ÜZLETI JOG II. 1. előad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÜZLETI JOG II. 1. előad"

Átírás

1 ÜZLETI JOG II. 1. előad adás A kötelem k és s a szerződés 1 Áttekintés: I. A KÖTELMI JOG A POLGÁRI JOG RENDSZERÉBEN I.1 A jogrendszer és a polgári jog A.) A jogterületek két nagy csoportra osztása az érdekelmélet alapján B.) Az érdeken, mint elhatárolási szemponton túlmenő más elhatárolási ismérvek C.) Elhatárolás más magánjogi jogágaktól I.2 A polgári jog forrásai és rendszere A.) A kódex szerepe a polgári jogban B.) A Ptk. mai rendszere C.) Az új Ptk. tagolása E.) A kötelmi jog elhelyezése a polgári jogban II.1 A kötelem A.) A kötelem fogalma B.) A kötelem jellemzői C.) A jogalanyok mellérendelt helyzete D.) A kötelem tartalma E.) Diszpozivitás F.) Az igényhelyzet II.2 A kötelem keletkezése A.) Áttekintés B.) Megkülönböztetés a joghatás iránya szerint C.) Az állam viszonya a szerződéshez II.3 Egyoldalú jognyilatkozatok A.) Fogalmi kör B.) Esetei C.) A tartozáselismerés II.4 Közhatalmi aktusok A.) Fogalma B.) Csoportjai II.5 A jogalap nélküli gazdagodás A.) Fogalma, jellemzői B.) Az alaptalan gazdagodásra vezető fő esetek C.) Visszatérítési kötelezettség D.) A visszatérítés módja és mértéke II.6 A kötelem alanyai A.) Az alanyok köre B.) Az alanyok érdekállása C.) Aktív és passzív kötelmi helyzetek D.) Az aktív kötelmi magatartás alapesete: az akaratnyilatkozat II.7 A kötelem tárgya: a szolgáltatás A.) A szolgáltatásról általában B.) A szolgáltatások tipizálása C.) A pénzszolgáltatás sajátosságai a Ptk.-ban III. A SZERZŐDÉS, MINT KÖTELEM III.1 A szerződések közös szabályanyagának áttekintése A.) Az akaratnyilatkozat szerződés keletkeztető ereje B.) A szerződés menete C.) A szerződés teljesítése D.) A szerződésszegés III.2 A szerződéstan különös része A.) A szerződéstípusok és az egyes szerződések B.) Az egyes szerződéstípusok tárgyalása 2

2 I. A kötelmi jog a polgári jog rendszerében 3 I. A KÖTELMI JOG A POLGÁRI JOG RENDSZERÉBEN I.1 A jogrendszer és a polgári jog A.) A jogterületek két nagy csoportra osztása az érdekelmélet alapján 4

3 I. A KÖTELMI JOG A POLGÁRI JOG RENDSZERÉBEN I.1 A jogrendszer és a polgári jog B.) Az érdeken, mint elhatárolási szemponton túlmenő más elhatárolási ismérvek 5 I. A KÖTELMI JOG A POLGÁRI JOG RENDSZERÉBEN I.1 A jogrendszer és a polgári jog C.) Elhatárolás más magánjogi jogágaktól 6

4 I. A KÖTELMI JOG A POLGÁRI JOG RENDSZERÉBEN I.2 A polgári jog forrásai és rendszere A.) A kódex szerepe a polgári jogban A KÖTELMI JOG A POLGÁRI JOG RENDSZERÉBEN I.2 A polgári jog forrásai és rendszere B.) A Ptk. mai rendszere

5 I. A KÖTELMI JOG A POLGÁRI JOG RENDSZERÉBEN I.2 A polgári jog forrásai és rendszere C.) Az új Ptk. tagolása I. A KÖTELMI JOG A POLGÁRI JOG RENDSZERÉBEN I.2 A polgári jog forrásai és rendszere D.) Az új Ptk. rendszere

6 I. A KÖTELMI JOG A POLGÁRI JOG RENDSZERÉBEN I.2 A polgári jog forrásai és rendszere E.) A kötelmi jog elhelyezése a polgári jogban - Vagyonjog: dologi jog (statikus) kötelmi: vagyonmozgás - A kötelmi jog elhelyezése a polgári jogban: a vagyoni jogok részeként a dologi jogok mellett > a szerződések joga a kötelmi jog egyik legjelentősebb, egyben legterjedelmesebb része 11 II. A kötelem általános szabályai 12

7 II.1 A kötelem A.) A kötelem fogalma - Kötelem: a követelés és tartozás egysége, amelyben mellérendelt jogalanyok többnyire relatív szerkezetű, általában pozitív tartalmú jogviszonyban állnak egymással, és a vagyoni értékű szolgáltatások teljesítését vagyoni szankciókkal biztosítják. 13 II.1 A kötelem B.) A kötelem jellemzői - Relatív szerkezet: mindig meghatározott személyek között áll fenn - Szerkezeti elemek: alany: természetes személyek és egyéb jogalanyok közvetett tárgy: valamely hagyományos vagy rendhagyó dolog közvetlen tárgy: szolgáltatás, köteles magatartás tartalma: a joghatás > a kötelezett teljesítés kényszerűsége és a kielégítés mikéntje 14

8 II.1 A kötelem C.) A jogalanyok mellérendelt helyzete - Mellérendelt jogalanyok: a felek jogilag egyenjogúak, kölcsönösen jogokkal bírnak, kötelezettségekkel terheltek (kölcsönös érdekpozíció) > DE! lehet az egyik fél csak jogosított, a másik csak kötelezett ~ egyszemélyes dologi alapú kötelmek ~ kárkötelmek ~ jogalap nélküli gazdagodás - Követelés és tartozás egysége: ugyanaz a szolgáltatás: az egyik fél szemszögéből követelés > a másik félnél tartozás 15 II.1 A kötelem D.) A kötelem tartalma - Pozitív tartalom: a kötelem normái főként pozitív tartalmúak dare (adás) facere (tevés) praestare(helytállás) jellegű szolgáltatás értendő alatta, viszonylag kevés a non facere (tartózkodási jellegű) szolg. 16

9 II.1 A kötelem E.) Diszpozivitás - Diszpozitív szabályozási jelleg: a jog csak a felek eltérő megállapodásának hiányában ad iránymutatást nem jellemzi azokat a kötelmi helyzeteket, ahol az igényérvényesítő jogosult és a szolgáltatás nyújtására kötelezett helyzete minden tekintetben ellentétes (pl. károkozó károsult) 17 II.1 A kötelem F.) Az igényhelyzet - Igényhelyzet: a kötelmi helyzet: kikényszeríthető alanyi jog, igény a jogosult javára ~ a dologi jogi igény erősebb (nem évül el, csak elbirtoklással lehet megszüntetni) ~ a kötelmi vagyoni helytállásra szorít, teljesítőképesség hiányában állami beavatkozással kikényszeríthető (ha van fedezet), az elévülés igényvesztést eredményez az állami kényszer alkalmazását megelőző vagyoni kényszerítő eszközök ~ a kötelem elnehezítésének lehetősége teljesítésre serkent ~ a kötelem teljesítőképességének növelése dologi, személyi biztosítékokkal 18

10 II.2 A kötelem keletkezése A.) Áttekintés - Kötelemkelteztető tényállások: jogellenes károkozás jogalap nélküli gazdagodás > szabályanyaga a múltban előállott jogellenes cselekményre reagál egyoldalú jogügyletek (élők között és halál esetére) közhatalmi aktusok ha az egymástól független jogalanyok ~ gazdasági érdekeit ~ egymással egyetértésben törekszenek kielégíteni > a legjelentősebb, előremutató kötelemkeletkeztető tényállás, A SZERZŐDÉS 19 II.2 A kötelem keletkezése B.) Megkülönböztetés a joghatás iránya szerint - A dinamika, mint a kötelem jellemzője: vagyonmozgás (árucsereviszonyok) a felborult vagyoni helyzet helyreállítása (reparáció) - Tipizálás: múltba néző reparációs jellegű > korábban fennállt, nem jogszerűen megváltozott helyzetet állít vissza ~ kártérítési kötelmek ~ jogalap nélküli gazdagodás előremutató akaratlagos jellegű kötelmek ~ szerződések ~ egyoldalú jogügyletek ~ közhatalmi aktusok 20

11 II.2 A kötelem keletkezése C.) Az állam viszonya a szerződéshez - Elismeri: perelhetőség végrehajthatóság - Ha azonban a szerződés jogilag csonka, az ilyen szerződéshez fűződő joghatások beálltát tiltja ÉRVÉNYTELENSÉG vagy lehet orvosolni vagy nem ~ a joghatás beállását MEGTILTJA ~ ha már beállt >>> IN INTEGRUM RESTUTIO 21 II.3 Egyoldalú jognyilatkozatok A.) Fogalmi kör - Ptk : Egyoldalú nyilatkozatból csak a jogszabályban megállapított esetekben keletkezik jogosultság a szolgáltatás követelésére; az egyoldalú nyilatkozatokra - ha a törvény kivételt nem tesz - a szerződésre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. - Az egyoldalú jognyilatkozatokról általában: főszabály szerint a nyilatkozattevő egyoldalú nyilatkozattal mások terhére jogot nem keletkeztethet okszerűen ingyenes ügylet általában a szerződésekre vonatkozó szabályanyagot kell rá alkalmazni 22

12 II.3 Egyoldalú jognyilatkozatok B.) Esetei - Esetei: alapítványrendelés (PTK. 74/A ) díjkitűzés (PTK ) kötelezettségvállalás közérdekű célra (PTK ) végrendelet hagyományrendelés meghagyás egyszemélyes társaság (kft., rt.) alapítása 23 II.3 Egyoldalú jognyilatkozatok C.) A tartozáselimserés - A kereskedelmi ügyletek vonatkozásában kiemelkedő a jelentősége - Tartozáselismerés: fogalom: a jogosulthoz intézett, írásbeliséghez kötött egyoldalú jognyilatkozat, amelyben a kötelezett elismeri, hogy a címzettel szemben kötelezettsége áll fenn jogforrás (Ptk /1/-/2/) a tartozás fennállásának megdönthető vélelmét állítja fel joghatása: a bizonyítási teher megfordulása, az elévülés megszakadása formai követelmény: írásbeliség 24

13 II.4 Közhatalmi aktusok A.) Fogalma - Ptk. szerinti jogforrás: Ptk (3) > szolgáltatásra irányuló kötelezettség és jogosultság jogszabályból vagy hatósági rendelkezésből szerződéskötés nélkül is keletkezhet, ha a jogszabály vagy a törvényes jogkörében eljáró hatóság így rendelkezik, és ~ a kötelezettet, ~ a jogosultat és ~ a szolgáltatást kellő pontossággal meghatározza ebben az esetben ~ jogszabály vagy hatóság eltérő rendelkezése hiányában ~ a szerződésre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni 25 II.4 Közhatalmi aktusok B.) Csoportjai - Forrás szerinti csoportjai: jogszabály (közvetlen v. közvetett módon) hatósági határozat ~ közvetlenül: kisajátítás ~ kivételesen közvetve: önkormányzati tulajdonú lakás bérleti jogának cseréjéhez szükséges hatósági jóváhagyás bírósági határozat ~ KONSTITUITÍV > Kötelmi jogviszonyt keletkeztető, módosító, megszüntető), pl.:cégbejegyzés (közhatalom gyakorlása) ~ DEKLARATÍV(létező jogviszonyt megállapító)a jogerős ítélettel megnyílik a végrehajtás lehetősége 26

14 II.5 A jogalap nélküli gazdagodás A.) Fogalma, jellemzői - Jogforrása: Ptk. XXXII. fej, Fogalma: aki másnak rovására jogalap nélkül jut vagyoni előnyhöz, köteles ezt az előnyt visszatéríteni (361. /1/); a törvényi tényállás kumulatív elemei: vagyoni előny a kötelezettnél veszteség (vagyoni hátrány) a jogosultnál okozati összefüggés előny és hátrány között, a gazdagodás más jogalap hiányában áll fenn; bekövetkezhet: ~ juttatással, de annak célja nem valósulhat meg ~ juttatástól függetlenül nem volt cél (pl. találás) - A JOGALAP NÉLKÜLI GAZDAGODÁS SZABÁLYAIT CSAK AKKOR LEHET ALKALMAZNI, HA A VISSZAKÖVETLÉSNEK NINCS MÁS JOGCÍME (BH 1985 /6/, 230) 27 II.5 A jogalap nélküli gazdagodás B.) Az alaptalan gazdagodásra vezető fő esetek - Az alaptalan gazdagodásra vezető fő esetek: tartozatlan fizetés (téves címzés, helytelen átutalás, kétszeri fizetés, túlfizetés, téves kiszolgálás) okafogyott szolgáltatás (az eredetileg fennálló jogalap megszűnt, vagy a felek által kívánt eredmény meghiúsult, pl.: fel nem róható lehetetlenülés, megbízott teljesítés előtt meghal) tv.-be, jóerkölcsbe ütköző szolgáltatások (nem lett volna szabad elfogadni: zsaroló, verőember) más dolgával való jogellenes rendelkezés (pl. sikkasztó), (meg)térítési igények (túl- és ráépítés, bitorlás) elszámolási helyzetek 28

15 II.5 A jogalap nélküli gazdagodás C.) Visszatérítési kötelezettség - A (vissza)térítési kötelezettség: főszabály: a gazdagodás visszatérítése kivétel: ha a gazdagodó attól a visszakövetelés előtt elesett alkivétel: a rosszhiszemű gazdagodónak a visszatérítési kötelezettséggel számolnia kell kivétel az alkivétel alól: életfenntartási cél > kivétel: jsz. eltérő rendelkezése - bcs. útján való gazdagodás-szerzés állam javára marasztalás: az ellen alkalmazható, aki tilos v. jóerkölcsbe ütköző magatartásával maga idézte elő > represszív szankció 29 II.5 A jogalap nélküli gazdagodás D.) A visszatérítés módja és mértéke - A visszatérítés módja és mértéke: a jogalap nélküli bitorlásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, a visszatérítésre kötelezett szükséges költségei (ráfordítások) megtérítését követelheti elsődlegesen a dolog; ha nincs meg: értéke, v. a helyébe lépő más dolog esedékessége > rosszhiszeműség: a gazdagodás pillanata > jóhiszeműség: a nyilvánvalóvá válás költségek: a szükséges mértékig érvényesíthetők hasznok kiadása károk megtérítése igényérvényesítés: kötelmi jogi igényként, keresettel > PTK : egyébként a kártérítés szabályait kell megfelelően alkalmazni 30

16 II.6 A kötelem alanyai A.) Az alanyok köre - Az alanyok köre: mint minden jogviszonynak, a kötelmi jv.-nak is jogképességgel rendelkező jogalany lehet alanya ember (természetes személy) mesterséges jogalany, jogi személy (Ptk. 8., 28. ) quasi jogi személy Ggt. 2. /2/) az állam (kötelmi jogviszonyokban nem preferált) 31 II.6 A kötelem alanyai B.) Az alanyok érdekállása - Az alanyok érdekállása: főszabályként kétpólusú: két különböző érdekállás (hitelezőadós) > több alany is állhat kötelemben többpólusú: harmadik személy is jelen van (pl. harmadik személy javára szóló szerződés, engedményezés) azonos érdekállású: több alany, de 8még) nem különböztethető meg a hitelezői és adósi pozíció (gazd. társaság alapítása, közös tulajdont létrehozó kötelmi helyzet) - Az alanyok elnevezése: alapvető érdekállásukhoz kötődik (jogosult-kötelezett, hitelező-adós, károkozó-károsult, eladóvevő, örökös-hagyományos) > felekről addig beszélhetünk, amíg ennek az ügylet érdekpozíciói szempontjából nincs jelentősége 32

17 II.6 A kötelem alanyai C.) Aktív és passzív kötelmi helyzetek - A kötelmi helyzet passzív, ha a kötelmi viszonyt illetően az alanyok nem kívánják annak létrejöttét kényszerkötelmek: jogszabályi parancsra áll elő kötelmi helyzet (pl. szerződéskötési kötelezettség) ill. jogszabályi rendelkezés miatt valaki elesik az őt egyébként megillető igénytől (pl. csődeljárás) károsult a jogellenes károkozás körében: ha előre látná, tiltakozna ellene - Aktív, ha a jogviszony alakítása az alany magatartásának következménye > alapesete az akaratnyilatkozat, valamely joghatásra irányuló akarat bármely módon való kifejezése 33 II.6 A kötelem alanyai D.) Az aktív kötelmi magatartás alapesete: az akaratnyilatkozat - Az akaratnyilatkozat > jogviszonyt hoz létre kötelmi joghatása főszabályként abban áll, hogy a nyilatkozattevő a maga terhére vállal kötelezettséget (pl. végrendelet, díjkitűzés, tartozáselismerés, jogosultságról való lemondás) kivételképpen előfordulhat, hogy a másik félre kötelezettséget ró v. tőle jogosultságot von el > alakító jog: keletkezteti, módosítja v. megszünteti a jogviszonyt (beszámítással való teljesítés, a jogviszony egyoldalú megszüntetésére vezető elállás, elévülési ill. megtámadási kifogás) a szerződés alapeleme: két vagy több autonóm jogalany joghatás kiváltását célzó, arra alkalmas akaratnyilatkozatát igényli 34

18 II.7 A kötelem tárgya: a szolgáltatás A.) A szolgáltatásról általában - A szolgáltatás fogalma: az a kötelmi jogviszonyban tanúsítandó magatartás, amelyet a jogosult a kötelezettől követelhet, illetőleg amit kötelezett a kötelem alapján tanúsítani köteles a szolgáltatás (magatartás) a kötelmi jogviszony közvetlen tárgya a dolog a közvetett tárgy,a szolgáltatás tárgya 35 II.7 A kötelem tárgya: a szolgáltatás B.) A szolgáltatások tipizálása 36

19 II.7 A kötelem tárgya: a szolgáltatás C.) A pénzszolgáltatás sajátosságai a Ptk.-ban - A pénzszolgáltatás sajátosságainak meghatározása a Ptk.-ban: a pénztartozás megfizetésének módja teljesítésének helye és ideje jogcímei elszámolási sorrendje objektív következménye: a kamat III. A szerződés, mint kötelem 38

20 III. A SZERZŐDÉS, MINT KÖTELEM III.1 A szerződések közös szabályanyagának áttekintése A.) Az akaratnyilatkozat szerződés keletkeztető ereje - Az akaratnyilatkozat szempontjából közelítve: minden szerződést jellemez, hogy két vagy több fél joghatás kiváltását célzó egybehangzó akaratnyilatkozata 39 III. A SZERZŐDÉS, MINT KÖTELEM III.1 A szerződések közös szabályanyagának áttekintése B.) A szerződés menete - A szerződés menete: az egybehangzó akaratnyilatkozatok általában egy bizonyos előkészítő fázis után létrehozzák a szerződést, mely ~ vagy elvezet minden szerződési szándék céljához, a TELJESÍTÉSHEZ ~ vagy valamely jogi csonkaság folytán (érvénytelenség) NEM a szerződés menet közben maga is változásokon mehet keresztül ~ irányt változtat > módosítása ill. módosulása ~ a felek v. az egyik fél akaratából el sem jut a szándékolt célhoz (megszűnés teljesítés nélkül) 40

21 III. A SZERZŐDÉS, MINT KÖTELEM III.1 A szerződések közös szabályanyagának áttekintése C.) A szerződés teljesítése - A szerződés teljesítése: a szerződést tárgya és tartalma szerint kell teljesíteni, vizsgálandó a teljesítés módja, helye, ideje a feltételek és választási jog megvalósulása a szerződésszerű teljesítés az az OPTIMUM, amire a jogosult a szerződés alapján törekszik 41 III. A SZERZŐDÉS, MINT KÖTELEM III.1 A szerződések közös szabályanyagának áttekintése D.) A szerződésszegés - Ha a szerződésszerű teljesítés úgy marad el, hogy azt jogosult nem kívánta, mert késedelemben hibás teljesítésben lehetetlenülésben teljesítés megtagadásában ölt testet > SZERZŐDÉSSZEGÉS mely OBJEKTÍV vagy SZUBJEKTÍV alapú vagyoni helytállási kötelezettséget keletkeztet - A szerződésszegés esélyének minimalizálása: készségfokozó és teljesítő képességet fokozó jogi eszközök alkalmazása 42

22 III. A SZERZŐDÉS, MINT KÖTELEM III.2 A szerződéstan különös része A.) A szerződéstípusok és az egyes szerződések - Szerződéstípusok és egyes szerződések: az általánosan vizsgálandó elemek bizonyos eltérősége vezet megkülönböztetésükhöz az egyes szerződéstípusok egymástól eltérő rendeltetés, tárgya, tartalma több-kevesebb kiegészítő szabályozást igényel DE! a speciális szabályozás előírása/értelmezése csak annyiban helytálló, amennyiben az összhangban áll a szerződések > kötelmi jog > a polgári jog általános érvényű szabályival 43 III. A SZERZŐDÉS, MINT KÖTELEM III.2 A szerződéstan különös része B.) Az egyes szerződéstípusok tárgyalása - Az egyes szerződéstípusok tárgyalása: szerződési alaptípusok, ill. főleg a magánszemélyekhez fűződő vagyoni kapcsolatokat jelentő szerződésfajták a gazdasági élet alapvető szerződései > kereskedelmi szerződések > a TIPUSSZABADSÁG eleve kizárja az összes lehetséges szerződés rendszerbeli elhelyezését, azonban a tipizálás segítséget adhat a jogviszony tartalmát alapul vevő helyes minősítéshez 44

2014. Kereskedelmi szerződések joga 1. Bevezetés A legfontosabb változások áttekintése 1

2014. Kereskedelmi szerződések joga 1. Bevezetés A legfontosabb változások áttekintése 1 Kereskedelmi szerződések sek joga 1. MSC 2014 Az új Polgári Törvénykönyv a szerződések jogát érintő legfontosabb változásai. Kötelmi jogi alapok dr. Verebics János, PhD egyetemi 1 Bevezetés A legfontosabb

Részletesebben

KÖTELMI JOG Hatodik Könyv. A kötelmek keletkezhetnek. Kik között jön létre a kötelem? KÖTELEM ELÉVÜL. A kötelmi jogviszony jellegzetességei:

KÖTELMI JOG Hatodik Könyv. A kötelmek keletkezhetnek. Kik között jön létre a kötelem? KÖTELEM ELÉVÜL. A kötelmi jogviszony jellegzetességei: KÖTELMI JOG Hatodik Könyv Kötelem: kötelezettség a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás teljesítésének követelésére. MIRE IRÁNYULHAT? valamely dolog adására, tevékenységre, tevékenységtől

Részletesebben

I. A KÖTELEM ÉS A SZERZŐDÉS FOGALMI KÉRDÉSEI II. A SZERZŐDÉSEK TIPIZÁLÁSA III. ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK

I. A KÖTELEM ÉS A SZERZŐDÉS FOGALMI KÉRDÉSEI II. A SZERZŐDÉSEK TIPIZÁLÁSA III. ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK ÜZLETI JOG II. 1. előadás 2016 A kötelem általános szabályai dr. Verebics János, PhD egyetemi docens, BME GTK Üzleti jog tanszék 1 Áttekintés: I. A KÖTELEM ÉS A SZERZŐDÉS FOGALMI KÉRDÉSEI II. A SZERZŐDÉSEK

Részletesebben

B/1 A KÖTELEM FOGALMA, FORRÁSAI; A RELATÍV SZERKEZET ÉS ANNAK ÁTTÖRÉSE

B/1 A KÖTELEM FOGALMA, FORRÁSAI; A RELATÍV SZERKEZET ÉS ANNAK ÁTTÖRÉSE A KÖTELEM FOGALMA A vagyoni viszonyokat alapvetően és elsődlegesen a tulajdonjog szabályozza. A tulajdonjog feltétele annak, hogy a javakon bármiféle további jogokat lehessen szerezni. Ez a jogszerzés

Részletesebben

A szó jelentése szerteágazó, még jogi értelemben is

A szó jelentése szerteágazó, még jogi értelemben is A szó jelentése szerteágazó, még jogi értelemben is Polgári jogi felelősség Tágabb értelemben hasonlítható a kénytetőséghez, a jogilag szoríthatósághoz (Grosschmid) Szűkebb értelemben: jogellenesen (kivételesen

Részletesebben

BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK. Vagyonjog dologi jog + kötelmi jog

BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK. Vagyonjog dologi jog + kötelmi jog ÉPÍTÉSI JOG BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK DR. LŐRINCZ ÉVA SZERZŐDÉSJOGI ALAPISMERETEK A KÖTELMI JOG statikus Vagyonjog dologi

Részletesebben

KÖTELMI JOG Hatodik Könyv

KÖTELMI JOG Hatodik Könyv KÖTELMI JOG Hatodik Könyv Kötelem: kötelezettség a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás teljesítésének követelésére. MIRE IRÁNYULHAT? valamely dolog adására, tevékenységre, tevékenységtől

Részletesebben

A kötelmi jog közös szabályai II. A kötelem teljesítése

A kötelmi jog közös szabályai II. A kötelem teljesítése A kötelmi jog közös szabályai II. A kötelem teljesítése A KÖTELEM TELJESÍTÉSE 6:34. [A teljesítés általános szabálya] A szolgáltatást a kötelem tartalmának megfelelően kell teljesíteni. A teljesítés fogalma

Részletesebben

SZERZŐDÉSI JOG ÁLTALÁNOS RÉSZ I.

SZERZŐDÉSI JOG ÁLTALÁNOS RÉSZ I. SZERZŐDÉSI JOG ÁLTALÁNOS RÉSZ I. A szerződési jog anyagának földolgozása Szerződési jog általános rész I. Szerződési jog általános rész II. Szerződési jog különös rész: egyes szerződéstípusok A mai előadás:

Részletesebben

Polgári jogi záróvizsgakérdések (2014/2015. I. félév)

Polgári jogi záróvizsgakérdések (2014/2015. I. félév) 1 Polgári jogi záróvizsgakérdések (2014/2015. I. félév) A záróvizsgára történő felkészülés vezérfonala" az előadásokon/a 2013. évi V. törvényen alapuló speciális kollégiumon/konzultációkon leadott anyag.

Részletesebben

Civilisztika II. elővizsga kérdéssor. Első előadás (Korlátolt dologi jogok)

Civilisztika II. elővizsga kérdéssor. Első előadás (Korlátolt dologi jogok) Civilisztika II. elővizsga kérdéssor Első előadás 09. 07. (Korlátolt dologi jogok) 1. Mik azok a korlátolt dologi jogok; hogyan viszonyulnak a többi dologi joghoz? 2. Hogyan jöhet létre és kit illet meg

Részletesebben

A/1. A POLGÁRI JOG ÉS CSALÁDI JOG

A/1. A POLGÁRI JOG ÉS CSALÁDI JOG A/1. A POLGÁRI JOG ÉS CSALÁDI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény

Részletesebben

Dr. Kenderes Andrea okt. 6.

Dr. Kenderes Andrea okt. 6. Dr. Kenderes Andrea 2012. okt. 6. Facere szerződések alaptípusai Eredmény kötelem- vállalkozási szerződés Gondossági kötelem- megbízási szerződés Vállalkozási szerződés: Ptk. 389. 401. Megbízás: Ptk. 474.

Részletesebben

Vezető tisztségviselő felelőssége. Csehi Zoltán

Vezető tisztségviselő felelőssége. Csehi Zoltán Vezető tisztségviselő felelőssége Csehi Zoltán 2014.5.13. 1 Vezető tisztségviselő felelőssége Nem csak társasági jogi kérdés! A kódex vonatkozó normáit együtt kell alkalmazni! Munkajogi szabályok! 2 2

Részletesebben

Polgári jogi záróvizsgakérdések (2016/2017. II. félév)

Polgári jogi záróvizsgakérdések (2016/2017. II. félév) 1 Polgári jogi záróvizsgakérdések (2016/2017. II. félév) A záróvizsgára történő felkészülés vezérfonala" az előadásokon/gyakorlatokon leadott törzsanyag. Felkészülését segítik az alább megjelölt tankönyvek,

Részletesebben

Jogszabályi változások. Dr. Baltás Dániel ügyvéd

Jogszabályi változások. Dr. Baltás Dániel ügyvéd Jogszabályi változások Dr. Baltás Dániel ügyvéd 1 Lényeges változások! A 2011/7 EU Irányelv (a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről) alapján 2013. július 01. napján

Részletesebben

Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben

Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben Dr. Kovács László Email: kovacs.laszlo@gtk.szie.hu Főbb témakörök 1. Röviden a Ptk. szerkezetéről 2. Átállási határidők - a régiről az

Részletesebben

Lévayné Fazekas Judit egyetemi tanár tanév I. félév

Lévayné Fazekas Judit egyetemi tanár tanév I. félév Lévayné Fazekas Judit egyetemi tanár 2016-2017. tanév I. félév Beszámítás (compensatio) Ptk. 6:49-52. Fogalma: jogszüntető magánjogi kifogás alakító jog Szladits: a B adósi ellenjog, jogmegszüntető magánjogi

Részletesebben

A polgári jogi szabályok alkalmazása

A polgári jogi szabályok alkalmazása GAZDASÁGI MAGÁNJOG A polgári jogi szabályok alkalmazása 2009. szeptember 17. 2. előadás Sajátos jogtechnikai eszközök a jogalkalmazásban A jogalkalmazás folyamatában fontos szerepet játszik Fikció Vélelem

Részletesebben

ALANYVÁLTOZÁSRA IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEK; BIZTOSÍTÉKI SZERZŐDÉSEK; HITEL- ÉS SZÁMLASZERZŐDÉSEK

ALANYVÁLTOZÁSRA IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEK; BIZTOSÍTÉKI SZERZŐDÉSEK; HITEL- ÉS SZÁMLASZERZŐDÉSEK ALANYVÁLTOZÁSRA IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEK; BIZTOSÍTÉKI SZERZŐDÉSEK; HITEL- ÉS SZÁMLASZERZŐDÉSEK DR. GÁRDOS PÉTER HVG-ORAC SZERZŐDÉSEK AZ ÚJ PTK. ALAPJÁN BUDAPEST 2014. NOVEMBER 25. SZERZŐDÉSEK AZ ÚJ PTK. ALAPJÁN

Részletesebben

ÜZLETI JOG I. 2013/14 4. előad

ÜZLETI JOG I. 2013/14 4. előad ÜZLETI JOG I. 2013/14 4. előad adás Jogviszonytan Jogalkalmazás a közigazgatk zigazgatásban 1 Áttekintés: A jegyzetben: I. rész. Jogtani és államszervezeti alapok A.) Jogtan B.) Államtan I. Jogviszonytan

Részletesebben

A jogi személyek általános szabályai az új Ptk.-ban

A jogi személyek általános szabályai az új Ptk.-ban A jogi személyek általános szabályai az új Ptk.-ban A gazdasági társaságok közös szabályainak kiterjesztése A Könyvben szabályozott jogi személyek tagsággal bíró jogi személyek egyesület gazdasági társaságok

Részletesebben

polgári jog-kereskedelmi jog

polgári jog-kereskedelmi jog Záróvizsga tételsor 2015. polgári jog-kereskedelmi jog 1/A A polgári jog tárgyköre, rendszere. A magyar polgári jog alapvető elvei. A jogi tények mibenléte és csoportjai. Emberi magatartások. A jognyilatkozatok

Részletesebben

Fábián Ferenc. Előadásvázlatok a kötelmi jog általános része köréből

Fábián Ferenc. Előadásvázlatok a kötelmi jog általános része köréből Fábián Ferenc Előadásvázlatok a kötelmi jog általános része köréből P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y B e t h l e n - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári

Részletesebben

SZERZŐDÉSI JOG ÁLTALÁNOS RÉSZ I.

SZERZŐDÉSI JOG ÁLTALÁNOS RÉSZ I. Üzleti jog V. SZERZŐDÉSI JOG ÁLTALÁNOS RÉSZ I. Üzleti jog V. BME GTK Üzleti Jog Tanszék 1 Gondolatmenet a szerződési jog anyagának földolgozása Szerződési jog általános rész I. Szerződési jog általános

Részletesebben

AKTUÁLIS VÁLTOZÁSOK A MUNKAJOG TERÜLETÉN

AKTUÁLIS VÁLTOZÁSOK A MUNKAJOG TERÜLETÉN AKTUÁLIS VÁLTOZÁSOK A MUNKAJOG TERÜLETÉN ÚJ PTK SZERKEZETE 2013. évi V. törvény,nyolc könyv, 44%-a új, 33%-a módosításra került diszpozitivitás alapelve, imperatív szabályok 2013. évi CLXXVII. törvényt

Részletesebben

HARMADIK SZEMÉLY RÉSZÉRŐL FELAJÁNLOTT TELJESÍTÉS

HARMADIK SZEMÉLY RÉSZÉRŐL FELAJÁNLOTT TELJESÍTÉS 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK HARMADIK SZEMÉLY RÉSZÉRŐL FELAJÁNLOTT TELJESÍTÉS A törvény lehetővé teszi azt, hogy meghatározott feltételek fennállása esetén a kötelezett helyett - szerződéses jogviszonyban nem

Részletesebben

Polgári jog. Személyek joga évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről Dr. Szekeres Diána Ph.D évi V. törvény (Új Ptk.)

Polgári jog. Személyek joga évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről Dr. Szekeres Diána Ph.D évi V. törvény (Új Ptk.) Polgári jog Személyek joga 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről Dr. Szekeres Diána Ph.D. 2013. évi V. törvény (Új Ptk.) I. Könyv Bevezető rendelkezések II. Könyv Az ember mint jogalany III. IV.

Részletesebben

A gazdasági élet szerződései A szerződések általános szabályai. 1. A kötelem és a szerződés fogalmi kérdései

A gazdasági élet szerződései A szerződések általános szabályai. 1. A kötelem és a szerződés fogalmi kérdései 1 A gazdasági élet szerződései A szerződések általános szabályai 1. A kötelem és a szerződés fogalmi kérdései Az áruk, szolgáltatások iránti igényt a gazdaság szereplői érdekeiknek megfelelően, azok által

Részletesebben

DR. MÉHES TAMÁS A POLGÁRMESTER, MINT A HELYI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐJE A SZERZŐDÉSES JOGVISZONYOKBAN

DR. MÉHES TAMÁS A POLGÁRMESTER, MINT A HELYI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐJE A SZERZŐDÉSES JOGVISZONYOKBAN DR. MÉHES TAMÁS A POLGÁRMESTER, MINT A HELYI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐJE A SZERZŐDÉSES JOGVISZONYOKBAN 1 POLGÁRMESTER AKADÉMIA 2 TARTALOMJEGYZÉK I. A HELYI ÖNKORMÁNYZAT, MINT A POLGÁRI JOG ALANYA 3 1.1 A

Részletesebben

AZ UTÓBBI IDŐSZAK TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSAI ÚJ PTK, MT

AZ UTÓBBI IDŐSZAK TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSAI ÚJ PTK, MT AZ UTÓBBI IDŐSZAK TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSAI ÚJ PTK, MT ÚJ PTK SZERKEZETE 2013. évi V. törvény,nyolc könyv, 44%-a új, 33%-a módosításra került diszpozitivitás alapelve, imperatív szabályok 2013. évi CLXXVII.

Részletesebben

Az elévülés szabályai

Az elévülés szabályai Az elévülés szabályai Szerző: Szimuly László 2013. október 31. Bevezetés A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az elévülést a szerződés megszűnésének egyes esetei című fejezetben tárgyalja.

Részletesebben

SZERZŐDÉSSZEGÉS. Publikációk Tájékoztató Anyagok 2006. december 18. A TELJESÍTÉS MEGTAGA- DÁSA JOGOSULT KÉSEDELME KÖTELEZETT KÉSEDELME MIKOR ÁLL FENN?

SZERZŐDÉSSZEGÉS. Publikációk Tájékoztató Anyagok 2006. december 18. A TELJESÍTÉS MEGTAGA- DÁSA JOGOSULT KÉSEDELME KÖTELEZETT KÉSEDELME MIKOR ÁLL FENN? SZERZŐDÉSSZEGÉS MIKOR ÁLL FENN? A kötelezett késedelembe esik, ha A szerződésben megállapított / a szolgáltatás rendeltetéséből kétségtelenül megállapítható teljesítési idő eredménytelenül eltelt más esetekben,

Részletesebben

SZERZŐDÉSI JOG ÁLTALÁNOS RÉSZ II.

SZERZŐDÉSI JOG ÁLTALÁNOS RÉSZ II. SZERZŐDÉSI JOG ÁLTALÁNOS RÉSZ II. I. Szerződéskötés II. A szerződés hatálya és érvényessége/érvénytelensége III. Szerződési mellékkikötések: megerősítés és biztosítás IV. A szerződés módosítása és megszűnése

Részletesebben

Kötelmi jog Letéti és biztosítéki szerződések, egyéb kötelemkeletkeztető. Dr. Pomeisl András József

Kötelmi jog Letéti és biztosítéki szerződések, egyéb kötelemkeletkeztető. Dr. Pomeisl András József Kötelmi jog Letéti és biztosítéki szerződések, egyéb kötelemkeletkeztető tényállások Dr. Pomeisl András József Letéti szerződések I. A letéti szerződés tárgya tárgya: a szerződésben meghatározott ingó

Részletesebben

ÉRVÉNYTELENSÉG MEGTÁMADÁSI OKOK

ÉRVÉNYTELENSÉG MEGTÁMADÁSI OKOK ÉRVÉNYTELENSÉG DR. BARZÓ TÍMEA PHD EGYETEMI DOCENS, ÜGYVÉD EGÉSZSÉGÜGYI SZAKJOGÁSZ MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR POLGÁRI JOGI TANSZÉK 2014. 1 ALAPVETÉSEK FELEK CÉLJA: Kölcsönös és egybehangzó

Részletesebben

Polgári jogi záróvizsgakérdések (2012/2013. I. félév)

Polgári jogi záróvizsgakérdések (2012/2013. I. félév) Polgári jogi záróvizsgakérdések (2012/2013. I. félév) A záróvizsgára történő felkészülés vezérfonala"az előadásokon/konzultációkon leadott anyag. Ha a kérdések között van olyan, amelyik az előadásokon/konzultáción

Részletesebben

A felelősségtan alapkérdései. A deliktuális kárfelelősség február 8.

A felelősségtan alapkérdései. A deliktuális kárfelelősség február 8. A felelősségtan alapkérdései. A deliktuális kárfelelősség 2016. február 8. Felelősség jogi felelősség polgári jogi felelősség tágabb értelemben kötelem fogalma (6:1. ): a kötelezett felel a szolgáltatásért,

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A szerződésszegési szabályok változása. az új Ptk.-ban. I. rész 2014 / 2

HÍRLEVÉL. A szerződésszegési szabályok változása. az új Ptk.-ban. I. rész 2014 / 2 HÍRLEVÉL A szerződésszegési szabályok változása az új Ptk.-ban 2014 / 2 I. rész A 2014. március 15-én hatályba lépett új Ptk., a 2013. évi V. törvény, amely sok tekintetben megváltoztatta a korábbi Ptk.,

Részletesebben

POLGÁRI JOG. Mint jog ág DR SZALAI ERZSÉBET 1

POLGÁRI JOG. Mint jog ág DR SZALAI ERZSÉBET 1 POLGÁRI JOG Mint jog ág DR SZALAI ERZSÉBET 1 Ptk. állampolgárok állami, önkormányzati, gazdasági és civil szervezetek más személyek vagyoni és egyes személyi viszonyait szabályozza../. DR SZALAI ERZSÉBET

Részletesebben

ARE- III.2.F. PÓTLAP [.]

ARE- III.2.F. PÓTLAP [.] ARE- III.2.F. PÓTLAP [.] V A GYONLELTÁR ÜGYSZÁM: TARTOZÁSOK - ADÓS, ADÓSTÁRS FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEI (KIVÉVE ADÓTARTOZÁS!) (A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 2. számú

Részletesebben

9700 Szombathely Kisfaludy S. 57. T/F: 94/500-354, regiofokusz@limexnet.hu www.regiofokusz.hu. Vállalkozásjog. Készítette: Hutflesz Mihály

9700 Szombathely Kisfaludy S. 57. T/F: 94/500-354, regiofokusz@limexnet.hu www.regiofokusz.hu. Vállalkozásjog. Készítette: Hutflesz Mihály Vállalkozásjog Készítette: Hutflesz Mihály A magyar jogrendszer. A jogalkotás rendszere, jogszabályi hierarchia, jogértelmezés, jogalkotás. JOGALKOTÓ SZERV Országgyőlés Kormány Miniszterelnök Miniszter

Részletesebben

Ha nem fizet a vevő Szerződéses biztosítékok

Ha nem fizet a vevő Szerződéses biztosítékok Ha nem fizet a vevő Szerződéses biztosítékok Előadó: Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa Ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2013. június 17. Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások engedményezés jótállás

Részletesebben

Ha nem fizet a vevő Szerződéses biztosítékok

Ha nem fizet a vevő Szerződéses biztosítékok Ha nem fizet a vevő Szerződéses biztosítékok Előadó: Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa Ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2013. szeptember 17. Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások engedményezés jótállás

Részletesebben

Bevezetés. 1. A jogrendszer felépítése, jogágak. jogrendszer: hatályos jogi normák összessége (ahány szuverén állam, annyi jogrendszer= nemzeti jog)

Bevezetés. 1. A jogrendszer felépítése, jogágak. jogrendszer: hatályos jogi normák összessége (ahány szuverén állam, annyi jogrendszer= nemzeti jog) 1. A jogrendszer felépítése, jogágak Bevezetés jogrendszer: hatályos jogi normák összessége (ahány szuverén állam, annyi jogrendszer= nemzeti jog) jogcsalád: hasonló jogrendszerek egy jogcsaládba tartoznak

Részletesebben

Ingyenes ügyletek számviteli elszámolása

Ingyenes ügyletek számviteli elszámolása Ingyenes ügyletek számviteli elszámolása Előadó: Vadász Iván Budapest, 2016. november 18. Tartalom: Ingyenesség fogalma Számviteli változások Időbeli elhatárolások Térítés nélkül átadott eszközök Tartozásátvállalás

Részletesebben

Új Ptk. mire figyeljünk a napi gyakorlatban

Új Ptk. mire figyeljünk a napi gyakorlatban Új Ptk. mire figyeljünk a napi gyakorlatban 2 0 1 4. J Ú N I U S 1 2. D R. H A R K A Ö D Ö N Joganyagok 2013. évi V. törvény (Új Ptk.) 2013. évi CLXXVII. Törvény (Új Ptké.) 2013. évi CCLII. Törvény egyes

Részletesebben

Jogi alapismeretek III. Dr.Illés Katalin november 9. ELTE IK Oktatás- és Médiainformatikai Tanszék

Jogi alapismeretek III. Dr.Illés Katalin november 9. ELTE IK Oktatás- és Médiainformatikai Tanszék Jogi alapismeretek III. Dr.Illés Katalin 2012. november 9. ELTE IK Oktatás- és Médiainformatikai Tanszék Számonkérés A számonkérés formája: írásbeli dolgozat Rendelkezésre álló idő: igény szerint, kb.

Részletesebben

ÜZLETI JOG II. 6. előad. sszegés

ÜZLETI JOG II. 6. előad. sszegés ÜZLETI JOG II. 6. előad adás A teljesítés s (folytatás) A szerződésszeg sszegés 1 Áttekintés: I. A TELJESÍTÉS I.1 A teljesítés módja A.) A teljesítés elvi főszabálya B.) A teljesítés egyéb lényegi kérdései

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 11 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 13 A) A törvény hatálya 13 1. A törvény tárgyi hatálya 14 2. A törvény területi

Részletesebben

Kártérítési jog. Kártérítési felelősség. Ptk. 339. Szerződésen kívüli károkozás. Kár. Felelősség feltételei- Szerződésszegésnél

Kártérítési jog. Kártérítési felelősség. Ptk. 339. Szerződésen kívüli károkozás. Kár. Felelősség feltételei- Szerződésszegésnél Kártérítési felelősség Kártérítési jog Dr. Kenderes Andrea Ptk. 339. -361. Kontraktuális Szerződésszegés Deliktuális Szerződésen kívüli károkozás Lényegében azonosak Ptk. 339. Aki másnak jogellenesen kárt

Részletesebben

Speciális felelősségi alakzatok. Dr. Fazekas Judit egyetemi tanár tanév I. félév

Speciális felelősségi alakzatok. Dr. Fazekas Judit egyetemi tanár tanév I. félév Speciális felelősségi alakzatok Dr. Fazekas Judit egyetemi tanár 2016-17. tanév I. félév Speciális felelősségi alakzatok Fokozott veszéllyel járó tevékenységért való felelősség Ptk. 6:535. - 6:539. Felelősség

Részletesebben

Új Polgári Törvénykönyv

Új Polgári Törvénykönyv Új Polgári Törvénykönyv A kötelmek közös szabályai Dr. Pecsenye Csaba A kötelem keletkezése és megszűnése Kötelem fogalma Kötelezettség a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás teljesítésének

Részletesebben

A házasság vagyonjogi kérdései. 2012. május 5. Dr. Kenderes Andrea

A házasság vagyonjogi kérdései. 2012. május 5. Dr. Kenderes Andrea A házasság vagyonjogi kérdései 2012. május 5. Dr. Kenderes Andrea A törvényes házastársi vagyonközösségi rendszer: Csjt. 27. Csjt. 28. Házassági vagyonjogi rendszer: VEGYES RENDSZER Házastársak közös vagyona

Részletesebben

KORLÁTOLT DOLOGI JOGOK

KORLÁTOLT DOLOGI JOGOK HASZNÁLATI JOGOK KORLÁTOLT DOLOGI JOGOK Használati jogok Személyes szolgalmak Telki szolgalmak Értékjogok Pl: zálogjog FÖLDHASZNÁLAT Főszabály aedificium solo cedit elve az épület osztja a fődolog jogi

Részletesebben

MUNKAJOGI ISMERETEK AZ ÚJ PTK. TÜKRÉBEN. Előadó: dr. Egerszegi Zoltán, ügyvéd, dr. Egerszegi Zoltán ügyvédi iroda

MUNKAJOGI ISMERETEK AZ ÚJ PTK. TÜKRÉBEN. Előadó: dr. Egerszegi Zoltán, ügyvéd, dr. Egerszegi Zoltán ügyvédi iroda MUNKAJOGI ISMERETEK AZ ÚJ PTK. TÜKRÉBEN Előadó: dr. Egerszegi Zoltán, ügyvéd, dr. Egerszegi Zoltán ügyvédi iroda A MUNKAJOG HELYE A JOGÁGAK KÖZÖTT Jogalkotói szemléletváltás (közjog magánjog) 1967. évi

Részletesebben

A/5 A POLGÁRI JOGI JOGVISZONY FOGALMA, OSZTÁLYOZÁSA, ELEMEI, FAJTÁI

A/5 A POLGÁRI JOGI JOGVISZONY FOGALMA, OSZTÁLYOZÁSA, ELEMEI, FAJTÁI A jogviszonyok a jogalkotó által szelektált, a jogi szabályozás körébe bevont, jogilag szabályozott társadalmi viszonyok. Egy-egy polgári jogi jogviszonyban az adott életviszonyra vonatkozó absztrakt polgári

Részletesebben

Miskolczi Bodnár Péter. Fogyasztói szerződések

Miskolczi Bodnár Péter. Fogyasztói szerződések Miskolczi Bodnár Péter Fogyasztói szerződések P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y B e t h l e n s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi

Részletesebben

Tartalom ^ «V. A házastársi közös vagyon értékének meghatározása és megosztása [Csjt. 31. (2H5) bek.] A házastársi közös vagyon megosztás

Tartalom ^ «V. A házastársi közös vagyon értékének meghatározása és megosztása [Csjt. 31. (2H5) bek.] A házastársi közös vagyon megosztás Tartalom Bevezető A házassági vagyonjog 11 I. A házastársak vagyonközössége - aktív, passzív, közös, különvagyon elhatárolása (Csjt. 27-28. ) - 1-21 13 1. A házastársak vagyonközössége, mint a közös tulajdonszerzés

Részletesebben

ÚJ PTK.- VÁLLALKOZÓI SZEMMEL

ÚJ PTK.- VÁLLALKOZÓI SZEMMEL ÚJ PTK.- VÁLLALKOZÓI SZEMMEL VÁLTOZÁSOK A RÉGI PTK. SZABÁLYAIHOZ KÉPEST 1959. ÉVI IV. TÖRVÉNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL 689 Szerkezet: 1. bevezető rendelkezések; 2. személyek joga;

Részletesebben

IX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

IX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM IX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Tartalomjegyzék Szerkesztõbizottsági javaslat V. Könyv: Kötelmi Jog Elsõ rész: A kötelmek közös szabályai / 3 Tanulmányok Javaslat az önálló zálogjog újraszabályozására Bodzási Balázs

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK POLGÁRI JOGBÓL

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK POLGÁRI JOGBÓL PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK POLGÁRI JOGBÓL A 2016/2017. TANÉV II. SZEMESZTERÉBEN I. Polgári jog általános rész és a személyek joga 1. A polgári jog fogalma. A polgári

Részletesebben

Az ügyfélre és más eljárási szereplőkre vonatkozó általános szabályok

Az ügyfélre és más eljárási szereplőkre vonatkozó általános szabályok Az ügyfélre és más eljárási szereplőkre vonatkozó általános szabályok (képviselet, határidő számítás, igazolási kérelem, iratokba való betekintés; idézés, értesítés) AZ ÜGYFÉL KÉPVISELETE ELJÁRÁSI KÉPVISELET:

Részletesebben

A POLGÁRI JOG FORRÁSAI

A POLGÁRI JOG FORRÁSAI A POLGÁRI JOG FORRÁSAI A polgári jog akárcsak a jogrendszer egésze jogszabályok halmazából áll, melyeket polgári jogi jogszabályoknak nevezünk. A jogi norma: magatartásszabály. A társadalmi együttélést

Részletesebben

Házasságban, társaságban - házastársi közös vagyon a cégben

Házasságban, társaságban - házastársi közös vagyon a cégben Házasságban, társaságban - házastársi közös vagyon a cégben A Ptk.-ba beépült bírói gyakorlat Dr. Csűri Éva A vagyonközösséghez tartozó társasági részesedések megosztásának módja I. A gazdasági társasági

Részletesebben

A szerződés általános szabályai. A szerződésszegés

A szerződés általános szabályai. A szerződésszegés A szerződés általános szabályai A szerződésszegés Szerződésszegés általános szabályok 6:137. [Szerződésszegés] A szerződés megszegését jelenti bármely kötelezettség szerződésszerű teljesítésének elmaradása.

Részletesebben

Módosulása Megszűnése teljesítés nélkül

Módosulása Megszűnése teljesítés nélkül ÜZLETI JOG II. 5. előad adás A szerződés érvénytelensége és hatálytalans lytalansága Módosulása Megszűnése teljesítés nélkül 1 Áttekintés: I. A SZERZŐDÉS ÉRVÉNYTELENSÉGE ÉS HATÁLYTALANSÁGA I.1 Az érvénytelenség.

Részletesebben

Tantárgyi útmutató /NAPPALI félév

Tantárgyi útmutató /NAPPALI félév Tantárgy megnevezése Gazdasági jog alapjai I. Tantárgyi útmutató /NAPPALI 2011-2012 1. félév Tantárgy jellege/típusa: Egységes üzleti alapozó modul Kontaktórák száma: 24 Egyéni tanulási óra igény: 36 Vizsgajelleg:

Részletesebben

A megtámadható szerződések

A megtámadható szerződések A megtámadható szerződések Szolgáltatás-ellenszolgáltatás közötti feltűnő nagy értékkülönbség a szerződés megkötésének időpontjában, anélkül, hogy az egyik felet az ajándékozás szándéka vezetné; Tévedés:

Részletesebben

A/4 JOGI TÉNYEK A POLGÁRI JOGBAN

A/4 JOGI TÉNYEK A POLGÁRI JOGBAN A polgári jogviszonyok minden létszakasza jogilag releváns tény(ek) hatására következik be. Az, hogy az egyes életviszonyokat jellemző körülményekből melyek a jogilag relevánsak, a jogi szelekció dönti

Részletesebben

A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI

A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS JOGI KÉRDÉSEI ÉS AZ ÚJ PTK. RÉSZVÉNYEKRE VONATKOZÓ ÚJ RENDELKEZÉSEI DR. TOMORI ERIKA CODEX NAPOK 2014 VÁLTOZIK-E AZ ÉRTÉKPAPÍR

Részletesebben

Új Polgári Törvénykönyv

Új Polgári Törvénykönyv Új Polgári Törvénykönyv Dologi Jog Dr. Pecsenye Csaba Birtok Birtokos Aki a dolgot sajátjaként vagy a dolog időleges birtokára jogosító jogviszony alapján hatalmában tartja Főbirtokos Albirtokos Jogalap

Részletesebben

Hatálytalan a szerződés, ha érvényesen létrejött, mégsem fűződik hozzá joghatás (pl. felfüggesztő vagy bontó feltétel miatt)

Hatálytalan a szerződés, ha érvényesen létrejött, mégsem fűződik hozzá joghatás (pl. felfüggesztő vagy bontó feltétel miatt) Nincs szerződés, ha hiányzik fogalmának alapja: az akaratnyilatkozat. Nem létezik a szerződés, ha a felek nem állapodtak meg a lényeges kellékekben vagy ha a szerződés tartalma nem állapítható meg, a felek

Részletesebben

ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK POLGÁRI JOGBÓL A 2016/2017. TANÉVBEN

ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK POLGÁRI JOGBÓL A 2016/2017. TANÉVBEN PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK POLGÁRI JOGBÓL A 2016/2017. TANÉVBEN I. Polgári jog általános rész és a személyek joga 1. A polgári jog fogalma. A polgári jog és más

Részletesebben

AZ UTÓBBI IDŐSZAK TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSAI: PTK., MT.

AZ UTÓBBI IDŐSZAK TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSAI: PTK., MT. AZ UTÓBBI IDŐSZAK TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSAI: PTK., MT. AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV JELLEMZŐI A GAZDASÁGI JOG KÓDEXE Kódex jelleg erősítése A társasági jog, a nonprofit szektor jogának beemelése a törvénybe, modern

Részletesebben

A hatóság döntései (határozat és végzés); a döntések semmissége

A hatóság döntései (határozat és végzés); a döntések semmissége A hatóság döntései (határozat és végzés); a döntések semmissége 1 A hatósági döntés és az eljárás fogalmának kapcsolata A közigazgatási hatósági eljárás lényegét a hatósági egyedi aktusok kiadásának rendje

Részletesebben

2013. évi V. törvény VI. könyv XXIV. fejezet

2013. évi V. törvény VI. könyv XXIV. fejezet 2013. évi V. törvény VI. könyv XXIV. fejezet Hibás teljesítés 1. A hibás teljesítés általános szabályai 6:157. [Hibás teljesítés] (1) A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában

Részletesebben

SZEMÉLYISÉGI JOGOK XI. CÍM ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÉS EGYES SZEMÉLYISÉGI JOGOK. 2:42. [A személyiségi jogok általános védelme]

SZEMÉLYISÉGI JOGOK XI. CÍM ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÉS EGYES SZEMÉLYISÉGI JOGOK. 2:42. [A személyiségi jogok általános védelme] SZEMÉLYISÉGI JOGOK XI. CÍM ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÉS EGYES SZEMÉLYISÉGI JOGOK 2:42. [A személyiségi jogok általános védelme] (1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy törvény és mások jogainak korlátai között

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. Rövidítésjegyzék 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. Rövidítésjegyzék 13 Előszó 11 Rövidítésjegyzék 13 1. FEJEZET / JOGTANI ÉS ÁLLAMSZERVEZETI ALAPOK 15 1.1 Jogtan 15 1.1.1 A jog fogalma 15 1.1.1.1 A jog összetevői 15 1.1.1.2 A jogkeletkezés útjai jogcsaládok 17 1.1.1.3 A jogrendszer

Részletesebben

Új kereskedelmi szerződések a Ptk.-ban

Új kereskedelmi szerződések a Ptk.-ban Új kereskedelmi szerződések a Ptk.-ban 1. FORGALMAZÁSI SZERZŐDÉS A forgalmazási szerződés fogalma A szállító meghatározott ingó dolognak (terméknek) a forgalmazó részére történő eladására, a forgalmazó

Részletesebben

AZ UTÓBBI IDŐSZAK TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSAI: PTK., MT., A MUNKAJOG VILÁGA SZEKSZÁRD, 2014. DECEMBER 12.

AZ UTÓBBI IDŐSZAK TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSAI: PTK., MT., A MUNKAJOG VILÁGA SZEKSZÁRD, 2014. DECEMBER 12. AZ UTÓBBI IDŐSZAK TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSAI: PTK., MT., A MUNKAJOG VILÁGA SZEKSZÁRD, 2014. DECEMBER 12. A MUNKAJOGI SZABÁLYOZÁS VÁLTOZÁSAINAK ALAPJAI (2014) 2012. évi I. törvény (Mt.) 2013. évi V. törvény (Ptk.)

Részletesebben

A gyógyszertárak szerződéses viszonyai

A gyógyszertárak szerződéses viszonyai A gyógyszertárak szerződéses viszonyai Dr. Sohajda Attila Magyar Gyógyszerészi Kamara SOTE GYTK rezidensképzés Budapest 2015. Szeptember 26. A szerződés fogalma, alapelvei A szerződés két vagy több természetes,

Részletesebben

Új kockázatok és lehetőségek az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása során, különös tekintettel az új Ptk.-ra

Új kockázatok és lehetőségek az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása során, különös tekintettel az új Ptk.-ra Új kockázatok és lehetőségek az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása során, különös tekintettel az új Ptk.-ra Dr. Balázs Tamás irodavezető ügyvéd, egyetemi adjunktus Dr. Balogh Mónika jogász, ügyvédjelölt

Részletesebben

http://gyorugyved.hu Kártérítés vagy kártalanítás?

http://gyorugyved.hu Kártérítés vagy kártalanítás? http://gyorugyved.hu Kártérítés vagy kártalanítás? Habár hangzásra nagyon hasonlítanak, valójában két alapjaiban eltérő jogintézményről van szó. Alapvetően a kártalanítást a kártérítéstől a jogellenesség

Részletesebben

A rokonság. Alapja: leszármazás, örökbefogadás - teljes rokonság (4:97. )

A rokonság. Alapja: leszármazás, örökbefogadás - teljes rokonság (4:97. ) A rokonság Alapja: leszármazás, örökbefogadás - teljes rokonság (4:97. ) Az apai jogállás keletkezése Vélelmet keletkeztető tények (sorrend!): 1. házassági kötelék (4:99. ) 2.élettársak reprodukciós eljárásban

Részletesebben

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről. (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok) A jótállás 248.

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről. (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok) A jótállás 248. 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok) A jótállás 248. (1) Aki a szerződés hibátlan teljesítéséért szerződés vagy jogszabály alapján jótállásra

Részletesebben

Tájékoztató fizetési késedelemmel rendelkező adósok részére

Tájékoztató fizetési késedelemmel rendelkező adósok részére Tájékoztató fizetési késedelemmel rendelkező adósok részére Alapvető fogalmak: Adós Az a természetes személy, természetes személy vállalkozó, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet,

Részletesebben

Új Polgári Törvénykönyv. Hatodik könyv XX. Cím A hitel- és számlaszerződések

Új Polgári Törvénykönyv. Hatodik könyv XX. Cím A hitel- és számlaszerződések Új Polgári Törvénykönyv Hatodik könyv XX. Cím A hitel- és számlaszerződések XX. Cím A hitel- és számlaszerződések hitelszerződés kölcsönszerződés betétszerződés folyószámla-szerződés fizetésiszámla-szerződés

Részletesebben

A VÉGREHAJTÓI IRODA KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE

A VÉGREHAJTÓI IRODA KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE A VÉGREHAJTÓI IRODA KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE A végrehajtó működése körében illetőleg az eljárása során okozott kár megtérítéséért a kártérítési felelősség minden esetben - így akkor is, ha végrehajtói iroda

Részletesebben

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 21/1995. (XII.6.) számú. rendelete. az idegenforgalmi adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 21/1995. (XII.6.) számú. rendelete. az idegenforgalmi adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/1995. (XII.6.) számú rendelete az idegenforgalmi adóról Az 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Jogi alapok TANTÁRGYI PROGRAM. Valamennyi szak Levelező és Távoktatás tagozat I.évfolyam. 2011/2012. tanév I. félév

Jogi alapok TANTÁRGYI PROGRAM. Valamennyi szak Levelező és Távoktatás tagozat I.évfolyam. 2011/2012. tanév I. félév Jogi alapok Valamennyi szak Levelező és Távoktatás tagozat I.évfolyam 2011/2012. tanév I. félév 1/5 Jogi alapok Valamennyi szak/levelező és Távoktatás tagozat/i. évfolyam 2011/2012 tanév I. félév A tantárgyat

Részletesebben

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita Tantárgyi tematika Tantárgy neve Munkajogi és tb. alapismeretek Neptun kódja: I1:MUJ Képzés- tagozat: Igazságügyi igazgatási képzés levelező tagozat Tantárgy kreditszáma: 8 kredit Tantárgyfelelős: Dr.

Részletesebben

38. A KÖTELEZETT ÉS A JOGOSULT KÉSEDELME, A TELJESÍTÉS LEHETETLENNÉ

38. A KÖTELEZETT ÉS A JOGOSULT KÉSEDELME, A TELJESÍTÉS LEHETETLENNÉ BH 2009. 80. A gyógyszer előírás nélküli alkalmazása esetén bekövetkezett egészségkárosodás miatt keletkezett károkért az állam csak akkor felel, ha a termékfelelősségről szóló 1993. évi X. törvény szerinti

Részletesebben

A fedezetelvonó szerződés az új Polgári Törvénykönyv tükrében

A fedezetelvonó szerződés az új Polgári Törvénykönyv tükrében A fedezetelvonó szerződés az új Polgári Törvénykönyv tükrében Szerző: dr. Ivanov Márta 2016. április 30. Esztergom I. Jogtörténeti előzmények, jogszabályi alapok A hitelezőket megkárosító ügyelettel szembeni

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI JOGVISZONY EGYOLDALÚ MEGSZÜNTETÉSE IDŐSZAKONKÉNT NYÚJANDÓ SZOLGÁLTATÁS ESETÉN

VÁLLALKOZÁSI JOGVISZONY EGYOLDALÚ MEGSZÜNTETÉSE IDŐSZAKONKÉNT NYÚJANDÓ SZOLGÁLTATÁS ESETÉN VÁLLALKOZÁSI JOGVISZONY EGYOLDALÚ MEGSZÜNTETÉSE IDŐSZAKONKÉNT NYÚJANDÓ SZOLGÁLTATÁS ESETÉN Az olyan vállalkozási jogviszonyban, amelyekben a felek hosszabb időtartam alatt ismétlődően nyújtandó szolgáltatásokra

Részletesebben

Molnár István János. A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga II.

Molnár István János. A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga II. Molnár István János A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga II. Molnár István János A nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga II. A nemzetközi gazdasági kapcsolatok magánjoga Patrocinium Budapest, 2015

Részletesebben

HIRDETMÉNY BÍRÓSÁGI ADÓSSÁGRENDEZÉS ELRENDELÉSÉRŐL A HITELEZŐK ADÓSSÁGRENDEZÉSBE TÖRTÉNŐ BEVONÁSA ÉRDEKÉBEN

HIRDETMÉNY BÍRÓSÁGI ADÓSSÁGRENDEZÉS ELRENDELÉSÉRŐL A HITELEZŐK ADÓSSÁGRENDEZÉSBE TÖRTÉNŐ BEVONÁSA ÉRDEKÉBEN ARE-HIR-003-ELREND HIRDETMÉNY ADÓSSÁGRENDEZÉSI ÜGYSZÁM: ARE2016000219 BÍRÓSÁGI ADÓSSÁGRENDEZÉS ELRENDELÉSÉRŐL A HITELEZŐK ADÓSSÁGRENDEZÉSBE TÖRTÉNŐ BEVONÁSA ÉRDEKÉBEN (A természetes személyek adósságrendezéséről

Részletesebben

SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUMA 3/2004. (VI. 17.) SZÁMÚ KOLLÉGIUMI AJÁNLÁSA A KÉSEDELMI ÉS AZ ÜGYLETI KAMAT EGYES KÉRDÉSEIRŐL

SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUMA 3/2004. (VI. 17.) SZÁMÚ KOLLÉGIUMI AJÁNLÁSA A KÉSEDELMI ÉS AZ ÜGYLETI KAMAT EGYES KÉRDÉSEIRŐL SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUMA 3/2004. (VI. 17.) SZÁMÚ KOLLÉGIUMI AJÁNLÁSA A KÉSEDELMI ÉS AZ ÜGYLETI KAMAT EGYES KÉRDÉSEIRŐL A Szegedi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma az illetékességi területéhez

Részletesebben

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2002. (XII.10.) és 20/2004. (XII.07.) rendeletével módosított 1/1995. (I.31.) sz. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról (a módosításokkal

Részletesebben