Az ellátottjog területeit érintő jogszabályi változások, kitekintéssel az új PTK szabályaira

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az ellátottjog területeit érintő jogszabályi változások, kitekintéssel az új PTK szabályaira"

Átírás

1 Az ellátottjog területeit érintő jogszabályi változások, kitekintéssel az új PTK szabályaira Előadó: dr Szedresi Alexandra jogi referens 2013 december 11 TÁMOP /

2 1 Az új Ptk-ból következő változások I A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 évi V törvény (a továbbiakban: új PTK) Hatályba lép: 2014 március 15-én Az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló T/12824 számú törvényjavaslat A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993 évi III törvény (a továbbiakban: Szt) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997 évi XXXI törvény (a továbbiakban: Gyvt) TÁMOP /

3 1 Az új Ptk-ból következő változások II Ptké (benyújtott törvényjavaslat) - hatályba léptető és átmeneti szabályok minden gondnokság alatt álló személyt az új szabályok szerint felül kell vizsgálni (előtérbe helyezve azokat a cselekvőképtelen személyeket, akiknek a felülvizsgálatára eddig még egyáltalán nem került sor) a kötelező felülvizsgálat öt éven belül való kezdeményezése, perindítási kötelezettség (a gyámhatóság feladata) a gondnokság alá helyezés felülvizsgálata (bírói hatáskör marad) a hatálybalépéskor folyamatban lévő eljárásokban az új szabályokat kell alkalmazni (folyamatban lévő az az eljárás, amelyben a Ptk hatálybalépésének időpontjában a bíróság határozata még nem emelkedett jogerőre) A Ptk hatálybalépése előtt hozott, felülvizsgálati kötelezettséget tartalmazó határozatok esetében a felülvizsgálati eljárást a bírósági határozatban megjelölt időpontban, de legkésőbb a Ptk hatálybalépésétől számított öt éven belül kell a gyámhatóságnak megindítania TÁMOP /

4 2 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993 évi III törvény (a továbbiakban: Szt) főbb változásai Közeli hozzátartozó fogalma változik: - közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér; -hozzátartozó: a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa Cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt álló személy ellátásra vonatkozó kérelmét, indítványát az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve a törvényes képviselője terjeszti elő Cselekvőképességében részlegesen korlátozott személy szociális ellátás igénybevételével összefüggő kérelmét, indítványát a törvényes képviselőjének beleegyezésével terjesztheti elő (Szt 93 (2) bekezdése) TÁMOP /

5 3 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997 évi XXXI törvény módosítása (Gyvt) változásai: A hivatásos gondnok a Kormány által kijelölt szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, kivéve, ha hivatásos gondnokul mentális zavarban szenvedő személyekkel foglalkozó jogi személyt rendel ki a gyámhatóság (Gyvt 102 (1)) A hivatásos gondnok (kormányzati szolgálati jogviszonyban) egyidejűleg 30 gondnokolt érdekében járhat el (kivéve ha az adott gondnokoltak igényeinek figyelembevétele alapján a gondnoki feladatok ellátását legfeljebb 35 gondnokolt egyidejű ellátása nem veszélyezteti, vagy a hivatásos gondnoki feladatokat kormányzati szolgálati jogviszonyban álló személy látja el) TÁMOP /

6 4 Cselekvőképesség Minden ember cselekvőképes, akinek cselekvőképességét Ptk, vagy a bíróság gondnokság alá helyezést elrendelő ítélete nem korlátozza A cselekvőképességet korlátozó jognyilatkozat semmis Semmis a jognyilatkozat: ha a jognyilatkozatot tevő annak megtételekor olyan állapotban van, hogy az ügyei viteléhez szükséges belátási képessége teljesen hiányzik Cselekvőképtelen állapotban tett jognyilatkozat: Nem semmis, ha tartalmából és megtételének körülményeiből következtetni lehet arra, hogy a jognyilatkozat megtétele a fél cselekvőképessége esetén is indokolt lett volna (kivéve: a végintézkedés) TÁMOP /

7 5 A kiskorú cselekvőképességének korlátozása gondnokság alá helyezéssel Jellemzői: Bíróság dönt, 17 életévét betöltött kiskorút nagykorúakra irányadó szabályok szerint cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság alá helyezés kiskorú törvényes képviselője is kérheti gondnokság hatálya a nagykorúság elérésével áll be, de kiskorú már az ítélet jogerőre emelkedésével cselekvőképtelenné válik TÁMOP /

8 6 Cselekvőképesség részleges korlátozása A Bíróság azt a nagykorút helyezi cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság alá, akinek ügyei viteléhez szükséges belátási képessége - mentális zavara következtében tartósan vagy időszakonként visszatérően nagymértékben csökkent, és emiatt egyéni körülményeire, valamint családi és társadalmi kapcsolataira tekintettel meghatározott ügycsoportban gondnokság alá helyezése indokolt Bírósági ítélet tartalmazza: személyi, illetve vagyoni jellegű ügycsoportokat, amelyekben a cselekvőképesség korlátozott A cselekvőképesség azonban részlegesen sem korlátozható, ha az érintett személy jogainak védelme a cselekvőképességet nem érintő más módon biztosítható TÁMOP /

9 7 Cselekvőképességében részlegesen korlátozott személy jognyilatkozata A bírósági ítéletben meghatározott ügycsoportokra vonatkozó jognyilatkozat érvényességéhez gondnoki hozzájárulás szükséges, de ha cselekvőképessé válik, maga dönt függő jognyilatkozatai érvényességéről A cselekvőképességében részlegesen korlátozott személy és gondnoka közötti vitában a gyámhatóság dönt Gondnok hozzájárulása nélkül: tehet olyan személyes jellegű jognyilatkozatot, amelyre jogszabály feljogosítja, megkötheti a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződéseket, rendelkezhet jövedelme kötelezettséget is vállalhat, bíróság által meghatározott hányadával, annak erejéig köthet olyan szerződéseket, amelyekkel kizárólag előnyt szerez, ajándékozhat a szokásos mértékben TÁMOP /

10 8 A cselekvőképesség teljes korlátozása Cselekvőképtelen az a nagykorú, akit a bíróság cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alá helyezett A bíróság azt a nagykorút helyezi cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alá, akinek az ügyei viteléhez szükséges belátási képessége - mentális zavara következtében tartósan, teljeskörűen hiányzik, és emiatt egyéni körülményeire, valamint családi és társadalmi kapcsolataira tekintettel gondnokság alá helyezése indokolt TÁMOP /

11 9 A cselekvőképtelen nagykorú jognyilatkozata Jognyilatkozata semmis, helyette gondnoka jár el Nem semmis a teljesített csekély jelentőségű szerződés, amelynek megkötése a mindennapi életben tömegesen fordul elő, és különösebb megfontolást nem igényel A gondnoknak a véleménynyilvánításra képes cselekvőképtelen nagykorú kívánságát, az őt érintő jognyilatkozata megtétele előtt meg kell hallgatnia, és lehetőség szerint figyelembe kell vennie TÁMOP /

12 10 A gyámhatóság jóváhagyásának szükségessége a) A gyámhatóság jóváhagyása szükséges (mindkét gondnoksági esetben) tartásra öröklési jogviszony alapján őt megillető jogára vagy terhelő kötelezettségére nem tehermentes ingatlanszerzésére, ingatlana tulajdonjogának átruházására vagy bármely módon történő megterhelésére gyámhatóságnak átadott vagyonára a gondnokot kirendelő határozatban megállapított összeget meghaladó értékű vagyontárgyára vonatkozó jognyilatkozatokhoz TÁMOP /

13 b) A cselekvőképességében a vagyoni ügyeit érintően korlátozott személy és a gondnoka közös kérelmére a gyámhatóság kivételesen indokolt esetben hozzájárulhat az érintett személy vagyona terhére: az érintett személy leszármazója önálló háztartásának alapításához, fenntartásához vagy más fontos célja eléréséhez, ha a támogatás mértéke a leszármazó (a hozzájárulás időpontjában fennálló állapot és érték szerinti) törvényes örökrészének felét nem haladja meg, vagy ingyenes juttatáshoz, jogokról ellenérték nélküli lemondáshoz vagy közcélra történő felajánláshoz, ha a jogügylet a gondnokolt megélhetését nem veszélyezteti c) A gyámhatóság kivételesen indokolt esetben hozzájárulhat: az érintett személy leszármazója önálló háztartásának alapításához, fenntartásához vagy más fontos célja eléréséhez az érintett személy vagyona terhére, ha a támogatás mértéke a leszármazó (a hozzájárulás időpontjában fennálló állapot és érték szerinti) törvényes örökrészének felét nem haladja meg d) Nincs szükség a gyámhatóság jóváhagyására egyik gondnoksági esetben sem, ha: a gondnokolt ingatlantulajdonának megterhelésére ingatlantulajdonának megterhelésére az ingatlan ellenérték nélküli megszerzésével egyidejűleg az ingyenes juttatást nyújtó személy javára történő haszonélvezet alapításával kerül sor, vagy a jognyilatkozat érvényességét bírósági vagy közjegyzői eljárásban elbírálták TÁMOP /

14 11 Zárgondnokrendelés Cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezés látszik indokoltnak,és az érintett személy vagyonának védelme sürgős intézkedést igényel vagyonra vagy annak egy részére a gyámhatóság által zárgondnok kirendelése Nincs ellene fellebbezési lehetőség TÁMOP /

15 12 Ideiglenes gondnokrendelés Azonnali intézkedést igénylő esetben Gyámhatóság rendeli ki Akinek cselekvőképességét érintő gondnokság alá helyezése indokoltnak látszik, és személyének vagy vagyonának védelme zárlat elrendelésével vagy más módon nem lehetséges Fellebbezésnek helye nincs Határozatban ügycsoport megjelölés Gondnokra vonatkozó rendelkezések az irányadók TÁMOP /

16 13 A zárlatra és az ideiglenes gondnokrendelésre vonatkozó közös szabályok A gyámhatósági határozati elrendelést követő 8 napon belül a gondnokság alá helyezési pert meg kell indítani A bíróság legkésőbb a keresetindítástól számított 30 napon belül a zárlatot vagy az ideiglenes gondnokrendelést hivatalból felülvizsgálja TÁMOP /

17 14 A gondnokság alá helyezés kezdeményezése Bíróságtól kérheti: a nagykorú együtt élő házastársa, élettársa, egyenesági rokona, testvére, a kiskorú törvényes képviselője, a gyámhatóság (hivatalból, ha tudomást szerez a szükségességéről, és a fenti hozzátartozók 60 napon belül ezt nem teszik meg), az ügyész TÁMOP /

18 15 A gondnokság alá helyezés kötelező felülvizsgálata Ítéletben kell rendelkezni a kötelező felülvizsgálat iránti eljárás megindításának időpontjáról, amely - cselekvőképesség részleges korlátozása esetén az ítélet jogerőre emelkedésétől számított max 5 év, - cselekvőképesség teljes korlátozása esetén az ítélet jogerőre emelkedésétől számított max 10 év gyámhatóság hivatalból indítja Fontos! A gondnokság alá helyezés megszüntetésére vagy módosítására irányuló per megindításának a gondnokság alá helyezés kötelező felülvizsgálat időpontját megelőzően is helye van! TÁMOP /

19 Kérhetik: 16 A gondnokság alá helyezés megszüntetése - gondnokolt, vagy módosítása - gondnokolt együtt élő házastársa, élettársa, egyenesági rokona, testvére, - gondnok, - gyámhatóság, - ügyész TÁMOP /

20 17 Gondnokrendelés Gyámhatóság rendeli ki a bíróság által gondnokság alá helyezett személy részére Gondnokul kirendeli: a gondnokolt által előzetes jognyilatkozatában megjelölt vagy a gondnok kirendelése iránti eljárásban a gondnokolt által megnevezett személyt, ha ez a gondnokolt érdekeivel kifejezetten nem ellentétes, vagy ha ez nem lehetséges, a gondnokolttal együtt élő házastársat, élettársat, vagy aki a gondnokság ellátására az összes körülmény figyelembevételével alkalmas, hivatásos gondnokot (mentális zavarban szenvedő személyekkel foglalkozó jogi személy is kirendelhető, de köteles megjelölni azt a személyt, aki a gondnoki teendőket ellátja és megfelel a hivatásos gondnokra vonatkozó képesítési előírásoknak) Előnyben: szülők, szülők által a haláluk esetére közokiratban vagy végrendeletben megnevezett személy, hozzátartozó, aki szükség esetén a személyes gondoskodást is el tudja látni TÁMOP /

21 18 Többes gondnokrendelés A) Ha a gondnokolt mindkét szülője vagy két hozzátartozója vállalja a gondnokságot: - közös kérelemre a gyámhatóság meghatározza a feladatkörük megosztását, ennek hiányában, - gondnokok jogköre azonos, együttesen és önállóan is eljárhatnak B) Ha a gondnokolt vagyonának, illetve részvagyonának kezelése vagy egyes más ügyeinek intézése külön szakértelmet igényel: - gyámhatóság határozza meg a feladatkörüket TÁMOP /

22 19 Helyettes gondnokrendelés A gyámhatóság rendeli ki a távollevő vagy más okból akadályozott gondnok mellé szükség szerint, azonnali intézkedést igénylő ügyekben járhat el TÁMOP /

23 20 A gondnoki tisztség megszűnése A gyámhatóság a gondnokot tisztségéből felmenti, ha: a gondnokság alá helyezést a bíróság megszüntette, vagy a gondnokolt meghalt, vagy a gondnok fontos okból a felmentését kéri, vagy utóbb keletkezik kizáró ok TÁMOP /

24 21 A gondnok elmozdítása Kötelezettségét nem teljesíti, vagy nem az előzetes jognyilatkozatban foglaltak szerint jár el, vagy a gondnokolt érdekeit súlyosan sérti vagy azt veszélyezteti a cselekményével Azonnali intézkedést igénylő esetben a gyámhatóság a gondnokot az elmozdítást megelőzően felfüggeszti a tisztségéből! TÁMOP /

25 22 A gondnok tevékenysége Törvényes képviselő Gondnokolt vagyonának kezelésére akkor jogosult, ha a bíróság az érintett cselekvőképességét teljesen korlátozta, vagy a jövedelméről vagy a vagyonáról való rendelkezésben korlátozta Indokolt esetben vállalása szerint a gondnokolt gondozását is ellátja Figyelembe kell venni, ha a gondnokolt előzetes jognyilatkozatában már rendelkezett arról, hogy miként kell eljárni személyes és vagyoni ügyeiben Ha a gondnok a jogkörét túllépve jár el, jognyilatkozata harmadik személlyel szemben hatályos, de köteles a jogosultnak okozott kárt a szerződésen kívül okozott kár szabályai szerint megtéríteni A gondnok vagyonkezelésének a gondnokolt érdekeit kell szolgálnia! A gondnok a gyámhatóság felhívására köteles a gondnokolt vagyontárgyait átadni, ha azokat a folyó kiadásokra nem kell készen tartania A gyámhatóságnak átadott vagyonnal való rendelkezéshez a gyámhatóság jóváhagyása szükséges TÁMOP /

26 23 A gondnok tevékenységének felügyelete I Gyámhatóság felügyeli A gondnok működéséről és a gondnokolt állapotáról a gyámhatóság felhívására bármikor, egyébként az éves számadással együtt köteles beszámolni a gyámhatóságnak A gondnokolt jogosult a gondnok működéséről és a gondnokolt vagyonáról vezetett nyilvántartásokba betekinteni, és azokról másolatot készíteni A gondnok évente köteles számadást készteni a gyámhatóságnak: - közeli hozzátartozó gondnok esetén egyszerűsített számadást engedélyezhet, - nem köteles számadásra a gondnok, ha a gondnokoltnak nincs vagyona és jövedelme nem haladja meg a jogszabályban meghatározott mértéket Fontos! A gyámhatóság a gondnokot eseti számadásra kötelezheti!a gondnokolt kérésére is! TÁMOP /

27 23 A gondnok tevékenységének felügyelete II A gondnok a tisztségének megszűnését követő 15 napon belül köteles a gyámhatóságnak végszámadást előterjeszteni Amennyiben a bíróság megszünteti a gondnokság alá helyezést vagy a vagyoni ügyekben szüntette meg a cselekvőképesség korlátozását, a gondnok a vagyon felett rendelkezni jogosult felé tartozik végszámadással A gondnokkal szemben számadási kötelezettség alapján támasztható követelések a gondnokot a vagyonkezelés alól felmentő határozat közlésétől számított egy év alatt évülnek el TÁMOP /

28 Kérelemre: A gyámhatóság 24 A támogató kirendelése I egyes ügyei intézésében, döntései meghozatalában belátási képességeinek kisebb mértékű csökkenése miatt segítségre szoruló nagykorú számára annak kérelmére cselekvőképessége korlátozásának elkerülése érdekében támogató kirendeléséről határoz TÁMOP /

29 Hivatalból: 24 A támogató kirendelése II Ha a cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezési perben a bíróság úgy ítéli meg, hogy a cselekvőképesség részleges korlátozása sem indokolt, de az érintett személy meghatározott ügyei intézésében belátási képességének kisebb mértékű csökkenése miatt segítségre szorul, a gondnokság alá helyezés iránti keresetet elutasítja, és a határozatát közli a gyámhatósággal A támogatót a bíróság határozata alapján az érintettel egyetértésben a gyámhatóság rendeli ki A támogató kirendelése a nagykorú cselekvőképességét nem érinti! TÁMOP /

30 24 A támogató kirendelése III (T/12099 sz törvényjavaslat záró rendelkezései): A támogatott döntéshozatalra vonatkozó rendelkezések 2014 március 15-énlépnek hatályba A hivatásos támogatók képzésére vonatkozó egyes rendelkezések már 2014 január 1-jén hatályba lépnek annak érdekében, hogy a képzések szervezését meg lehessen kezdeni Öt évenként felülvizsgálat Végrehajtási szabályok a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997 (IX 10) Korm rendeletben (Gyer) A támogatotti döntéshozatalról külön törvényi szabályozás (feladatkör) A Gyvt módosítása tartalmazza: - a személyes nyilatkozattételt a támogatott döntéshozatalra irányuló gyámhatósági eljárásokban, - a támogató, hivatásos támogató gyámhatósági eljárásokban történő részvételére vonatkozó alapvető rendelkezéseket TÁMOP /

31 24 A támogató kirendelése IV Hivatásos támogató kormányzati szolgálati jogviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott személy, vagy hivatásos gondnok, vagy mentális zavarban szenvedő személyekkel foglalkozó jogi személy Hivatásos támogatói feladatok ellátása: - egyidejűleg legfeljebb 30 fő támogatott személy tekintetében TÁMOP /

32 A támogató tevékenysége: 24 A támogató kirendelése V közigazgatási, polgári és büntető eljárási cselekményeknél jelen lehet, ha a támogatott személy érintett, támogatottjával az eljárási cselekmény rendjét meg nem zavaró módon egyeztethet, jelen lehet a támogatott személy jognyilatkozatának megtételekor, és tanácsaival, tájékoztatásával a támogatott személy jognyilatkozatának megtételét elősegítheti, nem veheti át a döntést támogatottjától, a támogatott személy kérelmére vagy a gyámhatóság felhívására írásba kell foglalnia, hogy miben segítette és milyen tanáccsal látta el támogatottját alkalmasság, érdekellentét megítélése, a hivatásos támogatónak évente jelentést kell készítenie a gyámhatóság számára, amelyben bemutatja, hogy miben segítette a támogatottját TÁMOP /

33 Nagykorú cselekvőképes személy tehet, cselekvőképességének jövőbeli, részleges vagy teljes korlátozása esetére, 25 Előzetes jognyilatkozat I közokiratban, ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratban vagy gyámhatóság előtt személyesen Előzetes jognyilatkozatok Nyilvántartásába be kell jegyezni (bejegyzés elmaradása az érvényességet nem érinti) Visszavont jognyilatkozatot törölni kell a Nyilvántartásból Bíróság rendeli el a gondnokság alá helyező határozatában az előzetes jognyilatkozat alkalmazását (kivétel: teljesítése a gondnokolt érdekeivel kifejezetten ellentétes, vagy megnevezett személy nem vállalja a gondnoki tisztséget, vagy vele szemben jogszabályban meghatározott kizáró ok áll fenn TÁMOP /

34 25 Előzetes jognyilatkozat II Megnevezheti azt az egy vagy több személyt, akit gondnokául rendelni javasol Kizárhat egy vagy több személyt a gondnokok köréből Meghatározhatja, hogy egyes személyes és vagyoni ügyeiben a gondnok milyen módon járjon el TÁMOP /

35 26 Előzetes jognyilatkozat felülvizsgálata Megváltozott körülmények, előzetes jognyilatkozatban foglaltak teljesítése a gondnokolt érdekével ellentétes lenne, a bíróságtól kérhető, a rendelkezés alkalmazásának mellőzése érdekében Kérheti: gondnokolt, gondnok, gyámhatóság,ügyész TÁMOP /

36 Köszönöm a figyelmet! dr Szedresi Alexandra TÁMOP /

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről [Egységes szerkezetben a Ptk. hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű rendelettel (a továbbiakban Ptké.) és a Ptk. módosításáról

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről1 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. 2 (1)3 Ez a törvény az állampolgárok, valamint az állami, önkormányzati, gazdasági és civil szervezetek,

Részletesebben

2010. évi... törvény. II. fejezet A cselekvőképessé g

2010. évi... törvény. II. fejezet A cselekvőképessé g 2 2010. évi... törvény _,,_ g 11 atata 2010 JuN 0 3.' a Polgári Törvénykönyvr ől szóló 1959. évi IV. törvény módosításáró l 1. A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELMI TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN A JEGYZŐ NEVÉBEN ELJÁRÓ I. FOKÚ GYÁMHATÓSÁG, GYÁMHIVATAL ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK

A GYERMEKVÉDELMI TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN A JEGYZŐ NEVÉBEN ELJÁRÓ I. FOKÚ GYÁMHATÓSÁG, GYÁMHIVATAL ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK A GYERMEKVÉDELMI TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN A JEGYZŐ NEVÉBEN ELJÁRÓ I. FOKÚ GYÁMHATÓSÁG, GYÁMHIVATAL ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK - Teljes hatályú apai elismerés - Hatósági intézkedésre irányuló kezdeményezés - Eseti

Részletesebben

A korlátozottan cselekvőképesek, illetve cselekvőképtelenek által kötött szerződések érvényességi kérdései fókuszban a vagyonjogi kérdések

A korlátozottan cselekvőképesek, illetve cselekvőképtelenek által kötött szerződések érvényességi kérdései fókuszban a vagyonjogi kérdések A korlátozottan cselekvőképesek, illetve cselekvőképtelenek által kötött szerződések érvényességi kérdései fókuszban a vagyonjogi kérdések I. A cselekvőképességről általában A cselekvőképesség az embernek

Részletesebben

A gondnokságról. Mire szolgál a gondnokság intézménye?

A gondnokságról. Mire szolgál a gondnokság intézménye? A gondnokságról Mire szolgál a gondnokság intézménye? Minden ember maga a legjobb tudója annak, hogy mi az, ami számára jó. Ő dönt arról, mi az, ami az ő érdekét szolgálja, és mi az, ami nem. Mi történik

Részletesebben

dr. Katonáné dr. Pehr Erika Várható törvénymódosítások és azok hatása a gyermekvédelemben

dr. Katonáné dr. Pehr Erika Várható törvénymódosítások és azok hatása a gyermekvédelemben dr. Katonáné dr. Pehr Erika Várható törvénymódosítások és azok hatása a gyermekvédelemben Szociális Igazgatás Hajdúszoboszló 2009.június 9. I. Gyermekvédelemi törvény változásai Gyermekvédelmi rendszer

Részletesebben

Kérdések és válaszok az új Polgári Törvénykönyv Első és Második Könyvének rendelkezéseivel kapcsolatban (2010. január 21.)

Kérdések és válaszok az új Polgári Törvénykönyv Első és Második Könyvének rendelkezéseivel kapcsolatban (2010. január 21.) Kérdések és válaszok az új Polgári Törvénykönyv Első és Második Könyvének rendelkezéseivel kapcsolatban (2010. január 21.) Előzetes megjegyzések: 1. A Kérdések és válaszok közzétételének célja, hogy közérthető,

Részletesebben

a) siófoki szervezeti egység: Ádánd, Balatonendréd, Balatonszabadi, Nagyberény, Nyim, Ságvár, Siófok, Siójut, Som, Zamárdi.

a) siófoki szervezeti egység: Ádánd, Balatonendréd, Balatonszabadi, Nagyberény, Nyim, Ságvár, Siófok, Siójut, Som, Zamárdi. Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatal Járási Gyámhivatala 8600 Siófok, Fő tér 1. telefon: 84/504-122, fax: 84/504-130 e-mail: hivatal@siofok.gov.hu A Járási Gyámhivatal a siófoki és balatonföldvári

Részletesebben

CSALÁDI J O G A CSALÁDJOG JÖVÕJE

CSALÁDI J O G A CSALÁDJOG JÖVÕJE A CSALÁDJOG JÖVÕJE Változások a gyámság szabályozásában, különös tekintettel a gyámrendelésre Mottó: A gyerekben az a csodálatos, hogy rendkívül igazságszerető, és a saját személyére kedvezőtlen döntéseket

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2011. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2011. április 29-i ülésére DOROG VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK EMBERI ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : VAROSHAZA@DOROG.HU E L Ő T E R J E S Z T É S A

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére - GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a 2004. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló

Részletesebben

POLGÁRI JOGI ALAPFOGALMAK

POLGÁRI JOGI ALAPFOGALMAK POLGÁRI JOGI ALAPFOGALMAK Dr. Béda László A/1. polgári jog tárgyköre, fogalma, helye és összefüggései a jogrendszerben, elhatárolása I. magánjog (tágabb értelemben vett polgári jog) a jogon belül közjog

Részletesebben

CSALÁDI J O G A CSALÁDJOG JÖVÕJE

CSALÁDI J O G A CSALÁDJOG JÖVÕJE A CSALÁDJOG JÖVÕJE A Ptk. cselekvőképességi és családjogi rendelkezéseinek alkalmazását segítő átmeneti normákról 1. Az átmeneti szabályok célja Már többször olvashattuk, hogy a Polgári Törvénykönyv 1

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 1 Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak,

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. június 27-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 13. szám 2012. december 27. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint

Részletesebben

Nagykállói Járási Hivatal

Nagykállói Járási Hivatal Nagykállói Járási Hivatal A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV FELADATÁT, HATÁSKÖRÉT ÉS ALAPTEVÉKENYSÉGÉT MEGHATÁROZÓ, A SZERVRE VONATKOZÓ ALAPVETŐ JOGSZABÁLYOK, KÖZJOGI ÉS SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK, VALAMINT

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2010. május 27-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2010. május 27-én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. május 27-én tartandó ülésére Tárgy:Javaslat a 2009. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó

Részletesebben

Budapest, 2013. október

Budapest, 2013. október MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12911. számú törvényjavaslat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek és egyes kapcsolódó törvényeknek a nevelőszülői jogviszony és a speciális

Részletesebben

Első rész ALAPRENDELKEZÉSEK

Első rész ALAPRENDELKEZÉSEK CSALÁDJOGI TÖRVÉNY (A SZK Hivatalos Közlönye, 18/2005. szám és 72/2011. - másik törvény) Első rész ALAPRENDELKEZÉSEK A törvény tartalma 1. szakasz Ez a törvény a házasságot és a házassági viszonyokat,

Részletesebben

Tansegédlet a Ket.-novellából eredő jogszabály-módosításokhoz a gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás területén

Tansegédlet a Ket.-novellából eredő jogszabály-módosításokhoz a gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás területén Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Tansegédlet a Ket.-novellából eredő jogszabály-módosításokhoz a gyermekvédelmi

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita megbízott

Részletesebben

Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének javaslata az egységes szövetkezeti törvénytervezethez

Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének javaslata az egységes szövetkezeti törvénytervezethez Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének javaslata az egységes szövetkezeti törvénytervezethez Szövegmagyarázat: a javaslatban vastag betűvel aláhúzottan szereplő szöveg új szöveg, a 14-es

Részletesebben

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző Tárnok Lászlóné aljegyző Igazgatási osztály munkatársai Véleményező

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Dunavarsány Város

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.II.25.) hatályos állapota

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. december 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: Erdősné Kocsis Helga Humán ügyosztályvezető

ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. december 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: Erdősné Kocsis Helga Humán ügyosztályvezető BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. december 11. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: Erdősné Kocsis Helga Humán ügyosztályvezető ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Készült: EMMI Civil Kapcsolatok Főosztályán 2014. április

Részletesebben

A jog fogalma. Jogi ismeretek. magatartási szabály (kezdetben vallás és erkölcs)

A jog fogalma. Jogi ismeretek. magatartási szabály (kezdetben vallás és erkölcs) Jogi ismeretek 1 A jog fogalma magatartási szabály (kezdetben vallás és erkölcs) (társadalmi norma: információ a közösség tagjainak, integráció, társadalmi magatartás megítélése) - Gazdasági társadalmi

Részletesebben