K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 16/2004.(VI.30.) sz. rendelete. AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL (egységes szerkezetben)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 16/2004.(VI.30.) sz. rendelete. AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL (egységes szerkezetben)"

Átírás

1 K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 16/2004.(VI.30.) sz. rendelete AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL (egységes szerkezetben) K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi adókról szóló többször módosított évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. (1) bekezdésében és a 6. -ában kapott felhatalmazás alapján az idegenforgalom növekedésével együtt járó igények kielégítéséhez szükséges anyagi eszközök biztosításának el segítésére a következo rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az önkormányzat illetékességi területére terjed ki. Az adókötelezettség, az adó alanya 2. Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. A megkezdett vendégéjszakák száma. Az adó alapja 3. Az adó mértéke 1 4. Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft/f /éj. Adómentesség 5. A Htv a alapján az adókötelezettség alól mentes: (1) 2 (2) az egészségügyi, szociális intézményben ellátott magánszemély, (3) a közép- és fels fokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkez vagy a Htv ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végz vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély, továbbá, 1 Módosította a 18/2006. (XII. 18.) sz. rendelet 2 Hatályon kívül helyezte a 14/2010. (XII.16.) sz. rendelet

2 (4) aki az önkormányzat illetékességi területén lév üdül tulajdonosa, vagy bérl je, továbbá a használati jogosultság id tartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdül használati jogával rendelkez lakásszövetkezeti tag, illet leg a tulajdonos, a bérl hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdül használati jogával rendelkez lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának id tartamára annak hozzátartozója (Ptk b) pontja). (1) A 2. alapján fizetend adót: Az adó beszedésére kötelezett 6. a.) kereskedelmi szálláshelyeken, a csónakházakban és az üdül telepeken a szolgáltatásért esedékes összeggel együtt az üzemeltet, b.) a szervezett üdültetésre beutaltaktól a beutaló jegy átadása alkalmával az üdül t fenntartó szerv, c.) a fizet -vendéglátó szálláshelyeken fogadott vendég után járó adót a szálláshelyi díjjal együtt a szállásadó, illet leg a közvetítésre jogosított szerv, d.) az a.)-c.) pont alá nem tartozó helyiség üdülés céljára történ bérbeadása, ingyenes használatra adása esetén a helyiség bérbevev jétol (használójától) az egész bérleti, használati id re egy összegben a helyiséggel rendelkezni jogosult szedi be. (2) Az (1) bekezdés szerint fizetend idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta. Eljárási szabályok 7. (1) A beszedett idegenforgalmi adót az adó beszedésére kötelezettnek a beszedést követ hó l5-ig kell az adóhatósághoz bevallania (1.sz. melléklet) ill. befizetnie. (2) Befizethet ill. bevallható az idegenforgalmi adó az (1) bekezdést l eltér id ben is a negyedévet követ hó l5-ig, ha annak összege a beszedés hónapjában vagy halmozottan a Ft-ot nem éri el. (3) Az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett adóról az adó alapjának és összegének a megállapítására alkalmas idegenforgalmi adó nyilvántartást (továbbiakban: nyilvántartás) vezet és az adózónak bizonylatot (nyugtát) ad. (4) A következ évi üres nyilvántartást tárgyév december 31-ig hitelesítésre be kell nyújtani a jegyz nek. A beszedett adó céljára szolgáló nyilvántartás nem helyettesíti A külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi XXXIX. tv. 88. (2) bekezdésében el írt kereskedelmi szálláshelyen, vagy jogi személy által fenntartott egyéb szálláshelyen megszálló külföldiekr l vezetend nyilvántartást (vendégkönyvet). Számítógépes nyilvántartás esetén is a fenti adattartamú nyilvántartást kell értelemszer en vezetni. (5) A nyilvántartást az adó beszedésére kötelezett a tárgyévet követ március 3l-ig köteles az önkormányzat jegyz je részére leadni.

3 (6) Az adóhatóság alkalmazottja (továbbiakban: adóellen r) a helyszíni ellen rzés során ellen rizheti a nyilvántartás vezetését. Ha a nyilvántartás nincs vezetve, az adóellen r jogosult a vendégek számáról más módon is meggy z dni. (7) Az adó beszedésére kötelezettek ellen rzésének részletes szabályait a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. Záró rendelkezések 8. (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a - többször módosított - helyi adókról szóló évi C. törvény és az adózás rendjérol szóló többször módosított évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. (2) E rendelet július 1. napján lép hatályba. (3) E rendelet hatálybalépésével egyidej leg hatályát veszti az idegenforgalmi adóról szóló 1/1992.(I.15.) számú rendelet, és az azt módosító 7/1993.(XI.24.) és a 13/1995.(XII.13.) számú rendeletek. Jogharmonizációs záradék 9. Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítésér l szóló, Brüsszelben, december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében a megállapodást kihirdet évi I. törvény 3. -ával összhangban, Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekr l szóló törvények módosításáról szóló évi XLII. törvényben ill. A pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló évi L. törvényben kapott felhatalmazás alapján, megteremtette némi átmenet biztosításával az összhangot. Az Európai Közösségek legfontosabb alapelveivel összeegyeztethet szabályozást tartalmaz. K vágóörs, június 25. Molnár József sk. polgármester Dr. Verbovszki Valéria sk. jegyz Kihirdetés napja: június 30. Dr. Verbovszki Valéria sk. jegyz

4 1. Bevallott id szak 1. sz. melléklet 3 a 16/2004.(VI.30.) sz. rendelethez K vágóörs Község bevallási nyomtatványa az idegenforgalmi adóról vendégéjszakán alapuló adózás esetén 20.. év...hó II. Az adó beszedésére kötelezett 1. Neve (cégneve):.. 2. Születési helye:, ideje:.. 3. Anyja születési neve: 4. Adóazonosító jele:.... Adószáma: Statisztikai számjele:. 6. Pénintézeti számlaszáma:. 7. Székhelye, lakóhelye: Levelezési címe:. 9. Szálláshely címe: Telefonszáma:., címe:... III. Adóalap 1. Tárgyhavi összes megkezdett vendégéjszaka: év alatti életkorúak által eltöltött vendégéjszakák: 3. Egészségügyi, szociális intézményben ellátott fekv beteg által eltöltött vendégéjszakák: 4. Közép- és fels fokú oktatási intézménynél fennálló tanulói, hallgatói jogviszonyban álló, szakképzésben résztvev által eltöltött vendégéjszakák: 5. Szolgálati kötelezettséget teljesít által eltöltött vendégéjszakák: 6. Hatósági, bírósági intézkedés folytán tartózkodó által eltöltött vendégéjszakák: 7. A településen székhellyel, telephellyel rendelkez vállalkozó vagy alkalmazottja, munkavállalója munkavégzése miatt eltöltött vendégéjszakák: 8. Ideiglenes jelleg ipar zési tevékenységet végz vállalkozó vagy munkavállalója munkavégzése miatt eltöltött vendégéjszakák: 9. A településen üdül tulajdonnal, - bérlettel rendelkez magánszemély, továbbá a lakásszövetkezeti tag, illetve ezek hozzátartozója által eltöltött vendégéjszakák: 10. A településen lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkez által eltöltött vendégéjszakák:, 11. Adóköteles vendégéjszakák ( ): 12. Fizetend adó (11. sorx300 Ft). Ft IV. Felel sségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Kelt:. Beszedésre kötelezett vagy képvisel je.. 3 Módosította a 14/2010/(XII.16.) sz. rendelet

5 2. sz. melléklet a 16/2004.(VI.30.) sz. rendelethez S Z A B Á L Y Z A T az ellen rzés lefolytatásához I. A szabályzat K vágóörs község területén a magánszemélyek tulajdonában lév lakások és egyéb üdülés, pihenés céljából szolgáló építmények (szálloda, panzió, üdül ház, turistaszálló) kereskedelmi céllal hasznosított szálláshelyek (vállalati szállók, üdül k, kollégiumok stb.) fizet vendéglátás útján történ hasznosításának helyszíni ellen rzésére terjed ki, függetlenül attól, hogy szervezetten, vagy magán úton történik az üdültetés. II. 1.) A helyszíni ellen rzést napközben 8 20 óra között kell lefolytatni. Helyszíni ellen rzést az adóhatóság megbízólevéllel ellátott dolgozója végezhet. Ellen rzési jogosultságát ezzel igazolni kell. Az ellen rzést csak akkor lehet megkezdeni, ha az adó beszedésére kötelezett vagy annak képvisel je, meghatalmazottja jelen van. 2.) Az ellen rzés eredményessége érdekében az adó beszedésére kötelezettet fel kell hívni az alábbi adatok közlésére: a.) iratok (nyilvántartás, nyugta, számla) rzésének helye, ha nem ugyanaz, mint a hasznosított ingatlan, b.) ha más településen lakik, ki a helyi megbízottja és lakcíme, c.) szervezett, vagy magánúton üdültet-e, d.) a közvetít idegenforgalmi szerv megnevezése, címe. 3.) Az adó beszedésére kötelezett a nyilvántartásokat köteles az ellen r rendelkezésére bocsátani, az ellen rzéshez szükséges tényeket, felvilágosítást megadni. 4.) Az ellen r jogosult a hasznosított ingatlanban belépni, a vendégek számáról meggy z dni. E jogosultságával indokolt esetben és akkor élhet, ha a nyilvántartás nincs vezetve, vagy a körülményekb l az állapítható meg, hogy valótlan adatokat tartalmaz. Az ellen r a vendégekt l indokolt esetben felvilágosítást kérhet, hogy szervezett, vagy magánúton üdülnek-e, továbbá a tartózkodás várható id tartamára (mett l-meddig). 5.) Ha az ellen rzés azért hiúsult meg, mert az adó beszedésére kötelezett nem volt jelen, akkor határid kit zésével fel kell hívni, hogy az ellen rzést tegye lehet vé, vagy a nyilvántartásait mutassa be az adóhatóságnál.

6 III. 1.) Az ellen rzés megállapításairól jegyz könyvet kell készíteni. A jegyz könyvnek tartalmaznia kell: a.) A kiállítás helyét, idejét. b.) Az építmény tulajdonosának (haszonélvez jének) nevét, lakcímét. c.) Ha a megbízott van jelen nevét, lakcímét. d.) A hasznosított ingatlan helyét, ha nem ugyanaz a kiállítás helyével. e.) Az ellen rök nevét. f.) Megállapításokat: - fizet vendég-látó engedéllyel rendelkezik: igen-nem - hogyan hasznosul az építmény: szervezetten, magánúton, vegyesen - mely szervezeten keresztül - a vendégek számát, lakhelyét, adóköteles, adómentes bontásban, - nyilvántartás vezetése naprakész, nincs vezetve, hiányos, stb. egyéb észrevétel, - számla (nyugta) adási kötelezettség teljesítése, - idegenforgalmi adó fizetési kötelezettség teljesítése. g.) Figyelmeztetést a nyilvántartási, adatszolgáltatási, befizetési kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményeire. h.) Aláírásokat. 2.) Ha az ellen rzés az adóbeszedésre kötelezett távolléte miatt nem lehetséges, a vendégekt l szerzett információt feljegyzésben kell rögzíteni, mely történhet a jegyz könyv megfelel rovatainak értelemszer kitöltésével. IV. 1.) A szabályzatban nem rögzített kérdésekben az adózás rendjér l szóló módosított évi XCI. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

7

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. 29/2005. (XII. 1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete Az idegenforgalmi adóról Módosította: 38/2006. (XI.30.) a 32/2007.(XI.29.) a 35/2008.(XI.27.), 30/2009.(XI.26.) a 7/2010.(II.25.)

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK 28/2003./XII.17./ SZ. RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK 28/2003./XII.17./ SZ. RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK 28/2003./XII.17./ SZ. RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL A 2/2004.(I.28), a 25/2004.(XII.15.), a 16/2006.(XI.22.), a 37/2007.(XII.19.), a 30/2008.(XII.17.), a 32/2009.(XII.18.),

Részletesebben

Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (VI.29.) rendelete az idegenforgalmi adóról

Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (VI.29.) rendelete az idegenforgalmi adóról Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (VI.29.) rendelete az idegenforgalmi adóról Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12./2003./XII.15./ önkormányzati rendelete. az idegenforgalmi adóról

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12./2003./XII.15./ önkormányzati rendelete. az idegenforgalmi adóról Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12./2003./XII.15./ önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról (Egységes szerkezetben az alaprendelet módosítására hozott 7/2009.(IV.01.) számú,

Részletesebben

KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg)

KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg) KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg) A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. sz. törvénnyel összefüggésben elengedhetetlenül fontossá

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/203. (XI. 30.), 23/20. (XII. 6.) önkormányzati rendelettel módosított idegenforgalmi adóról szóló 40/2009. (XII. 8.) rendelete (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

2. Eljárási rendelkezések. 3.

2. Eljárási rendelkezések. 3. S O N K Á D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 20/ 2011. ( X. 1 7. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e A Z I D E G E N F O R G A L M I A D Ó R Ó

Részletesebben

Pálosvörösmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Pálosvörösmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Pálosvörösmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Az idegenforgalmi adóról Egységes szerkezetben* Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról 1 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról Módosítás: a) 3/2011 (II. 3.) ör. b) 50/2011 (XI. 28.) ör. c) 15/2014.

Részletesebben

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009. (II. 26.) sz. rendelete az idegenforgalmi adóról

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009. (II. 26.) sz. rendelete az idegenforgalmi adóról Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2009. (II. 26.) sz. rendelete az idegenforgalmi adóról Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelete a helyi adókról (Egységes szerkezetben a 39/2014.(XII. 22.) önkormányzati rendelettel) Békéscsaba Megyei

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010.(XII. 14.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010.(XII. 14.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010.(XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról a módosításáról szóló 2/2011. (I. 25.) rendelettel egységes szerkezetben Kőröshegy Község

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/1996. (XII. 31.) számú rendelete a helyi idegenforgalmi adóról

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/1996. (XII. 31.) számú rendelete a helyi idegenforgalmi adóról Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/1996. (XII. 31.) a helyi idegenforgalmi adóról (az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1. (1) bekezdés

Részletesebben

Kehidakustány Közös Önkormányzati Hivatal

Kehidakustány Közös Önkormányzati Hivatal B E V A L L Á S az idegenforgalmi adóról F Ő L A P /Benyújtandó a szálláshely fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához/ I. Bevallott időszak:. év. hónap II. Az adó beszedésére kötelezett

Részletesebben

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú.

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú. Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2004. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2

Részletesebben

IGAL VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MÓDOSÍTOTT 15/2003 (XII.29.) SZÁMÚ

IGAL VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MÓDOSÍTOTT 15/2003 (XII.29.) SZÁMÚ IGAL VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MÓDOSÍTOTT 15/2003 (XII.29.) SZÁMÚ RENDELETE a helyi adók bevezetésér l egységes szerkezetben HATÁLYOS: 2011. január 1.-t l IGAL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK a

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 20.) Kt. rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 20.) Kt. rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 20.) Kt. rendelete a helyi adókról 1 (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2006. I. 16.) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú.

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú. Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2 GÉTYE

Részletesebben

Jásd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/1999. ( XI.26.) RENDELET. az idegenforgalmi adóról (egységes szerkezetben) Adókötelezettség 1..

Jásd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/1999. ( XI.26.) RENDELET. az idegenforgalmi adóról (egységes szerkezetben) Adókötelezettség 1.. Jásd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/1999. ( XI.26.) RENDELET az idegenforgalmi adóról (egységes szerkezetben) Jásd Község Önkormányzata a helyi adókról szóló 1990.C.törvény 1../1/ bekezdése

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008.(III.27.) számú rendelete ( az idegenforgalmi adóról szóló

Részletesebben

Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. (XII.17.) Önk. rendelete a helyi adókról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. (XII.17.) Önk. rendelete a helyi adókról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 72010. (XII.17.) Önk. rendelete a helyi adókról Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. i C. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete az építményadóról szóló 28/2002.(XII. 20.) önkormányzati rendelete és az idegenforgalmi adóról szóló 30/2002. (XII.

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 29/2009. (XII.09.) számú RENDELETE

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 29/2009. (XII.09.) számú RENDELETE Zsámbék Város Képviselő-testületének 29/2009. (XII.09.) számú RENDELETE az idegenforgalmi adóról és egyes helyi adókról szóló rendeletek módosításáról I. Fejezet Idegenforgalmi adó Zsámbék Város Önkormányzati

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben)

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

Villány Város Önkormányzatának. a helyi adókról szóló. 14/2000. (XII. 11.) számú rendeletének. a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Villány Város Önkormányzatának. a helyi adókról szóló. 14/2000. (XII. 11.) számú rendeletének. a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Villány Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 14/2000. (XII. 11.) számú rendeletének a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Villány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a közszolgáltatások

Részletesebben

I. fejezet. Építményadó

I. fejezet. Építményadó A Visegrádi Önkormányzat 22/2005. (XII. 16.) ör. rendelete a helyi adókról [egységes szerkezetben a *6/2006. (II. 23.), **17/2006. (XII. 1.), 12/207 (XI.22.), 15/2007 (XII.13.), a 16/2008 (XI.27.), valamint

Részletesebben

Kulcs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2012. (XI. 5.) Önkormányzati rendelete az Idegenforgalmi adóról

Kulcs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2012. (XI. 5.) Önkormányzati rendelete az Idegenforgalmi adóról Kulcs Község Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2012. (XI. 5.) Önkormányzati rendelete az Idegenforgalmi adóról Kulcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1)

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képvisel-testületének 6/1991.(V.16.) rendelete az idegenforgalmi adóról 1

Balatonkenese Város Önkormányzata Képvisel-testületének 6/1991.(V.16.) rendelete az idegenforgalmi adóról 1 Balatonkenese Város Önkormányzata Képvisel-testületének 6/1991.(V.16.) rendelete az idegenforgalmi adóról 1 (egységes szerkezetben a 11/1991.(V.29.), a 2/1993.(I.28.), a 20/1993. (XII.16.), 27/1995. (XII.15.),

Részletesebben

BEVALLÁS az idegenforgalmi adóról FŐLAP (Benyújtandó a szálláshely fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához.) 1.

BEVALLÁS az idegenforgalmi adóról FŐLAP (Benyújtandó a szálláshely fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához.) 1. 19 7. melléklet a 35/2008. (XII.31.) PM rendelethez BEVALLÁS az idegenforgalmi adóról FŐLAP (Benyújtandó a szálláshely fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához.) I. Bevallott időszak: év

Részletesebben

BEVALLÁS az idegenforgalmi adóról FŐLAP (Benyújtandó a szálláshely fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához.) 1.

BEVALLÁS az idegenforgalmi adóról FŐLAP (Benyújtandó a szálláshely fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához.) 1. 18 7. melléklet a 35/2008. (XII.31.) PM rendelethez BEVALLÁS az idegenforgalmi adóról FŐLAP (Benyújtandó a szálláshely fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához.) I. Bevallott időszak: év

Részletesebben