J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63."

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 17-én órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út képviselő-testületi tag: Szerna Csaba Bárdos Pál képviselő Csontos Mihály képviselő Gyurkó Zsuzsanna képviselő Horváth László képviselő Tímár László képviselő Veres Zoltán al Tanácskozási joggal jelenlévő meghívottak: Budai Tiborné CKÖ elnök Dr.Herczeg Tibor címzetes főjegyző - - jegyzőkönyvvezető: Dr.Herczeg Tibor címzetes főjegyző Szerna Csaba köszöntötte a képviselő-testület tagjait, a CKÖ elnökét. Megállapította, hogy a képviselő-testület valamennyi tagja jelen van, a képviselő-testület határozatképes. Javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban feltüntetett napirendi javaslat alapján határozza meg az ülés napirendjét. A képviselő-testület egyhangú (7 igen) szavazattal elfogadta az ülés napirendjét: N A P I R E N D : Napirend sorszáma Napirend tárgya Előterjesztő Előterjesztés módja 1. Az önkormányzat évi költségvetési koncepciója. Szerna Csaba írásban 2. Tájékoztatás az önkormányzat évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről. Szerna Csaba írásban

2 3. A helyi adókról szóló 13/1998.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosítása. Szerna Csaba írásban évi közszolgáltatási díjak, étkezési térítési díjak és bérleti díjak megállapítása. Szerna Csaba írásban 5. A Napközi Otthonos Óvoda minőségirányítási programja értékelésének fenntartói jóváhagyása. Szerna Csaba írásban 6. Aktuális feladatok Szerna Csaba 7. Átmeneti segély iránti kérelmek elbírálása- zárt ülés Szerna Csaba 8. Indítványok, javaslatok: Szerna Csaba szóban szóban szóban NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA I. N A P I R E N D Tárgy: Az önkormányzat évi költségvetési koncepciója. Előadó: Szerna Csaba A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés alapján tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek hangzottak el. Horváth László képviselő kérdezte, hogy a bevételeknél feltüntetett pénzmaradvány, a kiadási oldalon hol található. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy a várható pénzmaradvány a dologi kiadásokra, a évi közfoglalkoztatás saját költségeire illetve felhalmozási kiadásokra került tervezésre. A kiadások között pénzmaradvány nem szerepelhet, hiszen az egy bevételi forrás. Ha az önkormányzat nem rendelkezne pénzmaradvánnyal, előfordulhatna, hogy az önkormányzat költségvetése forráshiányos lenne. A évi koncepció, a rendelkezésre álló adatok ismeretében, a tervezett saját bevételek teljesülése esetén megállapítható, hogy Serényfalva önkormányzatának évben sem lesznek működési, pénzügyi gondjai. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (7 igen) szavazással, az alábbi határozatot hozta: 2

3 1 0 5 / ( X I I ) s z á mú K ép v i s e l ő - t es t ü l e t i h a t á r o z a t Tárgy: Az önkormányzat évi költségvetési koncepciója. Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi koncepcióját a jkv. melléklete szerint elfogadja. Felelős:, jegyző Határidő: értelemszerűen II. N A P I R E N D Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről. Előadó: Szerna Csaba A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés alapján tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek hangzottak el. Bárdos Pál képviselő kérdezte, hogy az ÉszakMagyar Téglapipari Zrt-től valóban kevesebb iparűzési adó bevétel teljesülése várható-e. Kérdezte, hogy mi az oka annak, hogy a Serényfalvai Sport Egyesület részére kisebb összegű a pénzeszközátadás a tervezettnél. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy ahogyan az első félévi beszámoló előterjesztésében is jelezte, hogy a évi adóbevalláshoz képest, mintegy 5 M Ft-tal csökken a Zrt. által évben befizetett adó nagysága. Sajnos a gazdasági válság hatása, egyértelműen jelentkezik az adózónál. A Serényfalvai Sport Egyesület egyedüli fenntartója az önkormányzat. Az éves költségvetési rendeletben jóváhagyott 2.5 M Ft-os keretből, csak a tényleges működéshez szükséges pénzeszköz átadására került sor. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (7 igen) szavazással, az alábbi határozatot hozta: / ( X I I ) s z á mú K ép v i s e l ő - t es t ü l e t i h a t á r o z a t Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről. Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi gazdálkodásának első I-III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatást, beszámolót a jkv. melléklete szerint elfogadja. Felelős:, jegyző Határidő: értelemszerűen 3

4 III. N A P I R E N D Tárgy: A helyi adókról szóló 13/1998.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosítása. Előadó: Szerna Csaba A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés alapján tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek hangzottak el. Horváth László képviselő kérdezte, hogy az építményadó jelentős emelése, nem fog-e fizetési nehézséget okozni a legnagyobb adózónak az ÉszakMagyar Téglapipari Zrtnek. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy az építményadó az az adónem, amely a jelenlegi helyi szabályozás szerint a legobjektívebb, hiszen nem függ mástól mint az építmények területétől és az ahhoz társított adómértéktől. Az ÉszakMagyar Téglapipari Zrt. eddig még mindig eleget tett ezen adónemből adódó fizetési kötelezettségének. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (7 igen) szavazással, az alábbi rendeletet alkotta: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (XII. 24.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 13/1998.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról. Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990.évi C.tv.1..(1). bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján; az egyes gazdasági- és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló évi XC. törvény 24. -ában foglalt rendelkezésekre tekintettel a helyi adókról szóló 11/2001. (IV.10.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) a módosítását az alábbiak szerin rendeli el: 1. (1) Hatályát vesztik a Rendelet ai. (2) A rendelet 16. (2). bek-e helyébe a következő rendelkezés lép: Az adó mértéke: Ft/m 2 2. (1) Jelen rendelet január 1-vel lép hatályba. (2) A 12/2009. (XII.23.) önkormányzati rendelet december 31-ével hatályát veszti. Szerna Csaba sk. Dr. Herczeg Tibor sk. jegyző címzetes főjegyző 4

5 Kihirdetve: Serényfalva, december 24. Dr. Herczeg Tibor sk. jegyző címzetes főjegyző IV. N A P I R E N D Tárgy: évi közszolgáltatási díjak, étkezési térítési díjak és bérleti díjak megállapítása. Előadó: Szerna Csaba A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés alapján tárgyalta a napirendet. a.) Gyermek étkeztetés (gyermekek napközbeni ellátása óvodai-, napközis étkeztetés), közétkeztetés évre érvényes normáinak, térítési díjainak megállapítása. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek hangzottak el. Horváth László képviselő felvetette, hogy az óvodai konyhai dolgozók térítési díja majdnem annyi, mint a vendégétkezőké. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy az óvodai konyhai dolgozók térítési díja napi háromszori étkezést (tízórai, ebéd, uzsonna) foglal magában. Valamennyi felnőtt étkeztetés ebédjének a térítési díja ugyanannyi, ahogyan az a határozati javaslatból egyértelműen megállapítható. A vendégebéd rezsi költségeket is tartalmaz. Elmondta, hogy évhez képest csekély az emelés mértéke, mely miatt előfordulhat, hogy 2011-ben, évközben felül kell vizsgálni az étkezési térítési díjakat. Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdések, észrevételek nem hangzottak el. A képviselők az előterjesztésben szereplő díjmértékekkel egyetértettek. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (7 igen) szavazással, az alábbi határozatot hozta: / ( X I I ) s z á mú K ép v i s e l ő - t es t ü l e t i h a t á r o z a t Tárgy: Serényfalva községi Önkormányzat által fenntartott Óvodai Konyha által biztosított, gyermek- alkalmazotti- és vendégétkeztetés nyersanyagnormáinak, térítési díjainak évi megállapítása. 1./ Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, az Önkormányzat által fenntartott Óvodai Konyha által biztosított gyermek- és alkalmazotti étkeztetésre vonatkozó nyersanyagnormát az alábbiak szerint határozza meg, január 1-i hatállyal: 5

6 a.) Óvodai, konyhai alkalmazottak étkezésének napi nyersanyag normája 416 Ft, melyből: tízórai: 58 Ft ebéd: 308 Ft, uzsonna 50 Ft, mely összegek az áfát nem tartalmazzák. Az alkalmazottak térítési díja: 416 Ft, mely összeg az áfát nem tartalmazza. b.) Egyéb alkalmazottak részétkezésének napi nyersanyag normája 308 Ft, melyből: ebéd: 308 Ft. Az alkalmazottak részétkezésének térítési díja: 308 Ft, mely összeg az áfát nem tartalmazza. c.) Óvodai gyermek étkeztetés napi nyersanyag normája 270 Ft, melyből: tízórai: 60 Ft ebéd: 160 Ft uzsonna 50 Ft, mely összegek az áfát nem tartalmazzák. d.) Iskolai napközis étkeztetés napi nyersanyag normája 320 Ft, melyből: tízórai: 50 Ft ebéd: 232 Ft uzsonna 38 Ft, mely összegek az áfát nem tartalmazzák. e.) Iskolai menzai étkeztetés napi nyersanyag normája 232 Ft, mely összeg az áfát nem tartalmazza. f.) Szociális étkeztetés napi nyersanyag normája 60. év alatti étkezők esetében 308 Ft, melyből: ebéd: 308 Ft, mely összeg az áfát nem tartalmazza. g.) Szociális étkeztetés napi nyersanyag normája 60. év feletti étkezők esetében 304 Ft, melyből: ebéd: 304 Ft, mely összeg az áfát nem tartalmazza. h.) Az önkormányzatnál, illetve az önkormányzati intézményeknél alkalmazási jogviszonyban nem állók (vendég étkezők) térítési díja: 448.-Ft/nap, mely összeg az áfát nem tartalmazza. Az étkeztetést biztosító óvodai konyha élelmezésvezetőjének értesítéséről a jegyző gondoskodjon. Felelős: jegyző, élelmezésvezető Határidő: értelemszerűen A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (7 igen) szavazással, az alábbi rendeletet alkotta: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010. (XII. 24.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 11/2000. (V. 05.) önkormányzati rendeletének módosításáról Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az évi XXXI. törvény 147. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 6

7 11/2000.(V.05.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) módosítását az alábbiak szerint rendeli el: 1. A Rendelet 12.. (2) bekezdésével helyébe a következő rendelkezések lépnek: A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetések Intézményi térítési díjai: a.) Napközi otthonos óvodában: Ft/nap; b.) Napközi otthonos étkeztetés: Ft/nap; c.) Iskolai menzai étkeztetés Ft/nap 2. (1) Jelen rendelet január 1-jével lép hatályba. (2) Az önkormányzat Képviselő-testületének 10/2009. (XII. 23.) önkormányzati rendelete; a 11/2000.(V.05.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete december 31. napján hatályát veszti. Szerna Csaba sk. Kihirdetve: Serényfalva, december 24. Dr. Herczeg Tibor sk. jegyző címzetes főjegyző Dr. Herczeg Tibor sk. jegyző címzetes főjegyző b.) Az önkormányzat által fenntartott intézményeknél alkalmazottak természetbeni-, béren kívüli juttatásának évi megállapításához költségvetési fedezet biztosítása. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (7 igen) szavazással, az alábbi határozatot hozta: / ( X I I ) s z á mú K ép v i s e l ő - t es t ü l e t i h a t á r o z a t Tárgy: Serényfalva községi Önkormányzat által fenntartott intézményeknél alkalmazottak természetbeni-, béren kívüli juttatásának évi megállapításához költségvetési fedezet biztosítása. 1/ Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetési rendeletében a Ktv. hatálya alá tartozó munkavállalók kivételével - a munkáltatók által természetben nyújtott étkezéshez az Szja tv. hatályos rendelkezéseire figyelemmel, béren kívüli juttatásként Ft/hó/fő összeget, biztosít az igénybevevő munkavállalók részére, január 1-jétől kezdődő adóévben. A béren kívüli juttatást az Szja tv. szerinti kifizetői adó terheli. 7

8 A munkáltatói jogkör gyakorlói és az étkeztetést biztosító óvodai konyha élelmezésvezetőjének értesítéséről a jegyző gondoskodjon. Felelős: jegyző, élelmezésvezető Határidő: értelemszerűen c.) A évi települési szilárd kommunális hulladékgyűjtési-, szállítási- és ártalmatlanítási díjának megállapítása. Rendeletmódosítás. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek hangzottak el: Horváth László képviselő felvetette, hogy a Pogony-pusztán a családosok és a konténeres szállítást igénybevevők által fizetendő díj között alig van különbség. Szerna Csaba elmondta, hogy az előző évhez képest a két díjtípus között az arány változatlan. A település valamennyi háztartásától, az önkormányzat továbbra is 1 havi szolgáltatási díjat átvállal. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (7 igen) szavazással, az alábbi rendeletet alkotta: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2010.(XII.24.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról szóló 11/2003. (XI.7.) önkormányzati rendeletének módosításáról Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. tv ában kapott felhatalmazás alapján a települési szilárd kommunális hulladék gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról szóló 3/2004.(II.12.) rendeletének (továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbiakat rendeli el: 1. A 4. (3). bekezdésének második mondata helyébe A településen biztosított szilárd kommunális hulladékgyűjtés közszolgáltatási díja 110 l űrtartalmú hulladékgyűjtő edényt egységként tekintve, hetenkénti egyszeri ürítéssel: 350.-Ft + áfa. A képviselő-testület a lakosság részére az alábbi díjkedvezményeket biztosítja, a fizetendő díjak vonatkozásában: a.) a szolgáltatást igénybevevők havonta Ft+ áfa, aa.) egyedülélők által fizetendő díj havonta: 736 Ft + áfa összeget fizetnek; b.) Pogonyi-pusztán élők által fizetendő díj havonta (a konténeres szállítás miatt): 744 Ft + áfa; ba.) Pogonyi-pusztán lakó egyedülélők által fizetendő díj havonta 684 Ft+ áfa. az alábbi rendelkezéslép: A településen biztosított szilárd kommunális hulladékgyűjtés közszolgáltatási díja 110 l űrtartalmú hulladékgyűjtő edényt egységként tekintve, hetenkénti egyszeri ürítéssel: Ft + áfa. A képviselő-testület a lakosság részére az alábbi díjkedvezményeket biztosítja, a fizetendő díjak vonatkozásában: 8

9 a.) a szolgáltatást igénybevevők havonta Ft+ áfa, aa.) egyedülélők által fizetendő díj havonta: 800 Ft + áfa összeget fizetnek; b.) Pogonyi-pusztán élők által fizetendő díj havonta (a konténeres szállítás miatt): 800 Ft + áfa; ba.) Pogonyi-pusztán lakó egyedülélők által fizetendő díj havonta 720 Ft+ áfa. A bekezdésben foglalt egyéb rendelkezések változatlanul hatályban maradnak. 2. (1) Jelen rendelet január 1-vel lép hatályba. (2) Az önkormányzat képviselő-testületének 11/2009.(XII.23.) önkormányzati rendelete, december 31. napjával hatályát veszti Szerna Csaba sk. Kihirdetve: Serényfalva, december 24. Dr. Herczeg Tibor sk. jegyző címzetes főjegyző Dr. Herczeg Tibor sk. jegyző címzetes főjegyző c.) Önkormányzati tulajdonú, lakás- és nem lakáscélú ingatlanok, helyiségek évi bérleti díjának megállapítása. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (7 igen) szavazással, az alábbi határozatokat hozta: 10 9/ ( XI I. 17. ) s z á mú K ép v i s e l ő -t e s t ü l et i H a t á r o z a t : Tárgy: A Kossuth u.125. sz. alatti ingatlan után évre fizetendő bérleti díj megállapítása. Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a 43/2000. (V.5.) számú határozata alapján bérleti jogviszony keretei között, üzlethelyiség célra hasznosított, a Serényfalva, Kossuth u.125. számú ingatlanra megállapított bérleti díjat, január 1-jétől Ft/hó összegben állapítja meg. Felelős: jegyző Határidő: értelemszerűen 9

10 11 0/ ( XI I. 17. ) s z á mú K ép v i s e l ő -t e s t ü l et i H a t á r o z a t : Tárgy: A Dezselán Patika Bt. által fizetendő bérleti díj megállapítása. Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 81/1997. (10.03.) számú határozata alapján a Dezselán Patika Bt-vel létrejött bérleti jogviszony keretei között, a Kossuth u. 64. szám alatti ingatlanban található helyiségre vonatkozó bérleti díjat évre 6000 Ft/hó, a rezsiköltségekhez való hozzájárulás mértékét Ft/hó összegben állapítja meg január 1-től. A bérleti szerződés értelemszerű módosítása a jegyző feladata. Felelős: jegyző Határidő: 2009.dec.31-ig 11 1/ ( XI I. 17. ) s z á mú K ép v i s e l ő -t e s t ü l et i H a t á r o z a t : Tárgy: A Serényfalva Béke u.11 sz. alatti ingatlan után, évre fizetendő bérleti díj megállapítása. Serényfalva községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Süveges-Győrfi Miklósné bérlő által, a Serényfalva Béke u.11. szám alatti ingatlanért fizetendő bérleti díj összegét, január 1-jétől Ft/hó összegben állapítja meg. A bérleti szerződés értelemszerű módosítása a jegyző feladata. Felelős: jegyző Határidő: 2009.dec.31-ig 11 2/ ( X I ) s z. Kép v i s el ő -t es t ü l et i H a t á r o z a t : Tárgy: Serényfalva, Kossuth u.83. sz. alatti ingatlan bérleti jogviszony keretei között történő hasznosítása, évre bérleti díj megállapítása. Serényfalva községi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő, Serényfalva Kossuth u.83. sz. alatti ingatlan 99/2009.(XI.27.) határozat alapján létrejött bérleti jogviszonyát január 1- vel; 1 év időtartamra, meghosszabbítja. A bérleti jogviszony egyéb feltételei változatlanul hatályban maradnak. A bérleti díj összege: Ft/hó. Felelős:, jegyző Határidő: dec. 31-ig. 11 3/ ( XI I. 17. ) s z á mú K ép v i s e l ő -t e s t ü l et i H a t á r o z a t : Tárgy: A Petőfi u.3. sz. alatti ingatlan után évre fizetendő bérleti díj megállapítása. Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, bérleti jogviszony keretei között, Összefogás Rehabilitációs Nonprofit Közhasznú Kft. bérlő 10

11 részére, telephely célra hasznosított, a Serényfalva, Petőfi u.3. számú ingatlanra megállapított bérleti díjat, január 1-jétől Ft/hó összegben állapítja meg. Bérlő változatlan feltételek között viseli az ingatlan fenntartásával, üzemelésével teljes rezsi- és közműköltségeket. Felelős: jegyző Határidő: értelemszerűen Szerna Csaba javasolta az önkormányzati tulajdonban lévő mikrobusz nem falugondnoki alaptevékenységhez kapcsolódó - igénybe vétele esetén a évtől változatlan 60 Ft+áfa/km díj megemelését 80 Ft+áfa/km összegre. A képviselő-testület az előterjesztéssel egyetértett és egyhangú (7 igen) szavazással, az alábbi rendeletet alkotta: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010.(XII.24.) önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról szóló 5/2000.(I.28) önkormányzati rendelet módosításáról Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv (4). bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a tanyagondnoki szolgálatról szóló 5/2000.(I.28.) rendeletének (továbbiakban: Rendelet) módosításáról, az alábbiakat rendeli el: A Rendelet 4.. (3) bekezdésével helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A 3..1.bek.a. pontjában meghatározott teljes térítéses szolgáltatás díja 80 Ft+áfa/km. 2. (3) Jelen rendelet január 1-jével lép hatályba. (4) Az önkormányzat Képviselő-testületének 12/2002.(XII.20.) önkormányzati rendelete december 31. napján hatályát veszti. Szerna Csaba sk. Kihirdetve: Serényfalva, december 24. Dr. Herczeg Tibor sk. jegyző címzetes főjegyző Dr. Herczeg Tibor sk. jegyző címzetes főjegyző 11

12 V. N A P I R E N D Tárgy: A Napközi Otthonos Óvoda minőségirányítási programja értékelésének fenntartói jóváhagyása. Előadó: Szerna Csaba A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés alapján tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek nem hangzottak el. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (7 igen) szavazással, az alábbi határozatot hozta: 11 4/ ( XI I. 17. ) s z á mú K ép v i s e l ő -t e s t ü l et i H a t á r o z a t : Tárgy: A Napközi Otthonos Óvoda minőségirányítási programja értékelésének fenntartói jóváhagyása. Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a serényfalvai Napközi Otthonos Óvoda minőségirányítási programja értékelését jóváhagyja. Felelős:, intézményvezető Határidő: értelemszerűen VI. N A P I R E N D Tárgy: Aktuális feladatok Előadó: Szerna Csaba 1. Polgármester helyettesítésének rendje az Ózd Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsában. Szerna Csaba akadályoztatása esetére, helyettesítőként az Ózd Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsában, Veres Zoltán al személyére tett javaslatot. A javaslattal a képviselő-testület egyhangúlag egyetértett. A szavazásban az al érintettsége miatt nem vett részt. A képviselő-testület egyhangú (6 igen) szavazással, az alábbi határozatot hozta: 12

13 11 5/ ( XI I. 17. ) s z á mú K ép v i s e l ő -t e s t ü l et i H a t á r o z a t : Tárgy: Polgármester helyettesítésének rendje az Ózd Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsában. Serényfalva Önkormányzatának Képviselő-testülete a akadályoztatása esetén az Ózd Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsában a helyettesítésével Veres Zoltán alt bízza meg. Felelős:, al Határidő: értelemszerűen 2. Javaslat ajánlattételi felhívás jóváhagyására, az ÉMOP /B azonosítószámú pályázati támogatásból megvalósuló Serényfalva belterületi utak felújítása fejlesztés, közbeszerzési eljárásában. A képviselő-testület a jegyzőkönyv melléklete szerint megismerte a az ÉMOP /B azonosítószámú pályázati támogatásból megvalósuló Serényfalva belterületi utak felújítása fejlesztés, közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását. A képviselő-testület egyhangú (7 igen) szavazással, az alábbi határozatot hozta: 11 6/ ( XI I. 17.) s z á mú K ép v i s e l ő -t e s t ü l et i H a t á r o z a t : Tárgy: Ajánlattételi felhívás jóváhagyására, az ÉMOP /B azonosítószámú pályázati támogatásból megvalósuló Serényfalva belterületi utak felújítása fejlesztés, közbeszerzési eljárásában. Serényfalva Önkormányzatának Képviselő-testülete, a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja az ÉMOP /B azonosítószámú pályázati támogatásból megvalósuló Serényfalva belterületi utak felújítása fejlesztés közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását. Felelős:, al Határidő: értelemszerűen Indítványok, javaslatok Horváth László képviselő felvetette, hogy december 11-én a Napközi Otthonos Óvoda zárva volt, holott az munkanap volt. Ez több szülőnek gondot okozott. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy a nevelési-oktatási intézmények egy nevelési- tanítási évben 5 tanítás nélküli munkanappal rendelkeznek, melyek felhasználásáról az éves munkatervükben rendelkezniük kell; ezekről a szülőket tájékoztatniuk kell. Előfordulhat, hogy ez a tájékoztatás szülői értekezleten megtörtént, de nem tudott róla minden szülő, vagy elfelejtették; mint ahogy az is, hogy arra nem is került sor. 13

14 Szerna Csaba elmondta, hogy a kérdést a mb. óvodavezetővel tisztázza. Vélhetően túl sok szülőnek nem okozott problémát a zárvatartás. Mivel más indítvány, javaslat nem volt, ezt követően a a képviselő-testület ülését bezárta. k. m. f. Szerna Csaba Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző 14

15 Borsod-Abaúj-Zemplén megye SERÉNYFALVA község T Á R G Y S O R O Z A T : Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010.december 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének: a./ jegyzőkönyve, b./ tárgysorozata, c./ határozata: 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112, 113; 114; 115; 116 d./ rendelete: 8; 9; 10; 11 Napiren d sorszáma Napirend tárgya Előterjesztő Előterjesz tés módja 1. Az önkormányzat évi költségvetési koncepciója. Szerna Csaba írásban 2. Tájékoztatás az önkormányzat évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről. Szerna Csaba írásban 3. A helyi adókról szóló 13/1998.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosítása. Szerna Csaba írásban évi közszolgáltatási díjak, étkezési térítési díjak és bérleti díjak megállapítása. Szerna Csaba írásban 5. A Napközi Otthonos Óvoda minőségirányítási programja értékelésének fenntartói jóváhagyása. Szerna Csaba írásban 6. Aktuális feladatok Szerna Csaba 7. Átmeneti segély iránti kérelmek elbírálása- zárt ülés Szerna Csaba 8. Indítványok, javaslatok: Szerna Csaba szóban szóban szóban Serényfalva, december 22. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

16 E L ŐTERJE SZ T ÉS Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 17-i nyílt ülésére. =================================================================== IKT. SZ: /2010. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB I. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat évi költségvetési koncepciója. Előterjesztő: Előterjesztést készítette: Szerna Csaba Dr. Herczeg Tibor címzetes főjegyző Paizsné Ablonczy Emőke főelőadó Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat 2. sz. Költségvetési koncepció Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. tv. rendelkezése alapján az önkormányzat az éves költségvetést megelőzően, a következő évre vonatkozóan költségvetési koncepciót köteles készíteni. A koncepciót a jegyző készíti el, és a terjeszti a képviselő-testület elé, a 70. -ban előírt határidőre. (A választás évében december 15.) A koncepció összeállítására vonatkozó részletes tartalmi és szerkezeti előírásokat a 292/2009. (XII. 19.) kormányrendelet tartalmazza: 35. (1) A helyi önkormányzat költségvetési koncepcióját a helyben képződő tervévi bevételek, valamint az ismert kötelezettségek, továbbá a tervévre vonatkozó költségvetési törvényjavaslat figyelembevételével állítja össze. (2) A költségvetési koncepció összeállítása előtt a jegyző - a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési szerveinek tekintetében a helyi kisebbségi önkormányzat elnökével - áttekinti a költségvetési szervek következő költségvetési évre vonatkozó feladatait, az önkormányzat bevételi forrásait. A költségvetési koncepciót a terjeszti a képviselő-testület elé. A koncepció a következő évi szakmai feladatok és célok számba vételével és a Kormány által T/1498. számon előterjesztett törvényjavaslat iránymutatásainak figyelembevételével készült. A kormány törvényjavaslatának főbb jellemzői a törvényjavaslat indoklása szerint A magyar gazdaságot globálisan áttekintve 2011-ben a világgazdasági válság negatív hatásainak kifutása, a kormányzat új, növekedésorientált gazdaságpolitikája, a megelőző időszaknál kedvezőbb tendenciák alakítják majd.

17 A Kormány gazdaságpolitikájának középpontjában a gazdaság növekedésének beindítása és a foglalkoztatás bővítése áll, a költségvetés stabilitásának megtartása mellett. A gazdaságpolitika kiemelt célja az, hogy 10 éven belül egymillió új munkahely jöjjön létre. Ezt megalapozandó, adópolitikai, az üzleti környezet fejlesztésére, a keresletorientáltabb oktatás működtetésére vonatkozó intézkedések kerülnek bevezetésre. Ezen intézkedések hosszabb-rövidebb átfutási időt igényelnek, minek következtében a foglalkoztatás bővítésének területén igazán érdemi változások 2012-től várhatók. Az államigazgatás hatékonyságnövelésének szükségessége, valamint a költségvetési fegyelem betartása azt vonja maga után, hogy a foglalkoztatottság bővülése teljes egészében a vállalkozási szektorban valósuljon meg. A kedvezőbbé váló külső és belső feltételek között a gazdaság már 2011-ben dinamikusabbá válik, a GDP növekedése elérheti a 3 %-ot. Ebben meghatározó szerephez jut a lakossági és vállalati fogyasztás és beruházás is. A háztartások fogyasztásában 2,6 %-os növekedés várható. E mögött a személyi jövedelemadó egykulcsossá alakítása, a családi adókedvezmények és a foglalkoztatottak növekvő száma áll. Közel 7 %-os növekedés várható a nemzetgazdasági beruházások területén is, ami legfőképpen a kis- és közép vállalkozói szektorban lesz érezhető hatású. A Kormány további célja, a kormányzati szektor méretének és hiányának egyidejű és folyamatos csökkentése, a jövedelemcentralizáció mértékének redukálása valamint a közpénzek mainál hatékonyabb és a magánérdekkel szemben a közérdeket szolgáló felhasználása, a pazarlás megszüntetése, az állam által nyújtott szolgáltatások magasabb színvonalának biztosítása, az igazságos közteherviselés és az esélyteremtő, szolidáris szociálpolitika. Az infláció üteme a felvázolt intézkedések következtében 2011 évben 3,5 % körülire csökkenhet. A törvényjavaslat konkrét elemei A foglalkoztatás és a gazdaságélénkítés meghatározott programjában az alábbi kormányzati intézkedések jelentik a fő irányvonalat: A részmunkaidős foglalkoztatás támogatásának jegyében az a munkáltató, aki 8 óra helyett kétszer 4 órában alkalmaz nőket, Tb-járulék kedvezményben részesül, 27 százalék helyett 20 százalékot fizet. Bevezetésre kerül az egykulcsos adórendszer, melyben minden bérjövedelem annak nagyságától függetlenül egységesen 16 %-os kulccsal adózik. Ezzel egy időben csökken az adójóváírás, ami a bérjövedelem 16%-a, de legfeljebb Ft lesz amennyiben a magánszemély jövedelme nem haladja meg az évi 2 millió 750 ezer forintot. Ezt követően az adójóváírás 12 %-al fut ki 3 millió 960 ezer forintos jövedelemnél. A szuperbruttósítás intézménye 2011-ben nem változik, de 2012-től két lépcsőben kivezetésre kerül. A családi adókedvezmény rendszere új fogalomként jelenik meg az adózási rendszerben. Az egy és két gyermekes házastársak havonta és gyermekenként forinttal csökkenthetik az összevont adó alapját, míg a három vagy több gyermeket nevelők esetében ez az összeg forintot jelent. Ugyanazon eltartott után a családi adókedvezmény egyszeresen vehető igénybe, de a házastárssal, élettárssal megosztható évtől jelentősen átalakul a nem pénzbeli, illetőleg a béren kívüli juttatások adózása. Általános szabályként a juttatás értéke 1,19-szerese után 16%-os mértékű adót kell fizetni, és ezen juttatások járulékmentesek lesznek. Ezek közé tartozik majd az üdülési csekk, az ingyenes vagy kedvezményes internethasználat valamint az új juttatási formaként megjelenő megújuló kártya-számlára utalt támogatás is.

18 A közfoglalkoztatás eddigi rendszerét megalapozottabb, az értékteremtő munkát elismerő, egyszerűbben áttekinthető és finanszírozható Nemzeti Közfoglalkoztatási Program váltja fel. Ennek keretében megszűnik az önkormányzati közcélú foglalkoztatás és a munkaügyi központok döntéskörébe kerülve a kis és közepes vállalkozások is bevonásra kerülnek. A támogatások csak abban az esetben kerülnek folyósításra, ha a foglalkoztatás értékteremtő, költségigénye megalapozott, garantálja, hogy bővül a munkahelyek száma. A munkanélküliek kizárólag a munkaerő-piaci szervezet közvetítésével kerülhetnek a közfoglalkoztatási rendszerbe. A munkaképes, de munkával nem rendelkezők bérpótló járandóságot kapnak. A közfoglalkoztatási programokban uniós források is mozgósításra kerülnek, illetve a Munkaerőpiaci Alapból is jut forrás a finanszírozásra. A magánnyugdíjpénztári tagdíjbefizetések 2011 teljes évében felfüggesztésre kerülnek, ezzel egyidejűleg megszűnik a pályakezdők kötelező pénztári tagsága és lehetőség nyílik a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépésre. A költségvetési törvényjavaslatban megfogalmazásra került az állami bürokrácia csökkentése, ezáltal a költségek mérséklése mintegy 5 %-os mértékben. Ennek fényében az alábbi intézkedések beépítésére került sor, a jelenleg ismert törvényjavaslatok szerint: Jutalom nem tervezhető Cafetéria juttatás legfeljebb 200 ezer Ft/fő összeggel tervezhető A jubileumi jutalom előirányzata csökkentésre került A külső személyi juttatásokat minimális mértékre kell csökkenteni, felül kell vizsgálni a megbízási szerződéseket. Az állományba nem tartozók juttatásai 20-%-kal csökkentésre kerültek. A dologi kiadásokban 5 %-os megtakarítás érvényesül. Szellemi tevékenység végzésére előirányzat csak indokolt esetben tervezhető. A párhuzamos feladatellátás elkerülése érdekében nem szerepelhet olyan új, induló feladat, mely tisztán hazai forrásból finanszírozandó, illetve melyeket az Európai Unió költségvetése is támogat. Ugyanez vonatkozik a beruházásokra is. A költségtakarékos költségvetési gazdálkodás indokolttá teszi, hogy az állam minden szerve törekedjen az indokolatlan kiszervezések mellőzésére. Ennek értelmében rögzítésre került, hogy a közigazgatási szervek közhatalmi, irányítási, ellenőrzési és felügyeleti hatáskörének gyakorlásával összefüggő feladat ellátására kizárólag közszolgálati jogviszony létesíthető. A kormány törekszik a közszolgáltatások és a közigazgatási munka színvonalának javítására, az adminisztráció csökkentésére, olvashatóbb költségvetési jogszabályok szerkesztésére és a közvagyon megvédését és a korrupció visszaszorítását biztosító elemek beépítésére a közpénzek elköltésének folyamatába. Irányvonalak között szerepel továbbá a minisztériumok számának csökkentése, a közigazgatás és a politika szétválasztása, a veszélyeztetett települések közbiztonságának javítása valamint a közigazgatásban dolgozók számára új, vonzó életpálya felvázolása. A közoktatással kapcsolatosan megfogalmazásra került, hogy a kistelepülések kisiskolái jelentős mértékben hozzá tudnak járulni az esélyteremtés, a tudásközvetítés vonatkozásában a nemzet megújításához. Ezért azok a kistelepülések, amelyek hátrányos helyzetbe kerültek, többlettámogatást kell, hogy kapjanak az államtól az oktatás helyben történő megszervezéséhez, továbbá a pedagógus életpálya modell megvalósításához.

19 Az önkormányzat szakmai elképzelései, feladatai, célja évben Az Ötv. és az ágazati jogszabályok által előírt kötelező feladatellátás biztosítása, egyrészt önálló-, másrészt társult feladat-ellátási formákban. Az önkormányzat működőképességének megőrzése, biztosítása. Pályázati lehetőségek bevonásával és saját forrásból, településfejlesztési célok megvalósítása, a képviselő-testület által meghatározott körben, tekintettel a folyamatban lévő pályázatokra. A Polgármesteri Hivatal szakmai elképzelései, feladatai, célja évben A Polgármesteri Hivatal évi működése során, változatlan személyi feltételek mellett, az irányadó jogszabályok keretei között elvégzi az önkormányzat, a képviselő-testület működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és a döntések végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A évi önkormányzat költségvetés várható bevételei és tervezhető kiadásai A költségvetési évre vonatkozó, a koncepció készítésének időpontjában ismert költségvetési törvény-tervezetet figyelembe véve készült a koncepció számszaki része, melyet a költségvetési törvény még módosíthat, illetve véglegesíthet. Több esetben nem állnak rendelkezésre évi adatok, így ezek a bevételek illetve kiadások, a évi költségvetés tényadatai alapján kerültek tervezésre, a koncepció szintjén. Több, a évi költségvetést befolyásoló törvénymódosítást (pl. adó-, helyi adók. Kjt.; Ktv., stb.) az előterjesztés készítésének időpontjában még nem fogadott el az országgyűlés. Átlátható és végleges költségvetés készítésére a évi költségvetési törvény és az egyéb, önkormányzati költségvetést befolyásoló törvények elfogadásával nyílik lehetőség, az éves költségvetési rendelet megalkotása során, februárjában. Fentieket figyelembe véve, a évi költségvetés várható bevételei és kiadásait az alábbiak jellemzik: BEVÉTELEK: Lakosságszám 2010: fő 2011: fő 1. A település lakosságszámához kötött normatív állami támogatások összege a évi mértékhez viszonyítva jelentősen nem változtak; de nincsenek arányban a kiadási teherrel. A rendszeres szociális ellátások (időskorúak járadéka, rendszeres szociális segély, ápolási díj, normatív lakásfenntartási támogatás) ténylegesen kifizetésre kerülő összegének 90%-a igényelhető a központi költségvetéstől. Az ellátásokhoz kapcsolódó bevételi forrás, a évi ellátottak száma alapján került meghatározásra.

20 A január 1-jével hatályba lépő jogszabályok jelentősen átalakítják az aktív korúak ellátására vonatkozó előírásokat. Jelenleg a jogszabály-tervezet sem ismert, csak különböző szakmai fórumokon ismertetik a várható változásokat, melyek lényege az alábbiak szerint foglalható össze: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre állási támogatást a bérpótló juttatás (bpj) váltja fel. A bérpótló juttatás összege: a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összege. Az önkormányzatok önrésze a bérpótló juttatás összegének 20%-a. Az ellátásra való jogosultságot a települési önkormányzat továbbra is szociális rászorultság alapján állapítja meg, de az érintetteknek az eddiginél aktívabban kell közreműködniük a munkakeresésben. A bérpótló juttatásban részesülő személy elhelyezkedése érdekében továbbra is köteles álláskeresőként együttműködni a lakóhelye szerint illetékes munkaügyi központ kirendeltségével. A bérpótló juttatásban részesülő köteles az iskolai végzettségétől és szakképzettségétől függetlenül a kirendeltség által felajánlott munkát beleértve a közfoglalkoztatást is elvállalni. Köteles továbbá a munkaügyi központ által felajánlott képzési lehetőséget, vagy munkaerő-piaci programban való részvételt elfogadni. A jogosultsági feltételek új eleme a saját lakókörnyezet rendben tartása, amely önkormányzati rendeletben kerülhet szabályozásra. A bérpótló juttatásra való jogosultságot évente felül kell vizsgálni. A folyósítás egy éve alatt a juttatásra jogosult személynek legalább 30 munkanap munkaviszonyt beleértve az egyszerűsített foglalkoztatást, közfoglalkoztatást, közérdekű önkéntes munka-tevékenységet kell igazolni. Megszűnik a 35 év alatti, alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező álláskeresők kötelező képzésben való részvételi kötelezettsége. Az aktív korúak ellátáshoz kapcsolódó közfoglalkoztatás is gyökeresen átalakul január 1-jével. A közfoglalkoztatás várható jellemzői az alábbiak szerint foglalhatók össze, a rendelkezésre álló információk birtokában: A közfoglalkoztatás típusai Önkormányzati rövid időtartamú közfoglalkoztatás (napi 4 órás munkaidő): a települési önkormányzatok mindennapi közfeladatai ellátását segítő támogatás. A közcélú foglalkoztatást váltó forma, amelynek keretében kizárólag a bérpótló juttatásra jogosultak foglalkoztathatók. A települési önkormányzatok a kötelezően ellátandó, illetve önként vállalt közfeladataik ellátására igényelhetik a támogatást egyszerűsített pályázati adatlapon a munkaügyi központ kirendeltségénél. Az aktív korú, nem foglalkoztatott, bérpótló juttatásra jogosultak napi maximum 4 órás munkaidőben, legalább 2 hónap, legfeljebb 4 hónap időtartamig foglalkoztathatóak ebben a közfoglalkoztatási formában, amelyért a minimálbér, illetve a garantált bérminimum felének megfelelő összegű munkabérben részesülhetnek. Támogatásként a közfoglalkoztatottak munkabére és járulékai, valamint a dologi kiadásokkal bővített személyenként összeszámítható módon a munkaszerződések időtartamával arányos évente központilag megállapított összeg 95%-a igényelhető. A pályázónak 5 % os önrészt kell biztosítania. Megszűnik a települési önkormányzatok közfoglalkoztatási terv készítésének kötelezettsége.

TÁJÉKOZTATÓ a települési önkormányzatok részére a közfoglalkoztatás rendszerének átalakításáról

TÁJÉKOZTATÓ a települési önkormányzatok részére a közfoglalkoztatás rendszerének átalakításáról FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁR TÁJÉKOZTATÓ a települési önkormányzatok részére a közfoglalkoztatás rendszerének átalakításáról A közfoglalkoztatás eddigi rendszerét 2011. évtől kezdődően

Részletesebben

Közfoglalkoztatás rendszere:

Közfoglalkoztatás rendszere: Közfoglalkoztatás rendszere: A közfoglalkoztatás eddigi rendszerét 2011. évtől kezdődően a Nemzeti Közfoglalkoztatás Programja váltja fel, amelynek legfőbb célja, hogy minél több munkára képes és kész

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról a 2013. október 29-ei Képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról a 2013. október 29-ei Képviselő-testületi ülésre Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról a 2013. október 29-ei Képviselő-testületi

Részletesebben

Bojt Község Önkormányzat 3.

Bojt Község Önkormányzat 3. Bojt Község Önkormányzat 3. P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: Tiszó Sándorné irodavezető Pénzügyi Iroda ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2008. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról

Részletesebben

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról:

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Bérpótló juttatás: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 2013. február 12-ei ülésre

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 2013. február 12-ei ülésre Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 2013. február 12-ei ülésre Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. szeptember 9-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015. (III.13.) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése Tiszasas Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2015.(II..) Önkormányzati Rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászivány Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartás működési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/1/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

9/2012. (IV. 24.) 2011. 1/2011. (II.15.)

9/2012. (IV. 24.) 2011. 1/2011. (II.15.) Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Kápolnásnyék

Részletesebben

2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétőlkell alkalmazni. címzetes főjegyző

2. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétőlkell alkalmazni. címzetes főjegyző Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 Vadna községi

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

1. (1) Az 1/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuhakálló

Részletesebben

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

Tisztelt Képviselők! Tisztelt Képviselők!

Tisztelt Képviselők! Tisztelt Képviselők! Tisztelt Képviselők! A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslatát a Kormány beterjesztette az Országgyűlés elé. Az előterjesztett kormányzati anyag illetve a hármas polgármesteri

Részletesebben

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelete módosításáról Vadna községi

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

6. NAPIREND ÜGYIRATSZÁM 2355-1/2011. Lesenceistvánd Község Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója

6. NAPIREND ÜGYIRATSZÁM 2355-1/2011. Lesenceistvánd Község Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója 6. NAPIREND ÜGYIRATSZÁM 2355-1/2011 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2011. november 30-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Meghívottak: Előterjesztést látta: Lesenceistvánd Község Önkormányzat

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 8/2009(IV.01.) RENDELETE

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 8/2009(IV.01.) RENDELETE TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 8/2009(IV.01.) RENDELETE Tiszaug Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapításáról szóló 4/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

polgármester Az elõterjesztés melléklete: A bevételek és kiadások idõarányos teljesülésének bemutatása.

polgármester Az elõterjesztés melléklete: A bevételek és kiadások idõarányos teljesülésének bemutatása. I I. N A P I R E N D Tárgy: Az önkormányzat 2008. I. félévi költségvetési beszámolója Elõterjesztõ : Tinyó Ottó polgármester Elõterjesztést készítette: Dr Herczeg Tibor jegyzõ Fóris Józsefné gazd. fõmunkatárs

Részletesebben

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991.

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2010(II.27.) RENDELETE

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2010(II.27.) RENDELETE TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2010(II.27.) RENDELETE Tiszaug Község Önkormányzat 2009. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2009. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2013. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 126-127. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 126/2013.(X.07.)

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet megvitatása Az előterjesztés száma: 29/2015. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. február 11.-én, 18:00 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2015. évi költségvetési tervezet. előterjesztése

LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2015. évi költségvetési tervezet. előterjesztése LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. évi költségvetési tervezet előterjesztése Tisztelt Képviselő-testület! 2013. évben változtak meg az önkormányzatok gazdálkodási folyamatai, szervezeti rendszerei. A helyi

Részletesebben

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Tárgy: Előterjesztés a 2011 évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.15.) rendeletének módosításáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetés módosításáról

2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetés módosításáról 2. Napirend Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása 2. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetés módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A tárgyévi gazdálkodás helyzetének értékelését

Részletesebben

E L ŐTERJ E SZT É S az önkormányzat 2014. évi költségvetésére

E L ŐTERJ E SZT É S az önkormányzat 2014. évi költségvetésére Kéthely Község Önkormányzatának Polgármestere 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.: 85/539-036 Ügyiratszám: 60-8/2014. Tisztelt Képviselőtestület! E L ŐTERJ E SZT É S az önkormányzat 2014. évi költségvetésére

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA

POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság u. 10. Tel: 56/583-400. POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

FÜRGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2008. (II. 22.) rendelete az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetéséről

FÜRGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2008. (II. 22.) rendelete az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetéséről FÜRGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2008. (II. 22.) rendelete az önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetéséről Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc. Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525; www.szoc.hu; e-mail: polgarmester@szoc.hu 3. napirendi pont Ügyiratszám: 16-65/2015. Előterjesztő: Németh

Részletesebben

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Sajógalgóc községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelete módosításáról Sajógalgóc

Részletesebben

A../2013. (..) számú önkormányzati rendelet indoklása.

A../2013. (..) számú önkormányzati rendelet indoklása. A../2013. (..) számú önkormányzati rendelet indoklása. BEVÉTELEK: Önkormányzatunk költségvetési bevételeinek főösszege 286 917 e Ft, mely az előző évi ( 281 058 e Ft) eredeti költségvetési bevételi előirányzat

Részletesebben

1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok

1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 21. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok Bevételek Adatok E Ft-ban I. Működési bevételek 212. terv 21. terv

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 50,47 %-ban teljesültek az I. félévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: A teljesülés

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006.

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. Költségvetési szerv neve: Dunavecse Város Polgármesteri Hivatal * 2. Költségvetési szerv székhelye: Dunavecse, Fő út. 43. Telephelye: Dunavecse, Báthory u. 6.

Részletesebben

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról A Kormány foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 43. (4) bekezdésében

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének 200/19/2008. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2008. (V.14.) sz. Önkormányzati rendelet A 2008. évi költségvetés

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. december 18-án 13:30 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: tanácsterme Serényfalva,

Részletesebben

Mátraszele község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete. módosításáról

Mátraszele község Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete. módosításáról Mátraszele község Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II.18.) rendelet módosításáról A képviselőtestület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án, 8:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére 3.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2013. I. félévi beszámolója Tárgykört

Részletesebben

Kup Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.21.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Kup Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.21.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Kup Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.21.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetéséről Kup Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról

Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról 1.. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv. alapján

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2011.(.../...) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

Az 1/2008 (II.21.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. szövegrészéből a Polgármesteri Hivatal megnevezés hatályát veszti.

Az 1/2008 (II.21.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. szövegrészéből a Polgármesteri Hivatal megnevezés hatályát veszti. Zók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2008 (IV.03.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008.(II.21.)számú rendelet módosításáról Zók Község Önkormányzata Képviselő

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: 189/2011.(XI.24.) sz. önkormányzati határozat: A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról.

Részletesebben

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2015. március 30-i testületi ülésére

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2015. március 30-i testületi ülésére Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2015. március 30-i testületi ülésére Tisztelt Képviselők! A szociális igazgatásról és szociális ellátás szabályairól szóló többször módosított 1993. évi III. törvény

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Község Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Községi Önkormányzat és intézményei 2014. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009.(VI.02.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2003.(V.05.) rendeletének módosításáról 1. Az önkormányzati

Részletesebben

TÁRGY: A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKÉRT FIZETENDŐ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL SZÓLÓ 4/2012.(II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

TÁRGY: A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKÉRT FIZETENDŐ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL SZÓLÓ 4/2012.(II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 4-EI RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM:. MELLÉKLETEK: 0 db TÁRGY: A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKÉRT FIZETENDŐ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 9-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 9-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/ 58-6/2014. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga

Részletesebben

Búcsúszentlászló Község Önkormányzata 2/2013.(III. 25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről. 1. A rendelet hatálya

Búcsúszentlászló Község Önkormányzata 2/2013.(III. 25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről. 1. A rendelet hatálya Búcsúszentlászló Község Önkormányzata 2/2013.(III. 25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről Búcsúszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2015. április 1. Egységesítve: 2015. március 1. az önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási

Részletesebben

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. (1) Az 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (4) bekezdéseinek helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelete módosításáról Sajóivánka

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 14-én, 8:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácsterme

Részletesebben

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11 Alapító okirat Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Hegyaljai Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ részére a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 1 Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Polgármesterétől Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági

Részletesebben

Indokolás Eplény Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletéhez

Indokolás Eplény Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletéhez Indokolás Eplény Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletéhez Tisztelt Képviselő-testület! A Kormány ebben az évben 2011. október 24-én terjesztette az Országgyűlés elé a Magyar Köztársaság

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek

Részletesebben

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása

Kommunális feladatok. Kiadás 2009.év Bojt. Szakfeladat Számlaszám M e g n e v e z é s. 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása Kommunális feladatok Kiadás 2009.év Bojt 631211 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása 54 57 Dologi kiadások 54218 Karbantartás, kisjavítás 1 000 56111 Vásárolt termékek, szolgáltatások ÁFA 20 % 200 1

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011.

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011. Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2011. (II. 09.) r e n d e l e t e az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület)

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Hejőbába Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásához. Tisztelt Képviselő testület!

ELŐTERJESZTÉS. Hejőbába Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásához. Tisztelt Képviselő testület! ELŐTERJESZTÉS Hejőbába Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásához Tisztelt Képviselő testület! Hejőbába a hátrányos helyzetű települések közé tartozik, elsősorban a hátrányos és halmozottan

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. Az intézményi élelmezési nyersanyagköltségekről és térítési díjakról szóló

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. Az intézményi élelmezési nyersanyagköltségekről és térítési díjakról szóló Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Az intézményi élelmezési nyersanyagköltségekről és térítési díjakról szóló 2/2008 (I.24.) önkormányzati rendelete és az azt módosító 8/2008. (IV.17.),

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16-i ülésére Tárgy: A nevelési intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról, valamint a gyermekétkeztetés intézményi

Részletesebben

1.. Az önkormányzat működési bevételei forrásonként 5..

1.. Az önkormányzat működési bevételei forrásonként 5.. Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16 /2009. ( XI.26. ) rendelete a 2009. évi költségvetésről szóló 3/2009. (II. 16.) rendeletének módosításáról Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

7. A képviselő-testület a Csöglei Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához 2 944 ezer forinttal járul hozzá.

7. A képviselő-testület a Csöglei Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához 2 944 ezer forinttal járul hozzá. Csögle község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelete Csögle község képviselő-testületének a 2013. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben 2013. szeptember 27.

Részletesebben