Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12./2003./XII.15./ önkormányzati rendelete. az idegenforgalmi adóról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12./2003./XII.15./ önkormányzati rendelete. az idegenforgalmi adóról"

Átírás

1 Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12./2003./XII.15./ önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról (Egységes szerkezetben az alaprendelet módosítására hozott 7/2009.(IV.01.) számú, a 4/2010. (II.10.) számú, a 17/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelettel) Szilvásvárad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. /1/ bekezdése valamint a helyi adóról szóló évi C. tv. /továbbiakban Htv/ felhatalmazása alapján illetékességi területén bevezeti az idegenforgalmi adót. Az önkormányzat az idegenforgalmi adót feladatai ellátásának finanszírozására vezeti be. Adókötelezettség szabálya, az adó alanya 1. Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt: /1/ aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. /2/ 1 Az adó alapja 2. /1/ Az 1. /1/ bekezdés szerinti adókötelezettség esetén a megkezdett vendégéjszakák száma /2/ 1 Az adó mértéke 3. /1/ 2 Az 1.. (1) bekezdés szerinti adókötelezettség esetén személyenként és vendégéjszakánként Ft. /2/ 1 3 Az adó megfizetése 3/A. Az adóbeszedésre kötelezettnek a beszedett idegenforgalmi adót a beszedést követő hó 15. napjáig kell az e rendelet 1. melléklete szerinti bevallási nyomtatványon az önkormányzati adóhatósághoz bevallania és adót befizetnie. 2 Bizonylatok, nyilvántartás 3/B. (1) Az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett adóról az adó alapjának, és összegének megállapítására alkalmas 2. számú melléklet szerinti összesített nyilvántartást vezet, és az adózónak bizonylatot ad. (2) Az adóbeszedésre kötelezett részére az Önkormányzat elrendeli a 4. számú melléklet szerinti, az Önkormányzat által biztosított szigorú számadású nyomtatvány (bejelentőlap) használatát a vendégek érkezéskori regisztrációjára. (3) A szálláshely üzemeltető a szálláshelyre bejelentkező magánszemélyt köteles haladéktalanul a 4. számú nyomtatványon regisztrálni, majd azt a 2. számú nyilvántartásában rögzíteni. Az önkormányzati adóhatóság a bejelentett, regisztrált illetve nyilvántartásból hiányzó tények, adatok, körülmények valódiságát, vagy annak hiányát a bevallási időszak lezárását megelőzően is vizsgálhatja. Az adózó köteles az 1 Hatályon kívül helyezte a 7/2009.(IV.01.) rendelet 1. -a. 2 Módosította a 17/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatály: január 1. 3 Beiktatta a 4/2010. (II.10.) számú rendelet 1. -a. Hatály: április 1.

2 adóhatósággal az ellenőrzés során együttműködni, az ellenőrzés feltételeit a helyszíni ellenőrzés alkalmával biztosítani. (4) A 4. számú nyomtatvány (bejelentőlap) és az ahhoz kapcsolódó Szilvásvárad Kártya használatát az Önkormányzat 16/2011.(XI.30) sz. önkormányzati rendelete szabályozza. (5) A nyilvántartás vezetése akkor is kötelező, ha a szállásadó a magánszemélytől átvállalja az idegenforgalmi adó megfizetését. (6) Amennyiben a szálláshely üzemeltető a nyilvántartásba vételt elmulasztja vagy késedelmesen teljesíti, illetve bejelentési, változás bejelentési, bevallási, befizetési kötelezettségét nem az előírt módon és időben teljesíti, az önkormányzati adóhatóság a vonatkozó jogszabályok alapján mulasztási bírságot állapíthat meg. (7) Az adóbeszedésre kötelezettnek az adómentességre jogosító tartózkodásról a 4. számú nyomtatvány vonatkozó részének kitöltésével nyilatkozatot kell beszereznie, ennek hiányában az adót meg kell fizetni. Értelmező rendelkezések 4. /1/ Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990 évi C. törvény /Htv./ rendelkezései az irányadók. /2/ Az adóigazgatási eljárásban a Htv. és az adózás rendjéről szóló évi XCI. (továbbiakban: Art.) rendelkezései az irányadók. Az adó mérséklése 5. Az adóhatóság az adózó kérelmére az őt terhelő adótartozást, birság és pótléktartozást az Art ában meghatározottak szerint mérsékelheti vagy elengedheti. Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések 6. /1/ E rendelet január 1. napján lép hatályba, kihirdetéséről hirdetőtáblán történő kifüggesztéséről a jegyző gondoskodik. /2/ E rendelet hatálybalépésével hatályát veszti az idegenforgalmi adóról szóló 14/2002./XII.10/. rendelet. Antalné Filipcsényi Katalin sk. polgármester Mészáros Zoltán sk. jegyző Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. Szilvásvárad, április 1. Dobosné dr. Kvesztár Henrietta sk. körjegyző Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. Szilvásvárad, november 30. Dobosné dr. Kvesztár Henrietta körjegyző

3 1. számú melléklet a 12/2003.(XII.15.) számú rendelethez Bevallás Az idegenforgalmi adóról, vendégéjszakán alapuló adózás esetén (Benyújtandó az adóbeszedésre kötelezett által a szálláshely fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatóságához. Településenként egy bevallást kell leadni.) I. Bevallott időszak év. hó II. Az adó beszedésére kötelezett 1. Neve (cégneve): Születési helye:... város/község ideje:..év.hó..nap 3. Anyja születési családi és utóneve:.. 4. Adóazonosító jele:. 5. Statisztikai számjele: - - _ - 6. Pénzintézeti számlaszáma:.. 7. Székhelye, lakóhelye:... város/község..út/utca hsz. 8. Szálláshely címe:... város/község..út/utca.hsz. 9. Telefonszáma: Bevallás benyújtójának elérhetősége:.. III. Adóalap 1. Tárgyhavi összes megkezdett vendégéjszaka: db Ebből mentes vendégéjszakák: db életévét be nem töltött magánszemély által eltöltött vendégéjszakák db 3. Gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részsülő vagy szociális db intézményben ellátott magánszemély által eltöltött vendégéjszakák 4. Közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony db alapján, szakképzés keretében az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély által eltöltött vendégéjszakák 5. Szolgálati kötelezettséget teljesítő által eltöltött vendégéjszakák db 6. Hatósági, bírósági intézkedés folytán tartózkodó által eltöltött vendégéjszakák db 7. A településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező, illetve ideiglenes db jellegű iparűzési tevékenységet végző vállalkozó vállalkozási tevékenység, vagy a vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély által eltöltött vendégéjszakák 8. Az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa, vagy bérlője, db továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetve tulajdonos, bérlő, lakásszövetkezeti tag hozzátartozója által eltöltött vendégéjszakák Összes mentes vendégéjszaka ( ): db 10. Adóköteles vendégéjszakák: (1-9): db 11. Fizetendő adó (10 sor x 350,- Ft/db): Ft 12. Vendégek száma:. fő IV. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Dátum:.. beszedésre kötelezett vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

4 Összesen IFA köteles IFA mentes Összesen (h=d x e) IFA köteles (i=d x f) IFA mentes (j= d x g) A. 18 év alatti B. Gyógykezelés C. Tanuló D. Szakképzés E. Szolgálati út F. Hatósági int. H. Vállalkozó G. Használati jog Vendég Vendég éjszaka (l=d x k) Vendég Vendég éjszaka (n=d x m) 2. számú melléklet a 12/2003.(XII.15.) számú rendelethez VENDÉG és VENDÉGÉJSZAKÁK NYILVÁNTARTÁSA Vendégek száma Vendég éjszakák száma IFA mentesség jogcíme Lakóhely szerinti bontásban Mo.-i Nem lakóhel mo.-i y lakóhely Bejelentőlap sorszáma Érkezés Távozás Eltöltött éjszakák száma a b c d e f g h i j k l m n Átvitel/összesen:

5 Összesen IFA köteles IFA mentes Összesen (h=d x e) IFA köteles (i=d x f) IFA mentes (j= d x g) A. 18 év alatti B. Gyógykezelés C. Tanuló D. Szakképzés E. Szolgálati út F. Hatósági int. H. Vállalkozó G. Használati jog Vendég Vendég éjszaka (l=d x k) Vendég Vendég éjszaka (n=d x m) VENDÉG és VENDÉGÉJSZAKÁK NYILVÁNTARTÁSA Vendégek száma Vendég éjszakák száma IFA mentesség jogcíme Lakóhely szerinti bontásban Mo.-i Nem lakóhel mo.-i y lakóhely Érkezés Távozás Eltöltött éjszakák száma a b c d e f g h i j k l m n Áthozat:.. Átvitel/összesen:

6 VENDÉG és VENDÉGÉJSZAKÁK NYILVÁNTARTÁSA a b c d e f g h i j k l m n Áthozat: Átvitel/összesen:

7 3. számú melléklet a 12/2003.(XII.15.) számú rendelethez 4 4 Hatályon kívül helyezte a 17/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet 3. (2) bekezdése. Hatály: január 1.

8 Bejelentőlap 4. számú melléklet a 12/2003.(XII.15.) számú rendelethez 5 5 Beiktatta a 17/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelet 3. (2) bekezdése. Hatály: január 1.

Balotaszállás Községi Önkormányzat 6412 Balotaszállás, Ady Endre u. 26. Tel.: 77/442-098, Fax.: 77/542-000

Balotaszállás Községi Önkormányzat 6412 Balotaszállás, Ady Endre u. 26. Tel.: 77/442-098, Fax.: 77/542-000 Balotaszállás Községi Önkormányzat 6412 Balotaszállás, Ady Endre u. 26. Tel.: 77/442-098, Fax.: 77/542-000 ADÓBEJELENTKEZÉSI LAP helyi iparűzési adóhoz és idegenforgalmi adóbeszedési kötelezettséghez I.

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2004. (V.5.) Ök. számú R E N D E L E T E

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2004. (V.5.) Ök. számú R E N D E L E T E MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2004. (V.5.) Ök. számú R E N D E L E T E a magánszemélyek kommunális adójáról (egységes szerkezetben a 26/2010.(XII.30.) rendelettel) 1. AZ ADÓ BEVEZETÉSE 1. A helyi

Részletesebben

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén FŐLAP

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén FŐLAP 53 19. melléklet a 77/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez 19. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén FŐLAP 20... évben

Részletesebben

13/1991. (V. 21.) PM rendelet

13/1991. (V. 21.) PM rendelet 13/1991. (V. 21.) PM rendelet a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról A helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2010. adóévben a FÖLDEÁK önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

Az űrlap mezőit kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni! Vagyoni értékű jog alapítása Vagyoni értékű jog megszűnése

Az űrlap mezőit kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni! Vagyoni értékű jog alapítása Vagyoni értékű jog megszűnése BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében Főlap (Benyújtandó Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata illetékességi területén lévő ingatlanokról. Helyrajzi számonként külön-külön

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap L1

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap L1 Nagymarosi Polgármesteri Hivatal Adócsoport 2626 Nagymaros, Fő tér 5. Telefon: (27) 595-18, fax: (27) 354-245 e-mail: ado@nagymaros.hu NAGYMAROS_146_213 BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű

Részletesebben

BEVALLÁS Főlap a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS Főlap a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BAJI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2836 Baj, Petőfi S. u. 50. Tel.: 34/488-597, fax: 34/488-020 BEVALLÁS Főlap a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 20. évben kezdődő adóévben Baj

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2014. adóévben JÁSZIVÁNY önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2014. évben kezdődő adóévben a Domaszék Községi Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

A D Ó I G A Z G A T Á S

A D Ó I G A Z G A T Á S Enying Város Jegyzője Önkormányzati Adóhatóság 8130 Enying, Kossuth L.u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 Tel.: 22/372-661 1. JOGSZABÁLYOK 2. HATÁSKÖRI JEGYZÉK Képviselő-testület Önkormányzati adóhatóság ELEKTRONIKUS

Részletesebben

Újonnan induló vállalkozások alakulás utáni teendői

Újonnan induló vállalkozások alakulás utáni teendői Újonnan induló vállalkozások alakulás utáni teendői A tanulmányból kiderül, hogy a cégalapítás után milyen bejelentési kötelezettségei vannak, ezek elmulasztása súlyos következményekkel jár! Válassza könyvelési

Részletesebben

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2011. adóévben az Alsóörs Község Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2014. adóévben LETENYE önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó a székhely, telephely fekvése szerinti települési önkormányzat,

Részletesebben

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 20. adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2013. évben kezdődő adóévben a Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 20 évben kezdődő adóévben a/az Aszófő önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjról Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 20. évben kezdődő adóévben a Hejőkürt Község Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem - természetes személyek számára

Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem - természetes személyek számára Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem - természetes személyek számára Nyilvántartásba vétel esetén benyújtandó

Részletesebben

14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól I.

14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól I. 14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól Szám: 14/2013. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésével

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/1993. (XII. 29.) rendelete az első lakáshoz jutás támogatásáról *

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/1993. (XII. 29.) rendelete az első lakáshoz jutás támogatásáról * PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/1993. (XII. 29.) rendelete az első lakáshoz jutás támogatásáról * Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 20 ben kezdődő adóben a/az Izsófalva önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 20.. évben kezdődő adóévben a/az..önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Készítette: Nagy László főosztályvezető NAV Észak-Budapesti Adóigazgatósága A társadalombiztosítási (biztosított) bejelentési kötelezettséget

Részletesebben