Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 16/2005.(XI.30.) rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 16/2005.(XI.30.) rendelete"

Átírás

1 Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének 16/2005.(XI.30.) rendelete a telekadóról, építményadóról és a magánszemélyek kommunális adójáról Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. tv. 16..(1) bekezdése, valamint a helyi adókról szóló, többször módosított évi C. tv. (Htv.) 1..(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: I. fejezet Általános rendelkezések 1.. Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestülete e rendeletével illetékességi területén az alábbi helyi adókat vezeti be: a.) építményadó b.) telekadó c.) magánszemélyek kommunális adója 2.. A rendelet alkalmazásában adóalany: a.) a magánszemély b.) a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, c.) a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező egyesülése. 3.. A 2.. b.) és c.) pontja szerinti adóalanyok közül adómentesek a Htv. 3..(2)-(3) bekezdésében meghatározott adóalanyok. 4.. E rendelet alapján az adókötelezettség az önkormányzat illetékességi területén az ingatlantulajdonra, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogra terjed ki. II. fejezet Építményadó Az adókötelezettség 5..(1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (építmény). (2) Az építményhez tartozónak kell tekinteni a vele azonos helyrajzi szám alatt nyilvántartott beépítetlen földrészletet. (3) Az adókötelezettség a Htv. 11..(3) bekezdése alapján az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, illetőleg hasznosításától függetlenül.

2 - 2 - Az adó alanya 6. 1 (1) Az adó alanya ( Htv. 3. ) az, aki a naptári év (a továbbiakban: év) első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. (A tulajdonos, a vagyoni értékű jog jogosítottja a továbbiakban együtt: tulajdonos). (2) Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. (3) Társasház, -garázs és -üdülő esetén a tulajdonosok önálló adóalanyok, a közös használatú helyiségek után az adó alanya az említett közösség. Adómentesség Mentes az építményadó alól: a.) a Htv ában meghatározott építmények, b.) a Htv. 13/a -ában meghatározott szabályok szerint a műemlék épület b.) az önkormányzat illetékességi területén az adóév január 1-jén a lakcímbejelentés szabályai szerint állandó lakóhellyel rendelkező magánszemély tulajdonában álló egy helyrajzi számon található építmények összessége, mivel e rendelet alapján magánszemélyek kommunális adó fizetési kötelezettséget keletkeztet. Az adókötelezettség keletkezése, megszűnése 8..(1) Új épületre vonatkozóan az adókötelezettség a használatbavételi, illetve a fennmaradási engedély kiadását követő év első napján keletkezik. (2) Engedély nélkül épített, vagy anélkül használatba vett építmény a tényleges használatba vételt követő év első napjától adóköteles. (3) Az adókötelezettséget érintő változást a következő év első napjától kell figyelembe venni. 9..(1) Az adókötelezettség az építmény megszűnése évének utolsó napján szűnik meg. Amennyiben az építmény az év első felében szűnik meg, a második félévben adókötelezettség már nem áll fenn. (2) Az adókötelezettség az építmény használatának szünetelése alatt is fennáll. Az adó alapja 10.. Az építményadó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete. Az adó mértéke 1 Módosította: 15/2007.(XII.18.) sz. rendelet Hatályos: Módosította: 15/2007.(XII.18.) sz. rendelet Hatályos:

3 11.. Az építményadó évi mértéke 300,- Ft/m2. III. fejezet Telekadó Az adókötelezettség 12.. Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő beépítetlen belterületi földrészlet ( a továbbiakban: telek). (Htv. 17..) Az adó alanya 13..(1) A telekadó alanya, aki a naptári év első napján a telek tulajdonosa. (2) Ingatlannyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog, illetve több tulajdonos esetén a 6..(2)-(3) bekezdéseit kell értelemszerűen alkalmazni. Adómentesség 14.. Mentes a telekadó alól: a.) a Htv ában meghatározott telek, b.) az a.) pontban meghatározottakon túlmenően a teleknek az 5..(2) bekezdésében meghatározott része, c.) a költségvetési szerv, valamint az egyház tulajdonában álló telek, d.) 1 az önkormányzat illetékességi területén a tárgyév január 1-jén a lakcímbejelentés szabályai szerint állandó lakóhellyel rendelkező magánszemély tulajdonában álló egy telek, mivel e rendelet alapján magánszemélyek kommunális adó fizetési kötelezettséget keletkeztet. Az adókötelezettség keletkezése, megszűnése 15..(1) Az adókötelezettség keletkezésére és megszűnésére a Htv ban foglaltakat kell alkalmazni. 2 (2) Az adókötelezettséget érintő változást a változás évét követő év január 1-jétől kell figyelembe venni Az adó alapja 17.. Az adó alapja a telek m2-ben számított területe. Az adó mértéke 1 Módosította: 15/2007.(XII.18.) sz. rendelet Hatályos: Módosította: 15/2007.(XII.18.) sz. rendelet Hatályos: Hatályon kívül helyezte: 15/2007.(XII.18.) sz. rendelet Hatályos:

4 18.. A telekadó évi mértéke: 30,-Ft/m2. IV. fejezet Magánszemélyek kommunális adója Az adókötelezettség, az adó alanya 19..(1) Kommunális adókötelezettség terheli az önkormányzat illetékességi területén lévő építmény, illetve telek tulajdonával rendelkező magánszemélyt. (2) Az ingatlannyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog, illetőleg több tulajdonos esetén az adókötelezettség a 6.. (2)-(3) bekezdéseiben foglaltak szerint áll fenn (3) Kommunális adókötelezettség terheli azt a magányszemélyt is, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemélyt tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik Az adó alanya az a magánszemély, aki a naptári év első napján a.) az építmény, telek tulajdonosa, b.) az ingatlannyilvántartásban bejegyzett vagyoni értékű jog gyakorlására jogosult, c.) nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. Az adókötelezettség keletkezése, megszűnése 21..(1) Az adókötelezettség keletkezésére a 7..(1)-(2) bekezdésében és 14..(1) bekezdésében foglaltak az irányadók. (2) Lakásbérleti jog esetén az adókötelezettség a jogviszony létrejöttét követő év első napján keletkezik. 22..(1) Az adókötelezettség megszűnik a 8..(1) bekezdésében és a 15..-ban foglaltak szerint. (2) Lakásbérleti jog esetén az adókötelezettség a jogviszony megszűnése évének utolsó napján szűnik meg. Amennyiben a jogviszony az év első felében szűnik meg, a második félévre vonatkozóan adókötelezettség már nem áll fenn. (3) Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti. Az adó mértéke 23.. Az adó évi mértéke adótárgyanként ,-Ft. 1 Adómentesség, kedvezmények Mentes a magánszemélyek kommunális adója fizetési kötelezettség alól az építmény- 1 Módosította: 15/2007.(XII.18.) sz. rendelet Hatályos: Módosította: 15/2007.(XII.18.) sz. rendelet Hatályos:

5 adó és a telekadó hatálya alá tartozó adótárgyak után fizetésére kötelezett adóalany. 25..(1) A fizetendő magánszemélyek kommunális adójából 50 % kedvezményre jogosult: a.) a 65. életévét betöltött egyedülálló magánszemély, b.) csak egy nyugdíjjal, és más havi rendszeres jövedelemmel nem rendelkező házaspár korhatár nélkül. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott kedvezmények abban az évben vehetők igénybe, amelynek január 1. napján a feltételek fennállnak. (3) A kedvezmény megállapítását az adóalanynak kell kérnie a meghatározott feltételek fennállásának igazolásával egyidejűleg V. fejezet Eljárási rendelkezések 26..(1) Adóbevallást köteles benyújtani minden a rendelet 6..-ában,13..-ában és 19..-ában meghatározott adóalany. (2) Az adóbevallást az adókötelezettség keletkezését, változását, illetőleg megszűnését követően 30 napon belül kell az önkormányzati adóhatósághoz benyújtani. (3) Az e rendelettel bevezetett építményadó és telekadó megállapításához az adóalanyok első ízben január 31-ig kötelesek bevallást benyújtani a január 1-jei állapotnak megfelelően Képviselőtestület felhatalmazza körjegyzőt, hogy az adózás rendjéről szóló évi XCII. tv a és a alapján indokolt esetben, kérelemre méltányosságból részletfizetést, fizetési halasztást engedélyezzen, illetve a fennálló adótartozást, valamint bírság- és pótléktartozást mérsékelje vagy elengedje. VI. fejezet Záró rendelkezések 28..(1) E rendelet január 1-jén lép hatályba. (2) A rendelet hatálybalépésével Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 5/1992.(XII.21.) rendelete, valamint az azt módosító 8/1997.(XII.31.) és12/1999.(xii.13.) rendeletek hatályukat vesztik. (3) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló évi C. tv. és az adózás rendjéről szóló évi XCII. tv. rendelkezései az irányadók. 29..(1) Az önkormányzat illetékességi területén bevezetett helyi iparűzési adóra vonatkozó szabályokról a 11/1999.(XII.13.) és a 14/2002.(XII.31.) rendeletekkel módosított 7/1999.(VI.29.) rendelet rendelkezik.

6 (2) Az idegenforgalmi adóra vonatkozó szabályokat a 10/2002.(XII.16.) rendelet tartalmazza. Zalacsány, november 29. Nagy Lászlóné polgármester Futácsi Lászlóné körjegyző Kihirdetve: november 30. Futácsi Lászlóné körjegyző

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA: 2014. FEBRUÁR 5. Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2013. augusztus 29. Hatályos: 2013. január 1-jétől

Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2013. augusztus 29. Hatályos: 2013. január 1-jétől Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2013. augusztus 29. Hatályos: 2013. január 1-jétől Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának helyi adókról szóló 58/2002. (XII.27.) számú rendelete

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 34/2009. (XI. 27.) számú R E N D E L E T E. a helyi adókról

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 34/2009. (XI. 27.) számú R E N D E L E T E. a helyi adókról Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Hatályos: 2011. január 1-től MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 34/2009. (XI. 27.) számú R

Részletesebben

Csávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 5/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

Csávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 5/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról Csávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 5/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról (Egységes szerkezetben) Csávoly község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Romonya Község Önkormányzatának 7/2011. (XII.30.) sz. rendelete MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Romonya Község Önkormányzatának 7/2011. (XII.30.) sz. rendelete MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Romonya Község Önkormányzatának 7/2011. (XII.30.) sz. rendelete MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A Község Önkormányzatának Képviselőtestülete - a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

Kővágószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (IV. 13.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Kővágószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (IV. 13.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Kővágószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (IV. 13.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló

Részletesebben

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2011. (XII.12.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról. I.

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2011. (XII.12.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról. I. A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2011. (XII.12.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Cserkút Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2004./ I. 30./ rendelete a helyi építményadóról

Cserkút Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2004./ I. 30./ rendelete a helyi építményadóról Cserkút Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2004./ I. 30./ rendelete a helyi építményadóról Cserkút Község Önkormányzat képviselőtestülete a helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdésében

Részletesebben

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2002. (XII.9.) önkormányzati rendelete 1 A helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról.. 1 Módosította a 10/2003. (XII.12.) önkormányzati

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2004. (V.5.) Ök. számú R E N D E L E T E

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2004. (V.5.) Ök. számú R E N D E L E T E MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2004. (V.5.) Ök. számú R E N D E L E T E a magánszemélyek kommunális adójáról (egységes szerkezetben a 26/2010.(XII.30.) rendelettel) 1. AZ ADÓ BEVEZETÉSE 1. A helyi

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról * (Egységes szerkezetben)

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról * (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról * (Egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések 1. Paks Város Önkormányzata a helyi adókról

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006 /XII.14./ számú. rendelete a helyi adók bevezetéséről.

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006 /XII.14./ számú. rendelete a helyi adók bevezetéséről. Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006 /XII.14./ számú. rendelete a helyi adók bevezetéséről. Vámosmikola Község Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990.évi

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E 49/2007. (XI.26.) KGY. r e n d e l e t e a helyi adókról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bekezdésében,

Részletesebben

Magánszemélyek kommunális adója

Magánszemélyek kommunális adója 5/2000. (XI.20.) sz. Önkormányzati rendelet a helyi adókról (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a központi állami költségvetéstől független

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. december 11-i ülésére. 11. napirend

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. december 11-i ülésére. 11. napirend 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. december 11-i ülésére 11. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: A helyi adókról szóló és építmény

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 27/1995. (XII. 1.) 1 RENDELETE 2 AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 27/1995. (XII. 1.) 1 RENDELETE 2 AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 27/1995. (XII. 1.) 1 RENDELETE 2 AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL A 3/1996. (I. 25.) 3, A 29/1996. (IX. 2.) 4, A 37/1996. (XI. 11.) 5, A 45/1997. (1998. I. 1.) 6,

Részletesebben

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú.

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú. Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2004. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2

Részletesebben

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított Helyi adókról szóló 34/2005.(XII.14.) számú rendelete egységes szerkezetben

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított Helyi adókról szóló 34/2005.(XII.14.) számú rendelete egységes szerkezetben Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított Helyi adókról szóló 34/2005.(XII.14.) számú rendelete egységes szerkezetben Nagytarcsa Község Önkormányzat a költségvetésben meghatározott

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

1990. évi C. törvény a helyi adókról 1

1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 OptiJUS Opten Kft. I 1990. évi C. törvény 1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 2014.1.1. és 2014.1.31. között hatályos szöveg összehasonlítva 2012.12.1. és 2012.12.31. között hatályos szöveggel Tartalomjegyzék

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2003.(XII.29.) számú r e n d e l e t e a helyi adókról

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2003.(XII.29.) számú r e n d e l e t e a helyi adókról BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2003.(XII.29.) számú r e n d e l e t e a helyi adókról A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás 21/2013. (XII. 02.)

Részletesebben

község közterület közterület jellege hsz. ép. lh. em. ajtó

község közterület közterület jellege hsz. ép. lh. em. ajtó Tiszaüly Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 5061 Tiszasüly, Kistéri út 21. Tel:56/497-000, fax: 56/497-019 Bevallás a magánszemélyek kommunális adójáról (Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást

Részletesebben

város/község közterület közterület jelleg hsz. ép. lh. em. ajtó

város/község közterület közterület jelleg hsz. ép. lh. em. ajtó Mátraballa Község Önkormányzata Körjegyzőség Mátraballai Hivatala 3247. Mátraballa, Iskola u. 5. Tel: 36/475-001. Bevallás a magánszemélyek kommunális adójáról (Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2 /2001 (II. 13. ) számú és a 6 / 2001 ( IV.02.) számú rendeletével, és a 10 /2003 ( VIII.15.) számú rendeletével a 15 /2003. ( X.01.) számú, 13/2004.(XII.15.)

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok

Részletesebben

A helyi adókról. (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben)

A helyi adókról. (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben) A helyi adókról (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben) A Fővárosi Közlöny Szerkesztőségének különkiadványa 2 FŐVÁROSI KÖZLÖNY

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzatának 13/2007. (XII.06.) sz. rendelete a helyi adókról. Általános rendelkezések

Zsámbok Község Önkormányzatának 13/2007. (XII.06.) sz. rendelete a helyi adókról. Általános rendelkezések Zsámbok Község Önkormányzatának 13/2007. (XII.06.) sz. rendelete a helyi adókról I. Általános rendelkezések 1. Zsámbok Község Önkormányzata a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. tv. (továbbiakban

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Építményadó bevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Építményadó bevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Építményadó bevalláshoz Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának illetékességi területén lévő építmények után az építményadóval kapcsolatos adókötelezettséget a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg)

KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg) KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg) A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. sz. törvénnyel összefüggésben elengedhetetlenül fontossá

Részletesebben