J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63."

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 17-én órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út képviselő-testületi tag: Szerna Csaba Bárdos Pál képviselő Csontos Mihály képviselő Gyurkó Zsuzsanna képviselő Horváth László képviselő Tímár László képviselő Veres Zoltán al Tanácskozási joggal jelenlévő meghívottak: Budai Tiborné CKÖ elnök Dr.Herczeg Tibor címzetes főjegyző - - jegyzőkönyvvezető: Dr.Herczeg Tibor címzetes főjegyző Szerna Csaba köszöntötte a képviselő-testület tagjait, a CKÖ elnökét. Megállapította, hogy a képviselő-testület valamennyi tagja jelen van, a képviselő-testület határozatképes. Javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívóban feltüntetett napirendi javaslat alapján határozza meg az ülés napirendjét. A képviselő-testület egyhangú (7 igen) szavazattal elfogadta az ülés napirendjét: N A P I R E N D : Napirend sorszáma Napirend tárgya Előterjesztő Előterjesztés módja 1. Az önkormányzat évi költségvetési koncepciója. Szerna Csaba írásban 2. Tájékoztatás az önkormányzat évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről. Szerna Csaba írásban

2 3. A helyi adókról szóló 13/1998.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosítása. Szerna Csaba írásban évi közszolgáltatási díjak, étkezési térítési díjak és bérleti díjak megállapítása. Szerna Csaba írásban 5. A Napközi Otthonos Óvoda minőségirányítási programja értékelésének fenntartói jóváhagyása. Szerna Csaba írásban 6. Aktuális feladatok Szerna Csaba 7. Átmeneti segély iránti kérelmek elbírálása- zárt ülés Szerna Csaba 8. Indítványok, javaslatok: Szerna Csaba szóban szóban szóban NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA I. N A P I R E N D Tárgy: Az önkormányzat évi költségvetési koncepciója. Előadó: Szerna Csaba A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés alapján tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek hangzottak el. Horváth László képviselő kérdezte, hogy a bevételeknél feltüntetett pénzmaradvány, a kiadási oldalon hol található. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy a várható pénzmaradvány a dologi kiadásokra, a évi közfoglalkoztatás saját költségeire illetve felhalmozási kiadásokra került tervezésre. A kiadások között pénzmaradvány nem szerepelhet, hiszen az egy bevételi forrás. Ha az önkormányzat nem rendelkezne pénzmaradvánnyal, előfordulhatna, hogy az önkormányzat költségvetése forráshiányos lenne. A évi koncepció, a rendelkezésre álló adatok ismeretében, a tervezett saját bevételek teljesülése esetén megállapítható, hogy Serényfalva önkormányzatának évben sem lesznek működési, pénzügyi gondjai. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (7 igen) szavazással, az alábbi határozatot hozta: 2

3 1 0 5 / ( X I I ) s z á mú K ép v i s e l ő - t es t ü l e t i h a t á r o z a t Tárgy: Az önkormányzat évi költségvetési koncepciója. Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi koncepcióját a jkv. melléklete szerint elfogadja. Felelős:, jegyző Határidő: értelemszerűen II. N A P I R E N D Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről. Előadó: Szerna Csaba A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés alapján tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek hangzottak el. Bárdos Pál képviselő kérdezte, hogy az ÉszakMagyar Téglapipari Zrt-től valóban kevesebb iparűzési adó bevétel teljesülése várható-e. Kérdezte, hogy mi az oka annak, hogy a Serényfalvai Sport Egyesület részére kisebb összegű a pénzeszközátadás a tervezettnél. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy ahogyan az első félévi beszámoló előterjesztésében is jelezte, hogy a évi adóbevalláshoz képest, mintegy 5 M Ft-tal csökken a Zrt. által évben befizetett adó nagysága. Sajnos a gazdasági válság hatása, egyértelműen jelentkezik az adózónál. A Serényfalvai Sport Egyesület egyedüli fenntartója az önkormányzat. Az éves költségvetési rendeletben jóváhagyott 2.5 M Ft-os keretből, csak a tényleges működéshez szükséges pénzeszköz átadására került sor. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (7 igen) szavazással, az alábbi határozatot hozta: / ( X I I ) s z á mú K ép v i s e l ő - t es t ü l e t i h a t á r o z a t Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről. Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi gazdálkodásának első I-III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatást, beszámolót a jkv. melléklete szerint elfogadja. Felelős:, jegyző Határidő: értelemszerűen 3

4 III. N A P I R E N D Tárgy: A helyi adókról szóló 13/1998.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosítása. Előadó: Szerna Csaba A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés alapján tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek hangzottak el. Horváth László képviselő kérdezte, hogy az építményadó jelentős emelése, nem fog-e fizetési nehézséget okozni a legnagyobb adózónak az ÉszakMagyar Téglapipari Zrtnek. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy az építményadó az az adónem, amely a jelenlegi helyi szabályozás szerint a legobjektívebb, hiszen nem függ mástól mint az építmények területétől és az ahhoz társított adómértéktől. Az ÉszakMagyar Téglapipari Zrt. eddig még mindig eleget tett ezen adónemből adódó fizetési kötelezettségének. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (7 igen) szavazással, az alábbi rendeletet alkotta: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (XII. 24.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 13/1998.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról. Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990.évi C.tv.1..(1). bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján; az egyes gazdasági- és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló évi XC. törvény 24. -ában foglalt rendelkezésekre tekintettel a helyi adókról szóló 11/2001. (IV.10.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) a módosítását az alábbiak szerin rendeli el: 1. (1) Hatályát vesztik a Rendelet ai. (2) A rendelet 16. (2). bek-e helyébe a következő rendelkezés lép: Az adó mértéke: Ft/m 2 2. (1) Jelen rendelet január 1-vel lép hatályba. (2) A 12/2009. (XII.23.) önkormányzati rendelet december 31-ével hatályát veszti. Szerna Csaba sk. Dr. Herczeg Tibor sk. jegyző címzetes főjegyző 4

5 Kihirdetve: Serényfalva, december 24. Dr. Herczeg Tibor sk. jegyző címzetes főjegyző IV. N A P I R E N D Tárgy: évi közszolgáltatási díjak, étkezési térítési díjak és bérleti díjak megállapítása. Előadó: Szerna Csaba A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés alapján tárgyalta a napirendet. a.) Gyermek étkeztetés (gyermekek napközbeni ellátása óvodai-, napközis étkeztetés), közétkeztetés évre érvényes normáinak, térítési díjainak megállapítása. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek hangzottak el. Horváth László képviselő felvetette, hogy az óvodai konyhai dolgozók térítési díja majdnem annyi, mint a vendégétkezőké. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy az óvodai konyhai dolgozók térítési díja napi háromszori étkezést (tízórai, ebéd, uzsonna) foglal magában. Valamennyi felnőtt étkeztetés ebédjének a térítési díja ugyanannyi, ahogyan az a határozati javaslatból egyértelműen megállapítható. A vendégebéd rezsi költségeket is tartalmaz. Elmondta, hogy évhez képest csekély az emelés mértéke, mely miatt előfordulhat, hogy 2011-ben, évközben felül kell vizsgálni az étkezési térítési díjakat. Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdések, észrevételek nem hangzottak el. A képviselők az előterjesztésben szereplő díjmértékekkel egyetértettek. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (7 igen) szavazással, az alábbi határozatot hozta: / ( X I I ) s z á mú K ép v i s e l ő - t es t ü l e t i h a t á r o z a t Tárgy: Serényfalva községi Önkormányzat által fenntartott Óvodai Konyha által biztosított, gyermek- alkalmazotti- és vendégétkeztetés nyersanyagnormáinak, térítési díjainak évi megállapítása. 1./ Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, az Önkormányzat által fenntartott Óvodai Konyha által biztosított gyermek- és alkalmazotti étkeztetésre vonatkozó nyersanyagnormát az alábbiak szerint határozza meg, január 1-i hatállyal: 5

6 a.) Óvodai, konyhai alkalmazottak étkezésének napi nyersanyag normája 416 Ft, melyből: tízórai: 58 Ft ebéd: 308 Ft, uzsonna 50 Ft, mely összegek az áfát nem tartalmazzák. Az alkalmazottak térítési díja: 416 Ft, mely összeg az áfát nem tartalmazza. b.) Egyéb alkalmazottak részétkezésének napi nyersanyag normája 308 Ft, melyből: ebéd: 308 Ft. Az alkalmazottak részétkezésének térítési díja: 308 Ft, mely összeg az áfát nem tartalmazza. c.) Óvodai gyermek étkeztetés napi nyersanyag normája 270 Ft, melyből: tízórai: 60 Ft ebéd: 160 Ft uzsonna 50 Ft, mely összegek az áfát nem tartalmazzák. d.) Iskolai napközis étkeztetés napi nyersanyag normája 320 Ft, melyből: tízórai: 50 Ft ebéd: 232 Ft uzsonna 38 Ft, mely összegek az áfát nem tartalmazzák. e.) Iskolai menzai étkeztetés napi nyersanyag normája 232 Ft, mely összeg az áfát nem tartalmazza. f.) Szociális étkeztetés napi nyersanyag normája 60. év alatti étkezők esetében 308 Ft, melyből: ebéd: 308 Ft, mely összeg az áfát nem tartalmazza. g.) Szociális étkeztetés napi nyersanyag normája 60. év feletti étkezők esetében 304 Ft, melyből: ebéd: 304 Ft, mely összeg az áfát nem tartalmazza. h.) Az önkormányzatnál, illetve az önkormányzati intézményeknél alkalmazási jogviszonyban nem állók (vendég étkezők) térítési díja: 448.-Ft/nap, mely összeg az áfát nem tartalmazza. Az étkeztetést biztosító óvodai konyha élelmezésvezetőjének értesítéséről a jegyző gondoskodjon. Felelős: jegyző, élelmezésvezető Határidő: értelemszerűen A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (7 igen) szavazással, az alábbi rendeletet alkotta: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010. (XII. 24.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 11/2000. (V. 05.) önkormányzati rendeletének módosításáról Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az évi XXXI. törvény 147. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 6

7 11/2000.(V.05.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) módosítását az alábbiak szerint rendeli el: 1. A Rendelet 12.. (2) bekezdésével helyébe a következő rendelkezések lépnek: A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetések Intézményi térítési díjai: a.) Napközi otthonos óvodában: Ft/nap; b.) Napközi otthonos étkeztetés: Ft/nap; c.) Iskolai menzai étkeztetés Ft/nap 2. (1) Jelen rendelet január 1-jével lép hatályba. (2) Az önkormányzat Képviselő-testületének 10/2009. (XII. 23.) önkormányzati rendelete; a 11/2000.(V.05.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete december 31. napján hatályát veszti. Szerna Csaba sk. Kihirdetve: Serényfalva, december 24. Dr. Herczeg Tibor sk. jegyző címzetes főjegyző Dr. Herczeg Tibor sk. jegyző címzetes főjegyző b.) Az önkormányzat által fenntartott intézményeknél alkalmazottak természetbeni-, béren kívüli juttatásának évi megállapításához költségvetési fedezet biztosítása. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (7 igen) szavazással, az alábbi határozatot hozta: / ( X I I ) s z á mú K ép v i s e l ő - t es t ü l e t i h a t á r o z a t Tárgy: Serényfalva községi Önkormányzat által fenntartott intézményeknél alkalmazottak természetbeni-, béren kívüli juttatásának évi megállapításához költségvetési fedezet biztosítása. 1/ Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetési rendeletében a Ktv. hatálya alá tartozó munkavállalók kivételével - a munkáltatók által természetben nyújtott étkezéshez az Szja tv. hatályos rendelkezéseire figyelemmel, béren kívüli juttatásként Ft/hó/fő összeget, biztosít az igénybevevő munkavállalók részére, január 1-jétől kezdődő adóévben. A béren kívüli juttatást az Szja tv. szerinti kifizetői adó terheli. 7

8 A munkáltatói jogkör gyakorlói és az étkeztetést biztosító óvodai konyha élelmezésvezetőjének értesítéséről a jegyző gondoskodjon. Felelős: jegyző, élelmezésvezető Határidő: értelemszerűen c.) A évi települési szilárd kommunális hulladékgyűjtési-, szállítási- és ártalmatlanítási díjának megállapítása. Rendeletmódosítás. Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, észrevételek hangzottak el: Horváth László képviselő felvetette, hogy a Pogony-pusztán a családosok és a konténeres szállítást igénybevevők által fizetendő díj között alig van különbség. Szerna Csaba elmondta, hogy az előző évhez képest a két díjtípus között az arány változatlan. A település valamennyi háztartásától, az önkormányzat továbbra is 1 havi szolgáltatási díjat átvállal. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (7 igen) szavazással, az alábbi rendeletet alkotta: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2010.(XII.24.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról szóló 11/2003. (XI.7.) önkormányzati rendeletének módosításáról Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. tv ában kapott felhatalmazás alapján a települési szilárd kommunális hulladék gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról szóló 3/2004.(II.12.) rendeletének (továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbiakat rendeli el: 1. A 4. (3). bekezdésének második mondata helyébe A településen biztosított szilárd kommunális hulladékgyűjtés közszolgáltatási díja 110 l űrtartalmú hulladékgyűjtő edényt egységként tekintve, hetenkénti egyszeri ürítéssel: 350.-Ft + áfa. A képviselő-testület a lakosság részére az alábbi díjkedvezményeket biztosítja, a fizetendő díjak vonatkozásában: a.) a szolgáltatást igénybevevők havonta Ft+ áfa, aa.) egyedülélők által fizetendő díj havonta: 736 Ft + áfa összeget fizetnek; b.) Pogonyi-pusztán élők által fizetendő díj havonta (a konténeres szállítás miatt): 744 Ft + áfa; ba.) Pogonyi-pusztán lakó egyedülélők által fizetendő díj havonta 684 Ft+ áfa. az alábbi rendelkezéslép: A településen biztosított szilárd kommunális hulladékgyűjtés közszolgáltatási díja 110 l űrtartalmú hulladékgyűjtő edényt egységként tekintve, hetenkénti egyszeri ürítéssel: Ft + áfa. A képviselő-testület a lakosság részére az alábbi díjkedvezményeket biztosítja, a fizetendő díjak vonatkozásában: 8

9 a.) a szolgáltatást igénybevevők havonta Ft+ áfa, aa.) egyedülélők által fizetendő díj havonta: 800 Ft + áfa összeget fizetnek; b.) Pogonyi-pusztán élők által fizetendő díj havonta (a konténeres szállítás miatt): 800 Ft + áfa; ba.) Pogonyi-pusztán lakó egyedülélők által fizetendő díj havonta 720 Ft+ áfa. A bekezdésben foglalt egyéb rendelkezések változatlanul hatályban maradnak. 2. (1) Jelen rendelet január 1-vel lép hatályba. (2) Az önkormányzat képviselő-testületének 11/2009.(XII.23.) önkormányzati rendelete, december 31. napjával hatályát veszti Szerna Csaba sk. Kihirdetve: Serényfalva, december 24. Dr. Herczeg Tibor sk. jegyző címzetes főjegyző Dr. Herczeg Tibor sk. jegyző címzetes főjegyző c.) Önkormányzati tulajdonú, lakás- és nem lakáscélú ingatlanok, helyiségek évi bérleti díjának megállapítása. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (7 igen) szavazással, az alábbi határozatokat hozta: 10 9/ ( XI I. 17. ) s z á mú K ép v i s e l ő -t e s t ü l et i H a t á r o z a t : Tárgy: A Kossuth u.125. sz. alatti ingatlan után évre fizetendő bérleti díj megállapítása. Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a 43/2000. (V.5.) számú határozata alapján bérleti jogviszony keretei között, üzlethelyiség célra hasznosított, a Serényfalva, Kossuth u.125. számú ingatlanra megállapított bérleti díjat, január 1-jétől Ft/hó összegben állapítja meg. Felelős: jegyző Határidő: értelemszerűen 9

10 11 0/ ( XI I. 17. ) s z á mú K ép v i s e l ő -t e s t ü l et i H a t á r o z a t : Tárgy: A Dezselán Patika Bt. által fizetendő bérleti díj megállapítása. Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 81/1997. (10.03.) számú határozata alapján a Dezselán Patika Bt-vel létrejött bérleti jogviszony keretei között, a Kossuth u. 64. szám alatti ingatlanban található helyiségre vonatkozó bérleti díjat évre 6000 Ft/hó, a rezsiköltségekhez való hozzájárulás mértékét Ft/hó összegben állapítja meg január 1-től. A bérleti szerződés értelemszerű módosítása a jegyző feladata. Felelős: jegyző Határidő: 2009.dec.31-ig 11 1/ ( XI I. 17. ) s z á mú K ép v i s e l ő -t e s t ü l et i H a t á r o z a t : Tárgy: A Serényfalva Béke u.11 sz. alatti ingatlan után, évre fizetendő bérleti díj megállapítása. Serényfalva községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Süveges-Győrfi Miklósné bérlő által, a Serényfalva Béke u.11. szám alatti ingatlanért fizetendő bérleti díj összegét, január 1-jétől Ft/hó összegben állapítja meg. A bérleti szerződés értelemszerű módosítása a jegyző feladata. Felelős: jegyző Határidő: 2009.dec.31-ig 11 2/ ( X I ) s z. Kép v i s el ő -t es t ü l et i H a t á r o z a t : Tárgy: Serényfalva, Kossuth u.83. sz. alatti ingatlan bérleti jogviszony keretei között történő hasznosítása, évre bérleti díj megállapítása. Serényfalva községi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő, Serényfalva Kossuth u.83. sz. alatti ingatlan 99/2009.(XI.27.) határozat alapján létrejött bérleti jogviszonyát január 1- vel; 1 év időtartamra, meghosszabbítja. A bérleti jogviszony egyéb feltételei változatlanul hatályban maradnak. A bérleti díj összege: Ft/hó. Felelős:, jegyző Határidő: dec. 31-ig. 11 3/ ( XI I. 17. ) s z á mú K ép v i s e l ő -t e s t ü l et i H a t á r o z a t : Tárgy: A Petőfi u.3. sz. alatti ingatlan után évre fizetendő bérleti díj megállapítása. Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, bérleti jogviszony keretei között, Összefogás Rehabilitációs Nonprofit Közhasznú Kft. bérlő 10

11 részére, telephely célra hasznosított, a Serényfalva, Petőfi u.3. számú ingatlanra megállapított bérleti díjat, január 1-jétől Ft/hó összegben állapítja meg. Bérlő változatlan feltételek között viseli az ingatlan fenntartásával, üzemelésével teljes rezsi- és közműköltségeket. Felelős: jegyző Határidő: értelemszerűen Szerna Csaba javasolta az önkormányzati tulajdonban lévő mikrobusz nem falugondnoki alaptevékenységhez kapcsolódó - igénybe vétele esetén a évtől változatlan 60 Ft+áfa/km díj megemelését 80 Ft+áfa/km összegre. A képviselő-testület az előterjesztéssel egyetértett és egyhangú (7 igen) szavazással, az alábbi rendeletet alkotta: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010.(XII.24.) önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról szóló 5/2000.(I.28) önkormányzati rendelet módosításáról Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv (4). bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a tanyagondnoki szolgálatról szóló 5/2000.(I.28.) rendeletének (továbbiakban: Rendelet) módosításáról, az alábbiakat rendeli el: A Rendelet 4.. (3) bekezdésével helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A 3..1.bek.a. pontjában meghatározott teljes térítéses szolgáltatás díja 80 Ft+áfa/km. 2. (3) Jelen rendelet január 1-jével lép hatályba. (4) Az önkormányzat Képviselő-testületének 12/2002.(XII.20.) önkormányzati rendelete december 31. napján hatályát veszti. Szerna Csaba sk. Kihirdetve: Serényfalva, december 24. Dr. Herczeg Tibor sk. jegyző címzetes főjegyző Dr. Herczeg Tibor sk. jegyző címzetes főjegyző 11

12 V. N A P I R E N D Tárgy: A Napközi Otthonos Óvoda minőségirányítási programja értékelésének fenntartói jóváhagyása. Előadó: Szerna Csaba A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés alapján tárgyalta a napirendet. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések, észrevételek nem hangzottak el. A képviselő-testület az előterjesztés alapján egyhangú (7 igen) szavazással, az alábbi határozatot hozta: 11 4/ ( XI I. 17. ) s z á mú K ép v i s e l ő -t e s t ü l et i H a t á r o z a t : Tárgy: A Napközi Otthonos Óvoda minőségirányítási programja értékelésének fenntartói jóváhagyása. Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a serényfalvai Napközi Otthonos Óvoda minőségirányítási programja értékelését jóváhagyja. Felelős:, intézményvezető Határidő: értelemszerűen VI. N A P I R E N D Tárgy: Aktuális feladatok Előadó: Szerna Csaba 1. Polgármester helyettesítésének rendje az Ózd Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsában. Szerna Csaba akadályoztatása esetére, helyettesítőként az Ózd Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsában, Veres Zoltán al személyére tett javaslatot. A javaslattal a képviselő-testület egyhangúlag egyetértett. A szavazásban az al érintettsége miatt nem vett részt. A képviselő-testület egyhangú (6 igen) szavazással, az alábbi határozatot hozta: 12

13 11 5/ ( XI I. 17. ) s z á mú K ép v i s e l ő -t e s t ü l et i H a t á r o z a t : Tárgy: Polgármester helyettesítésének rendje az Ózd Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsában. Serényfalva Önkormányzatának Képviselő-testülete a akadályoztatása esetén az Ózd Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsában a helyettesítésével Veres Zoltán alt bízza meg. Felelős:, al Határidő: értelemszerűen 2. Javaslat ajánlattételi felhívás jóváhagyására, az ÉMOP /B azonosítószámú pályázati támogatásból megvalósuló Serényfalva belterületi utak felújítása fejlesztés, közbeszerzési eljárásában. A képviselő-testület a jegyzőkönyv melléklete szerint megismerte a az ÉMOP /B azonosítószámú pályázati támogatásból megvalósuló Serényfalva belterületi utak felújítása fejlesztés, közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását. A képviselő-testület egyhangú (7 igen) szavazással, az alábbi határozatot hozta: 11 6/ ( XI I. 17.) s z á mú K ép v i s e l ő -t e s t ü l et i H a t á r o z a t : Tárgy: Ajánlattételi felhívás jóváhagyására, az ÉMOP /B azonosítószámú pályázati támogatásból megvalósuló Serényfalva belterületi utak felújítása fejlesztés, közbeszerzési eljárásában. Serényfalva Önkormányzatának Képviselő-testülete, a jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja az ÉMOP /B azonosítószámú pályázati támogatásból megvalósuló Serényfalva belterületi utak felújítása fejlesztés közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását. Felelős:, al Határidő: értelemszerűen Indítványok, javaslatok Horváth László képviselő felvetette, hogy december 11-én a Napközi Otthonos Óvoda zárva volt, holott az munkanap volt. Ez több szülőnek gondot okozott. Dr. Herczeg Tibor jegyző elmondta, hogy a nevelési-oktatási intézmények egy nevelési- tanítási évben 5 tanítás nélküli munkanappal rendelkeznek, melyek felhasználásáról az éves munkatervükben rendelkezniük kell; ezekről a szülőket tájékoztatniuk kell. Előfordulhat, hogy ez a tájékoztatás szülői értekezleten megtörtént, de nem tudott róla minden szülő, vagy elfelejtették; mint ahogy az is, hogy arra nem is került sor. 13

14 Szerna Csaba elmondta, hogy a kérdést a mb. óvodavezetővel tisztázza. Vélhetően túl sok szülőnek nem okozott problémát a zárvatartás. Mivel más indítvány, javaslat nem volt, ezt követően a a képviselő-testület ülését bezárta. k. m. f. Szerna Csaba Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző 14

15 Borsod-Abaúj-Zemplén megye SERÉNYFALVA község T Á R G Y S O R O Z A T : Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010.december 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének: a./ jegyzőkönyve, b./ tárgysorozata, c./ határozata: 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112, 113; 114; 115; 116 d./ rendelete: 8; 9; 10; 11 Napiren d sorszáma Napirend tárgya Előterjesztő Előterjesz tés módja 1. Az önkormányzat évi költségvetési koncepciója. Szerna Csaba írásban 2. Tájékoztatás az önkormányzat évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről. Szerna Csaba írásban 3. A helyi adókról szóló 13/1998.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosítása. Szerna Csaba írásban évi közszolgáltatási díjak, étkezési térítési díjak és bérleti díjak megállapítása. Szerna Csaba írásban 5. A Napközi Otthonos Óvoda minőségirányítási programja értékelésének fenntartói jóváhagyása. Szerna Csaba írásban 6. Aktuális feladatok Szerna Csaba 7. Átmeneti segély iránti kérelmek elbírálása- zárt ülés Szerna Csaba 8. Indítványok, javaslatok: Szerna Csaba szóban szóban szóban Serényfalva, december 22. Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

16 E L ŐTERJE SZ T ÉS Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 17-i nyílt ülésére. =================================================================== IKT. SZ: /2010. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB I. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat évi költségvetési koncepciója. Előterjesztő: Előterjesztést készítette: Szerna Csaba Dr. Herczeg Tibor címzetes főjegyző Paizsné Ablonczy Emőke főelőadó Melléklet: 1. sz. Határozati javaslat 2. sz. Költségvetési koncepció Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. tv. rendelkezése alapján az önkormányzat az éves költségvetést megelőzően, a következő évre vonatkozóan költségvetési koncepciót köteles készíteni. A koncepciót a jegyző készíti el, és a terjeszti a képviselő-testület elé, a 70. -ban előírt határidőre. (A választás évében december 15.) A koncepció összeállítására vonatkozó részletes tartalmi és szerkezeti előírásokat a 292/2009. (XII. 19.) kormányrendelet tartalmazza: 35. (1) A helyi önkormányzat költségvetési koncepcióját a helyben képződő tervévi bevételek, valamint az ismert kötelezettségek, továbbá a tervévre vonatkozó költségvetési törvényjavaslat figyelembevételével állítja össze. (2) A költségvetési koncepció összeállítása előtt a jegyző - a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési szerveinek tekintetében a helyi kisebbségi önkormányzat elnökével - áttekinti a költségvetési szervek következő költségvetési évre vonatkozó feladatait, az önkormányzat bevételi forrásait. A költségvetési koncepciót a terjeszti a képviselő-testület elé. A koncepció a következő évi szakmai feladatok és célok számba vételével és a Kormány által T/1498. számon előterjesztett törvényjavaslat iránymutatásainak figyelembevételével készült. A kormány törvényjavaslatának főbb jellemzői a törvényjavaslat indoklása szerint A magyar gazdaságot globálisan áttekintve 2011-ben a világgazdasági válság negatív hatásainak kifutása, a kormányzat új, növekedésorientált gazdaságpolitikája, a megelőző időszaknál kedvezőbb tendenciák alakítják majd.

17 A Kormány gazdaságpolitikájának középpontjában a gazdaság növekedésének beindítása és a foglalkoztatás bővítése áll, a költségvetés stabilitásának megtartása mellett. A gazdaságpolitika kiemelt célja az, hogy 10 éven belül egymillió új munkahely jöjjön létre. Ezt megalapozandó, adópolitikai, az üzleti környezet fejlesztésére, a keresletorientáltabb oktatás működtetésére vonatkozó intézkedések kerülnek bevezetésre. Ezen intézkedések hosszabb-rövidebb átfutási időt igényelnek, minek következtében a foglalkoztatás bővítésének területén igazán érdemi változások 2012-től várhatók. Az államigazgatás hatékonyságnövelésének szükségessége, valamint a költségvetési fegyelem betartása azt vonja maga után, hogy a foglalkoztatottság bővülése teljes egészében a vállalkozási szektorban valósuljon meg. A kedvezőbbé váló külső és belső feltételek között a gazdaság már 2011-ben dinamikusabbá válik, a GDP növekedése elérheti a 3 %-ot. Ebben meghatározó szerephez jut a lakossági és vállalati fogyasztás és beruházás is. A háztartások fogyasztásában 2,6 %-os növekedés várható. E mögött a személyi jövedelemadó egykulcsossá alakítása, a családi adókedvezmények és a foglalkoztatottak növekvő száma áll. Közel 7 %-os növekedés várható a nemzetgazdasági beruházások területén is, ami legfőképpen a kis- és közép vállalkozói szektorban lesz érezhető hatású. A Kormány további célja, a kormányzati szektor méretének és hiányának egyidejű és folyamatos csökkentése, a jövedelemcentralizáció mértékének redukálása valamint a közpénzek mainál hatékonyabb és a magánérdekkel szemben a közérdeket szolgáló felhasználása, a pazarlás megszüntetése, az állam által nyújtott szolgáltatások magasabb színvonalának biztosítása, az igazságos közteherviselés és az esélyteremtő, szolidáris szociálpolitika. Az infláció üteme a felvázolt intézkedések következtében 2011 évben 3,5 % körülire csökkenhet. A törvényjavaslat konkrét elemei A foglalkoztatás és a gazdaságélénkítés meghatározott programjában az alábbi kormányzati intézkedések jelentik a fő irányvonalat: A részmunkaidős foglalkoztatás támogatásának jegyében az a munkáltató, aki 8 óra helyett kétszer 4 órában alkalmaz nőket, Tb-járulék kedvezményben részesül, 27 százalék helyett 20 százalékot fizet. Bevezetésre kerül az egykulcsos adórendszer, melyben minden bérjövedelem annak nagyságától függetlenül egységesen 16 %-os kulccsal adózik. Ezzel egy időben csökken az adójóváírás, ami a bérjövedelem 16%-a, de legfeljebb Ft lesz amennyiben a magánszemély jövedelme nem haladja meg az évi 2 millió 750 ezer forintot. Ezt követően az adójóváírás 12 %-al fut ki 3 millió 960 ezer forintos jövedelemnél. A szuperbruttósítás intézménye 2011-ben nem változik, de 2012-től két lépcsőben kivezetésre kerül. A családi adókedvezmény rendszere új fogalomként jelenik meg az adózási rendszerben. Az egy és két gyermekes házastársak havonta és gyermekenként forinttal csökkenthetik az összevont adó alapját, míg a három vagy több gyermeket nevelők esetében ez az összeg forintot jelent. Ugyanazon eltartott után a családi adókedvezmény egyszeresen vehető igénybe, de a házastárssal, élettárssal megosztható évtől jelentősen átalakul a nem pénzbeli, illetőleg a béren kívüli juttatások adózása. Általános szabályként a juttatás értéke 1,19-szerese után 16%-os mértékű adót kell fizetni, és ezen juttatások járulékmentesek lesznek. Ezek közé tartozik majd az üdülési csekk, az ingyenes vagy kedvezményes internethasználat valamint az új juttatási formaként megjelenő megújuló kártya-számlára utalt támogatás is.

18 A közfoglalkoztatás eddigi rendszerét megalapozottabb, az értékteremtő munkát elismerő, egyszerűbben áttekinthető és finanszírozható Nemzeti Közfoglalkoztatási Program váltja fel. Ennek keretében megszűnik az önkormányzati közcélú foglalkoztatás és a munkaügyi központok döntéskörébe kerülve a kis és közepes vállalkozások is bevonásra kerülnek. A támogatások csak abban az esetben kerülnek folyósításra, ha a foglalkoztatás értékteremtő, költségigénye megalapozott, garantálja, hogy bővül a munkahelyek száma. A munkanélküliek kizárólag a munkaerő-piaci szervezet közvetítésével kerülhetnek a közfoglalkoztatási rendszerbe. A munkaképes, de munkával nem rendelkezők bérpótló járandóságot kapnak. A közfoglalkoztatási programokban uniós források is mozgósításra kerülnek, illetve a Munkaerőpiaci Alapból is jut forrás a finanszírozásra. A magánnyugdíjpénztári tagdíjbefizetések 2011 teljes évében felfüggesztésre kerülnek, ezzel egyidejűleg megszűnik a pályakezdők kötelező pénztári tagsága és lehetőség nyílik a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépésre. A költségvetési törvényjavaslatban megfogalmazásra került az állami bürokrácia csökkentése, ezáltal a költségek mérséklése mintegy 5 %-os mértékben. Ennek fényében az alábbi intézkedések beépítésére került sor, a jelenleg ismert törvényjavaslatok szerint: Jutalom nem tervezhető Cafetéria juttatás legfeljebb 200 ezer Ft/fő összeggel tervezhető A jubileumi jutalom előirányzata csökkentésre került A külső személyi juttatásokat minimális mértékre kell csökkenteni, felül kell vizsgálni a megbízási szerződéseket. Az állományba nem tartozók juttatásai 20-%-kal csökkentésre kerültek. A dologi kiadásokban 5 %-os megtakarítás érvényesül. Szellemi tevékenység végzésére előirányzat csak indokolt esetben tervezhető. A párhuzamos feladatellátás elkerülése érdekében nem szerepelhet olyan új, induló feladat, mely tisztán hazai forrásból finanszírozandó, illetve melyeket az Európai Unió költségvetése is támogat. Ugyanez vonatkozik a beruházásokra is. A költségtakarékos költségvetési gazdálkodás indokolttá teszi, hogy az állam minden szerve törekedjen az indokolatlan kiszervezések mellőzésére. Ennek értelmében rögzítésre került, hogy a közigazgatási szervek közhatalmi, irányítási, ellenőrzési és felügyeleti hatáskörének gyakorlásával összefüggő feladat ellátására kizárólag közszolgálati jogviszony létesíthető. A kormány törekszik a közszolgáltatások és a közigazgatási munka színvonalának javítására, az adminisztráció csökkentésére, olvashatóbb költségvetési jogszabályok szerkesztésére és a közvagyon megvédését és a korrupció visszaszorítását biztosító elemek beépítésére a közpénzek elköltésének folyamatába. Irányvonalak között szerepel továbbá a minisztériumok számának csökkentése, a közigazgatás és a politika szétválasztása, a veszélyeztetett települések közbiztonságának javítása valamint a közigazgatásban dolgozók számára új, vonzó életpálya felvázolása. A közoktatással kapcsolatosan megfogalmazásra került, hogy a kistelepülések kisiskolái jelentős mértékben hozzá tudnak járulni az esélyteremtés, a tudásközvetítés vonatkozásában a nemzet megújításához. Ezért azok a kistelepülések, amelyek hátrányos helyzetbe kerültek, többlettámogatást kell, hogy kapjanak az államtól az oktatás helyben történő megszervezéséhez, továbbá a pedagógus életpálya modell megvalósításához.

19 Az önkormányzat szakmai elképzelései, feladatai, célja évben Az Ötv. és az ágazati jogszabályok által előírt kötelező feladatellátás biztosítása, egyrészt önálló-, másrészt társult feladat-ellátási formákban. Az önkormányzat működőképességének megőrzése, biztosítása. Pályázati lehetőségek bevonásával és saját forrásból, településfejlesztési célok megvalósítása, a képviselő-testület által meghatározott körben, tekintettel a folyamatban lévő pályázatokra. A Polgármesteri Hivatal szakmai elképzelései, feladatai, célja évben A Polgármesteri Hivatal évi működése során, változatlan személyi feltételek mellett, az irányadó jogszabályok keretei között elvégzi az önkormányzat, a képviselő-testület működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és a döntések végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A évi önkormányzat költségvetés várható bevételei és tervezhető kiadásai A költségvetési évre vonatkozó, a koncepció készítésének időpontjában ismert költségvetési törvény-tervezetet figyelembe véve készült a koncepció számszaki része, melyet a költségvetési törvény még módosíthat, illetve véglegesíthet. Több esetben nem állnak rendelkezésre évi adatok, így ezek a bevételek illetve kiadások, a évi költségvetés tényadatai alapján kerültek tervezésre, a koncepció szintjén. Több, a évi költségvetést befolyásoló törvénymódosítást (pl. adó-, helyi adók. Kjt.; Ktv., stb.) az előterjesztés készítésének időpontjában még nem fogadott el az országgyűlés. Átlátható és végleges költségvetés készítésére a évi költségvetési törvény és az egyéb, önkormányzati költségvetést befolyásoló törvények elfogadásával nyílik lehetőség, az éves költségvetési rendelet megalkotása során, februárjában. Fentieket figyelembe véve, a évi költségvetés várható bevételei és kiadásait az alábbiak jellemzik: BEVÉTELEK: Lakosságszám 2010: fő 2011: fő 1. A település lakosságszámához kötött normatív állami támogatások összege a évi mértékhez viszonyítva jelentősen nem változtak; de nincsenek arányban a kiadási teherrel. A rendszeres szociális ellátások (időskorúak járadéka, rendszeres szociális segély, ápolási díj, normatív lakásfenntartási támogatás) ténylegesen kifizetésre kerülő összegének 90%-a igényelhető a központi költségvetéstől. Az ellátásokhoz kapcsolódó bevételi forrás, a évi ellátottak száma alapján került meghatározásra.

20 A január 1-jével hatályba lépő jogszabályok jelentősen átalakítják az aktív korúak ellátására vonatkozó előírásokat. Jelenleg a jogszabály-tervezet sem ismert, csak különböző szakmai fórumokon ismertetik a várható változásokat, melyek lényege az alábbiak szerint foglalható össze: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre állási támogatást a bérpótló juttatás (bpj) váltja fel. A bérpótló juttatás összege: a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összege. Az önkormányzatok önrésze a bérpótló juttatás összegének 20%-a. Az ellátásra való jogosultságot a települési önkormányzat továbbra is szociális rászorultság alapján állapítja meg, de az érintetteknek az eddiginél aktívabban kell közreműködniük a munkakeresésben. A bérpótló juttatásban részesülő személy elhelyezkedése érdekében továbbra is köteles álláskeresőként együttműködni a lakóhelye szerint illetékes munkaügyi központ kirendeltségével. A bérpótló juttatásban részesülő köteles az iskolai végzettségétől és szakképzettségétől függetlenül a kirendeltség által felajánlott munkát beleértve a közfoglalkoztatást is elvállalni. Köteles továbbá a munkaügyi központ által felajánlott képzési lehetőséget, vagy munkaerő-piaci programban való részvételt elfogadni. A jogosultsági feltételek új eleme a saját lakókörnyezet rendben tartása, amely önkormányzati rendeletben kerülhet szabályozásra. A bérpótló juttatásra való jogosultságot évente felül kell vizsgálni. A folyósítás egy éve alatt a juttatásra jogosult személynek legalább 30 munkanap munkaviszonyt beleértve az egyszerűsített foglalkoztatást, közfoglalkoztatást, közérdekű önkéntes munka-tevékenységet kell igazolni. Megszűnik a 35 év alatti, alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező álláskeresők kötelező képzésben való részvételi kötelezettsége. Az aktív korúak ellátáshoz kapcsolódó közfoglalkoztatás is gyökeresen átalakul január 1-jével. A közfoglalkoztatás várható jellemzői az alábbiak szerint foglalhatók össze, a rendelkezésre álló információk birtokában: A közfoglalkoztatás típusai Önkormányzati rövid időtartamú közfoglalkoztatás (napi 4 órás munkaidő): a települési önkormányzatok mindennapi közfeladatai ellátását segítő támogatás. A közcélú foglalkoztatást váltó forma, amelynek keretében kizárólag a bérpótló juttatásra jogosultak foglalkoztathatók. A települési önkormányzatok a kötelezően ellátandó, illetve önként vállalt közfeladataik ellátására igényelhetik a támogatást egyszerűsített pályázati adatlapon a munkaügyi központ kirendeltségénél. Az aktív korú, nem foglalkoztatott, bérpótló juttatásra jogosultak napi maximum 4 órás munkaidőben, legalább 2 hónap, legfeljebb 4 hónap időtartamig foglalkoztathatóak ebben a közfoglalkoztatási formában, amelyért a minimálbér, illetve a garantált bérminimum felének megfelelő összegű munkabérben részesülhetnek. Támogatásként a közfoglalkoztatottak munkabére és járulékai, valamint a dologi kiadásokkal bővített személyenként összeszámítható módon a munkaszerződések időtartamával arányos évente központilag megállapított összeg 95%-a igényelhető. A pályázónak 5 % os önrészt kell biztosítania. Megszűnik a települési önkormányzatok közfoglalkoztatási terv készítésének kötelezettsége.

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésére

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010.

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. 1 Tartalomjegyzék 1. Szentgotthárd szociális ellátórendszerének megvalósult fejlesztései, eredményei a 2008-as koncepció

Részletesebben

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2012.novemberében

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2012.novemberében Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2012.novemberében Szentes Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012.

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XII. évfolyam 5. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2011. MÁJUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 98/2011. (V.11.) sz. hat. Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságba

Részletesebben

a 2015. évi költségvetéséről

a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.06.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelete 1 a gyermekvédelem Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 17/2013.(VIII.02.)

Részletesebben

A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetését az Országgyűlés a 2011. évi CLXXXVIII. törvényben határozta meg.

A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetését az Országgyűlés a 2011. évi CLXXXVIII. törvényben határozta meg. Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz Tisztelt Képviselők! A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetését az Országgyűlés a 2011. évi CLXXXVIII. törvényben határozta meg. A képviselő-testület 2011. november

Részletesebben

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-146/ 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges!

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2008. október 30-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 192/2007. (VI. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2008.09.30) Tárgy: Endrődi Vásártér

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása

Napirendi pontok tárgyalása Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2012. november 30-án (pénteken) 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásról. Az ülés helye: Soós Imre Kulturális

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Kóka Község Önkormányzat Képviselő testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. december 21 napján (szerdán) 13 00 órai

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁJUS 17. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 19/2013. (V.17.) ÖR. a 2012. évi zárszámadásról ZMJVK 20/2013. (V.17.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polg.hiv@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300

Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300 Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300 02-19846-3/2003. Előterjesztés Szentes Város Önkormányzatának 2004. évi KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁRÓL

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. december 17-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója és cselekvési programja

Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója és cselekvési programja Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója és cselekvési programja 2012 I. FEJEZET I. I/I. Bevezetés A legalább 2000 lakosú települési önkormányzat, illetve

Részletesebben