Új kockázatok és lehetőségek az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása során, különös tekintettel az új Ptk.-ra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Új kockázatok és lehetőségek az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása során, különös tekintettel az új Ptk.-ra"

Átírás

1 Új kockázatok és lehetőségek az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása során, különös tekintettel az új Ptk.-ra Dr. Balázs Tamás irodavezető ügyvéd, egyetemi adjunktus Dr. Balogh Mónika jogász, ügyvédjelölt BALÁZS & KOVÁTSITS Ügyvédi Társulás 1055 Budapest, Honvéd utca 40. III. emelet Telefon: ; Fax:

2 A BALÁZS & KOVÁTSITS Ügyvédi Társulás bemutatása Komplex szolgáltatások speciális területeken speciális szolgáltatások komplex területeken 7 ügyvéd, 6 ügyvédjelölt, 3 nem jogász munkatárs Magyar, angol, német, orosz, olasz, spanyol és francia nyelveken állunk ügyfeleink rendelkezésére Főbb általános szakterületek: gazdasági és polgári jog Főbb speciális szakterületek: építési jog, FIDIC-szerződések, étrendkiegészítők, gyógyszerek regisztrációja, energiajog, franchise-szerződések, szellemi alkotások joga, jogi képviselet ellátása választott bíróságok előtt;

3 Az általános szerződési feltétel fogalma Az a szerződési feltétel, amelyet alkalmazója több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül határoz meg, és amelyet a szerződő felek egyedileg nem tárgyaltak meg

4 ÁSZF szerződési feltétel a szerződés tartalma Az ÁSZF akkor lesz a szerződés része, ha az ÁSZF alkalmazója lehetővé tette, hogy a másik fél annak tartalmát megismerje, és azt elfogadja Az elektronikus úton létrejövő szerződések esetén az ÁSZF-et oly módon kell hozzáférhetővé tenni, amely lehetővé teszi a másik fél számára, hogy tárolja és előhívja azokat Egyedi szerződési feltétel akkor válik a szerződés részévé, amennyiben a felek azt egyedileg megtárgyalták. Ennek bizonyítása az ÁSZF-t alkalmazó felet terheli

5 Az ÁSZF szerződés részévé válásának speciális követelményei Az ÁSZF alkalmazójának külön tájékoztatását követően a másik félnek kifejezetten el kell fogadnia azon általános szerződési feltételeket, melyek lényegesen eltérnek a jogszabályoktól, vagy a szokásos szerződési gyakorlattól, kivéve ha egyébként megfelelnek a felek között kialakult gyakorlatnak Külön tájékoztatni kell a másik felet azon ÁSZF-ről is, amely eltér a felek között korábban alkalmazott feltételtől

6 Az ÁSZF és a fogyasztó I. Ki a fogyasztó a Ptk. szerint? A fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. Ki a vállalkozás a Ptk. Szerint? A vállalkozás a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy. Az az ÁSZF, amely a vállalkozást a főkötelezettsége teljesítéséért járó ellenszolgáltatáson felül további pénzbeli követelésre jogosítja, akkor válik a szerződés részévé, ha azt a fogyasztó külön tájékoztatást követően kifejezetten elfogadta

7 Az ÁSZF és a fogyasztó II. Főszabály: Az egyes szerződési feltételeket és nyilatkozatokat a szerződés egészével összhangban kell értelmezni ÁSZF alkalmazása esetén: Amennyiben az ÁSZF vagy a szerződés más egyedileg meg nem tárgyalt feltételének tartalma nem állapítható meg egyértelműen, úgy az ÁSZF alkalmazójával szerződő fél számára kedvezőbb értelmezést kell elfogadni Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés esetén a fenti szabályt kell alkalmazni a szerződés bármely feltételének értelmezésére

8 Kollízió az ÁSZF és az egyedi szerződési feltételek között Ha az ÁSZF és az egyedi szerződési feltétel eltér egymástól, az egyedi szerződési feltétel válik a szerződés részévé. Kollízió az ÁSZF-ek között Ha az ÁSZF-re tett utalással közölt ajánlatot a másik fél a saját ÁSZF- vel fogadja el, és ezek egymással nem ellentétesek, mindkét fél ÁSZF-ei a szerződés részévé válnak. Ha az ÁSZF-ek közötti eltérések nem lényegesek, akkor az egymásnak ellent nem mondó ÁSZF-ek válnak a szerződés részévé HA az ÁSZF-ek között a szerződés lényeges kérdésében van eltérés, a szerződés nem jön létre

9 Az ÁSZF érvénytelensége I. Abszolút (semmisségi) és relatív (megtámadhatósági) érvénytelenségi okok Tisztességtelen az az ÁSZF, amely a szerződésből eredő jogokat és kötelezettségeket a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul az ÁSZF alkalmazójával szerződő fél hátrányára állapítja meg A fentiek nem alkalmazhatóak a főszolgáltatást vagy a szolgáltatás és ellenszolgáltatás arányát meghatározó szerződési feltételekre, ha azok világosak és érthetőek

10 Az ÁSZF érvénytelensége II. Nem tisztességtelen az ÁSZF, ha azt jogszabály állapítja meg, vagy jogszabály előírásainak megfelelően határozzák meg Az ÁSZF-ként a szerződés részévé tett tisztességtelen szerződési feltételt a sérelmet szenvedett fél megtámadhatja Fogyasztói szerződés esetén a tisztességtelen ÁSZF semmis (abszolút érvénytelenség) Fogyasztói szerződés esetén a szerződési feltétel tisztességtelen voltát önmagában megalapozza, ha a feltétel nem egyértelmű

11 A tisztességtelen szerződési kikötések fogyasztói szerződésekben I. ( fekete és szürke lista ) Fekete lista : Ezekben az esetekben a szerződési kikötés semmis, ellenbizonyításnak nincs helye: A szerződés bármely feltételének értelmezésére a vállalkozást jogosítja egyoldalúan, illetve arra, hogy teljesítése szerződésszerű-e A fogyasztót teljesítésre kötelezi akkor is, amennyiben a vállalkozás nem teljesíti a szerződést A vállalkozást bármikori elállásra vagy felmondásra jogosítja, ugyanakkor erre a fogyasztó nem jogosult Kizárja, hogy a fogyasztó a szerződés megszűnésekor visszakövetelje az ellenszolgáltatás nélküli szolgáltatását

12 A tisztességtelen szerződési kikötések fogyasztói szerződésekben II. ( fekete és szürke lista ) Fekete lista Kizárja vagy korlátozza a fogyasztó lehetőségét arra, hogy szerződéses kötelezettségeit beszámítással szüntesse meg Lehetővé tesz, hogy a vállalkozás tartozását harmadik személy a fogyasztó hozzájárulása nélkül átvállalja Kizárja vagy korlátozza a vállalkozásnak az általa igénybe vett közreműködőért való felelősségét A bizonyítási terhet a fogyasztó hátrányára változtatja meg Kizárja vagy korlátozza a fogyasztó jogérvényesítési lehetőségeit, különösen ha kizárólag választott bírósági útra kényszeríti a fogyasztót

13 A tisztességtelen szerződési kikötések fogyasztói szerződésekben III. ( fekete és szürke lista ) Szürke lista Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben az ellenkező bizonyításáig tisztességtelennek kell tekinteni különösen azt a kikötést, amely a fogyasztó meghatározott magatartását szerződési nyilatkozata megtételének vagy elmulasztásának minősíti, amennyiben a magatartás tanúsítására nyitva álló határidő indokolatlanul rövid a fogyasztó nyilatkozatának megtételére indokolatlan alaki követelményeket támaszt meghosszabbítja a határozott időre kötött szerződést, ha a fogyasztó másként nem nyilatkozik, és ha a nyilatkozat megtételére adott határidő indokolatlanul rövid lehetővé teszi, hogy a vállalkozás a szerződést egyoldalúan alapos ok nélkül módosítsa, vagy úgy módosítsa, hogy a fogyasztó a szerződéstől ilyen esetben nem jogosult elállni

14 A tisztességtelen szerződési kikötések fogyasztói szerződésekben IV. ( fekete és szürke lista ) Szürke lista Lehetővé teszi, hogy a vállalkozás egyoldalúan alapos ok nélkül a szerződésben meghatározott tulajdonságú szolgáltatástól eltérően teljesítsen A vállalkozás teljesítését olyan feltételektől teszi függővé, amelynek bekövetkezte kizárólag a vállalkozás akaratán múlik, kivéve, ha a fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt felmondani A vállalkozásnak pénztartozása teljesítésére 45 napnál hosszabb határidőt biztosít, vagy egyébként nem megfelelően meghatározott határidőt ír elő Kizárja vagy korlátozza a fogyasztó jogait a vállalkozás szerződésszegése esetén Ha a fogyasztót túlzott mértékű pénzösszeg fizetésére kötelezi, ha a fogyasztó nem teljesít vagy nem szerződésszerűen teljesít

15 A fogyasztói szerződés tisztességtelen kikötései a gyakorlatban I. Fekete lista Helytelen: A vállalkozás a fogyasztó által leadott megrendeléseket a megrendelés leadásától számított 2 munkanapon belül bármikor indoklás nélkül visszautasíthatja. Jó: A vállalkozás a fogyasztó által leadott megrendeléseket a megrendelés leadásától számított 2 munkanapon belül bármikor indoklás nélkül visszautasíthatja, a fogyasztó a megrendelés leadásától számított két munkanapon belül a leadott megrendelését indoklás nélkül visszavonhatja.

16 A fogyasztói szerződés tisztességtelen kikötései a gyakorlatban II. Fekete lista Helytelen: Az esztétikai hiba miatt leárazott szavatossági jog nem vonatkozik. termékekre a Jó: Az esztétikai hiba miatt leárazott termék esetében a termék burkolatának sérülése miatt a szavatossági jogok nem érvényesíthetőek. Helytelen: Amennyiben a fogyasztó a termék átvételét követő 7 napon belül nem jelzi a vállalkozás részére a termék általa észlelt hibáit, a fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 7 napon túl közölt hiba már a szerződés teljesítésének időpontjában megvolt.

17 A fogyasztói szerződés tisztességtelen kikötései a gyakorlatban III. Fekete lista Helytelen: Amennyiben a vállalkozás és a fogyasztó között az ÁSZF alapján történt teljesítésből eredően jogvita keletkezik, úgy azt a Felek elsősorban tárgyalások útján rendezik. Amennyiben ezen tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy a felek jogvitájuk vonatkozásában kikötik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Választott Bíróság kizárólagos illetékességét, amely 3 tagú tanácsban jár el a magyar jogszabályok alapján. A háromtagú tanácsba a felek egy-egy választott bírót jogosultak delegálni a Választott Bíróság választott bírói listájáról. Az eljárás nyelve a magyar.

18 A fogyasztói szerződés tisztességtelen kikötései a gyakorlatban IV. Szürke lista Helytelen: A termékek mellett szereplő árak tájékoztató jellegűek, a Vállalkozás a pontos árakat a megrendelés leadását követően a megrendelt mennyiségtől függően határozza meg. Jó: A termékek mellett megadott árak tájékoztató jellegűek. A végleges árakat a Vállalkozás a megrendelés visszaigazolásával egyidejűleg adja meg. Amennyiben a vevő 5 munkanapon belül nem emel kifogást ( , fax, ajánlott levél) a megrendelés visszaigazolásában meghatározott árakkal szemben, azok a Vevő által elfogadottnak tekintendők.

19 A fogyasztói szerződés tisztességtelen kikötései a gyakorlatban V. Szürke lista Helytelen: A szerződés akkor jön létre a fogyasztó és a vállalkozás között, amikor a fogyasztó a megrendelés leadását követően a vállalkozó által a megrendelés visszaigazolásában meghatározott árat írásban ( , fax, posta) elfogadja. Amennyiben a fogyasztó 12 órán belül nem nyilatkozik, a megrendelés visszaigazolásában szereplő ár, elfogadottnak tekintendő.

20 A fogyasztói szerződés tisztességtelen kikötései a gyakorlatban VI. Szürke lista Helytelen: Jelen szerződés legalább 12 hónap időtartamra jön létre, amennyiben a fogyasztó legkésőbb a szerződés megkötését követő 15 napon belül nem nyilatkozik, arról, hogy a szerződés meghosszabbítását nem kívánja, a szerződés automatikusan meghosszabbodik újabb 12 hónapos időtartamra.

21 Elektronikus úton történő szerződéskötés speciális szabályai Helytelen: A Vásárlás gomb megnyomása előtt a szerződéskötés folyamatát bármikor befejezheti, illetve a megadatott adatokat bármikor módosíthatja. Jó: A Vásárlás gomb megnyomása előtt a Vevő az ablak bezárásával bármikor befejezheti a megrendelési folyamatot. Ezen kívül a Vásárlás gomb megnyomása előtt a Vevő a honlap utasításai szerint a vissza a kosárhoz gomb megnyomásával módosíthatja a megrendelés adatait.

22 Köszönjük a figyelmet! Dr. Balázs Tamás irodavezető ügyvéd, egyetemi adjunktus Dr. Balogh Mónika jogász, ügyvédjelölt BALÁZS & KOVÁTSITS Ügyvédi Társulás 1055 Budapest, Honvéd u. 40. III. emelet Telefon: ; Fax:

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Bevezetés, cégadatok Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a www.mybabyhug.com webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) elérhető szolgáltatás igénybe vevő (továbbiakban:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSzF ) tartalmazzák a Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1027

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Hatály, fogalmak 1. Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) 2014. szeptember 1. napján lép hatályba és visszavonásig hatályban marad. 2. Jelen ÁSZF-ben

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a BS Tanning Kft. (Szolgáltató) által üzemeltetett www.protanhungary.hu webáruházban (a továbbiakban

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek (ÁSZF)

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek (ÁSZF) Felhívom szíves figyelmét, ha vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a Cumóka Ruházati Bababolt Webáruházának, figyelmesen olvassa el az alábbi Általános Szerződési Feltételeket és kizárólag

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. viszonteladói tevékenységre

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. viszonteladói tevékenységre ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK viszonteladói tevékenységre A jelen Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF) a biztributor Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek A webáruház címe: www.elevenv.hu Általános szerződési feltételek A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai: Cégnév: HF ELEVEN Kft. Székhely: 1163 Budapest, Margit utca 28. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Általános rendelkezések A Phoenix Contact Kereskedelmi Kft. (2040 Budaörs, Gyár u. 2., adószám: 10849868-2-13) mint szállító (továbbiakban Szállító) és a Vevő között

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Általános rendelkezések A Turck Hungary Kft. (1117 Budapest, Neumann János u.1/e, adószám: 12328224-2-42) mint szállító (továbbiakban Szállító) és a Vevő között létrejött

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Tanpálya Vezetéstechnikai Centrum Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által a www.odaerek.hu weboldalon keresztül

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Hatálybalépés napja: 2014.10.27. mobilvasarlas.cardnet.hu I. fejezet Általános szerződési feltételek ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, TÁRGYA 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

Általános szerződési feltételek A. Általános rész 1) A jelen Általános Szerződési Feltételek az ELIT-Sportszer Kft. (Név: ELIT-Sportszer Kereskedelmi

Általános szerződési feltételek A. Általános rész 1) A jelen Általános Szerződési Feltételek az ELIT-Sportszer Kft. (Név: ELIT-Sportszer Kereskedelmi Általános szerződési feltételek A. Általános rész 1) A jelen Általános Szerződési Feltételek az ELIT-Sportszer Kft. (Név: ELIT-Sportszer Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Székhely:

Részletesebben

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1/37. TARTALOMJEGYZÉK FOGALMAK... 4 1. TÁRGYI HATÁLY... 9 2. SZERZŐDŐ FELEK... 10 3. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, ÁRAK, ÁRAJÁNLAT, ELÁLLÁS... 11 4. FIZETÉSI

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS SOLAR TRADER alkalmazás használatára

KERETSZERZŐDÉS SOLAR TRADER alkalmazás használatára KERETSZERZŐDÉS SOLAR TRADER alkalmazás használatára amely létrejött egyrészről Név: Ügyfélkód: Állandó lakcím / székhely: Adóazonosító jel / adószám: mint megbízó (a továbbiakban: Ügyfél ), másrészről

Részletesebben

A SZABADALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A SZABADALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A SZABADALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységeként az azt igénybe

Részletesebben

A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg:

A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg: Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a Derecskei Gyümölcsös Webáruháznak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK 1 Bevezetés 1.1 A LIGHTHOUSE TRAVEL KFT. (székhely: 1025 Budapest, Törökvész út 87-91., telefon: 0613458462, fax: 0613458462, adószám: 13883881-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-878183,

Részletesebben

A fogyasztói kölcsönszerz désben pénzügyi intézmény által alkalmazott általános szerz dési feltételekben szerepl egyoldalú szerz

A fogyasztói kölcsönszerz désben pénzügyi intézmény által alkalmazott általános szerz dési feltételekben szerepl egyoldalú szerz 1 A fogyasztói kölcsönszerződésben pénzügyi intézmény által alkalmazott általános szerződési feltételekben szereplő egyoldalú szerződésmódosítás tisztességtelensége megítélése tárgykörben felállított joggyakorlat-elemző

Részletesebben

EN - Egyezménye az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről [CISG]

EN - Egyezménye az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről [CISG] EN - Egyezménye az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről [CISG] Magyar Ungarn Ungarisch Magyar Köztársaság Hungary Hungarian Bereitgestellt von Professor Dr. Heinz Albert Friehe, Rechtsanwalt, Salzgitter

Részletesebben

SynergoLAB. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) SynergoLAB Kft. Székhely: 1119. Budapest, Andor u. 24-28.

SynergoLAB. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) SynergoLAB Kft. Székhely: 1119. Budapest, Andor u. 24-28. SynergoLAB Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) SynergoLAB Kft. Székhely: 1119. Budapest, Andor u. 24-28. Telephely: 1012. Budapest, Logodi u. 9. 1.em. 7. Cégjegyzékszám: 01-09-184915 Adószám: 24834128-2-43

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK: Jelen Általános Szolgáltatási Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza az együttműködés azon feltételeit, melyeket a CONSELL PANNONIA Számítástechnikai

Részletesebben

Az olahgumi.hu által nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételei

Az olahgumi.hu által nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételei Az olahgumi.hu által nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételei 1. Az ÁSZF hatálya 1.1. Jelen szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az olahgumi.hu domain név alatt működő szolgáltatások

Részletesebben

Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek

Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek 1. oldal Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek Érvényben 2015. február 1 től 1. Általános rendelkezések 1) Jelen Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek (továbbiakban ÁSZF) hatálya kiterjed

Részletesebben

A Wirecard Central Eastern Europe GmbH ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (a továbbiakban: Wirecard CEE)

A Wirecard Central Eastern Europe GmbH ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (a továbbiakban: Wirecard CEE) A 1. Fogalmak 1.1. Az Ügyfél a Wirecard CEE szerződéses partnere. Ettől eltérően az Ügyfél más dokumentumokban megbízóként, felhasználóként, kereskedőként, üzletüzemeltetőként, szerződéses vállalkozóként

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK 1. ÉRVÉNYESSÉGI TERÜLET Valamennyi ajánlatunkra, értékesítésünkre, szerződésünkre és egyéb szolgáltatásainkra az alábbi rendelkezések érvényesek, amennyiben

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Termékek és Szolgáltatások értékesítésére GE Measurement & Control: M&C 104-HU (Rev 4) October 2011

Általános Szerződési Feltételek Termékek és Szolgáltatások értékesítésére GE Measurement & Control: M&C 104-HU (Rev 4) October 2011 Általános Szerződési Feltételek Termékek és Szolgáltatások értékesítésére GE Measurement & Control: M&C 104-HU (Rev 4) October 2011 MEGJEGYZÉS: Valamennyi Termék illetve Szolgáltatás értékesítésének kifejezett

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben