le - és felhúzása WC használat utáni kézmosás megtanítása Táplálkozás : igényeljék az esztétikusan terített asztalt, a nyugodt légkört az étkezésekkor (ügyesebbek segíthetnek ennek megteremtésében) 9

10 pohár használatának megtanítása (felemelés, kortyolás, nyelés ) akinek szüksége van rá, speciális eszközökkel (pl, négyvégtagi sérült, túlmozgásos gyermekek) kanál használatának megtanítása akinek szüksége van rá, speciális eszközökkel (pl, négyvégtagi sérült, túlmozgásos gyermekek) kóstolják meg és lehetőleg fogadják is el a számukra ismeretlen ételeket (az autisták extrém étkezési szokásait toleráljuk: bizonyos színű, szagú, állagú ételek elutasítása) étkezés közben és után használják a szalvétát, majd dobják a szemétgyűjtőbe minél ügyesebben segédkezzenek az étkezések utáni (és előtti ) rendrakásnál akik tudnak beszélni, használják az udvariasság alapszabályait és kifejezéseit (pl. kérés, megköszönés stb.) 3.2. Játékra nevelés A játék a gyermeki fejlődés legáltalánosabb és legjelentősebb tevékenysége. Olyan kimondott cél és kényszer nélküli tevékenység, amely jó érzést, örömet vált ki. Különféle formáin keresztül, döntő hatással van a személyiségfejlődés egészére. A sérült gyermekek játékfejlődése az egészséges modelltől eltér, mivel a játékfejlődés alapvető feltétele a kíváncsiság, figyelem, fantázia, gondolkodás megfelelő fejlettsége. Az értelmi sérülteknél, autistáknál mindez fejletlen. Az érzékszervi sérülteknél még az érzékelés fogyatékossága, a mozgássérülteknél a manipulatív tevékenységek korlátai is nehezítik a játék fejlődését. Sérülésük befolyásolja a játéktevékenységen belüli alkalmazkodóképességüket és kitartásukat is. A gyermekek között vannak, akinél megjelenik az irányítás mellett történő konstruáló, ill. az elemi szerepjáték. Néhányan szervezett, közös játékban is részt tudnak venni rövid ideig. Legnagyobb részük azonban megmarad az egyszerű rakosgatásnál, egyfajta játék ismételgetésénél. A játék és a játékos tevékenység így a sajátos nevelési igényű gyermekeknél kiemelt helyet kap. Gyakorlását rendszeressé tesszük. A kedvenc játék birtoklásáért, használatáért sok olyan mozgást is elvégeznek a gyermekek, amitől egyszeri utánzásra még idegenkednek, visszariadnak. A játékszereket és játékformákat a gyermekek fejlettsége szerint válogatjuk össze. Olyan követelményeket állítunk össze, amelyeket a gyermekek teljesíteni tudnak. Lehetőséget adunk arra, hogy a gyermek jól átélje a játék örömét, sikerét. -Gyakorlójáték rakosgatások tárgyakkal, eszközökkel a tárgyak tulajdonságai nyelvi gyakorlójátékok (bölcsőrigmusok, höcögtetők, lovagoltatók, ringatók) mozgásos gyakorlójátékok (mozgássorok ismétlése népi játék keretében) -Szerepjátékok a felnőttek szerepének utánzása a szerep átvétele és átadása a szerepjátékok során fejlettebb képességű, jól beszélő gyerekekkel a szerepjáték keretű népi játékok eljátszása, az ott megismert szólamok, párbeszédek átemelése más játékokba (pl. kiszámolók ) 10

11 a gyermekekkel történt események eljátszása, szerepjáték keretében -Barkácsolás egyszerű eszközök barkácsolása építőjátékok barkácsolása bábok,babák készítése természetes anyagokból népi játékokhoz hangkeltő eszközök készítése természetes anyagokból ( pl. kukoricamuzsika ) -Dramatizálás, bábozás egyszerű mozgássorok lejátszása mesehallgatás során megragadott játékszituációk dramatikus játékai versek, énekek szövegtartalmának megfelelő dramatikus játékok szituációk eljátszása bábokkal változatos szerepvállalás ( negatív figurák is ) -Építő, konstruáló játékok a természeti és társadalmi valóság leképezése építéssel a szerepjátékokhoz tereptárgyak konstruálása építés közben a társ építményeinek óvása a játék elkérésének és cseréjének nyelvi fordulatai (beszélő gyerekeknél) -Szabályjátékok a nyelvi játékok szabályainak megismerése és használata ( ritmikus játékok, kiszámolók ) szabályok felismerése különböző játékokban felelgetős szabályjátékok ( páros csoportos ) A sajátos nevelési igényű gyermekek játéka többnyire irányítást igényel. Ilyenkor aktívan bekapcsolódunk a játékba, játszótársak, partnerek vagyunk A külső világ tevékeny megimerése A külső világ tevékeny megfigyelése egyben a kommunikációt, az anyanyelvi nevelés természetes közegét, anyagát is szolgáltatja. Feladatunknak tekintjük, hogy a környezetről szerzett ismereteik, tapasztalataik valósághűek legyenek. A foglalkozások egy részét a váratlanul adódó, a gyermekek élményei alapján felvetődő témák feldolgozására, megismerésére használjuk fel. A foglalkozások egy része a szabadban zajlik. Témák, megfigyelések : tájékozódás az óvodában helyiségek, berendezési tárgyak, bútorok az óvoda udvara a testséma kialakítását és fejlesztését célzó játékos gyakorlatok az arc megfigyelése és az érzékszervek a test bőrérzékelésének fejlesztése a test gondozása, ápolása az étkezéssel kapcsolatos jelenségek, történések megfigyelése italok izének érzékelése színek természet változásai 11

12 időrendiség észrevetetése az elő és az élettelen természet szeretete óvása a környezetünkben lévő élőlények megfigyelése virágok, gyümölcsök, zöldségfélék ( évszakonként ) az állatok jellegzetes hangadásának, járásának, testtartásának, táplálkozó mozgásainak megfigyelése testek formáinak megkülönböztetése, tapintás alapján a testek más tulajdonságai ( hőmérséklet, szín stb. ) a környezetünkben működő gépek, működésének lehetséges megfigyelése megfigyelések a családban, tevékenységek felidézése járművek, közlekedési eszközök megfigyelése, jellegzetességeik közlekedési élmények tájékozódás a környezetben ( ismert terepen való tájékozódás ) jeles napok, ünnepek ( időreláció ) A témakörök összeállításánál nem az ismeretanyag halmozása a cél. Törekszünk a kevesebb anyag sokoldalú megfigyeltetésére, megvilágítására, gondolkodtató feldolgozására Zenei fejlesztés Napjainkat végigkíséri a zene : az énekelgetés, a mondókázás. Szinte minden állatról, növényről, tárgyról, évszakról ismerünk dalokat, egyszerű mondókákat. A felnőtt és a gyerek közötti személyes kapcsolatot elmélyíti az énekelgetés. A zene a gyerekeket megnyugtathatja, figyelmüket felkeltheti, félelmeiket oldhatja. Számtalan lehetőség adódik az éneklésre : pl. mesekönyvek nézegetésekor, körjátékoknál, sétáknál, altatásnál. Élő zenén kívül a hangszereket is bevihetjük az óvodai csoportba: játszhat rajtuk a nevelő, de a gyerekek is megszólaltathatnak egyszerű ritmushangszereket. A közös énekeket, mondókákat kisérhetik egyenletes lüktetéssel : dobolhatnak, tapsolhatnak stb. -Zenei fejlesztés célja : zenei érdeklődés felkeltése zenehallgatás megszerettetése a gyermek érzelmeinek alakítása: félelmeinek, szorongásának oldása a zene, a mozgás és a beszéd összekapcsolása egyszerű mondókák, dalok, mozgásos játékok elsajátítása Szeretnénk elérni, hogy a gyerekek szívesen hallgassák a felnőttek és egymás énekét, örömmel vegyenek részt a dalos játékokban, ismerjenek fel egyszerűbb dalokat, tudjanak egyenletes lüktetéssel kísérni dalokat, érzékeljék a halk - hangos, a magas - mély éneklés közötti különbségeket Mese -vers A mesélés és verselés szintén minden nap jelen van csoportunk életében (ugyanúgy, mint az énekelgetés). Az óvónők mindennap mondanak mesét például a délutáni pihenéskor, rövid történeteket, verseket a délelőtt folyamán. A mese és a vers segít a világ megismerésében, mélyíti az emberi kapcsolatokat, oldja a gyerekek félelmeit, szorongásait. Csoportunkban legtöbbször a hőcölő, a lovagoltató, a testrészeket megismertető 12

13 mondókák, versek szerepnek. Ezek nagyszerű alkalmak arra, hogy a pedagógus és a gyerek szorosabb testi kapcsolatba kerüljön egymással, kialakuljon a feltétlen bizalom, elfogadás légköre. Sokat beszélő, mesélő, megértő környezetre van szükség az óvodai élet mindennapjai során, amely a gyerek minden megnyilvánulására reagál. A mesélésekkor a hangsúly a felnőttel való együttléten van, aki közösen nézegeti a képeskönyveket a gyerekkel, aki fejből mondja az éppen aktuális mondókákat, verseket, meséket és arca, hangja életre kelti a történeteket. Csoportunkban a délelőtti foglalkozásokon általában rövid állatmeséket, láncmeséket, aktuális történeteket mondunk a gyerekeknek. Szeretnénk elérni, hogy a gyerekek szívesen hallgassák a meséket, verseket, mondókákat, kapcsolódjanak be a közös mondókázásba, legyenek kedvenc meséik, próbáljanak egy - két egyszerűbb verset, mondókát elsajátítani. 4. KONDUKTÍV NEVELÉSI PROGRAM Készítette: Szűcs Istvánné konduktor A konduktív nevelés A konduktív szó a tanulás aktív formáját hangsúlyozza. A kondukció: rávezetés. A konduktív pedagógia lényege, hogy megfelelő célok közvetítésével, komplex tevékenységek rendszere útján rávezesse az embert a belső szervezésmód kialakítására, az idegrendszer koordinációjára. Nemcsak egy-egy konkrét megoldási módot akarunk a gyerekeknek megtanítani, hanem az önálló problémamegoldásra való készséget. Ezért a feladatsorok ugyanazokat a mozgásos elemeket különböző variációkban tartalmazzák. Ez megkönnyíti, hogy a gyerek a számára legkedvezőbb saját módot válassza ki, és képes legyen azt spontán is alkalmazni. A konduktív nevelés az intenció megváltoztatását célozza. Az intenció olyan belső késztetés, amely megindítja a koordinációt (összerendezést). Dinamikus elhatározás, belső ritmus, a cselekvés belső képe, tervezete, melynek külső jegyei a hanghordozásban, az arckifejezésben, a gesztusokban, a gyermek egész attitűdjében láthatók. A konduktor feladata az önálló megoldási módra vezetés, a cél elérési módjának megtanítása és az önellenőrzés tanítása. Nagyon fontos a szülőkkel való együttműködés. A gyerekek fejlődése érdekében a tanultakat az otthoni környezetben is szükséges alkalmazni és elvárni A konduktív pedagógiai eljárásokat Pető András dolgozta ki, elsősorban a központi idegrendszer károsodása okozta mozgássérülések rehabilitációjára. A cerebromotorikus diszfunkció A központi idegrendszeri károsodás következménye a cerebromotorikus diszfunkció. A károsító ártalom az idegrendszert a születés előtt, alatt, vagy újszülöttkorban éri. A diszfunkció (helytelen működés) a korai életkorban válik észlelhetővé, a tanulás lehetőségeit csökkenti, és így másodlagosan további diszfunkciókhoz vezet. Az agyi sérülés következményeként az érzékelés és az észlelés, a vizuomotoros koordináció, a beszéd és az értelmi funkciók csökkenése 13

14 együtt járhat a mozgásosnak tűnő diszfunkciókkal. Az értelmi funkciók csökkenése gyakran másodlagos szociális vagy fiziológiás sérülésként, a tapasztalatok hiánya és/vagy az ingerszegény környezet következtében alakul ki. A kóros mozgás, vagy mozgásminták nem elsődleges okai a diszfunkciós működésnek, hanem annak következményei. Az ortofunkció, a helyes működés elérése érdekében nem valamely fogyatékosság változtatása, hanem a változtatásra képes ember segítése a cél. A konduktív nevelés céljai, feladatai A társadalmi alkalmazkodás megtanulása A közösségi élet, a kreatív magatartás, a kommunikáció módjainak elsajátíttatása A koordináció megtanulása Az akarat és érvényesítés koordinálása Az egyes cselekvések elemeinek időben és térben történő összehangolása Az életkornak megfelelő követelmények támasztása Rávezetés e körülmények saját erőből történő kielégítésére A tudatos cselekvések végrehajtását segítő tényezők A cél konkréttá tevése A pozitívumokból való kiindulás Rávezetés a feladatok megoldására; a feladat részekre lebontása; az elért helyzet passzív megtartása A holtponton átsegítés A beszéd és a mozgás összekötése, azaz a feladat megfogalmazása pontosan, tömören, röviden A feladat végrehajtás optimális időtartamának biztosítása A feladat ritmushoz kötött teljesítése, ami a végrehajtás idejét is szabályozza A várható hibák megelőzése A biztonságos elhelyezés (a gyerek félelemérzete gátolja aktivitását) Sokféle variációban ismételt feladat A tanultak alkalmazása Az eredményes működéshez szükséges eszközök rendelkezésre álljanak A konduktív nevelés tárgyi feltételei A konduktív nevelés speciális eszközei: Szőnyeg Priccs Bordásfal, tolható létra, fokos szék A gyerekek ülésmagasságához igazodó méretű pad, székek, ülőzsámolyok, szükség esetén karfás szék. Állítható magasságú kétoldali korlát, kötél Kapaszkodók, csúszásgátlók Járásfeladatokhoz: fekvő létra (átlépéshez), zsámolyok ( fel-, lelépéshez), lejtő, lépcső Hosszú és rövid pálcák, karikák, babzsákok, labdák 14

15 Asztali tapadókorongos kapaszkodó (a túlmozgások leállításához) Vastag, fanyelű evőeszközök A fejlesztéshez szükséges alapvető eszközök ( priccs, kis- és nagy fokosszékek, szőnyeg, bordásfal, karikák, pálcák, labdák, létra, korlát)a tornaszobában rendelkezésre állnak. Lehetőségeinkhez mérten igyekszünk az eszköztárat folyamatosan bővíteni. A konduktív nevelés szervezési feltételei A konduktív nevelést igénylő gyerekek évről évre változó létszámát, valamint a sérülés típusát figyelembe véve a fejlesztés kis csoportban, vagy egyénileg a tornaszobában zajlik. A konduktív nevelés személyi feltételei Szükséges, hogy a konduktív fejlesztést a Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete által kiadott főiskolai diplomával rendelkező konduktor végezze. Intézményünkben a szakember biztosított. 5. ADMINISZTRÁCIÓ A csoportban kötelezően vezetendő dokumentumok: - Felvételi és mulasztási napló - Óvodai csoportnapló, amely tartalmazza az egyes gyerekek összes fejlesztési tevékenységét és azok időpontját - Egyéni fejlesztési napló a gyógypedagógiai fejlesztéshez - Konduktori egyéni fejlesztő napló. - Mérési-értékelési dokumentáció. 15

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! Műhelymunka óvoda TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani

Részletesebben

Az intézmény rövid bemutatása

Az intézmény rövid bemutatása 1 Mit jelent a súlyosan halmozottan fogyatékosság? Képesek-e a súlyosan halmozottan fogyatékos személyek az önálló életvezetésre? Milyen mértékben különbözteti meg a társadalom a fogyatékkal élőket és

Részletesebben

Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok. Budapest, 2008. június 7. Sümeginé Hamvas Enikő

Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok. Budapest, 2008. június 7. Sümeginé Hamvas Enikő Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok Budapest, 2008. június 7. Sümeginé Hamvas Enikő A késleltetett ütemű fejlődés megnyilvánulásai, jelei 1. Orvosi leletek alapján - korai, faros, vákuumos vagy

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

BMPSZ Pécsi Tagintézmény Apáczai körtér 1. Meszéna Tamásné

BMPSZ Pécsi Tagintézmény Apáczai körtér 1. Meszéna Tamásné BMPSZ Pécsi Tagintézmény Apáczai körtér 1. Meszéna Tamásné Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás Feladata: Komplex koragyermekkori intervenció és prevenció, tanácsadás, a társas,

Részletesebben

KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM

KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI PROGRAMJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM Készítette: Becskereki Lászlóné Érvényessége: A Városi Óvodák intézménye helyi nevelési programjában meghatározta

Részletesebben

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet Szász Endre Általános Iskola és AMI Schmidt Márta gyógypedagógus martaschmidt67@gmail.com 2015. május 7. - Ha van négy barackod, és adok még egyet, hány barackod

Részletesebben

S hogy miért a cím: Jó úton-lóháton? Röviden szeretném magyarázatként bemutatni a ló és lovaglás hatásait

S hogy miért a cím: Jó úton-lóháton? Röviden szeretném magyarázatként bemutatni a ló és lovaglás hatásait Jó úton-lóháton Évmilliókkal ezelőtt, mikor még a ló kutya-nagyságú volt, ébersége miatt választotta társául az ember. Sok sok év gondoskodás után nagyobbra nőttek, teherhordókká váltak, mígnem egy napon

Részletesebben

Zeneterápia, zenei fejlesztés

Zeneterápia, zenei fejlesztés Zeneterápia, zenei fejlesztés A zene ereje I. Az emberi lét központi eleme, valamilyen módon nagy hatással van az egyénre (annak ellenére, hogy nincsenek benne a nyelvre jellemző dolgok, mint fogalmak,

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

www.authelp.ro authelp@gmail.com, authelp_ti@yahoo.com

www.authelp.ro authelp@gmail.com, authelp_ti@yahoo.com AutHelp Egyesület József Attila Általános Iskola Hargita Megye Tanfelügyelősége 2009 szeptember 15.-én kezdte meg működését a PUZZLE Oktatási Központ a József Attila Általános Iskola Tudor negyedi épületének

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. 32 140 01 Óvodai dajka. Komplex szakmai vizsga. Szóbeli vizsgatevékenység

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. 32 140 01 Óvodai dajka. Komplex szakmai vizsga. Szóbeli vizsgatevékenység EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 32 140 01 Óvodai dajka Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 15 perc, válaszadási idő: 15 perc) A vizsgafeladat értékelési súlyaránya:

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

A beszéd- és kommunikációs készség felmérése és fontosabb rehabilitációs eljárások. Vég Babara Dr. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna

A beszéd- és kommunikációs készség felmérése és fontosabb rehabilitációs eljárások. Vég Babara Dr. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna A beszéd- és kommunikációs készség felmérése és fontosabb rehabilitációs eljárások Vég Babara Dr. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna FÜGGETLEN ÉLET (önmegvalósítás, önrendelkezés, önállóság) mobilitás kommunikáció

Részletesebben

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY A német két tannyelvű oktatás szerves részét képezi a művészeti nevelés, mely műveltségi terület többek között az ének-zene

Részletesebben

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Megkezdődött a tanév. Az első osztályos kisgyerekek tele tudásvággyal jönnek az iskolába. Tanítóink szervezik a napi megismerő munkát, hogy a gyerekek

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű a gyermekem, mit tehetek?

Sajátos nevelési igényű a gyermekem, mit tehetek? Sajátos nevelési igényű a gyermekem, mit tehetek? A sajátos nevelési igényű gyermekek, és szüleik jogai, lehetőségeik az esélyegyenlőséghez. A sajátos nevelési igény törvényi háttere. Te is más vagy, te

Részletesebben

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről Bejegyezve: 2009. október 06. Székhely: 1202 Budapest, Bessenyei u. 10. Cégjegyzék száma: 01-06-782373 Adószáma:

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: csecsemő- és kisgyermeknevelő (Infant and Early Childhood Education) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

Pőcz Ildikó * JÁTÉKOS ISMERKEDÉS A SZLOVÁK NYELVVEL AZ ÓVODÁBAN

Pőcz Ildikó * JÁTÉKOS ISMERKEDÉS A SZLOVÁK NYELVVEL AZ ÓVODÁBAN Pőcz Ildikó * JÁTÉKOS ISMERKEDÉS A SZLOVÁK NYELVVEL AZ ÓVODÁBAN Az életünk során az anyanyelvünk átszövi egész lényünket, és meghatározza értelmi, érzelmi intelligenciánkat. Gyermekkorban az anyanyelvi

Részletesebben

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI 5-7 éves korban ÁLTALÁNOS ÉSZREVÉTELEK: A gyermekek fejlődésük során különböző szinteken mennek át. Különböző szükségletek, attitűdök és növekedési periódusok.

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA

A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA A moduláris oktatási program címe: Sajátos Nevelési Igényű gyermekek zenei

Részletesebben

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet Búcsú az óvodától Projekt Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés

Részletesebben

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig Projekt címe Víz víz tiszta víz Időtartam:Március 8-26-ig Készítette: Kis Judit Kovács Istvánné Nagy Árpádné Téma: Vízi közlekedés Időtartam: 1 hét Külső világ tevékeny megismerése Vízi járművek Matematikai

Részletesebben

Dr. MAGA György Speciális oktatási módszereket igénylő egyetemi hallgatók integrációja

Dr. MAGA György Speciális oktatási módszereket igénylő egyetemi hallgatók integrációja Dr. MAGA György Speciális oktatási módszereket igénylő egyetemi hallgatók integrációja A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században BEVEZETŐ "Minden emberi

Részletesebben

DRÁMA-JÁTÉK szakkör. TÁMOP 3.2.3/A-11/1-2012-0024 Zalaapáti Érték-Tár. Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata

DRÁMA-JÁTÉK szakkör. TÁMOP 3.2.3/A-11/1-2012-0024 Zalaapáti Érték-Tár. Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata DRÁMA-JÁTÉK szakkör Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata Projekt címe: Zalaapáti Érték-Tár Azonosító: TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0024 1 Tematika DRÁMA-JÁTÉK 2.B A tematika sablon sorai az összesítő táblázat

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

Tájékoztató a Szülők a Gyermekekért Alapítvány önkormányzati támogatásainak felhasználásáról

Tájékoztató a Szülők a Gyermekekért Alapítvány önkormányzati támogatásainak felhasználásáról Tájékoztató a Szülők a Gyermekekért Alapítvány önkormányzati támogatásainak felhasználásáról Jegyzőlakás ingyenes használatbavételének engedélyezése Rendszeresen tartunk sérült illetve gerinc-, vagy tartásproblémákkal

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

Óvodai kompetencia alapú programcsomag célja: - Segítségnyújtás - Lehetőség a megújulásra

Óvodai kompetencia alapú programcsomag célja: - Segítségnyújtás - Lehetőség a megújulásra Óvodai kompetencia alapú programcsomag célja: - Segítségnyújtás - Lehetőség a megújulásra 1 Közoktatás Az óvoda a rendszer jól működő eleme Továbbfejlesztés területei: - Óvoda-iskola átmenet - Inkluzív

Részletesebben

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az egészséges életre nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés A tanulási idő fokozatos növekedése, a munkahelyeken a szellemi munka túlsúlyba kerülése, a mozgásszegény, ülő életmód egyre többször okoz neurotikus

Részletesebben

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező):

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 1 Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 2 Kedves Hallgató! Kezében a Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó szak hospitálási naplóját tartja, amellyel könnyíteni és rendszerezni

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel Dr. Bakonyi Anna A környezeti háttér sokfélesége A csoporthoz tartozás összetevői: Szokások Műveltség Kultúra Nyelv Vallás Anyagi helyzet Infrastruktúra Külső-és

Részletesebben

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.)

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.) Angol nyelv 1-2. évfolyam I. Hallott szöveg értése: Legyen képes követni a nagyon lassú és tiszta kiejtésű beszédet, amikor a jelentés megértéséhez hosszú szünetek állnak rendelkezésére; ismerje fel és

Részletesebben

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Tormási Margit CSANODA CSALÁDI NAPKÖZI ÉS JÁTSZÓHÁZ JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Csanoda-Gyermekszolgáltató Játszóház Nonprofit Bt. 2012. Csanoda Játszóház Szakmai program 2 A játszóház neve: Csanoda Játszóház

Részletesebben

Műhelymunka általános iskola/középiskola

Műhelymunka általános iskola/középiskola Műhelymunka általános iskola/középiskola TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai

Részletesebben

RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 2.osztály. Heti 1 óra

RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 2.osztály. Heti 1 óra RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN 2.osztály Heti 1 óra Összeállította: Báder Ilona Témakör: AZ ÉN VILÁGOM Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához 5. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához I. Igazolom, hogy (Az ápolt személy háziorvosa tölti ki.)

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

Korai fejlesztés és gondozás. Siktárné Aczél Zsuzsanna

Korai fejlesztés és gondozás. Siktárné Aczél Zsuzsanna Korai fejlesztés és gondozás Siktárné Aczél Zsuzsanna A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók OECD kezdeményezésére: A kategória: fogyatékos, B kategória: tanulási, magatartási nehézségeket mutató

Részletesebben

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt 2004-2011. Csibi Enikő szakszolgálati igazgatóhelyettes 2011.12.12 Változó törvényesség, állandó szakmaiság! Rövid történeti

Részletesebben

Pszichológiai és pedagógiai ismeretek

Pszichológiai és pedagógiai ismeretek Szociális szakmacsoport Kisgyermek gondozó-nevelő Modulszám: 019/3.0/1868-06 Szőkéné Halász Éva Pszichológiai és pedagógiai ismeretek Munkafüzet A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a Humán szakmák

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

A GYAKORLATBAN SZABÁLYOK, JOGSZABÁLYOK SZATMÁRINÉ MÁLYI NÓRA LOGOTECH@T-ONLINE.HU

A GYAKORLATBAN SZABÁLYOK, JOGSZABÁLYOK SZATMÁRINÉ MÁLYI NÓRA LOGOTECH@T-ONLINE.HU A DIAGNOSZTIKA SZERVEZÉSE A GYAKORLATBAN SZABÁLYOK, JOGSZABÁLYOK SZATMÁRINÉ MÁLYI NÓRA LOGOTECH@T-ONLINE.HU 1 JOGSZABÁLYOK Szűrés Vizsgálat jogszabályi kötelezettség g jogszabályi kötelezettség További

Részletesebben

Csibi Enikő 2012. április 11.

Csibi Enikő 2012. április 11. A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és a gyermekvédelem intézményeinek együttműködése A speciális szükségletű gyermekek felzárkóztatása érdekében Csibi Enikő 2012. április

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek. Mede Perla

Gyógypedagógiai alapismeretek. Mede Perla Gyógypedagógiai alapismeretek Mede Perla A téma aktualitása társadalmi szinten és a többségi oktatásban Az előadással kapcsolatos hallgatói elvárások A témával kapcsolatos előismeretek A témával kapcsolatos

Részletesebben

KÁROLYI ISTVÁN GYERMEKKÖZPONT KÜLÖNLEGES GYERMEKOTTHON FÓT

KÁROLYI ISTVÁN GYERMEKKÖZPONT KÜLÖNLEGES GYERMEKOTTHON FÓT KÁROLYI ISTVÁN GYERMEKKÖZPONT KÜLÖNLEGES GYERMEKOTTHON FÓT A hely, ahol nemcsak szeretik a gyermeket -bár az sem árt nekihanem a szükségleteihez igazodó viszonyulásban részesítik: ez az igazi otthon (

Részletesebben

Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam

Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam Évi óraszám:18 BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGFORMÁK A durva légzéstechnikai, hangadási és artikulációs hibák felismerése mások beszédében és saját beszédünkben. A koncentráció

Részletesebben

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu Tájékoztató a Dobozi Mesekert Óvoda magyar nyelvű cigány kulturális neveléséről Magyar nyelvű cigány kulturális nevelés: A nemzetiségi nevelésnek jelen kell lenni valamennyi olyan óvodában, ahol legalább

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉKMADÁR ÓVODA HÁZIRENDJÉRŐL 2014/2015

TÁJÉKOZTATÓ A KÉKMADÁR ÓVODA HÁZIRENDJÉRŐL 2014/2015 TÁJÉKOZTATÓ A KÉKMADÁR ÓVODA HÁZIRENDJÉRŐL 2014/2015 Címek telefonszámok: 1152 Budapest, Beller Imre u. 19. Telefon: Óvóda: +36 1 26601 88, Vezető: +36 20 573 9300 Honlap: aktualizálás alatt E-mail: aktualizálás

Részletesebben

R e z i Ó v o d a 8373 Rezi, Iskola u. 2. Telefon: 06-83/531-006 mobil: 30/648-8719 E-mail: reziovi@rezinet.hu OM: 201672

R e z i Ó v o d a 8373 Rezi, Iskola u. 2. Telefon: 06-83/531-006 mobil: 30/648-8719 E-mail: reziovi@rezinet.hu OM: 201672 R e z i Ó v o d a 8373 Rezi, Iskola u. 2. Telefon: 06-83/531-006 mobil: 30/648-8719 E-mail: reziovi@rezinet.hu OM: 201672 A Rezi Óvoda/Vackor csoport Szabály- és szokásrendszere vegyes életkorú csoportra

Részletesebben

A 3-4 éves gyermekek nyelvi-kommunikációs fejlesztése a prevenció jegyében Konzulens tanár: GEREBEN ANITA Készítette: Józsa Gabriella

A 3-4 éves gyermekek nyelvi-kommunikációs fejlesztése a prevenció jegyében Konzulens tanár: GEREBEN ANITA Készítette: Józsa Gabriella Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai szakmai Szolgáltató Intézmény Mottó: A 3-4 éves gyermekek nyelvi-kommunikációs fejlesztése a prevenció jegyében Konzulens tanár: GEREBEN

Részletesebben

EGÉSZSÉGEDRE! A tényői Napközi Otthonos Óvodában 2010. Óvodai témahét

EGÉSZSÉGEDRE! A tényői Napközi Otthonos Óvodában 2010. Óvodai témahét EGÉSZSÉGEDRE! Óvodai témahét A tényői Napközi Otthonos Óvodában 2010. A projektben résztvevők: Kiscsoport (3-4 éves gyermekek) A témahetet záró napon mindkét gyermekcsoport. Óvodapedagógusok: Pintér Katalin

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

Óvodából-iskolába. (célok és a fejlődés jellemzői)

Óvodából-iskolába. (célok és a fejlődés jellemzői) Óvodából-iskolába (célok és a fejlődés jellemzői) Egészséges életmódra nevelés Célunk: a gyermek testi fejlődésének elősegítése, a higiénés nevelés és az egészséget védő jó szokások alakítása, az egészséges

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

A Csodavár Korai Fejlesztő Centrum Pedagógiai programja

A Csodavár Korai Fejlesztő Centrum Pedagógiai programja A Csodavár Korai Fejlesztő Centrum Pedagógiai programja 2012 Csodavár Korai Fejlesztő Centrum 4400 Nyíregyháza Szent István út 21. Minden gyermek ajándékkal jön a világra, csak néhányuknak segíteni kell

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vinczéné Szunyogh Judit SNI gyermek ellátása

Részletesebben

Sajátos nevelési igény az óvodában. Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4.

Sajátos nevelési igény az óvodában. Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4. Sajátos nevelési igény az óvodában Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4. A hat éves kor alatti gyermekeknek olyan gondozó és nevelőprogramokra van szüksége,

Részletesebben

DÖMÖTÖR TÉMAHÉT 2010. OKTÓBER 25.-29.

DÖMÖTÖR TÉMAHÉT 2010. OKTÓBER 25.-29. DÖMÖTÖR TÉMAHÉT 2010. OKTÓBER 25.-29. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program SZAKMAI TARTALMI MEGÚJULÁS A SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged. AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.hu Szociális kompetencia társas viselkedés Nagy József (2000): A szociális

Részletesebben

Kiskanizsai Általános Iskola 2013.

Kiskanizsai Általános Iskola 2013. 1 Kiskanizsai Általános Iskola Pedagógiai Program a tanulásban akadályozott tanulók számára 2013. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM A tanulási akadályozottság fogalma: A tanulásban akadályozottak csoportját az enyhén

Részletesebben

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Meixner módszer Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Témák A módszer bemutatása Alkalmazás, IKT, előkészítő időszak A diszlexia prevenció, reedukáció 4/7/2014 copyright 2006 www.brainybetty.com 2 A Meixner-módszer

Részletesebben

Óvoda iskola átmenet. A gyermekek nem búzaszemek egy vékában. Iskolaelőkészítő fejlesztő osztály a Weöres Sándor Általános iskolában

Óvoda iskola átmenet. A gyermekek nem búzaszemek egy vékában. Iskolaelőkészítő fejlesztő osztály a Weöres Sándor Általános iskolában Óvoda iskola átmenet A gyermekek nem búzaszemek egy vékában Iskolaelőkészítő fejlesztő osztály a Weöres Sándor Általános iskolában Az iskolából életkorilag nem lehet elkésni. Jobb később menni, mint korábban.

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

Pipitér Óvoda Pusztakovácsi Esélyegyenlőségi terve 8707 Pusztakovácsi Fő u. 114. Esélyegyenlőségi terv

Pipitér Óvoda Pusztakovácsi Esélyegyenlőségi terve 8707 Pusztakovácsi Fő u. 114. Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv 2013 1 Tartalomjegyzék: 1. Helyzetelemzés... 4 2. Az Intézkedési terv célja... 4 3. Kötelezettség és felelősség... 4 4. Akcióterv... 5 5. Megvalósítás... 7 6. Monitoring és nyilvánosság...

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Szombathely

Nyugat-magyarországi Egyetem. Szombathely Nyugat-magyarországi Egyetem REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ és KUTATÓ KÖZPONT Szombathely NEVELÉSI TANÁCSADÓ Nevelési tanácsadó logopédus szabadidő TKVSZRB civil szervezet tehetséggondozás Gyermekjóléti

Részletesebben

Az integrációs program célja:

Az integrációs program célja: INTEGRÁCIÓS PROGRAM Az integrációs program célja: Az óvoda körzetében élő valamennyi 3 éves HHH gyermek beóvodázása. Valamennyi 3 7 éves HHH gyermeknek megfelelő minőségű tudatos nevelő fejlesztő munkával

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 29-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Családsegítő

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok az ápolási díj megállapítására 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04.

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04. SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban Csibi Enikő 2013.02.04. Együttnevelés, együttoktatás 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról bevezetése óta Magyarországon, azaz 10 éve

Részletesebben

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal.

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a ma bőven ellátja feladattal. Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29 Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal. Syndie Maison KE PTSZIKE PTSZI 2013.04.29 A prezentációban megjelenő információk

Részletesebben

Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam

Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam A kerettanterv az anyanyelven megismert témakörökre, beszédszándékokra, fogalomkörökre és tévékénységekre épül. A legfontosabb feladatok a következők: Az idegen nyelv

Részletesebben

Grafomotoros fejlesztés

Grafomotoros fejlesztés Grafomotoros fejlesztés Nagyon sok szülőnek feltűnik az iskola megkezdése előtt, hogy gyermeke nem jól fogja a ceruzát, nem úgy rajzol, mint a többiek. Sőt, esetleg le sem lehet ültetni papír-ceruza feladatok

Részletesebben

A gyermekek napirendjének, tevékenységének szervezése

A gyermekek napirendjének, tevékenységének szervezése A gyermekek napirendjének, tevékenységének szervezése Vizsgamunka Konzulens: Duckhouse Családi napközi 2014 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3. A jó napirend ismérvei... 4. A játék, mint a gyermek alapvető

Részletesebben

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET 2. osztályosoknak Heti: 1 óra Évi: 37 óra KOMP Óraszám Téma Ismeretanyag, 1. Vakáció után Közlekedési eszközök ismerete Város, falu, vízpart, hegyvidék felismerése 2.

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ és KUTATÓ KÖZPONT Szombathely NEVELÉSI TANÁCSADÓ

Nyugat-magyarországi Egyetem REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ és KUTATÓ KÖZPONT Szombathely NEVELÉSI TANÁCSADÓ Nyugat-magyarországi Egyetem REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ és KUTATÓ KÖZPONT Szombathely NEVELÉSI TANÁCSADÓ Nevelési tanácsadó logopédus szabadidő TKVSZRB civil szervezet tehetséggondozás Gyermekjóléti

Részletesebben

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Az óvoda Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Magyarországon.. a közoktatásnak három szintje van: - Az (I) iskola előtti nevelés az óvodában folyik. Az óvodai ellátás a gyermek

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 140 01

Részletesebben

A jó tankönyv az együttnevelés segítője

A jó tankönyv az együttnevelés segítője A jó tankönyv az együttnevelés segítője A tanulás aktív, konstruktív folyamat. Ez akkor is így van, ha a tanulni vágyó sajátos nevelési igényű gyermek. A gyógypedagógia specialitása abban rejlik, hogy

Részletesebben

mint a cerebralis paresis komplex megközelítésének és ellátásának területe

mint a cerebralis paresis komplex megközelítésének és ellátásának területe A koragyermekkori intervenció, mint a cerebralis paresis komplex megközelítésének és ellátásának területe Szűcs Sándor gyógytornász A korai fejlesztés és intervenció Születéstől kezdve jogosultak rá azok,

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Az Autisták Országos Szövetségének véleménye a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez. SNI gyermekek nevelése, oktatása

Az Autisták Országos Szövetségének véleménye a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez. SNI gyermekek nevelése, oktatása Az Autisták Országos Szövetségének véleménye a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez SNI gyermekek nevelése, oktatása Annak érdekében, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek biztosabban hozzájussanak

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011/2012-es tanévre. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PÓKASZEPETK Pókaszepetk, Arany János u. 8. Fazekasné Farkas Mária tagintézmény-vezető

MUNKATERV. a 2011/2012-es tanévre. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PÓKASZEPETK Pókaszepetk, Arany János u. 8. Fazekasné Farkas Mária tagintézmény-vezető NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PÓKASZEPETK Pókaszepetk, Arany János u. 8. MUNKATERV a 2011/2012-es tanévre Készítette: Fazekasné Farkas Mária tagintézmény-vezető 1. Statisztikai adatok Az óvoda engedélyezett férőhelye:

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI! Az ápolást végző személyre

Részletesebben