Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program"

Átírás

1 Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, július 1.

2 Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját évben alapította Hort Község Tanácsa. Az Alapító okiratot évben, valamint évben módosította Hort Község Önkormányzata. Utóbbi módosítás révén az intézmény Gondozási Központtá alakult át, melynek tevékenységi köre évben a Támogató Szolgálttal egészült ki. A Szociális törvény módosítása révén lehetőség nyílt arra, hogy az önkormányzat beemelje a gyermekjóléti szolgáltatás biztosítását az alapszolgáltatást biztosító intézmény feladatai közé, így szeptember 1-i hatállyal létrejött a Segítő Kéz Alapszolgáltatási Központ, mely a Gondozási Központ és az évtől működő Gyermekjóléti Szolgálat fúziójával jött létre. A Segítő Kéz Alapszolgáltatási Központ célja, hogy a települési önkormányzat segítséget nyújtson a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában. Egyben elősegítse a gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének, veszélyezettségének megszüntetését, a családból kiemelt gyermek visszahelyezését szolgáló célok megvalósítását. Kistérségi Társulás: Hatvan Körzete Többcélú Kistérségi Társulás együttműködést vállalt az alábbiakban felsorolt szociális feladatok ellátására: - családsegítés - házi segítségnyújtás - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás A Társulás a családsegítés feladatellátásra megállapodást kötött Hort Község Önkormányzat által fenntartott Segítő Kéz Alapszolgáltatási Központtal, mely szerint az Alapszolgáltatási Központ április 1-től, mint szakmai központ működik tovább, és Hort község, mint elsődleges ellátási terület mellett Csány és Ecséd településeken is biztosítja az alapellátások közül a családsegítés ellátását január 1-től a Gyermekjóléti Szolgálat kiszervezésre került a Segítő Kéz Alapszolgáltatási Központ feladataiból, és a továbbiakban a Lőrinci Város által működtetett Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Intézmény Alapszolgáltatási Központ biztosítja Hort községben a gyermekjóléti feladatok ellátását. Szakmai és finanszírozási okok miatt indokolttá vált január 1-től a házi segítségnyújtás Hort, Csány településeken intézményfenntartó társulás formájában történő megszervezése, így létrejött a Hort Ecséd Csány Települések Szociális Ellátó Intézményfenntartó Társulás, röviden: HECS Szociális Ellátó Intézmény december 31-i hatállyal Ecséd község kiszállt az intézményfenntartó társulásból február 20-tól az intézmény új székhelye: 3014 Hort, Kossuth L. út 149.

3 I. Az intézmény feladatai: Ellátja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló III. törvényben nevesített kötelező alapellátási feladatokat, valamint az évi XXXI. a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján a gyermekjóléti szolgáltatást. Az intézmény által ellátott feladatok Családsegítés Gyermekjóléti szolgáltatás Házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés Nappali szociális ellátás Működési terület Hort Hort Hort Hort Hort II. A szolgáltatások célja, feladata: Biztonságos és nyugodt életfeltételeket, megfelelő körülményeket, személyre szóló ellátást, ápolást, gondozást, valamint az ehhez szükséges szolgáltatásokat nyújtsa az igénybe vevőknek és az ellátottainak. Alapellátások: - Családsegítés: A családsegítés, olyan személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával fejti ki segítő tevékenységét. - Gyermekjóléti szolgáltatás: a gyermekek mindenek felett álló érdekeinek védelme, a veszélyeztetettségük megelőzése, megszűntetése. - Szociális étkeztetés: Azon ellátott személyek, akik koruk, betegségük miatt saját maguk étkezését tartósan vagy átmenetileg nem képesek megoldani, vagy szociális helyzetük miatt (egyéb okok miatt) rászorultak, legalább napi egyszeri meleg étkezésük nem biztosított. - Idősek nappali ellátása: Az idős személyek gondozása, akik még saját otthonukban élnek, de igénylik a nappali ellátás által nyújtott lehetőségeket. Feladata a testi lelki aktivitás fenntartása, fejlesztése, mentálhigiénés gondozás biztosítása: szellemi, szórakoztató, kulturális tevékenység. - Házi segítségnyújtás: A házi segítségnyújtást igénybe vevő önálló életvitelének fenntartása szükségleteinek megfelelően lakásán, lakókörnyezetében nyújtott szociális ellátás, mely magában foglalja, az ápolási feladatok, a mentálhigiénés feladatok, ellátását, az ügyintézés lebonyolítását, a családdal és környezettel való kapcsolattartás elősegítését. III. A szakmai program megvalósítása várható következményeinek, eredményességének, az ellátó rendszerben betöltött szerepének és hatásának értékelése: Az intézmény által nyújtott szolgáltatások az egyéni igényeken alapulva olyan ellátást biztosít, melyek biztonságot nyújtanak a szolgáltatást igénybe vevők, és az ellátottak számára.

4 Az alapellátás keretében gondoskodik a családok, gyermekek és az időskorúak ellátásának megszervezéséről. Ennek érdekében az intézményvezető feladata és felelőssége, hogy a településen az ellátottak érdekében személyes kapcsolatot teremtsen és tartson fenn más intézményekkel. Az intézmény együttműködése: - Fenntartó Önkormányzattal, és képviselőivel - Megyei, térségi alapszolgáltatást biztosító intézményekkel - Gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekkel - Módszertani intézményekkel - Munkaügyi Központ kirendeltségével - Oktatási intézményekkel - Egészségügyi intézményekkel - Civil szervezetekkel - Szolgáltatókkal, szervezetekkel IV. Az ellátottak köre: Hort település közigazgatási területén élő családok, gyermekek és időskorú személyek. Az alapellátás és gyermekjóléti szolgáltatás megszervezésével a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók, családok és gyermekek részére, az idős személyek részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból, vagy más okból származó problémáik megoldásában. A szociális ellátó intézmény az alapellátás keretében gondoskodik a családok, a gyermekek az időskorúak ellátásának megszervezéséről. 1. Családsegítés A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. A családsegítés keretében biztosítani kell a) a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, b) az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, c) a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését, d) közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését, e) a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,

5 f) a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat. 2. Gyermekjóléti szolgáltatás A gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése A gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése Javaslattétel gyermekvédelmi gondoskodás alkalmazására A védelembe vételhez kapcsolódó szolgáltatási feladatok A családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése, illetve utógondozása A helyettes szülői hálózat szervezése Az örökbefogadással kapcsolatos feladatok A településen élő gyermekek szociális helyzetének, veszélyeztetettségének folyamatos nyomon követése, A veszélyeztetett, illetve védelembe vett gyermek gondozásának-nevelésének segítése és az ezzel kapcsolatos ügyintézés, Helyettes szülői hálózat kiépítése és működtetése, Oktatási-nevelési intézmények gyermekvédelmi feladatának segítése, Felkérésre környezettanulmány készítése, A települési önkormányzatnál új ellátások bevezetésének kezdeményezése, A Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat felkérésének megfelelően vizsgálja és feltárja az örökbe fogadni szándékozók körülményeit, Biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiséget, a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatása A családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés tanácsadást, vagy az ehhez való hozzájutás megszervezése, A szociális válsághelyzetben lévő várandós anya segítése, valamint a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutás megszervezését, Szabadidős programok szervezése, Hivatalos ügyek intézésének segítése. A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében észlelő-jelzőrendszer működtetése, Rendszeres esetmegbeszélések, esetkonferenciák szervezése, Tájékoztatás nyújtása a lehetséges támogatásokról, az ezekhez való hozzájutás segítése, A gyermekkel és családjával végzett szociális munkával a gyermek problémáinak rendezése A családi konfliktusok megoldásának elősegítése, a válás, gyermekelhelyezés, kapcsolattartás, Elkészíti a védelembe vont gyermekek gondozási-nevelési tervét, Az egészségügyi és a szociális ellátás, valamint a hatósági intézkedés kezdeményezése, Javaslat készítése a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére, vagy jelenlegi gondozási helyének megváltoztatására, Családgondozás biztosítása

6 A szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállítása, Utógondozó szociális munka biztosítása a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez. 3. Étkeztetés: Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen a) koruk, b) egészségi állapotuk, c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, d) szenvedélybetegségük, vagy e) hajléktalanságuk miatt. 4. Házi segítségnyújtás: Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell a) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást. 5. Nappali szociális ellátás: A nappali ellátás elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak - ide nem értve az idős személyeket - napközbeni étkeztetését. V. A település demográfiai jellemzői családok és gyermekek vonatkozásában: Hort lakosságszáma: 3761 fő A településeken megfigyelhető a lakosság körében a recesszió okán, hogy egyre többen szorulnak rá a szociális alapellátások keretében nyújtott szolgáltatások igénybevételére. A lakosság körében nő az időskorúak, a munkanélküliek száma, csökken a születésszám.

7 A lakosságszám jelenleg: 3761 fő, melyből 0-3 éves korosztály: 122 fő 4-6 éves korosztály: 92 fő 7-14 éves korosztály: 298 fő éves korosztály: 167 fő összesen: 679 fő. Nyugdíjasok a településen: 1200 fő VI. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, módja: A) CSALÁDSEGÍTÉS A családsegítés szakfeladatot Hort településen az intézmény családgondozó útján látja el. 1. A családsegítés célja, feladatai: A családsegítés, olyan személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával fejti ki segítő tevékenységét. Az egyének és családok életvezetési képességeinek megőrzése, valamint az egyén és a családok életében jelentkező problémák, krízishelyzetek megszüntetése. Alapvető tevékenységi kör: - szociális segítő tevékenység - mentálhigiénés segítő tevékenység Tevékenységstruktúrájának összetevői: - csoportos tevékenység - szolgáltatások szervezése, hozzájutás biztosítása - a területen hiányzó szociális infrastruktúra kezdeményezése A családgondozó a szolgáltatás székhelyén, illetve az egyének és családok otthonában látja el a feladatokat. Családsegítés keretében információs szolgáltatás is történik, melynek célja, hogy a szociális biztonság megteremtéséhez kapcsolódó ellátásokat és szolgáltatásokat igénylők megfelelő tájékoztatást kapjanak az ellátásokhoz való hozzáférésről és azok igénybevételéről. A tájékoztatás kiterjed a Szociális törvényben és Gyermekvédelmi törvényben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokra, az egészségügyi ellátásokra, a pénzbeli és természetbeli ellátásokra, az ifjúsági ügyekre. 2. Ellátottak köre: Az intézmény által biztosított családsegítést vehetnek igénybe Hort község közigazgatási területén életvitelszerűen tartózkodók, életkorra és nemre való tekintet nélkül.

8 3. Ellátást végző szakemberek és szakképesítésük - 1 fő családgondozó népművelő, aki Hort községben látja el a családsegítés feladatait. A munkatársak helyettesítése a intézményen belül saját dolgozókkal történik. A helyettesítés megszervezése az intézményvezető feladata. 4. A szolgáltatás részletezése: A szociális információ nyújtás a családsegítő tevékenység részét képezi, ezért attól szakmailag nem kerül elkülönítésre. Szociális segítő tevékenység keretében: - Szociális érdekérvényesítés - Anyagi, dologi támogatások megszervezése Mentális segítő tevékenység keretében: - Egyéni konzultáció, egyéni segítő kapcsolat kialakítása - Krízisintervenció Csoportos tevékenység: A helyi igényeknek és helyi erőforrásoknak megfelelő csoportos tevékenység kezdeményezése, működésük elősegítése. Szolgáltatások: - Ügyintézés - Információnyújtás Speciális segítő szolgáltatás keretében: - Aktív korú nem foglalkoztatottakkal végzett szociális munka - Drog prevenciós munka elősegítése A családgondozás keretében végzett segítő tevékenység a kliens és a szakember között létrejött együttműködési megállapodásra épül, így a szolgáltatás személyre szabottan valósítható meg.

9 5. A szolgáltatás biztosítása: Hort községben az Önkormányzat által biztosított irodahelyiségben 1 fő heti 40 órában, ügyfélfogadási renddel várja a klienseket: Hétfő Szerda: 7,30 16,00 óráig Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás Péntek: 7,30 13,30 óráig A Családsegítő szolgálat Hort község önkormányzata által biztosított tájékoztató adatok, rendeletek alapján információs szolgáltatást nyújt. Rendszeres kapcsolatot tart a Munkaügyi Központtal, mely révén tájékoztatást nyújt az aktív korú nem foglalkoztatottak számára, az állásbörzék szervezésében aktívan közreműködik. A Kistérségi szociális szakmai központokkal közösen, azokkal egyeztetve prevenciós előadásokat, illetve az ellátottakat érintő előadásokat, fórumokat szervez. 6. Az igénybevétel módja: A családsegítő szolgáltatás térítésmenetes szociális alapszolgáltatás, melynek igénybevétele önkéntes alapon történik. 7. Kapcsolattartás módja: - A családsegítés személyes kapcsolattartáson alapuló segítő tevékenység. A kliens és a segítő szakember között létrejött szerződés határozza meg a kapcsolattartás módját, rendszerességét. - Szociális információnyújtás személyesen, illetve telefonon történő kapcsolat felvétellel is lehetséges, mely minden esetben után követéssel zárul. - A családsegítő szolgálat rendszeresen kapcsolatot tart a jelzőrendszer tagjaival: Háziorvosok, Védőnői szolgálat, Gyermekjóléti szolgálat családgondozója, Polgármesteri Hivatal Szociális előadója, Oktatási Nevelési intézmények szakembereivel. - A jelzőrendszer tagjaitól érkező információkra személyes közreműködéssel reagál. A megkeresés során, tekintettel arra, hogy a családsegítés igénybevétele önkéntes, a felkeresett egyén, család részére felajánlja a szolgáltatást. 8. Az ellátottak jogai: - A szolgáltatást igénybe vevőknek joguk van szociális helyzetükre, egészségi és mentális állapotukra tekintettel a Társulás által biztosított teljes körű ellátásra, valamint egyéni szükségleteik alapján, egyéni ellátásra.

10 - Tilos a hátrányos megkülönböztetés bármilyen okból. - Joguk van az intézmény működésével kapcsolatos legfontosabb adatok megismeréséhez. - Alkotmányos jogaik maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartásához. - Megilleti őket a személyes adataik védelme, valamint a magánélettel kapcsolatos titokvédelemre. 9. A szolgáltatást végzők jogai: - A szolgáltatást végzők részére biztosítani kell, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést megkapják. - Emberi méltóságukat tiszteletben tartsák, személyiségi jogaikat, munkájukat elismerjék. - A szolgáltatást végzőknek joguk van, hogy munkájukat megfelelő munkakörülmények között végezhessék. - A családgondozó közfeladatot ellátó személynek minősül. B. GYERMEJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS: A szolgáltató tevékenység típusa: - Gyermekjóléti szolgáltatás (Gyvt ) Intézmény neve, székhelye: Horti Szociális Ellátó Intézmény 3014 Hort, Kossuth L. út 149. I. A szolgáltatás célja, feladatai, alapelvei Célok: A gyermekek családban történő nevelkedésének elősegítése. A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése. A gyermekek veszélyeztetettségének megszüntetése. Javaslattétel gyermekvédelmi intézkedés alkalmazására. A védelembe vételhez kapcsolódó szolgáltatási feladatok ellátása. A családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése, ill. utógondozása. A magatartásával testi, lelki, érzelmi fejlődését veszélyeztető, a szabadidejét utcán töltő, kallódó gyermek segítése. Feladatok: A gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése.

11 A családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadáshoz való hozzájutás megszervezése. A szociális válsághelyzetben lévő anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása. A szabadidős programok szervezése. A hivatalos ügyek intézésének segítése. A veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszer működtetése, havonta esetmegbeszélést szervez az érintett szakemberek részvételével; kéthavonta szakmaközi megbeszélést rendez és évente egy alkalommal gyermekvédelmi tanácskozást tart. A nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételét elősegíti a megelőző rendszerben. A veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése. Ezek érdekében meghatározott személyekkel és intézményekkel való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása. Családgondozás, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozására. A családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében. Az egészségügyi és a szociális ellátás, valamint a hatósági beavatkozás kezdeményezése. Javaslat készítése a gyermek családjából történő kiemelésre, a leendő gondozási helyére, vagy annak megváltoztatására. A családgondozás biztosítása az otthont nyújtó ellátást, illetve, a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához. A családgondozás biztosítása az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve a gyermek családjába történő visszailleszkedéshez. Összeköttetést biztosít a gyermekekkel foglalkozó intézmények között, továbbképzéseken, konferenciákon való részvétel, szabadidős programokat szervez (egészségügyi napokat, előadásokat, ügyességi vetélkedőket, kirándulásokat, táborokat); Alapelvek: A szolgálat a gyermek mindenekfelett álló érdekét figyelembe véve, törvényben elismert jogait biztosítva jár el. A szolgálat tevékenysége során együttműködik a családdal és elősegíti a gyermek családban történő nevelkedését a helyzetükhöz, szükségleteikhez igazodóan. A szolgáltatás igénybevétele önkéntes. A gyermek szülője vagy más törvényes képviselője csak törvényben meghatározott esetekben kötelezhető ellátás igénybevételére. A gyermekek védelme során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani

12 A gyermekjóléti szolgáltatás a Horti Szociális Ellátó Intézmény keretein belül működik, feladatkörébe tartozik a gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása. A gyermekjóléti szolgálat biztosítja a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátást. Ez a gyermek érdekeit védő speciális, személyes, szociális szolgáltatás a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával védi a gyermek testi és lelki egészségét, elősegíti családban történő nevelkedését. Megelőzi, illetve megszünteti a gyermek veszélyeztetettségét. Célunk, hogy az Intézményműködési területén élőknek segítséget nyújtsunk a legközvetlenebbül fenyegető negatív hatások kivédésében, illetve abban, hogy képessé váljanak különböző problémáik önálló megoldásra. Lényeges és komplex feladatnak tekintjük továbbá a családok, csoportok, közösségek szociális és mentális szükségleteinek feltárását, közvetítését és a megoldás elősegítését, a preventív lehetőségek kidolgozását és működését, a családok összetartó erejének megőrzését, támogatását, illetve az átmenetileg sérült vagy hiányzó családi funkciók helyreállításának elősegítését. A jogszabályban meghatározott elméleti előírásoknak a gyakorlatban történő minél hatékonyabb megfelelése egy olyan,- szakmailag jól képzett és személyiségükben a feladatellátásra adekvát szakemberek csapatával, akik elhivatottságot éreznek a gyermekvédelemben történő lelkiismeretes és odaadó munkavégzéshez, és a gyermekek mindenek felett álló érdekeinek védelme, a veszélyeztetettségük megelőzése, megszűntetése jelenti mindennapi céljukat, feladataikat, mely feladatok elvégzésénél a szociális munka etikai kódexének előírásait hangsúlyosan szem előtt tartják. Az intézmény küldetésének megvalósításához, a kollektíva minden rendelkezésre álló forrásrendszert felhasznál, és a hiányzó elemek megteremtése érdekében felkutatja azokat a lehetőségeket, melyek szabad teret nyitnak a fejlesztéshez, az innovatív elgondolások megvalósításához, a szolgáltatások bővítéséhez, esetlegesen színvonaluk emeléséhez. Ennek megvalósítása érdekében szolgálatunk együtt működik: Nevelési, oktatási intézményekkel (jelzőrendszer). Gyámhatósággal (végrehajtásban). Védőnői Szolgálattal (jelzőrendszer). Rendőrséggel (jelzőrendszer). Háziorvossal, gyermekorvossal (jelzőrendszer). Házi segítségnyújtás munkatársaival (jelzőrendszer). II. A gyermekjóléti szolgáltatásra vonatkozó szakmai információk A feladatellátás szakmai tartalma: A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése,

13 a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése, a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint számára a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutás szervezése, a szabadidős programok szervezése, a hivatalos ügyek intézésének segítése. A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben, a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése, a gyermekjóléti szolgálat veszélyeztetettséget észlelő-és jelzőrendszert működtet, munkamegbeszélést az aktualitásnak megfelelően akár naponta is tart az adott szakterület szakemberével. kéthavonta szakmaközi megbeszélést rendez az intézmény székhelyén; évente egy alkalommal gyermekvédelmi tanácskozást tart, a nem állami szervek és magánszemélyek részvételét elősegíti a megelőző rendszerben, ennek érdekében kapcsolatot tart a helyi egyház képviselőivel és programokhoz szükség esetén önkéntes segítőket szervez, tájékoztatást ad az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről. A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében: a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával, családgondozással a gyermek problémáinak rendezése, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása, a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében, az egészségügyi és a szociális ellátás - különösen a családsegítő szolgáltatás -, valamint a hatósági beavatkozás kezdeményezése, javaslat készítése a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására. A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében: a családgondozás biztosítása - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához, utógondozó szociális munka (a továbbiakban: utógondozás) biztosítása - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez.

14 A gyermekjóléti szolgálat szervezeti bemutatása: Településünkön 1 fő családgondozó látja el heti 40 órában ezt a szolgáltatást (Berta Imréné). Végzettsége: szociálpedagógus, pályaorientációs tanár A feladatellátás módja: Egyéni esetkezelés Egyének vagy családok szociális, interperszonális, nevelési, pszichés vagy környezeti problémáit a közvetlen, szemtől szembeni kapcsolatban igyekszik megoldani. A biztosított szolgáltatások formái, köre: Folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét. Meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést. Elkészíti a gyermek gondozási-nevelési tervét. Segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását. A feladatellátás rendszeressége Ügyfélfogadás rendje: Hétfő: 7,30-12-ig ig Kedd: 7,30-10,30 Szerda: 7,30-12-ig Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás Péntek: 7,30-10-ig

15 III. Ellátási terület, ellátottak köre A gyermekjóléti szolgáltatás ellátási területe: Hort község közigazgatási területe. Az ellátottak köre: A településen élő szociális vagy mentális problémával küzdő, illetve krízis helyzete miatt segítséget igénylő, veszélyeztetett gyermek, család, várandós anya. A szolgáltatás az életvezetési problémákkal és szociális gondokkal küzdő egyének, családok számára nyújt szociális és mentálhigiénés ellátást. A szolgálat közreműködik a család, egyén gondjainak rendezésében, életvitelét hátrányosan befolyásoló okok feltárásában, ill. megszüntetésében, mentális problémáinak megoldásában. Életvezetési tanácsokat ad a gondozottak részére, segítséget nyújt a problémák rendezéséhez. Folyamatosan figyelemmel kíséri a települések lakosságának szociális helyzetét A szolgáltatás igénybevétele Az Intézmény nyitott intézmény. A nyújtott szolgáltatások ingyenesek, illetve azok igénylése előzetes feltételekhez nem köthető, amennyiben a fenntartó másképp nem rendelkezik. A nyújtott szolgáltatásokat az egyének, családok, általában közvetlenül igénylik, de a területen működő más szervek is javasolhatják az igénybevételt. Bizonyos esetekben maga a család él jelzéssel az intézmény felé és a családgondozó a tudomására jutott szükséghelyzetben önállóan is felajánlhatja szolgáltatásait. Egyes ügyfelek esetében jogszabály vagy hatósági határozat kötelező jelleggel előírhatja a szolgáltatás igénybevételét. A szolgáltatás igénybevétele a klienssel (kliensekkel) kötött szóbeli és/vagy írásbeli megállapodás alapján, az előzőleg közösen meghatározott célok megvalósítása érdekében, illetve az esetleges jogszabályi kötelezés, hatósági határozat tartalmának megfelelően történik. A szolgáltató és az igénybevevő közötti kapcsolattartás módja: - személyesen, családlátogatás formájában vagy a szolgálat irodájában - telefonon: ügyintézések alkalmával, időpont egyeztetés miatt, - írásban: jelzőrendszer működtetése, megállapodások megküldése, sikertelen családlátogatás alkalmával, értesítés.

16 Az ellenőrzés rendje: A szolgáltatást az intézményvezető a helyszínen ellenőrzi a szakmai munka elvégzését. A forgalmi naplók ellenőrzésére háromhavonta kerül sor. Szakmai segítséget a kolléga a hét minden napján kérhet. Ellátó-támogató elérhető szociális és gyermekvédelmi intézmény az ellátott területen: a.) Horti Szociális Ellátó Intézmény, b.) Polgármesteri hivatal: pénzbeli és természetbeni ellátások A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja: A Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája, a Község Honlapja, a helyi Krónika című újság, az intézmény hirdetőtáblája, szórólapok, plakátok kihelyezése. IV. Jogorvoslat Az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzők jogainak védelme A szolgálat részéről az esetfelelős munkatárs felelős az együttműködési megállapodás betartásáért. A szolgálat a szerződéskötés során egyértelműen tisztázza, hogy az esetfelelős munkatárs másokkal szemben, érdekütközés esetén is, kizárólag a kliens érdekeit képviselheti. Egyazon ügy több kliense között felmerülő érdekellentét során az esetfelelős minden esetben a gyengébb érdekérvényesítő kliens (kliensek) érdekeit képviselheti. Indokolt esetben több esetfelelős munkatárs is más-más kliens érdekeit képviselve foglalkozhat. Az intézmény munkatársai tevékenységük során hatósági feladatokat nem láthatnak el. A hatóságokkal kizárólag - a kliens kérésére vagy felhatalmazással, - közvetlen veszélyeztetés elhárítása során, - jogszabályi kötelezettség alapján, és csakis a kliens érdekében működhetnek együtt. A gyermekjóléti szolgáltató lehetőséget biztosít a gyermekjogi képviselővel való kapcsolatfelvételre. A gyermekjogi képviselő elérhetőségével kapcsolatos információkat helyben szokásos módon az intézményben jól látható helyen kifüggeszti. A szolgáltatást végzők jogainak védelme érdekében, az intézményen belül közalkalmazotti tanács működik. A gyermekjóléti szolgálat dolgozóit megilleti az a jog, hogy személyüket megbecsüljék, emberi méltóságukat és személyi jogaikat tiszteletben tartsák, tevékenységüket értékeljék és megbecsüljék. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. 15 (6) (7) bekezdése szerint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi rendszerben foglalkoztatottakat - a külön jogszabályban meghatározott munkakörükkel összefüggésben - megilleti az a jog, hogy személyüket megbecsüljék, emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat tiszteletben tartsák, tevékenységüket értékeljék és elismerjék. A családgondozó, mint a gyermekvédelmi rendszerben foglalkoztatott személy e tevékenységével kapcsolatban a büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személynek minősül.

17 V. Szolgáltatást nyújtók folyamatos szakmai felkészültségének biztosítása A 9/2000 (VIII.4) SzCsM rendelkezése szerint a továbbképzési kötelezettség minősített továbbképzésen való részvétellel teljesíthető. A továbbképzés továbbképzési időszakokban történik. A továbbképzési időszak tartama öt év. A 15/1998 ( IV: 30.) NM rendelet mellékletben meghatározottak szerint a képesítési előírásokat figyelembe véve a gyermekjóléti szolgálatnál családgondozó munkakört betöltő személy felsőfokú végzettséggel rendelkező személy lehet. A továbbképzésre kötelezett családgondozóknak egy továbbképzési időszak alatt felsőfokú végzettség mellett 80 pontot kell megszereznie. A gyermekjóléti szolgálat számára a szupervízió, a szakmai személyiség védelme fejlesztése (burn-out megelőző tréning,), a rendszeres szakmai továbbképzés biztosítása éves továbbképzési terv alapján történik. C. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS Az idős ellátottak demográfiai, szociális jellemzői, ellátási szükségletei: A statisztikai adatok elemzése alapján kimutatható, hogy a legtöbb időskorú személy ma Magyarországon kistelepüléseken, községekben él, a szolgáltatások elérhetősége számukra a legnehezebb, hiszen inkább a nagyvárosokra, a megyeszékhelyekre és fővárosra jellemző az ellátások kiépítettsége. Az idős személyek társadalmi integrációjának esélyét, illetve életminőségét elsősorban a család általános társadalmi helyzete határozza meg. Kiemelt fontosságú, hogy az idős személy gondozása és ápolása mellett a családtagoknak marad-e lehetősége a munkavállalásra. Ez pedig befolyásolja az esélyek kiegyenlítéshez szükséges szolgáltatások és segédeszközök elérhetőségét. A településeken idős lakosságának életvitele különbözik. Vannak, akik többgenerációs családi háztartásban élnek, míg egyre gyakoribb, hogy a családok nagyobb településekre, városokba költöznek, így az idős családtagok egyedül maradnak. Az idős lakosság gazdasági helyzete minden esetben a kapott nyugdíj összegétől függ. Az alacsony nyugdíj miatt az idősek gazdasági helyzete is romlik. - A településeken élő időskorúak legnagyobb problémája, hogy családjuktól távol, egyedül élnek, így anyagi gondjaik is nőnek. Az egyedüllét miatt nagyobb szociális gondoskodást, figyelmet igényelnek. - A mindennapos bevásárlás, gyógyszerkiváltás problémáján kívül gondot jelent számukra a környezetük rendben tartása, az egészségügyi problémáik napi ellátása. Hort község vonatkozásában az idősek lakosság száma az összlakosság számához viszonyítva ( 3761 fő) magasnak tekinthető, mert a nyugdíjasok száma meghaladja az 1200 főt. A településen is érvényes a korábbiakban már ismertetett jellemző tendenciák. Az idősek nagyobb arányban élnek egyedül, mint a családjukkal közös háztartásban, gondoskodásra, ellátásra szorulnak. A legfontosabb a tájékoztatás, hogy a megfelelő információkat megkapják, arról, milyen lehetőségeket vehetnek igénybe a településen, mellyel az életminőségük javítható.

18 Az intézmény a házi segítségnyújtás keretében gondoskodik azokról az idős korú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátásra saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak. 1. A házi segítségnyújtás célja: A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását - szükségleteinek megfelelően - lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. 2. A szolgáltatás részletezése: A házi gondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete - saját környezetében, - életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, - meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen. 3. A házi segítségnyújtás keretébe tartozó gondozási tevékenység különösen - az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása, - az orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása, - közreműködés a személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartásában, - közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében, - segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való kapcsolattartásában, - segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában, - részvétel az egyéni és csoportos szabadidős, foglalkoztató és rehabilitációs programok szervezésében, - az ellátást igénybe vevő segítése a számukra szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutásban, - az előgondozást végző személlyel való együttműködés, - szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése. 4. A szolgáltatás biztosítása: Hort községben a házi segítségnyújtást, az alábbiak szerint biztosítja az intézmény: Hétfőtől csütörtökig: 7,30 16,00 óráig Pénteken: 7,30 13,30 óráig 5. Az ellátást végző szakemberek és szakképesítésük: - Hort községben 2 fő ( 8 órás ) Hort községben a gondozónők szociális ápoló és gondozó OKJ-s képesítéssel rendelkeznek.

19 A szakemberek helyettesítése: A házi szociális gondozók szakmai egységeken belül egymást helyettesítik. A helyettesítés megszervezésért az intézményvezető felelős. 6. Kapcsolattartás: A házi gondozó a házi segítségnyújtás során együttműködik az egészségügyi és szociális alap- és szakellátást nyújtó intézményekkel. D. SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS 1. A szolgáltatás célja, feladatai: A szolgáltatás keretében a szociálisan rászorult igénylők számára napi egyszeri meleg étkezés biztosítása, akik koruk, vagy egészségi állapotuk miatt nem képesek önmaguk és eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel más módon megoldani a napi étkezést. Az étkezés igénybevételét, a jogosultsági feltételeket Hort Község Önkormányzata helyi rendeletben szabályozza. 2. Az étkezés biztosítható: - Lakásra történő szállítással (mely szolgáltatás külön térítés díj ellenében vehető igénybe) - Az ebéd elvitelével 3. A szolgáltatás biztosítása: Az étkezést a Szociális Ellátó Intézmény hétfőtől péntekig biztosítja az igénybe vevők részére. 4. Az ellátást végző személyek és szakképesítésük: Az étkeztetés megszervezésért az intézmény vezetője felelős. Elvégzi az új igénylők felvételét, vezeti az étkezési adminisztrációt, ebédet rendel. Minden hónapban beszedi az étkezésért fizetendő térítési díjat, és elszámol a Polgármesteri Hivatal felé. E. NAPPALI SZOCIÁLIS ELLÁTÁS 1. A szolgáltatás célja, feladatai:

20 Saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére. Hivatalos levelek, segélykérelmek, egyéb levelek megfogalmazásához, megírásában segít, amennyiben azt az ellátottak igénylik. A klubtagokkal gondozónői képesítéssel rendelkező gondozónő foglalkozik. Minden év decemberében a klubtagokkal közösen megtervezett munkaterv alapján folyik az éves foglalkoztatás az idősek idejének hasznos eltöltése érdekében. Ez a munkaterv az év folyamán az adód lehetőségek kihasználásával bővíthető. Cél: a programok szervezésénél, hogy minél több idős embert meg tudjuk mozgatni, be tudjuk vonni az éppen aktuális szabadidős tevékenységbe. Folyamatos hasznos elfoglaltságot biztosít a klubtagoknak. Rendelkezésre áll mg televízió, társas játékok, kártya, heti újságok olvasása is a klubfoglalkozásokon kívüli szórakozásra. 2. A szolgáltatások köre: A Klub szolgáltatásaihoz hozzátartozik az alapvető szükségletek minél szélesebb körben történő kielégítése. Ilyenek az étkeztetés, a testi-lelki mentális gondozás, az egészségügyi ellátás biztosítása. Folyamatosan figyelemmel kíséri a tagok egészségi állapotát. Rendszeres a vérnyomás- és vércukorszint mérés. Segítséget nyújt a napi gyógyszerek adagolásában felíratásában, kiváltásban. Orvosi segítséget a II. számú orvosi rendelő háziorvosa biztosít. 3. A szolgáltatás biztosítása: Nyitva tartás rendje: Hétfőtől csütörtökig: 7,30 16,00 óráig Pénteken: 7,30 13,30 óráig 4. Az ellátást végző szakemberek és szakképesítésük: - Az intézményvezető: napi 8 órában szervezi a klubtagok napi hasznos időtöltését, az éves munkaterv és az adódó programok alapján. Vezeti a Látogatási és eseménynaplót, melyet minden hónap végén összesít. A kreatív foglalkozásokhoz beszerzi a kellékeket, a foglalkozásokat felügyeli és megelőzi a balesetveszélyt. Végzettségét tekintve: Szakvizsgázott szociálpedagógus felsőfokú szociális alapvégzettség

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.)

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) A házirendben foglaltak biztosítják a Gyermekjóléti Központ szolgáltatásait

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 1997. XXXI. törvényben kapott felhatalmazás

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata Az intézmény neve: Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat Telephely: 5932 Gádoros, Fő utca 30. Étkeztetés Szakmai Programja A szakmai

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS családsegítő

MUNKAKÖRI LEÍRÁS családsegítő Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény 6090 Kunszentmiklós Felsőszenttamás 8. CSALÁD ÉS GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT Ágazat telephelye : 6090 KUNSZENTMIKLÓS, Damjanich u. 17/D sz.. TELEFON: 76/550-257 I.

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 121-7/2011. 23. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Kristály

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t A Képviselő-testület NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a Kistérségi Szociális Központ alapító okiratának felülvizsgálata

Részletesebben

Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat működése, tevékenysége

Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat működése, tevékenysége Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat működése, tevékenysége Gyermekjóléti Szolgálat A gyermekjóléti szolgálat tevékenységét a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997 évi XXXI. tv.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központban személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokról, azok igénybevételéről

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3.

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Szociális Központban személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a

Részletesebben

Mándoki Térségi Szociális Központ

Mándoki Térségi Szociális Központ Az intézmény székhelye: 4644 Mándok, Petőfi út 23. Székhely elérhetősége: e 06-45/535-032 E-mail: szockozp98@citromail.hu Mándoki Térségi Szociális Központ A székhelyen kívül az ellátottak számára nyitva

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

Szociális Szolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA. Módosítása

Szociális Szolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA. Módosítása Okirat nyilvántartási száma: 1/ /2012. Szociális Szolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA Módosítása A bevezető szövegrész helyébe A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény és

Részletesebben

I. cím A rendelet célja

I. cím A rendelet célja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. április 18-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000. (V.30.) ÖK. rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS SZAKMAI PROGRAMJA Feladat szó kötelességet jelent. A felelősség szó szabadságot jelent. A feladatok arra késztetik az embert, hogy igazságosan

Részletesebben

KIVONAT a Képviselő-testület 2010. június 23-i ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT a Képviselő-testület 2010. június 23-i ülésének jegyzőkönyvéből Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselő-testület 2010. június 23-i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 90/2010. (VI.23.) ÖH. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat a Tóth József Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. A költségvetési szerv működési területe: Alsózsolca Város közigazgatási területe

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. A költségvetési szerv működési területe: Alsózsolca Város közigazgatási területe ALAPÍTÓ OKIRAT Alsózsolca Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a államháztartásról

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Bődi Szabolcs Társulás elnöke ALAPÍTÓ OKIRAT A Felső-Kiskunsági

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

ÉTKEZTETÉS SZAKMAI PROGRAMJA. Szervezeti és Működési Szabályzat 2/4. sz. melléklete

ÉTKEZTETÉS SZAKMAI PROGRAMJA. Szervezeti és Működési Szabályzat 2/4. sz. melléklete ÉTKEZTETÉS SZAKMAI PROGRAMJA Szervezeti és Működési Szabályzat 2/4. sz. melléklete I. A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA Célja: Magyarországon ma a családok széthullása, a többgenerációs együttélések megszűnése

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS Esetmenedzser

MUNKAKÖRI LEÍRÁS Esetmenedzser Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény 6090 Kunszentmiklós Felsőszenttamás 8. CSALÁD ÉS GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁS CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT Ágazat telephelye : 6090 KUNSZENTMIKLÓS, Damjanich

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hatályos 2010. január 1-től A szociális igazgatásról

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 149/2013. (VIII. 28.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 149/2013. (VIII. 28.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A LENGYELTÓTI ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A LENGYELTÓTI ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A LENGYELTÓTI ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT MUNKÁJÁRÓL 2011. 12. 08. Idősek Klubja A nappali ellátás elsősorban a saját otthonukban élő részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Kiskunmajsa Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Házirend. Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva

Házirend. Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva Az intézmény nyitvatartási ideje: Házirend Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva Az intézmény telefonszáma: 06-28-742-083

Részletesebben

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Intézmény székhelye: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. Telefonszáma:06-20-920-8044 e-mail:gyjsznk@gmail.com facebook: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő 2014. évi szakmai beszámoló 2.napirend melléklet Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat az Alpokalja Kistérség szociális- és gyermekjóléti alapszolgáltatási

Részletesebben

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád 2013.

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád 2013. 1.f melléklet Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád Házirend 2013. Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail: csskpalota@gamil.com oldal 1 A házirend elkészítéséről és tartalmáról, a személyes

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2012. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY

HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2315 SZIGETHALOM, RÁKÓCZI FERENC U. 147. TEL.:24/404-573 HÁZIREND NAPPALI INTÉZMÉNY Idősek Klubja Szigethalom, Rákóczi u. 147. sz. Fogyatékosok Nappali

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:1-2/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Segítő

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2014. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ SZEGHALOM KISTÉRSÉG EGYSÉGES SZOCIÁLIS és GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY 5510 Dévaványa, Jéggyár. u. 47. Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ a Szeghalom Kistérség Egységes

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 42/2007.(XII.19.) SZÁMÚ RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZO- CIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 42/2007.(XII.19.) SZÁMÚ RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZO- CIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 42/2007.(XII.19.) SZÁMÚ RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZO- CIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 6/2007. (III.21.) SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL Szigetszentmiklós

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2007. (I. 22.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzata között megkötött intézményfenntartói társulási megállapodás

Részletesebben

Beszámoló a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálatainak

Beszámoló a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálatainak Beszámoló a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálatainak 2015. évi tevékenységéről Újhartyán Városban Intézményünk a 2015. évben is társulás keretében működtette a három szociális alapellátást (étkeztetést,

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

Előterjesztés A képviselő-testület 2014. január 28-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés A képviselő-testület 2014. január 28-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. január 28-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0002 számú, Idősek nappali ellátásának fejlesztése Alsózsolca településen című pályázat

Részletesebben

Zomba község Önkormányzati Képviselő-testületének. 5/2005. /X.4./ sz. Kt. Rendelete

Zomba község Önkormányzati Képviselő-testületének. 5/2005. /X.4./ sz. Kt. Rendelete Zomba község Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2005. /X.4./ sz. Kt. Rendelete A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL 2 Zomba község Önkormányzati képviselő-testülete /a továbbiakban: Önkormányzat/ a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 90/2013.(IV.25.) számú határozata A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában levő Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND

IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye Őszi Fény Integrált Gondozási Központ 1046. Budapest, Tungsram u. 9. Tel: 230-5363 Fax: 370-4179 E-mail: oszifeny@ujpestszi. hu IDŐSEK KLUBJA HÁZIREND A házirend

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2006 Nyíregyháza, 2007-04-02 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám: /2008. Előkészítő: Váradi Gézáné/Végh Endréné E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 77. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. július 10-i ülésére Tárgy: Szociális és

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő

Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Bevezetés a jogvédelem gyakorlatába I. Az ellátottjogi képviselő működési területe és feladatrendszere

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. szeptember 16. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre Készítette: Dobrosiné Ladjánszki Tímea intézményi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben