Adótanácsadó Adótanácsadó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó"

Átírás

1

2 Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma és megnevezése, valamint a kapcsolódó szakképesítés megnevezése: Adótanácsadó Adótanácsadó 2/8

3 A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil Feladatprofil Azonosítja a tanácsadói tevékenysége szempontjából releváns tényállási elemeket, a meghatározó összefüggéseket. Értelmezi az általa ellátott ügyekre vonatkozó jogi minősítéseket, bonyolultabb esetekben megfogalmazza a szakmai, jogi és más tanácsadóknak szóló kérdéseket, ezekkel a tanácsadókkal együttműködik. Különös figyelmet fordít azokra a jogi kérdésekre, amelyek eltérnek a megszokottól, vagy értelmezést igényelnek. Alkalmazza a jogrendszer adózással kapcsolatos fogalmait, azok pontos tartalmát, és figyelemmel kíséri a szakmai gyakorlatból ismert értelmezést. Tételszám 7, 14, 27, 30 4, 5, 7 26,27 13, 27, 28, 29, 30 Tulajdonságprofil Típus Szakmai ismeret Tételszám C C A jog és a jogi norma, a jog tagozódása, a jogforrások, a jogforrások érvényessége és hatályossága. A Magyar Köztársaság jogrendje, a jogforrások rendszere, a jogszabályalkotás folyamata és rendje. A polgári jog alapfogalmai. A jogalany, a jogképesség, a cselekvőképesség. A személyhez fűződő jogok rendszere. A dologi jog. A tulajdonjog alapjai (tartalma, a tulajdonjog védelme, a tulajdonjog megszerzése, a tulajdon átruházására irányuló szerződések, az ingatlan nyilvántartás). A kötelmi jog, általános tartalma, a szerződés, a szerződés tartalma, tárgya, a szerződés semmissége és megtámadhatósága. A szerződés teljesítése, a szerződést biztosító mellékkötelezettségek, a szerződésszegés és annak jogkövetkezményei. A szerződés megszűnése. A vállalkozási, megbízási és a bérleti szerződés, építési-szerelési szerződés. Felelősség a szerződésen kívül okozott károkért, és a jogalap nélküli gazdagodásért. A társasági jog alapjai. A gazdasági társaságok alapítására és működésére vonatkozó általános szabályok. A jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok. A jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok. A bírósági cégeljárás. 3/ , 4, 5, 6 7, 8, 9, 10, 11, 12 14, , 17, 18, 21

4 A gazdasági társaságok jogutódlással és jogutódlás nélküli megszűnése. A végelszámolás. A csődeljárás és a felszámolás. A 13, 17, 18, 24 bírósági végrehajtás. Egyéb gazdálkodó szervezetek. 19, 20 D A szellemi alkotások rendszere. A szerzői jog. Műszaki alkotások jogi védelme (iparjogvédelem). 25 A munkaviszony, a munkaviszony alanyi köre, a munkaviszony keletkezése és időtartama, a munka díjazása, a munkaviszony megszűnése és megszüntetése, a munkaviszonyhoz kötődő 22, 23 sajátos kárfelelősségi szabályok. A munkaviszony, a megbízás és a vállalkozási jogviszony alapvető jellegzetességei. C A szabálysértési jog alapjai. Jogkövetkezmények és mentesülés Az adózáshoz és a számviteli fegyelem megsértéséhez 26 kapcsolódó szabálysértési alakzatok. C A bűntető jog alapjai. A bűncselekmény és elkövetői. A büntetőjogi felelősségre vonás akadályai. üntetések és 27 intézkedések. A gazdasági és pénzügyi bűncselekmények. A hazai és a nemzetközi jog kapcsolata, joghatóság, nemzetközi egyezmények, kettős adóztatást elkerülő egyezmények, beruházás-védelmi megállapodások, modellegyezmények. OECD 2, 28 modellegyezmény alapjai, illetőség, korlátlan és korlátozott adókötelezettség. A közösségi jog, forrásai, jogalkotás, rendelet, irányelvek, határozatok, ajánlások, közösségi jogalkotás, esetjog, a közösségi 29 jog és a hazai jog viszonya, az Európai íróság döntése. A Adóügyi együttműködési szabályok az Európai Unióban, jogsegély irányelv, behajtási irányelv. 30 4/8

5 Szóbeli tételsor 1. Ismertesse a jog, jogszabály, jogi norma és a jogág meghatározását. Térjen ki a jogi norma szerkezetére. Jogszabályok érvényessége, személyi, tárgyi, időbeli és területi hatálya. 2. Mit tud a Magyarország jogrendjéről? Milyen jogforrásokat ismer, ismertesse azokat! Mutassa be a jogszabályalkotás folyamatát! 3. Melyek a polgári jog alanyai, illetve milyen személyeket ismer a polgári jogban, ismertesse a rájuk vonatkozó szabályokat! Mutassa be a személyhez fűződő jogok rendszerét! 4. Ismertesse a tulajdonjog tárgyát, tartalmát! Melyek a tulajdonszerzési jogcímek? Mit tud a tulajdonjog védelméről? 5. Ismertesse a tulajdon átruházására vonatkozó szerződésekre vonatkozó speciális szabályokat! 6. Ismertesse az ingatlan-nyilvántartás tárgyát és tartalmát! A bejegyzés és annak hatálya. Mit jelent a nyilvánosság, a közhitelesség és a rangsor? Az ingatlan-nyilvántartásba milyen jogok jegyezhetőek be, és milyen tények jegyezhetőek fel? Melyek az ingatlannyilvántartás részei. Ingatlan-nyilvántartás módja és az ingatlan nyilvántartási eljárás. Jogorvoslat. 7. Melyek a kötelmet keletkeztető tények? A szerződés tárgya, tartalma, alakja. Ismertesse a szerződéskötésre vonatkozó szabályokat! Az előszerződés. 8. Hogyan történik a szerződés módosítása? Mikor érvénytelen a szerződés? 9. Sorolja fel a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket, és ismertesse azok szabályait! 10. A szerződés teljesítésének alapvető szabályai, a teljesítés helye, ideje és módja. A szerződés megszűnése. 11. Melyek a szerződésszegés esetei és jogkövetkezményei? 12. Elévülés a polgári jogban. A szállítási és a közüzemi szerződés, a letét és különös nemei. 13. Ismertesse a polgári jogi kártérítési felelősség alapvető szabályait! Felelősség a szerződésen kívül okozott károkért és a jogalap nélküli gazdagodásért. írósági végrehajtás. 14. Hasonlítsa össze a vállalkozási szerződést és a megbízási szerződést! Megbízás nélküli ügyvitel. Építési-, szerelési-, tervezési szerződés szabályai. 15. érleti szerződés és a haszonbérleti szerződés összehasonlítása. Fuvarozási és szállítmányozási szerződés. 5/8

6 16. A gazdasági társaságok alapítására, működésére vonatkozó szabályok. (Térjen ki a tagi viszonyra, a tagok vagyoni hozzájárulására, a felügyelő bizottság és könyvvizsgáló feladataira is!) efolyásszerzés és az elismert vállalatcsoport. Tényleges vállalatcsoport. 17. A betéti társaság és a közkereseti társaság alapítása, működése és megszűnése. 18. A korlátolt felelősségű társaság és a részvénytársaság alapítására, működésére és megszűnésére vonatkozó főbb szabályok. 19. Egyéb gazdálkodó szervezetek. (Egyéni vállalkozás és az egyéni cég alapítása, működése, a szövetkezetek alapítása és működésük, Európai részvénytársaság, Európai szövetkezet, Európai gazdasági egyesülés) 20. A nonprofit szervezetek és jelenlétük az üzleti életben. 21. Hol helyezkedik el a cégbíróság a bírósági szervezetben? A gazdálkodó szervezetek nyilvántartásba vételére vonatkozó szabályok. A cégek törvényességi felügyelete. 22. A munkaviszony alanyai, a munkaviszony keletkezése és időtartama, a munka díjazása, a munkaviszony megszűnése és megszüntetése, a munkaviszonyhoz kötődő sajátos kárfelelősségi szabályok. 23. A munkaviszony, a megbízás és a vállalkozási jogviszony alapvető jellegzetességei, elhatárolásuk. A munkaviszony egyes típusaira vonatkozó különös szabályok (különös tekintettel: munkavégzés behívás alapján, a munkakör megosztása, több munkáltató által létesített munkaviszony, távmunkavégzés, bedolgozói munkaviszony, egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló munkaviszony) Jogorvoslati lehetőségek. 24. A csődeljárás és a felszámolási eljárás jogi szabályozása. Csődbűncselekmény büntetőjogi tényállása. 25. Ismertesse a szellemi alkotások rendszerét! A szerzői jog szabályai. Műszaki alkotások jogi védelme. 26. A szabálysértés elkövetői, büntetések és intézkedések. Ismertesse, hogy szabálysértési ügyben mely szervnek, hatóságnak van eljárási jogosultsága! Ismertesse az elévülés szabályait és néhány az adótanácsadás során is jelentőséggel bíró szabálysértési tényállást, melyre ügyfele figyelmét érdemes felhívni. 6/8

7 27. Határozza meg röviden a következőket: bűncselekmény, a bűncselekmény minősítése, szándékosság, gondatlanság, a bűncselekmény elkövetői, a büntetőjogi felelősségre vonás akadályai, büntetések és intézkedések! Ismertessen néhány gazdálkodás rendjét sértő (különös tekintettel a Számvitel rendjének megsértésére), és néhány költségvetést károsító bűncselekményt (Társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti juttatással visszaélés, Költségvetési csalás, A költségvetési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettség elmulasztása)! 28. A hazai és a nemzetközi jog kapcsolata, joghatóság, nemzetközi egyezmények, kettős adóztatást elkerülő egyezmények, beruházás-védelmi megállapodások, modellegyezmények. OECD modellegyezmény alapjai, illetőség, korlátlan és korlátozott adókötelezettség. 29. A közösségi jog, a közösségi jog elsődleges és másodlagos forrásai, közösségi jogalkotás, esetjog, a közösségi jog és a hazai jog viszonya, az Európai íróság döntése. 30. Adóügyi együttműködési szabályok az Európai Unióban, jogsegély irányelv, behajtási irányelv. 7/8

8 A vizsgázó neve:. ÉRTÉKELŐ LAP A bizottsági tagok a kihúzott tételszám alapján írják be a szakmai ismereteket és annak típusát. Típus Szakmai ismeret Kihúzott tételszám Pontszámok Max. Elért 88 Szint Szakmai készségek a szakmai és vizsgakövetelmény szerint 5 Hallott szakmai szöveg megértése. 5 Szakmai kommunikáció. 3 5 Jogszabály-alkalmazás készsége. Egyéb kompetenciák a szakmai és vizsgakövetelmény szerint Precizitás. Személyes 2 Önállóság. Határozottság Társas Fogalmazáskészség. 3 Meggyőzőkészség. Áttekintő képesség Rendszerező képesség 4 Módszer Logikus gondolkodás Gyakorlatias feladatértelmezés Összesen dátum aláírás aláírás 8/8

A szakmai követelménymodul tartalma:

A szakmai követelménymodul tartalma: Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet. a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet. a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. (1) bekezdés a) pontjában kapott

Részletesebben

ADÓTANÁCSADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ADÓTANÁCSADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK DÓTNÁCSDÓ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 61 344 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: dótanácsadó 3. Szakképesítések

Részletesebben

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

OKLEVELES ADÓSZAKÉRTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK OKLEVELES DÓSZKÉRTŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 61 344 03 2. szakképesítés megnevezése: Okleveles adószakértő

Részletesebben

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó 2127-06 z adózás rendje és az adóigazgatási eljárás z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM 2011-12. tanév őszi félév

TANTÁRGYI PROGRAM 2011-12. tanév őszi félév TANTÁRGYI PROGRAM 2011-12. tanév őszi félév Tantárgy megnevezése: Tantárgy kódja: GAZDASÁGI JOG ÉS KÖZIGAZGATÁSTAN ALAPJAI GJKA1K0MEMT Kontaktórák száma: Elmélet: 3 Gyakorlat: 0 Összesen: 3 Vizsgajelleg:

Részletesebben

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 344 02 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Mérlegképes

Részletesebben

Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési tájékoztató. Mérlegképes könyvelő szakképesítés (OKJ 54 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől

Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési tájékoztató. Mérlegképes könyvelő szakképesítés (OKJ 54 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől Tomori Pál Főiskola Kalocsa Képzési tájékoztató Mérlegképes könyvelő szakképesítés () Érvényes: 2012 szeptemberétől TARTALOMJEGYZÉK Általános adatok... 3 A képzés struktúrája, vizsgák és mentességek...

Részletesebben

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 61 344 02 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Mérlegképes

Részletesebben

1. A könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges ismeretek

1. A könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges ismeretek Melléklet a különbözeti vizsgaszabályzathoz: A különbözeti vizsga tartalmi követelményei A JOGI ISMERETEK vizsgakövetelményei 1. A könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges ismeretek A jogszabály

Részletesebben

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi. Természet- és környezetvédelmi technikus 54 851 01 0000 00 00 Települési környezetvédelmi technikus

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi. Természet- és környezetvédelmi technikus 54 851 01 0000 00 00 Települési környezetvédelmi technikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján.

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

A szóbeli vizsgához a képzőintézménynek számítógépről kell gondoskodnia.

A szóbeli vizsgához a képzőintézménynek számítógépről kell gondoskodnia. A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1968-06 Gazdálkodási feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A vállalkozások létesítésével,

Részletesebben

A szóbeli vizsgához a képzőintézménynek számítógépről kell gondoskodnia.

A szóbeli vizsgához a képzőintézménynek számítógépről kell gondoskodnia. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2159-06 Üzletfinanszírozási és adózási gyakorlati feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése:

Részletesebben

54 582 03 1000 00 00 Magasépítő technikus Magasépítő technikus 54 582 04 1000 00 00 Mélyépítő technikus Mélyépítő technikus

54 582 03 1000 00 00 Magasépítő technikus Magasépítő technikus 54 582 04 1000 00 00 Mélyépítő technikus Mélyépítő technikus Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

A (32/2011. (VIII.25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM

A (32/2011. (VIII.25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZAKÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 344 01 2. A szakképesítés megnevezése: Államháztartási

Részletesebben

A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI

A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. DR. HERBST ÁRPÁD (SZERK.) A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI DE AMTC AVK 2007 Készítette: Apáti Ferenc, projektmenedzser HEFOP

Részletesebben

52 811 02 1000 00 00 Vendéglős Vendéglős

52 811 02 1000 00 00 Vendéglős Vendéglős 628311 Vendéglátó üzletvezetési tevékenységek z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján.

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 1-11/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: perc A 0/007. (V. 1.) SZMM rendelet 3. 1. bekezdésében foglaltak alapján a szakmai vizsga szóbeli tételeit

Részletesebben

Szóbeli tételsor. A) Az üzleti terv védése. Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP. Eredmény %-ban* min. 50% Dátum: aláírás

Szóbeli tételsor. A) Az üzleti terv védése. Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP. Eredmény %-ban* min. 50% Dátum: aláírás A) Üzleti terv védése vizsgafeladatrész Szóbeli tételsor A) Az üzleti terv védése Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP Sorszám A vizsgázó neve ZD készítése min. 25 pont; max 50 pont Pontszám ZD védése

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 344 01 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

54 345 03 0000 00 00 Munkaerőpiaci szervező, elemző Munkaerőpiaci szervező, elemző 54 345 03 0100 52 01 Munkaerőpiaci szolgáltató, ügyintéző

54 345 03 0000 00 00 Munkaerőpiaci szervező, elemző Munkaerőpiaci szervező, elemző 54 345 03 0100 52 01 Munkaerőpiaci szolgáltató, ügyintéző A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAM TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAM TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI 1. SZÁMÚ MELLÉKLET Az okleveles könyvvizsgálói szakképzési és vizsgaszabályzathoz AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAM TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A JOGI ISMERETEK modul vizsgakövetelményei Az okleveles

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2158-06 Gazdálkodásmenedzseri speciális szakmai feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése:

Részletesebben

Építési mûszaki ellenõri szakképzés

Építési mûszaki ellenõri szakképzés Építési mûszaki ellenõri szakképzés JOGI ISMERETEK TERC Sorozatszerkesztõ: Dr. Neszmélyi László okl. építõmérnök Szerzõ: Dr. Csanádi Károly ügyvéd Dr. Csanádi Károly, 2008 Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági

Részletesebben