Az érvénytelenséggel kapcsolatos várható gyakorlat az új Ptk. alapján. ELŐADÓ: Sándor István ügyvéd, habilitált egyetemi docens

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az érvénytelenséggel kapcsolatos várható gyakorlat az új Ptk. alapján. ELŐADÓ: Sándor István ügyvéd, habilitált egyetemi docens"

Átírás

1 Az érvénytelenséggel kapcsolatos várható gyakorlat az új Ptk. alapján ELŐADÓ: Sándor István ügyvéd, habilitált egyetemi docens

2 Semmisségi okok akarathibából eredően: cselekvőképtelenség, színlelt szerződés, fizikai kényszer. nyilatkozati hibából eredően: alaki hibák, az alakiság megsértésével kötött szerződések. célzott joghatás hibájából: tilos szerződések (jogszabályba ütköző, illetve jogszabály megkerülésével kötött szerződések), jóerkölcsbe ütköző szerződések, uzsorás szerződés, fiduciárius hitelbiztosíték, fogyasztói jogot csorbító feltétel, fogyasztó joglemondó nyilatkozata, tisztességtelen szerződési feltétel fogyasztói szerződésben, lehetetlen szolgáltatásra irányuló szerződés, érthetetlen vagy ellentmondó kikötést tartalmazó szerződés.

3 Megtámadhatósági okok akarathibából eredően: tévedés, megtévesztés, jogellenes fenyegetés, képviselő és képviselt közötti érdekellentét. a célzott joghatás hibájából eredően: szolgáltatás és ellenszolgáltatás feltűnően nagy értékaránytalansága egyoldalú indokolatlan előny kikötése általános szerződési feltételekben vagy fogyasztói szerződésben, tisztességtelen általános szerződési feltétel vállalkozások között.

4 Akarathibák -A cselekvőképesség részleges vagy teljes hiánya miatti érvénytelenség esetei változatlanul a személyek jogában találhatók meg; - a képviselő és a képviselt közötti érdekellentét esetén a képviselt megtámadhatja a képviselő jognyilatkozatát, kivéve, ha az érdekellentétről a képviseleti jog alapításakor tudott. -a tévedésnél a jogalkotó definiálja a lényeges körülmény kategóriáját, és kikerül a szabályozásból a jogban való tévedés tényállása. -A megtévesztés, a jogellenes fenyegetés, a színlelt szerződés és az egyoldalú titkos fenntartás szabályai tartalmukban változatlanok maradtak. - Az ingyenes szerződések esetében felmerülő akarathiba szabályozása egyértelmű teszi, hogy akkor is lehetőség van a szerződés megtámadására, ha a tévedést, téves feltevést vagy harmadik személy részéről megvalósuló jogellenes fenyegetést vagy megtévesztést a másik fél nem ismerhette fel.

5 Nyilatkozati hibák Kifejezetten írásos formát határoz meg a Ptk. a következő szerződéstípusokra: -ingatlan adásvételi szerződés [Ptk. 6:215. (2) bekezdés], -elővásárlási, visszavásárlási, vételi és eladási jog alapítása (Ptk. 6:226. (1) bekezdés], -ingatlan csereszerződés [Ptk. 6:234. alapján 6:215. (2) bekezdés], -ingatlan ajándékozási szerződés [Ptk. 6:235. (2) bekezdés], -utazási szerződés [Ptk. 6:254. (2) bekezdés]), -bizalmi vagyonkezelési szerződés [Ptk. 6:310. (2) bekezdés], -haszonbérleti szerződés [Ptk. 6:349. (2) bekezdés], -kezességi szerződés [Ptk. 6:416. (3) bekezdés], -garanciaszerződés [Ptk. 6:431. (2) bekezdés], -tartási szerződés [Ptk. 6:491. (2) bekezdés], -életjáradéki szerződés [Ptk. 6:497. (3) bekezdés alapján 6:491. (2) bekezdés].

6 A célzott joghatás hibái -a tilos szerződés (a semmisség jogkövetkezményének alkalmazása), -a jogszabály megkerülésével kötött szerződés (változatlan), -a jóerkölcsbe ütköző és az uzsorás szerződés (változatlan), - a feltűnően nagy értékaránytalanság (jelentős pontosítások a bírósági gyakorlat alapján), - a fiduciárius hitelbiztosíték érvénytelensége (egyértelműsít a Ptk.), - a fogyasztók jogainak védelme érdekében alkalmazott érvénytelenségi okok (18/1999. (II. 5.) Kormányrendelet) bekerültek a Ptk.-ba, - a vállalkozások egymás közötti jogviszonyában alkalmazott általános szerződési feltételek tekintetében továbbra is a megtámadási jogot teszi lehetővé a Ptk. és a vállalkozásokkal közötti tisztességtelen szerződési feltétellel kapcsolatos közérdekű kereset alkalmazását is szabályozza, -a lehetetlen szolgáltatást, illetve az érthetetlen vagy ellentmondó kikötést tartalmazó szerződés érvénytelensége (változatlan)

7 A nemlétező, érvénytelen, hatálytalan szerződés A nemlétező szerződéshez nem fűződik joghatás (jogalap nélküli gazdagodás) Elhatárolási kérdések: pl. álképviselet, harmadik személy jóváhagyásától függő szerződés, cégbejegyzés alatt álló gazdasági társaság üzletrészének eladása stb. Hatályosság: feltétel, időhatározás, harmadik személy hozzájárulása - potestatív vagy merae voluntatis, condicio suspensiva, resolutiva - határozott, érthető, jogszerű, lehetséges Meghiúsítás: - amennyiben a felfüggesztő feltétel bekövetkeztét valamelyik fél felróhatóan idézi elő, úgy a feltételt meg nem valósultnak kell tekinteni, - fordított tényállás mellett ellentétes jogkövetkezmény alkalmazandó, amennyiben a felfüggesztő feltétel bekövetkeztét valamelyik fél felróhatóan meghiúsítja, úgy a feltételt bekövetkezettnek kell tekinteni, - amennyiben a bontó feltétel bekövetkeztét valamelyik fél felróhatón idézi elő, úgy a feltételt meg nem valósultnak kell tekinteni, - amennyiben pedig a bontó feltétel bekövetkeztét valamelyik fél felróhatóan meghiúsítja, ezt úgy kell tekinteni, hogy a feltétel beállt és ezáltal a szerződés hatályát veszíti.

8 Relatív hatálytalanság a fedezetelvonó ügyletek esetében Feltételei: - az adott szerződéssel harmadik személy igényének kielégítési alapját részben vagy egészben elvonták - történhet vagyontárggyal, de követelés vagy jog átruházásával is - a szerződés megkötésének időpontjában a jogosultnak már fennálljon a követelése a kötelezettel szemben - a kötelezettnek egyéb vagyona ne nyújtson fedezetet a jogosult követelésének kielégítésére - a szerződés alapján szerző fél rosszhiszeműsége, vagy rá nézve a szerződésből ingyenes előny keletkezése Rosszhiszeműség vélelmezett: hozzátartozó, befolyás, tag, vezető tisztségviselő, ezek hozzátartozói Jogkövetkezmény: relatív érvénytelenség, vagyis a harmadik személy irányában hatálytalan a szerződés, a fedezet helyreállítására irányul

9 JOGNYILATKOZATOK ÉRVÉNYESSÉGE 1. Cselekvőképtelen: jognyilatkozata semmis, helyette törvényes képviselője jár el (de véleményét lehetőség szerint meg kell hallgatni). Kivétel: - már megkötött és teljesített, - csekély jelentőségű szerződés, - amelynek megkötése a mindennapi életben tömegesen fordul elő, - és különösebb megfontolást nem igényel. 2. Korlátozottan cselekvőképes kiskorú a törvényes képviselője hozzájárulásával tehet érvényes jognyilatkozatot. Kivételek: - tehet olyan személyes jellegű jognyilatkozatot, amelyre jogszabály feljogosítja; - megkötheti a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződéseket; - rendelkezhet munkával szerzett jövedelmével, annak erejéig kötelezettséget vállalhat; - köthet olyan szerződéseket, amelyekkel kizárólag előnyt szerez; - ajándékozhat a szokásos mértékben.

10 SZEMÉLYES JOGNYILATKOZATOK A személyhez fűződő jogainak védelmében maga is felléphet, eljárhat cselekvőképes személy képviseletében. A törvényi feljogosítás alapján a korlátozottan cselekvőképes kiskorú az általa képviselt nevében tehet olyan jognyilatkozatokat, amelyeket a saját nevében nem tehetne, tehet közvégrendeletet, 16. életévét betöltve munkaviszonyt létesíthet, 16. életévének betöltése után gyámhatósági engedéllyel házasságot köthet, önállóan tett nyilatkozattal megtilthatja, hogy halála után testéből szerveit vagy szöveteit átültetés céljára eltávolítsák.

11 KORLÁTOZOTTAN CSELEKVŐKÉPES KISKORÚ Ha a korlátozottan cselekvőképes kiskorú cselekvőképessé válik, maga dönt függő jognyilatkozatainak érvényességéről. A törvényes képviselő a korlátozottan cselekvőképes kiskorúnak ígért vagy adott ingyenes juttatást a gyámhatóság engedélyével visszautasíthatja. Ha a gyámhatóság ezt nem hagyja jóvá, a határozat a törvényes képviselő elfogadó nyilatkozatát pótolja. A törvényes képviselő a korlátozottan cselekvőképes kiskorú nevében maga is tehet jognyilatkozatot, kivéve azokat, amelyeknél jogszabály a korlátozottan cselekvőképes kiskorú saját nyilatkozatát kívánja meg, vagy amelyek a korlátozottan cselekvőképes kiskorú munkával szerzett jövedelmére vonatkoznak. A törvényes képviselőnek a kiskorú személyét és vagyonát érintő jognyilatkozata megtétele során a korlátozott cselekvőképességű kiskorú véleményét figyelembe kell vennie.

12 KISKORÚ JOGNYILATKOZATÁVAL KAPCSOLATOS KÖZÖS SZABÁLYOK Gyámhatósági jóváhagyást igénylő nyilatkozatok: a kiskorút megillető tartásról történő lemondás; a kiskorút öröklési jogviszony alapján megillető jogra vagy őt terhelő kötelezettségre vonatkozó jognyilatkozat és a külön is visszautasítható vagyontárgyak öröklésének visszautasítása; a kiskorú nem tehermentes ingatlanszerzése, ingatlana tulajdonjogának átruházása vagy megterhelése; a kiskorú gyámhatóságnak átadott vagyonáról való rendelkezés; vagy a kiskorú jogszabályban meghatározott összeget meghaladó értékű vagyontárgyáról való rendelkezés esetén.

13 KISKORÚ JOGNYILATKOZATÁVAL KAPCSOLATOS KÖZÖS SZABÁLYOK Gyámhatósági jóváhagyást igénylő nyilatkozatok: a kiskorút megillető tartásról történő lemondás; a kiskorút öröklési jogviszony alapján megillető jogra vagy őt terhelő kötelezettségre vonatkozó jognyilatkozat és a külön is visszautasítható vagyontárgyak öröklésének visszautasítása; a kiskorú nem tehermentes ingatlanszerzése, ingatlana tulajdonjogának átruházása vagy megterhelése; a kiskorú gyámhatóságnak átadott vagyonáról való rendelkezés; vagy a kiskorú jogszabályban meghatározott összeget meghaladó értékű vagyontárgyáról való rendelkezés esetén.

14 TOVÁBBI KÖZÖS SZABÁLYOK kiskorú ingatlanvagyonának megterhelés ingatlan ellenérték nélküli megszerzésével egyidejűleg haszonélvezeti jog alapításával. A jognyilatkozat érvényességét bírósági vagy közjegyzői eljárásban elbírálták. Semmis a kiskorú törvényes képviselőjének olyan jognyilatkozata, amellyel a kiskorú vagyona terhére ajándékoz, idegen kötelezettségért megfelelő ellenérték nélkül kötelezettséget vállal, vagy amellyel jogokról ellenérték nélkül lemond. A kiskorúság miatti korlátozott cselekvőképességen vagy cselekvőképtelenségen alapuló semmisségre annak érdekében lehet hivatkozni, akinek cselekvőképessége korlátozott vagy hiányzik (relatív semmisség).

15 Az uzsorás szerződés Ha a szerződő fél a szerződés megkötésekor a másik fél helyzetének kihasználásával feltűnően aránytalan előnyt kötött ki, a szerződés semmis. 1. A másik fél kiszolgáltatott helyzete (objektív feltétel). 2. A másik fél helyzetének kihasználása (szubjektív feltétel). 3. Aránytalan előny kikötése (objektív feltétel). Ld. ehhez a Kúriának a deviza alapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos perekben felmerült egyes elvi kérdésekről szóló 6/2013. számú jogegységi határozata

16 A feltűnő értékaránytalanság A Ptk. 6:98. -a alapján, ha a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás értéke között anélkül, hogy az egyik felet az ingyenes juttatás szándéka vezetné, a szerződés megkötésének időpontjában feltűnően nagy az aránytalanság, a sérelmet szenvedett fél a szerződést megtámadhatja. Feltételei: 1. Az ingyenes juttatás szándékának hiánya (ajándékozási szándék, támogatás stb.). 2. A feltűnő értékaránytalanság a) mértéke: forgalmi érték + az adott jogügylet sajátosságai és a szolgáltatás ellenszolgáltatás meghatározásának módja + kereslet és kínálat viszonya a szerződés megkötésének időpontjában, b) a szerződéskötés körülményei (versenytárgyalás, hatósági árverés, akciós értékesítés),

17 c) a szerződő fél motivációja (pl. ingatlan fekvése, fixáras vállalkozási szerződés, személyes körülmények), d) a szolgáltatás értékének komplexitása (pl. kft. üzletrészének értékesítése, büfé kocsi eladása, PPP szerződés, egyezség bontóperben), e) a szerződés sajátosságainak figyelembevétele (faktoring, vételi jog gyakorlása, sikerdíj, használt cikk, művészeti alkotás) f) Perjogi kérdések (objektív értékaránytalanság és annak kiküszöbölése), g) az értékaránytalanság időpontja (pl. bérleti díj üzletközpont megnyitása előtt, vételi jog gyakorlása).

18 Fiduciárius hitelbiztosítékok semmissége 1. A fiduciárius hitelbiztosíték jelentése 2. Koncepciók az új Ptk. megalkotása előtt (2003: érvényes határidő nélkül, 2006: zálogjogi konverzió, 2009: érvényes értékarányosság mellett, új Ptk.: semmis, kivéve a pénzügyi jellegűek, ld. az Európai Parlament és a Tanács 2002/47/EK (2002. június 6.) irányelve a pénzügyi biztosítékokról szóló megállapodásokról) 3. Korábbi bírósági gyakorlat: a) érvénytelen mert színlelt és jogszabályba ütközik, b) érvénytelen mert színlelt és jogszabály megkerülésére irányul, c) érvénytelen értékaránytalanság miatt, d) érvénytelen, mert uzsorás, e) érvényes, ha van eladási szándék és értékarányosság, valamint elszámolás.

19 Érvénytelenség a kötelmi jog általános szabályai között 1. Ptk. 6:13. (1) bekezdése: Ha a képviselő és a képviselt között érdekellentét van, a képviselő által tett jognyilatkozatot a képviselt megtámadhatja. A (2) bekezdés szerint vélelmezett az érdekellentét, ha a képviselő az ellenérdekű fél vagy annak képviselője. A (3) bekezdés pedig akként rendelkezik, hogy a képviselt nem támadhatja meg a jognyilatkozatot, ha a képviseleti jog alapításakor az érdekellentétről tudott. 2. Ptk. 6:83. : Az elektronikus utat biztosító fél köteles megfelelő eszközzel biztosítani, hogy a másik fél az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibákat szerződési jognyilatkozatának megtételét megelőzően kijavíthassa. Ha az elektronikus utat biztosító fél e kötelezettségének nem tesz eleget, a másik fél szerződési jognyilatkozatát megtámadhatja. 3. Ptk. 6:152. : A szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget korlátozó, vagy kizáró szerződési kikötés semmis. 4. Ptk. 6:189. : Kötbér után kamat kikötése semmis. Az esedékessé vált kötbér után a kötelezett késedelmi kamatot köteles fizetni.

20 Tulajdonátruházó szerződések: - ingatlan adásvételi szerződés írásbelisége, - elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos kérdések, - vételi jog, visszavásárlási jog, eladási jog. Vállalkozási típusú szerződések: - vállalkozás színlelt munkaszerződés, - kontár szerződés, - vállalkozói díj kikötése, - jogszavatosság kizárása vagy korlátozása kutatási szerződés esetében, - utazási szerződés írásba foglalása. Megbízási típusú szerződések: - sikerdíj megítélése (ingatlanközvetítői szerződés, ügyvédi megbízási szerződés), - megbízási szerződés megszüntetése, - bizományos ingatlan tulajdonjogának megszerzésére köteles, - Kártalanítási igény a közvetítői szerződés esetében, korlátozó szerződés.

21 A bizalmi vagyonkezelési szerződés semmissége: - a szerződés csak írásban érvényes, ha pedig a vagyonrendelő és a vagyonkezelő személye megegyezik, úgy a vagyonrendelés közokiratba foglalt egyoldalú nyilatkozattal jön létre, - a vagyonkezelő nem rendelhető kizárólagos kedvezményezetté, - a vagyonkezelőt sem a vagyonrendelő, sem a kedvezményezett nem utasíthatja, - a bizalmi vagyonkezelési jogviszony legfeljebb ötven évre hozható létre. Használati szerződések: - Haszonbérleti szerződés írásba foglalása, - Mezőgazdasági ingatlan haszonbérlete, vadászati jog megítélése. Tartási és életjáradéki szerződés: - Kötelező írásbeliség.

22 Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 1

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 1 OptiJUS Opten Kft. I 2013. évi V. törvény 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 1 2014.3.15. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ KÖNYV............................................... 1 BEVEZETŐ

Részletesebben

1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről 1

1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről 1 OptiJus Opten Kft. I. 1959. évi IV. törvény 1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről 1 A 2011.6.30. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1 A törvény

Részletesebben

1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 1959. évi IV. törvény 1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről A 2010.08.14. és 2010.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 31. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 26., kedd. Tartalomjegyzék. 2013. évi V. törvény A Polgári Törvénykönyvrõl 2382

MAGYAR KÖZLÖNY. 31. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 26., kedd. Tartalomjegyzék. 2013. évi V. törvény A Polgári Törvénykönyvrõl 2382 MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 26., kedd 31. szám Tartalomjegyzék 2013. évi V. törvény A Polgári Törvénykönyvrõl 2382 2382 MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 31. szám II. Törvények 2013.

Részletesebben

BEVEZETÉS A JOGI ISMERETEKBE

BEVEZETÉS A JOGI ISMERETEKBE Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

AZ ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 12. SZÁMÁNAK MELLÉKLETE

AZ ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 12. SZÁMÁNAK MELLÉKLETE AZ ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 12. SZÁMÁNAK MELLÉKLETE I Jogszabályok 2009. évi CXX. törvény* a Polgári Törvénykönyvrõl ELSÕ KÖNYV BEVEZETÕ RENDELKEZÉSEK 1:1. [A törvény hatálya] Ez a törvény állapítja meg a személyek

Részletesebben

Szerződések jogáról pénzügyi ágazati szakemberek számára

Szerződések jogáról pénzügyi ágazati szakemberek számára Az új Ptk. szabályozási rendszere Szerződések jogáról pénzügyi ágazati szakemberek számára Dr. Nagy Krisztina Kódex jellegű szabályozás E törvény a mellérendeltség és egyenjogúság elve szerint szabályozza

Részletesebben

1959. évi IV. törvény

1959. évi IV. törvény (3) 9 A jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése 1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről 1 (A hatálybalépéséről és a végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű

Részletesebben

A jogszabály mai napon (2011.VIII.20) hatályos állapota

A jogszabály mai napon (2011.VIII.20) hatályos állapota A jogszabály mai napon (2011.VIII.20) hatályos állapota 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. (1) Ez a törvény az állampolgárok, valamint az

Részletesebben

2009. évi CXX. törvény. a Polgári Törvénykönyvről 1

2009. évi CXX. törvény. a Polgári Törvénykönyvről 1 1. oldal 2009. évi CXX. törvény a Polgári Törvénykönyvről 1 ELSŐ KÖNYV BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1:1. [A törvény hatálya] Ez a törvény állapítja meg a személyek mellérendeltségen és egyenjogúságon alapuló

Részletesebben

2009. évi.. törvény a Polgári Törvénykönyvről * ELSŐ KÖNYV BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

2009. évi.. törvény a Polgári Törvénykönyvről * ELSŐ KÖNYV BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Dr. Draskovics Tibor igazságügyi és rendészeti miniszter 2009. évi.. törvény a Polgári Törvénykönyvről * ELSŐ KÖNYV BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1:1. [A törvény hatálya] Ez a törvény állapítja meg a személyek

Részletesebben

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. (1) Ez a törvény az állampolgárok, valamint az állami, önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervezetek,

Részletesebben

1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése

1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. (1) Ez a törvény az állampolgárok, valamint az állami, önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervezetek,

Részletesebben

1959. IV. TÖRVÉNY a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

1959. IV. TÖRVÉNY a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről 1 / 151 2011.11.08. 18:03 1959. IV. TÖRVÉNY a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről (A hatálybalépéséről és a végrehajtásáról szóló 1960: 11. és az 1978: 2. törvényerejű rendelettel egységes szerkezetben.)

Részletesebben

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről [Egységes szerkezetben a Ptk. hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű rendelettel (a továbbiakban Ptké.) és a Ptk. módosításáról

Részletesebben

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről [Egységes szerkezetben a Ptk. hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű rendelettel (a továbbiakban Ptké.) és a Ptk. módosításáról

Részletesebben

Az ellátottjog területeit érintő jogszabályi változások, kitekintéssel az új PTK szabályaira

Az ellátottjog területeit érintő jogszabályi változások, kitekintéssel az új PTK szabályaira Az ellátottjog területeit érintő jogszabályi változások, kitekintéssel az új PTK szabályaira Előadó: dr Szedresi Alexandra jogi referens 2013 december 11 TÁMOP-557-08/1-2008-0001 1 Az új Ptk-ból következő

Részletesebben

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről 1 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről 1 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről 1 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. 2 (1) 3 Ez a törvény az állampolgárok, valamint az állami, önkormányzati, gazdasági és civil szervezetek,

Részletesebben

1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről 1 (A hatálybalépéséről és a végrehajtásáról szóló 1960. évi 11.

1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről 1 (A hatálybalépéséről és a végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. 1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről 1 (A hatálybalépéséről és a végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű rendelettel és az 1978. évi 2. törvényerejű rendelettel

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről1 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. 2 (1)3 Ez a törvény az állampolgárok, valamint az állami, önkormányzati, gazdasági és civil szervezetek,

Részletesebben

P O L G Á R I T Ö R V É N Y K Ö N Y V JAVASLAT NORMASZÖVEG Budapest, 2006. december 31. 2 I. KÖNYV: BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1:1. [A törvény célja] Ez a törvény a polgárok és jogalanyisággal rendelkező szervezeteik,

Részletesebben

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja A jogszabály mai napon (2012.I.3) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.IV.1. ) 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

2 ÁLTALÁNOS KÖTELMI JOGI ISMERETEK...2-1

2 ÁLTALÁNOS KÖTELMI JOGI ISMERETEK...2-1 Dr.Fenyő György: Ingatlan-nyilvántartási ismeretek 2 ÁLTALÁNOS KÖTELMI JOGI ISMERETEK Tartalom: 2 ÁLTALÁNOS KÖTELMI JOGI ISMERETEK...2-1 2.1 A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI...2-3 2.2 A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE...2-6

Részletesebben

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről ELS Ő RÉSZ BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről ELS Ő RÉSZ BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről ELS Ő RÉSZ BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. (1) Ez a törvény az állampolgárok, valamint az állami, önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervezetek,

Részletesebben

TARTALOM ELSŐ KÖNYV: BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 47 MÁSODIK KÖNYV: A SZEMÉLYEK 49. Első Rész Az ember mint jogalany 49

TARTALOM ELSŐ KÖNYV: BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 47 MÁSODIK KÖNYV: A SZEMÉLYEK 49. Első Rész Az ember mint jogalany 49 TARTALOM ELSŐ KÖNYV: BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 47 1:1. [A törvény célja] 47 1:2. [Értelmezési alapelv] 47 1:3. [A jóhiszeműség és tisztesség alapelve] 47 1:4. [Az elvárható magatartás elve] 47 1:5. [A felróható

Részletesebben

Ptk.1. (1) Ez a törvény az állampolgárok, valamint az állami, önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervezetek, továbbá más személyek vagyoni és

Ptk.1. (1) Ez a törvény az állampolgárok, valamint az állami, önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervezetek, továbbá más személyek vagyoni és Ptk.1. (1) Ez a törvény az állampolgárok, valamint az állami, önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervezetek, továbbá más személyek vagyoni és egyes személyi viszonyait szabályozza. Az e viszonyokat

Részletesebben

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public participation.

Részletesebben

2010. évi... törvény. II. fejezet A cselekvőképessé g

2010. évi... törvény. II. fejezet A cselekvőképessé g 2 2010. évi... törvény _,,_ g 11 atata 2010 JuN 0 3.' a Polgári Törvénykönyvr ől szóló 1959. évi IV. törvény módosításáró l 1. A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

Részletesebben

B/2 A SZERZŐDÉSI SZABADSÁG ELVE ÉS KORLÁTAI

B/2 A SZERZŐDÉSI SZABADSÁG ELVE ÉS KORLÁTAI 1. A SZERZŐDÉSI SZABADSÁG ELVE A szerződési szabadság elsősorban a szerződés megkötésére vonatkozik, azt jelenti, hogy a szerződésre lépő alanyok akarata jogi értelemben - főszabályként - nincs megkötve.

Részletesebben

POLGÁRI JOGI ALAPFOGALMAK

POLGÁRI JOGI ALAPFOGALMAK POLGÁRI JOGI ALAPFOGALMAK Dr. Béda László A/1. polgári jog tárgyköre, fogalma, helye és összefüggései a jogrendszerben, elhatárolása I. magánjog (tágabb értelemben vett polgári jog) a jogon belül közjog

Részletesebben