1918. MÁRCZIU S 15. RDÉSZETI LAPO K KÖZLÖNYE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1918. MÁRCZIU S 15. RDÉSZETI LAPO K KÖZLÖNYE"

Átírás

1 1918. MÁRCZIU S 15. H RDÉSZETI LAPO K LM. ÉVF. hí ÖRSZÁóo s ERDÉSZET I EQYE,SULE T KÖZLÖNYE 5 6. FÜZET. KIADJA: A Z ORSZÁGO S ERDÉSZET I EGYE S V LET Szerkeszti: BUND KAROLA ' Megjelenik minde n hó 1-é n é s 15-én. Előfizetés i di j eg y évr e 2 0 korona. A/. Orsz. Éra. Egyes, ol y alapító tagjai, ki k legaláb b.'0 0 K alapitvány i leitek, vala - mint a remies kagq k i s 20 K év i bugáé i dii fejébe n iilíí^'<^il kapják. Azo k az alapit " tagak, ki k 30 0 k-nál kevesebbe l alapítottuk, 1 0 K kedvezménye- ; árér t járathatják. Szerkesztőség es kiadóhivatal : Budapesten, Lipótváros. Alkotmány-uteza ti. sz. II e». -w A " lap irányáva l ne m ellenkez ő hirdetése k mérsékel t díjér t kü/ölletiuk.»-». (Telefon NAPIKÉRDÉSEK. (A béke. - A íakivitel i illetékek. A vasút i tarifá k ujab b emelése. - A kaio 'E anyagok felosztása. A gazdaság i kamarák. - - A járás i eiiiőórö k iigve. A Kárpáto k lakói"-na k kívánságai. ) Majdnem nég y évi g tart ó borula t utá n im e kelete n felcsillan t a bék e els ő napsugara. Drág a embervérbe n é s javakba n hozor i óriási áldozato k árá n végr e eljutottun k odáig, hog y hadseregün k örök hálár a kötelez ő hősiesség e é s szövetségeseinkkel egyetembe n gyakorolt SZÍVÓ S kitartás a legaláb b kele t fel é megérlelt e a béké t oly alakban, amel y remélhetőle g so k emberöltőr e elejé t vesz i hasonló szomor ú idő k bekövetkeztének, amilyene k a közelmúltba n jutottak a mostan i nemzedé k osztályrészéül. Bennünket a bék e é s a vel e kapcsolato s u j államalakulato k csak gazdaság i kihatásukba n foglalkoztathatna k s nevezetese n az t a hatás t kívánju k néhán y futólago s vonásba n megvilágítani, amelye t Középeurópa u j kelet i szomszéda i a nemzetköz i faforgalomr a előre - láthatólag gyakoroln i fognak. Ebbe n a tekintetbe n ne m várun k közvetlenül lényege s változásokat. Els ő időbe n a bels ő rekon - strukezió munkáj a fogj a mindenüt t a főszerepe t vinn i é s a kelet i

2 országok, Finnország, Kurland, Litvánia, Lengyelorszá g é s Ukrajn a ratermését igényb e venni. Hovatováb b azonba n eze k a z országo k ismét jelentéken y szerepe t fogna k játszan i a nemzetköz i fakeres - keclelem teré n s min t a múltban, ug y a jövőbe n i s Németorszá g lesz az, amel y fel é a földrajz i elhelyezkedé s é s a viz i uta k irány a következtében a fakivite l irányuln i fog. Ukrajn a erdőségeibő l azon - ban Ausztria-Magyarorszá g fel é irányul ó fakivitelr e i s számithatunk. Reánk nézv e tehá t nagyjába n a legutóbb i békeéve k helyzet e íog fenmaradni : a Németbirodalo m fabehozatalána k jelentéken y részét a z érdekkörzetéb e es ő kelet i tartományokbó l fogj a fedezni, csak másodsorba n Ausztria-Magyarországból. Nincs mi t aggódnun k ezen. A rendkívü l gyarapod ó bels ő szükségle t é s a z általáno s békekötés utá n kétségtelenü l bőségese n kínálkoz ó egyé b kivitel i alkalom ug y Ausztriána k a miénkné l jóva l nagyob b fatermés i feleslegét, min t a hazánkbó l kivihet ő famennyisége t i s jó értékesítési lehetőségekke l kecsegteti. A kivitel i forgalomr a valószínűle g a z általáno s békekötés t követően i s egy idei g mé g befolyás t fo g gyakoroln i faforgalmun k ez id ő szerint i szabályozója, a faértékesit ő hivatal, amel y maga s kiviteli illetéke k utjá n a külföl d részérő l fatermésün k irán t mutat - kozó nag y kereslete t i s a z állam i birtokvásárlá s czéljána k szolgá - latába kivánj a állítani. M a mé g eldöntetlen, vájjo n eze k a z illetékek, amelyek elle n különöse n Ausztri a részérő l komol y ellenvetése k történtek, lényle g érvényesüln i fognak-e. Az illetéke k tervezet t összeg e a feladóállomásra vonatkoztatot t eladási árna k nyersfáná l 9%-a, fürészárunál 6 /o-a, legalább azonba n Ausztriába a vámkülföldre irányuló kivitelnél fenyőszál- és röiikí a után... _ 12 K 18 K fenyőfürészáru tölgy-, kőris stb. rönk tölgy- stb. fürészáru,, bükkrönk bükkfürészáru Faforgalmunknak számo t kel l vetni e a csak most emel t vasút i díjtételek ujab b emeléséve l is. Bár a mai körülménye k közöt t eze k

3 az emelkedése k a vevőr e átháríthatok, mégi s felett e kívánato s lenne, hog y a vasút i díjtétele k n e emelkedjene k mérhetetlenü l s végre i s hosszabb időr e állandósuljanak, mer t arra, hog y rövidese n visszafejlesztessenek, úgyi s kevé s a kilátás. A bék e közeledtéve l mindinkáb b nagyob b jelentőségge l bi r a hadsere g nélkülözhetőv é vál ó szállítás i eszközeine k az erde i termelés szolgálatáb a állítása. A fuvarozá s nehézsége i mé g ige n sokáig fen n fogna k állani, minde n uradalo m tehá t sajá t érdekébe n cselekszik, h a a hadsere g részérő l má r ne m szükségel t kisvasúinkbó l és egvé b szállítás i eszközökbő l a z igényeine k megfelel ő rész t biztosítja. Eze n katona i java k felosztásá t eg y miniszter i bizottsá g fogja intézni, amelyben természetesen a földmivelésügyi minisztériu m is képviselete t nyer. Konkré t felhívá s arra, hog y ho l é s mily utó n kell a z igényeket bejelenteni, azonban mé g ne m jelen t meg. Remél - jük, hog y a z Országo s Erdészet i Egyesületne k e z ügybe n ug y a földmivelésügyi, min t a z átmenetgazdaság i minis/terekhe z intézet t beadványai alapjá n a z erdőgazdasá g érdeke i kell ő figyelembe n fognak részesülni. ti Serényi Bél a gróf, ak i ismé t átvett e a má r éve k előt t eg y izben betöltöt t földmivelésügy i tárczát, il y minőségbe n tartot t els ő képviselőházi beszéd e sorá n a gazdaság i kamará k létesítéséne k szükségét i s hangoztatta, ellentétbe n régebb i e z irány ú állás - foglalásával. Ezze l egy, a z erdőgazdaság szempontjábó l telje s meg - nyugvásra csa k ige n neheze n megoldhat ó kérdé s nyer t ismé t aktua - litást. Azo n érdekellenté t következtében, amel y mező - é s erdő - gazdaság közöt t egye s tekintetekbe n fennáll, szükséges, hog y (lej e vétessék annak, miszerin t a gazdasági, vag y helyesebbe n föld - mivelési kamará k kereté n belü l a z erdőgazdaság i érdekképvisele t a mezőgazdá k nagyob b szám a álta l álland ó kisebbségb e szorit - tassék. Viszon t a kamarák, h a j ó szervezette l bírna k é s helye s irányban működnek, so k tekintetbe n üdvö s befolyás t i s gyakorol - hatnak különöse n a kiseb b magánerdőbirtoko k gazdaságára. Túl - zott reményeke t azonba n ne m táplálun k a haza i erdőgazdaságr a gyakorolt fejleszt ő hatásukr a vonatkozóan.

4 A járás i erdőőrök tarthatatla n javadalmazás i viszonyai k orvos - lása érdekébe n küldöttségbe n járta k dr. Bartóky Józse f államtitkár - nál, ak i előt t a 2 1 tag n küldöttsé g vezetője, Pál Alfré d ország - gyűlési képvisel ő megkap ó sziliekbe n ecsetelt e a kérvényező k sanyarú helyzetét. Valóban ali g i s képzelhet ő elhagyatottab b testület, min t a (K)0 tagbó l áll ó járás i erdőőr i személyzet. Ne m állana k állatn i srolgálatban, a törvényhatóságo k se m ismeri k e l megye i alkalma - zottaknak é s legkevésbb é azo k a z erdőbirtokoso k akarna k rólu k tudni, kikne k erdei t gondozzák. A sz ó szoro s értelmébe n é g é s föld közöt t lebegő, érdekeik é s szükségleteik tekintetébe n gazdátla n testületet alkotna k a járás i erdőőrök, akiktő l manapsá g i s meg - kívántatik, hog y K fizeté s mellett, minde n háború s pótlék nélkül, becsületese n tartsá k fen n önmaguka t é s családjuka t s emellet t nehé z szolgálatukat, amel y többnyir e elszórt, szerte-szé t íekvő erdőkb e visz i őket, tisztességese n teljesítsék. Teljes méltánylás t érdeml ő kérelmü k od a terjed, hog y álla - mosittassanak. eddig i szolgálat i idejü k beszámittassé k a nyugdí j kiszabásánál, amelye t e/időszerin t teljese n nélkülözne k é s illet - ményeik legaláb b i s a kincstár i erdőőrökéhe z hasonl ó mértékbe n állapíttassanak meg. Addi g is, ami g minde z megtörténik, 100 n-os háborús segély t kérnek. Kérésük teljesítés e nemcsa k szolgálat i érdek, hane m való - sággal humanizmu s kérdése. Kárpálok lakói aláírássa l ;i z Országo s Erdészet i Egyesüle t titkári hivatal a januá r hóba n különö s levele t kapott. Ismeretle n írói a titkár i hivatal t ebbe n felszólítják, hog y a z orszá g é s a közj ó érdekében hasso n oda, hog y a tarvágáso k é s a mezőgazdaság i közteshasználatok országosa n tiltassana k be, a véderdő k jelleg e határozottabban jelöltessé k meg, rendkívül i fahasználato k egyáltalá - ban n e engedélyeztessenek, a bükkösök, min t a természe t álta l i s beigazolt legszükségeseb b fanem ü erdők, a magánbirtokoko n i s a lehető legnagyob b kíméletbe n részesittessenek. vegye s fanem ü erdők neveltessene k és a nagyo n megszaporodot t fakereskedőkne k ne minde n kívánság a teljesüljön ; erdeinkei t nag y veszedele m

5 fenyeget', mer i a mestersége s erdősíté s távolró l se m ta n lépés t a z óriási fakihasználásokkal. Nyilvánvaló, hog y e z a néhán y sorr a terjedő, bá r súlyo s tartalmú névtele n levé l ne m képezhet i alapjá t valamel y mozgalom - nak s ne m a névtelensé g útjá t kel l választani, h a il y természet ű programm érdekébe n egyese k vag y egés z országrésze k lakó i sorompóba kivanna k lépni, e l i s tekintv e attól, hog y a titkár i hivat.;! hatáskörét é s befolyásá t i s nyilvá n túlbecsülté k a z ismeretle n irók, amidő n soraika t hozz á intézték. A Kárpáto k lakói " kétség - kívül őszint e baráta i a z erdőnek, d e ügyszeretetü k némel y vonat - kozásban kelleténé l továb b ragadt a őket. A z Erdészet i Lapo k bizonyára mele g szószóló i voltak má r régót a a természete s felújítá s térhódításának, a z elegye s erdőnevelésne k é s a bük k fenntartásá - nak, ismételte n rámutatta k a rendkívül i fahasználato k elfajulására, amelyek miat t pl. Erdél y fenyőfakészlete i ma-holna p kimerülnek, utaltak a mezőgazdaság i elő - é s közíeshasználato k szélsősége s alkalmazásának hátrányair a é s a mestersége s erdőfelújítá s elégtelen - ségével é s kezdetlegességéve l i s gyakra n foglalkoztak. Ebben a tekintetben tehá t a z ismeretlen levélírókka l eg y irány - ban haladtun k eddi g is, d e má r odáig, hog y a tarvágás, a mező - gazdasági közteshasználat, a rendkívül i használato k teljese n el - tiltassanak, ne m követhetjü k őket. Eze k túlzások, amelye k a val ó élet igényeive l ellentétbe n állanak. Nagyon örvendenén k azonban, h a a Kárpátok lakói mögöt t az öntudatra ébred t közvélemény t Iáthatnók, amel y erdein k hatható - sabb védelmét, gondosab b ápolásá t é s kíméleteseb b használatá t sürgetné. Amel y nem egés z völgyrendszerek gyor s kipusztításába n látná a z.,erdőgazdaság"-o t é s faipaf-t, s nem gyarmatna k tekin - tené az országot, amelynek kizsarolása a mai nemzedék privilégiuma! Egy u j erdőtörvén y küszöbé n különöse n örvendenén k ennek, mer t az il y közvélemén y mindenné! hathatósabba n tereln é erdőgazda - ságunk fejlődésé t arr a a z útra, amelytő l m a mé g ol y távo l áll! -1 c>

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

A KÁRPÁT-MEDENCÉN KÍ VÜL ÉLÕ MAGYAROK KUTATÁSÁNAK FOGALMAIRÓL

A KÁRPÁT-MEDENCÉN KÍ VÜL ÉLÕ MAGYAROK KUTATÁSÁNAK FOGALMAIRÓL A KÁRPÁT-MEDENCÉN KÍ VÜL ÉLÕ MAGYAROK KUTATÁSÁNAK FOGALMAIRÓL Kovács Nóra Egy tengeren túli magyar közösségben végzett antropológiai kutatás tapaszta - latai alapján hozzászólásomban a Kárpát-medencén

Részletesebben

NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA

NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA Dékány And rás NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA (Ap ró meg jegy zé sek egy is mert descartes -i szö veg hely néhány idé ze té hez ) Elsô idézet: azok, akik tud

Részletesebben

A külföldre történô adómentes termékértékesítés szabályai

A külföldre történô adómentes termékértékesítés szabályai Általános forgalmi adó a hazai és nemzetközi gyakorlatban IV. évfolyam 9. szám, 2013. szeptember T A R T A L O M Vira Sándor rovata A külföldre történô 1 adómentes termékértékesítés szabályai Adómentes

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

EURÓPAI FÜZETEK 6. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Dr. Gellérné dr. Lukács Éva A munkavállalás feltételei az Európai Unióban

EURÓPAI FÜZETEK 6. TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL. Dr. Gellérné dr. Lukács Éva A munkavállalás feltételei az Európai Unióban EURÓPAI FÜZETEK 6. SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ A MAGYAR CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK LEZÁRT FEJEZETEIBÔL Dr. Gellérné dr. Lukács Éva A munkavállalás feltételei az Európai Unióban Személyek szabad áramlása A Miniszterelnöki

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat 124. szám TARTALOMJEGYZÉK 82/2007. (IX. 22.) GKM r. A föld gáz köz üze mi dí ja i nak meg ál la pí tá sá ról szóló 96/2003.

Részletesebben

Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men

Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men VENDÉGOLDAL Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Filep Bá lint Tamándl Lász ló A Szé che nyi Ist ván Egye tem a Nyu gat-du nán tú l

Részletesebben

42. szám. 2006/42. szám HATÁROZATOK TÁRA 447. Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 378, Ft. Oldal

42. szám. 2006/42. szám HATÁROZATOK TÁRA 447. Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 378, Ft. Oldal 2006/42. HATÁROZATOK TÁRA 447 Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ 42. Ára: 378, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2149/2006. (IX. 4.) Korm. h. Az Európai Közösség és tagállamai, valamint a Koreai Köztársaság kö zött

Részletesebben

Irta: HOMONNAY OTTÓ JÁNOS

Irta: HOMONNAY OTTÓ JÁNOS Irta: HOMONNAY OTTÓ JÁNOS Kiadta: H U N G Á R IÁ N TU R U L SOCIETY (M A G Y A R SÁ G TU D O M Á N Y I IN T É Z E T ) (Non profit organization) P.O. B ox 67. W est-hill, Ontario M I É 4R 4 Canada Minden

Részletesebben

12 RÖPIRAT. Interpellátió, az igen t. ministerelnök úrhoz, mint belügyministerhez.

12 RÖPIRAT. Interpellátió, az igen t. ministerelnök úrhoz, mint belügyministerhez. 12 RÖPIRAT. Budapest, 1881. március 15. I. évfolyam VI. füzetet. A zsidókérdés a képviselőházban. Kivonat a képviselőház f. é. márczius 3-án tartott ülésének naplójából. Elnök: Következik Istóczy Győző

Részletesebben

A MAGYAR VILÁGI NAGYBIRTOK TÖRTÉNETE

A MAGYAR VILÁGI NAGYBIRTOK TÖRTÉNETE TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖNYVTÁR ÚJ SOROZAT A HUSZADIK SZÁZAD SZERKESZTÉSÉBEN ÁGOSTON PÉTER A MAGYAR VILÁGI NAGYBIRTOK TÖRTÉNETE 1913 GRILL KÁROLY KÖNYVKIADÓ VÁLLALATA BUDAPEST, IV., VERES PÁLNÉ-UTCA 3 ÁGOSTON

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL A Ma gyar Tu do mányos Akadémia né hány kutatócso portjá nak köz re mû kö dé sé vel, a Tu dás tár sada l om Ku ta tó központ s zervezésében ta nulm

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl KRÓ NI KA Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2007. május 12-én megtartott tisztújító közgyûlésérõl 2007. má jus 12-én, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia vár be li Kong resszu - si ter mé ben tar tot

Részletesebben

XVIU. ÉVFOLYAM. MI kirl tlmttt nel I IV, BUDAPEST, 1928 OKTÓBER 20. MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS PINCZÉS ZOLTÁN SZÁZADOS

XVIU. ÉVFOLYAM. MI kirl tlmttt nel I IV, BUDAPEST, 1928 OKTÓBER 20. MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS PINCZÉS ZOLTÁN SZÁZADOS XVIU ÉVFOLYAM BUDAPEST, 1928 MI kirl tlmttt nel I IV, OKTÓBER 20 FŐSZERKESZTŐ: SEGÉDSZERKESZTŐ: PINCZÉS ZOLTÁN SZÁZADOS MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS MEGJELENIK HAV ONTA HÁROMS Z OR SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL:

Részletesebben

A mezőgazdasági szociális kérdés.

A mezőgazdasági szociális kérdés. 50 tudását az iskola ügyeinek javítására, de ne akarjon uralkodni vagy mindent maga tenni. A munka további részeiben (32-51..) foglaltak, a lelkipásztori gondozás anyagát a.ltalánosan felölelő tárgyakat

Részletesebben

Somogyi Ferenc külügyminiszter: Az Európai Unió keleti kiterjesztése és Magyarország c. előadása

Somogyi Ferenc külügyminiszter: Az Európai Unió keleti kiterjesztése és Magyarország c. előadása Somogyi Ferenc külügyminiszter: Az Európai Unió keleti kiterjesztése és Magyarország c. előadása Ebben a körben nem kell külön hangsúlyoznom, hogy mindaz, ami közvetlen környezetünkben, a Balkánon történik,

Részletesebben

SEMJÉN ZSOLT Igenis, szólnunk kell! A kereszténydemokrácia hangja

SEMJÉN ZSOLT Igenis, szólnunk kell! A kereszténydemokrácia hangja SEMJÉN ZSOLT Igenis, szólnunk kell! A kereszténydemokrácia hangja SEMJÉN ZSOLT Igenis, szólnunk kell! A kereszténydemokrácia hangja 2., javított kiadás Dr. Semjén Zsolt IGENIS, SZÓLNUNK KELL! A kereszténydemokrácia

Részletesebben

9. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ja nu ár 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

9. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ja nu ár 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 26., péntek 9. szám Ára: 210, Ft TARTALOMJEGYZÉK 9/2007. (I. 26.) GKM r. Az átvételi kötelezettség alá esõ villamos energia átvételének szabá

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 3/2007. (I. 30.) HM ren de let 18/2007. (II. 6.) GKM HM IRM

Részletesebben

BUDAPEST, I V., VERES PÁLNÉ-UTCA

BUDAPEST, I V., VERES PÁLNÉ-UTCA A VÁLASZTÓJOG REFORMJA ÍRTA CONCHA GYŐZŐ 1907 G R I L L KÁROLY KÖNYVKIADÓVÁLLALATA BUDAPEST, I V., VERES PÁLNÉ-UTCA 16. I. Nemzetünk midőn választó jogának és pedig az átalános szavazatjog irányában való

Részletesebben

A Kolozsvári Tízes Szervezet

A Kolozsvári Tízes Szervezet A Kolozsvári Tízes Szervezet TRAGIKUS VELEJÁRÓJA történelmünknek, hogy valahányszor új eszmék változtatták meg a világ rendjét, nekünk sohasem maradt időnk nyugodtan átszervezni belső életünket, hanem

Részletesebben

Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA

Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA A tanár, aki osztályát a büntetésektôl való félelemmel kormányozza,

Részletesebben