NEMZETGAZDASÁG I MINISZTÉRIUM aanys :'_ 1s1 : MINISZTER

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NEMZETGAZDASÁG I MINISZTÉRIUM aanys :'_ 1s1 : MINISZTER"

Átírás

1 NEMZETGAZDASÁG I MINISZTÉRIUM aanys :'_ 1s1 : MINISZTER É.rkczett : 2G12 i r i 1 O. Iktatószám: NGM/7654 (2012) Válasz a iv6500. számú írásbeli kérdésre pvan-e tartalmi összefüggés a munkavégzés és a járulékfizetési kötelezettség között?" Mesterházy Attil a országgyűlési képviselő Budapest Tisztelt Képvisel ő Úr! Kérdésében a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény (a továbbiakban : Tbj.) társas vállalkozó fogalmának kiegészítésével összefüggésben kér tájékoztatást. Az új szabályok szerint azok az ügyvezető tagok is társas vállalkozóknak min ősülnek 2012-ben, akik megbízási jogviszony alapján látják el a vezet ő tisztségviselői feladatokat, és más személyes közrem űködői feladatokat nem látnak el a társaságban. E változás azzal jár, hogy a minimum járulékalap (amely a minimálbérhez kötődik) utáni járulékfizetés kötelezettsége rájuk is kiterjed. Kérdéseire az alábbi válaszokat adom : 1. Milyen szakmai indokok alapján javasolta a vitatott jogszabályi rendelkezés megalkotását? Mint az Képvisel ő úr előtt is bizonyára ismert, a társasági jog szerint az ügyvezeté s munkaviszony vagy megbízás keretében látható el. Az az ügyvezető, aki munkaszerződést köt e feladat ellátására, legalább a minimálbér után fizeti a járulékait. Az a vezető tisztségviselő tag azonban, akire a megbízás szabályai t alkalmazzák, gyakran nem kap ezért díjazást a saját cégét ől, így járulékokat se m kellett eddig fizetnie. A tavaly elfogadott járulékintézkedések egyik f ő célja az volt, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai bevételeinek növelése érdekében szélesítsü k a járulékbázist, a járulékfizet ők körét, és az ehhez hasonló járulékelkerülési lehetőségeket iktassuk ki a rendszerbő l. Hiszen adójogi és egyéb szempontból se m indokolt az, hogy a saját céggel kötött szerződés típusa határozza meg azt, hogy a z ügyvezetőnek van-e járulékfizetési kötelezettsége, vagy sem különös tekintette l arra, hogy az ügyvezetőként ellátandó feladatok bármely jogviszony esetén ugyanazt a tevékenységet jelentik BUDAPEST, HONVÉD U PUSTAF16F :1880 BUDAPEST, PF TELEFON : TELEFAX: +36 L

2 2 2 Egyetért-e azzal, hogy a vitatott szabályozás méltánytalan helyzete t eredményez a külföldi származásu, magyar kft-ben, bt-ben vagy kkt-ben tulajdonosi ésképviseletrjogosultsággal is rendelkező természetes személyek esetén? Ezzel kapcsolatban tájékoztatom Képvisel ő urat, hogy az említett gazdaság i társaságoknál a társasági jog el őírásai szerint nem kötelező minden tagnál a vezető tisztség ellátása, például kkt., bt. esetén a társasági szerződés rendelkezhet akként, hogy csak bizonyos tagok jogosultak üzletvezetésre. Ha a tag üzletvezetésre jogosult (a társasági szerződésben ebben állapodnak meg), akkor a jogosultságai mellett vállalnia kell az ezzel járó kötelezettségeket is. Ez független attól, hogy milyen állampolgársággal rendelkezik. Ha azonban a külföldi ügyvezető úgy látja el e tevékenységét, hogy Magyarorszá g területén ténylegesen nem végez munkát, akkor a Tbj. alapelveiből következően nem is biztosított Magyarországon, igy járulékot sem kell fizetnie. 3. Egyetért-e azzal, hogy a vitatott rendelkezés diszkriminatív? Épp ellenkez őleg, a korábbi el őírás volt diszkriminatív, hiszen munkaviszony eseté n legalább a minimálbér után kellett járulékokat fizetni, míg az ugyanarra a tevékenységre létesített megbízás esetén "tetszés szerint" lehetett járulékokat fizetni, adott esetben egy forintot sem (hiszen a megbízás lehet ingyenes is). 4. Egyetért-e azzal, hogy a vitatott szabályozással kapcsolatba n alkotmányossági aggályok is felmerülnek? 2012 előtt csak a társaságban végzett ún. személyes közrem űködés (kft. esetén mellékszolgáltatás) min ősült társadalombiztosítási szempontból társas vállalkozó i jogviszonynak, az új előírással azonban a tag által ellátott ügyvezet ői feladatok is (ha az nem munkaviszonyon alapul) ilyen jogviszonyt eredményeznek. Régi előírás, hogy tagi jogviszony esetén a társas vállalkozónak a törvényben meghatározot t minimum járulékalap (amely a minimálbérhez köt ődik) után kell legalább járulékokat fizetni, ezzel kapcsolatban alkotmányossági aggály nem merült fel. Teljesen nyilvánvaló, hogy az igazságos és arányos közteherviselés elvéb ől következik, hog y a munkaviszonyhoz hasonlóan a társas vállalkozók tagi jogviszonyában is legye n a járulékfizetésnek minimuma. Ez az elvárás álláspontom szerint vitán felül áll. 5. ön szerint befektetés-lisztönzési szempontból milyen üzenete van egy olya n szabályozásnak, amely a munkavégzés tényétől vagy ennek hiányától függetlenül á ki járulékfizetési kötelezettséget külföldi magánszemélye k esetén is? Ha nincs tényleges ügyvezetői tevékenység, azt a társasági szerz ődésben, illetve kft. esetén a taggyű lés által megfelel ően rendezni kell. Tevékenysé g (munkavégzés) hiányában biztosítási jogviszony sem jöhet létre, és járulékfizetés i kötelezettség sem keletkezhet. Nem derül ki egyértelm űen a kérdésb ől, de ha a Képviselő úr kérdése arra irányul, hogy mi a jogi helyzet akkor, ha az ügyvezet ő külföldön végzi a tevékenységet, arr a a fentiekben már említett válasz az, hogy magyarországi munkavégzé s hiányában Magyarországon nem keletkezik járulékfizetési kötelezettség.

3 3 6. Kíván-e a kormány a szabályra vonatkozó módosítást előterjeszteni? A fentiek alapján nem látom szakmai indokát annak, hogy az ügyvezet ő tagok járulékfizetésére vonatkozó el őírást megváltoztassuk. Budapest, április,,.49.'..» Üdvözlettel :

4 NEMZETGAZDASÁG I MINISZTÉRIUM MINISZTER lktatbszám: NGM/7654 (2012) Válasz a K/6500. számú írásbeli kérdésre Van-e tartalmi összefüggés a munkavégzés és a járulékfizetési kötelezettség között? Dr. Józsa Istvá n országgyűlési képviselő Budapes t Tisztelt Képvisel ő Úr! Kérdésében a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény (a továbbiakban : Tbj.) társas vállalkozó fogalmának kiegészítésével összefüggésben kér tájékoztatást. Az új szabályok szerint azok az ügyvezető tagok is társas vállalkozóknak min ősülnek 2012-ben, akik megbízási jogviszony alapján látják el a vezet ő tisztségvisel ői feladatokat, és más személyes közrem űködői feladatokat nem látnak el a társaságban. E változás azzal jár, hogy a minimum járulékalap (amely a minimálbérhez köt ődik) utáni járulékfizetés kötelezettsége rájuk is kiterjed. Kérdéseire az alábbi válaszokat adom : 1. Milyen szakmai indokok alapján javasolta a vitatott jogszabályi rendelkezé s megalkotását? Mint az Képvisel ő úr előtt is bizonyára ismert, a társasági jog szerint az ügyvezeté s munkaviszony vagy megbízás keretében látható el. Az az ügyvezető, aki munkaszerződést köt e feladat ellátására, legalább a minimálbér után fizeti a járulékait. Az a vezet ő tisztségviselő tag azonban, akire a megbízás szabályait alkalmazzák, gyakran nem kap ezért díjazást a saját cégét ől, igy járulékokat sem kellett eddig fizetnie. A tavaly elfogadott járulékintézkedések egyik f ő célja az volt, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai bevételeinek növelése érdekében szélesítsü k a járulékbázist, a járulékfizet ők körét, és az ehhez hasonló járulékelkerülés i lehetőségeket iktassuk ki a rendszerb ő l. Hiszen adójogi és egyéb szempontból se m indokolt az, hogy a saját céggel kötött szerződés típusa határozza meg azt, hogy az ügyvezetőnek van-e járulékfizetési kötelezettsége, vagy sem - különös tekintette l arra, hogy az ügyvezetőként ellátandó feladatok bármely jogviszony esetén ugyanazt a tevékenységet jelentik BUDAPEST, HONVÉD U POSTAPIóK :1880 BUDAPEST, PF TELEFON: TELEFAX :

5 2. Egyetért-e. azzal, hogy ; a :vitatott :szabályozás ;méltánytalan helyzete t eredményez a külföldi származásu magyar kft-ben, bt-ben vagy kkt ben tulajdonosi és képviseletijogosultsággal is rendelkező természetes személyek esetén? Ezzel kapcsolatban tájékoztatom Képvisel ő urat, hogy az említett gazdaság i társaságoknál a társasági jog előírásai szerint nem kötelező minden tagnál a vezető tisztség ellátása, például kkt., bt. esetén a társasági szerződés rendelkezhet akként, hogy csak bizonyos tagok jogosultak üzletvezetésre. Ha a tag üzletvezetésre jogosul t (a társasági szerződésben ebben állapodnak meg), akkor a jogosultságai mellett vállalnia kell az ezzel járó kötelezettségeket is. Ez független attól, hogy milye n állampolgársággal rendelkezik. Ha azonban a külföldi ügyvezet ő úgy látja el e tevékenységét, hogy Magyarorszá g területén ténylegesen nem végez munkát, akkor a Tbj. alapelveiből következően nem is biztosított Magyarországon, így járulékot sem kell fizetnie. 3. Egyetért-e azzal, hogy a vitatott rendelkezés diszkriminatív? Épp ellenkezőleg, a korábbi előírás volt diszkriminatív, hiszen munkaviszony eseté n legalább a minimálbér után kellett járulékokat fizetni, míg az ugyanarra a tevékenységre létesített megbízás esetén tetszés szerint" lehetett járulékokat fizetni, adott esetben egy forintot sem (hiszen a megbízás lehet ingyenes is). 4. Egyetért-e azzal, hogy a vitatott szabályozással kapcsolatba n alkotmányossági aggályok is felmerülnek? 2012 előtt csak a társaságban végzett ún. személyes közrem űködés (kft. eseté n mellékszolgáltatás) minősült társadalombiztosítási szempontból társas vállalkozó i jogviszonynak, az új előírással azonban a tag által ellátott ügyvezet ői feladatok i s (ha az nem munkaviszonyon alapul) ilyen jogviszonyt eredményeznek. Régi előírás, hogy tagi jogviszony esetén a társas vállalkozónak a törvényben meghatározot t minimum járulékalap (amely a minimálbérhez kötődik) után kell legalább járulékoka t fizetni, ezzel kapcsolatban alkotmányossági aggály nem merült fel. Teljesen nyilvánvaló, hogy az igazságos és arányos közteherviselés elvéb ől következik, hogy a munkaviszonyhoz hasonlóan a társas vállalkozók tagi jogviszonyában is legye n a járulékfizetésnek minimuma. Ez az elvárás álláspontom szerint vitán felül áll. 5. Ön szerint befektetés-ösztönzési szempontból milyen üzenete van egy olya n szabályozásnak, amely a munkavégzés tényétől vagy ennek hiányától függetlenül ró ki járulékfizetési kötelezettséget külföldi magánszemélye k esetén is? Ha nincs tényleges ügyvezet ői tevékenység, azt a társasági szerz ődésben, illetve kft. esetén a taggy ű lés által megfelelően rendezni kell. Tevékenység (munkavégzés) hiányában biztosítási jogviszony sem jöhet létre, és járulékfizetés i kötelezettség sem keletkezhet. Nem derül ki egyértelm űen a kérdésb ől, de ha a Képviselő úr kérdése arra irányul, hogy mi a jogi helyzet akkor, ha az ügyvezető külföldön végzi a tevékenységet, arr a a - fentiekben már említett - válasz az, hogy magyarországi munkavégzé s hiányában Magyarországon nem keletkezik járulékfizetési kötelezettség.

6 6. Kíván-e a konnány a szabályra vonatkozó módosítást előterjeszteni? A fentiek alapján nem látom szakmai indokát annak, hogy az ügyvezet ő tagok járulékfizetésére vonatkozó el őírást megváltoztassuk. Budapest, április n..~q :.. Üdvözfettel : Dr. M tbics Györgyt W

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

Milyen jogviszonyban látható el az ügyvezetés 2012-ben?

Milyen jogviszonyban látható el az ügyvezetés 2012-ben? Milyen jogviszonyban látható el az ügyvezetés 2012-ben? 2012. január 23. 19:52 Forrás: Önadózó Szerző: Dr. Szabó Tibor Kategória: Járulékok A gazdasági társaságok ügyvezető tagjai jogviszonyát érintően

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2014.

Részletesebben

Személyi jövedelemadó - 2012

Személyi jövedelemadó - 2012 Személyi jövedelemadó - 2012 Bérleti díj adózása Általánossá vált a kifizető adóelőleg-levonási kötelezettsége [Szja tv. 46. (4) bekezdés]. A kifizetőnek nem kell adóelőleget megállapítania: az őstermelői

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2013.

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2012.

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2015.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY

A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY Bevezető: A Tbj. alapelvei szerint, a társadalmi szolidaritás elvének megfelelően a szociális biztonsághoz, a testi és lelki egészséghez való jog érvényesítése,

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI

TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI I. JÁRULÉK 1. Társas vállalkozás, társas vállalkozó meghatározása A társas vállalkozás kifejezést

Részletesebben

Menyhárt Szabolcs A TÁRSAS VÁLLALKOZÓK BIZTOSÍTÁSI JOGVISZONYÁT ÉRINTŐ SZABÁLYOK KRITIKAI ELEMZÉSE

Menyhárt Szabolcs A TÁRSAS VÁLLALKOZÓK BIZTOSÍTÁSI JOGVISZONYÁT ÉRINTŐ SZABÁLYOK KRITIKAI ELEMZÉSE Menyhárt Szabolcs A TÁRSAS VÁLLALKOZÓK BIZTOSÍTÁSI JOGVISZONYÁT ÉRINTŐ SZABÁLYOK KRITIKAI ELEMZÉSE A magyar társadalombiztosítás a kötelező biztosítás és a szolidaritás alapelveire épül. E szabályok csekély

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1 IX. Fejezete alapján a kifizetőt a természetes

Részletesebben

Önkéntesek alkalmazásának pénzügyi feltételei - juttatások rendszere

Önkéntesek alkalmazásának pénzügyi feltételei - juttatások rendszere Önkéntesek alkalmazásának pénzügyi feltételei - juttatások rendszere I. Bevezetés A közérdekû önkéntes tevékenységrõl szóló 2005. évi LXXXVIII. Törvény (továbbiakban: Köt.) egy olyan új, önálló jogviszonyt

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1 alapján a kifizetőt a természetes személlyel

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár. Tájékoztató a jogviszony-ellenőrzésről. Budapest 2010.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár. Tájékoztató a jogviszony-ellenőrzésről. Budapest 2010. Országos Egészségbiztosítási Pénztár Tájékoztató a jogviszony-ellenőrzésről Budapest 2010. Mi az a jogviszony-ellenőrzés? Miért van erre szükség? Az egészségbiztosítás rendszere a nemzeti kockázatközösségre

Részletesebben

4.1. Étkezési hozzájárulás

4.1. Étkezési hozzájárulás 4.1. Étkezési hozzájárulás 4.2.1. Jogszabályi háttér Az Szja. tv. 1. számú mellékletének 8.17. pontja alapján adómentes a munkáltató által a munkavállaló részére: vagy étkezőhelyi vendéglátás, munkahelyi

Részletesebben

Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara Hírlevele

Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara Hírlevele 1 FELHÍVÁS A Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI KONFERENCIA - ISZAK 2013 címmel konferenciát szervez 2013. november 8-án, pénteken. A konferencia helyszíne: a BV Szervezet Továbbképzési

Részletesebben

4. számú információs füzet. Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége

4. számú információs füzet. Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége 4. számú információs füzet Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége Az alábbi tájékoztató anyag a magyar illetőségű magánszemélyek külföldről származó jövedelmeinek

Részletesebben

T/7954/6. szám. Az Országgyűlés. Gazdasági és informatikai

T/7954/6. szám. Az Országgyűlés. Gazdasági és informatikai T/7954/6. szám ORSZÁGGYÜLLS HIVATAL A Érkezett : 2012 SZER 2 0. Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának Foglalkoztatási és munkaügy i bizottságának Gazdasági és informatikai bizottságának

Részletesebben

Magánszemélyeknek és vállalkozóknak - 2014. A TÁMOP-2.5.3/B-12/1-2012-0001 számú, Dél- Alföldi JOGPONT+ Mini projekt elektronikus kiadványa

Magánszemélyeknek és vállalkozóknak - 2014. A TÁMOP-2.5.3/B-12/1-2012-0001 számú, Dél- Alföldi JOGPONT+ Mini projekt elektronikus kiadványa Adójogi tájékoztató Magánszemélyeknek és vállalkozóknak - 2014. A TÁMOP-2.5.3/B-12/1-2012-0001 számú, Dél- Alföldi JOGPONT+ Mini projekt elektronikus kiadványa Az adózási kérdések bonyolultak és komplexek,

Részletesebben

Tájékoztató a szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítások. 2013. május

Tájékoztató a szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítások. 2013. május Tájékoztató a szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítások adózási szabályairól 2013 2013. május Tartalomjegyzék 1. Bevezető...................................................... 3 2. Jogi nyilatkozat...................................................

Részletesebben

Adóellenőrzési Tanácsadó

Adóellenőrzési Tanácsadó Adóellenőrzési Tanácsadó Hírlevél 2010. június VI. évfolyam 6. szám A hónap témája Matlné Kisari Erika APEH Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály vezető tanácsos A diákok nyári munkavégzésével összefüggő

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár. Tájékoztató a jogviszony-ellenőrzésről. Budapest 2011.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár. Tájékoztató a jogviszony-ellenőrzésről. Budapest 2011. Országos Egészségbiztosítási Pénztár Tájékoztató a jogviszony-ellenőrzésről Budapest 2011. Mi az a jogviszony-ellenőrzés? Miért van erre szükség? Az egészségbiztosítás rendszere a nemzeti kockázatközösségre

Részletesebben

Útmutató és könyvelési segédlet

Útmutató és könyvelési segédlet Útmutató és könyvelési segédlet a kifizető (munkáltató), mint szerződő által magánszemély biztosított javára megkötött, rendszeres díjas, élethosszig tartó, befektetési egységekhez kötött életbiztosítások

Részletesebben

ORSZÁGGYŰLÉS HIVATAL A K/6173/1. Érkezett: Tárgy: K/6173. számú, A nyugdíjasok adó- és járulékterheiről című írásbeli kérdés

ORSZÁGGYŰLÉS HIVATAL A K/6173/1. Érkezett: Tárgy: K/6173. számú, A nyugdíjasok adó- és járulékterheiről című írásbeli kérdés H-1051 BUDAPEST V., JÓZSEF NÁDOR TÉR 2-4. POSTACÍM: 1369 BUDAPEST, POSTAFIÓK 481. TELEFON : (36-1) 327-2159, (36-1) 327-2141 FAX: (36-1) 318-073 8 E-MAIL: janos.veres@pm.gov.hu PÉNZÜGYMINISZTE R ORSZÁGGYŰLÉS

Részletesebben

Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége

Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége Az alábbi tájékoztató anyag a magyar illetőségű magánszemélyek külföldről származó jövedelmeinek ide értve a magyar

Részletesebben

Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége

Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége Az alábbi tájékoztató anyag a magyar illetőségű magánszemélyek külföldről származó jövedelmeinek ide értve a magyar

Részletesebben

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez I. Magánszemély által kötött ChinaMAX szerződés Szja*: A magánszemély által kötött életbiztosítás díját a szerződő magánszemély adózott

Részletesebben

VÁLTOZÁS PÉLDA A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL KIVONT SZEMÉLYI KÖR BŐVÜLÉSE A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS FEDEZETI RENDSZERÉT ÉRINTŐ 2015.

VÁLTOZÁS PÉLDA A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL KIVONT SZEMÉLYI KÖR BŐVÜLÉSE A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS FEDEZETI RENDSZERÉT ÉRINTŐ 2015. A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL KIVONT SZEMÉLYI KÖR BŐVÜLÉSE A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS FEDEZETI RENDSZERÉT ÉRINTŐ 2015. ÉVI VÁLTOZÁSOK Széll Zoltánné előadása A külföldi énekes, zenész, színész, bábművész,

Részletesebben