ÁFA 2013 ÁFA Szgk-ra vonatkozó szabályok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁFA 2013 ÁFA 2013. Szgk-ra vonatkozó szabályok"

Átírás

1 A Magyar Közlöny 66. számában április 18-án jelent meg a évi XXXVII. Törvény az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól. A törvényben számos adómódosító rendelkezés került be, így többek között azok is, amelyek az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvényt (Áfa tv.) is érintik. A változások nagy része a kihirdetést követ harmadik napon lép hatályba, így Áfa tv. új szabályait már április 21-étl kezdve ténylegesen is alkalmazni kell. Szgk-ra vonatkozó szabályok Személygépkocsi? VTSZ 8703!!! Személy(ek) szállítására való Vezetővel együtt max. 8 főt Mindegy, hogy milyen üzemanyaggal megy Forgalmi engedély J pontjánál: M1, vagy M1G 1

2 Beszerzés esetén: Szgk és az Áfa Főszabályként az áfa nem levonható Levonási jog: Taxi szolgáltatásra használt szgk. legalább 90 %-ban Bérbeadás útján történő hasznosítás legalább 90 %-ban Továbbértékesítési célból (árukészlet) EU-s beszerzés esetén: Új gépjármű (max 6 hónap, vagy max km) Áfa fizetési kötelezettség Szgk és az Áfa Értékesítés ig: Ha a beszerzés során áfa-t hárítottak át, amit nem lehetett levonni, akkor eladáskor áfa mentes Ha beszerzés során nem hárítottak át áfa-t, akkor eladáskor áfa felszámítási kötelezettség Értékesítés től: Ha beszerzés során nem hárítottak át áfa-t (mert pl. msz-től, egyéb nem adóalany szervezettől vagy, árrés-adózótól vettük), akkor eladáskor áfa mentes! Feltétel: Ha áfa-s lett volna, az áfa levonási jogot akkor sem érvényesíthettük volna A személygépkocsik üzemeltetéséhez kapcsolódó szolgáltatások áfája 2013-tól A személygépkocsi üzemeltetése, fenntartása érdekében igénybevett szolgáltatások árában felszámított adó 50%-a nem vonható le. Ha a személygépkocsi üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás ellenértékének legalább 50%-át továbbszámlázzák más adóalany felé nyújtott szolgáltatás részeként, akkor a teljes áfa levonható. Főkötelem mellékkötelem!!! Áru szolgáltatás 2

3 Cégautó adó Július 1-től hatályos szerződéseknél. Új fogalom a tartós bérletbe adott személygépkocsi: az a személygépkocsi, amelyet egy éven túli időszakra vagy határozatlan időre adtak bérbe, feltéve, hogy a bérbe vevő üzembentartói jogát a hatósági nyilvántartásba bejegyezték. Nincs cégautóadó az olyan, magánszemélynek tartós bérletbe adott személygépkocsira, amely után kizárólag écs-t számoltak el. Szgk. tartós bérbeadásnál a cégautóadó alanya nem a tulajdonos, hanem a bérbevevő lesz, azaz ugyanaz az adó alanya, mint a gépjárműadó alanya. Az Áfa törvényt érintő további változások során pontosításra kerül az újnak minősülő beépített ingatlan (ingatlanrész) és az ehhez tartozó földrészlet fogalma. Ezek alapján tv. 86. (1) bekezdés j) pont jb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: Mentes az adó alól: j) a beépített ingatlan (ingatlanrész) és az ehhez tartozó földrészlet értékesítése, kivéve annak a beépített ingatlannak (ingatlanrésznek) és az ehhez tartozó földrészletnek az értékesítését, amelynek 3

4 jb) első rendeltetésszerű használatbavétele megtörtént, de az arra jogosító hatósági engedély jogerőre emelkedése vagy használatbavétel tudomásulvételi eljárás esetén a használatbavétel hallgatással történő tudomásul vétele és az értékesítés között még nem telt el 2 év; A 312/2012. (XI. 8.) értelmében csak azon ingatlanok használatbavétele hatósági engedélyköteles, amelyek műemléknek minősülnek vagy melyek használatbavételi engedélyezési eljárása során szakhatóság bevonása szükséges. Egyéb esetekben tudomásulvételi eljárás keretében, jogszerű hallgatással járul hozzá a hatóság az ingatlan használatbavételéhez. Tudomásul vételi eljárás: Használatbavétel a veszélyhelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenységek jogutódlás 4

5 Engedélyezési eljárás: építési OTÉK-tól eltérés összevont telepítési használatbavételi fennmaradási bontási engedély hatályának meghosszabbítása Változott az építési engedély köteles tevékenységek körének meghatározása. Két kategória marad: az építési engedély nélkül és az építési engedéllyel végezhető tevékenységek köre. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. melléklet határozza meg az építési engedély nélkül végezhetőépítési tevékenységek körét Megszűnt az ideiglenes használatbavételi engedély. Használatbavételi engedély alapján vehetők használatba: a műemlék, vagy amelynek használatbavételi engedélyezési eljárásába szakhatóságot kell bevonni. Minden egyéb építési engedélyhez kötött építmény esetében használatbavételi tudomásulvételi eljárást folytat le az engedélyező hatóság. 5

6 a) telek, amely beépítésre szánt területen fekszik, az építési szabályoknak megfelelően kialakított, a közterületnek gépjármű-közlekedésre alkalmas részéről az adott közterületre vonatkozó jogszabályi elírások szerint, vagy önálló helyrajzi számon útként nyilvántartott magánútról gépjárművel közvetlenül, zöldfelület, illetve termőföld sérelme nélkül megközelíthető, és amelynek a közterülettel vagy magánúttal közös határvonala legalább 3 m, továbbá amely egyúttal nem minősül beépített ingatlannak, b) telek vagy telkek csoportja, amely a nyomvonal jelleg építmények elhelyezésére szolgáló (építési terület) és amely egyúttal nem minősül beépített ingatlannak. Összefoglalva a főszabályt: a beépített ingatlanok köréből a beépítés alatt álló ingatlan, a beépített új ingatlan és az építési telek értékesítése kötelezően adóköteles, a régi ingatlan illetve az építési teleknek nem minősülő beépítetlen ingatlan értékesítése mentes az adó alól. 6

7 Adókötelessé tétel Az eladónak lehetősége van a főszabály szerint adómentes ingatlan értékesítését adókötelessé tenni az áfa törvény 88. (1) bekezdés a) pontja alapján. Tehát az ingatlant értékesítő adóalany a régi ingatlan értékesítése illetve az építési teleknek nem minősülő beépítetlen ingatlan értékesítése tekintetében a főszabály szerinti adómentesség helyett adókötelezettséget választhat. Amennyiben a 86. (1) bekezdés j) és k) pont alá tartozó régi ingatlanok és építési teleknek nem minősülő beépítetlen ingatlanok értékesítésére adókötelezettséget választ az adóalany, akkor az adó megfizetésénél figyelemmel kell lennie az áfa törvény ában foglaltakra is. Ezen paragrafus (1) bekezdés e) pontjában foglaltak szerint ugyanis figyelemmel ugyanezen paragrafus (3) bekezdésében foglalt feltételekre is az adó megfizetésére nem az értékesítő, hanem a termék, vagyis az ingatlan beszerzője lesz az adó fizetésre kötelezett (fordított adózás). Az áfa törvény 142. (3) bekezdésében foglalt alábbi feltételeknek együttesen kell fennállniuk: az ügylet teljesítésében érintett felek mindegyike belföldön nyilvántartásba vett adóalany legyen, és egyikének sincs olyan, az áfa törvényben szabályozott jogállása, amelynek alapján tőle adó fizetése ne lenne követelhető. 7

8 Az ingatlanértékesítés adókötelessé tételéről az adózó az állami adó-és vámhatósághoz tett előzetes bejelentés alapján dönthet. A bejelentést fő szabály szerint december hónapban (december 31- ig) lehet megtenni [az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 22. (2) bekezdés]. Az adóalany a választástól a választása évét követő ötödik naptári év végéig nem térhet el [áfa törvény 88. (5) bekezdés]. Ez azt jelenti, hogy ha az adózó évtől adókötelessé kívánta tenni az ingatlanok értékesítését, úgy december 31-ig be kellett jelentenie ezt a tényt. Amennyiben megtörtént a bejelentés, a választástól december 31-ig nem térhet el. Amennyiben az ingatlanok értékesítése még nem szerepel az adóalany tevékenységei között, akkor van lehetősége arra, hogy az új tevékenységi kör bejelentésével egyidejűleg év közben nyilatkozzon az adókötelessé tétel választásáról [Art. 22. (1) bekezdés b) pont]. Az adókötelessé tétellel kapcsolatban fontos szabály, hogy lehetőség van arra, hogy az adózó kizárólag az egyéb ingatlanok értékesítése tekintetében válasszon adókötelezettséget, és ezzel együtt a lakóingatlanok értékesítését adómentes körben hagyja. Ennek fordított változata azonban nem működik, tehát arra nincs lehetőség, hogy csak a lakóingatlanok vonatkozásában válassza az adókötelessé tételt [áfa törvény 88. (4) bekezdés]. 8

9 Adókötelessé tétel, de az áfa törvény 142. (3) bekezdésében foglalt feltétek nem teljesülnek: Abban az esetben, ha az adóalany a főszabály szerint adómentesnek minősülő értékesítése tekintetében adókötelezettséget választott, de a 142. (3) bekezdésében foglalt feltétek nem teljesülnek, akkor nem alkalmazható a fordított adózás szabálya. A fordított adózás szabályai csak akkor érvényesülhetnek, ha olyan belföldi adóalanyok az ügylet szereplői, akiktől az adó fizetés is követelhető. Az alanyi adómentes státuszban lévő vagy kizárólag mezőgazdasági tevékenységet folytató különleges jogállású adóalany illetve a magánszemélynek a jogállása kizárja, hogy tőle az adófizetés követelhető legyen. Ebben az esetben az ingatlan értékesítőnek az egyenes adózás szabályi szerint az áfa törvény 82. (1) bekezdés szerinti 27 %-os áfával kell kiállítania a számlát. Azonban, ha az adózó a ai szerinti adómentes tevékenységet végez, akkor az ő jogállása nem zárja ki, hogy tőle adó fizetése ne lenne követelhető. A mentesség csak az adott tevékenységre vonatkozik, minden más tevékenységgel kapcsolatban adófizetési kötelezettség terheli. Így feléje az ingatlan értékesítésről a fordított adózás szabályai szerint kell kiállítani a számlát az áfa törvény 142. (1) bekezdés e) pontja szerint. Az áfa törvény 142. (5) bekezdése szerint az érintettség valószínűsítése mellett az ügylet teljesítésében érintett bármelyik fél kérheti: - a többi érintett féltől, hogy nyilatkozzon, - az állami adóhatóságtól pedig, hogy tájékoztassa a (3) bekezdésben említett feltételek teljesüléséről, illetőleg arról is, hogy az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott esetben az értékesítő adóalany éle-e, és ha igen, milyen terjedelemben élt ott említett választási jogával. Az állami adóhatóság (5) bekezdésben említett tájékoztatási kötelezettségének köteles haladéktalanul eleget tenni. Az írásos megkeresésre adott adóhatósági választ az ellenkező bizonyításáig valósnak kell tekinteni [áfa törvény 142. (6) bekezdés]. 9

10 Az ingatlan értékesítéssel, bérbeadással összefüggő adókötelessé tétel választására vonatkozóan az adatok a NAV internetes honlapján közzétételre kerültek az egyes érintett adóalanyok vonatkozásában, melynek lekérdezésére az Adatbázisok/Adatbázislekérdezések/Adóalanyok listái/áfaalanyok útvonalon van lehetőség, az érintett áfa-alanyt illetően. Az ingatlannal összefüggő adókötelessé tétel választására vonatkozóan adat csak akkor jelenik meg az egyes áfa-alanyok lekérdezése során, amennyiben ilyen irányú választást az adóalany az adóhatóságnak bejelentett. Adóhatóság által vezetett közhiteles nyilvántartások A Ket. szabályai alapján hatósági nyilvántartásokra vonatkozó szabályozása július 1-jével a közhiteles hatósági nyilvántartásokra szűkült le. Ahhoz, hogy adóhatóság által vezetett nyilvántartásokra továbbra is alkalmazhatók legyenek a Ket. előírásai, az Áfa-tv augusztus 1-jétől hatályos 178/A. -a kimondja, hogy az állami adóhatóság által az együttműködő közösségekről, a pénzforgalmi elszámolást választó adózókról és az MNB, illetve az EKB által hivatalosan közzétett árfolyamot alkalmazó adózókról vezetett nyilvántartás közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. Egyházi jogi személy: Pontosítás (08.01-től) a bevett egyház (össz. 27. db) és annak belső egyházi jogi személye A vallási közösség nem tartozik ide!!! A bevett egyház: az Országgyűlés által elismert egyház. A belső egyházi jogi személy: bevett egyház belső szabálya szerint működő, a bevett egyház belső szabályában meghatározott viszonyokban a bevett egyház képviseletében eljáró, jogi személyiséggel rendelkező egység, szervezet vagy intézmény. 10

11 Felnőttképzési szerződés alapján szervezett képzés Adómentesség az akkreditált képzések helyett az engedélyezett képzésekre terjed ki. Hatály: a képzés indításának időpontja szeptember 1-jére vagy azt követő napra esik. Felnőttképzési szerződés alapján szervezett képzés Átmenet: A felnőttképzést folytató intézmény által szervezett olyan képzés, amelyek augusztus 31-én szerepelt az akkreditált felnőttképzési programok nyilvántartásában, abban az esetben lehet adómentes, ha az Áfa-tv. szerinti teljesítési időpontja szeptember 1-je vagy április 1-je előtti időpont, és a programakkreditáció az Áfa-tv. szerinti teljesítési időpontban még érvényes évi törvényváltozások Általános Forgalmi Adó 11

12 Időszakos elszámolási ügyletek Az Áfa-tv a tartalmazza az időszakos elszámolású ügyletek teljesítési időpontját, ideértve azt az esetet is, amikor a felek az ellenértéket meghatározott időszakra határozzák meg (a június 30-áig hatályos megfogalmazás szerint részletfizetésben állapodnak meg). A teljesítés időpontja az ellenérték megtérítésének esedékessége. Időszakos elszámolási ügyletek július 1-től kezdődő elszámolási időszakokra az eddigiektől eltérően, az elszámolási időszak utolsó napjaként határozza meg a teljesítés időpontját. Kivételek (marad a régi szabályozás): közszolgáltatási szerződések (új PTK.) alapján teljesített termékértékesítések (gáz, villamos energia), - Időszakos elszámolási ügyletek Kivételek: Szolgáltatásnyújtások (távhőszolgáltatás, hulladékgazdálkodási szolgáltatás). Az Áfa-tv pontja szerinti telekommunikációs szolgáltatások (például mobiltelefon- szolgáltatás, internetszolgáltatás) esetén. 12

13 Időszakos elszámolási ügyletek Kivételek: telekommunikációs szolgáltatás nyújtója e hálózatán keresztül más szolgáltatást/termékértékesítést (például autópálya használati díj, parkolási díj) is teljesít az ügyfele részére olyan módon, hogy e további ügylet ellenértékét a telekommunikációs szolgáltatással együtt, egyidejűleg számolja el ügyfelének. Adóalap utólagos csökkenése E körbe tartozik valamennyi olyan eset, amikor a szerződés módosítása vagy megszűnése okán a megfizetett ellenértéket vagy előleget (vagy azok egy részét) utólag visszatérítik, vagy ugyanezen okból az ellenérték megtérítésére nem kerül sor. Amikor a szerződés érvénytelen, vagy a polgári jogi szabályok szerint érvényesen létre sem jött, és emiatt a korábban fizetett összeget visszatérítik, vagy ellenérték megfizetésére nem kerül sor. Adóalap utólagos csökkenése Változatlan: a zárt végű pénzügyi lízing, a bérbeadás vagy a vagyoni értékű jog időleges használata átengedésének meghiúsulása, feltéve, hogy a felek az eredeti állapotot állítják helyre vagy a meghiúsulásig hatályosként ismerik el, valamint a betétdíj visszatérítése, utólagos árengedmény szabályozása (csak az egyedileg hozzákapcsolható), 13

14 Adóalap utólagos csökkenése Új elem: az időszakos elszámolás alá eső ügyletekhez kapcsolódóan átalányként fizetett összeg azon részének jogosult számára történő visszatérítése, mellyel az általa az adott elszámolási időszak során megfizetett átalány összege meghaladja a részére teljesített ügylet adott elszámolási időszakra vonatkozó ellenértékét. Adóalap utólagos csökkenése Új elem: a termék beszerzésére, szolgáltatás igénybevételére tekintettel történő, közvetett pénzvisszatérítés (vásárló, gyártó, kereskedő) Feltételek: - max.: db * legkisebb bruttó ár, - számla, pénzfizetés bizonylata a gyártó rendelkezésére álljon (vásárló adata, adólevonási jogára vonatkozó tájékoztatás) - visszatérítés időszakában áfa korrekció. Adóalap utólagos csökkenése Példa: Egy bútorgyár vásárlásösztönzési célból akciót hirdet. Ennek keretében, amennyiben valaki a gyártó meghatározott termékeire szóló, adott időszakban kereskedő által kiállított számla másolatát a gyártó részére megadott határidőig beküldi, számára közvetlenül a gyártó meghatározott összeget megtérít. Az akció keretében 4 darab meghatározott típusú, étkezőasztalhoz való szék vásárlása után a gyártó 15 ezer forintot térít vissza. 14

15 Adóalap utólagos csökkenése Egy vásárló január 5-én kereskedőtől az akcióban megnevezett termékekből 4 darabot vásárol. A vásárlásról szóló számlát január 20-án a gyártó részére beküldi, aki annak alapján a vevő részére március 5-én 15 ezer ( ) forintot térít meg. Kérdés: mikor és hol történik áfa korrekció? Adóalap utólagos csökkenése A gyártó ezen összeg áfa nélküli értékével, forinttal csökkentheti március havi áfa alapját (havi bevalló esetén). A vevőnek, amennyiben adóalany, szintén március havi bevallásában kell elszámolnia csökkentő tételként a 3189 forintot (havi bevalló esetén). Termékexport kiviteli igazolásának határideje Az egyéb törvényi feltételek teljesítése esetén azon termékértékesítések is adómentességet élvezhetnek, melyeknél a termék Közösség területéről történő kiléptetésére a termékértékesítést követő 90 napon túl, de 360 napon belül sor kerül. A kiléptetés tényét az eddigiekhez hasonlóan a kiléptető hatóság igazolja. 15

16 Termékexport kiviteli igazolásának határideje Az adómentesség érvényesülése: adóalanynak a fizetendő adóját az Áfa-tv a alapján a termék értékesítésekor meg kell állapítania, az Áfa-tv a értelmében meg kell fizetnie, a kiszállítást követően jogosult az így megfizetett adóval megegyező összegben csökkenteni a fizetendő adóját Termékexport kiviteli igazolásának határideje A fizetendő adó utólagos csökkentésének feltételei: rendelkezésére áll a kiléptető hatóság kiszállítás megtörténtét tanúsító igazolása, az eredeti számlát módosító számla a jogosult személyes rendelkezésére áll. Ez utóbbi feltételből következően az adómentesség érvényesítésének feltétele a termékértékesítésről kiállított számla megfelelő módosítása Termékexport kiviteli igazolásának határideje Példa: Egy hazai gyár gépet exportál az Amerikai Egyesült Államokba egy ottani vállalkozás részére. A számlán értékesítési összeg- ként 1 millió forint szerepel, áfát nem számítanak fel. Az értékesítés teljesítésének időpontja január 2. A szállítással megbízott fuvarozó cégnél fellépett szállítási nehézségek folytán az áru csak folyó év május 2-án hagyja el a Közösség területét. 16

17 Termékexport kiviteli igazolásának határideje A 2014-ben hatályos szabályozás szerint ezt a fizetendő adóként beállított összeget május havi bevallásában csökkentő tételként figyelembe veheti, ha a számla módosítása is megtörtént ban erre nincs lehetősége, a januári bevallást önellenőriznie kellett volna. ÁFA levonási tilalmak A halottszállító kocsiként nyilvántartott személygépjárművek beszerzésére vonatkozó, az Áfa- tv (1) bekezdés d) pontjában foglalt levonási tilalom feloldásra kerül. Az érintett személygépkocsik egyértelmű azonosítására az Áfa-tv a új 7/A. ponttal egészül ki. ÁFA levonási tilalmak 7/A. 58 halottszállító személygépkocsi: az olyan személygépkocsi, amelyet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló rendelet szerinti halottszállító kocsiként tüntetnek fel a járműnyilvántartásban. 17

18 Korrekciós szabályok változása Két rendelkezéssel is bővíti az Áfa-tv ában foglalt tárgyi eszköz korrekciós szabályokat. 1./ Figyelési szabályait rendezi, amikor a tárgyi eszköz apport, jogutódlás vagy üzletág-átruházás keretében év közben kerül az átvevő adóalany használatába. Korrekciós szabályok változása Vélelem: úgy kell tekinteni, mintha az átadó és az átvevő adóalany egyaránt a naptári év teljes tartamában használta volna az adott tárgyi eszközt, azzal a kitétellel, hogy a számítást időarányosan kell elvégezniük. 2./ Vagyoni értékű jogok figyelési és korrekciós szabályok alá vonása. Korrekciós szabályok változása Ha adóalany vállalkozásán belül 1 éven túl rendeltetésszerűen használ véj-t, úgy: ingatlanhoz kapcsolódó véj esetén a szerzésének hónapjától kezdődő 240, más (vagyis ingó tárgyi eszközhöz kapcsolódó és minden egyéb) véj esetén a szerzés hónapjától 60 hónapig köteles a levonható adó arányának a szerzés időpontjához képest történő változását figyelni. 18

19 Korrekciós szabályok változása Amennyiben a változás mértéke a 10 ezer forintot eléri vagy meghaladja, úgy: ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog esetén az 1/20, egyéb vagyoni értékű jogok esetén pedig az 1/5 részére vonatkozóan kell a kiigazítást elvégeznie. Átmeneti előírás: a január 1. napján vagy azt követően szerzett vagyoni értékű jog kapcsán kell alkalmaznia. Korrekciós szabályok változása Az adóalany azonban dönthet úgy is, hogy az említett időpontot megelőzően szerzett vagyoni értékű jogok esetében is az előzőek szerint jár el. Utóbbi esetben választását nyilvántartásában megfelelően rögzíteni köteles. Példa Beszerzés: 2012 áprilisában használatba vett ingó jellegű tárgyi eszközt Apportálás: május 31-én. A tárgyi eszközre vonatkozó 5 éves figyelési időszak 2017 áprilisáig tart. A tárgyi eszköz áprilisi beszerzését 1 millió forint áfa terhelte. A beszerzéskor alkalmazott levonási hányad 60 százalék volt. A 2012-ben beszerzéskor levont adó: ,6 = 600 ezer forint. A év egészére számított levonási hányad meg egyezik a beszerzéskor alkalmazott levonási hányaddal. 19

20 Példa A 2013-es naptári évre számított levonási hányad 63 %-ra nőtt. Emiatt az apportba adó vállalkozásnak évre az adott év utolsó adó megállapítási időszakában +30 ezer forint [1000 (0,63 0,6), mely meghaladja a +/ 10 ezer forintos küszöbértéket] után kell korrekciót elszámolnia. Ez év esetében +30e / 5 = +6 ezer forintértékben történt meg, ennyi volt a pótlólagosan levonható adó. Példa Apport május 31-én Az apportba adó január 1. és december 31. között az köteles megvizsgálni, hogy 2014-re vonatkozóan keletkezik-e korrekciós kötelezettsége. Ehhez a fenti időszakban, azaz január 1. és december 31. között teljesített ügyleteinek adó nélküli ellenértékét kell figyelembe vennie. Példa Ennek alapján a levonási hányadra 68 százalék adódik x (0,68 0,6), azaz 80 e Ft (mely meghaladja a +/ 10 e Ft határértéket) után 5 hónapra 80 e / 5 (5/12) = 6,7 ezer forint korrekciót kell végrehajtania év utolsó adó megállapítási időszakában, mely többlet levonható adóként jelenik 20

21 Példa 2014-ben a június 1-jétől kezdődő időszakra az apportba vevő köteles megvizsgálni, hogy 2014-re vonatkozóan keletkezik-e korrekciós kötelezettsége. Ehhez szükséges, hogy az apportba adó adóalany közölje vele, hogy milyen mértékben helyezte levonásba a tárgyi eszköz beszerzését terhelő áfát a beszerzés, a rendeltetésszerű használatbavételének évében Példa Az apportba vevőnek 2014-re a január 1 december 31. közötti időszakban teljesített ügyleteinek adó nélküli ellenértékét kell figyelembe vennie a levonási hányad számításakor. (levonási hányadra 55 %) Az év utolsó adó megállapítási időszakában az apportba vevő által végrehajtandó korrekciót 1000 (0,55 0,6) = 50 ezer forint érték alapján kell meghatározni. Ezen érték meghaladja a +/ 10 ezer forint határértéket, így az elszámolandó korrekció összege 50 e Ft / 5 7/12 = 5,8 ezer forint, melyet az apportba vevőnek fizetendő adóként a bevallásába be kell állítania években az apportba vevőnek kell korrekciót elszámolnia. Utólagos korrekció (fizetendő levonható adó) Jogalkalmazást segítő intézkedésként január 1-jétől az Áfa-tv. egy helyen, egységesen a IX. fejezetben tartalmazza a levonható és fizetendő adó utólagos korrekciójára vonatkozó előírásokat. 21

22 Utólagos korrekció (fizetendő levonható adó) Az egyértelmű jogértelmezés érdekében újonnan rögzíti az Áfa-tv. azt is, hogy az Áfa-tv. 153/B. -ban foglalt rendelkezések nem alkalmazhatók az 55. (2) szerinti esetre, vagyis amikor a számlakibocsátás miatt adófizetési kötelezettség keletkezik, de a kibocsátó bizonyítja, hogy teljesítés nem történt, vagy az ügyletet más teljesítette, és a számla érvénytelenítéséről haladéktalanul gondoskodik. Ilyenkor a fizetendő adó utólagos csökkenését az adóalany önellenőrzéssel köteles rendezni, nem kezelheti az aktuális adóbevallásában. Utólagos korrekció (fizetendő levonható adó) Nincs önellenőrzés, ha akár a korábban bevallott adóalap, vagy a fizetendő adó csökken. Ide tartozik: belföldi fordított adózásos ügylet, ha eredetileg áfa áthárítására került sor. Nyugta tartalma Azon nyugtákon, amelyek egyúttal az abban megjelölt szolgáltatás igénybevételére is jogosítják az igénybevevőt (például színházjegyek, mozijegyek), január 1-jétől nem kötelező feltüntetni a kibocsátás keltét, hanem elegendő azt az időpontot, időszakot rajtuk megjelölni, amikor az adott szolgáltatás igénybe vehető. 22

23 Nyugta elektronikus úton július 1-jétől lehetővé válik az elektronikus nyugták kibocsátása is, Követelmények: a megőrzési időszak végéig biztosítani kell a nyugta eredetének hitelességét, adattartalma sértetlenségét és olvashatóságát. Ennek részletszabályait a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról szóló miniszteri rendelet fogja tartalmazni. Fordított adózás Jelenleg az építési hatósági engedélyköteles, ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy megváltoztatására irányuló építési és építési-szerelési munkák tartoznak a fordított adózás hatálya alá. Új: Az építési hatósági tudomásulvételi eljárás hoz kötött építési, építési-szerelési tevékenységek is nevesítésre kerülnek a rendelkezésben. Mg-ban ig meghosszabbodik. Számlakibocsátás Főszabály szerint a teljesítés helye szerinti számlázási szabályok az irányadóak. A termékértékesítő, szolgáltatásnyújtó letelepedettsége szerinti tagállam szabályai alkalmazandóak abban az esetben, ha ő a teljesítés helye szerinti tagállamban nem telepedett le, és az ügylet a fordított adózás hatálya alá esik. 23

24 Számlakibocsátás Pontosítás: Az ügyletet teljesítő adóalany gazdasági letelepedettsége szerinti tagállam számlázási szabályai alkalmazandóak: abban az esetben, ha a termékértékesítő, szolgáltatásnyújtó a teljesítés helyén nem telepedett le, ha ugyan rendelkezik e helyen állandó telephellyel, de az nem vesz részt az ügylet teljesítésében Egyszerűsített számla adattartalma Az Áfa-tv. területi hatálya alá nem tartozó ügyletekről elegendő egyszerűsített adattartalmú számlát kibocsátani január 1-jétől kötelező adatok: a kibocsátás kelte, sorszáma, a termékértékesítő/szolgáltatásnyújtó és a termékbeszerző/szolgáltatást igénybevevő adatai, Egyszerűsített számla adattartalma január 1-jétől kötelező adatok: az értékesített termék, nyújtott szolgáltatás megnevezése fordított adózás kifejezés, valamint a teljesítés időpontja, amennyiben az eltér a számla kibocsátás dátumától. 24

25 Élősertés áfa kulcs csökkenése január 1-jétől kezdődően az Áfa-tv. 3. számú melléklete I. részében foglalt termékek köre kiegészül az élő- és félsertéseket tartalmazó vámtarifaszámokkal. A változás következtében az eddigi 27 %- ról 5 %-ra csökken az érintett termékek áfa mértéke. Cukor fordított adózás? 25