Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 29/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 29/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL"

Átírás

1 Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 29/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL

2 Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 29/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az építményadóról Csanytelek Község Önkormányzata a helyi adókról szóló többször módosított évi C. törvény 1. -a (1) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény 16. -a (1) bekezdésben foglalt felhatalmazása alapján a helyi sajátosságokhoz és az adóalanyok teherbíró képességéhez igazodva vagyoni típusú építményadóról az alábbi rendeletet alkotja. I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet a) területi hatálya: Csanytelek Község Önkormányzata illetékességi területére, b) személyi hatálya: e rendelet 4. -a szerinti adóalanyra, c) tárgyi hatálya: e rendelet 5. -a szerinti adótárgyakra terjed ki. (2) A rendelet hatálya nem terjed ki a három évnél rövidebb időtartamra létesített adótárgyra, mivel nem minősül építménynek. II. FEJEZET ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK E rendelet alkalmazásában: a) építmény, b) építmény megszűnése, c) hasznos alapterület, d) tulajdonos, e) vagyoni értékű jog fogalmak meghatározására a helyi adókról szóló évi C. törvényben foglaltak az irányadók, f) az önkormányzat illetékességi területe: Csanytelek község bel- és külterülete együtt. 2. III. FEJEZET Az adókötelezettség 3. (1) Adókötelezettség a helyi adókról szóló évi C. törvény 52. -a 26. pontjában meghatározott vállalkozót terheli, akinek az önkormányzat illetékességi területén épület, épületrész (építmény) van a tulajdonában, amelyet üzleti célra használ, függetlenül annak rendeltetésétől, valamennyi helyiségére kiterjedően. (2) Az építmény rendeltetésszerű használatához szükséges, az építményhez tartozó földrészlet mértéke: m2. Az adó alanya 4. Az adó alanya: az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa. 2

3 Az adó tárgya Üzletek (ide értve a vendéglátó és szórakoztató egységeket is), annak valamennyi helyisége. 5. Az adómentesség 6. Mentes az építményadó fizetési kötelezettség alól a helyi adókról szóló évi C. törvény 13. -a alá tartozó adótárgyak adóalanya. Az adókötelezettség keletkezése, változása, megszűnése 7. Az adókötelezettség keletkezése, változása, megszűnése esetén a helyi adókról szóló évi C. törvény ában foglaltak szerint kell eljárni. Az adó alapja Az adó alapja: az adóköteles építmény m2-ben számított hasznos alapterülete. 8. Az adó mértéke 9. Az adó mértéke: az adótárgy minden egész m2-e után 100,-Ft. Az adóalany jogai, kötelezettségei 10. (1) Az adóalany az építményadó megállapítása érdekében köteles: a) e rendelet 1. számú függelékeként csatolt formanyomtatványon eleget tenni bejelentési kötelezettségének, b) az adókötelezettséget befolyásoló változásról adatszolgáltatásra (a változást követő 15 napon belül), c) az adóhatóság által megállapított építményadó összege megfizetésére, adóéven belül két egyenlő részletben. (2) Az adóalany jogosult az adófizetési kötelezettség teljesítésére fizetéshalasztást, illetve részletfizetés iránti kérelem adóhatósághoz való benyújtására, ha az adófizetési kötelezettségének az adóalany későbbi időpontban képes eleget tenni. Az adóhatóság eljárási rendelkezései 11. (1) Az építményadó ügyében első fokon eljáró adóhatóság döntése elleni jogorvoslat az illetékes hivatalnál terjeszthető elő. (2) Az I. fokon eljáró adóhatóság a helyszínen jogosult környezettanulmány felvételével meggyőződni a rendelet 10. -a (2) bekezdésében foglalt részletfizetés és/vagy fizetéshalasztás iránt benyújtott kérelemben foglaltak valódiságáról. 3

4 (3) Az adókötelezettség bejelentésének elmulasztása, késedelmes teljesítése, valótlan adattartalommal, vagy hiányos teljesítése esetén, az adóalanyt az adóhatóság mulasztási bírsággal sújthatja. (4) Az építményadó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napjától (minden naptári nap után) késedelmi pótlékot kell fizetni. IV. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 12. (1) A rendelet január 01. napján lép hatályba, és ezzel egyidejűleg az építményadóról szóló 12/2005.(IX. 12.) ÖKT rendelet hatályát veszti. (2) Ezen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló többször módosított évi C. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény rendelkezései és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) az irányadó. (3) A rendelet 1. sz. függeléke a bevallás az építményadó megállapításához formanyomtatványát tartalmazza. (4) A rendelet és formanyomtatványa a honlapon az önkormányzatok címszó alatt elérhető. Forgó Henrik Kató Pálné polgármester jegyző Záradék: A rendelet kihirdetése időpontja: november 29. Kató Pálné jegyző 4

5 Az adóhatóság megnevezése: Csanytelek Község Önkormányzata Jegyzője Bevallás az építményadó megállapításához a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény alapján Csanytelek Község Önkormányzata Képviselőtestülete a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 29/2007. (XI. 29.) Ökt rendelete 1. sz. függeléke 1.) Az adó alanyának neve: Születési helye, ideje:.. Anyja neve:.. Adóazonosító száma:.... Lakcíme:.... Az építmény tulajdoni hányada: Vagyoni értékű joga : 2.) Az 1. pontban nevezett adóalany mellett az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett további tulajdonostársak: Neve: Lakcíme: Születési ideje: Tul.hányad 3.) Az építmény helyrajzi száma., címe:csanytelek ) Az Építmény hasznos alapterülete:. m 2 5.) A bevallás benyújtásának oka (megfelelőt kérjük aláhúzni): adónem bevezetés, eladás, vásárlás, öröklés, építmény használatbavétele, építmény használatbavételének megszüntetése, bérlemény használatba vétele, csere, egyéb:. 6.) A 5. pontban megnevezett esemény időpontja: 200..év..hó.nap. 7.) Vásárlás, öröklés esetén az előző tulajdonos neve, címe: 8.) Eladás, csere esetén az új tulajdonos neve, címe: Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek év...hó.nap.. az adóalany sajátkezű aláírás 5

6 N Y I L A T K O Z A T A közigazgatási és hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 29. (9) bekezdését - Az ügyfél kérelmére indult eljárásban, ha ezt az ügyfél kéri, a kérelem beérkezésétől számított öt napon belül a hatóság az ügyfelet értesíti az ügy ikatatási számáról, az eljárás megindításának napjáról, az ügyintézési határidőről, ügyintézőjéről és az ügyintéző hivatali elérhetőségéről. megismertem és a bekezdésben foglalt értesítés kérési jogomról LEMONDOK / NEM MONDOK LE (a megfelelő szöveg aláhúzandó). Csanytelek, 200..év hó nap.... az ügyfél saját kezű aláírása M E G Á L L A P O D Á S (több tulajdonos esetén alkalmazandó) a Csanyteleki.. hrsz-ú, valóságban Csanytelek,.. utca sz ingatlan után az építményadó megfizetéséről, amely létrejött egyrészről: Adóazonosító jele:... Tulajdoni hányada:... és Adóazonosító jele:... Tulajdoni hányada:... és Adóazonosító jele:... Tulajdoni hányada:... tulajdonosok között, miszerint a hatályos jogszabályoknak megfelelően közös megegyezés alapján a fent említett ingatlan után a mindenkori aktuális adóévre előírt éves fizetendő építményadót az ingatlan 1/1 tulajdoni hányada után alábbiakban megnevezett tulajdonostárs egyenlíti ki: A megállapodó felek büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy a megállapodásban feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag és sajátkezűleg írják alá. Csanytelek, 200..(hó)..(nap) Megállapodó felek: tulajdonostárs tulajdonostárs tulajdonostárs Tanúk: Név.:... Név.: Szem.ig.sz.:... Szem.ig.sz.: Lakcím:... Lakcím:. Aláírás: Aláírás:

7 TARTALOMJEGYZÉK függelék AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL SZÓLÓ RENDELET-TERVEZETHEZ I. FEJEZET...2. oldal ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...2. oldal A rendelet hatálya...2. oldal II. FEJEZET...2. oldal ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK...2. oldal III. FEJEZET...2. oldal Az adókötelezettség...2. oldal Az adó alanya...2. oldal Az adó tárgya...3. oldal Az adómentesség...3. oldal Az adókötelezettség keletkezése, változása, megszűnése...3. oldal Az adó alapja...3. oldal Az adó mértéke...3. oldal Az adóalany jogai, kötelezettségei...3. oldal Az adóhatóság eljárási rendelkezései...3. oldal IV. FEJEZET...4. oldal ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK...4. oldal 1. sz. függelék...5. oldal Tartalomjegyzék...7. oldal

Cserkút Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2004./ I. 30./ rendelete a helyi építményadóról

Cserkút Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2004./ I. 30./ rendelete a helyi építményadóról Cserkút Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2004./ I. 30./ rendelete a helyi építményadóról Cserkút Község Önkormányzat képviselőtestülete a helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdésében

Részletesebben

Csávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 5/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

Csávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 5/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról Csávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 5/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról (Egységes szerkezetben) Csávoly község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kővágószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (IV. 13.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Kővágószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (IV. 13.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Kővágószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (IV. 13.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2 /2001 (II. 13. ) számú és a 6 / 2001 ( IV.02.) számú rendeletével, és a 10 /2003 ( VIII.15.) számú rendeletével a 15 /2003. ( X.01.) számú, 13/2004.(XII.15.)

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2013. augusztus 29. Hatályos: 2013. január 1-jétől

Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2013. augusztus 29. Hatályos: 2013. január 1-jétől Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2013. augusztus 29. Hatályos: 2013. január 1-jétől Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának helyi adókról szóló 58/2002. (XII.27.) számú rendelete

Részletesebben

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA: 2014. FEBRUÁR 5. Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú.

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú. Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2004. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2

Részletesebben

Romonya Község Önkormányzatának 7/2011. (XII.30.) sz. rendelete MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Romonya Község Önkormányzatának 7/2011. (XII.30.) sz. rendelete MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Romonya Község Önkormányzatának 7/2011. (XII.30.) sz. rendelete MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A Község Önkormányzatának Képviselőtestülete - a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról * (Egységes szerkezetben)

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról * (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról * (Egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések 1. Paks Város Önkormányzata a helyi adókról

Részletesebben

Magánszemélyek kommunális adója bevallásának, kivetésének ügyintézése

Magánszemélyek kommunális adója bevallásának, kivetésének ügyintézése Magánszemélyek kommunális adója bevallásának, kivetésének ügyintézése Ügyintéző: Otoltics Gyuláné Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatala Adó Iroda Fadd, Dózsa György utca 12 Ügyfélfogadás

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 27/1995. (XII. 1.) 1 RENDELETE 2 AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 27/1995. (XII. 1.) 1 RENDELETE 2 AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 27/1995. (XII. 1.) 1 RENDELETE 2 AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL A 3/1996. (I. 25.) 3, A 29/1996. (IX. 2.) 4, A 37/1996. (XI. 11.) 5, A 45/1997. (1998. I. 1.) 6,

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2004. (V.5.) Ök. számú R E N D E L E T E

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2004. (V.5.) Ök. számú R E N D E L E T E MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2004. (V.5.) Ök. számú R E N D E L E T E a magánszemélyek kommunális adójáról (egységes szerkezetben a 26/2010.(XII.30.) rendelettel) 1. AZ ADÓ BEVEZETÉSE 1. A helyi

Részletesebben

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006 /XII.14./ számú. rendelete a helyi adók bevezetéséről.

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006 /XII.14./ számú. rendelete a helyi adók bevezetéséről. Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006 /XII.14./ számú. rendelete a helyi adók bevezetéséről. Vámosmikola Község Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990.évi

Részletesebben

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2011. (XII.12.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról. I.

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2011. (XII.12.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról. I. A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2011. (XII.12.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 34/2009. (XI. 27.) számú R E N D E L E T E. a helyi adókról

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 34/2009. (XI. 27.) számú R E N D E L E T E. a helyi adókról Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Hatályos: 2011. január 1-től MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 34/2009. (XI. 27.) számú R

Részletesebben

Magánszemélyek kommunális adója

Magánszemélyek kommunális adója 5/2000. (XI.20.) sz. Önkormányzati rendelet a helyi adókról (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a központi állami költségvetéstől független

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁTÓL 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁTÓL 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁTÓL 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2002. (XII.9.) önkormányzati rendelete 1 A helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról.. 1 Módosította a 10/2003. (XII.12.) önkormányzati

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. december 11-i ülésére. 11. napirend

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. december 11-i ülésére. 11. napirend 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. december 11-i ülésére 11. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: A helyi adókról szóló és építmény

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2003.(XII.29.) számú r e n d e l e t e a helyi adókról

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2003.(XII.29.) számú r e n d e l e t e a helyi adókról BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2003.(XII.29.) számú r e n d e l e t e a helyi adókról A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás 21/2013. (XII. 02.)

Részletesebben

község közterület közterület jellege hsz. ép. lh. em. ajtó

község közterület közterület jellege hsz. ép. lh. em. ajtó Tiszaüly Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 5061 Tiszasüly, Kistéri út 21. Tel:56/497-000, fax: 56/497-019 Bevallás a magánszemélyek kommunális adójáról (Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 16/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 16/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat

Részletesebben

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított Helyi adókról szóló 34/2005.(XII.14.) számú rendelete egységes szerkezetben

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított Helyi adókról szóló 34/2005.(XII.14.) számú rendelete egységes szerkezetben Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított Helyi adókról szóló 34/2005.(XII.14.) számú rendelete egységes szerkezetben Nagytarcsa Község Önkormányzat a költségvetésben meghatározott

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzatának 13/2007. (XII.06.) sz. rendelete a helyi adókról. Általános rendelkezések

Zsámbok Község Önkormányzatának 13/2007. (XII.06.) sz. rendelete a helyi adókról. Általános rendelkezések Zsámbok Község Önkormányzatának 13/2007. (XII.06.) sz. rendelete a helyi adókról I. Általános rendelkezések 1. Zsámbok Község Önkormányzata a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. tv. (továbbiakban

Részletesebben

város/község közterület közterület jelleg hsz. ép. lh. em. ajtó

város/község közterület közterület jelleg hsz. ép. lh. em. ajtó Mátraballa Község Önkormányzata Körjegyzőség Mátraballai Hivatala 3247. Mátraballa, Iskola u. 5. Tel: 36/475-001. Bevallás a magánszemélyek kommunális adójáról (Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

A D Ó B E V A L L Á S (NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL TÖLTENDŐ KI!)

A D Ó B E V A L L Á S (NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL TÖLTENDŐ KI!) A D Ó B E V A L L Á S (NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL TÖLTENDŐ KI!) A magánszemélyek 20 évi magánszemélyek kommunális adójának megállapításához, a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény és Nagyrécse

Részletesebben

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ 11/2007.(XII.19.) sz. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL A helyi adókról szóló, többször módosított

Részletesebben