BIO-PARAFFINOK IZOMERIZÁCIÓJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIO-PARAFFINOK IZOMERIZÁCIÓJA"

Átírás

1 DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI BIO-PARAFFINOK IZOMERIZÁCIÓJA Készítette: KASZA TAMÁS okleveles vegyészmérnök Készült a Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola keretében Témavezető: Prof. Dr. habil. Hancsók Jenő okl. vegyészmérnök, Eur. Ing., D.Sc. egyetemi tanár Pannon Egyetem Mérnöki kar Vegyészmérnöki- és Folyamatmérnöki intézet MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék Veszprém 2012

2

3 BEVEZETÉS ÉS CÉLKITŰZÉSEK Az elmúlt néhány évtizedben a világ népességében bekövetkező ugrásszerű növekedés, és a fejlődő országokban végbemenő életszínvonal emelkedés jelentősen megnövelte a világ energiaigényét. Ennek megfelelően a motorhajtóanyagok iránti igény is folyamatosan nő. A környezet védelme és a gazdaság élénkítése miatt különböző környezetvédelmi intézkedések hatására, illetve környezetvédelmi előnyeik miatt a különböző biomassza-eredetű motorhajtóanyagok szerepe is egyre nagyobb. A jelenleg felhasznált bio-motorhajtóanyagok és azok előállítási technológiának számos hátránya, valamint az Európai Unióban, az Egyesült Államokban és a világ más részein megfogalmazott igények és ösztönzések miatt előtérbe került a második vagy újgenerációs bio-motorhajtóanyagok kutatása-fejlesztése és piaci bevezetése. Ennek értelmében új szerkezetű termékeknek, részben vagy teljes egészében új alapanyagokból és új technológiákkal való előállítására van szükség. Az utóbbi évtizedben intenzív kutató-fejlesztő tevékenység kezdődött Diesel-motorokban alkalmazható hajtóanyagok természetes trigliceridekből főleg katalitikus úton történő előállítására és azok felhasználására. A tématerület újdonsága és a kutatási eredmények bizalmas kezelése miatt a rendelkezésre álló közleményekben csak kevés információt adnak meg, különösen a biogázolajok előállításának második lépése, azaz a paraffindús elegyek izomerizálása területén. Az előzőek értelmében PhD cselekményem kutatási tevékenységének fő célkitűzése természetes trigliceridekből előállított normál-paraffindús elegyek Diesel-motorok működtetésére alkalmas motorhajtóanyag(okk)á és/vagy keverőkomponens(ekk)é történő átalakítása volt, amely(ek)nek a minősége jobb a jelenleg biokomponensként alkalmazott biodízeleknél (zsírsav-metil-észterek), és minden tekintetben versenyképes a kőolajalapú dízelgázolajokkal. Ennek keretében kiemelt célom a természetes trigliceridekből katalitikus hidrogénezéssel előállított gázolaj forráspont-tartományába eső, paraffinokban dús elegyek (hidro)izomerizációjának vizsgálata volt. Ennek során tanulmányoztam többek között a céltermékek hozamának és összetételének változását nagy n-paraffin-tartalmú közbenső termékelegyeknek különböző platinatartalmú katalizátorokon történő átalakítását, továbbá a katalizátorok izomerizáló és krakkoló aktivitásának változását a felhasznált katalizátorok típusának (összetételének), az alkalmazott műveleti paramétereknek és az alapanyagok összetételének függvényében. 1

4 KÍSÉRLETI TEVÉKENYSÉG Kutatási munkám célja különböző napraforgó- és repceolajokból, mint természetes trigliceridekből különböző hidrogénező katalizátorokon (szulfidált NiMo/ Al 2 O 3, nem szulfidált CoMo/ Al 2 O 3 és nem pirofóros Raney Nickel) eltérő paraméterek mellett előállított paraffin elegyeknek, illetve ezek modellvegyületekkel [olajsav (Priolene 6928, Uniqema), nagy kéntartalmú (6500 mgs/kg) desztillációs gázolaj] módosított összetételű elegyeinek átalakíthatóságának vizsgálata volt. Ezen elegyeket részben a MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék Kísérleti csarnokában, részben a MOL NyRt. DS Development laboratóriumában állították elő 5-50 literes mennyiségekben. A nagy n-paraffin-tartalmú elegyek izomerizálását különböző mikro- és mezopórusos katalizátorokon (Pt/SAPO-11, Pt/Al-MCM-41, Pt/MCM-22 és Pt/γ-Al 2 O 3 ) vizsgáltam. Az előnyösnek talált SAPO-11 katalizátorhordozó esetén különböző Pt-tartalmú (0,2-1,0%) katalizátorokat tanulmányoztam. A kísérletek a MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszéken levő nagynyomású ikerreaktor-rendszerrel folyamatos üzemmód történtek. Ez a berendezés tartalmazott minden olyan készülékeket és gépegységet, amelyek az iparban egy heteroatomeltávolító, illetőleg egy izomerizáló üzem reaktorkörében is megtalálhatóak. Az alapanyagok és a heterogénkatalitikus kísérletek során nyert termékek összetételét különböző gázkromatográfiás módszerekkel, míg azok főbb minőségi jellemzőit szabványos vizsgálati módszerekkel határoztam meg, illetőleg számítottam ki. 2

5 ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 1. Megállapítottam, hogy a vizsgált különböző összetételű Pt/mikro- és/vagy mezpórusos katalizátorok közül a 0,4-0,5% platinatartalmú SAPO-11/Al 2 O 3 katalizátorok alkalmazása a legkedvezőbb bio-paraffinok izomerizálására, mert ezek nagy céltermékhozam biztosítása mellett megfelelő hidrogénező-dehidrogénező és izomerizáló aktivitással is rendelkeznek a szükséges izoparaffin-tartalom eléréséhez, így a kívánt folyási tulajdonságok kielégítéséhez [1.1.1., , , , ]. 2. Meghatároztam a 0,5% Pt/SAPO-11 katalizátoron a bioparaffin elegyek izomerizációja során az n-oktadekán izomerizációjának különböző hőmérsékleten mért reakciósebességi állandóit, illetve az aktiválási energia értékét, amely 143 ± 3 kj/mol volt [1.1.4.] Megállapítottam, hogy a bio-paraffin elegy zsírsav-tartalmának növelése növekvő mértékben csökkenti az oktadekán izomerizációjának reakciósebességi állandóit. Ennek oka az lehetett, hogy a zsírsav a fémes és savas helyeken történő reakciókat különböző mértékben gátolhatta, így az izomerizációs reakciók számára kedvező fémes savas helyek arányát is megváltoztathatta Bebizonyítottam, hogy az alapanyag zsírsav-tartalma nem befolyásolja az n-paraffinok izomerizációja során az aktiválási energia értékét. 3. A különböző olajsavtartalmú alapanyagelegyekkel Pt/SAPO-11 katalizátoron végzett tartamkísérletek eredményei alapján felismertem, hogy az oxigéneltávolítás során a reakcióparaméterektől (különösen a hőmérséklettől) függő mértékben keletkező víz csökkenti a katalizátor savasságát, továbbá a keletkező CO és CO 2, a katalizátor fémes helyein adszorbeálódva csökkentik a hidrogénezés-dehidrogénezés mértékét [1.1.3., , 1.5.2]. 3

6 3.1. Megállapítottam, hogy tartósan nagy izoparaffin-tartalmat 0,5%-nál kisebb karbonsav(olajsav)-tartalmú alapanyag esetén lehet elérni, továbbá legfeljebb kb. 2% karbonsav-tartalomig a katalizátor aktivitása állandósul, de az elérhető izoparaffin koncentráció egyértelműen kisebb Igazoltam, hogy a karbonsavtartalmú alapanyagok esetén a katalizátor aktivitáscsökkenése részben reverzibilis, részben pedig irreverzibilis; a reverzibilis aktivitáscsökkenésért az olajsav hidrogéneződése és képződő CO és CO 2 fémes helyeken való adszorpciója felelős, melyek gátolták a hidrogénezés/dehidrogénezés aktív helyeinek hozzáférhetőségét; az irreverzibilis aktivitáscsökkenést pedig a víznek a katalizátor savas helyeivel történő reakcióba lépése, illetve a csökkent hidrogénező aktivitás miatti kokszképződés okozta. 4. A bio-paraffin elegyek kéntartalmának hatását vizsgálva megállapítottam, hogy a vizsgált 0,5%Pt/SAPO-11 katalizátoron célszerűen 25 mg/kg-nál, még kedvezőbben 10 mg/kg-nál kisebb kéntartalmú alapanyag alkalmazása szükséges a tartósan nagy (>60%) izoparaffintartalom eléréséhez. Igazoltam, hogy a kéntartalmú alapanyagok hatására a katalizátor aktív helyeihez kapcsolódó szulfidok és fluidumban lévő szulfidok dinamikus egyensúlya alakult ki, és csak részben történt irreverzibilis mérgezés [1.3.3.]. 5. Megállapítottam, hogy a nagyobb szénatomszámú n-paraffinok (C 16 -C 20 ) látszólagos konverziója [(c n-paraffin, alapanyag c n-paraffin, termék ) / c n-paraffin, alapanyag ] jóval nagyobb mértékű, mint a kisebb szénatomszámúaké. Ennek oka részben a kisebb szénatomszámú n-paraffinok kisebb reaktivitása, részben pedig az, hogy a C 15 -C 18 paraffinok krakkolódásával kisebb szénatomszú n-paraffinok is keletkeznek [1.2.3.]. 6. Felismertem, hogy vizsgált, különböző trigliceridek felhasználásával különböző hidrogénező katalizátorokon előállított alapanyag elegyekből melyek az eltérő zsírsavösszetétel, illetve a különböző mértékben lejátszódó dekarboxilező/dekarbonilező és hidrogénező oxigéneltávolító reakciók hatására eltérő szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmaztak nagy izoparaffin-tartalmú elegyeket lehet előállítani függetlenül az alapanyag szénhidrogén-összetételétől, azaz a triglicerid eredetétől és hidrogénező katalizátor típusától [1.2.4., ]. 4

7 6.1. Kimutattam, hogy a különböző hidrogénező katalizátorokon különböző mértékben hidrogénezett paraffin elegyek oxigéntartalma jelentősen befolyásolta az izomerizáló katalizátor aktivitását, és a termékek izoparaffin koncentrációját Megállapítottam, hogy a vizsgált bio-paraffin elegyek viszonylag kis aromás-tartalma (0,1-2,3%) gyakorlatilag nem gátolta az izomerizációs folyamatokat. Ennek oka a vizsgált 0,5%Pt/SAPO-11 katalizátor nagy hidrogénező aktivitása volt. 7. Felismertem, hogy a vizsgált katalitikus rendszerben előállított termékek CFPP értéke nem csak a mérsékelt égövre érvényes -20 C téli CFPP előírást képes kielégíteni, hanem a sarkvidéki területekre érvényes értékeket is (-20 C; -26 C; -32 C és -38 C). Az ilyen minőségű termékek előállításakor azonban figyelembe kell venni az egyre jelentősebb hozam- és cetánszámcsökkenést, illetve az értékes melléktermékként keletkező, izoparaffinokban dús Jet- és motorbenzin frakciók felhasználhatóságát is [1.2.5., ]. 5

8 AZ EREDMÉNYEK IPARI ALKALMAZHATÓSÁGA A különböző természetes trigliceridek gázolaj forráspont-tartományú termékké történő katalitikus átalakításának második lépésről, a bio-paraffinok izomerizálásáról kevés ipari tapasztalat áll rendelkezésre. Ezért minden egyes új kutatási eredmény, amely gazdaságosan alkalmazható ezen technológia során, illetőleg beépíthető a technológiába, nagy jelentőségű lehet hazánkban és azon kívül is. A biogázolajok ipari méretű előállításával nemcsak a gázolajokban jelenleg használt és kedvezőtlen minőségi jellemzőkkel rendelkező biodízellel ellentétben (legfeljebb 7,0 v/v%; MSZ EN 590:2009+A1:2010) az EU által 2020-ra elvárt 10% (energiatartalomra vonatkoztatva) bio-komponens részarány teljesíthető, hanem a gázolajok minőségi jellemzőinek várható további szigorítása (összes aromástartalom < 15-20%, poliaromástartalom < 1-4%) is könnyen kielégíthető. A nagy n-paraffin-tartalmú, kedvezőtlen hidegfolyási tulajdonságokkal rendelkező bioparaffin elegyekkel Pt/SAPO-11/Al 2 O 3, Pt/Al-MCM-41, Pt/MCM-22 és Pt/γ-Al 2 O 3 katalizátorokon elvégzett izomerizációs kísérletei igazolták, hogy a katalizátor célirányos kiválasztásával a termékek szénhidrogén összetétele és alkalmazástechnikai tulajdonságai kedvezően befolyásolhatók. A meghatározott reakciókinetikai adatok hozzájárulnak az ipari üzem tervezéséhez is. A Pt/SAPO-11/Al 2 O 3 katalizátoron végzett izomerizálási kísérletek eredményeivel bizonyítottam, hogy az alapanyag (oxigéntartalmú köztitermékek < 0,5%; kéntartalom < 10 mg/kg) megfelelő megválasztásával nagy hozammal, illetve kedvező összetétellel (nagy, főként egyszeresen elágazó izoparaffin-tartalom) és jó alkalmazástechnikai tulajdonságokkal (nagy cetánszám, alacsony CFPP) állíthatók elő a biogázolajok. A műveleti paraméterek (T, P, LHSV) változtatásával a folyási tulajdonságok az igényeknek megfelelően széles tartományban változtathatók (CFPP +5 C és akár -40 C között). Ezen eredmények hozzájárulhatnak nagy izoparaffin-tartalmú biogázolajok költséghatékony előállításának ipari megvalósításához. Az előállított biogázolajok cetánszáma jelentősen meghaladja a gázolajokra érvényes magyar és európai szabvány (MSZ EN 590: :A1) által előírt legalább 51 értéket. Ez lehetővé teszi ezen termékelegy kis cetánszámú (<51), ezáltal keverőkomponensként kevésbé értékes gázolajfrakcióval való együttes felhasználását is, ami jelentős nyereség forrása is lehet. 6

9 KÖZLEMÉNYEK, ELŐADÁSOK JEGYZÉKE 1. A DOLGOZAT TÉMATERÜLETÉHEZ TARTOZÓ KÖZLEMÉNYEK, ELŐADÁSOK 1.1. Idegen nyelvű, külföldi folyóiratban megjelent közlemény: Kasza, T., Holló, A., Thernesz, A., Hancsók, J.: Production of bio gas oil from bioparaffins over Pt/SAPO-11, 2010, Chemical Engineering Transactions, 21, Kasza, T., Solymosi, P., Varga, Z., Whál Horáth, I., Hancsók, J.: Investigation of isoparaffin rich alternative fuel production, 2011, Chemical Engineering Transactions, 24, Hancsók, J., Kovács, S., Pölczmann, Gy., Kasza, T.: Investigation the effect of oxygenic compounds on the isomerization of bioparaffins over Pt/SAPO-11, 2011, Topics in Catalysis, 54, (IF: 2,624) Kasza, T., Kalló, D., Hancsók, J.: Isomerization of bio-paraffin mixtures, Catalysis Communications, közlésre beküldve 1.2. Idegen nyelvű, hazai folyóiratban megjelent közlemény: Kasza, T., Baladincz, P., Hancsók, J.: Production of bio-isoparaffins by hydroisomerisation of bioparaffins, 2009, Hungarian Journal of Industrial Chemistry, 37(2), Kasza, T., Hancsók, J.: Production of depressed freezing point bio gas oil from slaughter house waste lard, 2010, Hungarian Journal of Industrial Chemistry, 38(1) Kasza, T., Hancsók, J.: "Investigation of fuel components produced by the isomerization of bio-paraffin mixtures", 2011, Hungarian Journal of Industrial Chemistry, 39(1), Kasza, T., Hancsók, J.: Isomerization of paraffin mixtures produced from sunflower oil, 2011, Hungarian Journal of Industrial Chemistry, 39(3), Kasza, T., Tóth, Cs., Hancsók, J.: Application of improved bio-paraffins in Diesel Fuels, 2011, Hungarian Journal of Industrial Chemistry, közlésre elfogadva 1.3. Nemzetközi, idegen nyelvű konferencia előadás teljes szövegű megjelenéssel: Kasza, T., Hancsók, J.: Production of high isoparaffin containing diesel blending component from renewable sources, International Symposium on Motor Fuel 2010, Szlovákia, Tatranské Matliare, június In CD Proceedings (ISBN ), MF-2534, 13 oldal 7

10 Kasza, T., Holló, A., Thernesz, A., Hancsók, J.: Production of Bio Gas Oil from Bioparaffins over Pt/SAPO-11, 13 th PRES Conference, Csehország, Prága, augusztus 28. szeptember 1., In CD Proceedings, 6 oldal Kasza, T., Hancsók, J.: Effects of the process parameters and the composition of the feedstock on the catalyst activity during the isomerisation of bioparaffins, 8 th International Colloquium Fuels 2011, Németország, Stuttgart/Ostfildern, január , In Proceedings (ISBN ), Kasza, T., Solymosi, P., Varga, Z., Whál Horáth, I., Hancsók, J.: Investigation of isoparaffin rich alternative fuel production, 10 th International Conference on Chemical and Process Engineering, Olaszország, Firenze, május 8-11., In CD Proceedings, 6 oldal 1.4. Hazai konferencia előadás teljes szövegű megjelenéssel: Kasza, T., Hancsók, J.: "Bioeredetű paraffin elegyek izomerizációja különböző katalizátorokon", Műszaki Kémiai Napok 2010, Veszprém, április , Kiadvány (ISBN ), Kasza, T., Hancsók, J.: Bioparaffinok izomerizációja platina-tartalmú SAPO-11 és AlMCM-41 katalizátorokon, Műszaki Kémiai Napok 2011, Veszprém, április , Kiadvány (ISBN ), Nemzetközi, idegen nyelvű konferencia előadás kivonatos megjelenéssel: Kasza, T., Hancsók, J.: Isomerization of bioparaffins over Pt/Al-MCM-41 catalyst, 16 th International Zeolite Conference - 7 th International Mesostructured Materials Symposium, Olaszország, Sorrento, július 4-9., Book of extended abstracts Hancsók, J., Kovács, S., Pölczmann, Gy., Kasza, T.: Investigation of the effect of oxygenic compounds on the isomerization of bioparaffins over Pt/SAPO-11 catalyst, 14 th Nordic Symposium on Catalysis, Dánia, Helsingør, augusztus , Book of Abstracts P Kasza, T., Wáhlné-Horváth, I., Hancsók, J.: Investigation of isomerisation of bioparaffin mixtures, 2 nd International Symposium on Air Pollution Abatement Catalysis, Lengyelország, Krakkó, szeptember Book of Extended Abstracts, Kasza, T., Hancsók, J.: Investigation of isoparaffin rich fuel production: effect of contact time on Pt/SAPO-11 catalyst, Interfaces 11, Sopron, szeptember pp Hazai konferencia előadás kivonatos megjelenéssel: Kasza, T., Hancsók, J.: Bioparaffin elegyek izomerizációjának vizsgálata, Mobilitás és Környezet A járműipar kihívásai az energetika, a szerkezeti anyagok és környezeti kutatások területén, Veszprém, augusztus 29 szeptember 1., Konferencia CD, 1 oldalas kivonat. 8

11 1.7. Egyéb előadás: Kasza, T., Hancsók, J.: Csökkentett olvadáspontú biogázolaj előállítása vágóhídi zsiradékból, MOBILITÁS és KÖRNYEZET: a járműipar kihívásai az energetika, a szerkezeti anyagok és környezeti kutatások területén konferencia, Pannon Egyetem, Veszprém, augusztus A TÉMATERÜLETHEZ NEM KÖZVETLENÜL KAPCSOLÓDÓ KÖZLEMÉNYEK, ELŐADÁSOK 2.1. Idegen nyelvű könyvrészlet: Krár, M., Thernesz, A., Tóth, Cs., Kasza, T., Hancsók, J.: Investigation of catalytic conversion of vegetable oil/gas oil mixtures, in Halász, I. (Editor) Silica and Silicates in Modern Catalysis, Transworld Research Network, India, Kerala, 2010, (ISBN ), Idegen nyelvű, külföldi folyóiratban megjelent közlemény: Krár, M., Kasza, T., Kovács, S., Kalló, D., Hancsók, J.: Bio gas oils with improved low temperature properties, 2011, Fuel Processing Technology, 92(5) (IF: 2,945) Hancsók, J., Krár, M., Kasza, T., Kovács, S., Tóth, Cs., Varga, Z.: Investigation of hydrotreating of vegetable oil-gas oil mixtures, 2011, Journal of Environmental Science and Engineering, 5, Hancsók, J., Kasza, T., Kovács, S., Solymosi, P., Holló, A.: Production of bioparaffins from natural triglycerides, 2011, Chemical Engineering Transaction, 25, Kovács, S., Kasza, T., Thernesz, A., Wálhné Horváth, I., Hancsók, J.: Fuel production by hydrotreating of triglycerides on NiMo/Al 2 O 3 /F catalyst, 2011, Chemical Engineering Journal, , (IF: 3,461) Hancsók, J., Baladincz, P., Kasza, T., Kovács, S., Tóth, Cs., Varga, Z., Bio gas oil production fromwaste lard, Journal of Biomedicine and Biotechnology, 2011, Article ID , 9 pages (IF : 2,436) Hancsók, J., Kasza, T., Kovács, S., Solymosi, P., Holló, A.: Production of bioparaffins by the catalytic hydrogenation of natural triglycerides, 2012, Journal of Cleaner Production, 34, (IF: 2,727) 2.3. Idegen nyelvű, hazai folyóiratban megjelent közlemény: Krár, M., Kasza, T., Tóth, Cs., Hancsók J.: Investigation of the heterogeneous catalytic transformation of vegetable oil/gas oil blends, 2008, Hungarian Journal of Industrial Chemistry, 36(1-2), Solymosi, P., Kasza, T., Hancsók, J.: Investigation of conventional and high oleic acid content rapeseed or sunflower oils, 2011, Hungarian Journal of Industrial Chemsitry, Veszprém, 39(1),

12 2.4. Magyar nyelvű közlemény: Kasza, T., Tóth, Cs., Hancsók, J.: Bio-motorhajtóanyagok agrártermékekből, 2010, Mezőgazdasági Technika, LI, Különszám, Nemzetközi, idegen nyelvű konferencia előadás teljes szövegű megjelenéssel: Krár, M., Kasza, T., Tóth, Cs., Baladincz, P., Hancsók, J.: Hydrotreating of trygliceride containing gasoils, 4 th International Bioenergy Conference, Finnország, Jyväskylä, augusztus szeptember 4., In Proceedings (ISBN ), Kasza, T., Tóth, Cs., Baladincz, P., Kovács, S., Hancsók, J.: Investigation of upgrading of natural triglyceride containing gas oil, 44 th International Petroleum Conference, Szlovákia, Pozsony, szeptember , In CD Proceedings (ISBN ), 12 oldal Tóth, Cs., Kasza, T., Kovács, S., Baladincz, P., Hancsók, J.: Investigation of catalytic conversion of vegetable oil/gas oil mixtures, 44 th International Petroleum Conference, Szlovákia, Pozsony, szeptember , In CD Proceedings (ISBN ), 15 oldal Hancsók, J., Kasza, T.: The Importance of Isoparaffins at the Modern Engine Fuel Production, 8 th International Colloquium Fuels 2011, Németország, Stuttgart/Ostfildern, január , In Proceedings (ISBN ), Hancsók, J., Kasza, T., Kovács, S., Solymosi, P., Holló, A.: Production of bioparaffins from natural triglycerides, 14 th International Conference on Process Integration, Modelling and Optimisation for Energy Saving and Pollution Reduction, Olaszország, Firenze, május 8-11., In CD Proceedings, 6 oldal Hancsók, J., Varga, Z., Kovács, S., Kasza, T.: Comparing the biodiesel and biogasoil production from different natural triglycerides, 2 nd European Conference of Chemical Engineering (ECCE 11), december , Puerto de La Cruz, Tenerife, Spanyolország, Proceedings (ISBN ), Eller, Z., Solymosi, P., Kasza, T., Varga, Z., Hancsók, J.: Production of biocomponent containing jet fuels, 2 nd Eurpoean Conference of Chemical Engineering (ECCE 11), december , Puerto de La Cruz, Tenerife, Spanyolország, Proceedings (ISBN ), Nemzetközi, idegen nyelvű konferencia előadás kivonatos megjelenéssel: Hancsók, J., Krár, M., Kasza, T., Tóth, Cs.: Investigation of hydrotreating of vegetable oil-gas oil mixtures, 5 th International Conference on Environmental Catalysis, Belfast, augusztus 31. szeptember 3., In Proceedings 427. Krár, M., Kasza, T., Tóth, Cs., Hancsók, J.: Conversion of sunflower oil containing gas oil fractions to fuel blending components via catalytic hydrogenation, 13 th Nordic Symposium on Catalysis, Svédország, Göteborg, október 5-7., In Book of Abstracts P28, Tóth, Cs., Kasza, T., Hancsók, J.: Production of diesel fuel by hydroisomerization of co-processed vegetable oil gas oil mixtures, 15 th Nordic Symposium on Catalysis, Mariehamn, Aland, június 10-12, Book of abstracts, ISBN , P48 10

13 Hancsók, J., Szoboszlai, Zs., Eller, Z., Kasza, T.: Hydrogenation and isomerization of aromatic, cycloparaffin and oxygen containing bio-derived paraffin mixtures in one catalytic step, CCESC2012, Alcobendas, Madrid (Spain), június 27-29, In proceedings P Nemzetközi, idegen nyelvű konferencia előadás: Kasza, T., Hancsók, J.: Comparision of biodiesel and biogasoil, 65 th Students Scientific Conference - New approaches, best practices and innovative technologies in oil and gas sector, Oroszország, Moszkva, április Solymosi, P., Kasza, T., Hancsók, J.: Investigation fuel purpose hydrogenation of unconventional vegetable oils, 20 th Biomass Conference and Exhibition, június , Milánó, Olaszország Hancsók, J., Tóth, Cs., Kasza, T.: Quality improving of bioparaffin containing hydrocarbon mixtures 20 th Biomass Conference and Exhibition, június , Milánó, Olaszország 2.8. Hazai konferencia előadás teljes szövegű megjelenéssel: Krár, M., Hancsók, J., Kasza, T., Tóth, Cs.: Növényolaj-tartalmú gázolajok heterogénkatalitikus átalakításának vizsgálata, Műszaki Kémiai Napok 08, Veszprém, április , Kiadvány (ISBN ), Tóth, Cs., Kasza, T., Kovács, S., Baladincz, P., Hancsók, J.: Motorhajtóanyagok előállítása triglicerid-tartalmú gázolajokból, Műszaki Kémiai Napok 09, Veszprém, április , Kiadvány (ISBN ), Tóth, Cs., Kasza, T., Cseh, B., Sági, D., Hancsók, J.: Biogázolaj-tartalmú gázolaj hidegfolyási tulajdonságainak javítása hidroizomerizációval, Műszaki Kémiai Napok, Veszprém, április , (ISBN ), EGYÉB IDEGEN NYELVŰ, KÜLFÖLDI FOLYÓIRATBAN MEGJELENT KÖZLEMÉNY: Hancsók, J., Marsi, G., Kasza, T., Kalló, D.: Hydrogenation of the aromatics and olefins in FCC gasoline during deep desulphurisation, 2011, Topics in Catalysis, 54, (IF: 2,624) Hancsók, J., Szoboszlai, Zs., Kasza, T., Holló, A., Thernesz, A., Kalló, D.: Selective desulphurization and denitrogenation of hydrocarbon mixtures rich in olefins, 2011, Catalysis Today, 176(1), (IF: 3,407) 4. TALÁLMÁNYI BEJELENTÉS Eller, Z., Hancsók, J., Kasza, T., Pölczmann, Gy., Rosenbergné Mihályi, M., Szegedi, Á., Szoboszlai, Zs., Valyon, J., Varga, Z.: Katalizátor és eljárás paraffin szénhidrogének szelektív hidroizomerizálására és eljárás a katalizátor előállítására, szabadalmi bejelentés,

14 ÖSSZESÍTETT PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG Publikációk Összesen Az értekezés témájához közvetlenül kapcsolódó közlemények Folyóiratcikkek Idegen nyelvű, külföldi folyóiratban megjelent lektorált közlemény 3 +1* Idegen nyelvű, hazai folyóiratban megjelent lektorált közlemény 4+1* Konferencia kiadványokban megjelent közlemény Nemzetközi konferenciakiadványban megjelent teljes szövegű, lektorált közlemény Hazai konferenciakiadványban megjelent lektorált idegen nyelvű, teljes szövegű, közlemény 4 2 Idegen nyelvű lektorált könyvrészlet 1 Összes közlemény * Közlemények összes hatástényezője 20,224 Független hivatkozások száma 6 Bejelentett szabadalom kidolgozásában való részvétel 1 *Közlésre 1-1 beküldve Veszprém, december 12

DIESEL-MOTOROK KORSZERŰ HAJTÓANYAGÁNAK ELŐÁLLÍTÁSA NÖVÉNYOLAJOK ÉS GÁZOLAJOK EGYÜTTES MINŐSÉGJAVÍTÁSÁVAL

DIESEL-MOTOROK KORSZERŰ HAJTÓANYAGÁNAK ELŐÁLLÍTÁSA NÖVÉNYOLAJOK ÉS GÁZOLAJOK EGYÜTTES MINŐSÉGJAVÍTÁSÁVAL DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DIESEL-MOTOROK KORSZERŰ HAJTÓANYAGÁNAK ELŐÁLLÍTÁSA NÖVÉNYOLAJOK ÉS GÁZOLAJOK EGYÜTTES MINŐSÉGJAVÍTÁSÁVAL Készítette: TÓTH CSABA vegyészmérnök (MSc), gépészmérnök (BSc) Készült

Részletesebben

DÍZELGÁZOLAJ KOMPONENSEK ELŐÁLLÍTÁSA HULLADÉK ÁLLATI ZSIRADÉKOKBÓL

DÍZELGÁZOLAJ KOMPONENSEK ELŐÁLLÍTÁSA HULLADÉK ÁLLATI ZSIRADÉKOKBÓL DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DÍZELGÁZOLAJ KOMPONENSEK ELŐÁLLÍTÁSA HULLADÉK ÁLLATI ZSIRADÉKOKBÓL Készítette: BALADINCZ PÉTER okleveles vegyészmérnök Készült a Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok

Részletesebben

TRIGLICERID ALAPÚ MOTORHAJTÓANYAGOK MINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA

TRIGLICERID ALAPÚ MOTORHAJTÓANYAGOK MINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI TRIGLICERID ALAPÚ MOTORHAJTÓANYAGOK MINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA Készítette: BECK ÁDÁM okl. vegyészmérnök Készült a Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori

Részletesebben

PhD értekezés tézisei

PhD értekezés tézisei PhD értekezés tézisei KORSZERŰ ÜZEMANYAGKOMPONENSEK ELŐÁLLÍTÁSA FISCHER-TROPSCH NEHÉZ PARAFFINELEGYBŐL Készült a Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola keretében Készítette:

Részletesebben

Mobilitás és Környezet Konferencia

Mobilitás és Környezet Konferencia Mobilitás és Környezet Konferencia Magyar Tudományos Akadémia Budapest, 2012. január 2. Nagy energiatartalmú, környezetbarát dízelgázolajok előállításának vizsgálata Varga Zoltán, Hancsók Jenő MOL Ásványolaj-

Részletesebben

Mobilitás és környezet

Mobilitás és környezet Mobilitás és környezet SZERKESZTŐK HANCSÓK JENŐ, BALADINCZ JENŐ, MAGYAR JÁNOS PANNON EGYETEMI KIADÓ ÉS KÖNYVESBOLT 01_144.indd 3 2008/10/16 11:17:28 A könyv megjelenését támogatta a VEGYIPARI KOOPERÁCIÓS

Részletesebben

3,5. Motorbenzin Dízelgázolaj 2,5. Felhasználás, 10 6 m 3 1,5 0,5

3,5. Motorbenzin Dízelgázolaj 2,5. Felhasználás, 10 6 m 3 1,5 0,5 Motorhajtóanyagok előállítása triglicerid tartalmú gázolajokból Fuel production from triglycerides containing gas oils Tóth Csaba, Kasza Tamás, Kovács Sándor, Baladincz Péter, Hancsók Jenő Pannon Egyetem,

Részletesebben

DIESEL-MOTOROK BIOMASSZA EREDETŰ MOTORHAJTÓANYAGAI

DIESEL-MOTOROK BIOMASSZA EREDETŰ MOTORHAJTÓANYAGAI DIESEL-MOTOROK BIOMASSZA EREDETŰ MOTORHAJTÓANYAGAI Hancsók Jenő, D.Sc. egyetemi tanár, tanszékvezető Pannon Egyetem, Tanszék A Magyar Tudomány Ünnepe Kreatív Magyarország Mérnöki tudás Múlt, Jelen, Jövő

Részletesebben

BELSŐÉGÉSŰ MOTOROK KORSZERŰ, CSEPPFOLYÓS ÜZEMANYAGAI

BELSŐÉGÉSŰ MOTOROK KORSZERŰ, CSEPPFOLYÓS ÜZEMANYAGAI Konklúzió Munkánkban összefoglaltuk azokat a lehetőségeket, amelyek felhasználhatóak lehetnek járműipari diagnosztikai területen. A folyamatok elemzéséhez egyrészt modelleket itt a Petri-hálók kerültek

Részletesebben

Theses of the PhD dissertation

Theses of the PhD dissertation Theses of the PhD dissertation PRODUCTION OF MODERN FUEL COMPONENTS FROM FISCHER-TROPSCH HEAVY PARAFFIN MIXTURE Doctoral School of Chemical Engineering and Material Science, University of Pannonia Made

Részletesebben

1. Bevezetés. 2. ábra Normál és izoparaffinok fagyáspontja a szénatomszám függvényében. 1. ábra Trigliceridek katalitikus átalakítása

1. Bevezetés. 2. ábra Normál és izoparaffinok fagyáspontja a szénatomszám függvényében. 1. ábra Trigliceridek katalitikus átalakítása Bioparaffinok izomerizációja platina-tartalmú SAPO-11 és Al-MCM-41 katalizátorokon Isomerization of bioparaffins over platinum containing SAPO-11 and Al-MCM-41 catalysts Tamás Kasza, Jenő Hancsók Pannon

Részletesebben

való függőséget. E célok elérésére az Európai Unió megalkotta a 2003/30/EK, majd a 2009/28/EK direktívákat. Ezek fő célja a biomotorhajtóanyagok

való függőséget. E célok elérésére az Európai Unió megalkotta a 2003/30/EK, majd a 2009/28/EK direktívákat. Ezek fő célja a biomotorhajtóanyagok Biogázolaj előállításának vizsgálata nem étkezési célú növényolajból Investigation of production of bio gas oil from non-food vegetable oil Solymosi Péter, Ludányi András, Hancsók Jenő Pannon Egyetem,

Részletesebben

2. Bio-motorhajtóanyagok az Európai Unióban

2. Bio-motorhajtóanyagok az Európai Unióban Megújítható Diesel-motorhajtóanyag előállítása sertészsír és gázolajpárlat elegyeinek együttes feldolgozásával Production of second generation renewable diesel fuel via co-processing of lard and straight

Részletesebben

NAGY ENERGIATARTALMÚ, KÖRNYEZETBARÁT HAGYOMÁNYOS ÉS ALTERNATÍV MOTORHAJTÓANYAGOK KUTATÁSA-FEJLESZTÉSE

NAGY ENERGIATARTALMÚ, KÖRNYEZETBARÁT HAGYOMÁNYOS ÉS ALTERNATÍV MOTORHAJTÓANYAGOK KUTATÁSA-FEJLESZTÉSE NAGY ENERGIATARTALMÚ, KÖRNYEZETBARÁT HAGYMÁNYS ÉS ALTERNATÍV MTRHAJTÓANYAGK KUTATÁSA-FEJLESZTÉSE Tóth Csaba okleveles vegyészmérnök Dr. Hancsók Jenő egyetemi tanár Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki

Részletesebben

1. Ábra Az n-paraffinok olvadáspontja és forráspontja közötti összefüggés

1. Ábra Az n-paraffinok olvadáspontja és forráspontja közötti összefüggés Nagy izoparaffin-tartalmú gázolajok előállításának vizsgálata Investigation of production of gas oils with high isoparaffin content Pölczmann György, Hancsók Jenő Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki

Részletesebben

Mobilitás és Környezet Konferencia

Mobilitás és Környezet Konferencia Mobilitás és Környezet Konferencia Magyar Tudományos Akadémia Budapest, 2012. január 23. Motorbenzin- és gázolaj-keverőkomponensek előállítása melléktermékként keletkező könnyű olefinekből Skodáné Földes

Részletesebben

Anyagok és módszerek

Anyagok és módszerek Az alapanyag aromástartalmának hatása növényolaj-gázolaj elegyek együttes feldolgozására Effect on the aromatic content of the feedstock to the co-processing of vegetable oil-gas oil mixtures Tóth Csaba,

Részletesebben

nagy cetánszámú (65-75) izoparaffinokat lehet előállítani

nagy cetánszámú (65-75) izoparaffinokat lehet előállítani Bioeredetű paraffin elegyek izomerizációja különböző katalizátorokon Isomerization of bio-origin paraffin mixtures over different catalysts Kasza Tamás, Hancsók Jenő* Pannon Egyetem, MOL Ásványolaj- és

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KÉN-, NITROGÉN- ÉS OXIGÉNTARTALMÚ VEGYÜLETEK GÁZKROMATOGRÁFIÁS ELEMZÉSE SZÉNHIDROGÉN-MÁTRIXBAN Készítette STUMPF ÁRPÁD okl. vegyész az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi

Részletesebben

Trigliceridek katalitikus átalakíthatóságának vizsgálata

Trigliceridek katalitikus átalakíthatóságának vizsgálata Trigliceridek katalitikus átalakíthatóságának vizsgálata NiMo/Al 2 O 3 katalizátoron Investigation of catalytic transformability of triglycerides on NiMo/Al2O 3 catalyst Kovács Sándor, Baladincz Péter,

Részletesebben

BIO-MOTORHAJTÓANYAGOK JELEN ÉS A JÖVŐ

BIO-MOTORHAJTÓANYAGOK JELEN ÉS A JÖVŐ 821 Veszprém, Pf. 158., Tel. +36 88 624217 Fax: +36 88 62452 BIOMOTORHAJTÓANYAGOK JELEN ÉS A JÖVŐ Hancsók Jenő Krár Márton, Magyar Szabolcs I. Ökenergetikai és IX. Biomassza Konferencia Sopron 26. március

Részletesebben

ELŐHIDROGÉNEZETT NÖVÉNYOLAJOK IZOMERIZÁLÁSA. Krár Márton, Hancsók Jenő

ELŐHIDROGÉNEZETT NÖVÉNYOLAJOK IZOMERIZÁLÁSA. Krár Márton, Hancsók Jenő ELŐHIDROGÉNEZETT NÖVÉNYOLAJOK IZOMERIZÁLÁSA Krár Márton, Hancsók Jenő Pannon Egyetem Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet Ásványolaj- és Széntechnológia Intézeti Tanszék MŰSZAKI KÉMIAI NAPOK 07 2007.

Részletesebben

Széntechnológiai Intézeti Tanszék Veszprém, Egyetem u. 10.

Széntechnológiai Intézeti Tanszék Veszprém, Egyetem u. 10. Növényolajok motorhajtóanyag célú hidrogénezése NiMo/γ-Al 2 3 katalizátoron Fuel purpose hydrotreating of vegetable oil on NiMo/γ-Al 2 3 catalyst Krár Márton 1, Kovács Sándor 1, Boda László 2, Leveles

Részletesebben

TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE

TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE Sorszám Besorolás Érték I. Közlemények impakt faktorral (IF) rendelkez idegen nyelv II. folyóiratokban, kiadványokban 30 (25) Közlemények impakt faktorral nem rendelkez

Részletesebben

DÍZELGÁZOLAJOK DETERGENS-DISZPERGENS TÍPUSÚ ADALÉKAINAK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA

DÍZELGÁZOLAJOK DETERGENS-DISZPERGENS TÍPUSÚ ADALÉKAINAK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA DÍZELGÁZOLAJOK DETERGENS-DISZPERGENS TÍPUSÚ ADALÉKAINAK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA Készítette: Bubálik Márk Témavezető: Dr. Hancsók Jenő Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola Pannon

Részletesebben

Mobilitás és Környezet Konferencia

Mobilitás és Környezet Konferencia Mobilitás és Környezet Konferencia Magyar Tudományos Akadémia Budapest, 2012. január 23. KORSZERŰ ÜZEMANYAGOK A KULCSKOMPONENSEK Hancsók Jenő MTA doktora, egyetemi tanár Hancsók Jenő Korszerű Üzemanyagok,

Részletesebben

DIESEL-MOTOROK KORSZERŰ HAJTÓANYAGÁNAK ELŐÁLLÍTÁSA NÖVÉNYOLAJOK ÉS GÁZOLAJOK EGYÜTTES MINŐSÉGJAVÍTÁSÁVAL

DIESEL-MOTOROK KORSZERŰ HAJTÓANYAGÁNAK ELŐÁLLÍTÁSA NÖVÉNYOLAJOK ÉS GÁZOLAJOK EGYÜTTES MINŐSÉGJAVÍTÁSÁVAL DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DIESEL-MOTOROK KORSZERŰ HAJTÓANYAGÁNAK ELŐÁLLÍTÁSA NÖVÉNYOLAJOK ÉS GÁZOLAJOK EGYÜTTES MINŐSÉGJAVÍTÁSÁVAL Készült a Pannon Egyetem Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok Doktori Iskolájához

Részletesebben

Bioeredetű üzemanyagok a MOL technológia-fejlesztés fókuszában

Bioeredetű üzemanyagok a MOL technológia-fejlesztés fókuszában Bioeredetű üzemanyagok a MOL technológia-fejlesztés fókuszában Energetikai Szakkollégium 2012. április 5. Dr. Leveles László Reaktortechnológia és Kísérleti Gyártás vez. A MOL Csoport dióhéjban 4 országban

Részletesebben

Alternatív motorhajtóanyagok elállítása és vizsgálata tématerület

Alternatív motorhajtóanyagok elállítása és vizsgálata tématerület Alternatív motorhajtóanyagok elállítása és vizsgálata tématerület 2005 Témavezet: Dr. Hancsók Jen egyetemi docens Eladó : Krár Márton PhD. hallgató 8201 Veszprém, Pf. 158., Tel. +36 88 624217 Fax: +36

Részletesebben

Felhasznált anyagok. Katalizátorok és fontosabb tulajdonságai

Felhasznált anyagok. Katalizátorok és fontosabb tulajdonságai Izomerizáló katalizátorok benzoltelítő aktivitásának vizsgálata Investigation of benzene saturation activity of different isomerization catalysts Szoboszlai Zsolt, Hancsók Jenő* Pannon Egyetem, MOL Ásványolaj-

Részletesebben

Bevezetés. Motorbenzin. Dízelgázolaj. Felhasznált mennyiség 10 6 t/év

Bevezetés. Motorbenzin. Dízelgázolaj. Felhasznált mennyiség 10 6 t/év Csökkentett aromástartalmú sugárhajtómű üzemanyagok Reduced aromatic jet fuel Eller Zoltán, Hancsók Jenő Pannon Egyetem, MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszék H-82 Veszprém, Egyetem utca

Részletesebben

8200 Veszprém, Egyetem u. 10.

8200 Veszprém, Egyetem u. 10. Fischer-Tropsch paraffinok katalitikus átalakíthatóságának vizsgálata Pt/AlSBA-15 és Pt/β zeolit katalizátorokon Catalytic conversion of Fischer-Tropsch wax on Pt/AlSBA-15 and Pt/β zeolit catalysts Pölczmann

Részletesebben

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával. www.chem.elte.hu/pr

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával. www.chem.elte.hu/pr ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával www.chem.elte.hu/pr Kvíz az előző előadáshoz Programajánlatok március 5. 16:00 ELTE Kémiai Intézet 065-ös terem Észbontogató (www.chem.elte.hu/pr)

Részletesebben

NÖVÉNYOLAJ-ZSÍRSAV-METILÉSZTEREK ELÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA

NÖVÉNYOLAJ-ZSÍRSAV-METILÉSZTEREK ELÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI NÖVÉNYOLAJ-ZSÍRSAV-METILÉSZTEREK ELÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA Készítette: Kovács Ferenc okl. vegyészmérnök Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Doktori Iskola Témavezet: Dr. Hancsók

Részletesebben

SZÉN NANOCSŐ KOMPOZITOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA

SZÉN NANOCSŐ KOMPOZITOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola SZÉN NANOCSŐ KOMPOZITOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: Szentes Adrienn okleveles vegyészmérnök

Részletesebben

Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával

Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

Pannon Egyetem Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok Doktori Iskola

Pannon Egyetem Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok Doktori Iskola Pannon Egyetem Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok Doktori Iskola A KÉN-HIDROGÉN BIOKATALITIKUS ELTÁVOLÍTÁSA BIOGÁZBÓL SZUSZPENDÁLT SZAKASZOS ÉS RÖGZÍTETT FÁZISÚ FOLYAMATOS REAKTORBAN, AEROB ÉS MIKROAEROB

Részletesebben

A termikus hőbontás technológiájának analitikai kémiai háttere és anyagminőségi kérdései

A termikus hőbontás technológiájának analitikai kémiai háttere és anyagminőségi kérdései Pirolízis szakmai konferencia A termikus hőbontás technológiájának analitikai kémiai háttere és anyagminőségi kérdései Dr. Lányi Katalin SZIE GAEK 2013. szeptember 26. Bevezető gondolatok Egy Világbank

Részletesebben

Növényi alapanyagú megújuló tüzelőanyagok adagolásának hatása a gázolaj viszkozitására és az égésfolyamatra

Növényi alapanyagú megújuló tüzelőanyagok adagolásának hatása a gázolaj viszkozitására és az égésfolyamatra Zöldy Máté: Effects of vegetable based renewable fuels on the diesel oil s viscosity and burning abilities The application of the renewable fuels is coming forwards with the increasing of oil prices. One

Részletesebben

KORSZERŰ ÜZEMANYAGKOMPONENSEK ELŐÁLLÍTÁSA FISCHER-TROPSCH NEHÉZ PARAFFINELEGYBŐL

KORSZERŰ ÜZEMANYAGKOMPONENSEK ELŐÁLLÍTÁSA FISCHER-TROPSCH NEHÉZ PARAFFINELEGYBŐL DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KORSZERŰ ÜZEMANYAGKOMPONENSEK ELŐÁLLÍTÁSA FISCHER-TROPSCH NEHÉZ PARAFFINELEGYBŐL Készült a Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola keretében

Részletesebben

Műszaki Kémiai Napok 2011 Conference of Chemical Engineering 2011

Műszaki Kémiai Napok 2011 Conference of Chemical Engineering 2011 Műszaki Kémiai Napok 2011 Conference of Chemical Engineering 2011 Veszprém, 2011. április 27-29. Műszaki Kémiai Napok 2011 Conference of Chemical Engineering 2011. április 27-29. Veszprém, VEAB Székház,

Részletesebben

GÁZOLAJPÁRLAT MINŐSÉGJAVÍTÁSA KATALITIKUS ÚTON

GÁZOLAJPÁRLAT MINŐSÉGJAVÍTÁSA KATALITIKUS ÚTON GÁZOLAJPÁRLAT MINŐSÉGJAVÍTÁSA KATALITIKUS ÚTON Varga Zoltán PhD, egyetemi docens vargaz@almos.uni-pannon.hu Eller Zoltán Hancsók Jenő okl. vegyészmérnök, PhD-hallgató az MTA doktora, egyetemi tanár, intézeti

Részletesebben

Rezisztens keményítők minősítése és termékekben (kenyér, száraztészta) való alkalmazhatóságának vizsgálata

Rezisztens keményítők minősítése és termékekben (kenyér, száraztészta) való alkalmazhatóságának vizsgálata BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VEGYÉSZMÉRNÖKI ÉS BIOMÉRNÖKI KAR OLÁH GYÖRGY DOKTORI ISKOLA Rezisztens keményítők minősítése és termékekben (kenyér, száraztészta) való alkalmazhatóságának

Részletesebben

PRODUCTION AND INVESTIGATION OF FATTY ACID METHYL ESTERS

PRODUCTION AND INVESTIGATION OF FATTY ACID METHYL ESTERS THESES OF PhD DISSERTATION PRODUCTION AND INVESTIGATION OF FATTY ACID METHYL ESTERS Written by: Ferenc Kovács chemical engineer Pannon University Chemical Engeneering Sciences PhD School Supervisor: Dr.

Részletesebben

KIS SZÉNATOMSZÁMÚ n-paraffinok IZOMERIZÁLÁSÁNAK VIZSGÁLATA

KIS SZÉNATOMSZÁMÚ n-paraffinok IZOMERIZÁLÁSÁNAK VIZSGÁLATA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KIS SZÉNATOMSZÁMÚ n-paraffinok IZOMERIZÁLÁSÁNAK VIZSGÁLATA Készült a Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola keretében Készítette: Szoboszlai

Részletesebben

Irányítási struktúrák összehasonlító vizsgálata. Tóth László Richárd. Pannon Egyetem Vegyészmérnöki és Anyagtudományok Doktori Iskola

Irányítási struktúrák összehasonlító vizsgálata. Tóth László Richárd. Pannon Egyetem Vegyészmérnöki és Anyagtudományok Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés tézisei Irányítási struktúrák összehasonlító vizsgálata Tóth László Richárd Pannon Egyetem Vegyészmérnöki és Anyagtudományok Doktori Iskola Témavezetők: Dr. Szeifert Ferenc Dr.

Részletesebben

GÁZOLAJPÁRLATOK KATALITIKUS KÉNTELENÍTÉSÉNEK VIZSGÁLATA. Készítette: VARGA ZOLTÁN

GÁZOLAJPÁRLATOK KATALITIKUS KÉNTELENÍTÉSÉNEK VIZSGÁLATA. Készítette: VARGA ZOLTÁN DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI GÁZOLAJPÁRLATOK KATALITIKUS KÉNTELENÍTÉSÉNEK VIZSGÁLATA Készítette: VARGA ZOLTÁN a Veszprémi Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok Doktori Iskolája keretében Témavezet: Dr.

Részletesebben

BIOSZORBENSEK ELŐÁLLÍTÁSA MEZŐGAZDASÁGI HULLADÉKOKBÓL SZÁRMAZÓ, MÓDOSÍTOTT CELLULÓZROSTOK FELHASZNÁLÁSÁVAL

BIOSZORBENSEK ELŐÁLLÍTÁSA MEZŐGAZDASÁGI HULLADÉKOKBÓL SZÁRMAZÓ, MÓDOSÍTOTT CELLULÓZROSTOK FELHASZNÁLÁSÁVAL Pannon Egyetem Vegyészmérnöki- és Anyagtudományok Doktori Iskola BIOSZORBENSEK ELŐÁLLÍTÁSA MEZŐGAZDASÁGI HULLADÉKOKBÓL SZÁRMAZÓ, MÓDOSÍTOTT CELLULÓZROSTOK FELHASZNÁLÁSÁVAL DOKTORI (Ph.D) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

Részletesebben

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök Szakmai önéletrajz Email: szabo.orsolya@rkk.uni-obuda.hu Felsőfokú tanulmányok 2008 - Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola (doktoranduszhallgató)

Részletesebben

Biogáz-földgáz vegyestüzelés égési folyamatának vizsgálata, különös tekintettel a légszennyező gázalkotókra

Biogáz-földgáz vegyestüzelés égési folyamatának vizsgálata, különös tekintettel a légszennyező gázalkotókra Biogáz-földgáz vegyestüzelés égési folyamatának vizsgálata, különös tekintettel a légszennyező gázalkotókra OTKA T 46471 (24 jan. 27 jún.) Témavezető: Woperáné dr. Serédi Ágnes, egyetemi docens Kutatók

Részletesebben

ETÁN ÉS PROPÁN ÁTALAKÍTÁSA HORDOZÓS PLATINAFÉM- ÉS RÉNIUM- KATALIZÁTOROKON

ETÁN ÉS PROPÁN ÁTALAKÍTÁSA HORDOZÓS PLATINAFÉM- ÉS RÉNIUM- KATALIZÁTOROKON ETÁN ÉS PROPÁN ÁTALAKÍTÁSA HORDOZÓS PLATINAFÉM- ÉS RÉNIUM- KATALIZÁTOROKON Ph.D. értekezés Tolmacsov Péter Témavezető: Dr. Solymosi Frigyes az MTA rendes tagja Szegedi Tudományegyetem Szilárdtest- és Radiokémiai

Részletesebben

X. FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

X. FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA X. FIATAL ŰSZAKIAK TUDOÁNYOS ÜLÉSSZAKA Kolozsvár, 2005. március 18-19. BLSŐÉGÉSŰ OTOROK ISSZIÓJA BIOHAJTÓANYAGOK ALKALAZÁSÁVAL Dr. Lengyel Antal Bodnár Gábor Summary odern agricultural production means

Részletesebben

PANNON EGYETEM VEGYÉSZMÉRNÖKI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA IONOS FOLYADÉKOK ALKALMAZÁSA KATALITIKUS REAKCIÓK KÖZEGEKÉNT DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KÉSZÍTETTE: FRÁTER TAMÁS OKL. KÖRNYEZETMÉRNÖK TÉMAVEZETŐ:

Részletesebben

Ph. D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Szanyi Ágnes

Ph. D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Szanyi Ágnes Ph. D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Szanyi Ágnes Erősen nemideális négykomponensű elegyek elválasztása extraktív heteroazeotrop desztilláción alapuló új hibrid eljárásokkal Témavezető: Dr. Mizsey Péter egyetemi tanár

Részletesebben

Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék

Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék Petrolkémiai alapanyagok és s adalékok eláll llítása manyag m hulladékokb kokból Angyal András PhD hallgató Veszprémi Egyetem, Ásványolaj és Széntechnológiai Tanszék Veszprém, 2006. január 13. 200 Mt manyag

Részletesebben

A kőolaj finomítás alapjai

A kőolaj finomítás alapjai A kőolaj finomítás alapjai Csernik Kornél kcsernik@mol.hu 2016. Október 28. Driving forces Oil growth in the transport sector fuel quantity 2 Driving forces Technology development fuel quality Driving

Részletesebben

2. Kísérleti tevékenység

2. Kísérleti tevékenység Izoolefin elegyek előállítása Production of isoolefin mixtures Kriván Eszter, Marsi Gábor, Hancsók Jenő Pannon Egyetem, MOL Ásványolaj és Széntechnológiai Intézeti Tanszék 8200 Veszprém, Egyetem út 10.

Részletesebben

Értéknövelt glicerinszármazékok előállítása nyers glicerinből, a biodízelgyártás melléktermékéből

Értéknövelt glicerinszármazékok előállítása nyers glicerinből, a biodízelgyártás melléktermékéből Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola Értéknövelt glicerinszármazékok előállítása nyers glicerinből, a biodízelgyártás melléktermékéből DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Készítette:

Részletesebben

Széntechnológiai Intézeti Tanszék Veszprém Egyetem u. 10.

Széntechnológiai Intézeti Tanszék Veszprém Egyetem u. 10. Biodízelek tárolási stabilitásának vizsgálata Investigation of storage stability of biodiesels Kovács Sándor 1, Pölczmann György 1, Beck Ádám 2, Holló András 2, Hancsók Jenő 1 1 Pannon Egyetem, Vegyészmérnöki

Részletesebben

KORSZERŰ MOTORBENZINEK ELŐÁLLÍTÁSA KÖNNYŰBENZIN IZOMERIZÁLÓ ÉS KATALITIKUS REFORMÁLÓ ÜZEMEK KAPCSOLATRENDSZERÉNEK VIZSGÁLATA

KORSZERŰ MOTORBENZINEK ELŐÁLLÍTÁSA KÖNNYŰBENZIN IZOMERIZÁLÓ ÉS KATALITIKUS REFORMÁLÓ ÜZEMEK KAPCSOLATRENDSZERÉNEK VIZSGÁLATA KORSZERŰ MOTORBENZINEK ELŐÁLLÍTÁSA KÖNNYŰBENZIN IZOMERIZÁLÓ ÉS KATALITIKUS REFORMÁLÓ ÜZEMEK KAPCSOLATRENDSZERÉNEK VIZSGÁLATA VALKAI ISTVÁN (1), HANCSÓK JENŐ (2), SZAUER GYÖRGY (1), SZALMÁSNÉ PÉCSVÁRI GABRIELLA

Részletesebben

OMV Diesel CleanTech. Tökéletes motorvédelem. OMV Commercial

OMV Diesel CleanTech. Tökéletes motorvédelem. OMV Commercial OMV Diesel CleanTech Tökéletes motorvédelem OMV Commercial OMV Diesel CleanTech Tisztaság és maximális teljesítmény OMV Diesel CleanTech: nagyteljesítményű üzemanyagunk. A prémium HVO biológiai összetevő

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI MOLIBDÉN TARTALMÚ POLIIZOBUTILÉN-POLIBOROSTYÁNKŐSAV ALAPÚ MOTOROLAJ ADALÉKOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI MOLIBDÉN TARTALMÚ POLIIZOBUTILÉN-POLIBOROSTYÁNKŐSAV ALAPÚ MOTOROLAJ ADALÉKOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI MOLIBDÉN TARTALMÚ POLIIZOBUTILÉN-POLIBOROSTYÁNKŐSAV ALAPÚ MOTOROLAJ ADALÉKOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA Készítette: Kis Gábor Témavezető: Dr. Bartha László Vegyészmérnöki

Részletesebben

KŐOLAJFELDOLGOZÁSI TECHNOLÓGIÁK

KŐOLAJFELDOLGOZÁSI TECHNOLÓGIÁK KŐOLAJFELDOLGOZÁSI TECHNOLÓGIÁK Mi a kőolaj? Nyersolajnak nevezzük azokat a szerves anyagokat, amelyek folyékony halmazállapotúak az őket tartalmazó réteg körülményei között. A kőolaj összetétele: szénhidrogének

Részletesebben

TÁMOP A-11/1/KONV WORKSHOP Június 27.

TÁMOP A-11/1/KONV WORKSHOP Június 27. Fenntartható energetika megújuló energiaforrások optimalizált integrálásával TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0041 WORKSHOP 2014. Június 27. A munkacsoport tagjai: az éves hőveszteségek-hőterhelések elemzése

Részletesebben

Süle Zoltán publikációs listája

Süle Zoltán publikációs listája Süle Zoltán publikációs listája Statisztikai összegzés Referált nemzetközi folyóiratcikkeim száma: 3 (+1) Nemzetközi konferenciakiadványban megjelent publikációim száma: 14 Hazai konferenciakiadványban

Részletesebben

MEMBRÁNOK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI A BIOGÁZ ELŐÁLLÍTÁSNÁL

MEMBRÁNOK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI A BIOGÁZ ELŐÁLLÍTÁSNÁL PANNON EGYETEM VEGYÉSZMÉRNÖKI TUDOMÁNYOK ÉS ANYAGTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA MEMBRÁNOK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI A BIOGÁZ ELŐÁLLÍTÁSNÁL DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KÉSZÍTETTE: SZENTGYÖRGYI ESZTER OKL.

Részletesebben

Növényolajok kémiai átalakításának vizsgálata

Növényolajok kémiai átalakításának vizsgálata Növényolajok kémiai átalakításának vizsgálata Alternatív motorhajtóanyag-komponensek elállítása és vizsgálata tématerület (VIKKK 17491-016-1/III) Témavezet: Eladó: Dr. Hancsók Jen egyetemi docens Krár

Részletesebben

TRIGLICERID ALAPÚ MOTORHAJTÓANYAGOK MINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA

TRIGLICERID ALAPÚ MOTORHAJTÓANYAGOK MINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TRIGLICERID ALAPÚ MOTORHAJTÓANYAGOK MINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA SZIGORÚAN BIZALMAS! Készült a Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola Kőolajipari eljárások

Részletesebben

A RESZUSZPENDÁLT ÉS BELÉLEGEZHETŐ VÁROSI AEROSZOL JELLEMZÉSE. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

A RESZUSZPENDÁLT ÉS BELÉLEGEZHETŐ VÁROSI AEROSZOL JELLEMZÉSE. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A RESZUSZPENDÁLT ÉS BELÉLEGEZHETŐ VÁROSI AEROSZOL JELLEMZÉSE DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: Jancsek-Turóczi Beatrix okleveles környezetkutató Kémiai és Környezettudományi Doktori Iskola Témavezető:

Részletesebben

University of Veszprem, Chemical Engineering Institute C o o p e r a t i v e R e s e a r c h C e n t r e

University of Veszprem, Chemical Engineering Institute C o o p e r a t i v e R e s e a r c h C e n t r e University of Veszprem, Chemical Engineering Institute C o o p e r a t i v e R e s e a r c h C e n t r e H - 8200 Veszprém, Egyetem u. 10., Phone/Fax: +36 (88) 424 828 Appendix 3 University of Veszprem

Részletesebben

Platina alapú kétfémes katalizátorok jellemzése

Platina alapú kétfémes katalizátorok jellemzése Doktori (PhD) értekezés tézisei Platina alapú kétfémes katalizátorok jellemzése Készítette: Gy rffy Nóra Témavezet : Dr. Paál Zoltán Készült a Pannon Egyetem Anyagtudományok- és Technológiák Doktori Iskola

Részletesebben

VÉKONYLEMEZEK ELLENÁLLÁS-PONTKÖTÉSEINEK MINŐSÉGCENTRIKUS OPTIMALIZÁLÁSA

VÉKONYLEMEZEK ELLENÁLLÁS-PONTKÖTÉSEINEK MINŐSÉGCENTRIKUS OPTIMALIZÁLÁSA MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR VÉKONYLEMEZEK ELLENÁLLÁS-PONTKÖTÉSEINEK MINŐSÉGCENTRIKUS OPTIMALIZÁLÁSA PhD ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KÉSZÍTETTE: SZABÓ PÉTER OKLEVELES GÉPÉSZMÉRNÖK, EWE GÉPÉSZMÉRNÖKI TUDOMÁNYOK

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Személyes adatok: Tanulmányok, munkakörök: Nyelvtudás:

Szakmai önéletrajz. Személyes adatok: Tanulmányok, munkakörök: Nyelvtudás: Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: Bakonyi Péter Születés idő: Budapest, 1978.12.21. Anyja neve: Simon Eszter Lakcím: 1118. Budapest, Előpatak köz 3. II/8. Telefon: 06-70/260-2612 Email: bakonyi@pt.bme.hu

Részletesebben

metzinger.aniko@chem.u-szeged.hu

metzinger.aniko@chem.u-szeged.hu SZEMÉLYI ADATOK Születési idő, hely: 1988. június 27. Baja Értesítési cím: H-6720 Szeged, Dóm tér 7. Telefon: +36 62 544 339 E-mail: metzinger.aniko@chem.u-szeged.hu VÉGZETTSÉG: 2003-2007: III. Béla Gimnázium,

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT:

PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT: PUBLIKÁCIÓS LISTA MAGYAR NYELVEN, LEKTORÁLT FOLYÓIRATBAN MEGJELENT: 1., Kalmárné Hollósi, E. Kalmár, S. (2000): Friss zöldségek és gyümölcsök értékesítési formái New Jersey államban. Gazdálkodás XLIV.

Részletesebben

Versenyképes Üzemanyag Fejlesztés. Holló András, Thernesz Artur 2012.01.23.

Versenyképes Üzemanyag Fejlesztés. Holló András, Thernesz Artur 2012.01.23. Versenyképes Üzemanyag Fejlesztés Holló András, Thernesz Artur 2012.01.23. Ahogy a Fogyasztó Szeretné Jobbat, Gyorsabban, Messzebbre Japán autók elterjedése Tüzelőolaj alkalmazása hajókban Turbódízel teherautók

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Füleki Péter. Aszfaltbeton keverékek fundamentális alakváltozási jellemzőinek kapcsolata a bitumenek teljesítményalapú paramétereivel

TARTALOMJEGYZÉK. Füleki Péter. Aszfaltbeton keverékek fundamentális alakváltozási jellemzőinek kapcsolata a bitumenek teljesítményalapú paramétereivel TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK Füleki Péter Aszfaltbeton keverékek fundamentális alakváltozási jellemzőinek kapcsolata a bitumenek teljesítményalapú paramétereivel Doktori tézisek Témavezető: Dr. Adorjányi

Részletesebben

Publikációs lista. Gódor Győző. 2008. július 14. Cikk szerkesztett könyvben... 2. Külföldön megjelent idegen nyelvű folyóiratcikk...

Publikációs lista. Gódor Győző. 2008. július 14. Cikk szerkesztett könyvben... 2. Külföldön megjelent idegen nyelvű folyóiratcikk... Publikációs lista Gódor Győző 2008. július 14. Cikk szerkesztett könyvben... 2 Külföldön megjelent idegen nyelvű folyóiratcikk... 2 Nemzetközi konferencia-kiadványban megjelent idegen nyelvű előadások...

Részletesebben

Növekvı arzén adagokkal kezelt öntözıvíz hatása a paradicsom és a saláta növényi részenkénti arzén tartalmára és eloszlására

Növekvı arzén adagokkal kezelt öntözıvíz hatása a paradicsom és a saláta növényi részenkénti arzén tartalmára és eloszlására PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR NÖVÉNYVÉDELMI INTÉZET NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÉS KERTÉSZETI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Iskolavezető: Dr. Kocsis László, egyetemi tanár Témavezetők: Dr. Nádasyné Dr. Ihárosi Erzsébet,

Részletesebben

Extraktív heteroazeotróp desztilláció: ökologikus elválasztási eljárás nemideális

Extraktív heteroazeotróp desztilláció: ökologikus elválasztási eljárás nemideális Ipari Ökológia pp. 17 22. (2015) 3. évfolyam, 1. szám Magyar Ipari Ökológiai Társaság MIPOET 2015 Extraktív heteroazeotróp desztilláció: ökologikus elválasztási eljárás nemideális elegyekre* Tóth András

Részletesebben

Szilárdsav-katalizátorok készítése és alkalmazása Friedel-Crafts típusú acilezési reakciókban

Szilárdsav-katalizátorok készítése és alkalmazása Friedel-Crafts típusú acilezési reakciókban Szilárdsav-katalizátorok készítése és alkalmazása Friedel-Crafts típusú acilezési reakciókban PhD tézisek Készítette: Biró Katalin Témavezetők: Dr. Békássy Sándor egyetemi magántanár Dr. François Figueras

Részletesebben

Baranyáné Dr. Ganzler Katalin Osztályvezető

Baranyáné Dr. Ganzler Katalin Osztályvezető Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Biokémiai és Élelmiszertechnológiai Tanszék Kapilláris elektroforézis alkalmazása búzafehérjék érésdinamikai és fajtaazonosítási vizsgálataira c. PhD értekezés

Részletesebben

MŰANYAG HULLADÉKOK SZÉNHIDROGÉNIPARI ALAPANYAGOKKÁ TÖRTÉNŐ ÁTALAKÍTÁSÁNAK VIZSGÁLATA

MŰANYAG HULLADÉKOK SZÉNHIDROGÉNIPARI ALAPANYAGOKKÁ TÖRTÉNŐ ÁTALAKÍTÁSÁNAK VIZSGÁLATA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI MŰANYAG HULLADÉKOK SZÉNHIDROGÉNIPARI ALAPANYAGOKKÁ TÖRTÉNŐ ÁTALAKÍTÁSÁNAK VIZSGÁLATA KÉSZÍTETTE: ANGYAL ANDRÁS OKLEVELES VEGYÉSZMÉRNÖK TÉMAVEZETŐ: DR. BARTHA LÁSZLÓ EGYETEMI

Részletesebben

Műszaki Kémiai Napok 2010

Műszaki Kémiai Napok 2010 Műszaki Kémiai Napok 2010 Conference of Chemical Engineering 2010 Veszprém, 2010. április 27-29. Mőszaki Kémiai Napok 2010 Tudományos Bizottság Elnök: Nagy Endre Tagok: Bakos József Bélafiné Bakó Katalin

Részletesebben

Ki tud többet a kőolajfeldolgozásról? 2. forduló Kőolaj-feldolgozás

Ki tud többet a kőolajfeldolgozásról? 2. forduló Kőolaj-feldolgozás Ki tud többet a kőolajfeldolgozásról? 2. forduló Kőolaj-feldolgozás A Dunai Finomító egész területe fokozottan tűz- és robbanásveszélyes Mire koncentrálj az előadás alatt? 4 dolog Mi a kőolaj desztilláció

Részletesebben

Gázolajpárlatok aromástartalomcsökkentésének

Gázolajpárlatok aromástartalomcsökkentésének CSÖKKENTETT KÉN ÉS AROMÁSTARTALMÚ DÍZELGÁZOLAJOK ELÁLLÍTÁSA ÉS VIZSGÁLATA KOOPERÁCIÓS KUTATÁSOK A VEGYIPARBAN Eladó: Témavezet: Nagy Gábor Dr. Hancsók Jen Pannon Egyetem 80 Veszprém, Pf. 158. Tel.: 88/624313,

Részletesebben

műveleti paraméterek változtatásával rugalmasan tudunk előállítani motorbenzin illetve középpárlat forráspont-tartományba eső keverőkomponenseket

műveleti paraméterek változtatásával rugalmasan tudunk előállítani motorbenzin illetve középpárlat forráspont-tartományba eső keverőkomponenseket Könnyű olefinek oligomerizációjának vizsgálata ionos folyadék katalizátor jelenlétében Investigation of the Oligomerization of Light s in the Presence of Ionic Liquids Kriván Eszter, Marsi Gábor, Hancsók

Részletesebben

Újabb eredmények a borok nyomelemtartalmáról Doktori (PhD) értekezés tézisei. Murányi Zoltán

Újabb eredmények a borok nyomelemtartalmáról Doktori (PhD) értekezés tézisei. Murányi Zoltán Újabb eredmények a borok nyomelemtartalmáról Doktori (PhD) értekezés tézisei Murányi Zoltán I. Bevezetés, célkit zések Magyarország egyik jelent s mez gazdasági terméke a bor. Az elmúlt évtizedben mind

Részletesebben

Könyv (szerző munkahelyének kiadványa, közérdekű):

Könyv (szerző munkahelyének kiadványa, közérdekű): Könyv (szerző munkahelyének kiadványa, közérdekű): 1. Varga Mihály, Sitkei György, Lang Miklós, Boronkai László, Horváth Mihály, Molnár László, Gyurácz Sándor, Németh Gábor, Szabó Csilla: 50 éves a Gépészeti

Részletesebben

Badari Andrea Cecília

Badari Andrea Cecília Nagy nitrogéntartalmú bio-olajokra jellemző modellvegyületek katalitikus hidrodenitrogénezése Badari Andrea Cecília MTA Természettudományi Kutatóközpont, Anyag- és Környezetkémiai Intézet, Környezetkémiai

Részletesebben

Hidrogén előállítása tejcukor folyamatos erjesztésével

Hidrogén előállítása tejcukor folyamatos erjesztésével BME OMIKK ENERGIAELLÁTÁS, ENERGIATAKARÉKOSSÁG VILÁGSZERTE 44. k. 4. sz. 25. p. 36 43. Energiatermelés, -átalakítás, -szállítás és -szolgáltatás Hidrogén előállítása tejcukor folyamatos erjesztésével A

Részletesebben

KARBON SZÁLLAL ERŐSÍTETT ALUMÍNIUM MÁTRIXÚ KOMPOZITOK AL/C HATÁRFELÜLETÉNEK JELLEMZÉSE

KARBON SZÁLLAL ERŐSÍTETT ALUMÍNIUM MÁTRIXÚ KOMPOZITOK AL/C HATÁRFELÜLETÉNEK JELLEMZÉSE Ph.D. értekezés tézisei KARBON SZÁLLAL ERŐSÍTETT ALUMÍNIUM MÁTRIXÚ KOMPOZITOK AL/C HATÁRFELÜLETÉNEK JELLEMZÉSE Magyar Anita okl. anyagmérnök Tudományos vezető: Dr. Gácsi Zoltán egyetemi docens Kerpely

Részletesebben

Önéletrajz Dr. Bányai Orsolya. banyai.orsolya@law.unideb.hu

Önéletrajz Dr. Bányai Orsolya. banyai.orsolya@law.unideb.hu SZEMÉLYI ADATOK Dr. Bányai Orsolya 52/512-700/74808 banyai.orsolya@law.unideb.hu Születési dátum 1982.06.11. Állampolgárság Magyar SZAKMAI TAPASZTALAT 2014-2008-2014 Egyetemi adjunktus Egyetemi tanársegéd

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZAFNER GÁBOR

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZAFNER GÁBOR DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZAFNER GÁBOR MOSONMAGYARÓVÁR 2014 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Mosonmagyaróvár Matematika, Fizika és Informatika Intézet Ujhelyi

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez.

PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez. FARKAS GABRIELLA PUBLIKÁCIÓS ÉS ALKOTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, IDÉZETTSÉG Oktatói, kutatói munkakörök betöltéséhez, magasabb fokozatba történı kinevezéshez. könyv, könyvrészlet oktatási anyag folyóiratcikkek

Részletesebben

. -. - Baris A. - Varga G. - Ratter K. - Radi Zs. K.

. -. - Baris A. - Varga G. - Ratter K. - Radi Zs. K. 2. TEREM KEDD Orbulov Imre 09:00 Bereczki P. -. - Varga R. - Veres A. 09:20 Mucsi A. 09:40 Karacs G. 10:00 Cseh D. Benke M. Mertinger V. 10:20 -. 10:40 14 1. TEREM KEDD Hargitai Hajnalka 11:00 I. 11:20

Részletesebben

Hydrogen storage in Mg-based alloys

Hydrogen storage in Mg-based alloys Hydrogen storage in Mg-based alloys A doktori értekezés tézisei Fátay Dániel Témavezet: Dr. Révész Ádám Ph.D. adjunktus ELTE TTK Fizika Doktori Iskola Iskolavezet: Dr. Horváth Zalán, az MTA rendes tagja

Részletesebben

SZABADOS György, tudományos munkatárs 1 LOVAS Máté, MSC gépészmérnök hallgató 2

SZABADOS György, tudományos munkatárs 1 LOVAS Máté, MSC gépészmérnök hallgató 2 Gázolaj és biodízel tüzelőanyagok Diesel-motorban történő égési folyamatának szimulációja az AVL FIRE CFD szoftver segítségével Combustion Simulation of Diesel Fuel and Biofuel by the Help of AVL FIRE

Részletesebben

Biodízel előállítása hulladék sütőolajból

Biodízel előállítása hulladék sütőolajból HULLADÉKOK ENERGETIKAI ÉS BIOLÓGIAI HASZNOSÍTÁSA 8.2 Biodízel előállítása hulladék sütőolajból Tárgyszavak: biotechnológia; dízelolaj; hulladékhasznosítás; sütőolaj; üzemanyag. Bevezetés A háztartásokban

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Hégely László 1119 Budapest, Hengermalom út 2/d. Mobiltelefonszám: +36-70-635-0850 hegelyl@hotmail.com

Szakmai önéletrajz. Hégely László 1119 Budapest, Hengermalom út 2/d. Mobiltelefonszám: +36-70-635-0850 hegelyl@hotmail.com Szakmai önéletrajz Személyes adatok Név: Hégely László Cím: 1119 Budapest, Hengermalom út 2/d. Mobiltelefonszám: +36-70-635-0850 E-mail: hegelyl@hotmail.com Születési hely: Budapest Születési idı: 1986.

Részletesebben