KÖTELMI JOG Hatodik Könyv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖTELMI JOG Hatodik Könyv"

Átírás

1 KÖTELMI JOG Hatodik Könyv Kötelem: kötelezettség a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás teljesítésének követelésére. MIRE IRÁNYULHAT? valamely dolog adására, tevékenységre, tevékenységtől való tartózkodásra vagy más magatartásra (egyik fél szemszögéből követelés, a másik félnél tartozás) 1 2 A kötelmi jogviszony jellegzetességei: meghatározott személyek között áll fenn (relatív szerkezetű), a tárgyát képező szolgáltatásnak vagyoni értéke van, a felek mellérendeltek, 3 követelés és tartozás egysége, a követelés és a tartozás a jogosult javára igényt keletkeztet, a kötelezett terhére pedig: kikényszeríthető, a kötelezett vagyonával felel a kötelem teljesítéséért. 1

2 A kötelmek keletkezhetnek szerződésből károkozásból személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséből egyoldalú jognyilatkozatból értékpapírból jogalap nélküli gazdagodásból megbízás nélküli ügyvitelből utaló magatartásból. Kik között jön létre a kötelem? Gazdálkodó szervezetek és más személyek között Pl: Eváll Egyéni cég Gt-k Szöv Nonprofit szervezetek stb. 7 8 KÖTELEM ELÉVÜL 5 KÖTELEM KELETKEZTETŐKRŐL Kezdete? követelés esedékessé válik elévülést kizáró megállapodás semmis 10 UTALÓ MAGATARTÁS Jogalap nélküli gazdagodás VAGYONI ELŐNY A KÖTELEZETTNÉL, VAGYONI HÁTRÁNY A JOGOSULTNÁL bíróság a kárnak egészben vagy részben való megtérítésére kötelezheti azt, akinek szándékos magatartása más jóhiszemű személyt alapos okkal olyan magatartásra indított, amelyből őt önhibáján kívül károsodás érte. 11 2

3 SZERZŐDÉS SZERZŐDÉS FOGALMA: a felek kölcsönös és egybehangzó jognyilatkozata, amelyből kötelezettségkeletkezik a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás követelésére. TÁRGYA A POLGÁRI JOGI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE A SZERZŐDÉSBEN RÉSZTVEVŐ FELEK A SZERZŐDÉS ALAKJA 3./. MÁR a XII. táblás törvényben is van rendelkezés: Ahogy a nyelv szólott, úgy legyen kötelezve Tehát az illető szerződő partnerek a szóban kötött megállapodáshoz is kötve vannak Létrejötte A szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Nem kell a feleknek megállapodniuk olyan kérdésben, amelyet jogszabály rendez. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG 6:64. ajánlatot az azzal való egyetértést kifejező jognyilatkozattal lehet elfogadni ajánlattól lényeges kérdésben eltérő tartalmú elfogadást új ajánlatnak kell tekinteni. 3

4 SZERZŐDÉS SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE együttműködési kötelezettség TARTALMA Az egyes szerződési feltételeket és nyilatkozatokat a szerződés egészével összhangban kell értelmezni. figyelemmel kell lenni egymás jogos érdekeire megelőzően is tájékoztatás SZERZŐDÉS módosítás kiterjedhet különösen a szerződés tartalmára MÓDOSÍTÁSA 2 (FELEK,BÍRÓSÁG) jogcímére ( amikor a kötelezettségvállalás jogalapja módosul,például az adásvétel helyett csere a szerződés módosított jogcíme) SZERZŐDÉS MEGERŐSÍTÉSE Ptk. által nevesített: FOGLALÓ

5 KÖTBÉR JOGVESZTÉS KIKÖTÉSE XXXXXXXX A SZERZŐDÉS ÉRVÉNYTELENSÉGE érvénytelenségének okai: SEMMISSÉG MEGTÁMADHATÓSÁG akarathiba jognyilatkozati hiba célzott joghatás hibája AKARATHIBA MEGTÁMADHATÓ - Tévedés ( Nem támadhatja meg a szerződést az, aki a tévedését felismerhette vagy a tévedés kockázatát vállalta) - Megtévesztés és jogellenes fenyegetés JOGNYILATKOZATI HIBA ALAKISÁG SEMMIS - Színlelt szerződés (semmis; ha az más szerződést leplez, a felek jogait és kötelezettségeit a leplezett szerződés alapján kell megítélni) 5

6 CÉLZOTT JOGHATÁS HIBÁJA MEGTÁMADHATÓ Feltűnő értékaránytalanság SEMMIS: Tilos szerződés Jóerkölcsbe ütköző szerződés Uzsorás szerződés Fogyasztói jogot csorbító feltétel (Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e törvénynek a fogyasztó jogait megállapító rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára eltér) Fogyasztó joglemondó nyilatkozata] (Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis a fogyasztónak a jogszabályban megállapított jogáról lemondó jognyilatkozata) Tisztességtelen általános szerződési feltétel (Tisztességtelen az az általános szerződési feltétel, amely a szerződésből eredő jogokat és kötelezettségeket a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul a szerződési feltétel alkalmazójával szerződő fél hátrányára állapítja meg) Tisztességtelen szerződési feltétel fogyasztói szerződésben Lehetetlen szolgáltatás. Érthetetlen, ellentmondó kikötés A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE SZERZŐDÉSBEN FOGLALTAK SZERINT EGYÜTTMŰKÖDÉS TÁJÉKOZTATÁS./. JOGOSULT - SEGÍTSE ELŐ A TELJESÍTÉST - RÉSZTELJESÍTÉS ELFOGADÁSA - TELJESÍTÉS MEGFELELŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA X A SZERZŐDÉSSZEGÉS 6:137-6:184. FELEK AKARATÁN KÍVÜL FELEK MAGATARTÁSA MIATT 4 Felmerül a kontraktuális felelősség 6:142. Felelősség szerződésszegéssel okozott károkért Aki a szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa. 35 6

7 6:147. [Kártérítési felelősség ingyenes szerződéseknél] (1) Aki szolgáltatás teljesítését ingyenesen vállalja, a szolgáltatás tárgyában bekövetkezett kárért akkor felel, ha a jogosult bizonyítja, hogy a kötelezett a kárt szándékos szerződésszegéssel okozta, vagy elmulasztotta a tájékoztatást a szolgáltatás olyan lényeges tulajdonságáról, amelyet a jogosult nem ismert. (2) Aki szolgáltatás teljesítését ingyenesen vállalja, köteles a jogosult vagyonában a szolgáltatással okozott kárt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható. 6:148. [A közreműködőért való felelősség] (1) Aki kötelezettsége teljesítéséhez vagy joga gyakorlásához más személy közreműködését veszi igénybe, az igénybevett személy magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el. (2) Ha a kötelezettnek más személy igénybevételére nem volt joga, felelős mindazokért a károkért is, amelyek e személy igénybevétele nélkül nem következtek volna be. (3) A kötelezett a közreműködővel szemben - annak szerződésszegése miatt - mindaddig érvényesítheti jogait, amíg a jogosulttal szemben helytállni tartozik. ELÉVÜLÉS Szerződés megszűnése Bírói út már nem lehet Kezdete: a követelés esedékessé válásakor IDEJE (5) Teljesült Közös megegyezéssel (megszüntetik múltra, vagy jövőre nézve felbontják) Felmondás Elállás (BÁNATPÉNZ) Személyegyesüléssel Halál esetén de kivétel van Bírósági határozattal KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG ÁLTALÁNOS SZABÁLYA ÉS KÖZÖS SZABÁLYAI Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól a károkozó, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható. Nem állapítható meg az okozati összefüggés azzal a kárral kapcsolatban, amelyet a károkozó nem látott előre és nem is kellett előre látnia. kártérítési kötelezettség terjedelme károkozó a károsult teljes kárát köteles megtéríteni. károkozó köteles megtéríteni - károsult vagyonában beállott értékcsökkenést; - elmaradt vagyoni előnyt; és - károsultat ért vagyoni hátrányok kiküszöböléséhez szükséges költségeket. 7

8 A kártérítést csökkenteni kell a károsultnak a károkozásból származó vagyoni előnyével, kivéve, ha ez az eset körülményeire tekintettel nem indokolt. A bíróság különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén a kártérítés mértékét a teljes kárnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja. JOGELLENES KÁROKOZÁS MIATT KÁRKÖTELEM KELETKEZIK SZANKCIÓ: KÁRTÉRÍTÉS 44 FELELŐSSÉG FUNKCIÓI FELELŐSSÉG ELŐFELTÉTELEI MEGELŐZÉS REPARÁCIÓ BIZTONSÁGÉRZET MIKOR NEM JOGELLENES? Minden károkozás jogellenes, kivéve, ha a károkozó a kárt károsult beleegyezésével okozta; jogtalan támadás vagy a jogtalan és közvetlen támadásra utaló fenyegetés elhárítása érdekében a támadónak okozta, ha az elhárítással a szükséges mértéket nem lépte túl; károsultat kármegelőzési, kárelhárítási és KÁRENYHÍTÉSI kötelezettség terheli. Pl: szükséghelyzetben okozta, azzal arányos mértékben; vagy jogszabály által megengedett magatartással okozta, és a magatartás más személy jogilag védett érdekét nem sérti, vagy a jogszabály a károkozót kártalanításra kötelezi

9 kártérítés módja jövedelempótló járadék pénzben természetben való megtérítés JÁRADÉK: jövedelempótló járadék./. tartást pótló járadék./. Akinek munkaképessége a károkozás folytán csökkent, akkor követelhet jövedelempótló járadékot, ha a káreset utáni jövedelme az azt megelőző időszak jövedelmét neki fel nem róható okból nem éri el. tartást pótló járadék A károkozás folytán meghalt személlyel szemben tartásra jogosult részére a károkozó a tartást pótló járadék fizetésére abban az esetben is köteles, ha magatartásának e következménye nem volt előrelátható ha a meghalt személy tartási kötelezettségének megszegésével nem nyújtotta ténylegesen a tartást, vagy a járadékot igénylő a tartási igényét menthető okból nem érvényesítette. általános kártérítés Ha a kár mértéke nem állapítható meg, a károkozásért felelős személy olyan összegű kártérítés megfizetésére köteles, amely a károsult kárának a kiegyenlítésére alkalmas. A kártérítés a károsodás bekövetkeztekor nyomban esedékes. VAGYONI KÁR FELELŐSSÉG EGYES ESETEI TÉNYLEGES KÁR (damnum emergens) ELMARADT JÖVEDELEM (lucrum cessans) KÁROSODÁSSAL KAPCS. KIADÁS 54 9

10 TÉNYLEGES KÁR azáltal merül fel, hogy a károsult valamely dolga megsérül, elpusztul, megrongálódik vagy elvész. A kár összege a dologban, illetve a károsult vagyonában bekövetkezett értékcsökkenés. ELMARADT JÖVEDELEM (elmaradt vagyoni előny) Pl: keresetveszteség, jövedelemveszteség. Ha a munkaképtelen állapot vagy munkaképesség-csökkenés határozott ideig tart, az elmaradt jövedelem összege pontosan meghatározható, tehát egyösszegű kártérítés megállapítására kerülhet sor vagyoni hátrány csökkentéséhez, kiküszöböléséhez szükséges költségek (kivéve a perköltségben megtérülők) Ezek nem a károkozó magatartással oksági kapcsolatban keletkeznek, hanem a károsultnak a káresemény bekövetkezte után, de azzal összefüggésben lévő elhatározásán alapuló indokolt költségek. Pl:./. NEM VAGYONI KÁR helyett az új Ptk. szerint SÉRELEMDÍJ JÁR VAGYONCSÖKKENÉS NINCS, DE HÁTRÁNYT OKOZ JOGALAP: SZEMÉLYISÉGI JOG SÉRELME ( LELKI SÉRÜLÉS, EÜ ÁLLAPOT MEGVÁLTOZOTT, HÁTRÁNY ÉRI LAKÓKÖRNYEZETÉBEN, CSALÁDJÁBAN STB.) TÖBBES KÁROKOZÁS A FELELŐSSÉG EGYES ESETEI (Szerződésen kívüli károkozás) 6:535-6: ) Felelősség fokozott veszéllyel járó tevékenységért (VESZÉLYES ÜZEMI FELELŐSSÉG)

11 2.) Felelősség más személy által okozott kárért alkalmazott és a jogi személy tagja károkozásáért 3.) vezető tisztségviselő károkozásáért megbízott károkozásáért más szerződés kötelezettjének károkozásáért FELELŐSSÉG ÉPÜLETKÁROKÉRT 5.) Felelősség vétőképtelen személy károkozásáért 4.) xxxxxxxxx ) Felelősség közhatalom gyakorlásával okozott kárért 7.)TERMÉKFELELŐSSÉG xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 11

Ptk.1. (1) Ez a törvény az állampolgárok, valamint az állami, önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervezetek, továbbá más személyek vagyoni és

Ptk.1. (1) Ez a törvény az állampolgárok, valamint az állami, önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervezetek, továbbá más személyek vagyoni és Ptk.1. (1) Ez a törvény az állampolgárok, valamint az állami, önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervezetek, továbbá más személyek vagyoni és egyes személyi viszonyait szabályozza. Az e viszonyokat

Részletesebben

(Engedményezés: követelést engedek át másnak, pl.cégeknél faktorálás)

(Engedményezés: követelést engedek át másnak, pl.cégeknél faktorálás) Szept.21. 3. óra Ptk. Vagylagos szolgáltatás: 230. - ha a felek a szerződés tárgyaként több szolgáltatást úgy jelöltek meg, hogy a szolgáltatások közül választani lehet, a választás joga - ha jogszabály

Részletesebben

http://gyorugyved.hu Kártérítés vagy kártalanítás?

http://gyorugyved.hu Kártérítés vagy kártalanítás? http://gyorugyved.hu Kártérítés vagy kártalanítás? Habár hangzásra nagyon hasonlítanak, valójában két alapjaiban eltérő jogintézményről van szó. Alapvetően a kártalanítást a kártérítéstől a jogellenesség

Részletesebben

Biztosító. Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek

Biztosító. Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek Biztosító Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek Vállalati Vagyon- és Felelősségbiztosítások AEGON TREND II. Felelősségbiztosítás VVT-FSZ-140217 TARTALOMJEGYZÉK Általános

Részletesebben

K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2014.10.22-től

K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2014.10.22-től K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2014.10.22-től A K&H felelősségbiztosítás különös és kiegészítő feltételei, valamint záradékai vonatkoznak a jelen feltételek alapján

Részletesebben

Általános biztosítási feltételek Felelősségbiztosítások

Általános biztosítási feltételek Felelősségbiztosítások Általános biztosítási feltételek Felelősségbiztosítások Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. A biztosítási összeg... 6 3. A biztosítási fedezetből kizárt károk... 7 4. A biztosítási díj...

Részletesebben

A vadon élő állatok által okozott károkért való felelősség szabályai. a bírósági gyakorlat tükrében

A vadon élő állatok által okozott károkért való felelősség szabályai. a bírósági gyakorlat tükrében A vadon élő állatok által okozott károkért való felelősség szabályai a bírósági gyakorlat tükrében Szerző: dr. Tóth Annamária Pécs, 2014. január 6. Bevezetés A hazai vadon élő vadászható állatfajok védelme

Részletesebben

Feltételek Állat-egészségségügyi tevékenység felelõsségbiztosításának általános feltételei (ÁTSZF)

Feltételek Állat-egészségségügyi tevékenység felelõsségbiztosításának általános feltételei (ÁTSZF) Feltételek Állat-egészségségügyi tevékenység felelõsségbiztosításának általános feltételei (ÁTSZF) Érvényes: 2004. január 1-jétõl Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató.........................................................................3

Részletesebben

Az új Munka törvénykönyve magyarázata 2013

Az új Munka törvénykönyve magyarázata 2013 Az új Munka törvénykönyve magyarázata 2013 Néhány gondolat az új Munka törvénykönyvéről... 4 ELSŐ RÉSZ - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 I. Bevezető rendelkezések... 6 A törvény célja... 6 A törvény hatálya...

Részletesebben

Nagyobb a füstje, mint a lángja a vezető tisztségviselők felelősségének új Ptk.-beli szabályozása

Nagyobb a füstje, mint a lángja a vezető tisztségviselők felelősségének új Ptk.-beli szabályozása Nagyobb a füstje, mint a lángja a vezető tisztségviselők felelősségének új Ptk.-beli szabályozása MAILÁTH GYÖRGY TUDOMÁNYOS PÁLYÁZAT Polgári jogi szekció 3. A vezető tisztségviselő felelősségének új szabályozása

Részletesebben

Új Ptk. mire figyeljünk a napi gyakorlatban

Új Ptk. mire figyeljünk a napi gyakorlatban Új Ptk. mire figyeljünk a napi gyakorlatban 2 0 1 4. J Ú N I U S 1 2. D R. H A R K A Ö D Ö N Joganyagok 2013. évi V. törvény (Új Ptk.) 2013. évi CLXXVII. Törvény (Új Ptké.) 2013. évi CCLII. Törvény egyes

Részletesebben

A fokozott veszéllyel járó tevékenység két esetköre nyert a Ptk-ban konkrét szabályozást: 1. környezetet veszélyeztető tevékenység

A fokozott veszéllyel járó tevékenység két esetköre nyert a Ptk-ban konkrét szabályozást: 1. környezetet veszélyeztető tevékenység 345. (1) Aki fokozott veszéllyel járó tevékenységet folytat, köteles az ebből eredő kárt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt olyan elháríthatatlan ok idézte elő, amely a

Részletesebben

KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE. A Magyar Országos Közjegyzői Kamara szakmai folyóirata 2014 / 5. szám 2014. szeptember / október

KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE. A Magyar Országos Közjegyzői Kamara szakmai folyóirata 2014 / 5. szám 2014. szeptember / október KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE A Magyar Országos Közjegyzői Kamara szakmai folyóirata 2014 / 5. szám 2014. szeptember / október 5. oldal Nyerges József Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

Részletesebben

MUNKAJOGI ISMERETEK AZ ÚJ PTK. TÜKRÉBEN. Előadó: dr. Szigeti Balázs, ügyvéd, Szigeti & Raszler ügyvédi iroda

MUNKAJOGI ISMERETEK AZ ÚJ PTK. TÜKRÉBEN. Előadó: dr. Szigeti Balázs, ügyvéd, Szigeti & Raszler ügyvédi iroda MUNKAJOGI ISMERETEK AZ ÚJ PTK. TÜKRÉBEN Előadó: dr. Szigeti Balázs, ügyvéd, Szigeti & Raszler ügyvédi iroda ELMÉLETI ALAPVETÉS A MUNKAJOG HELYE A JOGÁGAK RENDSZERÉBEN A munkajog a szocialista felfogásban

Részletesebben

Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek

Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek GENERTEL BIZTOSÍTÓ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA 4. oldal GENERTEL ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (GÁVF) 7. oldal GENERTEL e-lakás LAKÁSBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS

Részletesebben

A PILÓTA NÉLKÜLI LÉGIJÁRMŰVEK ALKALMAZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN OKOZOTT KÁROKÉRT VALÓ FELELŐSSÉG 2 A KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

A PILÓTA NÉLKÜLI LÉGIJÁRMŰVEK ALKALMAZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN OKOZOTT KÁROKÉRT VALÓ FELELŐSSÉG 2 A KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI Halászné dr. Tóth Alexandra 1 A PILÓTA NÉLKÜLI LÉGIJÁRMŰVEK ALKALMAZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN OKOZOTT KÁROKÉRT VALÓ FELELŐSSÉG 2 A magyar légiközlekedési szabályrendszer úgynevezett diszciplináris joganyagnak

Részletesebben

Az eredmény helye és szerepe a megbízási jogviszonyban

Az eredmény helye és szerepe a megbízási jogviszonyban Az eredmény helye és szerepe a megbízási jogviszonyban Bevezetés A gazdaság élénkülése és a piaci viszonyok előtérbe kerülése egyre növekvő kihívást jelent valamennyi szerződéstípus számára. Ezek a folyamatok

Részletesebben

All-in gépjárműbiztosítások Tartalomjegyzék

All-in gépjárműbiztosítások Tartalomjegyzék All-in gépjárműbiztosítások Tartalomjegyzék All-in gépjárműbiztosítások szabályzat Általános feltételek 1. A biztosítási szerzôdés alanyai...5 2. A szerzôdés létrejötte...5 3. A kockázatviselés kezdete,

Részletesebben

A még hatályos és az új Mt. összevetése

A még hatályos és az új Mt. összevetése A még hatályos és az új Mt. összevetése CMS Cameron McKenna Jelmagyarázat régi Mt.-ben szerepelt, az újban azonban már nem új rendelkezés az új Mt.-ben. a régi Mt.-ben egyáltalán nem szerepelt a jogintézmény

Részletesebben

Vállalkozói All Risks vagyonbiztosítás

Vállalkozói All Risks vagyonbiztosítás Vállalkozói All Risks vagyonbiztosítás Feltételek 2014 Új Ptk. 2014.03.15. Tartalom I. Vállalkozói vagyonbiztosítások általános feltétele (2014)...2 II. Vállalkozói All Risks vagyonbiztosítás különös feltételei

Részletesebben

A fogyasztói kölcsönszerz désben pénzügyi intézmény által alkalmazott általános szerz dési feltételekben szerepl egyoldalú szerz

A fogyasztói kölcsönszerz désben pénzügyi intézmény által alkalmazott általános szerz dési feltételekben szerepl egyoldalú szerz 1 A fogyasztói kölcsönszerződésben pénzügyi intézmény által alkalmazott általános szerződési feltételekben szereplő egyoldalú szerződésmódosítás tisztességtelensége megítélése tárgykörben felállított joggyakorlat-elemző

Részletesebben

Magyar Szállítmányozói és Logisztikai Szolgáltatók Szövetsége--MSzLSzSz

Magyar Szállítmányozói és Logisztikai Szolgáltatók Szövetsége--MSzLSzSz Magyar Szállítmányozói és Logisztikai Szolgáltatók Szövetsége--MSzLSzSz 1. Alkalmazási terület MAGYAR ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEK 1. E szállítmányozási feltételeket kell alkalmazni mindazokra

Részletesebben

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE Értelmezés és alkalmazás a gyakorlatban

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE Értelmezés és alkalmazás a gyakorlatban VEZINFÓ-TUDÁSTÁR szakkönyv-sorozat Dr. Horváth István AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE Értelmezés és alkalmazás a gyakorlatban A megszerzett tudás és a gyakorlat összhangja VEZINFÓ-TUDÁSTÁR szakkönyv-sorozat

Részletesebben

Takarékszövetkezeti Munkavállalók Csoportos Kockázati Élet- és Balesetbiztosítása (TKSZMB) Szerződés Feltételei

Takarékszövetkezeti Munkavállalók Csoportos Kockázati Élet- és Balesetbiztosítása (TKSZMB) Szerződés Feltételei Takarékszövetkezeti Munkavállalók Csoportos Kockázati Élet- és Balesetbiztosítása (TKSZMB) Szerződés Feltételei A KÖT Takarékszövetkezetek Kölcsönös Biztosító Egyesülete (továbbiakban Egyesület) e szerződési

Részletesebben

EN - Egyezménye az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről [CISG]

EN - Egyezménye az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről [CISG] EN - Egyezménye az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről [CISG] Magyar Ungarn Ungarisch Magyar Köztársaság Hungary Hungarian Bereitgestellt von Professor Dr. Heinz Albert Friehe, Rechtsanwalt, Salzgitter

Részletesebben

ATLASZ ELECTRONIC ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK ALL RISKS BIZTOSÍTÁSA FELTÉTELEI (MJK: ELECTRONIC 001-2015)

ATLASZ ELECTRONIC ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK ALL RISKS BIZTOSÍTÁSA FELTÉTELEI (MJK: ELECTRONIC 001-2015) ATLASZ ELECTRONIC - Feltétel ATLASZ ELECTRONIC ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK ALL RISKS BIZTOSÍTÁSA FELTÉTELEI (MJK: ELECTRONIC 001-2015) ELECTRONIC 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/97 ATLASZ ELECTRONIC

Részletesebben

A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. Általános Vagyonbiztosítási Szerződési Feltételei

A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. Általános Vagyonbiztosítási Szerződési Feltételei A CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. Általános Vagyonbiztosítási Szerződési Feltételei Ügyfél-tájékoztató és biztosítási szerződési feltételek Nyomtatványszám: NV3001 NV3001 Oldal: 1 / 26

Részletesebben

Fogyasztóvédelem. és turizmus

Fogyasztóvédelem. és turizmus Fogyasztóvédelem és turizmus A szolgáltatók és a fogyasztók jogi kapcsolatrendszere a turizmusban Dr. Salamon András Dr. Salamon András, 2009. Tudatos Vásárlók Egyesülete, 2009. Szakmai lektor: dr. Kathi

Részletesebben

PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (termékkód: 13021) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 130211 27 1403

PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (termékkód: 13021) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 130211 27 1403 PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (termékkód: 13021) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 130211 27 1403 I. A legfontosabb tudnivalók összefoglalása PostaAutóŐr

Részletesebben

Polgári jogi alapfogalmak

Polgári jogi alapfogalmak Bércesi Zoltán -- Garamvölgyi Róbert Polgári jogi alapfogalmak - Előadásvázlat, témakörjegyzék belső, intézményi használatra a PTE ÁJK jogi asszisztenshallgatói számára - - Jogi asszisztens felsőfokú szakképzés

Részletesebben