Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI (Ebes) Pedagógiai Program HELYI TANTERV TARTALOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI (Ebes) Pedagógiai Program HELYI TANTERV TARTALOM"

Átírás

1 HELYI TANTERV TARTALOM HELYI TANTERV A tantárgyi rendszer és az óraszámok A tantárgyi rendszer és az óraszámok (Sajátos nevelési igényő csoport) Kiegészítések a tantárgyi rendszerekhez Kiegészítés a helyi tantervhez a két tanítási nyelvő oktatás bevezetésekor A nem szakrendszerő oktatás megszervezése.. 6. A tankönyvek és más taneszközök kiválasztásának elvei A választott tantervek forrásai Az iskolába jelentkezı tanulók felvételének elvei A magasabb évfolyamra lépés feltételei A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának ellenırzése és értékelése Az otthoni (napközi, tanulószobai) felkészüléshez elıírt házi feladatok meghatározása A tanulók fizikai állapotának mérésére szolgáló próbarendszer A pedagógiai program érvényességével, módosításával, nyilvánosságával kapcsolatos intézkedések A pedagógiai program elfogadása és jóváhagyása

2 1. A TANTÁRGYI RENDSZER ÉS AZ ÓRASZÁMOK A B A B A B A B A B A B A B A B Kötelezı órák Magyar nyelv és irodalom ,5 7, Történelem Idegen nyelv , ,5 5 1,5 Matematika Informatika Környezetismeret ,5 1,5 2 2 Természetismeret Fizika 1,5 1,5 1,5 1,5 Biológia és egészségtan 1,5 1,5 2 2 Kémia 1,5 1,5 1,5 1,5 Földünk és környezetünk 1,5 1,5 1,5 1,5 Ének zene Rajz és vizuális kultúra ,5 1,5 1,5 1, ,5 1,5 Technika és életvitel Testnevelés és sport ,5 2 2,5 2 2,5 2 2,5 Képességfejlesztı óra 1 1 Tánc és dráma 0,5 0,5 0,5 0,5 Kötelezı órák összesen: , , , Választható órák Idegen nyelv 1 0, ,5/1,5 2,5/1,5 Osztályfınöki 0,5 0,5 0,5 0, Választható órák összesen: ,5 1,5 0, ,5/2,5 1 3,5/2,5 Összes óraszám: ,5 21,5 24,5 23, , , ,5/ 28, ,5/ 28,5 79

3 2. KIEGÉSZÍTÉSEK A TANTÁRGYI RENDSZERHEZ A tantárgyi rendszerben az A oszlop a két tanítási nyelvő osztály(ok) óráit tartalmazza, a B oszlop a hagyományos tanterv szerint haladó osztály(ok) óráit tartalmazza évfolyam: A helyi tanterv életben kívánja tartani azokat a tevékenységi formákat, amelyek a képességfejlesztéshez tapasztalataink szerint jelentısen hozzájárulnak, s egyben iskolánkban hagyományai is vannak 5-8. évfolyam: A tantárgyi modulokat a tánc és drámát kivéve - integráltan tanítjuk: hon- és népismeret rajz és vizuális kultúra etika történelem egészségtan természetismeret / biológia mozgóképkultúra és médiaismeret rajz és vizuális kultúra A modulokat jeggyel értékeljük. A tantárgyba beépített modul követelményrendszerének teljesítése szükséges a továbbhaladáshoz. Sajátos nevelési igényő tanulók: A sajátos nevelési igényő integrálható gyerekek a normál tanterv szerint haladó tanulókkal egy csoportban tanulnak. Készségtárgyakból teljes integrációban tanulnak, elméleti tárgyakból gyógypedagógus segíti ıket a tanulásban. A nem integrálható gyerekekkel gyógypedagógus foglalkozik. 80

4 3. Kiegészítés a helyi tantervhez a két tanítási nyelvő oktatás bevezetésekor 1. A tantárgyak rendszere, óraszámok Az angol nyelvet és az angol nyelven oktatott tantárgyakat csoportbontásban oktatjuk. 2. Értékelés Alsó tagozaton a szöveges értékelésben minden tantárgynál megjelenik a nyelvhasználat értékelése. 3. A magyar-angol két tanítási nyelvő osztályba való felvétel elvei Ebbe az osztályba járhat az a gyerek, aki iskolaérett és felvételét képességmérés alapján a felmérést végzık javasolják. A felvételrıl az iskola igazgatója dönt. A képességméréseken a szülık jelen lehetnek. Erre játékos formában az óvodában (beszédészlelés és dyslexia vizsgálat) és az iskola által szervezett foglalkozásokon (Oviklub) kerül sor. A felmérésben vizsgáljuk a gyerekek memóriáját (képi, nyelvi), beszédét (van-e beszédhiba, az javítható-e), kifejezıképességét, kitartását, feladattudatát. Az iskolában általában továbbá a két tanítási nyelvő osztályban folyó munkáról óvodai szülıi értekezleten tájékoztatjuk a szülıket. Ez alkalommal írásos tájékoztatót (szóróanyagot) is kapnak. Ekkor tájékoztatjuk ıket a tervezett vizsgálatokról. Azok eredményérıl írásban értesítjük ıket. A tájékoztató után nyílt napon látjuk vendégül az érdeklıdı szülıket és az óvodapegadógusokat. Saját honlapunk elkészülte után az interneten keresztül is betekintést nyújtunk az iskolában folyó munkába. 4. Másik iskolából vagy osztályból való átvétel feltételei Az angol két tanítási nyelvő osztályba csak másik két tannyelvő iskolából érkezett tanulót veszünk át, vagy ha addig angol nyelvő iskolába járt (célország). A célországból érkezett tanulók esetében vizsgáljuk a matematikai tudást és a szövegértést, ennek eredménye alapján teszünk javaslatot a tanuló osztályba sorolására. Egyéb esetekben a csoportba való kerülés feltétele az angol nyelvbıl és a célnyelven oktatott tantárgyakból tett sikeres különbözeti vizsga. A követı csoportban tanuló gyerekek átlépésére 1. osztály végén, 2. osztály félévkor és év végén van lehetıség angol nyelvbıl tett sikeres különbözeti vizsga esetén. A vizsga letételét a szülı írásban legkésıbb a félév / tanév vége elıtt egy hónappal kérheti az iskola igazgatójától. 5. A két tannyelvő osztályban való maradás feltételei A két tannyelvő osztály tanulója lehet az a tanuló. Aki teljesíti a tantárgyi követelményeket, magatartása és szorgalma legalább változó minısítéső. Az a tanuló, aki valamely tantárgyból javítóvizsgát tesz, tanulmányait az általános tantervő osztályban folytathatja. A nevelıtestület az év végi osztályozó értekezleten dönt az áthelyezésrıl. 81

5 Az osztályfınök a félévi fogadóórák elıtt (november, április) értesíti a szülıket az esetlegesen felmerülı tanulmányi é s magatartási problémákról, ami a két tannyelvő osztályból való kikerülést eredményezheti. 6. Az alkalmazott tankönyvek kiválasztásának elvei A tankönyv alkalmazkodjon a tanulók életkori sajátosságaihoz! o Hangsúlyozza a nyelv kommunikációs és problémamegoldó funkcióját! o Segítse a gyereket a nyelv életszerő használatában! o A gyerekek tapasztalataiból induljon ki! o Feladat- illetve témakör központú legyen! o Ragadja meg a gyermek figyelmét, keltse fel érdeklıdését! o Kezdetben a négy nyelvi készségbıl a hallás utáni szövegértésre és a beszédkészségre építsen! o A késıbbiekben ezekbıl kiindulva fejlessze az olvasási, majd az íráskészséget! o Rendelkezzen hang- és videó/dvd anyaggal! Ezen túl a nyelvkönyvnek kidolgozott nyelvi programmal kell rendelkeznie, hogy a nyelv széles körő felhasználását tegye lehetıvé. Segítse a pedagógust az alapos felkészülésben és a gyakorlati ötletek megvalósításában! Nyújtson lehetıséget többféle módszer és munkaforma alkalmazásához, ismétléshez, ellenırzéshez! Legyen forrása a házi feladatnak és az önálló munkának! 4. A nem szakrendszerő oktatás megszervezése 5-6. évfolyamon Az 5. és 6. évfolyamon (az alapozó szakaszban) a rendelkezésre álló tanításai idıkeret 25-50%-át nem szakrendszerő oktatás keretében, az iskolai alapozó funkciók hatékonyságának a növelésére kell fordítani a kt. 8.. (3) alapján. A kt (1) bekezdése alapján, az ötödik évfolyamon elsı ízben a 2008/2009. tanévben, majd azt követıen az ötödik-hatodik évfolyamokon felmenı rendszerben kell megszervezni a nem szakrendszerő oktatást. Szakrendszerő az oktatás, ha az egyes tantárgyakat, mőveltségi területeket, tantárgyi modulokat (a továbbiakban együtt tantárgy) több, az egyes tantárgyak oktatására jogosító megfelelı végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezı pedagógus tanítja. Nem szakrendszerő az oktatás, ha a tanulóknak a tantárgyakat, illetve a tantárgyak nagyobb körét egy, tanítói végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezı pedagógus tanítja /kt.121. (34.)/. Alapkészségek: Olvasáskészség (olvasástechnika) Amíg a betőzı olvasáskészség nem válik gyakorlott olvasáskészséggé, addig nem sajátítható el a szövegértés. Íráskészség A kiírt íráskészség 4-5. osztályban a gyakorlatlanság miatt alig olvashatóvá válik, ezért nagyobb gondot kell fordítani a kiírt íráskészség fejlesztésére. Elemi számolási készség Ez a számírás, mértékegység-váltás és a négy alapmővelet 100-as számkörbeli készségeit jelenti. 82

6 Kiemelt figyelmet kell fordítani az alábbiakra: Az önálló tanulás, a jegyzetelési technikák tanítása éves korban. Az információszerzés- és feldolgozás (forrásból tájékozódás, szelektálás, rendszerezés, felhasználás- új kontextusban alkalmazás) A kommunikációs képességek (pl: mőfajok ismerete, értése, nyelvhelyessége, helyesírása, alkotása hétköznapi helyzetekben) A gondolkodás és tanulási képesség fejlesztése A térbeli, idıbeli, mennyiségi viszonyokban való tájékozódás. A gyerekek életkori sajátosságainak megfelelı alsó tagozatból már jól ismert módszerek alkalmazására, valamint új tanítási módszerek alkalmazására (kooperatív technikák, projektoktatás) Nem szakrendszerő oktatásra minimum heti 7 órát kell felhasználni. Éves szinten a nem szakrendszerő oktatásra minimum 259 órát kell felhasználni. Magyar nyelv és irodalom Matematika Történelem Idegen nyelv Technika Informatika Összesen Heti idıkeret 2 óra 2 óra 1 óra 1 óra 0,5 óra 0,5 óra 7 óra A tantárgyakhoz beemelt képesség fejlesztési területek kimutatása és azok értékelése Tantárgy Képességterület Értékelés Kompetencia terület Magyar irodalom Írás, olvasási képesség fejlesztése Érdemjeggyel a tantárgy értékelésébe beszámít Magyar nyelvtan Kommunikációs képesség fejlesztése Szóbeli szöveges értékelés Matematika Elemi számolási készség, logikus gondolkodás fejlesztése Érdemjeggyel a tantárgy értékelésébe beszámít Történelem Szövegértés, szövegalkotási képesség fejlesztése Érdemjeggyel a tantárgy értékelésébe beszámít Idegen nyelv Szövegértés, szövegalkotási képesség fejlesztése Érdemjeggyel a tantárgy értékelésébe beszámít Kommunikációs képesség fejlesztése Technika Gondolkodás és tanulási képesség fejlesztése Szóbeli szöveges értékelés Informatika Gondolkodás és tanulási képesség fejlesztése Szóbeli szöveges értékelés 83

7 5. A TANKÖNYVEK ÉS MÁS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI 1. Iskolánkban a nevelı-oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott taneszközöket (tankönyv, munkafüzet, térkép, stb.) használnak a tananyag feldolgozósához, amelyeket az oktatási miniszter hivatalosan tankönyvvé nyilvánított. A nyomtatott taneszközön túl néhány tantárgynál egyéb eszközökre is szükség van (pl. tornafelszerelés, rajzfelszerelés, stb.). 2. Egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelezı tanulói taneszközöket a nevelık szakmai munkaközösségei vagy egyes szaktanárok határozzák meg az iskola helyi tanterve alapján. 3. A kötelezıen elıírt taneszközökrıl a szülıket minden tanév elıtt (a megelızı tanév májusában) tájékoztatjuk. A taneszközök beszerzése a tanév kezdetére a szülık kötelessége. 4. A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következı szempontokat veszik figyelembe: A taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének! Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell elınyben részesíteni, amelyek több tanéven keresztül használhatóak. A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk: új taneszköz használatát csak nagyon szükséges, az oktatás minıségét lényegesen jobbító esetben vezetünk be. A taneszközök ára feleljen meg a szülık anyagi teherbíró képességének. 5. Az iskola arra törekszik, hogy saját költségvetési keretébıl, illetve egyéb támogatásokat felhasználva egyre több nyomtatott taneszközt szerezzen be az iskolai könyvtár számára. Ezeket a taneszközöket a szociálisan hátrányos helyzető tanulók ingyenesen használhatják. 6. A VÁLASZTOTT TANTERVEK FORRÁSAI Az iskola az ajánlott kerettantervek közül alkalmazza az Ntk Mőhely, a MOZAIK, a Konszept Kiadó adaptált tanterveit. 7. AZ ISKOLÁBA JELENTKEZİ TANULÓK FELVÉTELÉNEK ELVEI 1. Iskolánk a beiskolázási körzetébıl - azaz Ebes közigazgatási területérıl - minden jelentkezı tanköteles korú tanulót felvesz. 2. Az elsı osztályba történı beiratkozás feltétele, hogy: a gyermek az adott naptári évben a hatodik életévét május 31. napjáig betöltse vagy ha a gyermek a hatodik életévét december 31. napjáig tölti be, a szülı kérheti gyermeke felvételét. 84

8 3. Az elsı osztályba történı beiratkozáskor be kell mutatni: a gyermek születési anyakönyvi kivonatát a szülı személyi igazolványát a gyermek felvételét javasoló óvodai szakvéleményt vagy a nevelési tanácsadó felvételt javasoló szakvéleményét, ha az óvoda a nevelési tanácsadó vizsgálatát javasolta a gyermek egészségügyi könyvét az orvos felvételi javaslatával szükség esetén a szakértıi bizottság véleményét 4. A 2-8. osztályba történı felvételnél be kell mutatni: a tanuló anyakönyvi kivonatát a szülı személyi igazolványát, az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt, az elızı iskola által kiadott átjelentkezési lapot. 5. Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételérıl a szülı kérésének, a tanuló elızı tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt. Ha a körzeten kívül tanuló az l. évfolyamra jelentkezik, vagy ha a 2-8. évfolyamon tanév végi osztályzatának átlaga 3,5 alatt van, illetve magatartása rossz vagy szorgalma hanyag minısítéső, az igazgató döntése elıtt kikéri az igazgatóhelyettesek és az érintett évfolyam osztályfınökeinek véleményét. Ugyancsak ezt kell tenni akkor, ha a beiskolázási körzeten kívül lakó tanuló elızıleg más iskola tanulója volt, de tanulmányi eredménye, magatartása vagy szorgalma a fentebb leírtak szerint alakul. Ilyen esetben az iskola igazgatója e vélemények figyelembevételével dönt arról, hogy az érintett tanuló folytathatja-e a tanulmányait iskolánkban, vagy jelentkeznie kell a lakóhelye szerint illetékes iskolában. A döntésrıl a szülıt értesíteni kell. 8. A MAGASABB ÉVFOLYAMRA LÉPÉS FELTÉTELEI 1. A tanuló az iskola magasabb évfolyamára akkor léphet, ha az oktatás miniszter által kiadott kerettantervekben "A továbbhaladás feltételei" c. részben meghatározott követelményeket az adott évfolyamon minden tantárgyból teljesítette. 2. A követelmények teljesítését a nevelık a tanuló év közbeni tanulmányi munkája, illetve érdemjegyei alapján bírálják el évfolyamon a tanuló évismétlésre csak a szülı beleegyezésével utasítható. A 4. évfolyam 1. félévéig minden tantárgyat szövegesen értékelünk. A 4. évfolyam év végén illetve 5-8. évfolyamon minden tantárgyból az "elégséges" év végi osztályzatot kell megszereznie a tanulónak a továbbhaladáshoz. Alsó tagozaton a tanuló idegen nyelvbıl elért teljesítménye alapján nem utasítható évismétlésre. 3. Ha a tanuló 4-8. tanév végén valamely tantárgy(ak)ból "elégtelen" szerez osztályzatot, a következı tanévet megelızı augusztus hónapban (augusztus között) javítóvizsgát tehet. 85

9 4. Ha a tanuló az elsı évfolyamon elsı alkalommal nem tesz eleget az elıírt követelményeknek, munkája elıkészítı jellegőnek minısül, és tanulmányait az elsı évfolyamon folytatja. 5. A magasabb évfolyamba történı lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha: az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi követelményeket az elıírtnál rövidebb idı alatt teljesítse egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott hiányzása egy tantárgyból az órák 30 %-át meghaladja magántanuló volt. 6. A 250 óránál többet mulasztott tanulók és a magántanulók esetében az osztályozó vizsga tantárgyai a következık: 1-4. évfolyam: magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret 5-6. évfolyam: magyar irodalom, magyar nyelvtan, idegen nyelv, történelem, matematika, informatika, természetismeret, 7-8. évfolyam: magyar irodalom, magyar nyelvtan, idegen nyelv, történelem, matematika, informatika, fizika, biológia, kémia, földrajz. 9. A TANULÓK TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK, MAGATARTÁSÁNAK ÉS SZORGALMÁNAK ELLENİRZÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE 1. Az iskola a nevelı és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi munkájának folyamatos ellenırzését és értékelését. 2. Az elıírt követelmények teljesítését a nevelık az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek megfelelıen a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége alapján ellenırzik. Az ellenırzés kiterjedhet a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó követelményekre is. 3. A következı elméleti jellegő tantárgyak (2-8. évfolyamon): magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv (a 4-8.évfolyamon), matematika, környezetismeret természetismeret, történelem, fizika, kémia, biológia, földrajz ellenırzésénél: a 2-8. évfolyamon az év végén a tanulók a követelmények teljesítésérıl átfogó írásbeli dolgozatban is tanúbizonyságot tesznek, a nevelık a tanulók munkáját egy-egy témakörön belül szóban és írásban is ellenırzik, az egyes témakörök végén a tanulók az egész téma tananyagát és fı követelményeit átfogó témazáró dolgozatot írnak. 86

10 4. A tanulók szóbeli kifejezıkészségének fejlesztése érdekében a nevelık többször ellenırzik a követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában. Ennek érdekében minden tanuló legalább egyszer felel szóban: ének-zene, rajz, informatika, technika tantárgyból félévente, valamilyen gyakorlati tevékenységgel összekapcsolva, a többi tantárgy esetében egy-egy témakörön belül, a testnevelés követelményeinek elsajátítását csak gyakorlati tevékenység révén ellenırizzük A tanulók tanulmányi munkájának értékelése 1. A nevelık a tanulók tanulmányi teljesítményének és elımenetelének értékelését, minısítését elsısorban az alapján végzik, hogy a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul az iskola helyi tantervében elıírt követelményekhez, emellett azonban figyelembe veszik azt is, hogy a tanuló képességei, eredményei hogyan változtak - fejlıdtek-e vagy hanyatlottak - az elızı értékelés óta. 2. A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különbözı tantárgyak esetében a következık szerint történik: a. Az 1-3. évfolyamon minden tantárgy esetében szöveges értékelést alkalmazunk. 4. évfolyamon az informatikát és a készségtárgyakat ének-zene, rajz és vizuális kultúra, technika és életvitel, testnevelés és sport továbbra is szövegesen értékeljük. A 5-8. évfolyamon a tanulók munkáját minden tantárgyból év közben érdemjegyekkel, a félév és a tanév végén osztályzattal minısítjük. 3. Az 1-3. évfolyamon a félév és a tanév végén, 4. évfolyamon félévkor a tanulók munkáját étékelı lap segítségével értékeljük. (ld. 2.sz. Melléklet) 4. Az 1-3. évfolyam végén a tanulók bizonyítványába az kerül bejegyzésre, hogy a tanuló a tantervi követelményeknek hogyan felelt meg, illetve melyik tantárgyból érdemel dicséretet vagy melyek tantárgyból volt gyenge. Az értékelı lapot a félévi értesítı és az év végi bizonyítvány mellett kell kiadni. 5. Ha a tanuló az elsı évfolyamon elsı alkalommal nem tesz eleget az elıírt követelményeknek, munkáját osztályfınöke az év végén szöveges formában értékeli a tanuló részére kiadott iskolalátogatási bizonyítványon. 6. A félévi és az év végi osztályzatot az érdemjegyek és a tanuló év közbeni tanulmányi munkája alapján kell meghatározni. 7. Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következık: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1) Kiemelkedı tantárgyi teljesítmény félév és tanév végi osztályzata: kitőnı (5 ). 8. A tanulók munkájának, elımenetelének folyamatos értékelése érdekében minden tantárgyból egy-egy témakörön belül minden tanulónak legalább egy érdemjegyet kell 87

11 szereznie. Ha a témakör tanítása hosszabb idıt vesz igénybe, minden tanuló munkáját havonta legalább egy érdemjeggyel kell értékelni. 9. A tanulók által szerzett érdemjegyekrıl a szülıt a tárgyat tanító nevelı értesíti az ellenırzı könyvön keresztül. Az ellenırzı könyv bejegyzéseit az osztályfınök félévente kétszer fogadóóra és a félév, illetve tanév vége elıtt - ellenırzi, és az esetlegesen elmaradt érdemjegyek beírását pótolja. 10. A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért teljesítmény (pontszám) érdemjegyekre történı átváltását a következı arányok alapján végzik el a szaktárgyat tanító nevelık: Teljesítmény magyar nyelv és irodalom haladó idegen nyelv Tantárgyak történelem normál idegen nyelv matematika informatika környezetismeret természetismeret fizika biológia kémia földünk és környezetünk ének-zene rajz és vizuális kultúra technika és életvitel Érdemjegy 0 40 % 0 30 % elégtelen (1) % % elégséges (2) % % közepes (3) % % jó (4) % % jeles (5) Ezektıl az értékhatároktól eltérni akkor lehet, ha a központi feladatlap összeállítója másként rendelkezik. A 4-8. évfolyamon az év végi bizonyítványban a nevelık minden tantárgyat minısítéssel értékelnek. 88

12 8.2. A tanulók magatartásának értékelése 1. A tanulók magatartásának értékelésénél és minısítésénél az 1-8. évfolyamon a példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk. 2. A tanuló magatartását az osztályfınök minden hónap végén érdemjegyekkel értékeli. A magatartás félévi és év végi osztályzatát az osztályfınök az érdemjegyek és a nevelıtestület véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben az osztályban tanító nevelık többségi véleménye dönt az osztályzatról. A félévi és év végi osztályzatot az értesítıbe és a bizonyítványba be kell jegyezni. 3. Iskolánkban a magatartás értékelésének és minısítésének követelményei a következık: Példás (5) az a tanuló, aki: a házirendet betartja tanórán és tanórán kívül példamutatóan és rendesen viselkedik kötelességtudó, feladatait teljesíti önként vállal feladatokat és azokat teljesíti tisztelettudó társaival, nevelıivel, a felnıttekkel szemben udvarias, elızékeny segítıkész az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet nincs osztályfınöki figyelmeztetése. Jó (4) az a tanuló, aki: a házirendet betartja tanórán vagy tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik feladatait a tıle elvárható módon teljesíti feladatokat önként nem, vagy ritkán vállal, de a rábízottakat teljesíti az osztály- vagy az iskolaközösség munkájában csak felkérésre, biztatásra vesz részt nincs osztályfınöki intıje. Változó (3) az a tanuló, aki: az iskolai házirend elıírásait nem minden esetben tartja be tanórán vagy tanórán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedik feladatait nem minden esetben teljesíti elıfordul hogy társaival, a felnıttekkel szemben udvariatlan, durva a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik igazolatlanul mulasztott osztályfınöki intıje van. 89

13 Rossz (2) az a tanuló, aki: a házirend elıírásait sorozatosan megsérti feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti magatartása fegyelmezetlen, rendetlen társaival, a felnıttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, durván viselkedik viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza több alkalommal igazolatlanul mulasztott több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve van igazgatói figyelmeztetése. 4. A magatartás elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges A tanuló szorgalmának értékelése 1. A tanulók szorgalmának értékelésénél, minısítésénél az 1-8. évfolyamon a példás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk. 2. A tanuló szorgalmát az osztályfınök az érdemjegyek és a nevelıtestület véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben az osztályban tanító nevelık többségi véleménye dönt az osztályzatról. A félévi és év végi osztályzatot az értesítıbe és a bizonyítványba be kell jegyezni. 3. Az iskolában a szorgalom értékelésének és minısítésének követelményei a következık: Példás (5) az a tanuló, aki: képességeinek megfelelı, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt tanulmányi feladatait, minden tantárgyból rendszeresen elvégzi a tanórákon aktív, szívesen vállal többlet feladatokat is, és azokat elvégzi munkavégzése pontos, megbízható a tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz taneszközei tiszták, rendesek, és ezeket a tanítási órákra mindig elhozza. Jó (4) az a tanuló, aki: képességeinek megfelelı, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt rendszeresen, megbízhatóan dolgozik a tanórákon többnyire aktív többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozásokon vagy versenyeken való részvételt önként nem vagy ritkán vállal, de az ilyen jellegő megbízatást teljesíti taneszközei tiszták, rendezettek. Változó (3) az a tanutó, aki(nek): tanulmányi eredménye elmarad képességeitıl tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem mindig teljesíti felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre, felügyelettel dolgozik. 90

14 Hanyag (2) az a tanuló, aki: képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlıdése érdekében az elıírt követelményeknek hanyagsága miatt csak minimális szinten felel meg tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen feladatait többnyire nem végzi el felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek a tanuláshoz nyújtott nevelıi vagy tanulói segítséget nem fogad el, annak ellenszegül félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen. A szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges A tanulók jutalmazása Azt a tanulót, aki képességeihez mérten példamutató magatartást tanúsít, vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, vagy az osztály illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, vagy iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, vetélkedıkön vagy elıadásokon, bemutatókon vesz részt, vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megırzéséhez és növeléséhez az iskola jutalomban részesítheti. Az iskolai jutalmazás formáit és tartalmát az iskolai Házirend tartalmazza. A dicséretet írásban kell foglalni, és azt a szülı tudomására hozni, az osztálynapló Megjegyzés rovatába be kell jegyezni A tanulók büntetése Azt a tanulót, aki: tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, vagy a házirend elıírásait megszegi, vagy igazolatlanul mulaszt, vagy bármely módon árt az iskola jó hírnevének büntetésben lehet részesíteni. Az iskolai büntetések formáit és tartalmát az iskolai Házirend tartalmazza. A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülı tudomására kell hozni, az osztálynapló Megjegyzés rovatába be kell jegyezni. A házirend súlyos megsértése esetén a tanuló ellen fegyelmi eljárás indítható. A fegyelmi eljárások rendjét az iskola SZMSZ szabályozza. A tanuló jutalmazására illetve büntetés kiszabására az iskola bármely pedagógusa javaslatot tehet. Annak megadásáról az arra jogosult nevelı illetve a nevelıtestület dönt. Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytıl indokolt esetben - a vétség súlyára való tekintettel el lehet térni. A dicséretet és az elmarasztalást az iskola közössége tudomására kell hozni (iskolarádió, iskolagyőlés, ünnepségek). 91

15 10. AZ OTTHONI (NAPKÖZI, TANULÓSZOBAI) FELKÉSZÜLÉSHEZ ELİÍRT HÁZI FELADATOK MEGHATÁROZÁSA Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatban a következı szabályok érvényesülnek: 1. A házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó gyakorlás (készség- és képességfejlesztés), valamint a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása 2. Iskolánkban a tanulók a hétvégére (szombat, vasárnap), valamint a tanítási szünetek (ıszi, téli, tavaszi szünet) idejére a szokásos, egyik óráról a másikra esedékes, feladatokon túl nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli feladatot. 11. A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSÉRE SZOLGÁLÓ PRÓBARENDSZER 1. A tanulók fizikai állapotának mérését a testnevelés tantárgyat tanító nevelık végzik el a testnevelés órákon, tanévenként két alkalommal október, illetve május hónapban. (A felmérés a Hungarofit teszt alapján került összeállításra. Lásd: Módszerek a tanulók fizikai felkészültségének, teljesítményének mérésére, étékelésére. Szerkesztette: Andrásné Dr. Teleki Judit, MKM 1997.) 2. A mérés eredménye alapján a nevelık a tanulók fizikai állapotát, általános teherbíró képességét minısítik, az évente kapott eredményeket összehasonlítják és az értesítı könyven keresztül a szülık tudomására hozzák 3. A tanulók fizikai állapotának mérését szolgáló feladatok, illetve az elért eredményekhez tartozó pontszámok: 1. feladat: HELYBİL TÁVOLUGRÁS (Az alsó végtag dinamikus erejének mérése.) Kiinduló helyezet: a tanuló az elugró vonal (elugró deszka) mögé áll úgy, hogy a cipı orrával a vonalat nem érinti. Feladat: térdhajlítás és ezzel egyidejőleg páros karlendítés hátra, hátsó rézsútos mélytartásba, elızetes lendületszerzés -, majd erıteljes páros lábú elrugaszkodás és elugrás elıre. Értékelés: az utolsó nyom és az elugróvonal közötti távolságot mérjük méterben. 92

16 Az elért eredmények átszámítása pontszámmá: Fiúk (4 motorikus próba értékelése esetén) PONTSZÁM évfolyam 1 1,00 1,10 1,23 1,34 1,45 1,55 1,64 1,72 2 1,03 1,13 1,26 1,37 1,48 1,58 1,67 1,75 3 1,06 1,16 1,29 1,40 1,51 1,61 1,70 1,78 4 1,09 1,19 1,30 1,43 1,54 1,64 1,73 1,81 5 1,12 1,22 1,34 1,46 1,57 1,67 1,76 1,84 6 1,15 1,25 1,37 1,49 1,60 1,70 1,79 1,87 7 1,18 1,28 1,40 1,52 1,63 1,73 1,82 1,90 8 1,21 1,31 1,44 1,55 1,66 1,76 1,85 1,93 9 1,24 1,34 1,47 1,58 1,69 1,79 1,88 1, ,27 1,37 1,50 1,61 1,72 1,82 1,91 1, ,30 1,40 1,53 1,64 1,75 1,85 1,94 2, ,33 1,43 1,56 1,67 1,78 1,88 1,97 2, ,36 1,45 1,59 1,70 1,81 1,91 2,00 2, ,39 1,48 1,62 1,73 1,84 1,94 2,03 2, ,42 1,52 1,65 1,76 1,87 1,97 2,06 2, ,45 1,56 1,68 1,79 1,90 2,00 2,09 2, ,48 1,58 1,72 1,82 1,93 2,03 2,12 2, ,51 1,62 1,76 1,85 1,97 2,07 2,16 2, ,54 1,66 1,80 1,89 2,01 2,11 2,20 2, ,57 1,70 1,84 1,94 2,05 2,15 2,24 2, ,61 1,74 1,87 1,98 2,09 2,19 2,28 2,36 93

17 Lányok (4 motorikus próba értékelése esetén) PONTSZÁM évfolyam 1 0,97 1,08 1,17 1,24 1,31 1,38 1,43 1,47 2 1,09 1,11 1,20 1,27 1,34 1,41 1,45 1,50 3 1,03 1,14 1,23 1,30 1,37 1,44 1,48 1,53 4 1,06 1,17 1,26 1,34 1,40 1,47 1,51 1,56 5 1,09 1,20 1,29 1,38 1,43 1,50 1,54 1,59 6 1,12 1,23 1,32 1,41 1,45 1,53 1,57 1,62 7 1,15 1,26 1,35 1,44 1,48 1,56 1,60 1,65 8 1,19 1,29 1,38 1,47 1,51 1,59 1,63 1,68 9 1,22 1,32 1,41 1,50 1,54 1,62 1,66 1, ,25 1,35 1,44 1,53 1,57 1,65 1,69 1, ,29 1,38 1,48 1,56 1,60 1,68 1,72 1, ,32 1,41 1,50 1,59 1,63 1,71 1,74 1, ,35 1,44 1,53 1,62 1,66 1,74 1,77 1, ,39 1,48 1,57 1,65 1,69 1,77 1,80 1, ,41 1,50 1,60 1,68 1,72 1,80 1,83 1, ,44 1,53 1,64 1,71 1,76 1,84 1,87 1, ,47 1,57 1,67 1,74 1,80 1,87 1,91 1, ,50 1,60 1,70 1,77 1,84 1,90 1,95 2, ,54 1,64 1,74 1,80 1,88 1,94 1,99 2, ,57 1,68 1,78 1,84 1,92 1,98 2,03 2, ,61 1,72 1,81 1,88 1,96 2,02 2,07 2,11 94

18 2. feladat: HASONFEKVÉSBİL TÖRZSEMELÉS ÉS LEENGEDÉS FOLYAMATOSAN ( A hátizmok dinamikus erı-állóképességének mérése) Maximális idıtartam: 4 perc Kiinduló helyzet: a tanuló a hasán fekszik úgy, hogy az állával megérinti a talajt, és mindkét karja tarkórátartás helyzetében van. A vizsgálatot végzı személy az egymáshoz tett lábfejeket a földhöz szorítja. Feladat: a tanuló az 1. ütemre törzsemelést végez 2. ütemre összeérinti a könyökét az álla alatt, 3. ütemre visszanyit tarkórátartásba, 4. ütemre törzsét leengedve visszafekszik a földre Értékelés: négy perc alatt végrehajtott törzsemelések száma. Az elért eredmények átszámítása pontszámmá: Fiúk ( 4 motorikus próba értékelése esetén) PONTSZÁM évfolyam

19 Lányok (4 motorikus próba esetén ) PONTSZÁM évfolyam feladat: HANYATFEKVÉSBİL FELÜLÉS TÉRDÉRINTÉSSEL FOLYAMATOSAN ( A hasizmok erı-állóképességének mérése) Maximális idıtartam: 4 perc Kiinduló helyzet: a tanuló torna vagy egyéb puha szınyegen. A hátán fekszik és mindkét térdét 90 fokos szögben behajlítja. Laza tarkóra tartás elıre nézı könyökkel. Feladat: a tanuló álljon fel, a könyökével érintse meg azonos oldalon a combokat. Hanyattfekvés és újabb felülés következik folyamatosan. Értékelés: a szünet nélküli szabályosan végrehajtott felülések száma 4 perc alatt. 96

20 Az elért eredmények átszámítása pontszámmá Fiúk (4 motorikus próba értékelése esetén) PONTSZÁM évfolyam

21 Lányok (4 motorikus próba értékelése esetén) PONTSZÁM évfolyam feladat: FEKVİTÁMASZBAN KARHAJLÍTÁS ÉS NYÚJTÁS FOLYAMATOSAN (A vállövi és a karizmok dinamikus erı-állóképességének mérése). Maximális idıtartam: lányok 2 perc, fiúk: 4 perc Kiinduló helyzet: mellsı fekvıtámasz (tenyerek vállszélességben elırenézı ujjakkal, egyenes törzs, nyak a gerinc meghosszabbításában, nyújtott térd, merıleges kar). Feladat: a tanuló mellsı fekvıtámaszból indítva karhajlítást- és nyújtást végez A törzs feszes, egyenes tartását a karnyújtás- és karhajlítás ideje alatt is meg kell tartani, a fej nem lóghat. A karhajlítás addig történik, amíg a felkar vízszintes helyzetbe nem kerül. Értékelés: a szünet nélkül szabályosan végrehajtott ismétlések száma. 98

22 Az elért eredmények átszámítása pontszámmá: Fiúk (4 motorikus próba értékelése esetén) PONTSZÁM évfolyam

23 Lányok (4 motorikus próba értéskelése esetén) PONTSZÁM évfolyam A tanulók minısítése a négy feladatban elért összes pontszám alapján: Elért összes pontszám Minısítés 0-11 Igen gyenge Gyenge Elfogadható Közepes Jó Kiváló 100

24 11. A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGÉVEL MÓDOSÍTÁSÁVAL, NYILVÁNOSSÁGÁVAL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK A törvény értelmében iskolánk elsı ízben a 2009/ tanévtıl alkalmazza nevelı - oktató munkájában ezt a ot. Érvényességi ideje 5 évre szól. A nevelıtestület a megvalósulását folyamatosan vizsgálja, értékeli, és szükség esetén módosítja. A pedagógiai program 1 példánya az iskolai könyvtárban kerül elhelyezésre. A könyvtár nyitvatartási idejében szabadon megtekinthetı. 12. A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA 1. A pedagógiai programot az iskolai diákönkormányzat... év... hó... napján tartott ülésén véleményezte, és elfogadásra javasolta. Kelt: az iskolai diákönkormányzat vezetıje 2. A pedagógiai programot a szülıi munkaközösség iskolai vezetısége a... év...hó...napján tartott ülésén véleményezte és elfogadásra javasolta. Kelt: az iskolai szülıi munkaközösség elnöke 3. A pedagógiai programot az iskolaszék a... év... hó...napján tartott ülésén véleményezte és elfogadásra javasolta. Kelt: az iskolaszék elnöke 101

25 4. A pedagógiai programot a nevelıtestület a... év... hó... napján tartott ülésén elfogadta. Kelt: igazgató 5. Az Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI pedagógiai programját Ebes község Önkormányzatának Képviselıtestülete...év... hó... napján tartott ülésén jóváhagyta. Kelt: polgármester 102

26 103

3. A tanulók fizikai állapotának mérését szolgáló feladatok, illetve az elért eredményekhez tartozó pontszámok:

3. A tanulók fizikai állapotának mérését szolgáló feladatok, illetve az elért eredményekhez tartozó pontszámok: 1. A tanulók fizikai állapotának mérését a testnevelés tantárgyat tanító nevelők végzik el a testnevelés órákon, tanévenként két alkalommal október, illetve május hónapban. (A felmérés a Hungarofit teszt

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere

Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere 1. Az ellenőrzés Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere Nevelő-oktató munkánk fontos feladatának tekintjük a tanulók tanulmányi munkájának, iskolai teljesítményének folyamatos ellenőrzését és értékelését.

Részletesebben

Márki Sándor Általános Iskola

Márki Sándor Általános Iskola Márki Sándor Általános Különös közzétételi lista 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje 3.1.1. Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje A beszámoltatás, számonkérés feladatai a) Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának

Részletesebben

H E L Y I T A N T E R V

H E L Y I T A N T E R V H E L Y I T A N T E R V I. A VÁLASZTOTT KERETTANTERV, AZ ISKOLÁBAN TANÍTOTT KÖTELEZŐ ÉS NEM KÖ- TELEZŐ (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGYAK ÉS ÓRA- SZÁMAIK (ÓRATERV) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások

Részletesebben

A Herman Ottó Általános Iskola helyi tanterve

A Herman Ottó Általános Iskola helyi tanterve A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola helyi tanterve 2010. Tartalom 1. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, valamint ezek óraszámai... 3 1.1 1-4.

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

1. Próba: Aerob állóképesség mérése

1. Próba: Aerob állóképesség mérése 1. Próba: Aerob állóképesség mérése 6 perc futás Leírás: A megadott idő alatt a lehető legnagyobb táv megtételére kell ösztönözni a diákokat. Fontos, hogy igyekezzenek egyenletes futótempóban, megállás

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335 főiskola

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola neve: ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola címe:9484 PERESZTEG Fİ u.76 Az iskola OM azonosítószáma: 030679 Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Általános Iskola és Óvoda Bogyiszló HÁZIREND

Általános Iskola és Óvoda Bogyiszló HÁZIREND Általános Iskola és Óvoda Bogyiszló HÁZIREND 1. Bevezetı rendelkezések A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A Király Iván Általános Iskola OM azonosító: 030 579 Cím: 9321 Farád, Győri út. 27. Tel.: 96/279-137 E-mail: altiskfarad@gmail.com Intézményvezető: Márczisné

Részletesebben

9. A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának ellenőrzése és értékelése

9. A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának ellenőrzése és értékelése 9. A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának ellenőrzése és értékelése Az iskolai nevelés és oktatás hatékonysága érdekében folyamatosan és rendszeresen ellenőrizni és értékelni kell:

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

1. Próba: Aerob állóképesség mérése

1. Próba: Aerob állóképesség mérése 1. Próba: Aerob állóképesség mérése 1-4. évfolyam: 6 perc futás Leírás: A megadott idő alatt a lehető legnagyobb táv megtételére kell ösztönözni a diákokat. Fontos, hogy igyekezzenek egyenletes futótempóban,

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor. Általános Iskola H E L Y I T A N T E R V. Módosítás 2008.

Kőrösi Csoma Sándor. Általános Iskola H E L Y I T A N T E R V. Módosítás 2008. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola H E L Y I T A N T E R V Módosítás 2008. TARTALOMJEGYZÉK 1. TANTERVEK 3.o. 2. TANTÁRGYI RENDSZER ÉS INTEGRÁCIÓ 4.o. 2.1 TANTÁRGYI RENDSZERÜNK 4.o. 2.2 TANTÁRGYI INTEGRÁCIÓ

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2010/2011. TANÉV (A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet alapján)

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2010/2011. TANÉV (A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet alapján) Barcsa János Általános Iskola 4080 Hajdúnánás, Polgári u. 71.sz. Telefon: 52/ 570-748; 52/ 381-260 E-mail: barcsajanos@freemail.hu OM: 031023 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2010/2011. TANÉV (A 11/1994. (VI.8.)

Részletesebben

Szöveges értékelés. I. Magatartás és szorgalom A magatartás szöveges értékelésének ajánlott szószedete az 1-4. évfolyamon Tanórán Fegyelem:

Szöveges értékelés. I. Magatartás és szorgalom A magatartás szöveges értékelésének ajánlott szószedete az 1-4. évfolyamon Tanórán Fegyelem: Szöveges értékelés Pedagógiai Programunk értelmében a 2004-2005-ös tanévtıl felmenı rendszerben a gyerekek az elsı-harmadik évfolyamon félévkor és év végén, továbbá a negyedik évfolyamon félévkor szöveges

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás:

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás: ÓRATERV 3.. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és a követelmények Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I. Kerettantervek megnevezése 3. II. Tantárgyak, óraszámok a választott kerettantervek tükrében 4

Tartalomjegyzék. I. Kerettantervek megnevezése 3. II. Tantárgyak, óraszámok a választott kerettantervek tükrében 4 HELYI TANTERV Tartalomjegyzék I. Kerettantervek megnevezése 3 II. Tantárgyak, óraszámok a választott kerettantervek tükrében 4 III. Óraszámok (táblázatos)- felmenő rendszerben 6 IV. Az oktatásban alkalmazható

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25.

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. Selyemréti Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. 1 Pedagógiai program felülvizsgálata, módosítása Iskolánkban a nevelő-oktató munka

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA VOKÁNY

ÁLTALÁNOS ISKOLA VOKÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA VOKÁNY Tartalom Az iskola helyi tanterve I. Finanszírozandó ok, német nemzetiségi oktatás esetén csoportos napközivel. II. Összesített óraterv: az iskola évfolyamain tanított tantárgyak,

Részletesebben

Oktat: Alsó tagozat 1. osztályban minden tantárgyat az ének kivételével

Oktat: Alsó tagozat 1. osztályban minden tantárgyat az ének kivételével 1. KTKT Általános Iskola és Középiskola Páhi Általános Iskolájában 2012/2013-es tanévben tanítók Név: Csviláné Polgár Erika 8. osztályfőnök tanító, angol műveltségterület, inkluzív nevelés tanár Oktat:

Részletesebben

ANDREETTI KÁROLY ÁLTALÁNOS ÉS MŐVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM II. KÖTET

ANDREETTI KÁROLY ÁLTALÁNOS ÉS MŐVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM II. KÖTET ANDREETTI KÁROLY ÁLTALÁNOS ÉS MŐVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM II. KÖTET H E L Y I T A N T E R V TARTALOM II. KÖTET H E L Y I T A N T E R V... 3 I. AZ EGYES ÉVFOLYAMOKON TANÍTOTT TANTÁRGYAK, KÖTELEZİ

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei

2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei A tanév alatti vizsgák rendje a pedagógiai program alapján: 2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008.(XI.24.) a nevelési oktatási intézményekrıl szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola és Óvoda Igazgató:

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint 1.) Négyosztályos gimnázium (általános tantervő) Kód: 01 a) Oktatott idegen nyelvek:

Részletesebben

TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT

TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT 2013 Az intézmény vizsgaszabályzata a Pedagógiai Programban meghatározott vizsgák rendjét és eljárási módszereit

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV. I. Beíratás, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV. I. Beíratás, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV Jogszabályi alapja 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) bekezdés. Az iskola neve: Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Az iskola címe: 8300

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Ádám Jenő Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskola Szuhakálló 3731 Bajcsy-Zsilinszky Endre út 47. OM azonosító szám:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai A Pedagógiai Programban foglaltak szerint: 2.11 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Követelmények: Számon

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Lucfalvi Általános Iskola 116002, 3129 Lucfalva Rákóczi út 36. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

Wesley János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Gimnázium

Wesley János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Gimnázium 1. számú melléklet Wesley János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Gimnázium A tanulók fizikai állapotfelmérésének terve A tanulók fizikai állapotának mérését eszköznek tekintjük, melyet egyfelől a

Részletesebben

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola 2016/2017 1.A pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz Szám Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tantárgyfelosztás

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

Beszámíthatósági szabályzat Beszámíthatósági óratervek

Beszámíthatósági szabályzat Beszámíthatósági óratervek Beszámíthatósági szabályzat Beszámíthatósági óratervek 6-. sz. melléklet Bevezetve a 2008/2009-es tanévtıl szakiskolai évfolyamokon A szakképzésbıl lehozott elméleti és gyakorlati ismeretszerzés elfogadásának

Részletesebben

1. Próba: Aerob állóképesség mérése

1. Próba: Aerob állóképesség mérése 1. Próba: Aerob állóképesség mérése 1-4. évfolyam: 6 perc futás Leírás: A megadott idő alatt a lehető legnagyobb táv megtételére kell ösztönözni a diákokat. Fontos, hogy igyekezzenek egyenletes futótempóban,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM AZONOSÍTÓ: 032551 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VIZSGASZABÁLYZAT 2013 Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

6 évfolyamos képzés Induló osztályok száma: 2

6 évfolyamos képzés Induló osztályok száma: 2 2017/2018. tanévre 6 évfolyamos képzés Induló osztályok száma: 2 Tanulmányi terület kódja (Tagozatkód ): 0001 Egy osztály 6 évfolyamos, kerettantervre épülő helyi tanterv, angol nyelvből emelt szintű (TAGOZAT)

Részletesebben

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól Részlet az intézmény Helyi tantervéből 8. A tanuló értékelése, minősítése, ellenőrzése A nevelő-oktató munka értékelésének

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Az iskola neve: Baltazár Dezső Református Általános Iskola Az iskola címe: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 10. Az iskola OM azonosítószáma: 031064 Tanév megnevezése: 2014/2015.

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Felvételi tájékoztató 2016/2017 OM azonosító: 203058 Iskolakód: 051402 Telephelykód: 03 Cím: 134 Budapest, Váci

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Ezt a szabályozást kell alkalmazni valamennyi, a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskolában megtartott nem állami vizsga megszervezésekor. A tanulmányok alatti

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A hétvégi házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályai

A hétvégi házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályai A hétvégi házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályai A mindennapi pedagógiai gyakorlatban a rendszeres ellenőrzés, számonkérés és értékelés folyamatos tanulásra szoktatja a tanulókat. Az iskolai írásbeli

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola. Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

Than Károly Ökoiskola. Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Than Károly Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A Than Károly Ökoiskolában a tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszá m Név Hol végzett Szakképzettség Tanított tantárgy Debreceni Ref. Hittudományi

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA:

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

Közzétételi lista. 2016/2017. tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Közzétételi lista. 2016/2017. tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Közzétételi lista 2016/2017. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 31 fő pedagógus (végzettségük szerint) 1 matematika-testnevelés

Részletesebben

Házirend kivonat A teljesítményértékeléssel kapcsolatos tanulói jogok és kötelességek

Házirend kivonat A teljesítményértékeléssel kapcsolatos tanulói jogok és kötelességek Házirend kivonat 4.11. A teljesítményértékeléssel kapcsolatos tanulói jogok és kötelességek A témazáró dolgozat időpontját a tanulókkal egyeztetni kell legalább egy héttel a megíratás előtt. A tervezett

Részletesebben

Kedves Szülők! A leendő első osztályos, tanköteles gyermekek beíratásával kapcsolatos információkra szeretnénk felhívni a figyelmüket.

Kedves Szülők! A leendő első osztályos, tanköteles gyermekek beíratásával kapcsolatos információkra szeretnénk felhívni a figyelmüket. Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM: 032351 KLIK 122013 Cím: 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. / : (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu Kedves Szülők!

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Az intézményben a szakos ellátottság teljes körű. A Nemzeti alaptanterv műveltségterületeinek és

Részletesebben

2014 ~ tanév. Budapest XVI. Kerületi Arany János Általános Iskola 1162 Budapest, Bekecs utca 78. : (1)

2014 ~ tanév. Budapest XVI. Kerületi Arany János Általános Iskola 1162 Budapest, Bekecs utca 78. : (1) Budapest XVI. Kerületi Arany János Általános Iskola 1162 Budapest, Bekecs utca 78. : (1) 409 0609 2014 ~ 2015. tanév A 229/2012. EMMI (VIII.28.) rendelet 23-24. szerinti K ÖZZÉTÉ TELI LISTA 1 Budapest

Részletesebben