Új Ptk. mire figyeljünk a napi gyakorlatban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Új Ptk. mire figyeljünk a napi gyakorlatban"

Átírás

1 Új Ptk. mire figyeljünk a napi gyakorlatban J Ú N I U S 1 2. D R. H A R K A Ö D Ö N

2 Joganyagok évi V. törvény (Új Ptk.) évi CLXXVII. Törvény (Új Ptké.) évi CCLII. Törvény egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról ( Ptk. saláta ) 177 jogszabály módosult évi CCXXI. törvény a hitelbiztosítéki nyilvántartásról Külön jogszabályok: átalakulásról, szomszédjogokról stb.

3 Hatályba lépés március 15. (egyes kivételekkel, pl. tulajdonjog) Főszabály szerint az ezt követően keletkezett kötelmekre, jogi tényekre vonatkozik, de dologi jogoknál a már megkötött jogviszonyokra is; Régi Ptk. továbbélése (nincs automatikus módosulás vagy módosítási kötelezettség - kivéve jogi személyek/gazdasági társaságok); Alávetés lehetséges, illetve módosítások már új Ptk. hatálya alá kerülnek.

4 Kötelmi jog Szerződés létrejötte Szerződés tartalmát képezik a felek közötti & üzletági szokások (de kizárható); Ajánlati kötöttség beáll automatikusan (kifejezett nyilatkozattal kizárható); Eltérő elfogadásból szerződés, szóbeli szerződésből módosított írásbeli szerződés - kivéve, ha tiltakozik a másik fél; Counterpart aláírás, szerződés tartalma több okiratban = írásbeli szerződés; Lényeges kérdésekben akkor szükséges a megállapodás, ha a fél egyértelműen kifejezésre juttatja, hogy enélkül nem szerződne;

5 Főbb változások 3. Általános szerződési feltételek Csak az minősül ászf-nek, ahol egyedileg nem tárgyalták meg a feltételeket (ászf-t alkalmazó fél köteles bizonyítani az egyedi megtárgyalást); Külön tájékoztatás és kifejezett elfogadás szükséges a jogszabályoktól / szokásos gyakorlattól eltérő, illetve a korábban alkalmazottól eltérő feltételek esetén; Kifejezett elfogadás kell a külön jogcímen esedékes pénzbeli követelés (a főkötelezettség teljesítéséért az ellenszolgáltatáson felül járó követelés, pl.: kezelési költség) beszedésére feljogosító feltételhez; Ütköző ászf-ek szabályai (a nem ellentmondó rendelkezések mindkét ászf-ből bekerülnek a szerződésbe)

6 Főbb változások 4. - Szerződésszegés Akadályközlési kötelezettség Arányos visszatartás Érdekmúlás esetén felmondás / elállás Előzetes szerződésszegés Fedezeti szerződés Kártérítési felelősség, szigorúbb szabályok előreláthatósági korlát ellenőrzési körön kívüliség elvárhatósági korlát ingyenes szerződésekre eltérő szabályok (felelősségi feltétel a kötelezett szándékossága, ill. súlyos mulasztása) Felelősség korlátozása lehetővé válik (Szerződéses felelősségvállalás mértéke korlátozható (szándékos, egészségben/életben okozott kárért való felelősség kivételével), azaz súlyos gondatlansággal bűncselekménnyel okozott kár esetén is! Kikerül az arányossági követelmény (régi Ptk )

7 Főbb változások 5. -Érvénytelenség Jogszabályba ütközik a szerződés, ha jogszabály célja az elérni kívánt joghatás megtiltása VAGY a jogszabály kifejezetten előírja a semmisséget. Feltűnő értékaránytalanság nem megtámadható, ha felismerhette, vagy annak kockázatát vállalta; Biztosítéki célú vételi jog, engedményezés érvénytelen. Preferált az érvényessé nyilvánítás (ha oka megszűnt vagy megszüntethető) felek akaratából is történhet (kiküszöböléssel vagy megerősítéssel

8 Főbb változások 6. Szerződések átruházása Eddig: engedményezés és tartozásátvállalás (két külön ügylet) Új Ptk.: cizellált rendszer: A követelések és a jogok átruházása is a tulajdonjog átruházásával azonos logika szerint. A követelés és a jog átruházásához is jogcím szükséges. Adásvétel és ajándékozás tárgya dolog mellett nem dologi jellegű vagyoni jog és követelés is lehet. Követelések esetén a birtokátruházásnak /ingatlannyilvántartási bejegyzési engedélynek az engedményezés, jogok esetén pedig a jogátruházás felel meg. A követelés átruházására önállósított szerződéstípus, a faktoring épül.

9 Főbb változások 7. Engedményezés Jogi lépések megkettőzése: Követelés-átruházási jogcím ( kötelező ügylet) + engedményezés (rendelkező ügylet) Engedményező felelőssége: Nem kell szabályozni az engedményező felelősségét, ez a kötelező ügyletből ered, ha nem teljesít: szerződést szeg (Eladó, vagy ajándékozó jog- és kellékszavatossága szerint). Jövőbeli követelés átruházására lehet kötelezettséget vállalni, de még nem létező követelést nem lehet engedményezni. Ha az alapul szolgáló jogviszony már létezik, a még ténylegesen létre nem jött követelés is engedményezhető. Engedményezés kizárása: A követelés engedményezését kizáró kikötés harmadik személlyel szemben hatálytalan, az olyan kikötés pedig semmis, amely e szerződésszegés esetére felmondási jogot biztosít vagy kötbérfizetési kötelezettséget ír elő. Az engedményezést kizáró kikötések érvényesek és relatív hatályúak (követelés átszállását nem tudják megakadályozni, de egyéb jogkövetkezménnyel járhatnak).

10 Főbb változások 7. Engedményezés 2. Értesítés: Engedményező kell, hogy megtegye, vagy engedményezési okirat is lehet, ami az engedményest is megjelöli. Értesítés joghatása ( a követelés már az engedményezéssel átszáll): Nincs teljesítési joghatása, tehát nem az értesítés váltja ki, hogy a kötelezett az engedményesnek teljesítsen. Teljesítési (fizetési) utasítás: A kötelezett mindaddig az engedményezőnek köteles teljesíteni, amíg nem kap eltérő teljesítési utasítást. Ezt követően a kötelezett a teljesítési utasításnak megfelelően köteles teljesíteni, az ettől eltérő teljesítés esetén viseli a kétszeri teljesítés veszélyét. A teljesítési utasítás megadására jogosult: - Engedményező - Engedményes: ( - ha a kötelezett értesítését követően kerül sor, és az értesítés megjelölte az engedményest akkor kizárólag az engedményes - ha a teljesítési utasításra a kötelezett értesítését megelőzően kerül sor, az engedményes engedményezési okirattal kell, hogy igazolja, hogy a követelést rá engedményezték. )

11 Főbb változások 8. Tartozásátvállalás Tartozásátvállalás a régi és az új kötelezett, valamint a jogosult háromoldalú szerződése (nem érinti a tartozásátvállalás gyakorlatát). Előzetes hozzájárulás: A jogosult a tartozásátvállaláshoz a hozzájárulását előzetesen is megadhatja. Az előzetes jognyilatkozat: visszavonható/ visszavonhatatlan is lehet. Teljesítésátvállalás: a régi kötelezett és az átvállaló szerződése, amelyben az átvállaló arra vállal kötelezettséget, hogy esedékességkor a kötelezettnek a jogosulttal szemben fennálló tartozását az átvállaló fogja teljesíteni. A felek között hatályos, a jogosult és az átvállaló között nem hoz létre jogviszonyt, így a jogosult nem követelheti a tartozás teljesítését az átvállalótól. Az átvállaló nemteljesítése esetén az eredeti kötelezett szerződésszegés címén fordulhat szembe az átvállalóval. Tartozáselvállalás: a jogosult értesítésével történő teljesítésátvállalás. Nem alanycsere: a régi adós nem szabadul. K Különbség: tartozáselvállalás esetén az átvállaló és a jogosult közvetlen jogviszonyba kerül, a jogosult az átvállalótól is követelheti a tartozás teljesítését.

12 Főbb változások. Jogátruházás Új szabály: a vagyoni jogok általában forgalomképesek ( pl. iparjogvédelmi jogok, sportoló játékjoga) Kivétel: ha jogszabály kizárja (szerzői vagyoni jog főszabálya, de vannak kivételek), vagy a jog természetéből adódik (személyhez fűződő jogok). Kötelező ügylet: jogcím (adásvétel, vagy ajándékozás) + Rendelkező ügylet: jogátruházás: az átruházó és az új jogosult szerződése, amellyel az új jogosult az átruházó helyébe lép. = engedményezés, de nincs kötelezetti értesítés Lajstromozott jogok átruházása: ha van közhiteles nyilvántartás ( iparjogvédelmi jogok) a jog átszállásához a jogátruházáson felül a jogosult változásának a nyilvántartásba való bejegyzése szükséges).

13 Főbb változások 10. Szerződések átruházása Fogalom: Nem külön-külön kötelezetti és jogosulti jogutódlás, hanem a fél teljes szerződési pozíciójának átruházása. A szerződésátruházás sui generis háromoldalú szerződés: kilépő+belépő+maradó fél. Joghatása: az eredeti szerződő fél szabadul a jogviszonyból, amely a szerződésbe belépő fél és az eredeti szerződés másik fele között marad fenn. (Egyéb jogviszonyból eredő kifogások nem érvényesíthetők.) A szerződésbe belépő felet mindazok a jogok megilletik és mindazok a kötelezettségek terhelik, amelyek a szerződésből kilépő felett megillettek, illetve terheltek a szerződésbe belépő fél felel a szerződésből kilépő fél által okozott károkért. Biztosítékok: Főszabály: A szerződést biztosító mellékkötelezettségek a szerrződésátruházással megszűnnek. De! : a szerződést biztosító mellékkötelezettségek az új szerződő félre is átszállhatnak. Előzetes hozzájárulás megadható, ekkor a későbbi szerződésátruházás kétoldalú megállapodássá válik és hatályossá válik a maradó féllel szemben, ha értesítik. Háttérszabály: az engedményezés és a tartozásátvállalás

14 Főbb változások 10. Szerződések átruházása Fogalom: Nem külön-külön kötelezetti és jogosulti jogutódlás, hanem a fél teljes szerződési pozíciójának átruházása. A szerződésátruházás sui generis háromoldalú szerződés: kilépő+belépő+maradó fél. Joghatása: az eredeti szerződő fél szabadul a jogviszonyból, amely a szerződésbe belépő fél és az eredeti szerződés másik fele között marad fenn. (Egyéb jogviszonyból eredő kifogások nem érvényesíthetők.) A szerződésbe belépő felet mindazok a jogok megilletik és mindazok a kötelezettségek terhelik, amelyek a szerződésből kilépő felett megillettek, illetve terheltek a szerződésbe belépő fél felel a szerződésből kilépő fél által okozott károkért. Biztosítékok: Főszabály: A szerződést biztosító mellékkötelezettségek a szerrződésátruházással megszűnnek. De! : a szerződést biztosító mellékkötelezettségek az új szerződő félre is átszállhatnak. Előzetes hozzájárulás megadható, ekkor a későbbi szerződésátruházás kétoldalú megállapodássá válik és hatályossá válik a maradó féllel szemben, ha értesítik. Háttérszabály: az engedményezés és a tartozásátvállalás

15 Főbb változások Elévülés Írásban korlátlanul megváltoztatható (növelhető, csökkenthető) tartama, csak kizárni nem lehet; Nem szakítja meg az írásbeli felszólítás, és hitelezői igénybejelentés (kivéve csődeljárásban); Bírósági eljárás is csak jogerős, érdemi ítélettel (jogerős fizetési meghagyás, egyezség is!) szakítja meg de! az eljárás tartama alatt nyugszik az elévülés; Végrehajtható határozat esetén: nem csak a végrehajtási cselekmények, megegyezés is megszakítja;

16 Köszönöm szépen a figyelmet!

KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE. A Magyar Országos Közjegyzői Kamara szakmai folyóirata 2014 / 5. szám 2014. szeptember / október

KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE. A Magyar Országos Közjegyzői Kamara szakmai folyóirata 2014 / 5. szám 2014. szeptember / október KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE A Magyar Országos Közjegyzői Kamara szakmai folyóirata 2014 / 5. szám 2014. szeptember / október 5. oldal Nyerges József Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

Részletesebben

Ptk.1. (1) Ez a törvény az állampolgárok, valamint az állami, önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervezetek, továbbá más személyek vagyoni és

Ptk.1. (1) Ez a törvény az állampolgárok, valamint az állami, önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervezetek, továbbá más személyek vagyoni és Ptk.1. (1) Ez a törvény az állampolgárok, valamint az állami, önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervezetek, továbbá más személyek vagyoni és egyes személyi viszonyait szabályozza. Az e viszonyokat

Részletesebben

(Engedményezés: követelést engedek át másnak, pl.cégeknél faktorálás)

(Engedményezés: követelést engedek át másnak, pl.cégeknél faktorálás) Szept.21. 3. óra Ptk. Vagylagos szolgáltatás: 230. - ha a felek a szerződés tárgyaként több szolgáltatást úgy jelöltek meg, hogy a szolgáltatások közül választani lehet, a választás joga - ha jogszabály

Részletesebben

KÜLÖNÖS RÉSZI SZERZŐDÉSEK

KÜLÖNÖS RÉSZI SZERZŐDÉSEK KÜLÖNÖS RÉSZI SZERZŐDÉSEK VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS vállalkozási szerződés alapján a vállalkozó tevékenységgel elérhető eredmény (mű) megvalósítására, megrendelő annak átvételére és a vállalkozói díj megfizetésére

Részletesebben

- továbbiakban: Számlatulajdonos(ok) között a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett.

- továbbiakban: Számlatulajdonos(ok) között a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett. amely létrejött egyrészről a HITELSZERZŐDÉS lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez BRB BUDA Regionális Bank Zrt. Székhely: Cégjegyzékszáma: 13-10-041397 Adószáma: 24808833-2-44

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA Szerződésszám: Hatályos: 2015. február 1.-től Ingatlan jelzálogjoggal és készfizető kezességvállalással biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS TERVEZET Jelen okirat a megkötendő kölcsönszerződés

Részletesebben

MUNKAJOGI ISMERETEK AZ ÚJ PTK. TÜKRÉBEN. Előadó: dr. Szigeti Balázs, ügyvéd, Szigeti & Raszler ügyvédi iroda

MUNKAJOGI ISMERETEK AZ ÚJ PTK. TÜKRÉBEN. Előadó: dr. Szigeti Balázs, ügyvéd, Szigeti & Raszler ügyvédi iroda MUNKAJOGI ISMERETEK AZ ÚJ PTK. TÜKRÉBEN Előadó: dr. Szigeti Balázs, ügyvéd, Szigeti & Raszler ügyvédi iroda ELMÉLETI ALAPVETÉS A MUNKAJOG HELYE A JOGÁGAK RENDSZERÉBEN A munkajog a szocialista felfogásban

Részletesebben

A hitelszerződés biztosítékai, tekintettel az új Polgári Törvénykönyv tervezetére

A hitelszerződés biztosítékai, tekintettel az új Polgári Törvénykönyv tervezetére MILASSIN LÁSZLÓ GLAVANITS JUDIT A hitelszerződés biztosítékai, tekintettel az új Polgári Törvénykönyv tervezetére A hitelszerződések feltételei és szabályozása körében a magyar jog számottevő változáson

Részletesebben

A ZÁLOGJOG ÚJ SZABÁLYAI

A ZÁLOGJOG ÚJ SZABÁLYAI A ZÁLOGJOG ÚJ SZABÁLYAI (1996) Ügyvédi Iroda ELŐSZÓ Nem szükséges olvasóink számára hangsúlyoznunk annak fontosságát, hogy a gazdaságban jelentkező hiteligények megfelelően ki legyenek elégítve. Közismertek

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I. L 177/6 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.7.4. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.) AZ EURÓPAI PARLAMENT

Részletesebben

Dologi jog a(z új) Ptkban D R. NEMESSÁNYI Z O LTÁ N P HD 20 1 4.03.28.

Dologi jog a(z új) Ptkban D R. NEMESSÁNYI Z O LTÁ N P HD 20 1 4.03.28. Dologi jog a(z új) Ptkban D R. NEMESSÁNYI Z O LTÁ N P HD 20 1 4.03.28. Áttekintés Koncepcionális kérdések Hol kellett változtatni? Fogalmi kérdések Birtok (jog) Al- és főbirtokos Tulajdonjog terjedelme

Részletesebben

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe OKIRAT Amely létrejött egyrészről az AXA Bank Europe SA (BE-1170 Belgium, Watermael-Boitsfort Boulevard du Souveran 25., nyilvántartási szám: RPR BE 0404 476 835 Bruxelles, nyilvántartó bíróság: Banque-carrefour

Részletesebben

Féljünk-e, ha gépjárművünkre nem tipikus biztosítéki jogot engedünk a banknak, avagy vételi jog a banki gyakorlatban

Féljünk-e, ha gépjárművünkre nem tipikus biztosítéki jogot engedünk a banknak, avagy vételi jog a banki gyakorlatban 2008. HETEDIK ÉVFOLYAM 3. SZÁM 289 HALMÁGYI CSABA Féljünk-e, ha gépjárművünkre nem tipikus biztosítéki jogot engedünk a banknak, avagy vételi jog a banki gyakorlatban A biztosítéki célú vételi jognak a

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi

Részletesebben

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS Szerződés száma: SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a(z). Székhelye: Levelezési címe: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Számlapostázási címe: Adószám: Cégbíróság és cégjegyzékszám:

Részletesebben

Az olahgumi.hu által nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételei

Az olahgumi.hu által nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételei Az olahgumi.hu által nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételei 1. Az ÁSZF hatálya 1.1. Jelen szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az olahgumi.hu domain név alatt működő szolgáltatások

Részletesebben

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*]

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] amely létrejött egyrészről a BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1036 Budapest, Pacsirtamező

Részletesebben

Az eredmény helye és szerepe a megbízási jogviszonyban

Az eredmény helye és szerepe a megbízási jogviszonyban Az eredmény helye és szerepe a megbízási jogviszonyban Bevezetés A gazdaság élénkülése és a piaci viszonyok előtérbe kerülése egyre növekvő kihívást jelent valamennyi szerződéstípus számára. Ezek a folyamatok

Részletesebben

Az új Munka törvénykönyve magyarázata 2013

Az új Munka törvénykönyve magyarázata 2013 Az új Munka törvénykönyve magyarázata 2013 Néhány gondolat az új Munka törvénykönyvéről... 4 ELSŐ RÉSZ - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 I. Bevezető rendelkezések... 6 A törvény célja... 6 A törvény hatálya...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő hitel vagy kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.03.21. A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:

Részletesebben

PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (termékkód: 13021) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 130211 27 1403

PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (termékkód: 13021) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 130211 27 1403 PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (termékkód: 13021) Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Nyomtatványszám: F 130211 27 1403 I. A legfontosabb tudnivalók összefoglalása PostaAutóŐr

Részletesebben

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) WNETWORK.HU Matkó Attila egyéni vállalkozó Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Utolsó módosítás dátuma: 2014. 02. 20. Hatályos: 2014. 03. 20. napjától.

Részletesebben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Készült: EMMI Civil Kapcsolatok Főosztályán 2014. április

Részletesebben

EN - Egyezménye az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről [CISG]

EN - Egyezménye az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről [CISG] EN - Egyezménye az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről [CISG] Magyar Ungarn Ungarisch Magyar Köztársaság Hungary Hungarian Bereitgestellt von Professor Dr. Heinz Albert Friehe, Rechtsanwalt, Salzgitter

Részletesebben

K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2014.10.22-től

K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2014.10.22-től K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2014.10.22-től A K&H felelősségbiztosítás különös és kiegészítő feltételei, valamint záradékai vonatkoznak a jelen feltételek alapján

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK 1. ÉRVÉNYESSÉGI TERÜLET Valamennyi ajánlatunkra, értékesítésünkre, szerződésünkre és egyéb szolgáltatásainkra az alábbi rendelkezések érvényesek, amennyiben

Részletesebben

Magyar Szállítmányozói és Logisztikai Szolgáltatók Szövetsége--MSzLSzSz

Magyar Szállítmányozói és Logisztikai Szolgáltatók Szövetsége--MSzLSzSz Magyar Szállítmányozói és Logisztikai Szolgáltatók Szövetsége--MSzLSzSz 1. Alkalmazási terület MAGYAR ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEK 1. E szállítmányozási feltételeket kell alkalmazni mindazokra

Részletesebben

Jogi hírlevél Az új Polgári Törvénykönyv

Jogi hírlevél Az új Polgári Törvénykönyv Jogi hírlevél Az új Polgári Törvénykönyv ungary Hírlevelünk célja, hogy Ügyfeleink számára kiemeljünk néhány olyan jogi újdonságot, melyek az új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) hatálybalépésével jelennek majd

Részletesebben

A/21 A KÖZÖS TULAJDON ÉS SAJÁTOS ALAKZATAI

A/21 A KÖZÖS TULAJDON ÉS SAJÁTOS ALAKZATAI 1. A KÖZÖS TULAJDON FOGALMA A közös tulajdon (tulajdonközösség) olyan jogközösség, amelyben a tulajdonjog ugyanazon a dolgon meghatározott eszmei hányadrészek szerint több személyt illet meg. 139. (1)

Részletesebben