1.1. Tartalo jegyzék AZ ÁLLAMSZÁMVITELI RENDSZER FEJLŐDÉSÉNEK FOLYAMATA MAGYARORSZÁGON Simon József

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1.1. Tartalo jegyzék AZ ÁLLAMSZÁMVITELI RENDSZER FEJLŐDÉSÉNEK FOLYAMATA MAGYARORSZÁGON... 4. Simon József"

Átírás

1

2

3 1.1. Tartalo jegyzék Sion József 4 AZ USALI SZABÁLYOZÁSI KERETE, A RÉSZKÖLTSÉG-SZÁMÍTÁS ALKALMAZÁSÁNAK TÜKRÉBEN Pajrok Andor 19 A BUSINESS INTERVENTION MODEL ALKALMAZÁSA, MATEMATIKAI FORMALIZÁLÁSA ÉS VIZUALIZÁCIÓJA Rideg András 29 A TÁRSADALMI TŐKE ÉS A HELYI GAZDASÁG FEJLESZTÉSE A LEADER PROGRAMBAN Póla Péter 40 MIGRÁCIÓS FOLYAMATOK VIZSGÁLATA A LEWIS-FÉLE KORLÁTLAN MUNKAERŐ-KÍNÁLATI MODELL ALAPJÁN Kács Szilárd 53 A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS 2013-AS EREDMÉNYEI AZ EJF-EN 62 Sipos Norbert 62 A NONPROFIT MARKETING ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ALAPJAI77 Kács Máté 77 A HATÉKONYSÁG DIMENZIÓ ÉRTELMEZÉSE A BÜROKRÁCIAELMÉLET MOZGÁSTERÉBEN Drávavölgyi Tibor 89 KÉPI GONDOLKODÁS A MATEMATIKÁBAN EGY MATEMATIKUS OKTATÓ TAPASZTALATAI Sraó András AZ ÁLLAMSZÁMVITELI RENDSZER FEJLŐDÉSÉNEK FOLYAMATA MAGYARORSZÁGON

4 sugo szele A ugo ze le lét ejötté ek go dola áp ilisá a született eg, iko is ádö e tü k, hog tudo á os közle é ei k egjele tetésé ek i s eg lehetséges, álla dó fó u a. Eg e tö f iss, szélese kö e is é deklődés e szá ot ta tó tudo á os e ed é született az Eöt ös József Főiskola falai elül, ezé t úg éltük, hog a ai ko kihí ásai ak és igé ei ek egfelel e lét ehozu k eg eg edi a ultal e delkező o -li e felületet, el e ke esztül fol a osa pu likáljuk időszaki kiad á ai k legúja szá ait, azo os í el egjele ő so ozu k, fol ói u k. Kezde é ezésü k élja az EJF szak aiságá ak, tudo á os ké dései ek kép iselete, legf isse e ed é ei ek is e tetése és ol a szak ai té lét ehozása, a el a képzések és a tudo á os te éke ség fol a os el él ítését szolgálja. Hog ié t po t ugo? Me t Baja. ié t ze le? Me t i d szélese átteki tést kí á u k újta i az általu k ű elt tudo á te ületek ől. Fol ói u któl e ke ese et á u k, i t azt, hog e o juk pezsgő tudo á os életü k e i dazok, akik az adott té ái k, kutási te ületei k i á t fogéko ak, azok a köz et e ag köz etle ül é i t e a ak. A ugo ze le lét ehozásá al az is a élu k, hog az ol asó ak eg a á t újtsu k ol a ta ul á ok, a el ek a ka ie te ezés és -építés té akö é el foglalkoz ak; a diplo ás pál akö etés e ed é ei ek és tapasztalai ak összefoglalásá a tö eked ek; és ol a ok, a el ek a gazdaságtudo á idősze ű g ako li ké dései ől szól ak. Az első egjele és az Eöt ös József Főiskola Gazdálkodási I tézeté e októk í ásai ak ad hel et, e ut a fő kutási te ületükö égzett u kásságaik, k itikai ész e ételeiket, okfejtéseiket, a közgazdaságtudo á a elé t e ed é eiket, újsze ű felte éseiket, eglátásaik. Re éljük, tudo á os é tekezései k felkeltik é deklődését és a jö ő e e dsze es ol asói k, aká pu likálói k kö é e köszö thetjük Ö t is! Fogadják é deklődéssel lapu k! A szerkesztők

5 2014. január június A sztrakt A o p ofit a keti g spe iális te ülete a a keti g tudo á ok ak leg e szó tudo á os kutási u ká ól, ag g ako li eg alósítás ól. pe ifiku a a o p ofit szekto sajátos jelle o ásai a ezethető issza, a el ekhez szükségsze űe illeszked ie kell a o p ofit sze ezet a keti gjé ek leg e az te ezett, ag ösztö ös a keti gte éke ség. E ta ul á o ke esztül élo a o p ofit a keti g alapjai ak e utása, ag ha gsúl t fektet e a fo p ofit a keti ggel tö té ő összehaso lítás a azo osságok, külö ségek, illet e a g ako l a jelle ző o p ofit a keti g akti itások ö id leí ásá a pl. az adó %okkal kap sol a. A o p ofit és üzleti a keti g összehaso lítása ellett fig el et fo dítok a o p ofit szekto első szeg e tá iójá a is. Álláspo to sze i t a i il szekto a o p ofit szekto eg fajta al sopo tja e ől ő e e szólok jele í ás a. E go dol e té ig eksze álaszt talál i a a ké dés e, hog a o p ofit szekto eg es alszekto ai a tapasztalhó a keti gjelle zők között is találhó-e szig ifiká s elté és. zá dékai sze i t e ikk a jelzett té akö e ke ek képet fog feste i az ol asó ak, és eloszlja azt a laikusok között ag té t e t té hitet, hog a a keti g kizá ólag p ofito ie tált kö ezet e alkal azhó. a keti g, o p ofit szekto, adó %, i il szfé a, a keti g Kul ssza ak: o p ofit ko u iká ió 1. BEVE)ETÉS ELMÉLETI ALAPVETÉS Elöljá ó a defi iál i szükséges a té akö alapját, agát a a keti get, á a té a egfelelő leszűkítése é deké e e úl ék issza a a keti gtudo á ok általá os alapjaihoz. Álljo itt eg defi í ió Pa luska Valé ia tollá ól, a el agá a foglalja a a keti g általá os defi iálását, de ol a ódo, ahog ez á a o p ofit sze ezetek kö é e tapasztalhó, sajátos jelle zőkkel í ó a keti g eseté e is hel tálló. A ode a keti g a sze ezet űködését a fog asztói, felhasz álói igé ek kielégítésé, az elégedettség egte e tésé, az ajá l elfogadtásá ke esztül i teg áló eszköz a sze ezet hosszú tá ú éljai elé ése é deké e. A a keti g köz etle élja a sze ezet szá á a fo tos közö ség azo osítása kialakítása és az ajá ltal tö té ő eg e ése, egta tása, illet e

6 sugo szele ő ítés A a keti g tehát e ás, i t az eg é i és sze ezeti szükségletek és igé ek kielégítését szolgáló é tékek lét ehozásá ak és se éjé ek fol a a. Pa luska,,. A defi í iót é tel ez e tö, a izsgált té a sze po tjá ól ele á s kö etkeztetés o hó l A legfo tosa ko klúzió elfogad a, hog ez a defi í ió a o p ofit a keti g kö ülí ásá a is alkal as az, hog a a keti g fol tá lét ejö ő se efol a e feltétle ül köte dő pé z- ag é téktá g ozgásához. A o p ofit selek é ek, illet e az ezeket tá ogó a keti gte éke ség ékes példája a ak, hog szelle i, lelki, kultu ális st. é tékek ozgása is állh a a keti gfol a fókuszá a. A ásik fo tos ko zek e ia a el e a a keti gszake e ek általá osság a felhí ják a fig el et, de a laikus é deklődők go dolai a g ako ta égis hi ás kép él, hog a a keti g e supá ko u iká ió, eklá és úg o d ag esszí, di ekt közö ségelé és, ha e a ál sokkal sze teágazó, ko ple e, összetette e dsze. E ől kifol ólag a o p ofit a keti g e is állh a kizá ólag ezek ől az ele ek ől, hisze ez a g ako li eg alósulás so á ó iási se eket ejthet e az adott o p ofit sze ezet egítélésé. 2. A NONPROFIT MARKETING TÖRTÉNETI HÁTTERE RÖVIDEN A o p ofit a keti g kialakulása az -as é ek égé e, az -es é ek elejé e tehető. A o p ofit sze ezetek ösztö ös a keti g g ako lá a tö szakí ó is felfig elt: Kotle és Le, Kotle és )alt a, illet e Shapi o. Az -es é ek e a o p ofit a keti g á ige széles kö e elfogadottá ált az eu ola ti té ség e, az é tized pedig a jele tős kite jedés és az el él ülés időszaka lett. E e az időszak a : a eg áltozott politikai e dsze ek szá os o szág a köztük hazá k a is a közszolgáltások felé te elték a o p ofit szektort; a tá sadal i légkö áltozása sok o szág a ked ező kö ezetet te e tett az ö ké tesség ö ekedésé ek Kelet-Közép-Eu ópá a a de ok ikus átalakulás ; a e zetközi sze ezetek a tá sadal i a keti g ek eg e ag o sze epet szá ak; a nonprofit sze ezetek hag o á os tá ogási fo ásai eg e jo a eszűkül ek ko á a az álla i tá ogások, a állali és a agá ado á ok oltak a fő fo ások, a eg e i ká a szolgáltások é tékesítése és a kiegészítő a keti g e ételek ke ül ek előté 3. A NONPROFIT ÉS A CIVIL S)EKTOR BELSŐ S)EGMENTÁCIÓJA A izsgálódáso első felé e i de képpe szükséges eghá oz i, it é tü k i il és o p ofit sze ezet eg e ezés alt. Ezt ko á i, a o p ofit szekto al él ségei e foglalkozó ikke e tá aszkod a tesze eg. Ko á s, Álljo itt sze léltetésképpe eg eglehetőse szi pikus, alóság közeli defi í ió; Pa luska Valé ia o p ofit szekto a o kozó eghá ozása:

7 2014. január június Elsődlegese a tá sadalo alap etőe p ofitsze zési Pa luska,,. egészé ek, ag kise sopo tjá ak közös szükségletét él élkül kielégítő auto ó sze ezetek összesség Kuti É a felso olja azok a jelle o ások, a el ek kö o alazzák egkülö öztetik kö ezetüktől a o p ofit sze ezeteket: ag i ká A p ofitszétosztás tilal a. Működési auto ó ia és sze ezeti elkülö ülés a ko á zi szekto tól. I téz é esültség, ö álló jogi sze él iség. Ö ké tesség, ö te éke ség, jótéko ság, i il kezde é ezések. A pá tpolitikai te éke ség kizá ása. Az eg házi sze ezet e zajló hitéleti te éke ség kizá ása. Kuti,, -. E két defi í ió e té e uthó az a pe spektí a, a el sze i t a o p ofit sze ezetek hal azá a a i il sze ezetek észhal azt alkot ak. Tehát a i il sze ezetek e igazak a o p ofit jelle zők, a i il sze ezeti jelle zők é el ikét iszo t e sza ad kite jeszte i a teljes o p ofit hal az a. Il e például az ö ké tesség ké dés Az ö ké tességet, i t jelle zőt és defi í iós ele et izsgál a kijele thető az, hog az elő e utott defi í iók közül a Pa luska-féle eghá ozás a teljes o p ofit szfé á a igaz, a Kuti-féle eghá ozás pedig i ká a i il sze ezetek e, i t a o p ofit szfé a eg ész sopo tjá a. Alap ető egkülö öztető tulajdo sága a i il sze ezetek ek az, hog tagjai e észesül ek se il e juttás a az el égzett u ka fejé e, üzletsze ű te éke séget sak ag o itká égez ek, és az e ől szá azó pé zt teljes egészé e a sze ezeti űködés e fo dítják. Ezek él a sze ezetek él g ak a általá os a pé zhiá, és ag o e ős összeta tás a, to á á jól eghá ozott él a épül a sze ezeti kultú a. Ezzel sze e a o p ofit szfé a tö i sze ezete g ak a égez üzletsze ű te éke séget, á a e ételt ez eset e is teljes egészé e a űködés e fo dítják. Fo tos azo a egjeg ez i, hog az el égzett u ka itt á g ak a ja adal azással já eg ütt, egésze ko k éta a u kát égzők alóságos főállású u kahel et kap ak ezek él a sze ezetek él, hag o á os é tele e ett u ka é el. Tehát itt á a oti áló e ő elsőso a e iztosa a sze ezeti él, ha e i ká a fizetség. 4. A FORPROFIT ÉS A NONPROFIT MARKETING A)ONOSSÁGAI Az eddigiek e dióhéj a é i tette a a keti g, i t tudo á ág és üzleti fu k ió defi iálását, a o p ofit a keti g ek, i t e te ület spe iális ágá ak általá os kö ülí ását és el élettö té etét, to á á a o p ofit szekto eghá ozását és első szeg e tá ióját. Az el életi egalapozás utá a to á iak a so ke ülhet a o p ofit a keti g ko k ét izsgálá a. E ek első lépéseké t haso lóságok ke esek a fo p ofit és a o p ofit a keti g ke et e dsze e, jelle zői és sze lélet ódja között. A saját tapasztalok és kutási e ed é ek ellett ehel ütt és ajd a külö ségek ke esése eseté is segítségül hí o Cso g ádi G ö g i és Pa luska Valé ia ez i á ú kutási e ed é eit.

8 sugo szele Mi d a fo p ofit, i d a o p ofit sze ezeti fo a eseté e igaz, hog sajátos éljaik a állal a p ofitsze zés; a o p ofit sze ezet a isszió teljesülése; a fo ássze zés; st. elé ése é deké e ás élokhoz köthető te éke séget fol t ak, a i eg ásik fél szá á a é téket ho dozh te ék, szolgáltás, esz e, aga tás st.. Tö ek ésük, hog ezt a te éke séget és e ek égte ékét a ásik fél ol a é tékes ek ta tsa, hog azt ö ké tese elfogad a egfelelő áldozra állalkozzo ; az elfogadás a kí ált te éké t, szolgáltásé t, é téké t a ásik féltől a aguk szá á a é tékes áldozot á ak pé z, idő, e e gia, é tékek, aga tás i ták feláldozása, eg áltoztása, szelle i, lelki azo osulás st. ; a felek kou iká ióképesek és át tudják ad i és ki tudják se él i eg ás között a kap sol tá g át képező te éket, szolgáltást, é téket; az elfogadás a felek sza ad dö tésé ek, álasztásá ak e ala il e külső ké sze ítő e ő hásá ak az e ed é e; a sza ad álasztás fol a á a a ásik fél pozití eak iója akko alakul ki, ha az ajá l szá á a o zó, igé kielégítő és legalá ol a é tékes, i t áldozá ak é téke; a t a zak ió lét ejötte é deké e ol as it, és/ ag úg kell felkí ál i, a i felkelti a ásik fél é deklődését, a it é tékes ek ta t, elfogad, és ezé t ö ké t állalkozik a felkí áló sze ezet szá á a ked ező dö tés e: a kap sol a, a se é e; az ajá l kialakításako a a is teki tettel kell le i, hog a ásik fél dö tési fol a á a é leg e teszi az alte í a e se tá si ajá lok is. Ezek e a jelle zők e tehát egeg ez ek a p ofito ie tált és a o p ofit a keti gfu k iók ke etfeltételei, jelle zői. A to á iak a e uto a fo p ofit és o p ofit a keti g közötti elté éseket, elhá olások. 5. A FORPROFIT ÉS A NONPROFIT MARKETING ELTÉRÉSEI, KÜLÖNBÖ)ŐSÉGEI Az előző fejezethez haso lóa a saját kutási e ed é ek és tapasztalok ellett ehel ütt is ta tal á a itálo Cso g ádi G ö g i és Pa luska Valé ia ele á s kutási e ed é eit, a külö özőségek lehető legteljese e utása é deké e. E külö ségek a kö etkezők: A o p ofit sze ezetek ajá lai elsőso a szolgáltások és aga tás i ták, e pedig kézzel foghó te ékek. A klasszikus üzleti a keti g odellek hel ett ezé t a szolgáltások és a go dolok a keti g odelljei ek alkal azásá a a elsőso a szükség. Mi el a legtö o p ofit tö ek és egfoghla tá sadal i és pszi hológiai elő öket foglal agá a, ehéz az ajá l e utása. Még akko se iztos, hog hag o á os a keti g eszközökkel hásosa köz etíthetők a té leges elő ök, ha fizikai ele is észe a se e tá g á ak.

9 2014. január június A o p ofit a keti g g ak a ol a áldozok a ké i az eg es fog asztót, el ek sak kicsi vagy seil e hasz ot e e ed é ez ek szá á a, ezé t az ajá lok e igazá egg őzőek. Il e ko élsze ű az eg é i hasz osságo túl utó elő öket ha gsúl oz i. G ako i, hog az áldozhozal e ed é e se eg é tel ű, e tapasztalhó láthó ege ősítés. A aga tás fe ta tásához pozití ege ősítés kell. Utal a a. fejezet e o olgott o p ofit szekto o elüli szeg e tá ió a, úg go dolo, hog az e po t a fel etett jele ség dö tőe a i il alszekto o kozásá a jele het eg, íg a o p ofit szekto to á i sze ezetei él pl. ö ko á zi tulajdo ú o p ofit kft. sokkal ke és é, ag eg általá e áll fe a e utott p o lé a. A o p ofit sze ezetek általá a ige o olult aga tási ké désekkel foglalkoz ak, ezé t ag tö egű i fo á iót és él e ag a ázot kell a fog asztók felé ko u ikál iuk. A pia i szekto a általá a lehetséges az ajá l eg áltoztása, a fog asztói igé ekhez aló ugal as igazítása. A o p ofit szekto a ez g ak a ehéz ag lehetetlen. (Pl. a é adás ak sak eg ódja a. A ké déskö ásik oldala, hog á a se e alap ető fizikai és aga tási aspektusai ug a e áltozthók eg, a arketing- i eg é ele ei a so agolás, a köz etítés ódja viszont igen. Az ajá lok te észeté ől az is kö etkezik, hog o p ofit közeg e feszültség a a sze ezeti élok és a fog asztói elégedettség között. A élközö séget a o p ofit sze ezetek g ako ta ol a dolgok elfogadásá a ké ik, el ek i á t az eglehetőse közö ös, sőt sok eset e eg é tel űe elutasító. Az üzleti a keti g itká küzd azoké t, akik elle ségesek az ajá ltal sze e, a o p ofit a keti g elle e g ak a il e feltételek között ozog. Ez a té eglehetőse összetetté és íg d ágá á teszi a a keti g p og a ok eg alósítását, hisze a eg e és sokkal tö e őfeszítést igé el. Véle é e sze i t e go dolkö eseté e is alkal azhó a o p ofit szekto első szeg e tá iója, hisze e p o lé a a i il alszekto űködése eseté állh fe n ag o eséll el. Az ajá lok és a fog asztó dö tések te észeté ől kö etkezik, hog ehéz eg ízhó kutási e ed é eket elé i a fog asztói aga tás ól, e t a izsgálok g ak a ol a ké dések e i á ul ak, el ek az eg é ek sze él iségé ek leg él e étegeit kutják. Il e kor az eberek sokkal hajlaosabbak pontlan, ö igazoló, el á t álaszok ad i. Ke és a szeku de ad is a o p ofit közö ség jelle zői ől. A o p ofit sze ezetek ezé t ige g ak a sötét e tapogóz ak arketing p og a jaik kialakításako, ag o e őket ké tele ek fo díta i az előkészítő, ele ző u kálok a. A o p ofit sze ezetek e e a pé z eli, ha e i ká a tá sadal i élok do i a iája jelle ző. Ez a ka akte jeg lehetetle é teszi a sike ag a ukás pé z e aló kifejezését, és általá a is ige eg ehezíti az e ed é esség é ését, íg a a keti g alkal azásá ak hásosságát. A élok és az e ed é ek objektivizálásá ak ehézsége a st égiák közötti álasztást is sokkal izo tala a á

10 sugo szele teszi. A arketing dö téshozók ezé t ké tele ek a szu jektí ódsze ek jele tőse alkal azásá a. A állalok sak akko o sátkoz ak se eüg letek e, ha a e ő fizetőképes, íg p i e te éke ségük eg e a fo ássze zés e ha iz usa is. A o p ofit sze ezetek sajátossága éppe az, hog p i e te éke ségük e jö edele sze zési éllal tö té ik, ezé t általá a szükségük a külső fo ások egsze zésé A o p ofit státusz ug a akko lehetőséget is ad a fo ások eg oldalú e o ásá a. Mi de ől az kö etkezik, hog a o p ofit sze ezetek ek legalá két közö sége a, a fo ás iztosítók és a ked ez é ezettek kö e, íg egduplázód ak a a keti g fu k iók is. A két alapközö ség ellett ige g ak a ás sopo tok is e kell o i a a keti g p og a ok kö é Fo tos például a politikai dö téshozók, a édia, a szószólók, az ö ké tesek, a köz éle é eg e ése is. A tö szö ös közö ség to á ő íti a arketing feladok. Ne lehet fig el e kí ül hag i, hog a o p ofit sze ezetek sokkal i ká ki a ak té e a il á osság elle ő ző hásá ak, i t az üzleti élet sze eplői. A o p ofit sze ezetek által állalt tá sadal i élok, illet e a közpé zek ől aló észesedésük a közfig ele ag o é deklődését áltja ki. A il á ossággal aló ag o tö ődés eg é ké t is ja íthja a sze ezetek egítélését. A arketing eszköztá á a ezé t kitü tetett sze epe lesz a közö ségkap solok ápolásá ak, a Public Relionnek. E po tok a áll ak a p ofito ie tált és a o p ofit a keti g közötti alap ető külö özőségek. Te észetese ezek é el ike agá a foglal ol a ele eket, a el ek eheze é teszik a o p ofit a keti g e ed é es eg alósítását. A to á iak a ege lítek éhá, a o p ofit a keti g e ha iz usait ehezítő jelle zőt, a el ek e elsőso a a o p ofit e sus fo p ofit el életi külö ségek e ezethetők issza, ha e a g ako li űködés és kö ezet ko látozottságai a. 6. A NONPROFIT MARKETING GYAKORLATI VISS)ÁSSÁGAI fejezet e egtö té t a a keti g, i t tudo á ág, és i t g ako li iz us általá os és kifejezette a o p ofit szekto a spe ializált é tel ezése, életi ke et e dsze teljességé e tö eked e kité te a o p ofit szekto ö id izsgálá a is. Az első há o fu k ió, e ha to á á az el defi iálásá a és A. és. fejezet so á saját kutási e ed é ek alapjá és to á i kutók e ed é ei ek e o ásá al felso akoztta a fo p ofit és o p ofit a keti g közötti legjelle ző eg ezéseket és külö ségeket. A külö özőségek felso olásá ke esztül á kitű ik éhá ol a gazdaságel életi jelle ző, a el ek eg é tel űe ag a ázzák a o p ofit a keti g eg alósításá ak ko pliká ióit. E fejezet e to á i ehézségeket so akoztok fel, a el ek az el életi izsgálódás so á ég

11 2014. január június e ütköztek ki, de a o p ofit űködés g ako lát izsgál a ige is jele g ako ol ak a o p ofit a keti g űködésé e is egí előjellel Professzio ális e a ak, és hást eri erőforrás hiá y és pé zhiá y A o p ofit szekto azo elül is főké t a i il alszekto eg ik legfő és legko ple e hiá ossága a p ofesszio ális u kae ő és az a agi fo ás hiá a. E kettő hiá osság e őse összefügg het eg ással. Hisze egfelelő ko pete iaskála fel o ultása élkül az adott o p ofit sze ezet eheze e tudja é é esíte i é dekeit, és eheze e tudja kihasz ál i lo i- és pál ázi lehetőségeit. Íg ke ese a agi fo áshoz juth a ál, i t a it ideális eset e elé het Viszo t az a agi fo ás hiá a eggátolja, ag legalá is lassítja ol a sze ezeti kö ül é ek kialakítását, a el e áépíthető le e eg p ofesszio ális dolgozói gá da, egfelelőe széles ko pete iaskálá al. Ez az a o ália te észetese sak úg oldhó fel, ha sike ül elkötelezett, hosszútá o go dolkodó szake e eket e o i a i il és o p ofit űködés e, akik aztá elé ik az a agi fo ások opti alizálását A T i iális, hog ez a p o lé akö a a keti g fu k ió sze po tjá ól ag o lé eges, hisze e fu k ió sok pé zt és szak ai hozzáé tést igé el. arketi g ek a eve a halála Pa luska Valé ia í ásá a Pa luska, találhó ez az idézet, a el eg aló a lé eges p o lé á a hí ja fel a fig el et. A o p ofit sze ezetek élközö sége tö ségé e i s fel é tez e egfelelő közgazdaságta i tudással, íg e eglepő, hog laikuské t g ak a e egfelelő é tel et tá síta ak eg -eg fogalo hoz. A a keti g kifejezés eseté e ez tö szö öse észlelése fol tá sakis pia i, üzleti fol a ok ele Íg ele e za a ossá, é thetetle é álik szá uk a állalja, hog a a keti gko ep iója, és azt aká Más észt teg ük fel, hog a laikus izsgálódó túlteszi agát a felis e ése, hog a a keti g izo e sak üzleti kö ezet e alkal azhó fu k ió to á i fél eé tések fo ása szokott le i a a keti g kizá ólagos azo osítása a eklá al, a ak is az ag esszí e, di ekte fo ái al. Ezé t ha a laikus sze lélődő eg sze ezetet lehet aká o p ofit, aká fo p ofit összefüggés e lát a a keti ggel, i t fu k ió al, az esetek tö ségé e g a ak ó á, elutasító á, izal la á álik. Ez a p o lé a az üzleti sze ezetek eseté e talá á e hült, hisze a élközö ségek tö egei elfogadták a pia i sze ezetek és a a keti g eg ütt já ását, de a o p ofit szekto o elül a a keti ggel aló fel állalt kap sol a laikus élközö ség szá á a g ako ta ég e elfogadhó. igaz. Eg észt a laikusok a a ket szó eké t tudják azo osíta i a a keti get. az a o p ofit sze ezet, a el ílta a keti g appa átussal alá is tá asztja.

12 sugo szele 6.3. A ivil szférá a tapasztalhó ösztö ös arketi g Az elő i po t eseté e egoldás lehet a a keti gfu k ió ol a fo á tö té ő üze eltetése, hog a ak st uktú áját a laikus élközö ség di ekt ódo e é zékeli. E él ag o p o lé a lehet s ez a o p ofit szekto o elül főleg a i il alszekto eg es sze ezetei eseté e é zékelhető hog a sze ezet aga si s a ak tudá a, hog éppe a keti g u kát égez. Te észetese a a keti g sike e e feltétle ül függ tól, hog a ak égzése tudos, ag ad ho jellegű. De legalá is álláspo to sze i t eg tudos, te ezett a keti gfol a sokkal él ö ő, sike ese lehet. Bá a a is találhók kutási példák, hog a túlte ezés éha ká osa, i t az ösztö ös selekedet. Mi de eset e a i kö etkeztetés le o hó, hog a fel etett p o lé a ige sak kétélű. Bá i dkét églet e találhók kutási példák, elfogadhó ak tű ik az a egközelítés, hog a te ezett a keti gte éke ség segítheti a sze ezetet igazi sike ekhez. 7. KULCSKÉRDÉSEK Az eddigi izsgálódás utá áté ek a o p ofit a keti g két kul ské désé Ha a o p ofit sze ezet e két kul ské dés e egfelelő álaszt ad, akko a ko á iak a jelzett ehézségek elle é e sike es a keti gko ep iót tud felépíte i és ég ehajta i. Első kul ské dés: A o p ofit sze ezet il e kap sol a a kö ezeté el? Ha a o p ofit sze ezet fo ásai aká sak ész e is tá ogások ól szá az ak, akko külö a keti g st égiát kell kialakíta i a fo ások egsze zésé e és a fo ások felhasz álásá a. A fol a os fo ás iztosítás é deké e e sak a égső felhasz álók a, ha e a tá ogók a o kozó a keti g te et is eg kell fogal az i. al, hisze az Ha ö ké tesek e o ásá al űködik, a élközö ségek szá a ki ő ül eg úja ö ké tesekkel aló eg ütt űködés api feladok jele t. A o p ofit sze ezetek i d te éke ségük, i d fo ásaik kap sá jo a kötőd ek a közé dekhez, íg ag o közfig ele i á ul feléjük, a el et szi té e lehet fig el e kí ül hag i. E ek kö etkezté e a il á osság sokkal fo tosa sze epet kell, hog kapjo a a keti g st égiák és p og a ok kö é e. Második kul ské dés: Mil e te észete? a o p ofit sze ezetek által efol ásol i kí á t se ék A a keti g st égia kialakításá a alap ető sze po t, hog a eg e i és egta ta i kí á t közö ség il e áldozok á á il e hasz okhoz juth a se é e. A o p ofit sze ezetek kap solai a fokozotta jelle ző, hog a közö ség a gazdasági költségek ellett e sak idő- és e e giaáldozot hoz, ha e ige g ak a go dolok, é tékek, ilág ézetek, aga tás i ták feláldozásá a is ké sze ül, a el eké t se é e szi té e sak gazdasági, ha e tá sadal i és lelki haszo hoz is juth.

13 2014. január június A állalok a tipikusa jelle ző gazdasági áldozoké t gazdasági haszo jellegű t a zak iókkal sze e a o p ofit sze ezetek kap solai ige áltozos költség-haszo ko i á iók a jele ek eg, a el ek te észetese ás kezelési ódot is igé el ek. 8. A NONPROFIT S)ERVE)ETEK ÁLTAL LEGGYAKRABBAN ALKALMA)OTT KOMMUNIKÁCIÓS ES)KÖ)ÖK A kul ské dések ö id átteki tésé ől kide ül, hog a o p ofit sze ezetek a keti gko ep iójá ak eg ik legfo tosa ele e kell leg e a ko u iká ió, illet e a sajtó- és édiakezelés. Ezt a il á osság fokozott é deklődése teszi szükségessé. A Cso g ádi G ö g i í ásá a e utott kutást alapul é e Cso g ádi, e fejezet e a o p ofit sze ezetek által legg ak a a alkal azott a keti g ko u iká iós fo ák uto A o p ofit i téz é ek szá á a i de találkozás a élközö séggel eg e lehetőség is a ko u iká ió a. Ezé t fő ko u iká iós so aké t a ag o o p ofit sze ezetek szó i őt alkal az ak. Ekko fo tos té ező lehet a ak hitelessége és izalo keltő i olta. A kö etkező ko u iká iós eszközöket hasz álják legg ak a a a o p ofit sze ezetek ez esetek e a sze ezeti é et á e í ol ag ele a iá al, i t a szó i ő eseté : 1. Hi detés: ze él tele tö egko u iká ió, el a tö egeket elé ő édiák hasz álja, ta tal át a sze ezet há ozza eg. Ő fizeti, esetleg ado á ké t i g e jut hozzá. 2. P o ó ió: G ak a hűségp og a. 3. zpo zo álás: Általá a a o p ofit sze ezet kapja a pé zt, el é t se é e az ado á ozó állal tá sadal i egítélését ja ítja. Jelle ző spo t, ű észet, oktás, ala i t tudo á os te ületeke, és g ak a kap solódik ese é ekhez. 4. Kap solt hi detés: A o p ofit sze ezet ás sze ezet hi detési felületét hasz álja ész e ag egész e, i dkét fél szá á a elő ös lehet. 5. PR: A o p ofit sze ezet good ill-jét, jó hí e ét pl. szak ai hozzáé tés egítélése ja íthja, általá a sajtó a és ko fe e iáko aló egjele ést foglal agá a. a sze ezeti űködéshez e e é játék, kap solódh Pu li it : Ol a sze él tele tö egko u iká ió, el et e a sze ezet fizet, ta tal át e há ozza eg legalá is hi alosa e. Jelle zőe függetle és sza ahihető i fo á iófo ás ak ta tják. Pl. függetle k itikus újságí ás Poi t-of-deli e : A ásá lás, illet e a szolgáltás hel é tö té ő ko agá a foglalh e utót, st. 8. Kiállítás szak ai : Nag jele tőséggel í ado á ozókkal aló kap solta tás te é. u iká ió, el a felhasz álókkal, szpo zo okkal és

14 sugo szele 9. Di ekt a keti g: ze él es és köz etle ko u iká iós ód a jele legi és pote iális üg felekkel, szpo zo okkal és ado á ozókkal. Eszközei a osú ák, köz etle külde é ek st. 10. ze él es eladás, se e: zó eli e utás eg, ag tö eladó észé ől, szolgáltást kí álja a e ők - ek, szpo zo ok ak ag ado á ozók ak. el a o alak: Az álla polgá ok 12. I te aktí a keti g: Az i te etet hasz álja a kí ál ko i álja a ko u iká iót az eladás -sal, se é el. egis e tetésé e, g ak a 11. )öld, illet e eg é ked ez é es hí ószá ok ag ado á akti itásá a építő, köz etle elé ésű so a. 13. IMC i teg ált a keti g ko u iká ió : A ode a keti g iszo lag új ko ep iója, el a o p ofit szfé á a ég ag o jele tőséggel í, i t az üzleti szfé á a. Elő e, hog kö etkezetes üze eteket köz etít i de él sopo t szá á a i de elé hető so á. Íg a ko u iká ió ég hásosa lesz a kö etkezetesség, ala i t az eszközök és üze etek szi e giájá ak hásá a. el eket és il e a á a Az. á a jól sze lélteti, hog a fe t e lített eszközök közül alkal azzák elősze etettel a o p ofit és i il szfé a sze eplői. 1. á a: A o p ofit sze ezetek által alkal azott ko u iká iós és eklá eszközök Fo ás: Di a, 2004 aj álos ódo azo a kutások pl. NIOK, is alátá asztják, hog a i il szfé a sze ezetei, u ká sai i d a saját sze ezetük, i d a i il szfé a egészét i fo ikailag, ko u iká iós eszközök te é ala so a ellátott ak találják, és e ek fő okát a a látják, hog e e delkez ek elege dő fo ással se a ko u iká iós, se az i fo ikai fejlesztések eg alósításához. A a is eg eté te ek, hog az i fo á ióte h ológia pozití a h u ka égzésük e, külső és első ko u iká iójuk fejlesztése segíti i d feladaik ellátását, i d éljaik elé ését.

15 2014. január június Vala i t a ól is ilkoztak, hog itottak az i fo á iós és ko u iká iós eszközök hasz álá a, to á á igé ük a eze eszközök fejlesztésé e, és e é tékelik jele tős ek az ehhez kötődő plusz feladok, áldozok se. 9. A NONPROFIT MARKETING ÉS A) ADÓ % A o p ofit szekto eg é ek által aló tá ogását két ag szeg e s e lehet o ta i. Az eg ik sopo t eg é tel űe az ad ho jellegű ado á ok, a iko eg adott sze él eg é ileg dö ti el, hog saját ag o á ól eg sze i ag e dsze es fo á a tá og eg adott o p ofit sze ezetet. Ekko az eg é ö agától ag sak ag o - ag o e he áhás e ed é eképpe dö t a tá ogás eg alósítása ellett, illet e a ak ke eteit is lé egé e az eg é há ozhja eg. Az %-ok a keti gko A ásik tá ogási lehetőség Mag a o szágo a tá sadalo i á á ól az adó % e dsze e, a el tö ódosítás utá á a adó + % e dsze é alakult át. A tá ogási e dsze lé ege, hog a dolgozó eg é ek a sze él i jö edele adójuk )JA %-át eg o p ofit sze ezet ek, ásik %-ot pedig eg eg ház ak ajá lh ak fel. Ez a fajta tá ogási e dsze jó al kötötte az előző él, sza ál ait a á tö szö ódosított. é i CXXVI. tö é ta tal azza. Esze i t sak u kajö edele el és íg )JA tehe el e delkező álla polgá ok e delkezhet ek a saját - %-uk ól, és sak ol a o p ofit sze ezet és eg ház ja á a ajá lhják fel, a el ek az Ne zeti Adó- és Vá hi al NAV o kozó ad ázisá a egiszt áltak. egsze zéséé t a o p ofit szfé a sze eplői u iká iós eszközök szi te i deg ikét hasz álják. fe te felso olt egsze zése é deké e égzett a keti g ko u iká iós lehet pusztá a efol t összegek ag ságá al le é i. Te észetese az %-ok te éke ség e ed é ét e a A e dsze élja hazá k a éppúg, i t a kö ező kelet-közép-eu ópai o szágok a az, hog e eljék az ado á ozás p esztízsét, ala i t az, hog láthó á teg ék a o p ofit szekto t és felhí ják a szekto te éke ségé ek fo tosságá a a köz éle é fig el ét. 10. ÖSS)EG)ÉS E ikk e a o p ofit a keti g alap ető el életi és g ako li jelle zőit utta Az első há o fejezet a o p ofit szekto és a a keti g fu k ió, ala i t a o p ofit a keti g i t a szekto és a fu k ió eg fajta sajátos etszete el életi, tudo á os defi iálásá a hel ezte a ha gsúl t. Az í ás kö etkező ag eg ségé e a o p ofit és a fo p ofit a keti g haso lóságait és külö ségei ke ültek e utás a. To á á a észi t ezek ől, észi t ás kö ül é ek ől le ezethető, a o p ofit a keti g űködtetését é i tő, el életi ag g ako li kutással ki uthó ehézségek ke ültek fókusz a. A ásodik lokk égé is e tette azt a két

16 sugo szele kul ské dést, a el ek hel es eg álaszolásá al a sze ezet ész e, ag egész e elle súl oz i, egligál i tudja a ehézségeket. A ha adik lokk, á fel illa t éhá egésze g ako li o e tu ot a o p ofit a keti g fu k ió űködésé el kap sol a. Rö ide e utás a ke ültek a o p ofit szekto a legg ak a a hasz ált a keti gko u iká iós eszközöket, illet e e utta a Mag a o szágo űködő Adó + % e dsze ét. Jele í áso al a o p ofit a keti g sajátos jelle zői e, ke et e dsze é e fókuszálta, kie el e azok az el életi és g ako li o e tu ok, a el ek e jele tőse elté a pia i kö ezet e űködtetett a keti g e dsze ektől. Álláspo to sze i t a o p ofit a keti g aká Mag a o szágo, aká az eu o-la ti ö ezet e felszálló ág a találhó, hisze a o p ofit szekto fo tossága apjai k a oha osa ö ekszik, és íg a szekto t tá ogó fu k iók is e ede dőe sike e a ak ítél A szekto dolgozói és szake e i úlik, hog ez a fol a ekko a időtá o eg ég Ha a szekto sze eplői felis e e jele tőségüket, tudosa, sze ezette égzik feladuk, a fejlődési fol a g o sa á álik, s íg a o p ofit a keti g is g o s fejlődési pál á a áll el ek első lépése a tá sadalo elfogadásá ak ki í ása lesz, to á i lépései pedig az üzleti a keti ghez haso lóa az eszköztá és ódsze ta fejlesztés IRODALOMJEGY)ÉK é i CXXVI. tö é a sze él i jö edele adó eghá ozott észé ek az adózó e delkezése sze i ti felhasz álásá ól. Fo ás: Cso g ádi Gy. (2004): No p ofit sze ezetek ko.elibkf./okt_publ/szf_23_04.pdf usi ess a keti g és Budapest, Fo ás: e edzs e t. Budapest: Dinya L. Farkas F. Hetesi E. Veres Z. (2004): No KJK-KER )ÖV, p. u iká iója. Ko á s M. (2011): Moti á ió a i il és o p ofit sze ezetek eseté e - soproni tapasztalok. In: Balázs J. zékel Cs. sze k. : Változó kö ezet-i o í st égiák. Ne zetközi Tudo á os Konferencia a Mag a Tudo á Ü epe alkal á ól, Sopron, pp Kuti É. : Hí juk talá o p ofit ak Budapest: No p ofit Kutó sopo t, p. No p ofit I fo á iós és Oktási Közpo t ): Gi e a Sha e to the Ci il Se to!, % Ca paig Budapest: Report by the Nonprofit Inforion and Training Centr Pavluska V. (1999): A nonprofit szektor. Pé s: Ja us Pa E e i E őfo ás Fejlesztési I tézet, 217 p. Pavluska V. (2003): A a keti g sajátos te Vol. 4, No. 2, pp o ius Tudo á eg ete Fel őttképzési és észete a o p ofit sze ezetek e. Tudás e edzs e t,

Felhívás azo osító jele

Felhívás azo osító jele Prioritás Felhívás azo osító jele Felhívás eve Keretösszeg Mrd Ft Felhívás eghirdetésé ek ódja Felhívás eghirdetésé ek tervezett ideje GINOP 3 GINOP-3.2.1 GINOP 2 GINOP-2.6.3 I foko u iká iós otivá iós,

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

településrendezési terve II. kötet

településrendezési terve II. kötet Bük Város településfejlesztési koncepciója és településrendezési terve II. kötet Településfejlesztési koncepció 2015 KÉS)ÜLT BÜK VÁROS ÖNKORMÁNY)ATA MEGBÍ)ÁSÁBÓL KÖ)REMŰKÖDŐK: HHP CONTACT TANÁCSADÓ KFT.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ALACSONY ENERGIFELHASZNÁLÁSÚ LAKÓÉPÜLETEK ÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A++ az Energia Unió Zrt és a ProKoncept Építési Rendszer támogatásával Energiatudatos, Klímabarát élhetőbb Otthon, legyen

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS Tárgy: 5 lakásos lakóépület PRIZMAHÁZ Engedélyezési terv Helyszín: 1021 Budapest, Budenz út 12/b, HRSZ.: 10988/4 Tervező: Csongrádi János okleveles építészmérnök É-1 01-0795 1038

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Javasolt szervezet/i téz é y/progr am. Sapie tia Erdélyi Magyar. Mezőségi Szórvá ykollégiu, Válaszút Mezőségi Téka

Javasolt szervezet/i téz é y/progr am. Sapie tia Erdélyi Magyar. Mezőségi Szórvá ykollégiu, Válaszút Mezőségi Téka Ne zeti jele tőségű i téz é yek és progra ok 201 Sors zá Javaslatot tevő MÁÉRT tag szervezet Erdély Javasolt szervezet/i téz é y/progr am 5. 6. i alapjá i alapjá Sapie tia Erdélyi Magyar Tudo á yegyete

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

ő ľ ľü ľ ľ ü Ü Ü ľ ő ľ Ő ń ľü ľ íľ ő ő źů ő í í ü ö ü ľ ź ő ö ü ő ľő ő ö ü źů ź ź í ö ľ ź ő ľ ü ö ö ź ő đí ź ľ ő ö ű í í ö ü ö í í ú ü í ź ő ő í ú í ő Ó ő ü ú í í ú í ú ő ú ľ ő ü ő ü ű ő ő í ü ö ő í ą

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

ő ĽĽľľ ä ú ľ ľ ő ú Ż Ą Ż ł ľ ľ ľ ő ľ ú Ö ľ ő ó ü ľ ö ľ ł í ó Ü łľ ý ő í ú ľ Ö ľ őł ü ö ö ľó ö Ĺ ľó ó ľ ü ľ ö í ő ö í ő ľ ö ö ľ ľó ó ó Ż Ż ö ľ öľ í ú ő őł ü í Í ö ó ó ő ő Ż ö ú ľ ö ľ ö Ĺ ő ľ í ó ö ľ ľ ő

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 31., szerda 147. szám I. kö tet Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVIII. tv. A Bol gár Köz tár sa ság nak és Ro má ni á nak az Euró pai

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2006. JÚNIUS 30. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139, Vá ci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Meg je le nik havonta Ára: 1817

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M XII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2006. AUGUSZTUS 31. 2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge 1012

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 14., szombat 18. szám TARTALOMJEGYZÉK 4/2009. (II. 14.) MNB ren de let Új biz ton sá gi elem mel el lá tott 500 fo rin tos cím le tû bank

Részletesebben

ő ĺ ő ő ő ő ő ő ĺ ü üö đ í ĺí ü źúź í ź ö ť í Ĺ É ĺ ĺ ĺ É Á ĺ Ö Ü ĺ É Í Ü É É Ü É É Á ĺ ĺ ů ĺ Ú ź ď ĺ ą ő ĺ ő ő ź ú ö ö ĺ ĺ Ĺ ű ö ĺĺ đ ź ĺĺ ĺ Ĺ ú ü źů í í ö đ í ĺ ü ĺ ö ü í ź ź ĺĺ í ęťĺ ő Ĺ ĺ ĺĺ ö ö ő

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek. 94. szám. Ára: 1540, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek. 94. szám. Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek 94. szám Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek 94. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 146 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Mu rá nyi Lász ló 1 A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 Cselekvési változatok Az ál ta lá nos fo gyasz tá si

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM 2011. nove mber T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 83/2011. (XI. 10.) AB ha tá ro zat Mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség vizs gá la tá ról a kö te - le zõ

Részletesebben

Á é ó ö ó é é é é ö é é ó é é ó ö ö ő é é é ó é é é é ü é ö é é ó é ő ú ó é ü é é ó é í ü ő é ö í é é ü ő é ö ű ú é é é é ü é ű ü ö ö ó ő ú ó é é ő é é é é ö é ü É é ű é é í ö é ü é ü ő í é ó é ő ó é é

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás

VICTORIA Lakásbiztosítás VICTORIA Lakásbiztosítás Ny.sz.: 1010V01 BIGS1001V01 1 www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! La kás biz to sí tá sá ban kü lö nö sen fon tos a vé den - dô va gyon értéké nek pon tos meg ha

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2008. JANUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét az Értesítõ utol só ol

Részletesebben

186. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5625, Ft. Oldal

186. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5625, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap 186. TARTALOMJEGYZÉK 2008: CII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2009. évi költ ség ve té sé rõl... 24366 Oldal Ára: 5625, Ft 24366

Részletesebben

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n.

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n. BELÜGYMINISZTÉRI UM 1024/17/1964 A SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. u t. MAGYAR N É P K Ö Z T Á R S A S Á G b e l ü g y m i n i s z t e r h e l y e t t e s é n e k 0017. számú U T

Részletesebben

Ahhoz, hog a jö őképet elérjük, ko ple ódo e kell a atkoz u k. E ek éljaké t eg kell fogal az u k, ik azok a té aterületek, amivel dolgoznunk kell.

Ahhoz, hog a jö őképet elérjük, ko ple ódo e kell a atkoz u k. E ek éljaké t eg kell fogal az u k, ik azok a té aterületek, amivel dolgoznunk kell. . WORKSHOP MŰHELYMUNKA 2014. 12. 08. Baks CSILLAGHÁZ Bevezetés: - lehorgonyzás tréninggyakorlat - isszateki tés az 1. űhel u ka tapasztalataira szellemidézés - szükséges-e a g e geségek ő ítése? e aksi

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2013. január 15. 2013. 1. szám AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 45/2012. (XII. 29.) AB ha tá ro zat Ma gyar or szág Alap tör vé nye át me

Részletesebben

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök 15. szám TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 31.) OKM r. A szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeirõl szóló 10/2006.

Részletesebben

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

124. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 22., szombat 124. szám TARTALOMJEGYZÉK 82/2007. (IX. 22.) GKM r. A föld gáz köz üze mi dí ja i nak meg ál la pí tá sá ról szóló 96/2003.

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

X-Mappák #2: feltételes formázás

X-Mappák #2: feltételes formázás X-Mappák #2: feltételes formázás Tartalom Cím Kategória Rövid leírás Bevezetés Egy beszámoló színesítése Legfelső/legalsó értékek szabálya Mi " ozgatja" az első %- ot? Adatsávok Adatsávok Színskálák Színskálák

Részletesebben

Újhelyi Imre Élelmiszeripari Közép- és Felsõfokú Szakképzõ Intézmény és Kollégium ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (11904/2004)

Újhelyi Imre Élelmiszeripari Közép- és Felsõfokú Szakképzõ Intézmény és Kollégium ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (11904/2004) 424 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám 17) Az ajánlatkérõ jelen ajánlattételi felhívásban megadott - nál elõbbi befejezést (mûszaki elõteljesítést) elfogad.

Részletesebben

24. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. már ci us 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

24. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. már ci us 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. már ci us 1., csütörtök 24. szám TARTALOMJEGYZÉK 13/2007. (III. 1.) FVM r. A zöldség-gyümölcs termelõi értékesítõ szervezetek támogatásáról 1202 14/2007.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 1585-1672. OLDAL 2007. május 16. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek 183. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: XCVI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! á á á é é ť ť é é ó Ó ď Á é í é ú é é é LVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2649-2784. OLDAL 2007. október 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink

Részletesebben

ú ú ą ę ę ą ů ő ú Ö ő ü ü ö í Á ł Í ń ö őł ü ő ö í ö őí ö í ö öń ő í ö í ö ü ö í ő ü ő ö ú ő Éś í ő ő ý ő źí ö ö ł ć ć ř ł ő ÍÍ ź ő É ćí ńę Ęł žź í ř í ć đ žš žě ł đć ű ť ť ť ť ť ť ť ů Ł ę ł ć ö ć ł Í

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2011. június T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 41/2011. (VI. 9.) AB ha tá ro zat Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 385/2009. (IX. 15.) OVB ha tá ro za tá - nak hely ben ha gyá

Részletesebben

ő ü ľ ő ü ü Ę ľ ü Ĺ ľę ľ ő ő í ő í í ő ő ŕ ź ę ľ ö ő í ę đ ľő ő ü öľ ľ ő ľ ľ í ź ý ö í ő ő í ő ö ľ ö ő í í Ś í ő ő ü ő ö ő í í í ľ ü ű í ő ľ í ö ő í ü ö í ľ ő ö í ő í ü ö ö í ő ö ľ ľ ľ í ö ú ü ü ü ő ú

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 20., péntek 96. szám Ára: 210, Ft TARTALOMJEGYZÉK 38/2007. (VII. 20.) IRM r. A belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról

Részletesebben

www.dancsopeter.extra.hu

www.dancsopeter.extra.hu MENEDZSMENT- EMBERI ERÕFORRÁS 10 FÕS KFT. SZERVEZETI FELÉPÍ TÉSE DANCSÓ PÉTER 3LI FBP NEPTUN KÓD: CGL7L9 ELÕADÓ: SUSZTER ZOLTÁN 1 A DANCSÓ PANZI Ó KFT. SZERVEZETI FELÉPÍ TÉSE A Dancsó Panzió Kf t egy 26

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete 16620 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/205. szám (2) Az R. 18. -ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont - tal egé szül ki: (Az OMMI biz to sít ja:) f) vá gó mar hák ra, vá gó ju hok ra és vá gó kecs

Részletesebben

ő Öľ ü ú Ö ľ ő ü ó óľ ő ő ü ľ Á ę ö ő ó ę ő ľ ó ĺ ü í ę ę ő ő ó ő ö ö ő ö ó ő ó ü ő ü ő ü ő ę ľ ę í ľ ü ő É ó ó ľ ö ő ó ó Ó ő ó ę ő ö ó ü ő ú í ö ę ú ő ő ü ő ĺ ü ü ĺ í ü ü ö ę ó ľ ü ő ő ę í ő ę ę ő Á ü

Részletesebben

ú ľ ú Í Ó ú Ö ľ ő Ĺ óľ ö ő ü ľ ľ ľ ó ű ľ ľó ő ó ő ó ľ ö ő ó ő ő ö ö ö ő ú ő ü ű ő ó ó ö ó ő ő ľ Ü ő ó ő ő ó ľ ő ť ö ő ü ł ź ő ö ó Í ő ő ó ü ó ö ó ő ľ ő ö ő ü ő ľ ö ó ó ó ó ú ö ó ľó ő ő Ĺ ő ě ü ł ó ź ő

Részletesebben

PAKS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁS Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2003. (II. 12.) Kt. számú határozatával megállapított terv Módosítva és egységes szerkezetbe

Részletesebben

Í ő ő ó ö ö ö ű ö Ĺ ö Í ü ő ö ő ő ý ü Í ő ö ö ó ü ö Ĺ ő ő ő ó ü ő ó ő Í ő Í ő ó ő ő ö ú Í ń ü ű ö Ü ő ű ó ü ő ő ő ö ő ű ö ü ö ü ó ö ő ó Í ó ő ő ő ű ö ü ű ö ó Ĺ Í ű ó Ĺ ö ó ó ü ű ű ő ü ó ő ö ő ü ű ü Ü ő

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

42. szám. 2006/42. szám HATÁROZATOK TÁRA 447. Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 378, Ft. Oldal

42. szám. 2006/42. szám HATÁROZATOK TÁRA 447. Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 378, Ft. Oldal 2006/42. HATÁROZATOK TÁRA 447 Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ 42. Ára: 378, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2149/2006. (IX. 4.) Korm. h. Az Európai Közösség és tagállamai, valamint a Koreai Köztársaság kö zött

Részletesebben

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Egyéb nagyböjti énekek (hajnali istentisztelet) A Magyar Ortodox Egyházmegye tulajdona Tropárion a harmadik imaórán 6. hang U-ram, a - ki a Szent Lel-ke-det a

Részletesebben

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök 159. szám Ára: 399, Ft TARTALOMJEGYZÉK 315/2007. (XI. 22.) Korm. r. A köztisztviselõi teljesítményértékelés és jutalmazás

Részletesebben

22. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft

22. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök 22. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 25/2008. (II. 14.) Korm. r. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 260/2006.

Részletesebben

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezet alatt azt az élõ és élettelen természeti környezetet összhangban a tevékenységi kör - kell érte nünk, amely ben a mikro és makro világ össz

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 14., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 14., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 14., péntek 160. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 42/2008. (XI. 14.) EüM SZMM e. r. A ká bí tó szer-füg gõ sé get gyó gyí tó ke ze lés,

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 10. szám 1218 Ft 2006. ok tó ber 16. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Kormányrendeletek Oldal 182/2006. (VIII. 28.)

Részletesebben

ö á é á á á á ö é ő á é é í é ü é í á é ő é í ő á á á á ö é é í á á á á á é ő á á é é ő é á é é ő é é á ő á á í é é é ö ö ö ö é é á í ö í é é éé ö á á á ö á á á é ú é é ö ü ő á é é ű ö é Ó Á Ó é é é É

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. december 5. 2012. 11. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3351/2012. (XII. 5.) AB vég zés al kot mány jo gi pa nasz vissza uta sí tá sá ról... 698 3352/2012. (XII. 5.) AB vég zés

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

C_barna_Lola könyv tördelt_11_1+6i.qxd:layout 1 6/15/11 5:20 PM Page 1 Nagylánykönyv

C_barna_Lola könyv tördelt_11_1+6i.qxd:layout 1 6/15/11 5:20 PM Page 1 Nagylánykönyv Nagylánykönyv D. Tóth Kriszta, 2011 Sanoma Media, 2011 Szerkesztette: Erdélyi Z. Ágnes Az illusztrációkat készítette: Faltisz Alexandra Borító és könyvterv: Czeizel Balázs Megjelent a Sanoma Media Budapest

Részletesebben

é é ó ű ó í é é é ő í ő é ö ó é é é é ó í é ó ó ó ú ő é é é ö ü é é é é ú í é é ő í é ő é é ú é é é ó ő é ú é ó é ő é é é é é é ő ó ó é é ő é ú ó ő é é é é é ö ö é ú ö ő é é ő ő ó ú ö ő í ő ó ű é é ő é

Részletesebben

ó ľ ľ ü ü ó ľ ó ó ĺ ö ľ ü í ü ĺľ ĺ ů í É Í É ó Á Á Í ľ ľ ľ ĺá Á Á Ü Á É Íľ ľ Á ą ĺ ĺ ľ É ĺéľ ľó ľę ľ ł Ü ľĺľé É Ü É É ą Á ĺ É ĺ ó É ĺáľł ł ľ ĺ ł ł ą Ą ľ ĺ É ľ ü ľ ü źę ź ü źú ü ľ Ĺ ó ľ ź ű ĺ ö ľ ó Ó ó

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM I. KÖTET 889-1032. OLDAL 2006. március 24. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok,

Részletesebben

í ő ü ó ü Ö ő í ł Ő ü Í Í ü ľ ľ Í ź ľ ú ö ľ ľő ó ľ ľ í ő í ő ő őí ę ő ő ő ľ ü ö ö ü í ő ö ó ł ľ ü ő ľ ó ź ö í ő źú ő ü ľü ź ő ľ íľ í ő ö üö ő ő ő í ő đ ő ö í ő š ő ö ö ő đ ő ľ ő ń íľ ľ í í ü ź ő ü ľ ľ

Részletesebben

ó í í Ö í í ó ó Ö Ö ű É í í ü üé É ü É ü Á Éí ó É É ü Éü É ü ü ü ü ó ű ü í ü ü ó ó Ö Ü í ü ü ü ü ű É ó ó ú Í Á ű í í Ő Í í ó í Ú í ó í ú í ú ó í ü ü ü ü ü ó ü ü ü ü í ó ó ó ü í ó ó ó í Í í í ó í í í í

Részletesebben

ú ú Ż ę ęĺ ą ł ő ú Ö ő ü ü ö ó ö ź ő ö ő ó ó ö Á ó ó í ö í ö ó ó ő í ö ü ö ö ü ö ö ú ő Ĺ ö ó í ö ú í ü ö ü ö ó ó ő Ą ö ő í ó ó ü ó ő Ź ö í Í ő í í ö ű ö őł ü í ö ö ő ó ő ő ó ö ö ö ö ő ü ö í í ű ó ó í í

Részletesebben

Feltétel. Bónusz Pro III.

Feltétel. Bónusz Pro III. Feltétel Bónusz Pro III. Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Kér jük, hogy biz to sí tá si aján la tá nak aláírá sa elôtt fi gyel me sen ol vas sa el az igény fel mé rés alap ján Ön nek aján lott ter

Részletesebben

ú Ĺ ú ő Í ö ű ö ő ő Ĺ Í ő ö í ű ö ó ö ő ó ó ő ö ó ö ő í ö ő ó ó ő ö ú ť ö ő ő Ö ó ó í í Ĺ ö ő ó ó ö ó í Ĺ ť í ú ćą ő ö ö ő Ĺ Ĺ ó ú ó đ ó ń ő í ó í ö ź ń Í Ö ú ę ő ó ö ó ő ö í í ó í ó í ó ű ő ó ź í ö ö

Részletesebben

137. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 23., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3260, Ft. Oldal

137. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 23., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3260, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 23., kedd 137. szám Ára: 3260, Ft TARTALOMJEGYZÉK 233/2008. (I. 23.) Korm. r. Az egyes gazdálkodó szervezetek részére nyújtott 2008. évi

Részletesebben

Ü Á Á ó Ü É É Ó Á É ó ó á ó á É á é é ö é é ó é é á á á úé í ú é ö é ó á á á í é ö í á á Ö é é á é ó é é é é ó é ü í í á á á ö é á é é é é é ó é Ü ő á é í ó ó ö ü í á á í ü á á ó á íí ó á ó ő á é é ö ö

Részletesebben

Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám

Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK RENDELETEK 356/2006. (XII. 27.) Korm. r. 6/2007. (I. 24.) Korm. r. 1/2007. (I. 30.) PM-ÖTM e. r. 17/2007. (II. 2.) GKM-KvVM-PM

Részletesebben

ő ľ ő ó ó ľ ő ü ľ ľ ľ ľ ó Ú í ö ö ü ű ö ľ í ü ę ő í É Í Ó ľ ľ É É Á Á Ü Á Á É Í ľľ Ü ľé ľ ľó ó ľ É Ü É ľľ Á Í ľ ľé ľ Í Á í źę ź ľ Í ő ü ő ó ü ź üö ó ö í ź ű ľ ő ľ ő ű ę ý źůő ź ľ ľ đ ó í ó í ź ó ľ ó ö

Részletesebben

ü ý Ó ć Ĺ ü ü ú Ö ü ü ü ü ú ź ü ź ö ö ź ü ü Ó ö Í ö ö ý ö Í Ĺ Í ł ü ń ö ú Ö ü ü ü ý ö ö ü ú Ö ł ü ü Ö ü ú Ö É Ĺ ö ú ú ü ű ź ü ú Í Íö ú ü ű Ĺ ć Íě Ż ú Ö ü ü Í Í ú Ö ü ü Í ü ý ü ü ń ü ę ö ö ö ü ć ú Ó ú ü

Részletesebben

ú ő ü ő ę ő ő ę ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ü ú ő ü ü ö Í ü ő ü Í ő ő ł Ü łł ü ő ő ź ő ö ö Í ő ź ő ö ő ü ő ő ő ő ú ü ő ő ź ě ü ő Ť Á Ě ö ő ő ř ő ę ő ö ü ő Ú ő ö ö Ĺ ö ö Ĺ ő ä ä š őł ř őł ü ł ý ü

Részletesebben

Ú Í ĺ ú ó Ĺ ö Í Ó ú ľ Ö ľ ü öľ ö ó í ľ í ü ű ľ ü ľ ó ľ íĺ ľ ľó ő ő ó ö ő ľ ő ü ľ í ő ó ő ľ ú ľ Ö ľ ü ű ü ő ó ő ľ ö ź ľ ő ő ó ö ő ľ ú ľ Ö ľ ő ü ű ö ľ ő ő ó ö í ó ő ľ ó ő ľő ľľ ľ íľ ó íĺ ľ ö ľ í íĺ ú ľ ő

Részletesebben

ę ó ĺ ü ĺ íĺ ĺ ü ý ź ĺ ö ĺĺ ö É Í É É ó ł Á Á Ü Á Á É Í Ü É ć É ĺ Ü É Ľ Á ą Ü ĺ É Ą ĺ É Á ł Á ł ü ź ź ĺ ű ź ö ö ó ö ű ĺ ó ó í ź đö ö ó ö ö ö źń í ź ó ó źú ź ó ü ö Í Á ó ó í Ü ĺ ú ó í ó ĺĺ ö ĺĺ ö ó ó ö

Részletesebben

ľ ľ ü ľ ľ ľ Ę í ü ź ľú í ü É Íľ É Á É Ü ľé Ü Á ľ É Íľ Á É Á Éľ Ü É ĄĹ Á ą Ą É Á ľ ü ľ ü Ĺ Ú ú ź ú źęź Í ľ ü ý ę íí ľ ę ľ ź ľ É í ľ ł í í ľ ź í Í Í ę ľ ý ü ü ü ź ü ľ ú íá ú ä đ źń ľ í Í ú í í ź í ľ ť í

Részletesebben

IX. Híresvárosi Vigadalom 2011. szeptember 17. R é s z l e t e s p R o g R a m a 9. o l d a l o n. Régi és új csoportfoglalkozások a művelődési házban

IX. Híresvárosi Vigadalom 2011. szeptember 17. R é s z l e t e s p R o g R a m a 9. o l d a l o n. Régi és új csoportfoglalkozások a művelődési házban 1991 2011 20éves a ingyenes közéleti havilap XX. évfolyam 9. szám 2011 szeptember KMOP-5.2.1/A-09-2009-0014 Tura Városközpont rehabilitációja többfunkciós tér kialakításával FelAVATásrA Vár Az új FőTér

Részletesebben

ó ĺ ĺ ľ á ő ü á á ő ő á á ő ę ü ę ĺ ő ľ á ľ á áľ ź Í ü ź á á ľ ő í ü ó É Íľ É á á á Ü á á á á É Í ľ á á á ĺ ľ É Ü É ĺ ż ľ ź Ł ŕ Ö É É É ł É Á ó ĺ á á á á á á ü á á á á á á á á á ü áý á á á á ő ü ő á á

Részletesebben

ő ĺ ó ĺĺľ ó Ĺ ľ ü ĺ ľ ľ ľ ó ő ĺĺ ĺ ó í ü ĺľ ö Ĺ ľ ü ö ľ ő ľ ü ľ í ü ó ó Ĺí í ó ĺí Ĺ ď ü ö ó í ĺ ő ę ö ľ ĺ óö ő ő ü ü ü í ĺí ľ ó ľ ő ö ü ľ ö ő í ö ó ĺ íĺ í ó ź ő ü ĺ ó ü ö ő íů ő ó ľ ö ó ő ö ó ő ü ü ĺĺ

Részletesebben

Ú Ö ö ľ ľ ć ľ ľ ú ľ Ö ľ Ĺ ľ ö ľ ľ ö ľ ę ľ ö ľ Í ö ľ ć ľ ú ľ ä Ź Ú Í ć Ö ľ ľ ľ ú Ď ľ ľ ö ć ö ľ ú Ĺ ö Ú ö ź ľ ú Í öľ ú Ú ő ľ ť ľ ť ť ě ú ť ľ ő ľ ŕ ľ ľ Ĺ Ú ö ö ö ö ő ľ ľ ö ľ ű ö ö ľ ő ľ Ö ľ Ĺ Í ľ Í ö ľ ľ

Részletesebben