OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2006.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2006."

Átírás

1 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2006. TERVEZET! Tárgy: az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról december

2 ./2006. (... ) OKM r e n d e l e t az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról A közoktatásról szóló - többször módosított évi LXXIX. törvény 94. -a (1) bekezdésének h) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el: 1. Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet (a továbbiakban R.) a következő 2. -al egészül ki, ezzel egyidejűleg a 2. számozása 3. -ra változik. 2. A vizsgabizottságot működtető intézménynek az érettségi vizsgával összefüggő, az általános és részletes követelményekből levezethető, a vizsgaleírásnak megfelelő, a vizsgát érintő tartalmi és eljárásbeli tudnivalókat a május-júniusi vizsgaidőszak kezdete előtt legalább hatvan nappal nyilvánosságra kell hoznia, és a vizsgára jelentkezők számára elérhetővé kell tennie. A szeptember-októberi vizsgaidőszakban a május-júniusi vizsgaidőszakra nyilvánosságra hozott tudnivalók érvényesek. 2. (1) Az R. melléklete Angol nyelv cím a) II. A vizsga leírása cím, Középszintű vizsga cím, Szóbeli vizsga cím, A feladatok és feladatsor jellemzői cím ötödik mondata helyébe a következő rendelkezés lép: A vizsgán a következő feladattípusok fordulnak elő, az alábbi sorrendben: 1. társalgás, 2. szituációs feladat, 3. önálló témakifejtés segédanyagok (vizuális és verbális) alapján. b) II. A vizsga leírása cím, Emelt szintű vizsga cím, Szóbeli vizsga cím, A feladatok és feladatsor jellemzői cím ötödik mondata helyébe a következő rendelkezés lép: A vizsgán a következő feladattípusok fordulnak elő, az alábbi sorrendben: 1. társalgás, 2. vita (véleménykülönbség megjelenítése és áthidalása), 3. önálló témakifejtés vizuális segédanyagok alapján. (2) Az R. melléklete Fizika cím a) II. A vizsga leírása cím, Középszintű vizsga cím, Szóbeli vizsga cím harmadik mondata helyébe a következő rendelkezés lép: A felkészülési idő akkor kezdődik, amikor a vizsgázó, a tétele kihúzása után megkapta a szükséges eszközöket. b) II. A vizsga leírása cím, Emelt szintű vizsga cím, Szóbeli vizsga cím harmadik mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

3 A felkészülési idő akkor kezdődik, amikor a vizsgázó, a tétele kihúzása után megkapta a szükséges eszközöket. (3) Az R. melléklete Informatika cím a) II. A vizsga leírása cím, Középszintű vizsga cím, Gyakorlati vizsga cím, A gyakorlati vizsga lebonyolítása, a rendszergazda feladatai cím, Lebonyolítás cím, Archiválás cím első pontja helyébe a következő rendelkezés lép: A rendszergazda a vizsga után a lehető legrövidebb időn belül a vizsgázók által használt mappákat két példányban, egyszer írható, kellőképpen elterjedt adathordozóra írja (például CD-R, DVD-R, DVD+R). b) II. A vizsga leírása cím, Középszintű vizsga cím, Gyakorlati vizsga cím, A gyakorlati vizsga lebonyolítása, a rendszergazda feladatai cím, Értékelés cím hatodiknyolcadik mondatai helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a szöveg a következő új mondattal egészül ki: Archiválásra a vizsgázónak csak azon produktumai kerülnek, melyeket a számára kijelölt könyvtárba elmentett, és értékelni kizárólag ezeket lehet. A javító tanár minden vizsgázó vizsgadolgozatáról értékelőlapot tölt ki. A dolgozat értékelésének megtekintésekor a vizsgázó a saját munkájáról kitöltött értékelőlap, valamint az archivált produktum másolatát kaphatja meg. Az elektronikus megoldások másolása a vizsgázó saját adathordozójára is történhet. c) II. A vizsga leírása cím, Középszintű vizsga cím, Szóbeli vizsga cím negyedik mondata helyébe a következő rendelkezés lép: A könyvtárhasználat szóbeli témakör vizsgakérdéseinek teljesítéséhez szükséges nyomtatott és elektronikus forrásokat (pl. lexikon, enciklopédia, szakkönyv, tankönyv, szépirodalmi mű, CD-ROM) a vizsga helyszínén a vizsgázók rendelkezésére kell bocsátani. d) II. A vizsga leírása cím, Középszintű vizsga cím, Szóbeli vizsga cím, Tartalmi szerkezet cím, A tételsor jellemzői cím második mondata helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a szöveg a következő harmadik mondattal egészül ki: A tételek a vizsgakövetelmények 1 3., 7.1, 9. számú témaköreiből jelölhetők ki, így a tételeket az alábbi táblázatban látható arányok figyelembevételével kell összeállítani úgy, hogy egy tétel csak egy témakör elméleti ismeretanyagát kérje számon. Nyilvánosságra ezen témakörök hozandók. e) II. A vizsga leírása cím, Emelt szintű vizsga cím, Gyakorlati vizsga cím, Értékelés cím ötödik-hetedik mondatai helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a szöveg a következő nyolcadik mondattal egészül ki: Archiválásra a vizsgázónak csak azon produktumai kerülnek, melyeket a számára kijelölt könyvtárba elmentett, és értékelni kizárólag ezeket lehet. A javító tanár minden vizsgázó vizsgadolgozatáról értékelőlapot tölt ki. A dolgozat értékelésének megtekintésekor a vizsgázó a saját munkájáról kitöltött értékelőlap, valamint az archivált produktum másolatát kaphatja meg. Az elektronikus megoldások másolása a vizsgázó saját adathordozójára is történhet. f) II. A vizsga leírása cím, Emelt szintű vizsga cím, Szóbeli vizsga cím negyedik mondata helyébe a következő rendelkezés lép: A könyvtárhasználat szóbeli témakör vizsgakérdéseinek teljesítéséhez szükséges nyomtatott és elektronikus forrásokat (pl. lexikon, enciklopédia, szakkönyv, tankönyv, szépirodalmi mű, CD-ROM) a vizsga helyszínén a vizsgázók rendelkezésére kell bocsátani. g) II. A vizsga leírása cím, Emelt szintű vizsga cím, Szóbeli vizsga cím, Tartalmi szerkezet cím, A tételsor jellemzői cím a következő negyedik mondattal egészül ki: Nyilvánosságra ezen témakörök hozandók.

4 (4) Az R. melléklete Magyar nyelv és irodalom cím a) II. A vizsga leírása cím, Középszintű vizsga cím, Írásbeli vizsga cím hatodik mondata helyébe a következő rendelkezés lép: Az írásbeli vizsgafeladatok megoldásakor helyesírási szótár használható, ebből vizsgacsoportonként legalább négy példány szükséges. b) II. A vizsga leírása cím, Középszintű vizsga cím, Írásbeli vizsga cím, Tartalmi szerkezet cím első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: Az írásbeli vizsga szövegek megértését, illetve egy szöveg önálló megfogalmazását kívánja. c) II. A vizsga leírása cím, Középszintű vizsga cím, Írásbeli vizsga cím, A feladatsor és a feladatok jellemzői cím, Szövegalkotási feladat cím harmadik mondatának másodikharmadik francia bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: - Egy mű (lírai alkotás, rövid szépprózai mű, drámarészlet, esetenként esszé) adott szempontú elemzése, értelmező bemutatása. A feladat tartalmazza az értelmezés kiemelt szempontját, szempontjait. - Két, esetenként három szöveg ( szépirodalmi mű, műrészlet) adott szempontú összehasonlítása. A feladat megjelöli a szövegek összehasonlító elemzésének, értelmezésének kiemelt szempontját, szempontjait, pl. a tematikus, a poétikai, stílusbeli összevetést. A feladat lényeges eleme az irodalmi szövegek egymásrautaltságának hangsúlyozása, az intertextualitás, evokáció különböző példái révén. (Az összehasonlítandó szövegek között megjelenhet a mindenkori kortárs irodalom.) d) II. A vizsga leírása cím, Középszintű vizsga cím, Írásbeli vizsga cím, Értékelés cím, Szövegalkotási feladat cím a következő harmadik és negyedik mondattal egészül ki: Értékelni csak az adott három téma valamelyikéről szóló dolgozatot lehet. Ha a jelölt egynél több (kettő vagy három) szövegalkotási feladatot old meg, és választását nem jelöli egyértelműen (nem húzza alá, melyiket választotta vagy nem húzza át a szerinte érvénytelen megoldást), akkor a javító tanárnak a vizsgadolgozatban szereplő megoldások közül sorrendben az első megoldást kell értékelnie. e) II. A vizsga leírása cím, Középszintű vizsga cím, Írásbeli vizsga cím, Értékelés cím, Szövegalkotási feladat cím, A szövegalkotási feladatok értékelésében alkalmazott általános kritériumok cím első mondatának helyébe a következő rendelkezés lép: A tartalmi kifejtés minőségének általános kritériumai: - a feladatnak, a feladatban közölt szempontoknak megfelelő kifejtés, szövegbázisú feladatokban a gondolatébresztő szövegre vonatkoztatás; - tárgyszerűség; az állítások bizonyítása szükség esetén hivatkozással, idézéssel; - problémaérzékenység; a témához való személyes viszonyulás kifejezése (pl. reflexió, állásfoglalás); - világismeret, gondolkodási kulturáltság. f) II. A vizsga leírása cím, Középszintű vizsga cím, Írásbeli vizsga cím, Értékelés cím, Szövegalkotási feladat cím, A szövegalkotási feladatok értékelésében alkalmazott általános kritériumok cím hetedik mondata helyébe a következő rendelkezések lépnek és a szöveg a következő nyolcadik és kilencedik mondattal egészül ki: Az útmutatóban közölt hibajelölési módok, kritériumok és pontszámok figyelembevételével a szaktanár által megállapított pontszám jelzi a vizsgázó dolgozatának tartalmi minőségét, a dolgozat felépítését, szerkezetét és nyelvi minőségét, továbbá a vizsgázó helyesírását, valamint a dolgozat írásképét. Az értékelő tanár a dolgozaton feltünteti a szövegalkotási feladat tartalmi, szerkezeti, illetve nyelvi minőségének pontszámát, a helyesírási hibapontok összegét, továbbá

5 amennyiben az szükséges, a helyesírási hibapontok miatt, illetve az íráskép miatt levont vizsgapontok számát, majd a vizsgázó által az írásbeli feladat egészében elért összpontszámot. Az összpontszám negatív szám nem lehet. Ha a vizsgadolgozat pontszáma a levonások miatt a negatív tartományba kerülne, az összpontszámot 0-ban kell megállapítani. g) II. A vizsga leírása cím, Középszintű vizsga cím, Írásbeli vizsga cím, Értékelés cím, Helyesírás, íráskép cím második, harmadik és negyedik mondatai helyébe a következő rendelkezések lépnek: - Az értékelő tanár mind a szövegértési, mind a szövegalkotási feladat megoldásában a helyesírási hibákat aláhúzza, jelöli, majd a javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett módon kialakítja a vizsgázó helyesírási hibáinak összpontszámát. - A helyesírási hibák miatt összesen 15 vizsgapont vonható le az összteljesítményből. - Az íráskép rendezetlensége, illetve a nehezen olvasható kézírás miatt összesen 3 vizsgapont vonható le az összteljesítményből. h) II. A vizsga leírása cím, Középszintű vizsga cím, Szóbeli vizsga cím bevezető rendelkezései helyébe a következő rendelkezések lépnek: A középszintű szóbeli vizsga tételsorának összeállításáról a vizsgabizottságot működtető intézmény gondoskodik. A tételsorból a tételcímeket a jogszabályban meghatározott időben és módon nyilvánosságra kell hozni. Az egyes tételekhez tartozó feladatok csak a vizsgán ismerhetőek meg. A vizsgázó a következő segédeszközöket használhatja a felkészüléshez és a tételkifejtéshez: irodalmi szöveggyűjtemény, kötet vagy a feladatok kidolgozásával összefüggő más nyomtatott ismerethordozó (pl. internetes oldal nyomtatott változata, egynyelvű szótár, művelődéstörténeti térkép, képzőművészeti album) a tételnek megfelelő részlete. A tételsornak megfelelő segédeszközöket a vizsgáztató intézmény biztosítja. A tételt a vizsgázónak önállóan kell kifejtenie. Közbekérdezni csak akkor lehet, ha a vizsgázó teljesen helytelen úton indult el vagy nyilvánvaló, hogy elakadt. Ez esetben segítő kérdést lehet feltenni, amennyiben az még a felelési időbe még belefér. i) II. A vizsga leírása cím, Középszintű vizsga cím, Szóbeli vizsga cím, Tartalmi szerkezet cím, A tételsor jellemzői cím bevezető rendelkezései helyébe a következő rendelkezések lépnek: A szóbeli vizsgán egy irodalmi és egy magyar nyelvi tételt fejt ki a jelölt. Az egyes tételekhez egy-egy feladat tartozik. A magyar nyelv és irodalom tételsor összességében legalább 20, legfeljebb 25 magyar nyelvi és legalább 20, legfeljebb 25 irodalmi tételből áll. A magyar nyelvi és az irodalmi tételek egymástól elkülönülő tételsorokat alkotnak. A magyar nyelvi és az irodalmi tételsor legalább 30%-át (20 tétel esetén 6 tételt) évről évre módosítani kell. j) II. A vizsga leírása cím, Középszintű vizsga cím, Szóbeli vizsga cím, Tartalmi szerkezet cím, Irodalmi tételsor cím táblázatának kilencedik sora helyébe a következő rendelkezés lép: Interkulturális megközelítések és regionális kultúra 1. k) II. A vizsga leírása cím, Középszintű vizsga cím, Szóbeli vizsga cím, Tartalmi szerkezet cím, A tételek jellemzői cím, A magyar nyelvi tétel cím első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: A témának, illetve a tételnek megfelelő feladatot bevezetheti egy megállapítás, idézet, nyomtatott vagy elektronikus dokumentum (pl. űrlap, használati utasítás, újságoldal, kép, ábra, térkép, internetes oldal, egynyelvű szótár részlete). l) II. A vizsga leírása cím, Középszintű vizsga cím, Szóbeli vizsga cím, Tartalmi szerkezet cím, A tételek jellemzői cím, Irodalomtétel cím helyébe a következő rendelkezés lép:

6 A témának, illetve a tételnek megfelelő feladat tartalmaz(hat) egy felvezető nyomtatott vagy elektronikus dokumentumot (pl. szépirodalmi idézetet, értekező próza, esszé rövid részletét, illusztrációt, képzőművészeti alkotást, színpadképet, filmképet, ábrát, térképet stb.), majd közli a kifejtendő vizsgakérdést, annak kiemelt szempontját, esetleg megjelöli a vizsgakérdésnek, illetve a kitűzött szempontnak megfelelő konkrét szerzőt és művet vagy szerzőket és műveket. A kiemelt szempont lehet például bármely műfaji, tematikus, stíluskorszakbeli, poétikai, esztétikai, etikai kérdés. Ha a feladat lehetővé teszi, a vizsgázó választ a megjelölt szerzők vagy művek közül. m) II. A vizsga leírása cím, Középszintű vizsga cím, Szóbeli vizsga cím, Értékelés cím második mondata helyébe a következő rendelkezés lép: A vizsgázó a feleletére a magyar nyelvi és az irodalmi tétel kifejtésének tartalmát és előadásmódját értékelő pontszámot kap. n) II. A vizsga leírása cím, Középszintű vizsga cím, Szóbeli vizsga cím, Értékelés cím táblázatában szereplő Előadásmód 25 pont betűtípusa félkövérre módosul. o) II. A vizsga leírása cím, Emelt szintű vizsga cím, Írásbeli vizsga cím harmadik mondata helyébe a következő rendelkezés lép: Az írásbeli vizsgafeladatok megoldásakor helyesírási szótár használható, amelyből vizsgacsoportonként legalább négy példány szükséges. p) II. A vizsga leírása cím, Emelt szintű vizsga cím, Írásbeli vizsga cím, Értékelés cím a következő bevezető rendelkezésekkel egészül ki: A központi javítási-értékelési útmutató tartalmazza az egyes feladatokra adható pontok megoszlását. Az útmutató címszavakban közli a megoldás lehetséges tartalmi elemeit. Az ettől eltérő jó megoldás is elfogadható. A vizsgázó teljesítményének értékelését nem befolyásolhatja sem az, ha az értékelők személyes értékítélete eltér a feladatban tárgyalt probléma, kérdés, jelenség általánosnak tekinthető megítélésétől, sem az, ha a vizsgázó véleménye eltér az általánosnak tekinthető megközelítéstől. Az értékelő a dolgozaton feltünteti a nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsorral, majd a szövegalkotási feladatok megoldásával elért pontszámot, a helyesírási hibapontok összegét, továbbá amennyiben az szükséges, a helyesírási hibapontok miatt, illetve az íráskép miatt levont vizsgapontok számát, majd a vizsgázó által az írásbeli feladat egészében elért összpontszámot. Az összpontszám negatív szám nem lehet. Ha a vizsgadolgozat pontszáma a levonások miatt a negatív tartományba kerülne, az összpontszámot 0-ban kell megállapítani. q) II. A vizsga leírása cím, Emelt szintű vizsga cím, Írásbeli vizsga cím, Értékelés cím, Helyesírás, íráskép címet követő szöveg helyébe a következő rendelkezések lépnek: A helyesírás értékelése a központi javítási-értékelési útmutató szerint történik. Az értékelő tanár mind a nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsorban, mind a szövegalkotási feladat megoldásában a helyesírási hibákat aláhúzza, majd az útmutatóban feltüntetett módon kialakítja a vizsgázó helyesírási hibáinak összpontszámát. - A helyesírási hibák miatt összesen 15 vizsgapont vonható le az összteljesítményből. - Az íráskép rendezetlensége, illetve a nehezen olvasható kézírás miatt összesen 3 vizsgapont vonható le az összteljesítményből. r) II. A vizsga leírása cím, Emelt szintű vizsga cím, Szóbeli vizsga cím bevezető rendelkezései helyébe a következő rendelkezések lépnek: Az emelt szintű szóbeli vizsga központi tételsor alapján zajlik. A tételsorból a tételcímeket a jogszabályban meghatározott időben és módon nyilvánosságra kell hozni. A tételekhez tartozó feladatok nem nyilvánosak. A vizsgázó a következő segédeszközöket használhatja a felkészüléshez és a tételkifejtéshez: irodalmi szöveggyűjtemény, kötet vagy a feladatok kidolgozásával összefüggő más nyomtatott ismerethordozó (pl. internetes oldal nyomtatott változata,

7 egynyelvű szótár, művelődéstörténeti térkép, képzőművészeti album) a tételnek megfelelő részlete. A tételsornak megfelelő segédeszközöket a vizsgáztató intézmény biztosítja. A tételt a vizsgázónak önállóan kell kifejtenie. Közbekérdezni csak akkor lehet, ha a vizsgázó teljesen helytelen úton indult el vagy nyilvánvaló, hogy elakadt. Ez esetben segítő kérdést lehet feltenni, amennyiben ez még a felelési időbe belefér. s) II. A vizsga leírása cím, Emelt szintű vizsga cím, Szóbeli vizsga cím, Tartalmi szerkezet cím, A tételsor jellemzői cím helyébe a következő rendelkezések lépnek: A szóbeli vizsga egy magyar nyelvi és egy irodalmi témához megfogalmazott tétel kifejtése. A meghirdetett magyar nyelv és irodalom tételsor összességében legalább 20 magyar nyelvi és 20 irodalmi tételből áll. A magyar nyelvi és az irodalmi tételek egymástól elkülönülő tételsorokat alkotnak. t) II. A vizsga leírása cím, Emelt szintű vizsga cím, Szóbeli vizsga cím, Tartalmi szerkezet cím, Magyar nyelvi tételsor címet követő szöveg helyébe a következő rendelkezések lépnek valamint a szöveg a következő új mondattal egészül ki: A tételsor a részletes vizsgakövetelmények Magyar nyelv című fejezete nyolc témájának mindegyikéből legalább 2 tételt tartalmaz. Az egyes tételekhez egy-egy feladat tartozik. x) II. A vizsga leírása cím, Emelt szintű vizsga cím, Szóbeli vizsga cím, Tartalmi szerkezet cím, Irodalmi tételsor cím első mondata helyébe a következő rendelkezések lépnek valamint a szöveg a következő második és harmadik mondattal egészül ki: A szóbeli vizsga tételeit összeállító testület a részletes vizsgakövetelmények Szerzők, művek, valamint az Értelmezési szintek, megközelítések témáinak lehetséges kombinációiból jelöl ki és hirdet meg legalább 20 tételt. Minden tételhez két feladat tartozik. A vizsgázó dönt, hogy melyik feladatot fejti ki. y) II. A vizsga leírása cím, Emelt szintű vizsga cím, Szóbeli vizsga cím, Tartalmi szerkezet cím, A tételek jellemzői cím, A magyar nyelvi tétel cím helyébe a következő rendelkezések lépnek: A témának, illetve a tételnek megfelelő feladatot bevezetheti egy megállapítás, idézet, nyomtatott vagy elektronikus dokumentum (pl. űrlap, használati utasítás, újságoldal, kép, ábra, térkép, internetes oldal, egynyelvű szótár részlete). A feladat lehet az idézet, illetve a mellékelt dokumentum adott szempontú elemzése, értelmezése, a szempontban megfogalmazott nyelvi probléma, jelenség, szabály bemutatása, kifejtése, fogalom értelmezése, érvek megfogalmazása, a feladatban megjelölt műfaj előadása stb. v) II. A vizsga leírása cím, Emelt szintű vizsga cím, Szóbeli vizsga cím, Tartalmi szerkezet cím, A tételek jellemzői cím, Irodalomtétel cím helyébe a következő rendelkezések lépnek: A témának, illetve a tételnek megfelelő feladat tartalmaz(hat) egy felvezető nyomtatott vagy elektronikus dokumentumot (pl. szépirodalmi idézetet, értekező próza, esszé rövid részletét, illusztrációt, képzőművészeti alkotást, színpadképet, filmképet, ábrát, térképet stb.), majd közli a kifejtendő vizsgakérdést, annak kiemelt szempontját, esetleg megjelöli a vizsgakérdésnek, illetve a kitűzött szempontnak megfelelő konkrét szerzőt és művet vagy szerzőket és műveket. A kiemelt szempont lehet bármely poétikai, irodalomtörténeti, stíluskorszakbeli, esztétikai, etikai kérdés, valamely életprobléma, motívum, a műre, a szerzői életpályára jellemző sajátosság. Bizonyos tételek a szerzők és az elemzendő művek körét a vizsgázó személyes választására bízzák. E tételeket a nyilvánosságra hozott tételsor jelzi. A vizsgázó a szóbeli vizsgára magával viszi, és a bizottság kérésére bemutatja azt az olvasmánylistát, amely az e tételek körében általa választott művek jegyzékét tartalmazza.

8 w) II. A vizsga leírása cím, Emelt szintű vizsga cím, Szóbeli vizsga cím, Értékelés cím második mondata helyébe a következő rendelkezés lép: A vizsgázó a feleletére a magyar nyelvi és az irodalmi tétel kifejtésének tartalmát és előadásmódját értékelő pontszámot kap. z) II. A vizsga leírása cím, Emelt szintű vizsga cím, Szóbeli vizsga cím, Értékelés cím táblázatában szereplő Előadásmód 25 pont betűtípusa félkövérre módosul. zs) II. A vizsga leírása cím, Emelt szintű vizsga cím, Szóbeli vizsga cím, A beszédmű ( a magyar nyelvi és az irodalmi felelet együttesen) cím, Tartalmi minőség cím harmadik mondatának helyébe a következő rendelkezések lépnek: A vizsgázó a tételének megfelelő (átfogó) összefüggések, gondolatok, megállapítások önálló közlésével bizonyítja, hogy jól érti és ismeri a tétel témáját (összefüggéseit, fő kérdéseit). (5) Matematika cím a) II. A vizsga leírása cím, Középszintű vizsga cím, Írásbeli vizsga cím hatodik mondata helyébe a következő rendelkezések lépnek, valamint a szöveg a következő hetedik mondattal egészül ki: Vizsgázónként szükséges megengedett segédeszközök: a függvénytáblázat (egyidejűleg akár többféle is) és, szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző, vonalzó, szögmérő. Ezeket az eszközöket a tanulók a vizsga során egymás között nem cserélhetik. b) II. A vizsga leírása cím, Középszintű vizsga cím, Írásbeli vizsga cím, A feladatsor jellemzői cím hetedik mondata helyébe a következő rendelkezés lép: A II/A rész három, egyenként 9 14 pontos feladatot tartalmaz. c) II. A vizsga leírása cím, Középszintű vizsga cím, Írásbeli vizsga cím, A feladatsor jellemzői cím kilencedik mondata helyébe a következő rendelkezés lép: A II/B rész három, egyenként 17 pontos feladatot tartalmaz, amelyből a vizsgázó választása szerint kettőt kell megoldani, és csak ez a kettő értékelhető. d) II. A vizsga leírása cím, Középszintű vizsga cím, Szóbeli vizsga cím második mondata helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a szöveg a következő új harmadik mondattal egészül ki: Vizsgázónként megengedett szükséges segédeszközök: a függvénytáblázat (egyidejűleg akár többféle is), és szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző, vonalzó, szögmérő. Ezeket az eszközöket a tanulók a vizsga során egymás között nem cserélhetik. e) II. A vizsga leírása cím, Emelt szintű vizsga cím, Írásbeli vizsga cím harmadik mondata helyébe a következő rendelkezés lép valamint a szöveg a következő új negyedik mondattal egészül ki: Vizsgázónként megengedett szükséges segédeszközök: a függvénytáblázat (egyidejűleg akár többféle is), és szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző, vonalzó, szögmérő. Ezeket az eszközöket a tanulók a vizsga során egymás között nem cserélhetik. (6) Német nyelv cím a) II. A vizsga leírása cím, Középszintű vizsga cím, Írásbeli vizsga cím, Íráskészség cím, A feladatok és a feladatsor felépítése cím a következő új tizedik mondattal egészül ki: A második feladatban a vizsgázó két téma közül választhat.. b) II. A vizsga leírása cím, Középszintű vizsga cím, Írásbeli vizsga cím, Íráskészség cím, Értékelés cím a következő új negyedik mondattal egészül ki:

9 Ha a második feladatban a vizsgázó mindkét témát kidolgozta, és választását nem jelölte egyértelműen, akkor a javító tanárnak a vizsgadolgozatban szereplő megoldások közül sorrendben az első megoldást kell értékelnie. c) II. A vizsga leírása cím, Középszintű vizsga cím, Szóbeli vizsga cím, Beszédkészség cím, A feladatok és a feladatsor jellemzői cím ötödik mondata helyébe a következő rendelkezés lép: A vizsgán az alábbi feladattípusok fordulnak elő: - szerepjáték, - önálló témakifejtés verbális segédanyagok alapján. d) II. A vizsga leírása cím, Emelt szintű vizsga cím, Írásbeli vizsga cím, Íráskészség cím, Értékelés cím a következő új negyedik mondattal egészül ki: Ha a második feladatban a vizsgázó mindkét témát kidolgozta, és választását nem jelölte egyértelműen, akkor a javító tanárnak a vizsgadolgozatban szereplő megoldások közül sorrendben az első megoldást kell értékelnie. e) II. A vizsga leírása cím, Emelt szintű vizsga cím, Szóbeli vizsga cím, Beszédkészség cím, A feladatok és a feladatsorok jellemzői cím ötödik mondata helyébe a következő rendelkezés lép: A vizsgán az alábbi feladattípusok fordulnak elő: - vita (véleménykülönbség megjelenítése és áthidalása), - önálló témakifejtés verbális és vizuális segédanyagok alapján. (7) Történelem cím: a) II. A vizsga leírása cím, Középszintű vizsga cím, Írásbeli vizsga cím harmadik mondata helyébe a következő rendelkezés lép: Vizsgázónként szükséges segédeszköz a történelmi atlasz, amelyről a vizsgázó gondoskodik; továbbá vizsgacsoportonként legalább három példány helyesírási szótár, amelyet a vizsgáztató intézmény biztosít. b) II. A vizsga leírása cím, Középszintű vizsga cím, Írásbeli vizsga cím, A feladatsor jellemzői cím, Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok cím a következő harmadik mondattal egészül ki: A legtöbb feladat valamely forrás (szöveg, kép, diagram stb.) feldolgozását, értelmezését várja el a vizsgázóktól. c) II. A vizsga leírása cím, Középszintű vizsga cím, Írásbeli vizsga cím, A feladatsor jellemzői cím, Szöveges (kifejtendő) feladatok cím táblázatának első pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Egy XIX. század előtti egyetemes történelmi anyag (ókori, középkori vagy kora újkori) d) II. A vizsga leírása cím, Középszintű vizsga cím, Írásbeli vizsga cím, A feladatsor jellemzői cím, Szöveges (kifejtendő) feladatok cím negyedik mondata helyébe a következő rendelkezés lép: Minden feladatnál valamely forrás (szöveg, kép, adat, térkép stb.) segítségével kell a vizsgázóknak megválaszolni a feltett kérdést. e) II. A vizsga leírása cím, Középszintű vizsga cím, Írásbeli vizsga cím, A feladatsor jellemzői cím, Értékelés cím táblázatának második oszlopának Elemző feladat címe félkövér betűtípusra módosul: f) II. A vizsga leírása cím, Középszintű vizsga cím, Szóbeli vizsga cím második, harmadik, negyedik, ötödik és hatodik mondatainak helyébe a következő rendelkezések lépnek: Minden vizsgaidőszakban a vizsgabizottságot működtető intézménynek, nyilvánosságra kell hoznia a követelmények és a szóbeli témakörök tartalmi szerkezetének megfelelő ún.

10 tematikát, mely a témakörhöz kapcsolható korszakokat és résztémákat határozza meg. A tematikában kb címet kell megfogalmazni és kiadni, mely alapja az egyes tételek (feladatok) kijelölésének. - pl. témakör: gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra - tematika (résztéma): üzemszervezési formák (céh, manufaktúra, gyár); - tétel, feladat: Hasonlítsa össze a céh, a manufaktúra és a gyár termelésének alapvető jellemzőit a megadott források és szempontok szerint! - pl. témakör: nemzetközi együttműködés és konfliktusok - tematika (korszak): Róma világbirodalommá válása. - tétel, feladat: Mutassa be Róma terjeszkedését és a hódítások következményeit a megadott források és szempontok alapján! A felkészüléshez és a tételkifejtéshez vizsgázónként szükséges segédeszköz: történelmi atlasz. g) II. A vizsga leírása cím, Középszintű vizsga cím, Szóbeli vizsga cím, Tartalmi szerkezet cím, A szóbeli vizsga témakörei cím felsorolása helyébe a következő rendelkezések lépnek: Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra Népesség, település, életmód Egyén, közösség, társadalom Modern demokráciák működése Politikai intézmények, eszmék, ideológiák Nemzetközi konfliktusok és együttműködés Szabad (problémaközpontú) témakör h) II. A vizsga leírása cím, Középszintű vizsga cím, Szóbeli vizsga cím, Tartalmi szerkezet cím, A tételsor jellemzői címet követő szöveg helyébe a következő rendelkezések lépnek: A tételsort a szóbeli vizsgához előírt témakörökbe rendezve kell elkészíteni. A tételsor témakörönként kettő-négy, összesen tételt tartalmaz. A tételsor egészében is érvényesíteni kell azt, hogy a feladatok kb. 60%-ban magyar, kb. 40%-ban pedig az egyetemes történelemhez kapcsolódjanak, és az összes feladat kb. 50%-át a XIX. És a XX. század történelme adja. A tételsort (a feladatokat) nem lehet előzetesen kiadni, ezeket a vizsgázók csak a vizsgán ismerhetik meg. A vizsgabizottságot működtető intézményeknek a szóbeli tételsorokat minden évben legalább 20%-ban módosítaniuk kell (pl.: a címeket, a feldolgozási szempontokat, a forrásokat). i) II. A vizsga leírása cím, Középszintű vizsga cím, Szóbeli vizsga cím, Tartalmi szerkezet cím, A tétel jellemzői címet követő szöveg helyébe a következő rendelkezések lépnek: A tétel lehet egy kisebb korszak történelmi problémájának részletezőbb bemutatása vagy egy összetettebb és/vagy több történelmi korszakon átívelő probléma áttekintő bemutatása. A feladatok megfogalmazása ösztönözzön a problémamegoldásra, valamint a történeti (szöveges, képi, grafikus, tárgyi stb.) források és térképek használatára. j) II. A vizsga leírása cím, Középszintű vizsga cím, Szóbeli vizsga cím, Tartalmi szerkezet cím, Értékelés cím helyébe a következő rendelkezések lépnek: Az értékelés az egyes tételekhez - az alábbi szempontok alapján készített - értékelési útmutató alapján történik. A tételek értékelési útmutatóit a vizsgáztató intézmény készíti el

11 A feladat megértése, tématartás, a lényeg kiemelése 12 pont Tájékozódás térben és időben 6 pont A szaknyelv alkalmazása 6 pont Források használata és értékelése 12 pont Az eseményeket alakító tényezők feltárása, történelmi események 18 pont és jelenségek problémaközpontú bemutatása Világosság, nyelvhelyesség, a felelet felépítettsége 6 pont Összesen 60 pont k) II. A vizsga leírása cím, Emelt szintű vizsga cím, Írásbeli vizsga cím hatodik mondatának helyébe a következő rendelkezés lép: A II. részhez vizsgázónként szükséges segédeszköz a történelmi atlasz, amelyről a vizsgázó gondoskodik; továbbá vizsgacsoportonként legalább három példány helyesírási szótár, amelyet a vizsgáztató intézmény biztosít. l) II. A vizsga leírása cím, Emelt szintű vizsga cím, Írásbeli vizsga cím, A feladatsor jellemzői cím, Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok cím a következő új harmadik mondattal egészül ki: A legtöbb feladat valamely forrás (szöveg, kép, diagram stb.) feldolgozását, értelmezését várja el a vizsgázóktól. m) II. A vizsga leírása cím, Emelt szintű vizsga cím, Írásbeli vizsga cím, A feladatsor jellemzői cím, Szöveges (kifejtendő) feladatok cím táblázatának első pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Egy XIX. század előtti egyetemes történelmi anyag (ókori, középkori vagy kora újkori) n) II. A vizsga leírása cím, Emelt szintű vizsga cím, Írásbeli vizsga cím, A feladatsor jellemzői cím, Szöveges (kifejtendő) feladatok cím negyedik mondatának helyébe a következő rendelkezés lép: A feladatokhoz nem feltétlenül kapcsolódik valamely forrás (szöveg, kép, adat, térkép stb.). o) II. A vizsga leírása cím, Emelt szintű vizsga cím, Írásbeli vizsga cím, Értékelés cím táblázatának második oszlopának Elemző feladat címe félkövér betűtípusra módosul. p) II. A vizsga leírása cím, Emelt szintű vizsga cím, Szóbeli vizsga cím második, harmadik, negyedik, ötödik és hatodik mondata helyébe a következő rendelkezések lépnek: Minden vizsgaidőszakban az országos vizsgaközpontnak nyilvánosságra kell hoznia a követelmények és a szóbeli témakörök tartalmi szerkezetének megfelelő, ún. tematikát, mely a témakörökhöz kapcsolható korszakokat és résztémákat határozza meg. A tematikában kb címet kell megfogalmazni és kiadni, mely alapja az egyes tételek (feladatok) kijelölésének. - pl. témakör: népesség, település, életmód - tematika (korszak): a modern ipari munkásság kialakulása; - tétel, feladat: Mutassa be az angol munkásság helyzetét a klasszikus ipari forradalom korában a megadott források és szempontok alapján! - pl. témakör: politikai intézmények, eszmék, ideológia - tematika (résztéma): a XIX. sz. uralkodó eszméi.

12 - tétel, feladat: Elemezze a marxizmus történelem szemléletét a megadott források és szempontok alapján! A felkészüléshez és a tételkifejtéshez vizsgázónként szükséges segédeszköz a történelmi atlasz. r) II. A vizsga leírása cím, Emelt szintű vizsga cím, Szóbeli vizsga cím, Tartalmi szerkezet cím, A tételsor jellemzői címet követő szöveg helyébe a következő rendelkezések lépnek: A tételsort a szóbeli vizsgához előírt témakörökbe rendezve kell elkészíteni. A tételsorok minden vizsganapra témakörönként három-négy tételt, összesen tételt tartalmaznak. Egy-egy vizsgaidőszak minden vizsganapjára más-más szóbeli tételsor készül. A tételsor egészében is érvényesíteni kell azt, hogy a feladatok kb. 60%-ban a magyar, kb. 40%-ban pedig az egyetemes történelemhez kapcsolódjanak, és az összes feladat kb. 50%- át a XIX. és XX. század történelme adja. A tételsort (a feladatokat) nem lehet előzetesen kiadni, ezeket a vizsgázók csak a vizsgán ismerhetik meg. Az országos vizsgaközpontnak a május-júniusi vizsgaidőszakra a témakörök szerinti szóbeli tematikát az előzőhöz képest legalább 30%-ban módosítania kell.. s) II. A vizsga leírása cím, Emelt szintű vizsga cím, Szóbeli vizsga cím, Tartalmi szerkezet cím, A tétel jellemzői címet követő szöveg helyébe a következő rendelkezések lépnek: A tétel lehet egy kisebb korszak történelmi problémájának részletezőbb bemutatása vagy egy összetettebb és/vagy több történelmi korszakon átívelő probléma áttekintő bemutatása. A feladatok megfogalmazása ösztönözzön a problémamegoldásra, valamint a történeti (szöveges, képi, grafikus, tárgyi stb.) források és térképek használatára. t) II. A vizsga leírása cím, Emelt szintű vizsga cím, Szóbeli vizsga cím, Értékelés cím helyébe a következő rendelkezések lépnek: A szóbeli feleletek értékelése az egyes tételekhez készített részletes, központi értékelési útmutató alapján történik. Az útmutatók az alábbi szempontok alapján rögzítik a feladatmegoldáskor elvárható műveleteket és tartalmi elemeket. A feladat megértése, tématartás, a lényeg kiemelése 12 pont Tájékozódás térben és időben 6 pont A szaknyelv alkalmazása 6 pont Források használata és értékelése 12 pont Az eseményeket alakító tényezők feltárása, történelmi események 18 pont és jelenségek problémaközpontú bemutatása Világosság, nyelvhelyesség, a felelet felépítettsége 6 pont Összesen 60 pont (8) Német nemzetiségi nyelv és irodalom cím: a) II. A vizsga leírása cím, Középszintű vizsga cím, Írásbeli vizsga cím, Értékelés cím, Szövegalkotási feladat cím, A szövegalkotási feladatok értékelésében alkalmazott általános kritériumok cím, A nyelvi minőség megítélése cím a következő új tizedik és tizenegyedik mondattal egészül ki:

13 Az összpontszám negatív szám nem lehet. Ha a vizsgadolgozat pontszáma a levonások miatt a negatív tartományba kerülne, az összpontszámot 0-ban kell megállapítani. b) II. A vizsga leírása cím, Emelt szintű vizsga cím, Írásbeli vizsga cím, Értékelés cím, Szövegalkotási feladat cím, A szövegalkotási feladatok értékelésében alkalmazott általános kritériumok cím, A nyelvi minőség megítélése cím a következő új tizenegyedik és tizenkettedik mondattal egészül ki: Az összpontszám negatív szám nem lehet. Ha a vizsgadolgozat pontszáma a levonások miatt a negatív tartományba kerülne, az összpontszámot 0-ban kell megállapítani. (9) Szlovák nyelv és irodalom cím: a) II. A vizsga leírása cím, Középszintű vizsga cím, Írásbeli vizsga cím, Értékelés cím, Az írásbeli dolgozat összpontszámának kialakítása cím a következő új második és harmadik mondattal egészül ki: Az összpontszám negatív szám nem lehet. Ha a vizsgadolgozat pontszáma a levonások miatt a negatív tartományba kerülne, az összpontszámot 0-ban kell megállapítani. b) II. A vizsga leírása cím, Emelt szintű vizsga cím, Írásbeli vizsga cím, Értékelés cím, Az írásbeli dolgozat összpontszámának kialakítása cím a következő új második és harmadik mondattal egészül ki: Az összpontszám negatív szám nem lehet. Ha a vizsgadolgozat pontszáma a levonások miatt a negatív tartományba kerülne, az összpontszámot 0-ban kell megállapítani. 3. (1) Az R. mellékletének a) Dráma címe és azt követő szövegrésze helyébe e rendelet 1. számú melléklete, b) Filozófia címe és azt követő szövegrésze helyébe e rendelet 2. számú melléklete, c) Művészettörténet címe és azt követő szövegrésze helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép. (2) Az R melléklete e rendelet 4. számú mellékletével egészül ki. 4. (1) E rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, e rendelet 3. (1) bekezdésében foglaltakat azonban a 2008-ban szervezett érettségi vizsgáktól kezdődően kell alkalmazni. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a) az R. melléklete Fizika cím aa) II. A vizsga leírása cím Középszintű vizsga cím Szóbeli vizsga cím Tartalmi szerkezet cím Értékelés cím utolsó mondata, ab) II. A vizsga leírása cím Emelt szintű vizsga cím Szóbeli vizsga cím Tartalmi szerkezet cím Értékelés cím utolsó mondata, b) az R. melléklete Magyar nyelv és irodalom cím II. A vizsga leírása cím Középszintű vizsga cím Szóbeli vizsga cím Tartalmi szerkezet cím Irodalmi tételsor cím harmadik mondata, c) az R. melléklete Matematika cím

14 ca) II. A vizsga leírása cím Középszintű vizsga cím Szóbeli vizsga cím negyedik mondata, cb) II. A vizsga leírása cím Emelt szintű vizsga cím Szóbeli vizsga cím negyedik mondata. d) az R. melléklete Német nemzetiségi nyelv és irodalom cím II. A vizsga leírása cím Középszintű vizsga cím Írásbeli vizsga cím Tartalmi szerkezet cím nyolcadik mondata, e) az R. melléklete Szlovák nyelv és irodalom cím ea) II. A vizsga leírása cím Középszintű vizsga cím Írásbeli vizsga cím Tartalmi szerkezet cím hatodik mondata, eb) II. A vizsga leírása cím Emelt szintű vizsga cím Írásbeli vizsga cím Tartalmi szerkezet cím hatodik mondata, f) az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról szóló 1/2005. (I. 21.) OM rendelet 3. -a. Budapest, december Dr. Hiller István

15 1. számú melléklet a OKM rendelethez Dráma cím KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA A vizsga szerkezete II. A VIZSGA LEÍRÁSA Írásbeli vizsga 120 perc Szóbeli vizsga 15 perc Gyakorlati vizsga max. 15 perc/fő Feladatlap megoldása Egy téma kifejtése Két gyakorlati feladat 60 pont 30 pont 60 pont ÍRÁSBELI VIZSGA Az írásbeli vizsgán a jelölteknek egy központi feladatlapot kell megoldaniuk. A vizsgázó a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg az egyes feladatok között és megoldásuk sorrendjét is meghatározhatja. Vizsgacsoportonként szükséges segédeszköz: három példány Magyar helyesírási szótár. Ezeket a vizsgáztató intézmény biztosítja. Tartalmi szerkezet Az írásbeli vizsgán a vizsgázónak elméleti ismereteiről és elemzési képességeiről kell számot adnia. Az írásbeli vizsga témakörei: - színház- és drámatörténet; - színház- és drámaelmélet; - színházi műfajok. A feladatok és feladatsor jellemzői Az írásbeli vizsga egy komplex feladatlap megírása, mely az értékelési arányoknak megfelelően két feladattípust tartalmaz. Egyszerű, rövid választ igénylő feladatokat és jelenetértelmezéshez, színházi megvalósításhoz stb. kapcsolódó néhány soros elemzést, értelmezést igénylő kérdéseket. A feladatlap egyszerű, rövid választ igénylő feladatai a színház- és drámatörténetből az alábbiakban megadott alkotók és kijelölt műveik mindegyikéhez, a néhány soros elemzést, értelmezést igénylő kérdései pedig a kijelölt művek közül csak egyhez kapcsolódhatnak. Szophoklész: Antigoné Shakespeare: Rómeó és Júlia, Hamlet Moliére: Tartuffe Katona József: Bánk bán Madách Imre: Az ember tragédiája Csehov: Három nővér, Sirály Molnár Ferenc: Liliom Brecht: Koldusopera Örkény István: Tóték Sütő András: Egy lócsiszár virágvasárnapja

16 Értékelés Az értékelés központi javítási-értékelési útmutató alapján történik. A vizsgadolgozatra, a feladatlap megoldására összesen 60 pont adható. - Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok 30 pont - Néhány soros jelenetelemzést, -értelmezést igénylő kérdések 30 pont Összesen: 60 pont SZÓBELI VIZSGA A középszintű szóbeli vizsga tételsorának összeállításáról a vizsgabizottságot működtető intézmény gondoskodik. A középszintű tételcímeket a hozzájuk kapcsolódó feladatok és mellékletek (idézetek, képek stb.) nélkül a vizsgáztató intézmény legalább 60 nappal a vizsgát megelőzően nyilvánosságra hozza. A tételek tartalmazzák mindazon segédeszközöket, forrásokat stb., melyek a megoldáshoz szükségesek. A tételsorban szereplő műveknek a tétel kifejtéséhez szükséges részleteit megfelelő (nyomtatott, DVD-n vagy videokazettán rögzített) formában a vizsgázó rendelkezésére kell bocsátani, és lehetővé kell tenni, hogy a 3-5 perces felvételeket fejhallgató használatával a felkészülési időben használhassa. Ha technikai okok miatt erre várakoznia kell, akkor a felkészülési időt meg kell hosszabbítani. Tartalmi szerkezet A szóbeli vizsga alapvetően elméleti ismereteket, illetve az elemzési képességek alkalmazását várja a jelöltektől. A szóbeli vizsga tartalma: - színház- és drámatörténet; - színház- és drámaelmélet; - színházi műfajok. A tételsor jellemzői A tételsornak legalább 20 tételt kell tartalmaznia. A tételek kb. 50%-ának a színház- és drámatörténet köréből kell kikerülnie. A tétel jellemzői A tételben megfogalmazott feladat lehet - egy dráma- és/vagy színháztörténeti korszak problémájának elemző bemutatása vagy - dráma- és színházelmélethez kapcsolódó feladat megoldása vagy - egy meghatározó színházi alkotó tevékenységének elemző ismertetése vagy - egy konkrét drámai/vagy színházi mű részletének elemzése. A tételekben törekedni kell a változatos, a problémamegoldást ösztönző, az elemzési képességet mérő, valamint az ismeretek alkalmazását vizsgáló feladatok megfogalmazására. Értékelés A felelet 30 ponttal értékelhető. Az értékelés a vizsgakövetelmények szerint az alábbi szempontok alapján történik:

17 - A feladat megértése, a lényeg kiemelése 5 pont - A megközelítés, az elemzés sokszínűsége 10 pont - Az ismeretek gazdagsága 10 pont - Világosság, nyelvhelyesség, a felelet felépítettsége 5 pont Összesen 30 pont A tételsor összeállításakor röviden rögzíteni kell az egyes tételek kifejtésének elvárt összetevőit és a fenti szempontok alapján az ezekre adható pontszámok felosztásával kialakított maximális részpontszámokat. GYAKORLATI VIZSGA A gyakorlati vizsgát a vizsgacsoport szóbeli vizsgájához kapcsolva, azt követően kell megszervezni. A gyakorlati vizsga megkezdése előtt 30 perc felkészülési időt kell biztosítani. A gyakorlati vizsga helyszínén a vizsgát szervező intézményeknek biztosítaniuk kell a gyakorlati vizsga lebonyolításához minimálisan szükséges körülményeket (20-25 m 2 alkalmi színpadi tér, alapvető fény- és hangtechnikai eszközök: világítási és sötétítési lehetőség, magnó vagy CDlejátszó, mikrofon). A vizsgatárgy, illetve a művészeti ág jellegéből adódóan a gyakorlati vizsga előre megszerkesztett színházi műsor (előadás) vagy előadásrészlet is lehet. A vizsgázó a gyakorlati vizsga megszerkesztése és a feltételek biztosítása érdekében a vizsga előtt legalább egy hónappal a vizsgát szervező intézmény által készített adatlapon jelzi a gyakorlati vizsga választott feladattípusait és a szükséges információkat (szerző, cím, műfaj, időtartam, technikai igények, vendégszereplők stb.). Tartalmi szerkezet A gyakorlati vizsgán a vizsgázóknak a képzés során szerzett gyakorlati képességeikről és jártasságaikról kell számot adniuk. A gyakorlati vizsga témakörei: - drámajáték, színjáték; - mozgás- vagy táncszínház; - beszéd, vers- és prózamondás, egyéni vagy közös daléneklés; - bábjáték. A feladatok jellemzői Feladattípusok: - kiscsoportos (2-3 fős) drámajátékos improvizáció a helyszínen megadott témára; - előkészített, egyéni színpadi produkció; - előkészített közös színpadi produkció (színielőadás) bemutatása. A drámajátékos improvizációs feladatokhoz a vizsgáztató intézmény a részletes vizsgakövetelmények alapján tételsort állít össze. A tételsornak legalább tíz tételt kell tartalmaznia. Az egyes tételekben meg kell adni az eljátszandó jelenet témáját és/vagy konfliktusszerkezetét és/vagy figuráit. Az egyes tételeket annak figyelembevételével kell meghatározni, hogy eljátszásuk nem igényelhet három percnél hosszabb időt. A vizsgázók önállóan vagy a vizsgáztató tanár irányításával 2-3 fős csoportokat alkotnak, és ennek megfelelően a csoportok közösen húznak a 2, ill. 3 szereplőt igénylő tételek közül. A vizsgázók a tételhúzás után maximum 5 perces felkészülési időt kapnak.

18 Az előkészített, egyéni színpadi produkcióknál a vizsgázó egy szabadon választott verset, monológot, dalt, táncot vagy mozgásetűdöt ad elő. Az előadás időtartama legalább 2, legfeljebb 5-6 perc. Az előkészített közös színpadi produkció (jelenet[ek] vagy színielőadás vagy színielőadásrészlet) bemutatása során a vizsgázók előadóként lépnek fel egy vizsgaelőadásban és/vagy aktívan részt vesznek annak előkészítésében (pl. rendezőként, dramaturgként, színpadképtervezőként vagy kivitelezőként, világosítóként, hangtechnikusként). A vizsgaelőadás lehet bármilyen stílusú színházi előadás, prózai vagy zenés színpadi mű, báb- vagy táncjáték. A vizsgaelőadás a vizsgázók által a vizsga helyszínéhez igazított, minimális színházszerű körülmények között zajlik. Az előadás hossza a vizsgázó szereplők számától függ: egy vizsgázó játékideje átlagosan 5-10 perc lehet. A vizsgaelőadásban részt vehetnek drámából nem érettségizők ( mint vendég ), de rájuk nem számolható a vizsgaidő. A gyakorlati vizsga során a jelölteknek választásuk alapján legalább két feladattípus gyakorlati munkájában kell részt venniük. Értékelés A gyakorlati vizsgán a két feladattípusban összesen 60 pont szerezhető. Az értékelés a vizsgakövetelmények szerint az alábbi szempontok alapján történik: Drámajátékos improvizáció: - A szituáció megértése 8 pont - Fantázia, ötletesség 12 pont - Karakterábrázolás 10 pont 30 pont Egyéni színpadi produkció: - Szövegtudás vagy a dallam vagy a lépések memorizáltsága 5 pont - Értelmezés, szerkesztés 5 pont - Az alkalmazott technikák (beszéd, mozgás stb.) 8 pont - Előadásmód (karakterábrázolás, hitelesség, hangulatteremtés, 10 pont kapcsolatteremtés) - Koncentráció 2 pont 30 pont Közös színpadi produkció: - Az alkalmazott technikák (beszéd, mozgás stb.) 8 pont - Koncentráció, játékfegyelem 10 pont - Előadásmód (karakterábrázolás, hitelesség, hangulatteremtés, 12 pont kapcsolatteremtés stb.) 30 pont Amennyiben a vizsgázó a közös színpadi produkcióban nem játszóként vesz részt, az előadásmód helyett értelemszerűen az adott feladat színházszakmai megoldásának minőségét kell értékelni. Ha a jelölt három feladattípus megoldásában vesz részt, az általa kiválasztott kettőben nyújtott teljesítményét kell értékelni, így a gyakorlati vizsgára maximálisan 2 x 30 pontot kaphat. EMELT SZINTŰ VIZSGA

19 A vizsga szerkezete Írásbeli vizsga 180 perc Szóbeli vizsga 20 perc Gyakorlati vizsga kb. 15 perc/fő Feladatlap megoldása Egy tétel kifejtése Két gyakorlati feladat 60 pont 40 pont 50 pont ÍRÁSBELI VIZSGA Az írásbeli vizsgán egy feladatlapot kell megoldani, mely az értékelési arányoknak megfelelően három feladattípusból áll: az első rész általános történeti és elméleti kérdéseket tartalmaz, a második rész egy jelenetértelmezéshez, a jelenet színházi megvalósításához kötődő, elemzést és értelmezést igénylő kérdésekből áll (melynek színházi anyagát a vizsgázók videokazettán [vagy DVD-n] és szövegesen is megkapják), a harmadik rész színházi előadáshoz kapcsolódó elemzést, értelmezést, reflektálást igénylő esszéfeladat. Az esszéfeladat megoldása keretében a vizsgázónak a követelményekben felsorolt színházi előadások közül a feladatlapban kijelölt kettő-háromból egyet kell választania és kidolgoznia. A vizsgázó a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg az egyes feladatok között és megoldásuk sorrendjét is meghatározhatja. A feladatsorban a jelenetértelmezéshez kapcsolódó videokazettán vagy DVD-n rögzített anyag hossza maximálisan 10 perc lehet. A vizsga megkezdésekor a feladatlapok kiosztását követően a vizsgázók együttesen, kétszer egymás után nézhetik meg a videokazettán vagy DVD-n rögzített anyagot. A megtekintés alkalmával a vizsgázók a kiosztott feladatlaphoz tartozó jelenetszövegekhez jegyzeteket készíthetnek. A feladatlapon az esszékérdésekhez a vizsgázók 0,5-1 oldalas szöveges (pl.: kritikarészlet, rendezői vallomás) vagy egyéb (pl.: képi, rajzos) forrásokat kaphatnak. Vizsgacsoportonként szükséges segédeszköz: videomagnó vagy DVD-lejátszó, három példány Magyar helyesírási szótár. Ezeket a vizsgáztató intézmény biztosítja. Tartalmi szerkezet Az írásbeli vizsgán a vizsgázónak elméleti ismereteiről és elemzési képességeiről kell számot adnia. Az általános történeti és elméleti feladatok témakörei: - színház- és drámatörténet; - színház- és drámaelmélet; - színházi műfajok. A jelenetértelmezést igénylő feladatok témakörei: - az ókor színháza és a görög dráma; - az Erzsébet-kor színháza és Shakespeare; - Moliére néhány műve és a klasszicista dráma; - a XIX. századi magyar dráma néhány alkotása; - Csehov drámái és Sztanyiszlavszkij színháza; - Molnár Ferenc és Örkény István drámái; - Beckett drámái és az abszurd színház. A néhány soros jelenetelemzést, -értelmezést igénylő kérdésekhez kapcsolódó feladathoz az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet videotárában lévő anyagok használhatóak fel. Az esszéfeladatok a következő színházi előadásokhoz kapcsolódhatnak között:

20 Plautus: A hetvenkedő katona (Rendező: Taub János) Radnóti Miklós Színpad, 1988; Shakespeare: Szentivánéji álom (Rendező: Csányi János) Bárka Színház, 1997; Csehov: Három nővér (Rendező: Ascher Tamás) Katona József Színház, 1985; Schiller: Ármány és szerelem (Rendező: Mohácsi János) Kaposvári Csiky Gergely Színház, 1989; Ibsen: Nóra (Rendező: Valló Péter) Radnóti Miklós Színház, 1989; Siráj (Rendező: Schilling Árpád) Krétakör Színház, 2003; Füst Milán: Boldogtalanok (Rendező: Székely Gábor) Katona József Színház, 1980; Madách Imre: Az ember tragédiája (Rendező: Szikora János) Nemzeti Színház, Az esszéfeladatok megoldásához szükséges előadások felvételei az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet videotárában előzetes egyeztetés alapján oktatási célokra beszerezhetőek. Az esszékérdéshez kapcsolódó előadások idegen nyelven történő vizsga esetén is csak magyar nyelven tekinthetők meg. Értékelés Az értékelés központi javítási-értékelési útmutató alapján történik. A vizsgadolgozatra összesen 60 pont adható. Az értékelés az alábbi szempontok alapján történik: - Általános színház- és drámaelméleti kérdések 15 pont - Néhány soros jelenetelemzést, -értelmezést igénylő kérdések 20 pont - Elemzést, értelmezést, reflektálást igénylő esszéfeladat 25 pont Összesen 60 pont SZÓBELI VIZSGA Az emelt szintű szóbeli vizsga központi tételsor alapján zajlik. Az emelt szintű tételcímeket a hozzájuk kapcsolódó feladatok és mellékletek (idézetek, képek stb.) nélkül a vizsgáztató intézmény legalább 60 nappal a vizsgát megelőzően nyilvánosságra hozza. A tételek tartalmazzák mindazon segédeszközöket, forrásokat stb., melyek a megoldáshoz szükségesek. A tételsorban szereplő művekhez kapcsolódhatnak olyan feladatok is, melyek kifejtéséhez a szükséges részleteket megfelelő (nyomtatott, DVD-n vagy videokazettán rögzített) formában a vizsgázó rendelkezésére kell bocsátani, és lehetővé kell tenni, hogy a kb. 5 perces felvételeket fejhallgató használatával a felkészülési időben használhassa. Ha technikai okok miatt erre várakoznia kell, akkor a felkészülési időt meg kell hosszabbítani. Tartalmi szerkezet A szóbeli vizsga alapvetően elméleti ismereteket, illetve az elemzési képességek alkalmazását várja a vizsgázóktól. A szóbeli vizsga tartalma: - színház- és drámatörténet; - színház- és drámaelmélet; - előadáselemzés; - színházi műfajok; - drámajátékos ismeretek. A tételsor jellemzői A tételsor a fenti témakörökből legalább 20 tételt tartalmaz. A tétel jellemzői

FIZIKA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

FIZIKA II. A VIZSGA LEÍRÁSA FIZIKA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Írásbeli vizsga 120 perc 15 perc 240 perc 20 perc 90 pont 60 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY 16. Az R. Mellékletének TÖRTÉNELEM fejezete és az azt követő szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép: TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK 1.1. Releváns információk

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A 2009/2010. tanév rendjéről szóló /2009. ( ) OKM rendelet tervezete Budapest, 2009. március 20. ÖSSZEFOGLALÓ 1. Jogszabályi felhatalmazás: Az előterjesztés

Részletesebben

Házirend melléklete. Vizsgaszabályzat

Házirend melléklete. Vizsgaszabályzat Házirend melléklete Vizsgaszabályzat A vizsgaszabályzat célja, hogy a 20/2012. VIII. 31. EMMI rendelet 64-78..-ban foglaltak alapján a tanulók tanulmányuk alatt tett vizsgájuknak rendjét szabályozza. 1.

Részletesebben

Kedves Tanulók! Tisztelt Szülők! Tisztelt Pedagógusok!

Kedves Tanulók! Tisztelt Szülők! Tisztelt Pedagógusok! Kedves Tanulók! Tisztelt Szülők! Tisztelt Pedagógusok! Előszó A Vas megyei pályaválasztási tájékoztató részletesen bemutatja, hogy a megyében milyen továbbtanulási lehetőségek közül választhatnak a tanulók,

Részletesebben

Rajz és vizuális kultúra érettségi vizsga Középszint

Rajz és vizuális kultúra érettségi vizsga Középszint Rajz és vizuális kultúra érettségi vizsga Középszint 1. ÍRÁSBELI VIZSGA: Az írásbeli vizsgán a jelölteknek egy központi feladatsort kell megoldaniuk. A vizsgázó a rendelkezésre álló időt tetszése szerint

Részletesebben

INFORMATIKA 5. évfolyam

INFORMATIKA 5. évfolyam INFORMATIKA 5. évfolyam Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 37 Tematikai egység 1. Az informatikai eszközök használata 2. Alkalmazói ismeretek 2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a 2013/2014. tanév rendjéről

ELŐTERJESZTÉS. a 2013/2014. tanév rendjéről EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE Készült: 2013. április 24-én ELŐTERJESZTÉS a 2013/2014. tanév rendjéről 1 Ö S S Z E F O G L A L Ó A 2013/2014. tanév rendjéről szóló rendelet meghatározza: - a tanítási év

Részletesebben

A történelem érettségi a K-T-tengelyen Válasz Dupcsik Csaba és Repárszky Ildikó kritikájára. Kritika és válasz

A történelem érettségi a K-T-tengelyen Válasz Dupcsik Csaba és Repárszky Ildikó kritikájára. Kritika és válasz A történelem érettségi a K-T-tengelyen Válasz Dupcsik Csaba és Repárszky Ildikó kritikájára Kritika és válasz Érdeklődéssel olvastuk Repárszky Ildikó és Dupcsik Csaba elemzését a történelem érettségi szerkezetében

Részletesebben

2017. 01. 01. 2017. 01. 01. szakmai vizsgatárgya érettségi vizsgájára fel tudjon készülni.

2017. 01. 01. 2017. 01. 01. szakmai vizsgatárgya érettségi vizsgájára fel tudjon készülni. Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet, valamint az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

Pedagógiai Program Helyi tanterv

Pedagógiai Program Helyi tanterv Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Pedagógiai Program Helyi tanterv 2015 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

Tanulmányok alatti vizsgák részei és értékelése

Tanulmányok alatti vizsgák részei és értékelése LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Tanulmányok alatti vizsgák részei és értékelése 2010. T ARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FOGALMAK... 1 2. VIZSGAKÖVETELMÉNYEK... 1 3. VIZSGALEÍRÁSOK...

Részletesebben

EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA

EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA mber- és társadalomismeret, etika 0711 ÉRSÉG VZSGA 2007. BR- ÉS RSADALSR, A ÖZÉSZŰ ÍRSBL ÉRSÉG VZSGA rojektmunka JAVÍS-ÉRÉLÉS ÚUAÓ AS ÉS ULURLS SZÉRU mber- és társadalomismeret, etika Fontos tudnivalók!

Részletesebben

Az információs társadalom lehetőségeivel csak azok a személyek tudnak megfelelő módon élni, akik tudatosan alkalmazzák az informatikai eszközöket,

Az információs társadalom lehetőségeivel csak azok a személyek tudnak megfelelő módon élni, akik tudatosan alkalmazzák az informatikai eszközöket, INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. 4 évf. gimnázium reál orientáció

VIZUÁLIS KULTÚRA. 4 évf. gimnázium reál orientáció VIZUÁLIS KULTÚRA 4 évfolyamos gimnázium reál orientáció A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak árnyaltabb értelmezéséhez

Részletesebben

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv Készült: Budapest, 2009. szeptember 22. 2. verzió 1 0 Bevezetés Ez a Minőségirányítási Kézikönyv bemutatja, hogy az ISO

Részletesebben

INFORMATIKA HELYI TANTERV

INFORMATIKA HELYI TANTERV INFORMATIKA HELYI TANTERV Az alsó tagozatos informatikai fejlesztés során törekedni kell a témához kapcsolódó korosztálynak megfelelő használatára, az informatikai eszközök működésének bemutatására, megértésére

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tanév, a tanítási év

1. A rendelet hatálya. 2. A tanév, a tanítási év 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés a), b), p) és r) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak

Részletesebben

VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE

VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 2013. Tartalomjegyzék: 2. A VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE... 3 2.1. A választott kerettanterv... 3 2.1.1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43 ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM V. kötet HELYI TANTERV FELSŐ TAGOZAT 5-8. 2009. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 6572 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 73. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

GYULAI ALAPFOKÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV 1

GYULAI ALAPFOKÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE HELYI TANTERV 1 1. félévi óraszá m 2. félévi óraszá Éves m óraszá m 1. félévi óraszám 2. félévi óraszám Éves óraszám 1. félévi óraszá 2. félévi m óraszá Éves m óraszá m 1. félévi óraszá 2. félévi m óraszá Éves m óraszá

Részletesebben

Helyi tanterv. Szakiskolát végzettek középiskolája. Közismeret

Helyi tanterv. Szakiskolát végzettek középiskolája. Közismeret Helyi tanterv Szakiskolát végzettek középiskolája Közismeret Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV A SZAKISKOLÁT VÉGZETTEK KÖZÉPISKOLÁJA SZÁMÁRA... 4 Célok és feladatok... 4 Tantárgyak és óraszámok

Részletesebben

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2015/2016. Nyíregyháza, 2015. szeptember 1.

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2015/2016. Nyíregyháza, 2015. szeptember 1. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola Levelezési cím: H - 4400 Nyíregyháza, Gomba utca 7. Telefon és Fax: +36(42)406-079/18; E-mail: info@bethleniskola.hu www.bethleniskola.hu

Részletesebben

Szakdolgozati szabályzat

Szakdolgozati szabályzat PTE Illyés Gyula Kar Szekszárd Szociális Munka és Szociálpolitikai Intézet Szakdolgozati szabályzat A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata a szakdolgozatról (diplomamunkáról) szóló 59-60.

Részletesebben

A Helyi tantervet 2008. szeptemberben az 5. évfolyamon kell bevezetni!

A Helyi tantervet 2008. szeptemberben az 5. évfolyamon kell bevezetni! A Helyi tanterv tantárgyi rendszere és heti óraszáma A tanterv fıbb jellemzıi: Tantárgystruktúrában megtalálható integrált tantárgyak: Tantárgy Évfolyam Mőveltségterületet Magyar nyelv és irodalom 7-8

Részletesebben

Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1

Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1 Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1 Készítette: OKM Közoktatási Főosztály 1 Az elektronikus kiadvány a közoktatás szereplő számára a szakmai munka segítése céljából készült, alkalmazása

Részletesebben

Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154. HELYI TANTERV Informatika 4. osztály 2013

Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154. HELYI TANTERV Informatika 4. osztály 2013 Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154 HELYI TANTERV Informatika 4. osztály 2013 Informatika az általános iskola 4. évfolyama számára (heti 1 órás változat) Az alsó tagozatos

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 10 OSZTÁLY HELYI TANTERV

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 10 OSZTÁLY HELYI TANTERV MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 10 OSZTÁLY HELYI TANTERV A szabályozás szerint a gimnázium 9( 10). évfolyamán kötelezően választható tantárgy a mozgóképkultúra és médiaismeret, míg 11 12. évfolyamon a

Részletesebben

Hungária Informatikai Kft.

Hungária Informatikai Kft. 3. SZ MELLÉKLET ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 1. Bevezetés A (a továbbiakban: szolgáltató) az Elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről és az Elektronikus hírközlési szolgáltatások

Részletesebben

VEGYIPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

VEGYIPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei VEGYIPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Gyakorlati vizsga Írásbeli vizsga Gyakorlati vizsga 180 perc Felkészülési idő 180 perc

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÁJÉKOZTATÓ

ÉRETTSÉGI TÁJÉKOZTATÓ ÉRETTSÉGI TÁJÉKOZTATÓ A vizsgát érintő tartalmi és eljárásbeli tudnivalók A tájékoztatót a 40/2002. (V. 24.) OM rendelet 1/A - nak megfelelően tesszük közé. A dokumentum terjedelménél fogva sem térhet

Részletesebben

Magyar nyelv. 5. évfolyam

Magyar nyelv. 5. évfolyam Magyar nyelv 5. évfolyam A tantárgy elsődleges ja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának a folytatása.

Részletesebben

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 9-1 2. É V F O L Y A M

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 9-1 2. É V F O L Y A M H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 9-1 2. É V F O L Y A M H I T T A N 9. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével)

Részletesebben

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul: A Colonial Computer Bt. Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban ÁSZF ) 2015. szeptember 1. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi: ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint

Részletesebben

Osztályozó vizsgák, tanulmányok alatti vizsgák

Osztályozó vizsgák, tanulmányok alatti vizsgák Osztályozó vizsgák, tanulmányok alatti vizsgák (kivonat az iskola Pedagógiai Programjából) Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei a Helyi Tantervben megfogalmazott minimum

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGAELNÖKÖK SZÁMÁRA

TÁJÉKOZTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGAELNÖKÖK SZÁMÁRA TÁJÉKOZTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGAELNÖKÖK SZÁMÁRA 2016 Szerkesztés lezárva: 2016. április 12. TARTALOMJEGYZÉK I. JELENTKEZÉS AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA... 4 1. A TANULÓI JOGVISZONY FENNÁLLÁSA ALATT TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉSEKRŐL...

Részletesebben

AZ OTTHONI /TANULÓSZOBAI/ FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTAI (Pedagógiai program IX.

AZ OTTHONI /TANULÓSZOBAI/ FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTAI (Pedagógiai program IX. AZ OTTHONI /TANULÓSZOBAI/ FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTAI (Pedagógiai program IX. fejezet) Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan

Részletesebben

55 344 01 0010 55 01 Adóigazgatási szakügyintéző

55 344 01 0010 55 01 Adóigazgatási szakügyintéző Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó a záródolgozat elkészítéséhez és védéséhez 55 344 01 Államháztartási szakügyintéző szakképesítés 55 344 01 0010 55 01 Adóigazgatási szakügyintéző

Részletesebben

III. Szakmai program bevezető

III. Szakmai program bevezető III. Szakmai program bevezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 1.1. Az iskola szakképzési tevékenysége... 3 1.2. Az intézményben folyó képzési (szakképzési) irányok... 3 1.3. Választható szakmacsoportok,

Részletesebben

NEVELÉSI PROGRAM A MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE

NEVELÉSI PROGRAM A MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE NEVELÉSI PROGRAM A MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE Budapest, 2009. szeptember 1 A M A G Y A R A N G O L K É T T A N Í T Á S I N Y E L V Ű O K T A T Á S S A J Á T O S S Á G A I B E V

Részletesebben

RÖVID ÁTTEKINTÉS PROF. EM. DR. KOVACSICS JÓZSEF SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGÁRÓL

RÖVID ÁTTEKINTÉS PROF. EM. DR. KOVACSICS JÓZSEF SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGÁRÓL FIGYELŐ RÖVID ÁTTEKINTÉS PROF. EM. DR. KOVACSICS JÓZSEF SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGÁRÓL Alkotás a társadalomtudományok határán e címmel jelent meg 2001-ben az a tanulmánykötet, melyben Dr. Kovacsics József

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. BEVEZETŐ

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. BEVEZETŐ BEVEZETŐ Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása.

Részletesebben

Tanulmányok alatti vizsgák szabályzata

Tanulmányok alatti vizsgák szabályzata Tanulmányok alatti vizsgák szabályzata A tanulmányok alatti vizsgák megszervezésénél és lebonyolításánál a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó T á j é k o z t a t ó a nevelési oktatási intézmények tanévkezdési tapasztalatairól 2012. Az anyagot előzetesen véleményezi az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 1 2 BEVEZETÉS Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Javítási-értékelési útmutató

Javítási-értékelési útmutató Javítási-értékelési útmutató Köznapi szövegalkotási feladat javítása, értékelése A szövegalkotási feladat értékelése központi javítási-értékelési útmutató alapján történik. A feladat maximális pontértéke

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA Ú T M U T A T Ó

SZOLNOKI FŐISKOLA Ú T M U T A T Ó SZOLNOKI FŐISKOLA Ú T M U T A T Ó írásbeli dolgozatok készítéséhez 2005. S Z O L N O K Összeállította: Fülöp Tamás főiskolai adjunktus Átdolgozta: Mészáros Ádám tanársegéd Konzulens és lektor Dr. Kacsirek

Részletesebben

Szakdolgozat készítés, tartalmi és formai követelmények Alkalmazott közgazdaságtan alapszak BA

Szakdolgozat készítés, tartalmi és formai követelmények Alkalmazott közgazdaságtan alapszak BA I. Szakdolgozat készítése Szakdolgozat készítés, tartalmi és formai követelmények Alkalmazott közgazdaságtan alapszak BA A BME TVSZ 20 alapján: A hallgatónak az oklevél megszerzéséhez az MSc/MA képzésben,

Részletesebben

Ember- és társadalomismeret, etika

Ember- és társadalomismeret, etika A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Ember- és társadalomismeret, etika I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A VIZSGA LEÍRÁSA OM azonosító: 031202 EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET,

Részletesebben

ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM VIZSGATÁRGYBÓL

ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM VIZSGATÁRGYBÓL Közép- és emelt szintű értékelési skálák összehasonlítása tárgyú kutatás-fejlesztési projekt ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM VIZSGATÁRGYBÓL TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 azonosító számú, Átfogó

Részletesebben

Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Kazincbarcika, Jószerencsét út 2.

Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Kazincbarcika, Jószerencsét út 2. Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Kazincbarcika, Jószerencsét út 2. Vizsgaszabályzat szeptember 15. 2011. A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium tanulmányok alatti vizsgákra vonatkozó vizsgaszabályzata - javítóvizsgák

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 0713 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 9. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV MÓDOSÍTÁSA

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV MÓDOSÍTÁSA PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV MÓDOSÍTÁSA Kiegészítés a NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS követelményeivel István Király Általános Iskola és Tagintézményei 1. Nevelési program 2. Helyi tantervek Szentistván,

Részletesebben

ERKEL FERENC Pedagógiai Program TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4... 3 MATEMATIKA 1-4... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4...

ERKEL FERENC Pedagógiai Program TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4... 3 MATEMATIKA 1-4... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4... ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM IV. kötet HELYI TANTERV LOGOPÉDIAI OSZTÁLYOK 1-4. 2010. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4.... 3 MATEMATIKA 1-4.... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4.... 112 ÉNEK-ZENE

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM és KSZKI 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM és KSZKI 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM és KSZKI 2013. Pedagógiai program 2 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 2. AZ INTÉZMÉNY JOGI HELYZETE... 5 2.1. Az intézmény alapító okirata... 5 (lásd mellékletben)...

Részletesebben

BMEEOUVAI01 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése

BMEEOUVAI01 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése EURÓPAI UNIÓ STRUKTURÁLIS ALAPOK Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése HEFOP/2004/3.3.1/0001.01 I N F R A S T R U K T Ú R A L É T E S Í T M É N Y E K K I V I T E L E Z

Részletesebben

Tájékoztató az érettségiző tanulók számára a vizsgák időpontjairól, vizsgaleírásairól, a használható segédeszközökről

Tájékoztató az érettségiző tanulók számára a vizsgák időpontjairól, vizsgaleírásairól, a használható segédeszközökről Tájékoztató az érettségiző tanulók számára a vizsgák időpontjairól, vizsgaleírásairól, a használható segédeszközökről Megjelenés délelőtti vizsgák esetén 7. 30 perc, délután 13.30 perc! 3. A 2016. évi

Részletesebben

JOGI ADATBANK CompLex.hu. Hatalmas adatbázis, hatalmas lehetőségekkel az interneten.

JOGI ADATBANK CompLex.hu. Hatalmas adatbázis, hatalmas lehetőségekkel az interneten. JOGI ADATBANK CompLex.hu Hatalmas adatbázis, hatalmas lehetőségekkel az interneten. BEVEZETŐ Tisztelt Ügyfelünk! Dr. Ződi Zsolt szerkesztőség igazgató A 21. század új kihívásokkal néz szembe. A változások

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ 66. szám Tartalomjegyzék 2012. évi LXIV. törvény A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény, valamint

Részletesebben

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17.

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERV 2011. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. 1 JANKÓ JÁNOS

Részletesebben

PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. a PENTAFON-PENTA Rádió Reklám- és Műsorkészítő, Kiadói Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály

Részletesebben

Az adott tanteremben mindig a felügyelő tanár alakítja ki az ülésrendet.

Az adott tanteremben mindig a felügyelő tanár alakítja ki az ülésrendet. A Magiszteres diákoknak mind az írásbeli, mind a szóbeli vizsgákra ünneplőben kell megjelenni. A személyi igazolványt a vizsgázónak magával kell hoznia az írásbeli a szóbeli érettségire is. Az írásbeli

Részletesebben

Tudnivalók az érettségi vizsgákról 2016.

Tudnivalók az érettségi vizsgákról 2016. Tudnivalók az érettségi vizsgákról 2016. Készült: a többször módosított 100/1997. (VI.13.) Kormányrendelet és az Oktatási Hivatal által kiadott szabályzatok alapján A vizsgakövetelmények tartalma és a

Részletesebben

1. A vizsgaszabályzat hatálya, célja. 1.1 A vizsgaszabályzat célja

1. A vizsgaszabályzat hatálya, célja. 1.1 A vizsgaszabályzat célja Vizsgaszabályzat A Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium tanulmányok alatti vizsgákra vonatkozó vizsgaszabályzata a - javítóvizsgák - különbözeti vizsgák - osztályozó

Részletesebben

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai Célok és feladatok Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása.

Részletesebben

KISS Zsolt SZOBOSZLAI Mihály KOVÁCS András. A civil szféra bevonása a települések fejlesztésének folyamatába Magyarországon

KISS Zsolt SZOBOSZLAI Mihály KOVÁCS András. A civil szféra bevonása a települések fejlesztésének folyamatába Magyarországon KISS Zsolt SZOBOSZLAI Mihály KOVÁCS András A civil szféra bevonása a települések fejlesztésének folyamatába Magyarországon 2 A civil szféra bevonása a települések fejlesztésének folyamatába Magyarországon...

Részletesebben

III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve

III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve III.A Az 1-4. évfolyam részletes helyi tanterve Tartalomjegyzék 1. Az iskola 1-4 évfolyamain tanított tantárgyak, kötelező és szabadon választható tanórai foglalkozások, az előírt tananyag és követelményei...

Részletesebben

Vizsgaszabályzat. a jogosult erdészeti szakszemélyzet továbbképzéséhez és vizsgáztatásához

Vizsgaszabályzat. a jogosult erdészeti szakszemélyzet továbbképzéséhez és vizsgáztatásához Vizsgaszabályzat a jogosult erdészeti szakszemélyzet továbbképzéséhez és vizsgáztatásához Az erdészeti szakszemélyzet és a jogosult erdészeti szakszemélyzet nyilvántartásba vételének és nyilvántartásból

Részletesebben

Bevezető rész. 1. Általános rendelkezések TISZABURA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Bevezető rész. 1. Általános rendelkezések TISZABURA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról EGYSÉGES SZEKEZETBE

Részletesebben

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. NEVELÉSI PROGRAM..5 I.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

A Nemesszalóki Általános Iskola közzétételi listája a 2015/16. tanévre

A Nemesszalóki Általános Iskola közzétételi listája a 2015/16. tanévre A Nemesszalóki Általános Iskola közzétételi listája a 2015/16. tanévre I. Felvételi lehetőségek 1. Iskolánk a kötelező beiskolázási körzetéből melyet az iskola fenntartója határoz meg minden jelentkező

Részletesebben

több időt ad a tanulónak: pl. egy hét. A tanár ezeket is minden esetben ellenőrzi.

több időt ad a tanulónak: pl. egy hét. A tanár ezeket is minden esetben ellenőrzi. Részlet a Német Nemzetiségi Általános Iskola Pedagógiai programjából: XV. AZ OTTHONI (NAPKÖZIS, TANULÓSZOBAI) FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT HÁZI FELADATOK MEGHATÁROZÁSA Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával

Részletesebben

Hivatkozás hagyományos és elektronikus forrásokra

Hivatkozás hagyományos és elektronikus forrásokra Hivatkozás hagyományos és elektronikus forrásokra Fogalmak: Referenciák (hivatkozások): Plagizálás (ollózás, irodalmi lopás) Referencia lista (hivatkozási jegyzék) Bibliográfia (felhasznált irodalom):

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ INTÉZET. Útmutató a szakdolgozat készítéséhez tanító szakon

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ INTÉZET. Útmutató a szakdolgozat készítéséhez tanító szakon NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ INTÉZET Útmutató a szakdolgozat készítéséhez tanító szakon Nyíregyháza 2014 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. A szakdolgozati témák meghirdetésének rendje

Részletesebben

A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL VERSENYKULTÚRA KÖZPONTJÁNAK GVH VKK/2/2009. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL VERSENYKULTÚRA KÖZPONTJÁNAK GVH VKK/2/2009. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL VERSENYKULTÚRA KÖZPONTJÁNAK GVH VKK/2/2009. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Meghatározott versenyjogi és versenypolitikai, illetve piacelméleti, valamint a fogyasztói döntéshozatallal

Részletesebben

A mőszaki menedzser (egyetemi) és mőszaki menedzser/gazdálkodási mérnök (BSc) szakokkal kapcsolatos szakspecifikus tudnivalók

A mőszaki menedzser (egyetemi) és mőszaki menedzser/gazdálkodási mérnök (BSc) szakokkal kapcsolatos szakspecifikus tudnivalók Tervezet v. 0,12 A mőszaki menedzser (egyetemi) és mőszaki menedzser/gazdálkodási mérnök (BSc) szakokkal kapcsolatos szakspecifikus tudnivalók Kovács Zoltán, egyetemi tanár, szakvezetı Pató Gáborné Szőcs

Részletesebben

HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK

HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK HÉTVÉGI HÁZI FELADAT SZABÁLYAI, ISKOLAI DOLGOZATOK SZABÁLYAI AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI 1 Magyar nyelv és irodalom Írásbeli beszámoltatások Rendszeres,

Részletesebben

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41.

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola 8630 HELYI TANTERV Esti gimnázium ÉRVÉNYES: 2011. szeptember 1-től 1 Célok és feladatok A felnőttoktatás 9-12. évfolyamának feladata az általános műveltség kiterjesztése

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5000. Szolnok, Nagy Imre krt. 20. Szerkesztés:

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Sátoraljaújhely FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV 1. kiadás Hatályba léptetve: 2013. október 30. Ellenőrzött példány Nem ellenőrzött

Részletesebben

G i m n á z i u m A 2012/2013. tanév helyi rendje 30/2011.(VI. 7.) NEFMI rendelet és a helyi rendre vonatkozó határozatok alapján

G i m n á z i u m A 2012/2013. tanév helyi rendje 30/2011.(VI. 7.) NEFMI rendelet és a helyi rendre vonatkozó határozatok alapján G i m n á z i u m A 2012/2013. tanév helyi rendje 30/2011.(VI. 7.) NEFMI rendelet és a helyi rendre vonatkozó határozatok alapján I. A tanév, szorgalmi idő Tanév: 2012. szeptember 1-jétől 2013. augusztus

Részletesebben

MÉDIAISMERET SZABÓ ERVIN Könyvtár

MÉDIAISMERET SZABÓ ERVIN Könyvtár MÉDIAISMERET SZABÓ ERVIN Könyvtár A szülő csoport minden helyszínen 3 különböző részből áll. 1. Négy tematikus előadást, illetve beszélgetést tervezünk, ami mindenki számára nyitott. Ezek a média és a

Részletesebben

egyéni esélyegyenlőségi tanácsadás, valamint esélyegyenlőséget támogató rendezvények szervezése

egyéni esélyegyenlőségi tanácsadás, valamint esélyegyenlőséget támogató rendezvények szervezése BME HSZI HALLGATÓI SZOLGÁLTATÁSI IGAZGATÓSÁG A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen a hallgatók szakmai és emberi támogatását a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság (HSZI) legtöbb munkatársat

Részletesebben

1/2015. (II. 15.) országos szabályrendelet a Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadója szervezetéről és működéséről

1/2015. (II. 15.) országos szabályrendelet a Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadója szervezetéről és működéséről 1/2015. (II. 15.) országos szabályrendelet a Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadója szervezetéről és működéséről A Magyarországi Evangélikus Egyház az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII.

Részletesebben

Francia C2 1 1 032 nyelvi programkövetelmény

Francia C2 1 1 032 nyelvi programkövetelmény Francia C2 1 1 032 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Nyíregyházi Főiskola A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

A Hunyadi János Általános Iskola Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium 2011-2012 évi érettségi vizsgaszabályzata

A Hunyadi János Általános Iskola Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium 2011-2012 évi érettségi vizsgaszabályzata A Hunyadi János Általános Iskola Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium 20112012 évi érettségi vizsgaszabályzata 1. A vizsgaszabályzat célja, hatálya Vizsgaszabályzatunk célja a 100/1997. (VI.13.) Korm.

Részletesebben

A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli Emelt szinten: írásbeli és szóbeli A magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga célja

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Rumi Rajki István ÁMK Általános Iskolája

Különös Közzétételi Lista Rumi Rajki István ÁMK Általános Iskolája Különös Közzétételi Lista Rumi Rajki István ÁMK Általános Iskolája 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító Sorszám Szakképzettsége

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁTÉKSZIGET Óvoda Szombathely, Győzelem u. 1/a MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Geositsné Gerencsér Lucia óvodavezető Fodor Imréné minőségügyi megbízott Minőségfejlesztési Kézikönyv Változat: 3 1.

Részletesebben

969-41/79. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTER-HELYETTESÉNEK 7/ 1979. számú INTÉZKEDÉSE

969-41/79. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTER-HELYETTESÉNEK 7/ 1979. számú INTÉZKEDÉSE BELÜ G Y MlNIS Z T É R IUM10-27/7/1979 SZÍGORÚA N TITKOS!Ksz: 969-41/79 Minősítés megszűnt az 1995. év: t v 28. -ára figyelemmel A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTER-HELYETTESÉNEK 7/ 1979. számú INTÉZKEDÉSE

Részletesebben

A BUDAPEST II. KERÜLETI MÓRICZ ZSIGMOND GIMNÁZIUM BEJÖVŐ OSZTÁLYAINAK FELVÉTELI ELJÁRÁSÁRÓL ISKOLÁNK OM KÓDJA: 037775

A BUDAPEST II. KERÜLETI MÓRICZ ZSIGMOND GIMNÁZIUM BEJÖVŐ OSZTÁLYAINAK FELVÉTELI ELJÁRÁSÁRÓL ISKOLÁNK OM KÓDJA: 037775 TÁJÉKOZTATÓ A BUDAPEST II. KERÜLETI MÓRICZ ZSIGMOND GIMNÁZIUM BEJÖVŐ OSZTÁLYAINAK FELVÉTELI ELJÁRÁSÁRÓL ISKOLÁNK OM KÓDJA: 037775 A Budapest II. Kerületi Móricz Zsigmond Gimnázium a 2016/2017-es tanévben

Részletesebben

2014/35. SZÁM TARTALOM

2014/35. SZÁM TARTALOM 2014/35. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 68/2014. (VII. 24. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt.-nél foglalkoztatott munkavállalók vasúti járművezetői tanúsítványával kapcsolatos

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV Jogszabályi alapja 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) bekezdés. Az iskola neve: Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Az iskola címe: 8300

Részletesebben

FT Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről

FT Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről FT Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről Az Ajánlásoknak való megfelelés szintje A 1.1.1 Az igazgatóság / igazgatótanács gondoskodott arról, hogy a részvényesek

Részletesebben

A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012.

A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012. A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012. 1 A IMIP véleményezése, elfogadása 1. Az IMIP-ot iskola diákönkormányzata megismerte, véleményezte, elfogadásra javasolja.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2013. április 22-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

Sulokné Anwar Zsuzsanna HOL TART MAGYARORSZÁG AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMHOZ VEZETŐ ÚTON?

Sulokné Anwar Zsuzsanna HOL TART MAGYARORSZÁG AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMHOZ VEZETŐ ÚTON? Sulokné Anwar Zsuzsanna HOL TART MAGYARORSZÁG AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMHOZ VEZETŐ ÚTON? JÖVŐKUTATÁSI KUTATÓKÖZPONT Témavezető: Kovács Géza DSc Professor Emeritus Bíráló Bizottság névsora: Sulokné Anwar

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK)

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2014/2015. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) Gyöngyös 2014. január 6. 1. FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSBEN MEGHIRDETÉSRE KERÜLŐ SZAKOK A képzési

Részletesebben