25. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. június 23.] 6917

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "25. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. június 23.] 6917"

Átírás

1 25. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. június 23.] 6917 Az AL LE GO Kft. (Cg.: [ ]; szék hely: 1054 Bu da pest, Hold u. 21.; le ve le zé si cím: 1054 Bu da pest, Hold u. 21.), mint a MOVE2HUNGARY Kft. f. a. (Cg.: [ ]; szék hely: 3786 Sza ká csi, Kos suth út 4.) Mis kol ci Tör vény szék 5. Fpk /7. sz. végzése által kijelölt felszámolója, nyilvános pályázati felhívás útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanait. A pályázatban szereplõ vagyontárgyak: I. té tel: Szakácsi ingatlanok Sza ká csi, Kos suth út 1., 169. hrsz Sza ká csi, Kos suth út 4., 62. hrsz Sza ká csi, Kos suth út 6., 55. hrsz Sza ká csi, Kos suth út 6., 56. hrsz Sza ká csi, Kos suth út 8., 60. hrsz Sza ká csi, Kos suth út 8., 54. hrsz Sza ká csi, Kos suth út 18., 48. hrsz Sza ká csi, Kos suth út 50/A, 20. hrsz Sza ká csi, Pe tõ fi u. 8., 69. hrsz Sza ká csi, Pe tõ fi u. 13., 153. hrsz Sza ká csi, Pe tõ fi u. 22., 79. hrsz Sza ká csi, Pe tõ fi u. 27., 146. hrsz Sza ká csi, Pe tõ fi u. 35., 141. hrsz Sza ká csi, Pe tõ fi u. 43., 136. hrsz Sza ká csi, Pe tõ fi u. 43., 137. hrsz Sza ká csi, Pe tõ fi u. 45., 135. hrsz Sza ká csi, Pe tõ fi u. 49., 83. hrsz Sza ká csi, Sza bad ság u. 2., 106. hrsz Sza ká csi, Sza bad ság u. 4., 109. hrsz Sza ká csi, Sza bad ság u. 4., 105. hrsz Sza ká csi, Sza bad ság u. 13., 128. hrsz Sza ká csi, Sza bad ság u. 23., 121. hrsz Sza ká csi, Sza bad ság u. 27., 119. hrsz Sza ká csi, Sza bad ság u. 27., 114. hrsz Sza ká csi, Sza bad ság u. 27., 100. hrsz Sza ká csi, Kos suth út 6., 61. hrsz. A pályázat adatai: A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak kez dõ idõ pont ja: jú li us 8. A pályázatok benyújtásának határideje: jú li us 23. Az aján la ti biz to sí ték össze ge: fo rint. Az aján la ti biz to sí ték for má ja, meg fi ze té sé nek mód ja és ha tár ide je: az sor szám alatt meg je lölt meg vá sá rol ni kí vánt va - gyon együt tes irá nyá ra 3%-ának meg fe le lõ Ft bá nat pénz. Az aján la ti biz to sí ték át uta lá sa a MO VE2 HUN GA RY Kft. f. a. Ra if fe i sen Bank Zrt.-nél ve ze tett sz. szám lá já ra Mo ve2 Hun ga ry Kft. f. a. I. bá nat pénz meg je lö lés sel, leg ké sõbb a pá lyá za ti aján lat té tel ha tár ide jé nek le já ra ti idõ pont já ig. Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: a befizetés nyertes pályázat esetén foglalóként mûködik. A bánatpénz be - fizetését a pályázatban igazolni kell, annak hiánya a pályázat érvénytelenségét vonja maga után. A va gyon tárgy gyor san rom ló/kü lön le ges ke ze lést igény lõ/cse kély ér té kû: nem. A pá lyá zat ban sze rep lõ va gyon tár gyak irá nyá ra össze sen: fo rint. Ügyszám: 18358

2 6918 C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. június 23.] 25. szám 1. té tel: A pá lyá zat ban sze rep lõ va gyon tárgy meg ne ve zé se: kivett lakóház, udvar. Te rü le te: m 2. Ál la po ta: a tel ken lé võ in gat lan bon tás ra ítélve. Köz mû ve sí tett ség fo ka: tel je sen köz mû ve sí tett. Becs ér ték: fo rint. Helyrajzi szám: 169. In gat lan pos tai cí me: 3786 Sza ká csi, Kos suth út 1. Te rü let nagy ság: m 2. Az épü let fõ ren del te tés sze rin ti jel le ge (la kó ház, üdü lõ, gaz da sá gi épü let stb.): ki vett la kó ház, udvar. Tu laj do nos ne ve, cí me: MO VE2 HUN GA RY Tu risz ti kai és Szol gál ta tó Kft., 3786 Sza ká csi, Kossuth út 4. In gat lan ál la po ta: a tel ken lé võ in gat lan bon tás ra ítélve. 2. té tel: A pá lyá zat ban sze rep lõ va gyon tárgy meg ne ve zé se: ki vett la kó ház, udvar. Te rü le te: m 2. Becs ér ték: fo rint. Helyrajzi szám: 62. In gat lan pos tai cí me: 3786 Sza ká csi, Kos suth út 4. Te rü let nagy ság: m 2. Az épü let fõ ren del te tés sze rin ti jel le ge (la kó ház, üdü lõ, gaz da sá gi épü let stb.): ki vet la kó ház, udvar. Tu laj do nos ne ve, cí me: MO VE2 HUN GA RY Tu risz ti kai és Szol gál ta tó Kft., 3786 Sza ká csi, Kossuth út 4. Medve u té tel: Te rü le te: m 2. Becs ér ték: fo rint. Helyrajzi szám: 55. In gat lan pos tai cí me: 3786 Sza ká csi, Kos suth út 6. Te rü let nagy ság: m 2.

3 25. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. június 23.] té tel: Te rü le te: m 2. Becs ér ték: fo rint. Helyrajzi szám: 56. In gat lan pos tai cí me: 3786 Sza ká csi, Kos suth út 6. Te rü let nagy ság: m té tel: Te rü le te: m 2. Becs ér ték: fo rint. Helyrajzi szám: 60. In gat lan pos tai cí me: 3786 Sza ká csi, Kos suth út 8. Te rü let nagy ság: m 2. Med ve u té tel: Te rü le te: m 2. Becs ér ték: fo rint.

4 6920 C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. június 23.] 25. szám Helyrajzi szám: 54. In gat lan pos tai cí me: 3785 Sza ká csi, Kos suth út 8. Te rü let nagy ság: m té tel: Te rü le te: m 2. Becs ér ték: fo rint. Helyrajzi szám: 48. In gat lan pos tai cí me: 3786 Sza ká csi, Kos suth út 18. Te rü let nagy ság: m té tel: Te rü le te: m 2. Becs ér ték: fo rint. Helyrajzi szám: 20. In gat lan pos tai cí me: 3786 Sza ká csi, Kos suth u. 50/A Te rü let nagy ság: m Holtig tartó haszonélvezeti jog Nagy László javára bejegyezve. 2. Ve ze ték jog 51 m 2 -re ÉMÁSZ Hálózati Kft. javára bejegyezve. 3. Ve ze ték jog 5 m 2 -re ÉMÁSZ Hálózati Kft. javára bejegyezve.

5 25. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. június 23.] té tel: A pá lyá zat ban sze rep lõ va gyon tárgy meg ne ve zé se: kivett lakóház, udvar. Te rü le te: m 2. Ál la po ta: bon tan dó. Becs ér ték: fo rint. Helyrajzi szám: 69. In gat lan pos tai cí me: 3786 Sza ká csi, Pe tõ fi út 8. Te rü let nagy ság: m 2. In gat lan ál la po ta: bon tan dó. 10. té tel: Te rü le te: m 2. Becs ér ték: fo rint. Helyrajzi szám: 153. In gat lan pos tai cí me: 3786 Sza ká csi, Pe tõ fi út 13. Te rü let nagy ság: m té tel: Te rü le te: m 2. Becs ér ték: fo rint. Helyrajzi szám: 79. In gat lan pos tai cí me: 3786 Sza ká csi, Pe tõ fi út 22. Te rü let nagy ság: m 2.

6 6922 C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. június 23.] 25. szám Tu laj do nos ne ve, cí me: MO VE2 HUN GA RY Tu risz tikai és Szolgáltató Kft., 3786 Szakácsi, Kossuth út 4. Ke ret biz to sí té ki jel zá log jog 28 M Ft ere jé ig CIB Bank Zrt. (Debreceni fiók: 4025 Debrecen, Simonffy u. 2/A), 1027 Budapest, Med ve u sz. ja vá ra be je gyez ve. 12. té tel: A pá lyá zat ban sze rep lõ va gyon tárgy meg ne ve zé se: kivett lakóház, udvar. Te rü le te: m 2. Becs ér ték: fo rint. Helyrajzi szám: 146. In gat lan pos tai cí me: 3786 Sza ká csi, Pe tõ fi út 27. Te rü let nagy ság: m té tel: A pályázatban szereplõ vagyontárgy megnevezése: kivett lakóház, udvar (épületmaradvány, bontási kötelezettséggel terhelt). Te rü le te: m 2. Állapota: épületmaradvány, bontási kötelezettséggel terhelt. Becs ér ték: fo rint. Helyrajzi szám: 141. In gat lan pos tai cí me: 3786 Sza ká csi, Pe tõ fi út 35. Te rü let nagy ság: m 2. Az épü let fõ ren del te tés sze rin ti jel le ge (la kó ház, üdü lõ, gaz da sá gi épü let stb.): ki vett la kó ház, ud var (épü let ma rad vány, bon tá si kötelezettséggel terhelt). Ingatlan állapota: épületmaradvány, bontási kötelezettséggel terhelt. 14. té tel: Te rü le te: m 2. Becs ér ték: fo rint.

7 25. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. június 23.] 6923 Helyrajzi szám: 136. In gat lan pos tai cí me: 3796 Sza ká csi, Pe tõ fi u. 43. Te rü let nagy ság: m 2. Med ve u sz. ja vá ra be je gyez ve. 15. té tel: Te rü le te: m 2. Becs ér ték: fo rint. Helyrajzi szám: 137. In gat lan pos tai cí me: 3786 Sza ká csi, Pe tõ fi u. 43. Te rü let nagy ság: m 2. Med ve u sz. ja vá ra be je gyez ve. 16. té tel: Te rü le te: m 2. Becs ér ték: fo rint. Helyrajzi szám: 135. In gat lan pos tai cí me: 3786 Sza ká csi, Pe tõ fi u. 45. Te rü let nagy ság: m 2. Med ve u sz. ja vá ra be je gyez ve.

8 6924 C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. június 23.] 25. szám 17. té tel: A pá lyá zat ban sze rep lõ va gyon tárgy meg ne ve zé se: kivett lakóház, udvar. Te rü le te: 417 m 2. Becs ér ték: fo rint. Helyrajzi szám: 83. In gat lan pos tai cí me: 3786 Sza ká csi, Pe tõ fi u. 49. Te rü let nagy ság: 417 m té tel: Te rü le te: m 2. Ál la po ta: rossz, ro mos. Becs ér ték: fo rint. Helyrajzi szám: 106. In gat lan pos tai cí me: 3786 Sza ká csi, Sza bad ság u. 2. Te rü let nagy ság: m 2. In gat lan ál la po ta: rossz, ro mos. 19. té tel: Te rü le te: 395 m 2. Ál la po ta: rossz, ro mos ál la po tú. Becs ér ték: fo rint. Helyrajzi szám: 109. In gat lan pos tai cí me: 3786 Sza ká csi, Sza bad ság u. 4. Te rü let nagy ság: 395 m 2. In gat lan ál la po ta: rossz, ro mos ál la po tú.

9 25. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. június 23.] té tel: Te rü le te: 834 m 2. Becs ér ték: fo rint. Helyrajzi szám: 105. In gat lan pos tai cí me: 3786 Sza ká csi, Sza bad ság u. 4. Te rü let nagy ság: 834 m té tel: Te rü le te: m 2. Becs ér ték: fo rint. Helyrajzi szám: 128. In gat lan pos tai cí me: 3786 Sza ká csi, Sza bad ság u. 13. Te rü let nagy ság: m té tel: Te rü le te: m 2. Becs ér ték: fo rint. Helyrajzi szám: 121. In gat lan pos tai cí me: 3786 Sza ká csi, Sza bad ság u. 23. Te rü let nagy ság: m 2.

10 6926 C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. június 23.] 25. szám Tu laj do nos ne ve, cí me: MO VE2 HUN GA RY Tu risz tikai és Szolgáltató Kft., 3786 Szakácsi, Kossuth út té tel: Te rü le te: m 2. Becs ér ték: fo rint. Helyrajzi szám: 119. In gat lan pos tai cí me: 3786 Sza ká csi, Sza bad ság u. 27. Te rü let nagy ság: m 2. Med ve u sz. ja vá ra be je gyez ve. 24. té tel: Te rü le te: 453 m 2. Becs ér ték: fo rint. Helyrajzi szám: 114. In gat lan pos tai cí me: 3786 Sza ká csi, Sza bad ság u. 27. Te rü let nagy ság: 453 m té tel: Te rü le te: m 2. Becs ér ték: fo rint.

11 25. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. június 23.] 6927 Helyrajzi szám: 100. In gat lan pos tai cí me: 3786 Sza ká csi, Sza bad ság u. 27. Te rü let nagy ság: m té tel: Te rü le te: m 2. Becs ér ték: fo rint. Helyrajzi szám: 61. In gat lan pos tai cí me: 3786 Sza ká csi, Kos suth út 6. Te rü let nagy ság: m 2. Med ve u sz. ja vá ra be je gyez ve. Az in gat la nok meg te kint he tõ sé gé nek he lye, ide je, egyéb köz le mény: az in gat la nok a meg je le nés nap já tól dr. Né meth Jó zsef felszámoló biztos [tel.: 06 (70) ] elõ ze tes te le fo nos idõ pont-egyez te tést kö ve tõ en te kint he tõk meg. A pályázat résztvevõi elfogadják, hogy a vagyontárgyakat személyesen megtekintették és megismerték, és azokat megtekintett állapotukban veszik meg. Az eladó a vagyontárgyak ismert, illetve esetleges rejtett hibáival kapcsolatos kellékszavatosságát kizárja, azt a ve võ tu do má sul ve szi. A va gyon az ér té ke sí tés idõ pont já ban per-, te her- és igény men tes. A vételár megfizetésének módja, határideje: a pályázati irányár bruttó irányár. A pályázónak hitelt érdemlõen igazolnia kell, hogy a teljes vételár kifizetését garantálni tudja. A teljes vételár megfizetésének módja: átutalás. A vételár megfizetésének határideje: a szer zõ dés kö tés tõl szá mí tott nyolc na pon belül. Részletfizetési lehetõség: nincs. A szerzõdéskötés határideje: az eredményes pályázók esetében az eredményhirdetés napjával az eladó és a pályázó között adásvételi szer zõ dés jön lét re, az ál ta la be fi ze tett bá nat pénz e nap tól fog va fog la ló nak mi nõ sül, a szer zõ dés sel kap cso la tos do ku men tu mok aláírására az eredményhirdetéstõl számított 30 napon belül kerül sor. A va gyon tár gyak át vé te lé nek mód ja, ha tár ide je: a va gyon tár gyak bir tok ba vé te le a tel jes vé tel ár ki fi ze té sét kö ve tõ nyolc na pon belül a felszámolóval az adásvételi szerzõdés aláírásakor egyeztetett helyen és idõben. A 17/2014. (II. 3.) Korm. ren de let 12. (5) be kez dés sze rin ti rész le tes fel té te lek: Társaságok esetén a pályázathoz csatolni kell 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, hiteles aláírási címpéldányt, mert ez feltétele a pályázat érvényességének. A pályázatban meg kell jelölni a vételárat. A vételár kifizetésének módja: átutalással. Aján la ti kö tött ség ide je: 90 nap. Az ér té ke sí tés re a évi CXXVII. sz. tör vény 142. (1) be kez dés g) pont ja vo nat ko zik. Az ér té ke sí tés a 237/2009. (X. 20.) Korm. ren de let sze rint tör té nik. A pá lyá za ton nem ve het nek részt az évi XLIX. tv. 49. (3) be kez dés ben ne ve sí tet tek. Az évi XLIX. tv. 49/C. (3) be kez dé se sze rint az elõ vá sár lás ra jo go sul tak e jo gu kat vé te li szán dé ku kat az EÉR oli ne rend - szerében gyakorolhatják. Az elõvásárlási jogot követelés beszámításával nem lehet érvényesíteni.

12 6928 C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. június 23.] 25. szám A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapításáról vagy pedig érvénytelenné, ille - tõleg eredménytelenné nyilvánításáról közleményt tesz közzé az EÉR internetes felületén. Az elbírálás elsõdleges szempontja az ajánlott vételár nagysága. Másodlagos elbírálási szempont a vételár teljesítésére vállalt határidõ. Az eredménytelen pályázók részére a felszámoló a befizetett bánatpénz összegét az eredményhirdetést követõ nyolc napon belül kamat nélkül, a pályázó által megjelölt bankszámlaszámra visszautalja. A fel szá mo ló fenn tart ja ma gá nak a jo got, hogy meg fe le lõ aján lat hi á nyá ban a pá lyá za tot in dok lás nél kül ered mény te len nek nyil vá - nít sa, és új pá lyá za tot ír jon ki. Több megfelelõ, azonos értékû, vagy a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérõ pályázat esetén a felszámoló nyilvános ár tár gya lást tart. A fel szá mo ló fenn tart ja a jo gát ab ban az eset ben is, ha a két leg jobb aján la ta kö zött az aján la ti ár szá má ra nem megfelelõ. Az ajánlat benyújtásakor a pályázónak nyilatkoznia kell annak elfogadásáról, hogy az adásvételi szerzõdéseket a felszámoló által ki je lölt ügy véd ké szí ti, mely költ sé gét a ve võ vi se li (in gat la non ként Ft). A fel szá mo ló hir det ménnyel kap cso la tos egyéb köz le mé nye: Az ingatlanok értékesítése csak egyben történik. A fen ti va gyon tár gyak ról ké szí tett ten der fü zet az aláb bi lin ken ér he tõ el: lya zat/p442246/te te lek.pdf II. té tel: Pe rei in gat la nok. A pályázat adatai: A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak kez dõ idõ pont ja: jú li us 8. A pályázatok benyújtásának határideje: jú li us 23. Az aján la ti biz to sí ték össze ge: fo rint. Az aján la ti biz to sí ték for má ja, meg fi ze té sé nek mód ja és ha tár ide je: az 1 2. sor szám alatt meg je lölt meg vá sá rol ni kí vánt vagyon együt tes irá nyá ra 5%-ának meg fe le lõ Ft bá nat pénz. Az aján la ti biz to sí ték át uta lá sa a MO VE2 HUN GA RY Kft. f. a. Ra if fe i sen Bank Zrt.-nél ve ze tett sz. szám lá já ra Mo ve2 Hun ga ry Kft. f. a. II. bá nat pénz meg je lö lés sel, leg ké sõbb a pá lyá za ti aján lat té tel ha tár ide jé nek le já ra ti idõ pont já ig. Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: a befizetés nyertes pályázat esetén foglalóként mûködik. A bánatpénz befizetését a pályázatban igazolni kell, annak hiánya a pályázat érvénytelenségét vonja maga után. A pályázatban szereplõ vagyontárgyak: Pe re, Kos suth út 52., 274. hrsz Pe re, Kos suth út 52., 291. hrsz. A va gyon tárgy gyor san rom ló/kü lön le ges ke ze lést igény lõ/cse kély ér té kû: nem. A pá lyá zat ban sze rep lõ va gyon tár gyak irá nyá ra össze sen: fo rint. 1. té tel: Te rü le te: m 2. Becs ér ték: fo rint. Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Pere. Helyrajzi szám: 274. In gat lan pos tai cí me: 3853 Pe re, 274. hrsz. Te rü let nagy ság: m 2.

13 25. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. június 23.] té tel: A pá lyá zat ban sze rep lõ va gyon tárgy meg ne ve zé se: kivett lakóház, udvar. Te rü le te: m 2. Becs ér ték: fo rint. Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Pere. Helyrajzi szám: 291. In gat lan pos tai cí me: 3583 Pe re, 291. hrsz. Te rü let nagy ság: m 2. Az épü let fõ ren del te tés sze rin ti jel le ge (la kó ház, üdü lõ, gaz da sá gi épü let stb.): ki vett la kó ház, udvar. Tu laj do nos ne ve, cí me: MO VE2 HUN GA RY Tu risz ti kai és Szol gál ta tó Kft., 3786 Sza ká csi, Kossuth út 4. Az in gat la nok meg te kint he tõ sé gé nek he lye, ide je, egyéb köz le mény: az in gat la nok a meg je le nés nap já tól dr. Né meth Jó zsef felszámoló biztos [tel.: 06 (70) ] elõ ze tes te le fo nos idõ pont-egyez te tést követõen tekinthetõk meg. A pályázat résztvevõi elfogadják, hogy a vagyontárgyakat személyesen megtekintették és megismerték, és azokat megtekintett állapotukban veszik meg. Az eladó a vagyontárgyak ismert, illetve esetleges rejtett hibáival kapcsolatos kellékszavatosságát kizárja, azt a ve võ tu do má sul ve szi. A va gyon az értékesítés idõpontjában per-, teher- és igénymentes. A vételár megfizetésének módja, határideje: a pályázati irányár bruttó irányár. A pályázónak hitelt érdemlõen igazolnia kell, hogy a teljes vételár kifizetését garantálni tudja. A teljes vételár megfizetésének módja: átutalás. A vételár megfizetésének határideje: a szerzõdéskötéstõl számított nyolc napon belül. Részletfizetési lehetõség: nincs. A szerzõdéskötés határideje: az eredményes pályázók esetében az eredményhirdetés napjával az eladó és a pályázó között adásvételi szer zõ dés jön lét re, az ál ta la be fi ze tett bá nat pénz e nap tól fog va fog la ló nak mi nõ sül, a szer zõ dés sel kap cso la tos do ku men tu mok aláírására az eredményhirdetéstõl számított 30 napon belül kerül sor. A va gyon tár gyak át vé te lé nek mód ja, ha tár ide je: a va gyon tár gyak bir tok ba vé te le a tel jes vé tel ár ki fi ze té sét kö ve tõ nyolc na pon belül a felszámolóval az adásvételi szerzõdés aláírásakor egyeztetett helyen és idõben. A 17/2014. (II. 3.) Korm. ren de let 12. (5) be kez dés sze rin ti rész le tes fel té te lek: Társaságok esetén a pályázathoz csatolni kell 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, hiteles aláírási címpéldányt, mert ez feltétele a pályázat érvényességének. A pályázatban meg kell jelölni a vételárat. A vételár kifizetésének módja: átutalással. Aján la ti kö tött ség ide je: 90 nap. Az ér té ke sí tés re a évi CXXVII. sz. tör vény 142. (1) be kez dés g) pont ja vo nat ko zik. Az ér té ke sí tés a 237/2009. (X. 20.) Korm. ren de let sze rint tör té nik. A pá lyá za ton nem ve het nek részt az évi XLIX. tv. 49. (3) be kez dés ben ne ve sí tet tek. Az évi XLIX. tv. 49/C. (3) be kez dé se sze rint az elõ vá sár lás ra jo go sul tak e jo gu kat vé te li szán dé ku kat az EÉR oli ne rend - szerében gyakorolhatják. Az elõvásárlási jogot követelés beszámításával nem lehet érvényesíteni. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapításáról vagy pedig érvénytelenné, ille - tõleg eredménytelenné nyilvánításáról közleményt tesz közzé az EÉR internetes felületén. Az elbírálás elsõdleges szempontja az ajánlott vételár nagysága. Másodlagos elbírálási szempont a vételár teljesítésére vállalt határidõ. Az eredménytelen pályázók részére a felszámoló a befizetett bánatpénz összegét az eredményhirdetést követõ nyolc napon belül kamat nélkül, a pályázó által megjelölt bankszámlaszámra visszautalja. A fel szá mo ló fenn tart ja ma gá nak a jo got, hogy meg fe le lõ aján lat hi á nyá ban a pá lyá za tot in dok lás nél kül ered mény te len nek nyil vá - nít sa, és új pályázatot írjon ki. Több megfelelõ, azonos értékû, vagy a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérõ pályázat esetén a felszámoló nyilvános ártárgyalást tart. A fel szá mo ló fenn tart ja a jo gát ab ban az eset ben is, ha a két leg jobb aján la ta kö zött az aján la ti ár szá má ra nem megfelelõ. Az ajánlat benyújtásakor a pályázónak nyilatkoznia kell annak elfogadásáról, hogy az adásvételi szerzõdéseket a felszámoló által ki je lölt ügy véd ké szí ti, mely költ sé gét a ve võ viseli (ingatlanonként Ft). A fel szá mo ló hir det ménnyel kap cso la tos egyéb köz le mé nye: Az ingatlanok értékesítése csak egyben történik. A fen ti va gyon tár gyak ról ké szí tett ten der fü zet az aláb bi lin ken érhetõ el: lya zat/p442376/te te lek.pdf * * *

14036 C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. október 6.] 40. szám

14036 C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. október 6.] 40. szám 14036 C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. október 6.] 40. szám Az AL LE GO Kft. (Cg.: [01 09 695300]; szék hely: 1054 Bu da pest, Hold u. 21.; le ve le zé si cím: 3526 Mis kolc, Zsol cai ka pu 9 11.),

Részletesebben

FELSZÁMOLÁSI ÁRVERÉSEK PÁLYÁZATOK

FELSZÁMOLÁSI ÁRVERÉSEK PÁLYÁZATOK 11614 C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. augusztus 18.] 33. szám FELSZÁMOLÁSI ÁRVERÉSEK PÁLYÁZATOK Az AL LE GO Kft. (Cg.: [01 09 695300]; szék hely: 1054 Bu da pest, Hold u. 21.; le ve le zé si cím:

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) ALLEGO Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-695300, székhely: 1054 Budapest, Hold utca 21.., levelezési cím: 1054 Budapest, Hold utca 21..), mint a(z) MOVE2HUNGARY Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

24. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. június 11.] 4895

24. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. június 11.] 4895 24. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. június 11.] 4895 * * * A Pénz ügyi Sta bi li tá si és Fel szá mo ló Non pro fit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi linsz

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Keszau-Solder-Serec-L Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-077793, székhely: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58.., levelezési cím: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58..), mint a(z) HU-CO Kft.

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Tizek Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-729062, székhely: 1211 Budapest,, Rézmű utca 2.-4.., levelezési cím: 1211 Budapest,, Rézmű utca 2.-4..), mint a(z) AUTÓ-BRILL Kereskedelmi és

Részletesebben

8. szám C É G K Ö Z L Ö N Y [2011. február 24.] 148021

8. szám C É G K Ö Z L Ö N Y [2011. február 24.] 148021 8. szám C É G K Ö Z L Ö N Y [2011. február 24.] 148021 A bánatpénz a nyertes pályázó esetében a vételárba beszámít, a többi pályázó részére, illetve sikertelen pályázat esetén 8 munkana - pon belül kamatmentesen

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) GAUDIUM CAPITAL Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-171607, székhely: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 8-10.., levelezési cím: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 8-10..), mint a(z) Sky Realty

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

1384 C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. február 18.] 7. szám

1384 C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. február 18.] 7. szám 1384 C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. február 18.] 7. szám 4948 * * * A Pénz ügyi Sta bi li tá si és Fel szá mo ló Non pro fit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Advoco Kft. (cégjegyzékszám: 08-09-003091, székhely: 9022 Győr, Liszt F. utca 37.., levelezési cím: 9022 Győr, Liszt F. utca 37..), mint a(z) Acélárugyár Zrt. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

12. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 24.] 2595

12. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 24.] 2595 12. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 24.] 2595 Ügy szám: 16028 * * * A Pénz ügyi Sta bi li tá si és Fel szá mo ló Non pro fit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest,

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Mudis Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920370, székhely: 1024 Budapest, Ady Endre út 19.., levelezési cím: 1024 Budapest, Ady Endre út 19..), mint a(z) OLIMPET Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám. 2002. december A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám. 2002. december A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI Bu da pest, 2008. június 23. Ára: 1890 Ft 7. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 14. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/11. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) ÁZSIÓ Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-060370, székhely: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 3.., levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 3..), mint a(z) Szántó 21 Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK 70/2007. (IV. 14.) Korm. r. Egyes mun ka vé del mi tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 2948

Részletesebben

FELSZÁMOLÁSI ÁRVERÉSEK PÁLYÁZATOK

FELSZÁMOLÁSI ÁRVERÉSEK PÁLYÁZATOK 6498 C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. július 16.] 29. szám FELSZÁMOLÁSI ÁRVERÉSEK PÁLYÁZATOK Az EC-CONT Kft. (Cg.: [19 09 513988]; szék hely: 8200 Veszp rém, Egye tem u. 9.; le ve le zé si cím:

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Kvantál Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-364827, székhely: 1122 Budapest, Városmajor utca 74.., levelezési cím: 1122 Budapest, Városmajor utca 74..), mint a(z) OKNOPLUSZ Kft f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 861 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá ly 23/2006. (VI II. 30.) HM ren de let A mun ka ügyi el len

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

15204 C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. október 27.] 43. szám

15204 C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. október 27.] 43. szám 15204 C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. október 27.] 43. szám A Pénz ügyi Sta bi li tá si és Fel szá mo ló Non pro fit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi linsz ky

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Alexander & Co Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-709122, székhely: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59.., levelezési cím: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59..), mint a(z) TRIS Kft f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 24., szerda 62. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK 40/2006. (V. 24.) FVM r. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint

Részletesebben

8210 C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. augusztus 6.] 32. szám

8210 C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. augusztus 6.] 32. szám 8210 C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. augusztus 6.] 32. szám Ügy szám: 10160 * * * A Pénz ügyi Sta bi li tá si és Fel szá mo ló Non pro fit Kft. (Cg.: [01 14 000098]; szék hely: 1071 Bu da pest,

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Mudis Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920370, székhely: 1024 Budapest, Ady Endre út 19.., levelezési cím: 1024 Budapest, Ady Endre út 19..), mint a(z) DEGA FB Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Yplon Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-461424, székhely: 1025 Budapest, Csévi út 11.., levelezési cím: 1025 Budapest, Csévi út 11..), mint a(z) Terra Zebra Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben