SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK 28/2003./XII.17./ SZ. RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK 28/2003./XII.17./ SZ. RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL"

Átírás

1 SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK 28/2003./XII.17./ SZ. RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL A 2/2004.(I.28), a 25/2004.(XII.15.), a 16/2006.(XI.22.), a 37/2007.(XII.19.), a 30/2008.(XII.17.), a 32/2009.(XII.18.), és a 28/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelettel módosított rendelet egységes szerkezetben

2 TARTALOM I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. FEJEZET ÉPÍTMÉNYADÓ... 3 AZ ADÓKÖTELEZETTSÉG... 3 ADÓMENTESSÉG... 4 AZ ADÓKÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSE ÉS MEGSZ NÉSE... 4 AZ ADÓ ALAPJA... 4 AZ ADÓ MÉRTÉKE... 5 ADÓKEDVEZMÉNY... 5 III. FEJEZET: IPAR ZÉSI ADÓ... 5 AZ ADÓ MÉRTÉKE... 5 ADÓKEDVEZMÉNYEK, ADÓMENTESSÉGEK... 5 IV. FEJEZET: IDEGENFORGALMI ADÓ... 6 AZ ADÓKÖTELEZETTSÉG, AZ ADÓ ALANYA... 6 AZ ADÓMENTESSÉG... 6 AZ ADÓ ALAPJA... 6 AZ ADÓ MÉRTÉKE... 6 AZ ADÓ BESZEDÉSÉRE KÖTELEZETT... 7 V. FEJEZET: ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

3 Szigetszentmiklós Város Képvisel -testülete (továbbiakban: testület) a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdése alapján, valamint a helyi adókról szóló évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1.. (1) bekezdése felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja. I. Fejezet Általános rendelkezések 1. (1) E rendelet alkalmazásában ha a törvény másként nem rendelkezik adóalany a) a magánszemély b) a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság c) a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkez személyi egyesülése. (2) 1 Adómentes az (1) bekezdés b.) és c.) pontjában felsorolt adóalanyok közül a társadalmi szervezet, az egyház, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület,, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magán nyugdíjpénztár, a költségvetési szerv és a költségvetési szervnek nem min sül nevelési-oktatási intézmény és kizárólag a helyi ipar zési adó vonatkozásában a közhasznú, kiemelked en közhasznú szervezetnek min sül nonprofit gazdasági társaság abban az adóévben, amelyet megel adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéb l származó jövedelme (nyeresége) után sem bel-, sem külföldön adófizetési kötelezettsége, illetve költségvetési szerv esetében eredménye után a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett. A feltételek meglétér l az adóalany írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak. 2. (1) Az adókötelezettség az önkormányzat illetékességi területén a következ kre terjed ki: a) az ingatlan tulajdonra, ingatlanhoz tartozó vagyoni érték jogra b) a rendeletben meghatározott gazdasági tevékenység gyakorlására (továbbiakban együtt: adótárgy). (2) Az önkormányzat helyi adórendeletben bevezetett adók határozatlan id re szólnak (3) A polgármester a zárszámadást követ en minden év április 30-ig köteles az el évben beszedett helyi adók felhasználásáról a Kisváros cím újságban a lakosságot tájékoztatni. II. Fejezet Építményadó Az adókötelezettség 3. (1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lév építmények közül a lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (továbbiakban együtt: építmény). (2) 2 Azoknál a nem lakás céljára szolgáló építményeknél, és azoknál az üdül knél, amelyeket átmin sítettek lakóházzá, valamint a lakás céljára szolgáló építményeknél amelyeket nem a ren- 1 Módosította a 30/2008.(XII.17.) sz. rendelet 1. -a, hatályos január 1. napjától. 2 Módosította a 37/2007.(XII.19.) sz. rendelet 1. -a, hatályos január 1. napjától. 3

4 deltetésnek megfelel en használnak, az üdül kre és a nem lakáscéljára szolgáló helyiségre vonatkozó díjtételt kell alkalmazni. E bekezdés alkalmazásában rendeltetésnek megfelel használatnak az min sül, ha az ingatlanban az adóalany bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezik és azt egész éven át életvitelszer en használja. (3) Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetését l, illet leg hasznosításától függetlenül. 4. (1) Az adó alanya az, aki a naptári év (a továbbiakban: év) els napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amenynyiben az építményt az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett vagyoni érték jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. (A tulajdonos, a vagyoni érték jog jogosítottja a továbbiakban együtt: tulajdonos.) (2) 3 Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. (3) Társasház, társas garázs és társas üdül esetén a tulajdonosok önálló adóalanyok, a közös használatú helyiségek után az adó alanya az említett közösség. 5. Az adókötelezettséget nem érinti az a tény, hogy az építmény engedély nélkül épült, vagy engedély nélkül vették használatba. 6. (1) Mentes az építményadó alól: Adómentesség a) minden lakás, ide nem értve a 3.. (2) bekezdésben meghatározott lakóházat b) külterületen az építmény 10 m2 alatti része. Az adókötelezettség keletkezése és megsz nése 7. (1) 4 Az adókötelezettség a használatbavételi, illet leg a fennmaradási engedély joger re emelkedését követ év els napján keletkezik. Az engedély nélkül épült vagy anélkül használatba vett építmény esetén az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követ év els napján keletkezik. (2) Az adókötelezettség megsz nik az építmény megsz nése évének utolsó napján. Amennyiben az építmény az év els felében sz nik meg, az év második felében nem áll fenn adókötelezettség. (3) Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti. Az adó alapja 8. Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete. 3 Módosította a 37/2007.(XII.19.) sz. rendelet 2. -a, hatályos január 1. napjától. 4 Módosította a 30/2008.(XII.17.) sz. rendelet 2. -a, hatályos január 1. napjától 4

5 9. 5 Az adó mértéke: Az adó mértéke a.) Az üdül knél b.) Duna-parti sétányok mindkét oldalán és a tóparton a vízfelület közelsége miatt c.) garázs esetében d.) a vállalkozó üzleti célt szolgáló épületének, épületrészének 50 m 2 -t meg nem haladó része után e.) a vállalkozó üzleti célt szolgáló épületének, épületrészének 50 m 2 -t meghaladó része után 600.-Ft/m²/év 700.-Ft/m²/év 200.-Ft/m²/év 650.-Ft/m²/év 800.-Ft/m²/év. Adókedvezmény 10. A 9.. a.) és b.) pontja esetében 50% kedvezményben részesül a szigetszentmiklósi állandó bejelentett lakcímmel rendelkez tulajdonos. III. Fejezet: Ipar zési adó 6 Az adó mértéke (1) Állandó jelleggel végzett ipar zési tevékenység esetén az adó mértéke: január 1-t l az adóalap 1.9 %-a január 1-t l az adólap 2 % 8 (2) Az ideiglenes jelleggel végzett ipar zési tevékenység esetén az adó mértéke: a) 9 b) a 12.. (2) bekezdés b.) és c.) pontja szerinti tevékenység végzése után az adóátalány naptári naponként Ft/nap (1) 11 Adókedvezmények, adómentességek 5 Módosította a 28/2010.(XII.16.) önkormányzati rendelet, hatályos január 1. napjától. 6 Módosította a 32/2009.(XII.18.) sz. rendelet, hatályos január 1. napjától. 7 Számozását megváltoztatta a 32/2009.(XII.18.) sz. rendelet, hatályos január 1. napjától. 8 Módosítva 16/2006./XI.22./ sz. rendelettel, január 1-t l hatályos. 9 Hatályon kívül helyezte a 28/2010.(XII.16.) önkormányzat rendelet január 1. napjától. 10 Számozását megváltoztatta a 32/2009.(XII.18.) sz. rendelet, hatályos január 1. napjától. 5

6 (2) 12 (3) 13 (4) 14 (5) Az a vállalkozás, amelynek a vállalkozási színt adóalapja az 1 millió forintot nem haladja meg, 50 %-ban mentes az adó alól. IV. Fejezet: Idegenforgalmi adó 15 Az adókötelezettség, az adó alanya Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként Szigetszentmiklós Önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt (1) Az adókötelezettség alól mentes Az adómentesség a) a 18. életévét be nem töltött magánszemély; b) a gyógyintézetben fekv beteg szakellátásban részesül vagy szociális intézményben ellátott magánszemély; c) a közép és fels fokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, szakképzés keretében, szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel vagy telephellyel rendelkez vagy a Htv ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végz vállalkozó által vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély; d) az Önkormányzat illetékességi területén lév üdül tulajdonosa vagy bérl je, illet leg a tulajdonos, a bérl hozzátartozója [Ptk b) pontja]. Az adó alapja Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma. Az adó mértéke Az adó mértéke személyenként és vendég éjszakánként 300 Ft. 11 Hatályon kívül helyezte a 37/2007.(XII.19.) sz. rendelet 4. -a január 1. napjától. 12 Hatályon kívül helyezte a 37/2007.(XII.19.) sz. rendelet 4. -a január 1. napjától. 13 Hatályon kívül helyezte a 37/2007.(XII.19.) sz. rendelet 4. -a január 1. napjától. 14 Hatályon kívül helyezte a 37/2007.(XII.19.) sz. rendelet 4. -a január 1. napjától. 15 Beépítette a 32/2009.(XII.18.) sz. rendelet, hatályos január 1. napjától. 16 Beépítette a 32/2009.(XII.18.) sz. rendelet, hatályos január 1. napjától. 17 Beépítette a 32/2009.(XII.18.) sz. rendelet, hatályos január 1. napjától. 18 Beépítette a 32/2009.(XII.18.) sz. rendelet, hatályos január 1. napjától. 19 Beépítette a 32/2009.(XII.18.) sz. rendelet, hatályos január 1. napjától. 6

7 (1) Az adót Az adó beszedésére kötelezett a) a kereskedelmi szálláshelyeken, a csónakházakban, az üdül telepeken a szolgáltatásért esedékes összeggel együtt az üzemeltet, b) a szervezett üdültetésre beutaltaktól a beutaló jegy átadása alkalmával az üdül t fenntartó szerv, c) a fizet vendéglátó szálláshelyeken fogadott vendég után járó adót a szálláshelyi díjjal együtt a szállásadó, illet leg a közvetítésre jogosult szerv, d) az el pontok alá nem tartozó bármely ingatlan (építmény, telek) üdülés céljára történ bérbeadása, ingyenes használatra való átadása esetén az ingatlan bérbevev jét l (használójától) az egész bérleti, használati id re egy összegben az ingatlan tulajdonosa vagy az ingatlannal rendelkezni jogosult személy szedi be. (2) Az (1) bekezdés szerint fizetend idegenforgalmi adót az adó beszedésére kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta. (3) Az adó beszedésére kötelezett köteles vendégkönyvet vezetni és azt az adóhatóság kérésére bemutatni. (4) Amennyiben az adó beszedésére kötelezett a (2)-(3) bekezdésekben foglalt kötelezettségeknek nem tesz eleget, úgy az adózás rendjér l szóló törvényben meghatározott mulasztási bírsággal sújtható. V. Fejezet: Záró rendelkezések (1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló többszörösen módosított évi C. törvény és az adózás rendjér l szóló évi XCII. törvény rendelkezései az irányadók. 22 (2) E rendelet január 1-jén lép hatályba. A rendelet hatályba lépésével egyidej leg a helyi adókról szóló 6/2000./III.22./, a 22/2000./XII.1./, a 26/2000./XII.15./, a 33/2001./XII.14./, a 16/2002./XII.20./, valamint a 25/2003./X.29./ számú önkormányzati rendelet hatályát veszti. Vargáné dr. Pet Terézia jegyz Fodor Antalné dr. polgármester 20 Beépítette a 32/2009.(XII.18.) sz. rendelet, hatályos január 1. napjától. 21 Számozását megváltoztatta a 32/2009.(XII.18.) sz. rendelet, hatályos január 1. napjától. 22 Módosítva 2/2004./I.28./ sz. rendelettel január 29-t l hatályos. 7

8 ZÁRADÉK Szigetszentmiklós Város Képvisel -testülete ezen rendeletét december 16-i ülésén alkotta, december 17-én kihirdetésre került. A Képvisel -testület a rendeletet a 2/2004.(I.28.), a 25/2004.(XII.15.), a 16/2006.(XI.22.), a 37/2007.(XII.19.), a 30/2008.(XII.17.), 32/2009. (XII.18.), a 28/2010. (XII.16.) önkormányzati rendeletével módosította. dr. Borók Dóra jegyz 8

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010.(XII. 14.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010.(XII. 14.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010.(XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról a módosításáról szóló 2/2011. (I. 25.) rendelettel egységes szerkezetben Kőröshegy Község

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2011. (XII.20.) számú rendelete a helyi adókról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2011. (XII.20.) számú rendelete a helyi adókról Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2011. (XII.20.) számú rendelete a helyi adókról Nagykovácsi Nagyközség Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.)

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 16/2005.(XI.30.) rendelete

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 16/2005.(XI.30.) rendelete Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének 16/2005.(XI.30.) rendelete a telekadóról, építményadóról és a magánszemélyek kommunális adójáról Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestülete a

Részletesebben

Villány Város Önkormányzatának. a helyi adókról szóló. 14/2000. (XII. 11.) számú rendeletének. a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Villány Város Önkormányzatának. a helyi adókról szóló. 14/2000. (XII. 11.) számú rendeletének. a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Villány Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 14/2000. (XII. 11.) számú rendeletének a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Villány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közszolgáltatások

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 34/2009. (XI. 27.) számú R E N D E L E T E. a helyi adókról

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 34/2009. (XI. 27.) számú R E N D E L E T E. a helyi adókról Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Hatályos: 2011. január 1-től MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 34/2009. (XI. 27.) számú R

Részletesebben

I. fejezet. Építményadó

I. fejezet. Építményadó A Visegrádi Önkormányzat 22/2005. (XII. 16.) ör. rendelete a helyi adókról [egységes szerkezetben a *6/2006. (II. 23.), **17/2006. (XII. 1.), 12/207 (XI.22.), 15/2007 (XII.13.), a 16/2008 (XI.27.), valamint

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E 49/2007. (XI.26.) KGY. r e n d e l e t e a helyi adókról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bekezdésében,

Részletesebben

Orfű Község Képviselőtestületének 11/2009. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Orfű Község Képviselőtestületének 11/2009. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Orfű Község Képviselőtestületének 11/2009. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. fejezet 1.. Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi adókról

Részletesebben

KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg)

KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg) KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg) A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. sz. törvénnyel összefüggésben elengedhetetlenül fontossá

Részletesebben

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2002. (XII.9.) önkormányzati rendelete 1 A helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról.. 1 Módosította a 10/2003. (XII.12.) önkormányzati

Részletesebben

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009. (II. 26.) sz. rendelete az idegenforgalmi adóról

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009. (II. 26.) sz. rendelete az idegenforgalmi adóról Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009. (II. 26.) sz. rendelete az idegenforgalmi adóról Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA: 2014. FEBRUÁR 5. Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008.(III.27.) számú rendelete ( az idegenforgalmi adóról szóló

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2005. (XI.22.) rendelete A helyi adók megállapításáról és bevezetéséről

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2005. (XI.22.) rendelete A helyi adók megállapításáról és bevezetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2005. (XI.22.) rendelete A helyi adók megállapításáról és bevezetéséről (a 11/2013. (X.18.) és a 2/2014.(IV.11.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 29/2009. (XII.09.) számú RENDELETE

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 29/2009. (XII.09.) számú RENDELETE Zsámbék Város Képviselő-testületének 29/2009. (XII.09.) számú RENDELETE az idegenforgalmi adóról és egyes helyi adókról szóló rendeletek módosításáról I. Fejezet Idegenforgalmi adó Zsámbék Város Önkormányzati

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Területi hatály

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Területi hatály Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2002. (XII. 14.) rendelete a helyi adóról 1 [Egységes szerkezetben a 24/2003. (XII. 12.), a 3/2004. (I. 28.), a 22/2004. (VI. 30.), a 32/2004.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a helyi adóval kapcsolatos szabályokról

TÁJÉKOZTATÓ a helyi adóval kapcsolatos szabályokról TÁJÉKOZTATÓ a helyi adóval kapcsolatos szabályokról a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, és Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati

Részletesebben

Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. (XII.17.) Önk. rendelete a helyi adókról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. (XII.17.) Önk. rendelete a helyi adókról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 72010. (XII.17.) Önk. rendelete a helyi adókról Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. i C. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/1996. (XII. 31.) számú rendelete a helyi idegenforgalmi adóról

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/1996. (XII. 31.) számú rendelete a helyi idegenforgalmi adóról Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/1996. (XII. 31.) a helyi idegenforgalmi adóról (az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1. (1) bekezdés

Részletesebben

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. 29/2005. (XII. 1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete Az idegenforgalmi adóról Módosította: 38/2006. (XI.30.) a 32/2007.(XI.29.) a 35/2008.(XI.27.), 30/2009.(XI.26.) a 7/2010.(II.25.)

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának 24/2002.(XII.20.) Ök. számú rendelete a helyi építményadóról 1

Gyál Város Önkormányzatának 24/2002.(XII.20.) Ök. számú rendelete a helyi építményadóról 1 Gyál Város Önkormányzatának 24/2002.(XII.20.) Ök. számú rendelete a helyi építményadóról 1 Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról * (Egységes szerkezetben)

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról * (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról * (Egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések 1. Paks Város Önkormányzata a helyi adókról

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képvisel-testületének 6/1991.(V.16.) rendelete az idegenforgalmi adóról 1

Balatonkenese Város Önkormányzata Képvisel-testületének 6/1991.(V.16.) rendelete az idegenforgalmi adóról 1 Balatonkenese Város Önkormányzata Képvisel-testületének 6/1991.(V.16.) rendelete az idegenforgalmi adóról 1 (egységes szerkezetben a 11/1991.(V.29.), a 2/1993.(I.28.), a 20/1993. (XII.16.), 27/1995. (XII.15.),

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2003.(XII.29.) számú r e n d e l e t e a helyi adókról

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2003.(XII.29.) számú r e n d e l e t e a helyi adókról BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2003.(XII.29.) számú r e n d e l e t e a helyi adókról A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás 21/2013. (XII. 02.)

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat. 55/2008. (XI. 06.) sz. önk. rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat. 55/2008. (XI. 06.) sz. önk. rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2008. november 6. Dr. Xantus Judit Jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 55/2008. (XI. 06.) sz. önk. rendelete az építményadóról

Részletesebben

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2006./XII.12./ rendelet. A helyi adókról I. F E J E Z E T ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1..

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2006./XII.12./ rendelet. A helyi adókról I. F E J E Z E T ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2006./XII.12./ rendelet A helyi adókról I. F E J E Z E T ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK /1./ Ezen rendelet célja, hogy a helyi adók kivetéséből származó önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló 49/2003. (XII.09.) ÖK. Rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 1. oldal 1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzata Képvisel-testületének 20/2007. (XII.12.) számú rendelete a helyi adókról és az adózás rendjérl egységes szerkezetben

Etyek Község Önkormányzata Képvisel-testületének 20/2007. (XII.12.) számú rendelete a helyi adókról és az adózás rendjérl egységes szerkezetben Etyek Község Önkormányzata Képvisel-testületének 20/2007. (XII.12.) számú rendelete a helyi adókról és az adózás rendjérl egységes szerkezetben Etyek Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

1990. évi C. törvény a helyi adókról 1

1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 OptiJUS Opten Kft. I 1990. évi C. törvény 1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 2014.1.1. és 2014.1.31. között hatályos szöveg összehasonlítva 2012.12.1. és 2012.12.31. között hatályos szöveggel Tartalomjegyzék

Részletesebben