A Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója"

Átírás

1 A Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 29-22

2 Készítették: Panyik Anita munkaszervezet-vezető, Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának Munkaszervezete Lajtosné Lécz Erzsébet intézményvezető, Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ Véleményezte: - A Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának Szociális Kerekasztala - Cigány kisebbségi önkormányzatok Jóváhagyta: A Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a 25/29. (XI. 6.) határozatával A Heves Megyei Közgyűlés Egészségügyi és Szociális Bizottsága 5/2. (II. 9.) határozatával 2

3 Tartalomjegyzék Bevezetés Előzmények Alkalmazott módszerek I. A Pétervásárai kistérség bemutatása. Területi elhelyezkedés 2. Népesség, népsűrűség 3. Gazdaságföldrajzi jellemzők 4. Megközelíthetőség, gazdasági kapcsolatok 5. Demográfiai adatok 6. Oktatás, képzés 7. A kistérség foglalkoztatási helyzetének bemutatása II. A szociális szolgáltatások/ellátórendszer bemutatása. Jogszabályi előírások 2. A szociális ellátórendszer 3. A feladatok finanszírozása 4. A szociális ellátórendszer szereplői 5. Hiányok az ellátás területén 6. Az Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ által ellátott feladatok 6.. Családsegítő szolgálat 6.2. Támogató szolgálat 6.3. Házi segítségnyújtás 6.4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 6.5. Gyermekjóléti szolgálat 6.6. Gyermekek átmeneti gondozása 7. Az Aranykapu KHSZK személyi feltételei 8. Az Intézmény jövője, tervezett fejlesztései 8.. Infrastrukturális fejlesztések 8.2. Szolgáltatásfejlesztés III. A Pétervásárai kistérség középtávú fejlesztési stratégiája. Stratégiai célok meghatározása 2. Fejlesztések meghatározása Minden település biztosítja lakosai számára a tv. által előírt alapellátási formákat 2.2. A települési szintű szakellátások teljesülési aránya 9 %-ra való növekedése az ellátási igények függvényében 2.3. A Társulás feladatkörében IV. Záró rendelkezések Táblázatok jegyzéke Ábrák jegyzéke Mellékletek

4 Bevezetés Szociális szolgáltatástervezési koncepciónk elkészítésének célja a szociális ellátások szervezésének, tervezésének kistérségi szintű összehangolása, középtávon egy olyan szolgáltató rendszer kialakításának az ösztönzése, mely a jogszabályi előírások teljesítésével elsősorban a lakossági igények kielégítésére törekszik. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 993. évi III. törvény (a továbbiakban: szociális törvény illetve Sztv.) nevesíti a fenntartó fogalmát, meghatározza feladataikat, a 92/B. () bekezdésének i) pontjában pedig előírja a szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítését a az általa működtetett szociális szolgáltatások és intézmények vonatkozásában. A Sztv. 92. (3) bekezdése a szolgáltatástervezési koncepció elkészítését a megyei önkormányzatok, illetve a 2 lélekszám feletti települések számára írja elő. Amennyiben ezen települések egyes szociális feladataikat társulási keretek között látják el, úgy e szolgáltatások tekintetében a koncepciót a társulás készíti el, melyet kétévente felülvizsgál és aktualizál. Fentieknek megfelelően jelen koncepció elsődlegesen a Pétervásárai kistérség azon 5 településére kiterjedően készült, melyek a szociális alapszolgáltatásokat társulási formában látják el. Ez hozzávetőlegesen 5 ezer főt érint, a kistérség lakosságának 65 %-át. Ugyanakkor a szociális feladatra társulók közül kimaradó 5 település lakosságszáma is folyamatosan csökken, így a jövőre vonatkozóan érdemes alternatívákat vázolni a teljes kistérségre történő társulási feladatellátásra. Ezt erősíti a komplex térségfejlesztési szemlélet érvényesülése is. Mivel a térség jövedelmi viszonyai az országos átlagnál lényegesen rosszabbak, a szociális védőháló szerepe különösen fontos. Ez napjainkban több helyen foltozásra szorul, így különösen fontos a szociális szolgálatok és intézményrendszer mind mennyiségi, mind minőségi bővítése. Előzmények A Pétervásárai kistérség valamennyi komplex fejlesztési programjában szerepet kapott a szociális ellátórendszer fejlesztése, ugyanakkor az azokban megfogalmazott célok vagy általánosak voltak, vagy a hátrányos helyzetű csoportok rossz szociális helyzetének orvoslását, munkaerőpiacra való visszajuttatásukat helyezte előtérbe. Mindeközben a kistérség erősen elöregedett társadalmi szerkezetű, e csoport problémáival, jóléti helyzetének javításával is szükséges foglalkozni. A bentlakásos elhelyezésre keveseknek van lehetősége, így az önkormányzatokra, vagy társulására hárul a feladat, hogy megoldást kínáljon az életvitel megfelelő színvonalon tartásában. Emellett fontos a gyermekek és családok védelme, segítése is, különös tekintettel a hátrányos helyzetben lévők nagy számára. Ezért fontos egy olyan átfogó koncepció, mely a megyei szociális szolgáltatások fejlesztési lehetőségeit, a hiányzó ellátások megszervezésének módjait, az egyéb fenntartókkal, a szociális ellátás teljes körű megvalósítását elősegíteni szándékozó szervezetekkel, egyházakkal történő kapcsolattartás feladatait rögzíti. 4

5 Alkalmazott módszerek A Pétervásárai Kistérség Szolgáltatástervezési Koncepciójának elkészítéséhez alkalmazott munkamódszerek:. Adatgyűjtés/források: - KSH statisztikai évkönyvei - Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal népességadatai - TeIR/KSH-TSTAR adatbázis - Az Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ és az önkormányzatok kimutatásai - meglévő adataink - A Pétervásárai Kistérség megújított fejlesztési Terve (Kistérségek Fejlesztéséért Tudományos Egyesület, 29.) - Aranykapu KHSZK szakmai beszámolói 26., 27., A szolgáltatásfejlesztési koncepció elkészítése szükségességének propagálása tanácsüléseken, a Kistérségi Fejlesztési Tanács-, valamint a Pétervásárai Kistérség Fejlesztési Bizottsága ülésein, az intézmény szakmai vezetőinek tartott értekezleteken Köszönjük mindazon önkormányzatoknak, szervezeteknek, akik a koncepció elkészítését közreműködésükkel segítették. 5

6 A PÉTERVÁSÁRAI KISTÉRSÉG SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA I. A Pétervásárai kistérség bemutatása. Területi elhelyezkedés A Pétervásárai kistérség az Északi-középhegységben, Heves megye északi részén helyezkedik el. A kistérséget alkotó 2 település öt természetföldrajzi kistáj találkozásánál fekszik: FelsőTarnai-dombság, Pétervásárai-dombság, Tarna-völgy, Parád- Recski-medence és a Mátralába. Az egyetlen városi rangú település, a kistérség északi részén elhelyezkedő Pétervására, a térség központja. A geopolitikai viszonyok által meghatározott déli terület központi települése Recsk.. ábra: A Pétervásárai kistérség települései Bodony Bükkszék Bükkszenterzsébet Erdőkövesd Fedémes Istenmezeje Ivád Kisfüzes Mátraballa Mátraderecske Parád Parádsasvár Pétervására Recsk Sirok Szajla Szentdomonkos Tarnalelesz Terpes Váraszó Az fő alatti kistelepülések jellemzően északon helyezkednek el, így ezen a területen Pétervására központi szerepe egyértelmű. A nagyobb, 2 fős lakosságszám feletti települések a déli részen találhatók, így a különböző települési funkciók eloszlása, a települési önkormányzatok között kiegyenlítettebb. 6

7 2. Népesség, népsűrűség A kistérség lakónépessége fő (29. január -jén), jellemzően aprófalvas, a települések hatvan százalékának lélekszáma ezer fő alatt marad. A megye legalacsonyabb népsűrűséggel rendelkező kistérségének 48 fő/ km2-es népsűrűsége nem éri el az országos átlag (9 fő/ km2) felét. Kiemelkedően magas népsűrűséggel rendelkezik Mátraderecske, de 2.35 fő lakosságszámával a település urbánus jellegűnek nem nevezhető. Magas népsűrűsége a viszonylagosan kisméretű közigazgatási területének köszönhető. 2. ábra: A Pétervásárai kistérség lakosságszámának változása között A P é te rv á s á ra i k is té rs é g la k o s s á g s z á m á n a k v á lto z á s a k ö z ö tt (fő ) fő Forrás: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal A Kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 3/27. (XI. 7.) Kormányrendelet alapján a Pétervásárai kistérség társadalmi, gazdasági szempontból a 36. leghátrányosabb helyzetű térségnek számít az országban. A kistérségen belül nem mondható kiegyenlítettnek a települések helyzete. Összetett mutatók vizsgálatai alapján társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott településeknek számítanak Fedémes és Ivád. Bodony, Bükkszenterzsébet és Pétervására az országos átlagot legalább,75-szörösen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések közé tartozik. Szajla, Szentdomonkos, Tarnalelesz és Terpes települések pedig mindkét mutatóban hátrányosnak számítanak. 7

8 A Pétervásárai kistérség településeinek jogállása, népességi, népsűrűségi adatai, kedvezményezettsége (28...). táblázat Sorszám Kedvezményezett települések Település Jogállás Népesség (fő) Népsűrűség (fő/ km2). Bodony község Bükkszék község Bükkszenterzsébet község Erdőkövesd község Fedémes község Istenmezeje község Ivád község Kisfüzes község Mátraballa község Mátraderecske község Parád község Parádsasvár község Pétervására város Recsk község Sirok község Szajla község Szentdomonkos község Tarnalelesz község Terpes község Váraszó község 57 2 Társadalmigazdasági szempontból elmaradott Országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliség gel sújtott Forrás: TeIR/KSH-TSTAR és a 24/26. (XI. 3.) Korm. rendelet 3. Gazdaságföldrajzi jellemzők Az ipar fejlesztése szempontjából a bányászott ásványi nyersanyagok közül kiemelkedik a jó minőségű építőkő, a téglagyártásban használt agyag, valamint a sokcélúan felhasználható bentonit. A recski kőbányában kitűnő minőségű követ bányásznak. Istenmezeje térségben mélyműveléssel és külfejtéssel kitermelt bentonitot nyersanyagként és feldolgozott áruként értékesítenek. A bányák kapacitásai jelenleg nincsenek kihasználva, ezekre az ásványi erőforrásokra azonban hosszú távon építkezni lehet. A kistérségben a mezőgazdasági termelés az országos átlaghoz képest elenyésző. A szövetkezetek felbomlása után a bitokviszonyokra jellemzővé vált az osztatlan közös földtulajdon, amely a mezőgazdaság fejlődésének abszolút gátjává vált. 8

9 Az állattartás és szántóföldi termelés főleg a háztáji gazdaságokra jellemző, és zömében a takarmányfélékre korlátozódik. A kedvező természeti adottságok ellenére a nagy hagyományokkal rendelkező extenzív állattenyésztés (juh, kecske, húshasznú szarvasmarha, ló) és a vadgazdálkodás visszaszorult, lehetőségei nincsenek kihasználva. Szintén széles hagyományokkal rendelkezik a térségben a gyümölcstermesztés. Ma már inkább csak az alma és a bogyósok dominálnak. A térség talajtípusai, a kedvező hőmérsékleti és az országos átlagnál magasabb csapadékadatok, a változatos domborzati viszonyok gazdag és jó minőségű faállományt biztosítanak. A térség erdősültsége kiemelkedő, az összterület 58%-az erdőterület, ami több mint kétszerese a megyei átlagnak (28,3%), ugyanakkor majdnem háromszorosa az országos mutatónak (2%). A kistérség idegenforgalmi szerkezetében meghatározó az egészségturizmus és a természet közeli turizmus. Mátraderecske, Bükkszék és Parádfürdő a gyógyvizek, a gyógyászat, a horgásztavak és egyéb természeti értékek révén jelentős turisztikai potenciállal rendelkezik. A mátraderecskei mofetta szárazfürdő keringési és érrendszeri megbetegedések gyógyítását szolgálja és 3 beteg ellátására alkalmas. A bükkszéki Salvus termálstrand rekonstrukciójára és szolgáltatási színvonalának bővítésére is nagy szükség van a forgalombővülés érdekében. 4. Megközelíthetőség, gazdasági kapcsolatok A kistérség közlekedési szerkezetét, megközelíthetőségét földrajzi elhelyezkedése határozza meg. Pétervásárát a Bátonyterenye Szentdomonkos között húzódó 23. számú főút köti nyugaton a Hatvan Salgótarján közötti 2. számú főúthoz, míg keleten az Egert Ózddal összekötő 25. számú főúton keresztül kapcsolódik az M3-as autópályához. Az autópálya elérési ideje 52 perc. Meghatározó jelentőségű még a kistérség déli részén húzódó 24. számú főút, mely Recsket, Parádot és Sirokot köti össze Egerrel, valamint Gyöngyössel, s rajta keresztül az M3-as autópályával. Recsktől az autópálya elérési ideje 38 perc. A kistérség északi és déli része közötti összeköttetés nem biztosított. A kistérség dél-nyugati szélét metszi a Kisterenye Kál-Kápolna B2 jelű egyvágányú vasúti mellékvonal. Napjainkban ez a kevésbé jelentős, 6 km/h kiépítési sebességű vasúti összeköttetés Mátraballa, Mátraderecske, Recsk és Sirok településeket érinti. A kistérségen belül a közlekedési és földrajzi viszonyoknak megfelelően a gazdasági kapcsolatok is külön szerveződnek. A kistérség északi része főként Salgótarján-Ózd irányába rendelkezik gazdasági kapcsolatokkal, míg a déli területe inkább az Eger és Gyöngyös tengely mentén érintett gazdaságilag. 5. Demográfiai adatok A kistérség népességmegtartó ereje igen rossz. A magas elvándorlási egyenleg munkahely hiányában a magasan kvalifikált fiatal és a középkorú réteg térségből való kiáramlására enged következtetni. Ezzel párhuzamosan megjelenhetnek az olcsóbb megélhetési körülmények miatt, az ún. szociális bevándorlók. 9

10 Az élve születések számát vizsgálva azt tapasztaljuk, hogy 998 és 27 között összességében fővel, azaz 6 %-kal csökkent. Csúcspontját 2-ben érte el 229 fővel, ezt követően 24ig volt egy jelentős, 29%-os visszaesés, majd emelkedő értékek után 27-re 87 főre csökkent. 3. ábra Természetes szaporodás /fogyás és vándorlási különbözet a Pétervásárai kistérségben Forrás: TeIR/KSH-TSTAR adatai/pétervásárai kistérség megújított fejlesztési terve 4. ábra: Az élve születések száma a Pétervásárai kistérségben Forrás: KSH/TSTAR adatok - Pétervásárai kistérség megújított fejlesztési terve Az Európai Unió országaira jellemző kettős öregedés folyamata jól érzékelhető a Pétervásárai kistérségben. A lakónépesség számának csökkenésével párhuzamosan csökken a fiatalok aránya, s emelkedő tendenciát mutat a 6 év feletti korosztály részaránya.

11 A fiatal ( és 7 év közötti) korosztály aránya a kistérségben 999-ben 7,8% volt, majd 27-re 6,7%-ra csökkent. A települések közötti szóródás % (Bükkszék) és 26% (Terpes) között változik, de Szajla (24%), Tarnalelesz (22%), Szentdomonkos (2%) és Pétervására (2%) is meghaladja az országos átlagot (8,6%). A Pétervásárai kistérség Heves megye leginkább elöregedő térsége. Az időskorúak (6 év és a fölött) aránya 27. évben elérte a 27,5%-ot, mely érték lényegesen meghaladja az országos (2,34%), és a megyei (23,8%) átlagot. Kisfüzesen (4%), Fedémesen (4%) és Bükkszéken (37%) kiugróan magasak ezek az adatok. A Pétervásárai kistérség lakosságszáma, korcsoportonkénti megoszlása 2. táblázat Év -7 év (%) 8-59 év (%) 59 év felett (%) Összesen (fő) ,8 56,5 25, ,7 56,3 26, , 56,2 26, ,9 56, 27, ,7 55,8 27, ,5 55,7 27, Forrás: KSH/TSTAR adatok- Pétervásárai kistérség megújított fejlesztési terve Az eltartottsági és az öregedési index alakulása is fenti adatokat támasztja alá. Az öregedési index az országos értéknek (5,) több mint másfélszerese (57), s jóval meghaladja a megyei (3,4) és regionális (99,) adatokat. Az eltartott népesség rátáját vizsgálva is szembetűnőek a kedvezőtlenebb értékek. Az eltartottsági és az öregedési index alakulása táblázat Megnevezés Pétervásárai kistérség Heves megye ÉszakMagyarország Magyarország 25. 5,2 46,8 46,7 44, , 46,6 46,4 44, 27. 5,4 46,6 46,4 44, ,4 8,4 93,7, ,8,6 96,2 2, , 3,4 99, 5, Év Eltartott népesség rátája 2 Öregedési index Forrás: TeIR/KSH-TSTAR adatok Eltartott népesség rátája: a -4 éves, és a 64 év feletti népesség a 5-64 éves népesség százalékában. 2 Öregedési index: a 64 évfeletti népesség, a -4 éves népesség százalékában.

12 6. Oktatás, képzés Óvodai ellátás A kistérségben 5 településen működik óvoda (Bodony, Bükkszék, Bükkszenterzsébet, Erdőkövesd, Istenmezeje, Ivád, Mátraballa, Mátraderecske, Parád, Pétervására, Recsk, Sirok, Szajla, Tarnalelesz és Váraszó). 3 intézményt tart fenn önállóan az önkormányzat, 2 intézményegység intézményfenntartó társulásban működik, ebből 2 többcélú intézmény intézményegységeként (Mátraballa, Tarnalelesz). Tagintézményeként működő óvoda 7 van (Bükkszék, Erdőkövesd, Istenmezeje, Ivád, Mátraballa, Mátraderecske, Váraszó). Nincs intézmény 5 településen, a feladatot megbízásos társulási megállapodásban látják el (Fedémes, Kisfüzes, Parádsasvár, Szentdomonkos és Terpes). Így az önállóan fenntartott intézmények száma 2 (Bodony, Recsk), 7 társulásban, működik (székhely települések: Bükkszenterzsébet, Mátraderecske az iskola-, Parád, Pétervására, Sirok, Szajla és Tarnalelesz). A kistérség óvodáiban a férőhelyek száma: a gyermekek száma: 723 fő 637 fő ebből: bejáró: etnikai nevelésben részesül: étkezési kedv.-ben részesül: a férőhely kihasználtság: a gyermekcsoportok száma: az óvónők száma: a dajkák száma: 6 fő 37 fő 352 fő 87,4 % 29 db 6 fő 3 fő Az óvodákban az csoportra jutó átlaglétszám: 2,97 fő, országos átlag: óvónőre jutó gyermek:,62 fő, országos átlag: 22,5 fő,7 fő Általános iskolai ellátás A kistérség 2 települése közül -8. évfolyamos általános iskola a 28/29. tanévben 6 településen működött: Mátraderecskén, Parádon, Pétervásárán, Recsken, Sirokban és Tarnaleleszen. Ezek közül Recsken tartja fenn önállóan az intézményt az önkormányzat, a többi helyen intézményfenntartó társulásban működnek. 2

13 A Pétervásárai kistérségben működő iskolai intézményfenntartó társulások 4. táblázat Társulás székhelye Társult települések Tagintézmény Mátraderecske Társulás székhelye Társult települések Tagintézmény Bükkszék - Istenmezeje x Terpes - Bükkszenterzsébet x Sirok Mátraballa x Parád Bodony - Parádsasvár - Tarnalelesz Pétervására Erdőkövesd x Fedémes - Ivád - Szentdomonkos - Kisfüzes - Szajla Váraszó - 5 Nem működik helyben iskola tagintézményként sem: Bodonyban, Bükkszéken, Fedémesen, Ivádon, Kisfüzesen, Parádsasváron, Szajlán, Szentdomonkoson, Terpesen és Váraszón. Tagintézményként a településen maradt az -3. évfolyam Erdőkövesden, az -4. évfolyam Bükkszenterzsébeten, Istenmezején és Mátraballán. Az önállóan fenntartott recski iskolában 8 tanulócsoport van. A kistérség általános iskoláinak legfontosabb mutatói: Általános iskolai tanulók száma: Osztályok száma: Férőhelyek száma: Pedagógusok száma: Férőhely kihasználtság: osztályra jutó tanulók száma: pedagógusra jutó tanulók száma: 628 fő 8 db (26-ban még 94!) fő 59,9 % 2,35 fő, országos átlag: 9,7 fő,38 fő, országos átlag:, fő (Megjegyzés: az országos adat a 25/26-os tanév adata.) Középiskolai ellátás A kistérségben élő tanulók többsége a megyeszékhely Eger intézményeiben, illetve Gyöngyösön tanul. 3

14 Pétervására városban működik a térség egyetlen középfokú oktatási intézménye, az FVM Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium. Az intézmény 962-ben került Pétervásárára, és 963-ban kezdte meg működését. A festői környezetben lévő Keglevich kastély épületében található intézmény a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fenntartásában működik. A recski Jámbor Vilmos Általános Iskolában felnőttoktatás és képzés is működik: Balassi Bálint Gimnázium recski tagintézménye, Angol-informatika tanfolyam, Talentum Vendéglátó-ipari tanfolyam 7. A kistérség foglalkoztatási helyzetének bemutatása A leghátrányosabb helyzetű mikro térségek egyikében, a Pétervásárai kistérségben nem csak a gazdasági, hanem a társadalmi leszakadás is megfigyelhető. Népességének gazdasági aktivitás szerinti összetétele az elmúlt közel három, de különösen az utóbbi két évtized során alapjaiban átrendeződött. A foglalkoztatottak aránya 2-ben 98-hoz viszonyítva közel 2%-kal, 99-hez képest 2,7 %-kal volt alacsonyabb. A népesség gazdasági aktivitás szerinti megoszlása 98, 99, 2 5. táblázat Pétervásárai kistérség Foglalkoztatott Év Munkanélküli Eltartott Inaktív kereső foglalkoztatottra jutó nem foglalkoztatott Összesen (%) ,5 28,4 25, , 4,8 24, 33, ,3 23,4 2,8 44,8 254 Foglalkoztatott Munkanélküli Eltartott Inaktív kereső foglalkoztatottra jutó nem foglalkoztatott Heves megye Összesen Év (%) ,5 3, 22, ,6 4, 28,5 27, ,8 7, 26,3 35,8 96 Foglalkoztatott Munkanélküli Eltartott Inaktív kereső foglalkoztatottra jutó nem foglalkoztatott Magyarország Összesen Év (%) ,3 2,6 32, ,6,2 25,6 29, ,2 4, 32,4 27,3 76 Forrás: KSH - Népszámlálási adatok 4

15 Az 5. táblázat adatai jól mutatják megyei, és országos szinten is a két és fél évtized alatt végbement jelentős átrendeződést, bár a visszaesés mértéke ezekben a téregységekben kevésbé volt drasztikus. Heves megyében 98-ról 2-re a foglalkoztatottak arányának csökkenése 2,7%-os volt, míg a magyarországi érték,%. A kistérség foglalkoztatottsági szintjének jóval nagyobb mértékű visszaesését magyarázza, hogy az itt élő emberek többsége a rendszerváltozást megelőzően Borsod-, Nógrád és Heves megyék körzeteibe települt iparvidék bejáró munkásai voltak, valamint a térség jelentős erdősültségének köszönhetően megélhetést biztosított az erdőgazdálkodás. A 9-es évek elején a helyi és a környező ipari létesítmények (bányák, üzemek, gyárak) részben vagy egészben bezártak, a bejáró munkásokat legelőször elbocsátva. 5

16 II. A szociális szolgáltatások/ellátórendszer bemutatása. Jogszabályi előírások A törvény a települési önkormányzatok részére a szolgáltatási kötelezettséget az alábbiak szerint határozza meg: 5. ábra: Kötelezően ellátandó szociális feladatok Település nagysága, lélekszám Ellátási forma 2 fő alatt 2 fő felett 3 fő felett fő felett 2 fő felett 3 fő felett Étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítés Fogyatékosok nappali int. Szenvedélybetegek nappali int. Pszichiátriai betegek nappali int. Nappali melegedő Idősek klubja Idősek gondozóháza Fogyatékosok gondozóháza Szenvedélybetegek gondozóháza Pszichiátriai betegek gondozóháza Hajléktalanok éjjeli menedéke Forrás: Sztv. 2. Szociális ellátórendszer A szociális törvény a település lakosságszámától teszi függővé az önkormányzat által kötelezően biztosítandó ellátások körét. Ezen feladatok rendszere átalakulóban van, új prioritások kerültek megfogalmazásra az Sztv. módosításaikor. Az eltérő lakosságszám gyakran jelentősen eltérő szolgáltatási színvonalat eredményez. A hatékonyabb gazdálkodás érdekében egyes szolgáltatások tekintetében a lakosságszám-határok módosítását, egyes feladatok tekintetében pedig a kötelező jelleget szüntették. A változások a Pétervásárai kistérség tekintetében a támogató szolgáltatást érintették, amely 29. január -jétől pályázati finanszírozással, a tényleges ellátási szükséglet alapján valósul meg. Nem társulási feladatellátás, azonban a térséget érintette, hogy az idősek klubját 3 fő feletti településeken szükséges biztosítani. Ezt a lélekszámot a 29. január -jei lakosságszám adatok alapján egyik kistérségi település sem éri el, így az idősek klubjának működtetése önként vállalt feladatnak tűnik a továbbiakban, és önkormányzati finanszírozhatóság függvénye a további fenntartás. Lakosságszám alapján az alábbi szolgáltatásokat kell a települési önkormányzatoknak kötelező feladatként ellátniuk: 6

17 Minden önkormányzatnak biztosítania kell: a) étkeztetést b) házi segítségnyújtást kétezer főnél több állandó lakos esetén, c) családsegítést háromezer főnél több állandó lakos esetén, d) idősek nappali ellátását. A gyermekvédelmi törvény ugyancsak lakosságszámhoz köti a kötelező feladatok ellátását, melyek a tízezer lakosságszám alatt az alábbiak a) gyermekjóléti szolgálat b) gyermekek átmeneti gondozása önálló helyettes szülővel A megyei önkormányzat köteles gondoskodni azoknak a szakosított ellátásoknak a megszervezéséről, amelyek biztosítására az Sztv. alapján a települési önkormányzat nem köteles. A helyi önkormányzat a feladat-ellátási kötelezettségét az alábbiak szerint teljesítheti: a) Szolgáltató, intézmény fenntartásával, vagy b) Szolgáltatót, intézményt fenntartó önkormányzati társulásban való részvétellel, vagy c) Szolgáltatót, intézményt működtető fenntartóval létrejött megállapodás, illetve ellátási szerződés megkötésével. Az intézményfenntartó társulások létrehozásának lehetőségével, a kistérség aprófalvas jellegét tekintve célszerűnek tetszett az alapvető szolgáltatások közös ellátására történő társulás. A családsegítő- és a gyermekjóléti szolgálat tekintetében ez már 999. évben megtörtént, 2 településre kiterjedően. A többcélú kistérségi társulások megalakulásával, a többletfinanszírozásuk kínálta lehetőségeket is szem előtt tartva a szolgáltatások kínálata megnőtt, és az ellátási terület is növekedett valamennyi szolgáltatás tekintetében. Ez leginkább Pétervására és a körzetébe tartozó 4 települést érinti valamennyi vállalt feladat tekintetében. A támogató szolgáltatás és a gyermekek átmeneti gondozása (önálló helyettes szülővel) a kistérség mind a 2 településére kiterjed, több szolgáltatás tekintetében a jogszabályi előírások, megkötések hátráltatják a feladatok területi kiterjesztését. Az idősek nappali ellátásának kivételével, a fent nevezett szolgáltatások működtetése érdekében, valamint önként felvállalt feladatokat is megoldva, a Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása, intézményfenntartó társulásként 27. július 3-i határozatával létrehozta az Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központot, gesztortelepülésként Pétervásárát megjelölve. Az intézmény által működtetett alapszolgáltatásokat, és ellátási területét az alábbiakban ismerhetjük meg: 7

18 Intézményi társulás keretében működtetett szociális és gyermekjóléti szolgáltatások táblázat Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások Működési terület. Családsegítő Szolgálat Pétervására, Bükkszék, Bükkszenterzsébet, Erdőkövesd, Fedémes, Istenmezeje, Ivád, Kisfüzes, Mátraballa, Mátraderecske, Szajla, Szentdomonkos, Tarnalelesz, Terpes, Váraszó, 2. Gyermekjóléti Szolgálat 3. Házi segítségnyújtás 4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 5. Támogató szolgálat Pétervására, Bodony, Bükkszenterzsébet, Bükkszék, Erdőkövesd, Fedémes, Istenmezeje, Ivád, Kisfüzes, Mátraballa, Mátraderecske, Parád, Parádsasvár, Recsk, Sirok, Szajla, Szentdomonkos, Tarnalelesz, Terpes, Váraszó 6. Gyermekek átmeneti gondozása Forrás: A Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása adatai Az alábbi táblázat segítségével az önkormányzati fenntartású intézmények, szolgáltatásaival ismerkedhetünk meg: A helyi önkormányzatok fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti szolgáltatások 27. évben 7. táblázat Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások Fenntartó helyi önkormányzatok Férőhelyszá m. Étkeztetés Bükkszék, Bükkszenterzsébet, Erdőkövesd, Istenmezeje, Mátraballa, Mátraderecske, Parád, Parádsasvár, Pétervására, Recsk, Sirok, Szajla, Tarnalelesz, Terpes, 2. Házi segítségnyújtás Parád, Recsk, Sirok, 3. Falugondnoki szolgáltatás Parádsasvár 4. Családsegítő Szolgálat Parád, Recsk, Sirok 5. Gyermekjóléti Szolgálat Bodony, Parádsasvár, Parád, Recsk, Sirok 6. Bölcsőde Sirok férőhely Időskorúak nappali ellátása Parád Recsk Sirok Tarnalelesz 2 férőhely 2 férőhely 6 férőhely 2 férőhely 7. Szociális szakellátások. Idősek Otthona Pétervására 33 férőhely 2. Idősek Otthona Tarnalelesz 26 férőhely Forrás: TeIR/KSH-TSTAR adatok A fenti adatok 29. évben sem változtak. A Pétervásárai kistérségben szép számmal működnek egyéb fenntartók által biztosított szolgáltatások is, melyekről az alábbiakban nyújtunk betekintést: 8

19 A kistérség területén más fenntartók által nyújtott szociális és gyermekjóléti szolgáltatások 27. évben 8. táblázat Fenntartó Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás, és szakellátás Ellátási hely Férőhely. Heves Megyei Önkormányzat Idősek Otthona Parád 6 férőhely 2. Heves Megyei Önkormányzat Gyermekotthon Pétervására 48 férőhely 3. Heves Megyei Önkormányzat Lakásotthon Istenmezeje 2 férőhely 4. Heves Megyei Önkormányzat Lakásotthon Pétervására 2X2 férőhely 5. Heves Megyei Önkormányzat Lakásotthon Recsk 2 férőhely 6. Közhasznú társaság Gesztenyés Idősek Otthona Recsk 49 férőhely 7. Autista Alapítvány Támogató Szolgálat Tarnalelesz 8. Autista Alapítvány Fogyatékosok nappali ellátása Tarnalelesz 8 férőhely Forrás: TeIR/KSH-TSTAR adatok 29. január -jétől a feladatot átadta az Aranykapu KHSZK támogató szolgálatának A fenti adatokból megállapítható, hogy Bodony nem működteti szociális alapszolgáltatási feladatait. Hiányzik az étkeztetés Bodonyon kívül Fedémes, Ivád, Kisfüzes, Szentdomonkos és Váraszó településeken. Pétervásárának lakosságszáma alapján működtetni kellene az idősek nappali ellátását, önként vállalt feladatként azonban idősek otthonát tart fenn. Szintén önként vállalt feladatai körében biztosítja Parád, Recsk és Sirok az idősek nappali ellátását, illetve Sirok a bölcsőde működtetését. Tarnalelesz is önként vállalta fel az idősek nappali és bentlakásos ellátásának működtetését. A kistérségben működő idősek otthonainak férőhely kihasználtságát szemlélteti az alábbi táblázat. Jól látható, hogy a férőhelyek számának növekedésével kihasználtságuk csökken. 22 és 24 között 95,8 és 98,9% között mozgott a férőhelyek kihasználtsága, majd számuk 36%-kal való megemelkedését követően, 27-ben a férőhelyek kihasználtsága több mint %-kal csökkent. Az egy férőhelyre jutó 6 év és a fölöttiek számán is jól mérhető a férőhely túlkínálat, hiszen a 28-as kistérségi mutató, 46%-kal marad alatta az országos átlagértéknek (4). Idősek otthona férőhelyek kihasználtsága 9. táblázat Év Idősek otthona férőhelyek száma Férőhelyek kihasználtsága Egy férőhelyre utó 6 év és a felettiek száma , , , , , ,7 28 Forrás: TeIR/KSH-TSTAR adatok 9

20 3. A feladatok finanszírozása Az egyes szociális ellátások pénzbeli finanszírozását, fedezetét a központi költségvetés biztosítja, 3. számú mellékletében az állami hozzájárulások, a 8. számú melléklet I. és IV. fejezeteiben pedig a normatív, kötött felhasználású támogatások érhetők el. Kivételt képez ez alól a támogató szolgáltatás, amely 29. január -jétől pályázati finanszírozás alapján működik. A 8. számú melléklet IV. fejezetében a többcélú kistérségi társulások által fenntartott vagy a TKT-k tagönkormányzatai által létrehozott intézményfenntartó társulások fenntartásában lévő szociális- és gyermekjóléti intézmények illetve azok szolgáltatásai után igényelhető ún. kiegészítő normatív támogatás. A Pétervásárai kistérségben társulásban fenntartott szociális- és gyermekjóléti intézmény az Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, amely az alábbi feladatok után igényelt normatív hozzájárulást 29. évben: Családsegítés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Gyermekjóléti szolgálat Gyermekek átmeneti gondozása (önálló helyettes szülővel) Támogató szolgáltatás: A Szociális és Munkaügyi Minisztérium a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 9/28. (VII. 3.) Kormányrendelet alapján hirdetett pályázatot a 3 éves finanszírozási keret elnyerésére. 2. évtől hasonló formában működhetnek tovább a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást biztosító intézmények, egyúttal megszűnik a többcélú kistérségi társulások hármas szociális feladatellátási kötelezettsége a kiegészítő támogatások elnyeréséhez (kettős feladatellátás lesz szükséges). A központi költségvetésből származó támogatások csak részben fedezik egy-egy szolgáltatás biztosítását, így az önkormányzatok részéről intézményi hozzájárulás befizetése szükséges (családsegítés, gyermekjóléti szolgálat). A többi feladat esetében térítési díjat fizetnek az ellátottak. 4. A szociális ellátórendszer szereplői a) A települések szociális feladatvállalása A pénzbeli és természetbeni juttatások mellett a települési önkormányzatok a szociális szolgáltatások terén különböző mértékben tesznek eleget törvényi kötelezettségeiknek. 2

Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Pétervására ALAPÍTÓ OKIRATA

Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Pétervására ALAPÍTÓ OKIRATA Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Pétervására ALAPÍTÓ OKIRATA jóváhagyta a Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a 7/2009. (IV. 28.) határozatával, módosította a

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.)

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) A házirendben foglaltak biztosítják a Gyermekjóléti Központ szolgáltatásait

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Bődi Szabolcs Társulás elnöke ALAPÍTÓ OKIRAT A Felső-Kiskunsági

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

13. Önkormányzati szociális feladatok

13. Önkormányzati szociális feladatok 13. Önkormányzati szociális feladatok Önkormányzati kötelezettségek Kötelező feladatok: Települési önkormányzat: alapszolgáltatások egyes típusai Vállalható feladatok: nem mehet az alapfeladatok rovására

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 121-7/2011. 23. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Kristály

Részletesebben

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 1997. XXXI. törvényben kapott felhatalmazás

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2007. (I. 22.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzata között megkötött intézményfenntartói társulási megállapodás

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2. melléklet a... /2016. (VI.24.) határozathoz Okirat száma: 3/AO/ÓTSZEGYII/2016 Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata Az intézmény neve: Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat Telephely: 5932 Gádoros, Fő utca 30. Étkeztetés Szakmai Programja A szakmai

Részletesebben

I. A RENDELET HATÁLYA

I. A RENDELET HATÁLYA Kunpeszér Községi Önkormányzat 15/2005. (IV. 15.) sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról (Módosításokkal

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t A Képviselő-testület NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a Kistérségi Szociális Központ alapító okiratának felülvizsgálata

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 149/2013. (VIII. 28.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 149/2013. (VIII. 28.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/ PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 90. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. június 27-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2. sz. melléklet Okirat száma: RKTÖT/9-2/2015. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján arinyamenti Szociális Szolgáltató

Részletesebben

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK Szociális szolgáltatások 56 (1) A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják (1993 évi III tv A szociális igazgatásról

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a

Részletesebben

Mándoki Térségi Szociális Központ

Mándoki Térségi Szociális Központ Az intézmény székhelye: 4644 Mándok, Petőfi út 23. Székhely elérhetősége: e 06-45/535-032 E-mail: szockozp98@citromail.hu Mándoki Térségi Szociális Központ A székhelyen kívül az ellátottak számára nyitva

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 /

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / 352-423 e-mail: ramocsa.polgarmester@falunet.hu Ügyirat szám: Tárgy:Előterjesztés szociális intézmény alapító okiratának

Részletesebben

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése Szakmai feladataink közül továbbra is a legfontosabbak: a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2014. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013.

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. Miről lesz szó az ellátási igények háttere bekerülési okok a bekerülők jellemzői a bent lévők

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését!

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról,

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Szociális Szolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA. Módosítása

Szociális Szolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA. Módosítása Okirat nyilvántartási száma: 1/ /2012. Szociális Szolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA Módosítása A bevezető szövegrész helyébe A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény és

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007. (II. 28.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 90/2013.(IV.25.) számú határozata A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában levő Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról

Részletesebben

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ 1. a) Mit értünk az életmód fogalmán? Milyen tényezők határozzák meg az életmódot? b) Hogyan épül fel a szociális igazgatás szervezete? Milyen szerepet tölt be a megyei szociális és gyámhivatal a szociális

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok HEP SABLON 1. számú melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Olcsva község önkormányzata HEP HE-éhez készültek. A táblák kitöltésének dátuma: 2013.06.24

Részletesebben

T/4448. számú törvényjavaslat

T/4448. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4448. számú törvényjavaslat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII.

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Tárgy: Forrás Közösségi Központ Szolgálat kérelme, hozzájáruló nyilatkozat házi segítségnyújtás, illetve szociális étkeztetés biztosításához

Tárgy: Forrás Közösségi Központ Szolgálat kérelme, hozzájáruló nyilatkozat házi segítségnyújtás, illetve szociális étkeztetés biztosításához Előterjesztés Önkormányzata Képviselő- testületének 2012. március..-i ülésére Tárgy: Forrás Közösségi Központ Szolgálat kérelme, hozzájáruló nyilatkozat házi segítségnyújtás, illetve szociális étkeztetés

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez EL TERJESZTÉS Tárgya: önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése Készítette: dr. Szabó Tímea Tisztelt Képvisel -testület! A gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Fajlagos ö Összesen lakos 54 463. Jogcím. M.e. Tény Becsült mutató a b c. fő 54 463 500 fő alatti. 3 település 501-1000 fő lakosú

Fajlagos ö Összesen lakos 54 463. Jogcím. M.e. Tény Becsült mutató a b c. fő 54 463 500 fő alatti. 3 település 501-1000 fő lakosú Fajlagos ö Összesen lakos 54 463 Kistérség adatai település 29 Jogcím M.e. Tény Becsült mutató Sorszám elnevezése a b c 24. 2.2.1. a) Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2.1. Többcélú általános

Részletesebben

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor Előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. december 18.-i ülésére Tárgyalja

Részletesebben

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat 2015. év Mórichida Készítette: Inhaizer Izabella családgondozó Szeresd, ne bántsd a gyermeket, Mosolygó kedvét el ne vedd. Légy hozzá nyájas, szíves, gyöngéd, S ha sír,

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására Püspökladány Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására A szociális igazgatásról

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 15/2014. (VI. 30.), a 23/2014. (VIII. 27.) a 4/2015.(III. 27.) a 16/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelettel)

(Egységes szerkezetben a 15/2014. (VI. 30.), a 23/2014. (VIII. 27.) a 4/2015.(III. 27.) a 16/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelettel) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjairól (Egységes

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Hatályos: 2015. szeptember 1-től SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2006 Nyíregyháza, 2007-04-02 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3)

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3) Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.(II.16.), 4/2005.(I.28.), 37/2005.(VI.8.), 8/2006.(II.20.), 29/2006.(IX.1.), 2/2007.(I.31.), 18/2007.(IV.12.), 7/2008.(I.30.), 22/2008.(IV.30.),

Részletesebben

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. február hónap 18. napján tartandó ülésére Tárgy: A Hajdúhadházi Mikrotérségi módosításának jóváhagyása Szociális Gondozási

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központban személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokról, azok igénybevételéről

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Zomba község Önkormányzati Képviselő-testületének. 5/2005. /X.4./ sz. Kt. Rendelete

Zomba község Önkormányzati Képviselő-testületének. 5/2005. /X.4./ sz. Kt. Rendelete Zomba község Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2005. /X.4./ sz. Kt. Rendelete A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL 2 Zomba község Önkormányzati képviselő-testülete /a továbbiakban: Önkormányzat/ a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2012. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/1998.(II.1.) számú r e n d e l e t e a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó feladatok végrehajtásáról (egységes

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben

A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben 2008. április 23. Hajdúszoboszló Dr. Versitz Éva Polgármesteri Hivatal, Szolnok Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2005

Közhasznúsági jelentés 2005 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2005 Nyíregyháza, 2006-04-01. Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása 44 Támogatási jogcím Fajlagos Mennyiségi egység Mutató A Rendelet 1.sz. melléklete Ft Számított összeg 1. a (1)Lakosságszám szerint 1 57 fő 1649 32 16 3 2. Körzeti igazgatás 2. aokmányirodák működése és

Részletesebben

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Intézmény székhelye: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. Telefonszáma:06-20-920-8044 e-mail:gyjsznk@gmail.com facebook: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 231/2012. (IX. 27.) számú határozata a Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról, egységes szerkezetben történő elfogadásáról A Közgyűlés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19.-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19.-i ülésére Tárgy: a Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosítása Előadó: Koósné Stohl Ilona intézményvezető

Részletesebben