Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program"

Átírás

1 Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, július 1.

2 Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját évben alapította Hort Község Tanácsa. Az Alapító okiratot évben, valamint évben módosította Hort Község Önkormányzata. Utóbbi módosítás révén az intézmény Gondozási Központtá alakult át, melynek tevékenységi köre évben a Támogató Szolgálttal egészült ki. A Szociális törvény módosítása révén lehetőség nyílt arra, hogy az önkormányzat beemelje a gyermekjóléti szolgáltatás biztosítását az alapszolgáltatást biztosító intézmény feladatai közé, így szeptember 1-i hatállyal létrejött a Segítő Kéz Alapszolgáltatási Központ, mely a Gondozási Központ és az évtől működő Gyermekjóléti Szolgálat fúziójával jött létre. A Segítő Kéz Alapszolgáltatási Központ célja, hogy a települési önkormányzat segítséget nyújtson a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában. Egyben elősegítse a gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének, veszélyezettségének megszüntetését, a családból kiemelt gyermek visszahelyezését szolgáló célok megvalósítását. Kistérségi Társulás: Hatvan Körzete Többcélú Kistérségi Társulás együttműködést vállalt az alábbiakban felsorolt szociális feladatok ellátására: - családsegítés - házi segítségnyújtás - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás A Társulás a családsegítés feladatellátásra megállapodást kötött Hort Község Önkormányzat által fenntartott Segítő Kéz Alapszolgáltatási Központtal, mely szerint az Alapszolgáltatási Központ április 1-től, mint szakmai központ működik tovább, és Hort község, mint elsődleges ellátási terület mellett Csány és Ecséd településeken is biztosítja az alapellátások közül a családsegítés ellátását január 1-től a Gyermekjóléti Szolgálat kiszervezésre került a Segítő Kéz Alapszolgáltatási Központ feladataiból, és a továbbiakban a Lőrinci Város által működtetett Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézmény Alapszolgáltatási Központ biztosítja Hort községben a gyermekjóléti feladatok ellátását. Szakmai és finanszírozási okok miatt indokolttá vált január 1-től a házi segítségnyújtás Hort, Csány településeken intézményfenntartó társulás formájában történő megszervezése, így létrejött a Hort Ecséd Csány Települések Szociális Ellátó Intézményfenntartó Társulás, röviden: HECS Szociális Ellátó Intézmény december 31-i hatállyal Ecséd község kiszállt az intézményfenntartó társulásból február 20-tól az intézmény új székhelye: 3014 Hort, Kossuth L. út 149.

3 I. Az intézmény feladatai: Ellátja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló III. törvényben nevesített kötelező alapellátási feladatokat, valamint az évi XXXI. a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján a gyermekjóléti szolgáltatást. Az intézmény által ellátott feladatok Családsegítés Gyermekjóléti szolgáltatás Házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés Nappali szociális ellátás Működési terület Hort Hort Hort Hort Hort II. A szolgáltatások célja, feladata: Biztonságos és nyugodt életfeltételeket, megfelelő körülményeket, személyre szóló ellátást, ápolást, gondozást, valamint az ehhez szükséges szolgáltatásokat nyújtsa az igénybe vevőknek és az ellátottainak. Alapellátások: - Családsegítés: A családsegítés, olyan személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával fejti ki segítő tevékenységét. - Gyermekjóléti szolgáltatás: a gyermekek mindenek felett álló érdekeinek védelme, a veszélyeztetettségük megelőzése, megszűntetése. - Szociális étkeztetés: Azon ellátott személyek, akik koruk, betegségük miatt saját maguk étkezését tartósan vagy átmenetileg nem képesek megoldani, vagy szociális helyzetük miatt (egyéb okok miatt) rászorultak, legalább napi egyszeri meleg étkezésük nem biztosított. - Idősek nappali ellátása: Az idős személyek gondozása, akik még saját otthonukban élnek, de igénylik a nappali ellátás által nyújtott lehetőségeket. Feladata a testi lelki aktivitás fenntartása, fejlesztése, mentálhigiénés gondozás biztosítása: szellemi, szórakoztató, kulturális tevékenység. - Házi segítségnyújtás: A házi segítségnyújtást igénybe vevő önálló életvitelének fenntartása szükségleteinek megfelelően lakásán, lakókörnyezetében nyújtott szociális ellátás, mely magában foglalja, az ápolási feladatok, a mentálhigiénés feladatok, ellátását, az ügyintézés lebonyolítását, a családdal és környezettel való kapcsolattartás elősegítését. III. A szakmai program megvalósítása várható következményeinek, eredményességének, az ellátó rendszerben betöltött szerepének és hatásának értékelése: Az intézmény által nyújtott szolgáltatások az egyéni igényeken alapulva olyan ellátást biztosít, melyek biztonságot nyújtanak a szolgáltatást igénybe vevők, és az ellátottak számára.

4 Az alapellátás keretében gondoskodik a családok, gyermekek és az időskorúak ellátásának megszervezéséről. Ennek érdekében az intézményvezető feladata és felelőssége, hogy a településen az ellátottak érdekében személyes kapcsolatot teremtsen és tartson fenn más intézményekkel. Az intézmény együttműködése: - Fenntartó Önkormányzattal, és képviselőivel - Megyei, térségi alapszolgáltatást biztosító intézményekkel - Gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekkel - Módszertani intézményekkel - Munkaügyi Központ kirendeltségével - Oktatási intézményekkel - Egészségügyi intézményekkel - Civil szervezetekkel - Szolgáltatókkal, szervezetekkel IV. Az ellátottak köre: Hort település közigazgatási területén élő családok, gyermekek és időskorú személyek. Az alapellátás és gyermekjóléti szolgáltatás megszervezésével a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók, családok és gyermekek részére, az idős személyek részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból, vagy más okból származó problémáik megoldásában. A szociális ellátó intézmény az alapellátás keretében gondoskodik a családok, a gyermekek az időskorúak ellátásának megszervezéséről. 1. Családsegítés A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. A családsegítés keretében biztosítani kell a) a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, b) az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, c) a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését, d) közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését, e) a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,

5 f) a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat. 2. Gyermekjóléti szolgáltatás A gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése A gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése Javaslattétel gyermekvédelmi gondoskodás alkalmazására A védelembe vételhez kapcsolódó szolgáltatási feladatok A családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése, illetve utógondozása A helyettes szülői hálózat szervezése Az örökbefogadással kapcsolatos feladatok A településen élő gyermekek szociális helyzetének, veszélyeztetettségének folyamatos nyomon követése, A veszélyeztetett, illetve védelembe vett gyermek gondozásának-nevelésének segítése és az ezzel kapcsolatos ügyintézés, Helyettes szülői hálózat kiépítése és működtetése, Oktatási-nevelési intézmények gyermekvédelmi feladatának segítése, Felkérésre környezettanulmány készítése, A települési önkormányzatnál új ellátások bevezetésének kezdeményezése, A Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat felkérésének megfelelően vizsgálja és feltárja az örökbe fogadni szándékozók körülményeit, Biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiséget, a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatása A családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés tanácsadást, vagy az ehhez való hozzájutás megszervezése, A szociális válsághelyzetben lévő várandós anya segítése, valamint a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutás megszervezését, Szabadidős programok szervezése, Hivatalos ügyek intézésének segítése. A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében észlelő-jelzőrendszer működtetése, Rendszeres esetmegbeszélések, esetkonferenciák szervezése, Tájékoztatás nyújtása a lehetséges támogatásokról, az ezekhez való hozzájutás segítése, A gyermekkel és családjával végzett szociális munkával a gyermek problémáinak rendezése A családi konfliktusok megoldásának elősegítése, a válás, gyermekelhelyezés, kapcsolattartás, Elkészíti a védelembe vont gyermekek gondozási-nevelési tervét, Az egészségügyi és a szociális ellátás, valamint a hatósági intézkedés kezdeményezése, Javaslat készítése a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére, vagy jelenlegi gondozási helyének megváltoztatására, Családgondozás biztosítása

6 A szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállítása, Utógondozó szociális munka biztosítása a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez. 3. Étkeztetés: Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen a) koruk, b) egészségi állapotuk, c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, d) szenvedélybetegségük, vagy e) hajléktalanságuk miatt. 4. Házi segítségnyújtás: Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell a) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást. 5. Nappali szociális ellátás: A nappali ellátás elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak - ide nem értve az idős személyeket - napközbeni étkeztetését. V. A település demográfiai jellemzői családok és gyermekek vonatkozásában: Hort lakosságszáma: 3761 fő A településeken megfigyelhető a lakosság körében a recesszió okán, hogy egyre többen szorulnak rá a szociális alapellátások keretében nyújtott szolgáltatások igénybevételére. A lakosság körében nő az időskorúak, a munkanélküliek száma, csökken a születésszám.

7 A lakosságszám jelenleg: 3761 fő, melyből 0-3 éves korosztály: 122 fő 4-6 éves korosztály: 92 fő 7-14 éves korosztály: 298 fő éves korosztály: 167 fő összesen: 679 fő. Nyugdíjasok a településen: 1200 fő VI. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, módja: A) CSALÁDSEGÍTÉS A családsegítés szakfeladatot Hort településen az intézmény családgondozó útján látja el. 1. A családsegítés célja, feladatai: A családsegítés, olyan személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával fejti ki segítő tevékenységét. Az egyének és családok életvezetési képességeinek megőrzése, valamint az egyén és a családok életében jelentkező problémák, krízishelyzetek megszüntetése. Alapvető tevékenységi kör: - szociális segítő tevékenység - mentálhigiénés segítő tevékenység Tevékenységstruktúrájának összetevői: - csoportos tevékenység - szolgáltatások szervezése, hozzájutás biztosítása - a területen hiányzó szociális infrastruktúra kezdeményezése A családgondozó a szolgáltatás székhelyén, illetve az egyének és családok otthonában látja el a feladatokat. Családsegítés keretében információs szolgáltatás is történik, melynek célja, hogy a szociális biztonság megteremtéséhez kapcsolódó ellátásokat és szolgáltatásokat igénylők megfelelő tájékoztatást kapjanak az ellátásokhoz való hozzáférésről és azok igénybevételéről. A tájékoztatás kiterjed a Szociális törvényben és Gyermekvédelmi törvényben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokra, az egészségügyi ellátásokra, a pénzbeli és természetbeli ellátásokra, az ifjúsági ügyekre. 2. Ellátottak köre: Az intézmény által biztosított családsegítést vehetnek igénybe Hort község közigazgatási területén életvitelszerűen tartózkodók, életkorra és nemre való tekintet nélkül.

8 3. Ellátást végző szakemberek és szakképesítésük - 1 fő családgondozó népművelő, aki Hort községben látja el a családsegítés feladatait. A munkatársak helyettesítése a intézményen belül saját dolgozókkal történik. A helyettesítés megszervezése az intézményvezető feladata. 4. A szolgáltatás részletezése: A szociális információ nyújtás a családsegítő tevékenység részét képezi, ezért attól szakmailag nem kerül elkülönítésre. Szociális segítő tevékenység keretében: - Szociális érdekérvényesítés - Anyagi, dologi támogatások megszervezése Mentális segítő tevékenység keretében: - Egyéni konzultáció, egyéni segítő kapcsolat kialakítása - Krízisintervenció Csoportos tevékenység: A helyi igényeknek és helyi erőforrásoknak megfelelő csoportos tevékenység kezdeményezése, működésük elősegítése. Szolgáltatások: - Ügyintézés - Információnyújtás Speciális segítő szolgáltatás keretében: - Aktív korú nem foglalkoztatottakkal végzett szociális munka - Drog prevenciós munka elősegítése A családgondozás keretében végzett segítő tevékenység a kliens és a szakember között létrejött együttműködési megállapodásra épül, így a szolgáltatás személyre szabottan valósítható meg.

9 5. A szolgáltatás biztosítása: Hort községben az Önkormányzat által biztosított irodahelyiségben 1 fő heti 40 órában, ügyfélfogadási renddel várja a klienseket: Hétfő Szerda: 7,30 16,00 óráig Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás Péntek: 7,30 13,30 óráig A Családsegítő szolgálat Hort község önkormányzata által biztosított tájékoztató adatok, rendeletek alapján információs szolgáltatást nyújt. Rendszeres kapcsolatot tart a Munkaügyi Központtal, mely révén tájékoztatást nyújt az aktív korú nem foglalkoztatottak számára, az állásbörzék szervezésében aktívan közreműködik. A Kistérségi szociális szakmai központokkal közösen, azokkal egyeztetve prevenciós előadásokat, illetve az ellátottakat érintő előadásokat, fórumokat szervez. 6. Az igénybevétel módja: A családsegítő szolgáltatás térítésmenetes szociális alapszolgáltatás, melynek igénybevétele önkéntes alapon történik. 7. Kapcsolattartás módja: - A családsegítés személyes kapcsolattartáson alapuló segítő tevékenység. A kliens és a segítő szakember között létrejött szerződés határozza meg a kapcsolattartás módját, rendszerességét. - Szociális információnyújtás személyesen, illetve telefonon történő kapcsolat felvétellel is lehetséges, mely minden esetben után követéssel zárul. - A családsegítő szolgálat rendszeresen kapcsolatot tart a jelzőrendszer tagjaival: Háziorvosok, Védőnői szolgálat, Gyermekjóléti szolgálat családgondozója, Polgármesteri Hivatal Szociális előadója, Oktatási Nevelési intézmények szakembereivel. - A jelzőrendszer tagjaitól érkező információkra személyes közreműködéssel reagál. A megkeresés során, tekintettel arra, hogy a családsegítés igénybevétele önkéntes, a felkeresett egyén, család részére felajánlja a szolgáltatást. 8. Az ellátottak jogai: - A szolgáltatást igénybe vevőknek joguk van szociális helyzetükre, egészségi és mentális állapotukra tekintettel a Társulás által biztosított teljes körű ellátásra, valamint egyéni szükségleteik alapján, egyéni ellátásra.

10 - Tilos a hátrányos megkülönböztetés bármilyen okból. - Joguk van az intézmény működésével kapcsolatos legfontosabb adatok megismeréséhez. - Alkotmányos jogaik maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartásához. - Megilleti őket a személyes adataik védelme, valamint a magánélettel kapcsolatos titokvédelemre. 9. A szolgáltatást végzők jogai: - A szolgáltatást végzők részére biztosítani kell, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést megkapják. - Emberi méltóságukat tiszteletben tartsák, személyiségi jogaikat, munkájukat elismerjék. - A szolgáltatást végzőknek joguk van, hogy munkájukat megfelelő munkakörülmények között végezhessék. - A családgondozó közfeladatot ellátó személynek minősül. B. GYERMEJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS: A szolgáltató tevékenység típusa: - Gyermekjóléti szolgáltatás (Gyvt ) Intézmény neve, székhelye: Horti Szociális Ellátó Intézmény 3014 Hort, Kossuth L. út 149. I. A szolgáltatás célja, feladatai, alapelvei Célok: A gyermekek családban történő nevelkedésének elősegítése. A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése. A gyermekek veszélyeztetettségének megszüntetése. Javaslattétel gyermekvédelmi intézkedés alkalmazására. A védelembe vételhez kapcsolódó szolgáltatási feladatok ellátása. A családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése, ill. utógondozása. A magatartásával testi, lelki, érzelmi fejlődését veszélyeztető, a szabadidejét utcán töltő, kallódó gyermek segítése. Feladatok: A gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése.

11 A családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadáshoz való hozzájutás megszervezése. A szociális válsághelyzetben lévő anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása. A szabadidős programok szervezése. A hivatalos ügyek intézésének segítése. A veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszer működtetése, havonta esetmegbeszélést szervez az érintett szakemberek részvételével; kéthavonta szakmaközi megbeszélést rendez és évente egy alkalommal gyermekvédelmi tanácskozást tart. A nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételét elősegíti a megelőző rendszerben. A veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése. Ezek érdekében meghatározott személyekkel és intézményekkel való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása. Családgondozás, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozására. A családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében. Az egészségügyi és a szociális ellátás, valamint a hatósági beavatkozás kezdeményezése. Javaslat készítése a gyermek családjából történő kiemelésre, a leendő gondozási helyére, vagy annak megváltoztatására. A családgondozás biztosítása az otthont nyújtó ellátást, illetve, a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához. A családgondozás biztosítása az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve a gyermek családjába történő visszailleszkedéshez. Összeköttetést biztosít a gyermekekkel foglalkozó intézmények között, továbbképzéseken, konferenciákon való részvétel, szabadidős programokat szervez (egészségügyi napokat, előadásokat, ügyességi vetélkedőket, kirándulásokat, táborokat); Alapelvek: A szolgálat a gyermek mindenekfelett álló érdekét figyelembe véve, törvényben elismert jogait biztosítva jár el. A szolgálat tevékenysége során együttműködik a családdal és elősegíti a gyermek családban történő nevelkedését a helyzetükhöz, szükségleteikhez igazodóan. A szolgáltatás igénybevétele önkéntes. A gyermek szülője vagy más törvényes képviselője csak törvényben meghatározott esetekben kötelezhető ellátás igénybevételére. A gyermekek védelme során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani

12 A gyermekjóléti szolgáltatás a Horti Szociális Ellátó Intézmény keretein belül működik, feladatkörébe tartozik a gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása. A gyermekjóléti szolgálat biztosítja a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátást. Ez a gyermek érdekeit védő speciális, személyes, szociális szolgáltatás a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával védi a gyermek testi és lelki egészségét, elősegíti családban történő nevelkedését. Megelőzi, illetve megszünteti a gyermek veszélyeztetettségét. Célunk, hogy az Intézményműködési területén élőknek segítséget nyújtsunk a legközvetlenebbül fenyegető negatív hatások kivédésében, illetve abban, hogy képessé váljanak különböző problémáik önálló megoldásra. Lényeges és komplex feladatnak tekintjük továbbá a családok, csoportok, közösségek szociális és mentális szükségleteinek feltárását, közvetítését és a megoldás elősegítését, a preventív lehetőségek kidolgozását és működését, a családok összetartó erejének megőrzését, támogatását, illetve az átmenetileg sérült vagy hiányzó családi funkciók helyreállításának elősegítését. A jogszabályban meghatározott elméleti előírásoknak a gyakorlatban történő minél hatékonyabb megfelelése egy olyan,- szakmailag jól képzett és személyiségükben a feladatellátásra adekvát szakemberek csapatával, akik elhivatottságot éreznek a gyermekvédelemben történő lelkiismeretes és odaadó munkavégzéshez, és a gyermekek mindenek felett álló érdekeinek védelme, a veszélyeztetettségük megelőzése, megszűntetése jelenti mindennapi céljukat, feladataikat, mely feladatok elvégzésénél a szociális munka etikai kódexének előírásait hangsúlyosan szem előtt tartják. Az intézmény küldetésének megvalósításához, a kollektíva minden rendelkezésre álló forrásrendszert felhasznál, és a hiányzó elemek megteremtése érdekében felkutatja azokat a lehetőségeket, melyek szabad teret nyitnak a fejlesztéshez, az innovatív elgondolások megvalósításához, a szolgáltatások bővítéséhez, esetlegesen színvonaluk emeléséhez. Ennek megvalósítása érdekében szolgálatunk együtt működik: Nevelési, oktatási intézményekkel (jelzőrendszer). Gyámhatósággal (végrehajtásban). Védőnői Szolgálattal (jelzőrendszer). Rendőrséggel (jelzőrendszer). Háziorvossal, gyermekorvossal (jelzőrendszer). Házi segítségnyújtás munkatársaival (jelzőrendszer). II. A gyermekjóléti szolgáltatásra vonatkozó szakmai információk A feladatellátás szakmai tartalma: A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése,

13 a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése, a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint számára a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutás szervezése, a szabadidős programok szervezése, a hivatalos ügyek intézésének segítése. A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben, a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése, a gyermekjóléti szolgálat veszélyeztetettséget észlelő-és jelzőrendszert működtet, munkamegbeszélést az aktualitásnak megfelelően akár naponta is tart az adott szakterület szakemberével. kéthavonta szakmaközi megbeszélést rendez az intézmény székhelyén; évente egy alkalommal gyermekvédelmi tanácskozást tart, a nem állami szervek és magánszemélyek részvételét elősegíti a megelőző rendszerben, ennek érdekében kapcsolatot tart a helyi egyház képviselőivel és programokhoz szükség esetén önkéntes segítőket szervez, tájékoztatást ad az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről. A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében: a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával, családgondozással a gyermek problémáinak rendezése, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása, a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében, az egészségügyi és a szociális ellátás - különösen a családsegítő szolgáltatás -, valamint a hatósági beavatkozás kezdeményezése, javaslat készítése a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására. A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében: a családgondozás biztosítása - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához, utógondozó szociális munka (a továbbiakban: utógondozás) biztosítása - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez.

14 A gyermekjóléti szolgálat szervezeti bemutatása: Településünkön 1 fő családgondozó látja el heti 40 órában ezt a szolgáltatást (Berta Imréné). Végzettsége: szociálpedagógus, pályaorientációs tanár A feladatellátás módja: Egyéni esetkezelés Egyének vagy családok szociális, interperszonális, nevelési, pszichés vagy környezeti problémáit a közvetlen, szemtől szembeni kapcsolatban igyekszik megoldani. A biztosított szolgáltatások formái, köre: Folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét. Meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést. Elkészíti a gyermek gondozási-nevelési tervét. Segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását. A feladatellátás rendszeressége Ügyfélfogadás rendje: Hétfő: 7,30-12-ig ig Kedd: 7,30-10,30 Szerda: 7,30-12-ig Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás Péntek: 7,30-10-ig

15 III. Ellátási terület, ellátottak köre A gyermekjóléti szolgáltatás ellátási területe: Hort község közigazgatási területe. Az ellátottak köre: A településen élő szociális vagy mentális problémával küzdő, illetve krízis helyzete miatt segítséget igénylő, veszélyeztetett gyermek, család, várandós anya. A szolgáltatás az életvezetési problémákkal és szociális gondokkal küzdő egyének, családok számára nyújt szociális és mentálhigiénés ellátást. A szolgálat közreműködik a család, egyén gondjainak rendezésében, életvitelét hátrányosan befolyásoló okok feltárásában, ill. megszüntetésében, mentális problémáinak megoldásában. Életvezetési tanácsokat ad a gondozottak részére, segítséget nyújt a problémák rendezéséhez. Folyamatosan figyelemmel kíséri a települések lakosságának szociális helyzetét A szolgáltatás igénybevétele Az Intézmény nyitott intézmény. A nyújtott szolgáltatások ingyenesek, illetve azok igénylése előzetes feltételekhez nem köthető, amennyiben a fenntartó másképp nem rendelkezik. A nyújtott szolgáltatásokat az egyének, családok, általában közvetlenül igénylik, de a területen működő más szervek is javasolhatják az igénybevételt. Bizonyos esetekben maga a család él jelzéssel az intézmény felé és a családgondozó a tudomására jutott szükséghelyzetben önállóan is felajánlhatja szolgáltatásait. Egyes ügyfelek esetében jogszabály vagy hatósági határozat kötelező jelleggel előírhatja a szolgáltatás igénybevételét. A szolgáltatás igénybevétele a klienssel (kliensekkel) kötött szóbeli és/vagy írásbeli megállapodás alapján, az előzőleg közösen meghatározott célok megvalósítása érdekében, illetve az esetleges jogszabályi kötelezés, hatósági határozat tartalmának megfelelően történik. A szolgáltató és az igénybevevő közötti kapcsolattartás módja: - személyesen, családlátogatás formájában vagy a szolgálat irodájában - telefonon: ügyintézések alkalmával, időpont egyeztetés miatt, - írásban: jelzőrendszer működtetése, megállapodások megküldése, sikertelen családlátogatás alkalmával, értesítés.

16 Az ellenőrzés rendje: A szolgáltatást az intézményvezető a helyszínen ellenőrzi a szakmai munka elvégzését. A forgalmi naplók ellenőrzésére háromhavonta kerül sor. Szakmai segítséget a kolléga a hét minden napján kérhet. Ellátó-támogató elérhető szociális és gyermekvédelmi intézmény az ellátott területen: a.) Horti Szociális Ellátó Intézmény, b.) Polgármesteri hivatal: pénzbeli és természetbeni ellátások A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja: A Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája, a Község Honlapja, a helyi Krónika című újság, az intézmény hirdetőtáblája, szórólapok, plakátok kihelyezése. IV. Jogorvoslat Az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzők jogainak védelme A szolgálat részéről az esetfelelős munkatárs felelős az együttműködési megállapodás betartásáért. A szolgálat a szerződéskötés során egyértelműen tisztázza, hogy az esetfelelős munkatárs másokkal szemben, érdekütközés esetén is, kizárólag a kliens érdekeit képviselheti. Egyazon ügy több kliense között felmerülő érdekellentét során az esetfelelős minden esetben a gyengébb érdekérvényesítő kliens (kliensek) érdekeit képviselheti. Indokolt esetben több esetfelelős munkatárs is más-más kliens érdekeit képviselve foglalkozhat. Az intézmény munkatársai tevékenységük során hatósági feladatokat nem láthatnak el. A hatóságokkal kizárólag - a kliens kérésére vagy felhatalmazással, - közvetlen veszélyeztetés elhárítása során, - jogszabályi kötelezettség alapján, és csakis a kliens érdekében működhetnek együtt. A gyermekjóléti szolgáltató lehetőséget biztosít a gyermekjogi képviselővel való kapcsolatfelvételre. A gyermekjogi képviselő elérhetőségével kapcsolatos információkat helyben szokásos módon az intézményben jól látható helyen kifüggeszti. A szolgáltatást végzők jogainak védelme érdekében, az intézményen belül közalkalmazotti tanács működik. A gyermekjóléti szolgálat dolgozóit megilleti az a jog, hogy személyüket megbecsüljék, emberi méltóságukat és személyi jogaikat tiszteletben tartsák, tevékenységüket értékeljék és megbecsüljék. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. 15 (6) (7) bekezdése szerint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi rendszerben foglalkoztatottakat - a külön jogszabályban meghatározott munkakörükkel összefüggésben - megilleti az a jog, hogy személyüket megbecsüljék, emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat tiszteletben tartsák, tevékenységüket értékeljék és elismerjék. A családgondozó, mint a gyermekvédelmi rendszerben foglalkoztatott személy e tevékenységével kapcsolatban a büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személynek minősül.

17 V. Szolgáltatást nyújtók folyamatos szakmai felkészültségének biztosítása A 9/2000 (VIII.4) SzCsM rendelkezése szerint a továbbképzési kötelezettség minősített továbbképzésen való részvétellel teljesíthető. A továbbképzés továbbképzési időszakokban történik. A továbbképzési időszak tartama öt év. A 15/1998 ( IV: 30.) NM rendelet mellékletben meghatározottak szerint a képesítési előírásokat figyelembe véve a gyermekjóléti szolgálatnál családgondozó munkakört betöltő személy felsőfokú végzettséggel rendelkező személy lehet. A továbbképzésre kötelezett családgondozóknak egy továbbképzési időszak alatt felsőfokú végzettség mellett 80 pontot kell megszereznie. A gyermekjóléti szolgálat számára a szupervízió, a szakmai személyiség védelme fejlesztése (burn-out megelőző tréning,), a rendszeres szakmai továbbképzés biztosítása éves továbbképzési terv alapján történik. C. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS Az idős ellátottak demográfiai, szociális jellemzői, ellátási szükségletei: A statisztikai adatok elemzése alapján kimutatható, hogy a legtöbb időskorú személy ma Magyarországon kistelepüléseken, községekben él, a szolgáltatások elérhetősége számukra a legnehezebb, hiszen inkább a nagyvárosokra, a megyeszékhelyekre és fővárosra jellemző az ellátások kiépítettsége. Az idős személyek társadalmi integrációjának esélyét, illetve életminőségét elsősorban a család általános társadalmi helyzete határozza meg. Kiemelt fontosságú, hogy az idős személy gondozása és ápolása mellett a családtagoknak marad-e lehetősége a munkavállalásra. Ez pedig befolyásolja az esélyek kiegyenlítéshez szükséges szolgáltatások és segédeszközök elérhetőségét. A településeken idős lakosságának életvitele különbözik. Vannak, akik többgenerációs családi háztartásban élnek, míg egyre gyakoribb, hogy a családok nagyobb településekre, városokba költöznek, így az idős családtagok egyedül maradnak. Az idős lakosság gazdasági helyzete minden esetben a kapott nyugdíj összegétől függ. Az alacsony nyugdíj miatt az idősek gazdasági helyzete is romlik. - A településeken élő időskorúak legnagyobb problémája, hogy családjuktól távol, egyedül élnek, így anyagi gondjaik is nőnek. Az egyedüllét miatt nagyobb szociális gondoskodást, figyelmet igényelnek. - A mindennapos bevásárlás, gyógyszerkiváltás problémáján kívül gondot jelent számukra a környezetük rendben tartása, az egészségügyi problémáik napi ellátása. Hort község vonatkozásában az idősek lakosság száma az összlakosság számához viszonyítva ( 3761 fő) magasnak tekinthető, mert a nyugdíjasok száma meghaladja az 1200 főt. A településen is érvényes a korábbiakban már ismertetett jellemző tendenciák. Az idősek nagyobb arányban élnek egyedül, mint a családjukkal közös háztartásban, gondoskodásra, ellátásra szorulnak. A legfontosabb a tájékoztatás, hogy a megfelelő információkat megkapják, arról, milyen lehetőségeket vehetnek igénybe a településen, mellyel az életminőségük javítható.

18 Az intézmény a házi segítségnyújtás keretében gondoskodik azokról az idős korú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátásra saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak. 1. A házi segítségnyújtás célja: A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását - szükségleteinek megfelelően - lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. 2. A szolgáltatás részletezése: A házi gondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete - saját környezetében, - életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, - meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen. 3. A házi segítségnyújtás keretébe tartozó gondozási tevékenység különösen - az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása, - az orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása, - közreműködés a személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartásában, - közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében, - segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való kapcsolattartásában, - segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában, - részvétel az egyéni és csoportos szabadidős, foglalkoztató és rehabilitációs programok szervezésében, - az ellátást igénybe vevő segítése a számukra szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutásban, - az előgondozást végző személlyel való együttműködés, - szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése. 4. A szolgáltatás biztosítása: Hort községben a házi segítségnyújtást, az alábbiak szerint biztosítja az intézmény: Hétfőtől csütörtökig: 7,30 16,00 óráig Pénteken: 7,30 13,30 óráig 5. Az ellátást végző szakemberek és szakképesítésük: - Hort községben 2 fő ( 8 órás ) Hort községben a gondozónők szociális ápoló és gondozó OKJ-s képesítéssel rendelkeznek.

19 A szakemberek helyettesítése: A házi szociális gondozók szakmai egységeken belül egymást helyettesítik. A helyettesítés megszervezésért az intézményvezető felelős. 6. Kapcsolattartás: A házi gondozó a házi segítségnyújtás során együttműködik az egészségügyi és szociális alap- és szakellátást nyújtó intézményekkel. D. SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS 1. A szolgáltatás célja, feladatai: A szolgáltatás keretében a szociálisan rászorult igénylők számára napi egyszeri meleg étkezés biztosítása, akik koruk, vagy egészségi állapotuk miatt nem képesek önmaguk és eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel más módon megoldani a napi étkezést. Az étkezés igénybevételét, a jogosultsági feltételeket Hort Község Önkormányzata helyi rendeletben szabályozza. 2. Az étkezés biztosítható: - Lakásra történő szállítással (mely szolgáltatás külön térítés díj ellenében vehető igénybe) - Az ebéd elvitelével 3. A szolgáltatás biztosítása: Az étkezést a Szociális Ellátó Intézmény hétfőtől péntekig biztosítja az igénybe vevők részére. 4. Az ellátást végző személyek és szakképesítésük: Az étkeztetés megszervezésért az intézmény vezetője felelős. Elvégzi az új igénylők felvételét, vezeti az étkezési adminisztrációt, ebédet rendel. Minden hónapban beszedi az étkezésért fizetendő térítési díjat, és elszámol a Polgármesteri Hivatal felé. E. NAPPALI SZOCIÁLIS ELLÁTÁS 1. A szolgáltatás célja, feladatai:

20 Saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére. Hivatalos levelek, segélykérelmek, egyéb levelek megfogalmazásához, megírásában segít, amennyiben azt az ellátottak igénylik. A klubtagokkal gondozónői képesítéssel rendelkező gondozónő foglalkozik. Minden év decemberében a klubtagokkal közösen megtervezett munkaterv alapján folyik az éves foglalkoztatás az idősek idejének hasznos eltöltése érdekében. Ez a munkaterv az év folyamán az adód lehetőségek kihasználásával bővíthető. Cél: a programok szervezésénél, hogy minél több idős embert meg tudjuk mozgatni, be tudjuk vonni az éppen aktuális szabadidős tevékenységbe. Folyamatos hasznos elfoglaltságot biztosít a klubtagoknak. Rendelkezésre áll mg televízió, társas játékok, kártya, heti újságok olvasása is a klubfoglalkozásokon kívüli szórakozásra. 2. A szolgáltatások köre: A Klub szolgáltatásaihoz hozzátartozik az alapvető szükségletek minél szélesebb körben történő kielégítése. Ilyenek az étkeztetés, a testi-lelki mentális gondozás, az egészségügyi ellátás biztosítása. Folyamatosan figyelemmel kíséri a tagok egészségi állapotát. Rendszeres a vérnyomás- és vércukorszint mérés. Segítséget nyújt a napi gyógyszerek adagolásában felíratásában, kiváltásban. Orvosi segítséget a II. számú orvosi rendelő háziorvosa biztosít. 3. A szolgáltatás biztosítása: Nyitva tartás rendje: Hétfőtől csütörtökig: 7,30 16,00 óráig Pénteken: 7,30 13,30 óráig 4. Az ellátást végző szakemberek és szakképesítésük: - Az intézményvezető: napi 8 órában szervezi a klubtagok napi hasznos időtöltését, az éves munkaterv és az adódó programok alapján. Vezeti a Látogatási és eseménynaplót, melyet minden hónap végén összesít. A kreatív foglalkozásokhoz beszerzi a kellékeket, a foglalkozásokat felügyeli és megelőzi a balesetveszélyt. Végzettségét tekintve: Szakvizsgázott szociálpedagógus felsőfokú szociális alapvégzettség

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: székhely település polgármestere Előkésztő:

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,

Részletesebben

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd a szüleid egészségét! - mert A múlton épül fel a jelen és a jövő. ( Bárczi Gusztáv) Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.VII.31.) hatályos állapota A jel

Részletesebben

Beszámoló. a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Beszámoló. a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról Gondozási Központ 7140 Bátaszék, Budai út 21. Tel.: 74/ 491-622; 74/ 591-113 Beszámoló a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Egészségügyi Igazgatási Főosztály 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 215-5327 Telefax: (1) 215-5361 E-mail: igazgatas@oth.antsz.hu

Részletesebben

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (JSZSZGYK) 2014. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA Tartalomjegyzék I. SZAKMAI EGYSÉGEK TEVÉKENYSÉGE... 4 1. CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT (JSZSZGYK-CSK)... 4

Részletesebben

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1729-3/2015. 28. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testületnek az önkormányzat

Részletesebben

Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben

Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben MÓDSZERTANI SEGÉDLET Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben Pedagógiai és gyermekvédelmi szakemberek együttműködve állítottuk össze a módszertani segédlet tartalmát a megyei pedagógiai

Részletesebben

VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK

VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK A MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE SZERVEZÉSÉBEN MEGRENDEZETT MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK KIADVÁNYA 2008. Balatonkenese TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról TÁMOP 5.3.1.-C-09/2-2010-0073 Lendület az álláskereséshez A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés

E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés Kedves Olvasó! E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés Nemzeti Stratégiájának prioritásaira is, hogy Ön, mint a rendõrség munkatársa átfogóbban, pontosabban megismerje

Részletesebben

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI)

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2. számú melléklet Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 1095 Budapest, Mester u. 19 tel: 216-0983, 218-6175. Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Kistérségi közlekedési szolgáltatások. Monostorapáti községben

SZAKMAI PROGRAM. Kistérségi közlekedési szolgáltatások. Monostorapáti községben Monostorapáti Önkormányzat 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel./fax: 87/435-055, e-mail: mapatik@hu.inter.net SZAKMAI PROGRAM Kistérségi közlekedési szolgáltatások Monostorapáti községben 2 I. A SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

Általános bevezető. 2014. január 1-től az intézmény elnevezése: Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény

Általános bevezető. 2014. január 1-től az intézmény elnevezése: Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény Általános bevezető Az 1993. évi III. tv. (Szociális törvény) és az 1997. évi XXXI. tv. (Gyermekvédelmi törvény) a szociális biztonság megteremtése, megőrzése, valamint a gyermekek érdekeinek védelme érdekében,

Részletesebben

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE FSZH Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Addiktológiai Szakértői Munkacsoport Budapest, 2008. TARTALOM: A közösség fogalma A közösségi ellátás

Részletesebben

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6.

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6. Ivád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt

Részletesebben

Szakmai Program 2013.

Szakmai Program 2013. Szakmai Program 2013. Czibere Károly Irodavezető Görcsös Éva Intézményvezető Tiszafüred, 2013. január 1. 1 2 1.BEVEZETÉS (MÚLTUNK, JELENÜNK, FEJLESZTÉSÜNK IRÁNYA)... 4 2. BENTLAKÁSOS OTTHONUNK SZOLGÁLTATÁSÁNAK

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.II.25.) hatályos állapota

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március 2013. december 5-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet (1054

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Zirc városában végzett gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról Előadó:

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 1027 Budapest, Horvát utca 2-12. Telefon/fax: 225-7956 E-mail: papp.krisztina@csgyk02.hu SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő

Részletesebben