1. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed"

Átírás

1 Tiszasas Község Önkormányzatának Polgármesterétől Előterjesztés Tiszasas Község Önkormányzat képviselő-testületének február -i ülésére Tiszasas Község Önkormányzat évi költségvetése tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, valamin az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. (1) bekezdésében foglalt kötelezettségemnek eleget téve, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet (továbbiakban Ávr.) és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 139. (1) bekezdés a) pontja szerint, a mellékelt költségvetési rendelet-tervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé. A mellékelt rendelettervezet: - a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal, - a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet figyelembevételével, - a jegyző irányításával került összeállításra. 1. Általános rendelkezések A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. Az önkormányzati költségvetésben a költségvetési szerveket nem kell címenként kezelni az új Áht. törvény alapján, ezért a költségvetési rendelet nem határozza meg a címrendet. 2. Az önkormányzat összesített évi költségvetése A költségvetési rendelet szerkezetének kialakításkor figyelembe-vételre került: - az Áht a, amelyben a költségvetési bevételek és kiadások, valamint a kiemelt költségvetési kiadások és bevételek kerülnek meghatározásra, - az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet - a továbbiakban Ávr a, amely a kiemelt bevételi előirányzatokat tartalmazza, - az Áht a és a Ávr a amely a költségvetési rendelet tartalmára vonatkozó előírásokat határozza meg. A rendelet ezen része az önkormányzati szintű adatokat tartalmazza. 1

2 Az önkormányzat összesített költségvetési főösszege Az önkormányzat évi költségvetésének főösszege ezer forint A bevételek A költségvetési bevételek vonatkozásában - az Áht. 23. (2) bekezdés a) pontja kimondja, hogy a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. - a Ávr. 24. (1) bekezdés a) pontja rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzat költségvetési bevételei között kell megtervezni: - a helyi önkormányzat bevételeit, így különösen: - a helyi adó bevételeket, - a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat - a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, - elkülönítetten az EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit; - az Áht. 6. (4) bekezdése megállapítja, hogy a bevételi előirányzatokat a Ávr.-ben foglalt kiemelt bevételi előirányzatokra kell bontani, - a Ávr. 2. -a meghatározza az érintett, az alaptevékenységhez kapcsolódó költségvetési bevételen belüli kiemelt bevételi előirányzatokat. Az önkormányzat összesített bevételei az alábbi kiemelt előirányzatok szerint kerülnek tervezésre Kiemelt bevételi előirányzatok évi eredeti előirányzat összege Bevételi forrás %-a az összes bevételhez viszonyítva Intézményi működési bevétel Sajátos működési bevétel Állami támogatások Véglegesen átvett pénzeszköz Felhalmozási bevétel 0 0 Pénzmaradvány Kiegészítő támogatás Összes bevétel: % A fentiek alapján a bevételek között a legnagyobb arányt a következő kiemelt bevételi előirányzatok jelentették: - Állami támogatások 41% - Intézményi működési bevétel 22% A bevételek elemzése: Az Ávr. 2. d) pontja alapján az intézményi működési bevételek kiemelt előirányzatán belül a következők kerültek tervezésre: - Intézmények saját bevételei, amelyek a működés során keletkeznek, mint 2

3 - kamatbevételek - bérleti díj bevételek - intézményi ellátási díjak - Sajátos működési bevétel kiemelt előirányzatán belül a következők kerültek tervezésre: - Átengedett központi adók (gépjárműadó 40%) - Helyi adók - Állami támogatások kiemelt előirányzatán belül az alábbi bevételek kerültek figyelembe vételre: Állami normatívák (feladat finanszírozás alapján) - Véglegesen átvett működési célú pénzeszköz kiemelt előirányzatán belül a következők kerültek tervezésre: - Tb támogatás - Bértámogatások - Felhalmozási bevétel nem került tervezésre A kiadások A költségvetési kiadások vonatkozásában - az Áht. 23. (2) bekezdés a) pontja kimondja, hogy a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint, az Áht. 6. (2) bekezdése meghatározza a kiadási előirányzatok előirányzat csoportjait: évi eredeti előirányzatcsoport Kiadási előirányzat csoportok összege Kiadási forrás %-a az öszszes kiadáshoz viszonyítva Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés 0 0 kölcsönök 0 0 Összes kiadás % - az Áht. 6. (3) bekezdése pedig rögzíti a kiemelt előirányzatokat. A működési költségvetési kiadások a kiemelt előirányzatok, az Áht. 6. (3) bekezdése alapján, a következők szerint alakultak: évi eredeti előirányzat Főbb kiadási előirányzat csoportok összege Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi jellegű kiadások Kiadási %-a az összes kiadáshoz viszonyítva 3

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai Összes működési kiadás % A fentiek alapján a kiadások között a legnagyobb arányt a következő kiemelt előirányzatok jelentették: - személyi jellegű kiadások 41% - dologi jellegű kiadások 37% A személyi jellegű kiadások jellemzői A köztisztviselők illetményalapja a évben Ft. A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó jellemzői: A kiadások előirányzatának nagy százalékát képezik a személyi jellegű kiadások, melyek ebben az évben nem mutatnak változást. Dologi jellegű kiadások jellemzői: A dologi kiadások között a legnagyobb arányt: - a közüzemi kiadás jelenti, úgymint gáz-, villany-, vízdíj-, és ÁFA (27%) összege. Ellátottak pénzbeli juttatásai jellemzői: Az ellátottak pénzbeli juttatásai között tervezésre kerültek a következők: - rendszeres szociális segély - foglalkoztatást elősegítő támogatás - lakásfenntartási támogatás - óvodáztatási támogatás - átmeneti segély - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 2.3. A költségvetési létszámkeret Az önkormányzat összesített létszámkerete átlagos statisztikai állományi létszámot tekintve 41 fő. Ez a létszám a korábbi évi költségvetési létszám-előirányzathoz képest nem változik. A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 38 fő. A létszám-előirányzat a közfoglalkoztatási terv figyelembe-vételével került megállapításra. A létszám a korábbi évhez, évekhez képest nem változik. A költségvetési szervenként meghatározott létszám-előirányzat nem tartalmazhatja a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát, melyet külön kell feltüntetni. 4

5 2.4. A tartalék Az Áht. 23. (3)-(4) bekezdése, valamint Ávr. 24. (1) bekezdés bc) pontja rögzíti a tartalékkal kapcsolatos szabályokat. Ezek alapján a költségvetési rendeletben elkülönítetten kell szerepeltetni az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék összegét. Az általános és céltartalék felett a képviselő-testület rendelkezik, amely e jogát a polgármesterre vagy a képviselő-testület bizottságára átruházhatja. A testület e joggal nem él, melyről a rendelet a költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályai között rendelkezik. A általános tartalékra 1000 ezer Ft került összesen tervezésre. Céltartalékra 5047 ezer Ft került betervezésre. 3. Az önkormányzat saját költségvetése A rendelettervezet tartalmazza az önkormányzat saját költségvetését, ezen belül - költségvetési bevételeit - költségvetési kiadásait - a létszám előirányzatát. Az önkormányzat főbb bevételei: állami támogatások, átvett pénzeszközök, központi adók, helyi adók, saját bevételek. Az önkormányzat főbb kiadásai: személyi jellegű kiadások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi jellegű járulékok, valamint szociális juttatások. 4. A költségvetési szervek költségvetése 4.1 A Polgármesteri Hivatal az önkormányzat költségvetési szerve. A rendelettervezet tartalmazza a polgármesteri hivatal - költségvetési bevételeit - költségvetési kiadásait - a létszám előirányzatát. A Polgármesteri Hivatal főbb bevételei: intézményi működési bevétel - kamatbevétel - hatósági díjbevétel - önkormányzati támogatás A Polgármesteri Hivatal főbb kiadásai: személyi jellegű kiadások, munkaadókat terhelő járulékok, valamint dologi jellegű kiadások Az Alkony Gondozási Központ költségvetési szerv költségvetése 5

6 Az Alkony Gondozási Központ költségvetési szerv az önkormányzat költségvetési szerve, gazdálkodása megszervezésére tekintettel önállóan működő, mely gazdálkodását tekintve a Tiszasas Község Önkormányzat önállóan működő intézményhez tartozik. A rendelettervezet tartalmazza az érintett költségvetési szerv saját - költségvetési bevételeit: - költségvetési kiadásait: - a létszám előirányzatát. Főbb bevételei: önkormányzati támogatások, saját bevétel Főbb kiadásai: személyi jellegű kiadások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi jellegű kiadások A Tiszasasi Óvoda költségvetési szerv költségvetése A Tiszasasi Óvoda költségvetési szerv az önkormányzat költségvetési szerve, gazdálkodása megszervezésére tekintettel önállóan működő, mely gazdálkodását tekintve a Tiszasas Község Önkormányzat önállóan működő intézményhez tartozik. A rendelettervezet tartalmazza az érintett költségvetési szerv saját - költségvetési bevételeit: - költségvetési kiadásait: - a létszám előirányzatát. Főbb bevételei: önkormányzati támogatások, saját bevétel Főbb kiadásai: személyi jellegű kiadások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi jellegű kiadások A Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv költségvetése A Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv az önkormányzat költségvetési szerve, gazdálkodása megszervezésére tekintettel önállóan működő, mely gazdálkodását tekintve a Tiszasas Község Önkormányzat önállóan működő intézményhez tartozik. A rendelettervezet tartalmazza az érintett költségvetési szerv saját - költségvetési bevételeit: - költségvetési kiadásait: - a létszám előirányzatát. Főbb bevételei: önkormányzati támogatások, saját bevétel Főbb kiadásai: személyi jellegű kiadások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi jellegű kiadások. 6

7 5. Végrehajtásra vonatkozó szabályok Az Áht. 23. (2) bekezdés h) pontja rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzatnak a költségvetési rendeletében kell meghatározni a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket. Ennek megfelelően a rendelet kitér az egyes finanszírozási műveletekre, az egyes műveletekkel kapcsolatos hatáskörökre. Tisztelt Képviselő-testület! Ezen előterjesztésemhez csatolom önkormányzatunk évi költségvetési rendeletének tervezetét, annak mellékleteit, kérve a rendelet-tervezet tanulmányozását, megvitatását és elfogadását! Tiszasas, március 11. Gyói Gábor polgármester 7

8 Tiszasas Község Önkormányzata./2013. (..) ÖK. rendelete Tiszasas Község Önkormányzata évi költségvetése Rendelet-tervezet Tiszasas Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdése alapján az önkormányzat évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 1. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. 2. Az önkormányzat összesített évi költségvetése 2. A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített évi költségvetési kiadási és bevételi főösszege ezer forintban állapítja meg. 3. Az önkormányzat összesített évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: I. Intézményi működési bevétel e Ft II. Sajátos működési bevétel 8000e Ft a) Helyi adók 5200e Ft b) Átengedett központi adók 2800e Ft III. Állami támogatások 99091e Ft a) Normatív támogatások 99091e Ft IV. Működési célú átvett pénzeszközök 56755e Ft V. Pénzmaradvány e Ft VI. Kiegészítő támogatás e Ft 4. Az önkormányzat összesített évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés e Ft aa) személyi jellegű kiadások: 97753e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok: 25007e Ft ac) dologi jellegű kiadások: 87924e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 29037e Ft 1

9 5. A képviselő-testület az önkormányzat évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 41 fő A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 38 fő 6. (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 1000 e Ft, céltartalék 5047 ezer Ft. 3. Az önkormányzat saját költségvetése 7. Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, évi költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. 8. Az önkormányzat saját, évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: I. Sajátos működési bevétel 8000 e Ft, a) Helyi adók 5200e Ft b) Átengedett központi adók 2800e Ft II. Állami támogatások 99091e Ft a) Normatív támogatások 99091e Ft III. Működési célú átvett pénzeszközök 1748e Ft IV. Pénzmaradvány 7272 e Ft V. Kiegészítő támogatás e Ft 9. Az önkormányzat saját, évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: e Ft aa) személyi jellegű kiadások: 11801e Ft, ab) munkaadókat terhelő járulékok: e Ft ac) dologi jellegű kiadások: 67235e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 29037e Ft 10. (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 3 fő A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő 4. Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése 11. Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal évi költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. 2

10 12. A Polgármesteri Hivatal évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: I. Intézményi működési bevétel 200e Ft II. Önkormányzati támogatás e Ft III. Pénzmaradvány 357 e Ft 13. A Polgármesteri Hivatal évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés 14114e Ft aa) személyi jellegű kiadások: 9976e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok : e Ft ac) dologi jellegű kiadások: 1444e Ft 14. (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 4 fő A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő 5. Az önkormányzat Alkony Gondozási Központ költségvetési szervének költségvetése 15. Az önkormányzat képviselő-testülete az Alkony Gondozási Központ költségvetési szerv évi költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. 16. Az Alkony Gondozási Központ költségvetési szerv évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: I. Intézményi működési bevétel 34700e Ft II. Véglegesen átvett pénzeszköz 3931e Ft III. Önkormányzati támogatás 38917e Ft IV. Pénzmaradvány 4311 e Ft 17. Az Alkony Gondozási Központ költségvetési szerv évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: 81859e Ft aa) személyi jellegű kiadások: 34248e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok: e Ft ac) dologi jellegű kiadások: e Ft 18. (1) A képviselő-testület az Alkony Gondozási Központ költségvetési szerv évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 22 fő A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő 3

11 6. Az önkormányzat Tiszasasi Óvoda költségvetési szervének költségvetése 19. Az önkormányzat képviselő-testülete a Tiszasasi Óvoda költségvetési szerv évi költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. 20. A Tiszasasi Óvoda költségvetési szerv évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: I. Véglegesen átvett pénzeszköz e Ft 21. A Tiszasasi Óvoda költségvetési szerv évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: e Ft aa) személyi jellegű kiadások: 7805e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok: e Ft ac) dologi jellegű kiadások: 1706e Ft 22. (1) A képviselő-testület a Tiszasasi Óvoda költségvetési szerv évre a létszámelőirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 4 fő A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő 7. Az önkormányzat Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet szervének költségvetése 23. Az önkormányzat képviselő-testülete a Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv évi költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. 24. A Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: I. Intézményi működési bevétel e Ft II. Véglegesen átvett pénzeszköz: eft III. Önkormányzati támogatás 14209e Ft 25. A Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: e Ft aa) személyi jellegű kiadások: 33923e Ft, ab) munkaadókat terhelő járulékok: e Ft ac) dologi jellegű kiadások: 29407e Ft 26. (1) A képviselő-testület a Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv évre a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg A közfoglalkoztatottak nélküli állományi létszám előirányzat 8 fő A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 38 fő 4

12 6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 19. (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre, Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. (2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. (3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet. (4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. 20. A képviselő-testület évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg a) köztisztviselői illetményalap Ft, b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete Ft/év/fő. 21. Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át. 7. Záró rendelkezések 22. E rendelet... év... hó... napján lép hatályba. Kelt:, 20. hó nap P.H jegyző polgármester Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdettem. Kelt:, 20. hó nap P.H.... jegyző 5

13 1.sz. Melléklet Tiszasas Község Önkormányzat évi bevételei Ezer Ft Megnevezés előirányzat I. Működési bevételek ) Önkormányzat sajátos működési bevételek: Helyi adók - építményadó - iparűzési adó Átengedett központi adó - gépjárműadó (40%) II. Normatív állami támogatások a) Települési önkormányzatok működésének tám Önkormányzati Hivatal tám Zöldterület gazdálkodás tám Közvilágítás tám Köztemető fenntartásának tám Közutak fenntartásának tám Beszámítás összege Egyéb kötelező önk-i fel tám Lakott külterülettel kapcs fel tám b) Települési önkormányzatok köznevelési fel tám Kedvezményes gyermekétkeztetés c) Települési önkormányzatok szociális fel tám Létalapként nyújtott szoc ell (segélyek) Pénzbeni szoc ellátás Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Idősek nappali ellátása d) Tel-i önkorm. által idős személyek részére nyújtott ell Bértámogatás Intézményi üzemeltetési tám e) Települési önkormányzatok kulturális fel tám Könyvtár tám III. Véglegesen átvett pénzeszközök 1748 Működési célú pénzeszköz átvétel - Tb támogatás 1748 IV. Pénzmaradvány Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Cserkeszőlőnek pénzeszközátadás

14 Egyéb kötelezettségek 4583 V. Önkormányzatok működőképessége megőrzéséhez adható kiegészítő támogatás Bevételek összesen

15 Sorszám Szakfeladat száma, megnevezése Tiszasas Község Önkormányzat évi kiadások Ebből Összes kiadás Bér TB. Járulék Dologi kiadás 2. számú melléklet ezer Ft Szociális ellátás Létszám Önkormányzat Közvilágítás Család- és nővédelmi 3. gondozás Rendszeres szociális 4. segély Lakásfenntartási 5. támogatás Óvodáztatási 6. támogatás Átmeneti segély Rendkívüli 8. gyermekvédelmi tám Egyéb eseti pénzbeli 9. ell Gyermekjóléti 10. szolgálat Sport és kúltúra Intézményi támogatás ÖNO Polgármesteri Hivatal TITESZ Általános tartalék Céltartalék KEOP-4.2.0/A/ Összesen:

16 3. számú melléklet Tiszasas Község Önkormányzat Intézményeinek évi létszáma Intézmény megnevezése Létszám 1.) Önkormányzat 1 2.) Család- és nővédelmi gondozás 1 3.) Gyermekjóléti szolgálat 1 Összesen: 3

17 2013. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 4. számú melléklet Ezer Ft Megnevezés Bevételek: I. Működési bevételek ) Önkormányzat sajátos működési bevételek - Helyi adók - Átengedett központi adók II. Támogatások: ) Normatív állami hozzájárulás III. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel 1748 IV. Pénzmaradvány 7272 V. Önkormányzatok működőképessége megőrzéséhez adható kiegészítő támogatás Bevételek összesen: Kiadások I. Működési kiadások Személyi jellegű kiadások - Munkaadókat terhelő járulékok - Dologi kiadások II. Szociális kiadások III. Tartalék 6047 IV. Intézményi támogatás Kiadások összesen: Létszám 3

18 5. számú melléklet Tiszasas Község Önkormányzat évi bevételi és kiadási előirányzatai szakfeladatonként Sorszám Szakfeladat száma és megnevezése Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat önkormányzat Bér 9254 Járulékok 1352 Dologi kiadás Közvilágítás 3200 Dologi kiadás Önkormányzat bevételei Építményadó 1200 Iparűzési adó 4000 Gépjárműadó 2800 Normatív állami támogatás Intézményi támogatás Tartalék 6047 Pézmaradvány 7272 Kiegészítő támogatás Család-és nővédelmi gond Bér 1484 Járulékok 401 Dologi kiadás 1351 Tb támogatás pénzeszközátvétel Rendszeres szociális segély Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást elősegítő Lakásfenntartási támogatás Lakásfenntartási támogatás Óvodáztatási támogatás Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély 500 Átmeneti segély Rendkívüli gyermekvéd tám Rendkívüli gyermekvédelmi tám Egyéb eseti pénzbeni ell 900 Bursa Hungarica 550 Gyermekvállalási tám Gyermekjóléti szolgálat Bér 1063 Járulékok 287 Dologi kiadás 65 Normatív állami támogatás Sport 500 Összesen: ezer Ft

19 6.sz. Melléklet Tiszasas Község Polgármesteri Hivatalának évi bevételei Ezer Ft Megnevezés előirányzat I. Működési bevételek ) Intézményi működési bevételek: kamat hatósági díjbevétel II. Önkormányzati támogatás önkormányzati támogatás normatívából III. Pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Bevételek: 14114

20 Sorszám Szakfeladat száma, megnevezése Tiszasas Község Polgármesteri Hivatal évi kiadások Ebből Összes kiadás Bér TB. Járulék Dologi kiadás 7. számú melléklet ezer Ft Szociális ellátás Létszám Polgármesteri Hivatal Összesen:

21 8. számú melléklet Tiszasas Község Polgármesteri Hivatal évi létszáma Intézmény megnevezése Létszám 1.) Polgármesteri Hivatal 4 Összesen: 4

22 2013. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 9. számú melléklet Ezer Ft Megnevezés Bevételek: I. Működési bevételek ) Intézményi működési bevételek: 200 II. Önkormányzati támogatások Önkormányzati támogatások normatívából III. Pénzmaradvány 357 Bevételek összesen: Kiadások I. Működési kiadások Személyi jellegű kiadások - Munkaadókat terhelő járulékok - Dologi kiadások Kiadások összesen: Létszám 4

23 10. számú melléklet Tiszasas Község Polgármesteri Hivatal évi bevételi és kiadási előirányzatai szakfeladatonként Sorszám Szakfeladat száma és megnevezése Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat Polgármesteri Hivatal Bér 9976 Járulékok 2694 Dologi kiadás 1444 Intézményi működési bevétel 200 Önkormányzati támogatás Pénzmaradvány 357 Összesen: ezer Ft

24 11.sz. Melléklet Alkony Gondozási Központ évi bevételei Ezer Ft Megnevezés előirányzat I. Működési bevételek ) Intézményi működési bevételek: Szociális int. Ellátás Étkezési térítési díj bevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök 3931 Munkaügyi központ (közcélú támogatás) 3931 III. Önkormányzati támogatás Önkormányzati támogatás normatívából IV. Pénzmaradvány Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Bevételek összesen 81859

25 Sorszám Szakfeladat száma, megnevezése Alkony Gondozási Központ évi kiadások Ebből Összes kiadás Bér TB. Járulék Dologi kiadás 12. számú melléklet ezer Ft Szociális ellátás Létszám Időskorúak tartós 1. bentlakásos ellátása Idősek nappali 2. ellátása Szociális étkezés Házi 4. segítségnyújtás Összesen:

26 13. számú melléklet Alkony Gondozási Központ évi létszáma Intézmény megnevezése Létszám 1.) Alkony Gondozási Központ 22 Összesen: 22

27 2013. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 14. számú melléklet Ezer Ft Megnevezés Bevételek: I. Működési bevételek ) Intézményi működési bevételek: II. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel 3931 III. Önkormányzati támogatás Önkormányzati támogatás normatívából IV. Pénzmaradvány 4311 Bevételek összesen: Kiadások I. Működési kiadások Személyi jellegű kiadások - Munkaadókat terhelő járulékok - Dologi kiadások II. Szociális kiadások 0 Kiadások összesen: Létszám 22

28 15. számú melléklet Alkony Gondozási Központ évi bevételi és kiadási előirányzatai szakfeladatonként Sorszám Szakfeladat száma és megnevezése Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat Idősek bentlakásos ellátása Bér Járulékok 6156 Dologi kiadás Intézményi támogatás Intézményi működési bevétel Munkaügyi támogatás Idősek nappali ellátása Bér 2544 Járulékok 687 Dologi kiadás 584 Intézményi támogatás Szociális étkezés Dologi kiadás 6804 Intézményi támogatás 2104 Intézményi működési bevétel Házi segítségnyújtás Bér 8016 Járulékok 2164 Dologi kiadás 60 Intézményi támogatás 6380 Munkaügyi támogatás 1566 Pénzmaradvány 4311 Összesen: ezer Ft

29 16.sz. Melléklet Tiszasasi Óvoda évi bevételei Ezer Ft Megnevezés előirányzat I. Véglegesen átvett pénzeszköz Működési célú pénzeszközátvétel (Cserkeszőlő) - Pedagógusok bértámogatása - Segítők bértámogatása - Intézményi támogatás Bevételek: 11618

30 17. számú melléklet Tiszasasi Óvoda évi kiadások ezer Ft Sorszám Szakfeladat száma, megnevezése Óvoda Összesen: Ebből Összes kiadás Bér TB. Járulék Dologi kiadás Szociális ellátás Létszám

31 18. számú melléklet Tiszasasi Óvoda évi létszáma Intézmény megnevezése Létszám 1.) Óvoda 4 Összesen: 4

32 2013. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 19. számú melléklet Ezer Ft Megnevezés Bevételek: I. Véglegesen átvett pénzeszköz ) Működési célú pénzeszközátvétel (Cserkeszőlő) Bevételek összesen: Kiadások I. Működési kiadások Személyi jellegű kiadások - Munkaadókat terhelő járulékok - Dologi kiadások Kiadások összesen: Létszám 4

33 Tiszasasi Óvoda évi bevételi és kiadási előirányzatai szakfeladatonként 20. számú melléklet Sorszám Szakfeladat száma és megnevezése Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat Óvoda Bér 7805 Járulékok 2107 Dologi kiadás 1706 Pénzeszközátvétel (Cserkeszőlő) Összesen: ezer Ft

34 Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet évi bevételei Megnevezés előirányzat 21.sz. Melléklet I. Működési bevételek ) Intézményi működési bevételek: Terembérleti díj Közétkeztetés Lakbér Fénymásolási díj Földbérleti díj Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott bevétel II. Véglegesen átvett pénzeszköz Működési célú pénzeszközátvétel (Munkaügyi Központ) III. Önkormányzati támogatás önkormányzati támogatás normatívából Bevételek: Ezer Ft

35 Sorszám 22. számú melléklet Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet évi kiadások Szakfeladat száma, megnevezése Ebből Összes kiadás Bér TB. Járulék Dologi kiadás ezer Ft Szociális ellátás Létszám Óvodai intézményi 1. közétk Lakóingatlan 2. bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése TITESZ Máshová nem sorolható szolg Város és 6. községgazd Egyéb közfoglalkoztatás Könyvtári állomány 8. gyarapítása Közösségi színterek 9. működtetése Közutak hidak üzemeltetése Települési hulladék Összesen:

36 23. számú melléklet Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet évi létszáma Intézmény megnevezése Létszám 1.) Óvodai intézményi közétkeztetés 3 2.) TITESZ 4 3.) Könyvtár 1 4.) Közfoglalkoztatottak 38 Összesen: 46

37 2013. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 24. számú melléklet Ezer Ft Megnevezés Bevételek: I. Működési bevételek ) Intézményi működési bevételek: II. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel (Munkaügyi Közp) III. Intézményi támogatás Önkormányzati intézményi tám normatívából Bevételek összesen: Kiadások I. Működési kiadások Személyi jellegű kiadások - Munkaadókat terhelő járulékok - Dologi kiadások Kiadások összesen: Létszám 46

38 25. számú melléklet Tiszasas Község Településellátó És Szolgáltató Szervezet évi bevételi és kiadási előirányzatai szakfeladatonként ezer Ft Sorszám Szakfeladat száma és megnevezése Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat Óvodai intézményi közétk Bér 3912 Járulékok 1056 Dologi kiadás Közétkeztetés (étk. térítési díj) Lakóingatlankezelés Dologi kiadás 570 Lakbér, bérleti díj Nem lakóingatlan kezelése Dologi kiadás 1240 Földbérlet, területhasználat Önkormányzat kisegítő szolg Dologi kiadás TITESZ Bér 5871 Járulékok 1585 Intézményi támogatás Működési bevétel Város és községgazd Dologi kiadás Egyéb közfoglalkoztatás Bér Járulékok 6148 Dologi kiadás Pénzeszközátvétel(Munkaügyi) Könyvtári állom gyarapítása Bér 1368 Járulékok 370 Dologi kiadás 965 Terembérlet Közösségi színterek Dologi kiadás 470 Terembérlet Közutak hidak 1000 Dologi kiadás Települési hulladék 500 Dologi kiadás 500 Összesen:

39 26. sz. melléklet A céltartalék célonkénti felosztása Adatok ezer Ft-ban A B 1 A céltartalék felhasználási céljai Céltartalék összeg 2 Pályázatok saját önerő része KEOP-4.2.0/A/ pályázat önereje Összesen 5047

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015. (III.13.) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése Tiszasas Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszasas Község Önkormányzata 2014.

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszasas Község Önkormányzata 2014. Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 2/2014.(II.05.)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszasas Község Önkormányzata 2012.

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszasas Község Önkormányzata 2012. Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 4/2012.(II.28.)

Részletesebben

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 5/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Kerepes Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 5/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Kerepes Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 5/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Kerepes Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991.

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Rendelet szövege Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012 (XI. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének harmadik negyedévi módosításáról Sárkeresztúr

Részletesebben

Előterjesztés Nemti Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről

Előterjesztés Nemti Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről Előterjesztés Nemti Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről

Részletesebben

Rábacsanak Község Önkormányzata képviselő-testületének 3 /2013.(III.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Rábacsanak Község Önkormányzata képviselő-testületének 3 /2013.(III.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Rábacsanak Község Önkormányzata képviselő-testületének 3 /2013.(III.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Rábacsanak Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.27.) önk. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.27.) önk. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.27.) önk. rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Legénd Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetése

1. A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire terjed ki. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetése Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelete (a háromnegyed éves módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

Endrefalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2013. (III.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Endrefalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2013. (III.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Endrefalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2013. (III.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Endrefalva Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. 2014. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. 2014. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1 /2014.(II.4.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az Önkormányzat 2014. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 1/2018.(II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 1/2018.(II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Szegvár Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 1/2018.(II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A költségvetés bevételei és kiadásai

A költségvetés bevételei és kiadásai Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (III. 11.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Felcsút

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012.(II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az Önkormányzat 2012. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 6/2012 (II.13.) Önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a 22/2012. (IX.07.), a 34/2012.(XII.28.)

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016.(l.29.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016.(l.29.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016(l29) önkormányzati rendelete a 2016 évi költségvetésről Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik,

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a 20/2015.(VIII.17.) önkormányzati

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Nemti Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

4/2016 (IV.28..) DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi zárszámadásáról

4/2016 (IV.28..) DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi zárszámadásáról 4/2016 (IV.28..) DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról Hatályos: -tól A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2014. (II.08.) Önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a 11/2014.(VI.27.) Önkormányzati

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012 (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012 (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012 (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2013 (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Tömörd Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2013 (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2013 (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület)

Részletesebben

Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013.(II.16.) rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013.(II.16.) rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013.(II.16.) rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Márianosztra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki.

1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki. Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzatának 16/2014.(IX.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Tiszaalpár Nagyközségi

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(l.30.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(l.30.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(l.30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik,

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2019. (II.26.) önkormányzati rendelete Homokbödöge Község Önkormányzat 2019.

Homokbödöge Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2019. (II.26.) önkormányzati rendelete Homokbödöge Község Önkormányzat 2019. Homokbödöge Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2019. (II.26.) önkormányzati rendelete Homokbödöge Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről - 2 - Homokbödöge Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének (l. 29.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének (l. 29.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 112015.(l. 29.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az laptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Sajólászlófalva Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelete a körjegyzőség évi költségvetéséről

Sajólászlófalva Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelete a körjegyzőség évi költségvetéséről Sajólászlófalva Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2011. (II. 23.) önkormányzati rendelete a körjegyzőség 2011. évi költségvetéséről Sajólászlófalva Község Önkormányzat képviselő-testülete az

Részletesebben

b) az önként vállalt feladatok kiadásai e Ft, c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: e Ft. (3) [2] A helyi önkormányzat nevében végzett beruh

b) az önként vállalt feladatok kiadásai e Ft, c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: e Ft. (3) [2] A helyi önkormányzat nevében végzett beruh GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/213. (II. 8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Egységes szerkezetben: 213. október 31. A 213. november 1-jétől

Részletesebben

Pörböly Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015(III.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Pörböly Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015(III.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Pörböly Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015(III.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Pörböly Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

3. (1) Az önkormányzat összesített évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

3. (1) Az önkormányzat összesített évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.02) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.27.) Rendelet módosításáról Mátramindszent Község Önkormányzata

Részletesebben

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Biri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Biri Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. -a helyébe

Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. -a helyébe Alsómocsolád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013 (IV. 23.) önkormányzati rendelte az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012 (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Alsómocsolád

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Zebegény Község Önkormányzat képviselő-testületének 4/ 2013. (III. 04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Zebegény Község Önkormányzat képviselő-testületének 4/ 2013. (III. 04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Zebegény Község Önkormányzat képviselő-testületének 4/ 2013. (III. 04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Zebegény Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

Önkormányzati Rendelet

Önkormányzati Rendelet Önkormányzati Rendelet Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: ALAP Módosító rendeletek száma: Rendelet címe: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: Kihirdetés dátuma: Hatályba lépés dátuma:

Részletesebben

Rendelete. a évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.7.) Rendelet módosításáról

Rendelete. a évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.7.) Rendelet módosításáról Tervezet Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV...) önkormányzati Rendelete a 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.7.) Rendelet módosításáról Mátramindszent Község

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /206. (II.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 206. évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetéséhez

Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetéséhez Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetéséhez A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

az önkormányzat évi költségvetéséről

az önkormányzat évi költségvetéséről Biri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről Biri Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 1/2012.(I. 23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE POLGÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 1/2012.(I. 23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE POLGÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 1/2012.(I. 23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE POLGÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. (II. 23.) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

az önkormányzat évi költségvetéséről

az önkormányzat évi költségvetéséről Biri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017 (II28) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017 évi költségvetéséről Biri Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és

Részletesebben

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének. a.) tárgyévi költségvetési bevételét

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének. a.) tárgyévi költségvetési bevételét Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (X. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 27.) rendelet módosításáról Szálka Község Önkormányzatának

Részletesebben

Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017. (VI.30.) Önkormányzati Rendelete

Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017. (VI.30.) Önkormányzati Rendelete Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017. (VI.30.) Önkormányzati Rendelete Mártély Község Önkormányzatának költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás szabályairól

Részletesebben

2. Az Önkormányzat évi összesített költségvetése

2. Az Önkormányzat évi összesített költségvetése Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testületének 5/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról Tarnaméra

Részletesebben

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (IV. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Drégelypalánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016(II.17.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat évi költségvetéséről

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016(II.17.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat évi költségvetéséről Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016(II.17.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

Biri Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2018. (II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Biri Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2018. (II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Biri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről Biri Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.13.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetése végrehajtásáról 2 Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

2. A Rendelet 2. -ában megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. és 2. sz. melléklete tartalmazza.

2. A Rendelet 2. -ában megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. és 2. sz. melléklete tartalmazza. Nagyér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.5.)sz. önkormányzati rendelet módosításáról Nagyér

Részletesebben

aa) működési költségvetési bevételét - ebből előző évi pénzmaradvány ,- E Ft

aa) működési költségvetési bevételét - ebből előző évi pénzmaradvány ,- E Ft Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelete Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati

Részletesebben

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére 3. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei 1.melléklet Bevételi jogcím ezer forint 2 3 I. Műkéödési célú támogatás államháztartáson belül 136 999 1. Önkormányzatok műköldési

Részletesebben

Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012./II.16./ számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012.évi költségvetéséről

Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012./II.16./ számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012./II.16./ számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Márianosztra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2015.(II..) Önkormányzati Rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászivány Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Módosítva a 6/2016.(X.29.) önkormányzati rendelettel. (Egységes

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (XI.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.14) rendelet módosításáról (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2018.(II. 26.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2018.

Németbánya Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2018.(II. 26.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2018. Németbánya Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2018.(II. 26.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 2 Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013.(VI.10.) önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013.(VI.10.) önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013.(VI.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013.(III.08.) Ktr. számú rendeletének módosítására

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017.(l.30.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017.(l.30.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017.(l.30.) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetésről Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik,

Részletesebben

az önkormányzat évi költségvetéséről

az önkormányzat évi költségvetéséről Biri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (II.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Biri Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 2/2018. (III.15.) Önkormányzati Rendelet Mártély Község Önkormányzatának költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás szabályairól szóló 1/2017. (II.08.) ÖR rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a 6/2014.(II. 26.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2014. évi 2014. évi előirányzat Sorszám Megnevezés Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi

Részletesebben

Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Magyarország központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben