1.1. Tartalo jegyzék AZ ÁLLAMSZÁMVITELI RENDSZER FEJLŐDÉSÉNEK FOLYAMATA MAGYARORSZÁGON Simon József

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1.1. Tartalo jegyzék AZ ÁLLAMSZÁMVITELI RENDSZER FEJLŐDÉSÉNEK FOLYAMATA MAGYARORSZÁGON... 4. Simon József"

Átírás

1

2

3 1.1. Tartalo jegyzék Sion József 4 AZ USALI SZABÁLYOZÁSI KERETE, A RÉSZKÖLTSÉG-SZÁMÍTÁS ALKALMAZÁSÁNAK TÜKRÉBEN Pajrok Andor 19 A BUSINESS INTERVENTION MODEL ALKALMAZÁSA, MATEMATIKAI FORMALIZÁLÁSA ÉS VIZUALIZÁCIÓJA Rideg András 29 A TÁRSADALMI TŐKE ÉS A HELYI GAZDASÁG FEJLESZTÉSE A LEADER PROGRAMBAN Póla Péter 40 MIGRÁCIÓS FOLYAMATOK VIZSGÁLATA A LEWIS-FÉLE KORLÁTLAN MUNKAERŐ-KÍNÁLATI MODELL ALAPJÁN Kács Szilárd 53 A DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS 2013-AS EREDMÉNYEI AZ EJF-EN 62 Sipos Norbert 62 A NONPROFIT MARKETING ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI ALAPJAI77 Kács Máté 77 A HATÉKONYSÁG DIMENZIÓ ÉRTELMEZÉSE A BÜROKRÁCIAELMÉLET MOZGÁSTERÉBEN Drávavölgyi Tibor 89 KÉPI GONDOLKODÁS A MATEMATIKÁBAN EGY MATEMATIKUS OKTATÓ TAPASZTALATAI Sraó András AZ ÁLLAMSZÁMVITELI RENDSZER FEJLŐDÉSÉNEK FOLYAMATA MAGYARORSZÁGON

4 sugo szele A ugo ze le lét ejötté ek go dola áp ilisá a született eg, iko is ádö e tü k, hog tudo á os közle é ei k egjele tetésé ek i s eg lehetséges, álla dó fó u a. Eg e tö f iss, szélese kö e is é deklődés e szá ot ta tó tudo á os e ed é született az Eöt ös József Főiskola falai elül, ezé t úg éltük, hog a ai ko kihí ásai ak és igé ei ek egfelel e lét ehozu k eg eg edi a ultal e delkező o -li e felületet, el e ke esztül fol a osa pu likáljuk időszaki kiad á ai k legúja szá ait, azo os í el egjele ő so ozu k, fol ói u k. Kezde é ezésü k élja az EJF szak aiságá ak, tudo á os ké dései ek kép iselete, legf isse e ed é ei ek is e tetése és ol a szak ai té lét ehozása, a el a képzések és a tudo á os te éke ség fol a os el él ítését szolgálja. Hog ié t po t ugo? Me t Baja. ié t ze le? Me t i d szélese átteki tést kí á u k újta i az általu k ű elt tudo á te ületek ől. Fol ói u któl e ke ese et á u k, i t azt, hog e o juk pezsgő tudo á os életü k e i dazok, akik az adott té ái k, kutási te ületei k i á t fogéko ak, azok a köz et e ag köz etle ül é i t e a ak. A ugo ze le lét ehozásá al az is a élu k, hog az ol asó ak eg a á t újtsu k ol a ta ul á ok, a el ek a ka ie te ezés és -építés té akö é el foglalkoz ak; a diplo ás pál akö etés e ed é ei ek és tapasztalai ak összefoglalásá a tö eked ek; és ol a ok, a el ek a gazdaságtudo á idősze ű g ako li ké dései ől szól ak. Az első egjele és az Eöt ös József Főiskola Gazdálkodási I tézeté e októk í ásai ak ad hel et, e ut a fő kutási te ületükö égzett u kásságaik, k itikai ész e ételeiket, okfejtéseiket, a közgazdaságtudo á a elé t e ed é eiket, újsze ű felte éseiket, eglátásaik. Re éljük, tudo á os é tekezései k felkeltik é deklődését és a jö ő e e dsze es ol asói k, aká pu likálói k kö é e köszö thetjük Ö t is! Fogadják é deklődéssel lapu k! A szerkesztők

5 2014. január június A sztrakt A o p ofit a keti g spe iális te ülete a a keti g tudo á ok ak leg e szó tudo á os kutási u ká ól, ag g ako li eg alósítás ól. pe ifiku a a o p ofit szekto sajátos jelle o ásai a ezethető issza, a el ekhez szükségsze űe illeszked ie kell a o p ofit sze ezet a keti gjé ek leg e az te ezett, ag ösztö ös a keti gte éke ség. E ta ul á o ke esztül élo a o p ofit a keti g alapjai ak e utása, ag ha gsúl t fektet e a fo p ofit a keti ggel tö té ő összehaso lítás a azo osságok, külö ségek, illet e a g ako l a jelle ző o p ofit a keti g akti itások ö id leí ásá a pl. az adó %okkal kap sol a. A o p ofit és üzleti a keti g összehaso lítása ellett fig el et fo dítok a o p ofit szekto első szeg e tá iójá a is. Álláspo to sze i t a i il szekto a o p ofit szekto eg fajta al sopo tja e ől ő e e szólok jele í ás a. E go dol e té ig eksze álaszt talál i a a ké dés e, hog a o p ofit szekto eg es alszekto ai a tapasztalhó a keti gjelle zők között is találhó-e szig ifiká s elté és. zá dékai sze i t e ikk a jelzett té akö e ke ek képet fog feste i az ol asó ak, és eloszlja azt a laikusok között ag té t e t té hitet, hog a a keti g kizá ólag p ofito ie tált kö ezet e alkal azhó. a keti g, o p ofit szekto, adó %, i il szfé a, a keti g Kul ssza ak: o p ofit ko u iká ió 1. BEVE)ETÉS ELMÉLETI ALAPVETÉS Elöljá ó a defi iál i szükséges a té akö alapját, agát a a keti get, á a té a egfelelő leszűkítése é deké e e úl ék issza a a keti gtudo á ok általá os alapjaihoz. Álljo itt eg defi í ió Pa luska Valé ia tollá ól, a el agá a foglalja a a keti g általá os defi iálását, de ol a ódo, ahog ez á a o p ofit sze ezetek kö é e tapasztalhó, sajátos jelle zőkkel í ó a keti g eseté e is hel tálló. A ode a keti g a sze ezet űködését a fog asztói, felhasz álói igé ek kielégítésé, az elégedettség egte e tésé, az ajá l elfogadtásá ke esztül i teg áló eszköz a sze ezet hosszú tá ú éljai elé ése é deké e. A a keti g köz etle élja a sze ezet szá á a fo tos közö ség azo osítása kialakítása és az ajá ltal tö té ő eg e ése, egta tása, illet e

6 sugo szele ő ítés A a keti g tehát e ás, i t az eg é i és sze ezeti szükségletek és igé ek kielégítését szolgáló é tékek lét ehozásá ak és se éjé ek fol a a. Pa luska,,. A defi í iót é tel ez e tö, a izsgált té a sze po tjá ól ele á s kö etkeztetés o hó l A legfo tosa ko klúzió elfogad a, hog ez a defi í ió a o p ofit a keti g kö ülí ásá a is alkal as az, hog a a keti g fol tá lét ejö ő se efol a e feltétle ül köte dő pé z- ag é téktá g ozgásához. A o p ofit selek é ek, illet e az ezeket tá ogó a keti gte éke ség ékes példája a ak, hog szelle i, lelki, kultu ális st. é tékek ozgása is állh a a keti gfol a fókuszá a. A ásik fo tos ko zek e ia a el e a a keti gszake e ek általá osság a felhí ják a fig el et, de a laikus é deklődők go dolai a g ako ta égis hi ás kép él, hog a a keti g e supá ko u iká ió, eklá és úg o d ag esszí, di ekt közö ségelé és, ha e a ál sokkal sze teágazó, ko ple e, összetette e dsze. E ől kifol ólag a o p ofit a keti g e is állh a kizá ólag ezek ől az ele ek ől, hisze ez a g ako li eg alósulás so á ó iási se eket ejthet e az adott o p ofit sze ezet egítélésé. 2. A NONPROFIT MARKETING TÖRTÉNETI HÁTTERE RÖVIDEN A o p ofit a keti g kialakulása az -as é ek égé e, az -es é ek elejé e tehető. A o p ofit sze ezetek ösztö ös a keti g g ako lá a tö szakí ó is felfig elt: Kotle és Le, Kotle és )alt a, illet e Shapi o. Az -es é ek e a o p ofit a keti g á ige széles kö e elfogadottá ált az eu ola ti té ség e, az é tized pedig a jele tős kite jedés és az el él ülés időszaka lett. E e az időszak a : a eg áltozott politikai e dsze ek szá os o szág a köztük hazá k a is a közszolgáltások felé te elték a o p ofit szektort; a tá sadal i légkö áltozása sok o szág a ked ező kö ezetet te e tett az ö ké tesség ö ekedésé ek Kelet-Közép-Eu ópá a a de ok ikus átalakulás ; a e zetközi sze ezetek a tá sadal i a keti g ek eg e ag o sze epet szá ak; a nonprofit sze ezetek hag o á os tá ogási fo ásai eg e jo a eszűkül ek ko á a az álla i tá ogások, a állali és a agá ado á ok oltak a fő fo ások, a eg e i ká a szolgáltások é tékesítése és a kiegészítő a keti g e ételek ke ül ek előté 3. A NONPROFIT ÉS A CIVIL S)EKTOR BELSŐ S)EGMENTÁCIÓJA A izsgálódáso első felé e i de képpe szükséges eghá oz i, it é tü k i il és o p ofit sze ezet eg e ezés alt. Ezt ko á i, a o p ofit szekto al él ségei e foglalkozó ikke e tá aszkod a tesze eg. Ko á s, Álljo itt sze léltetésképpe eg eglehetőse szi pikus, alóság közeli defi í ió; Pa luska Valé ia o p ofit szekto a o kozó eghá ozása:

7 2014. január június Elsődlegese a tá sadalo alap etőe p ofitsze zési Pa luska,,. egészé ek, ag kise sopo tjá ak közös szükségletét él élkül kielégítő auto ó sze ezetek összesség Kuti É a felso olja azok a jelle o ások, a el ek kö o alazzák egkülö öztetik kö ezetüktől a o p ofit sze ezeteket: ag i ká A p ofitszétosztás tilal a. Működési auto ó ia és sze ezeti elkülö ülés a ko á zi szekto tól. I téz é esültség, ö álló jogi sze él iség. Ö ké tesség, ö te éke ség, jótéko ság, i il kezde é ezések. A pá tpolitikai te éke ség kizá ása. Az eg házi sze ezet e zajló hitéleti te éke ség kizá ása. Kuti,, -. E két defi í ió e té e uthó az a pe spektí a, a el sze i t a o p ofit sze ezetek hal azá a a i il sze ezetek észhal azt alkot ak. Tehát a i il sze ezetek e igazak a o p ofit jelle zők, a i il sze ezeti jelle zők é el ikét iszo t e sza ad kite jeszte i a teljes o p ofit hal az a. Il e például az ö ké tesség ké dés Az ö ké tességet, i t jelle zőt és defi í iós ele et izsgál a kijele thető az, hog az elő e utott defi í iók közül a Pa luska-féle eghá ozás a teljes o p ofit szfé á a igaz, a Kuti-féle eghá ozás pedig i ká a i il sze ezetek e, i t a o p ofit szfé a eg ész sopo tjá a. Alap ető egkülö öztető tulajdo sága a i il sze ezetek ek az, hog tagjai e észesül ek se il e juttás a az el égzett u ka fejé e, üzletsze ű te éke séget sak ag o itká égez ek, és az e ől szá azó pé zt teljes egészé e a sze ezeti űködés e fo dítják. Ezek él a sze ezetek él g ak a általá os a pé zhiá, és ag o e ős összeta tás a, to á á jól eghá ozott él a épül a sze ezeti kultú a. Ezzel sze e a o p ofit szfé a tö i sze ezete g ak a égez üzletsze ű te éke séget, á a e ételt ez eset e is teljes egészé e a űködés e fo dítják. Fo tos azo a egjeg ez i, hog az el égzett u ka itt á g ak a ja adal azással já eg ütt, egésze ko k éta a u kát égzők alóságos főállású u kahel et kap ak ezek él a sze ezetek él, hag o á os é tele e ett u ka é el. Tehát itt á a oti áló e ő elsőso a e iztosa a sze ezeti él, ha e i ká a fizetség. 4. A FORPROFIT ÉS A NONPROFIT MARKETING A)ONOSSÁGAI Az eddigiek e dióhéj a é i tette a a keti g, i t tudo á ág és üzleti fu k ió defi iálását, a o p ofit a keti g ek, i t e te ület spe iális ágá ak általá os kö ülí ását és el élettö té etét, to á á a o p ofit szekto eghá ozását és első szeg e tá ióját. Az el életi egalapozás utá a to á iak a so ke ülhet a o p ofit a keti g ko k ét izsgálá a. E ek első lépéseké t haso lóságok ke esek a fo p ofit és a o p ofit a keti g ke et e dsze e, jelle zői és sze lélet ódja között. A saját tapasztalok és kutási e ed é ek ellett ehel ütt és ajd a külö ségek ke esése eseté is segítségül hí o Cso g ádi G ö g i és Pa luska Valé ia ez i á ú kutási e ed é eit.

8 sugo szele Mi d a fo p ofit, i d a o p ofit sze ezeti fo a eseté e igaz, hog sajátos éljaik a állal a p ofitsze zés; a o p ofit sze ezet a isszió teljesülése; a fo ássze zés; st. elé ése é deké e ás élokhoz köthető te éke séget fol t ak, a i eg ásik fél szá á a é téket ho dozh te ék, szolgáltás, esz e, aga tás st.. Tö ek ésük, hog ezt a te éke séget és e ek égte ékét a ásik fél ol a é tékes ek ta tsa, hog azt ö ké tese elfogad a egfelelő áldozra állalkozzo ; az elfogadás a kí ált te éké t, szolgáltásé t, é téké t a ásik féltől a aguk szá á a é tékes áldozot á ak pé z, idő, e e gia, é tékek, aga tás i ták feláldozása, eg áltoztása, szelle i, lelki azo osulás st. ; a felek kou iká ióképesek és át tudják ad i és ki tudják se él i eg ás között a kap sol tá g át képező te éket, szolgáltást, é téket; az elfogadás a felek sza ad dö tésé ek, álasztásá ak e ala il e külső ké sze ítő e ő hásá ak az e ed é e; a sza ad álasztás fol a á a a ásik fél pozití eak iója akko alakul ki, ha az ajá l szá á a o zó, igé kielégítő és legalá ol a é tékes, i t áldozá ak é téke; a t a zak ió lét ejötte é deké e ol as it, és/ ag úg kell felkí ál i, a i felkelti a ásik fél é deklődését, a it é tékes ek ta t, elfogad, és ezé t ö ké t állalkozik a felkí áló sze ezet szá á a ked ező dö tés e: a kap sol a, a se é e; az ajá l kialakításako a a is teki tettel kell le i, hog a ásik fél dö tési fol a á a é leg e teszi az alte í a e se tá si ajá lok is. Ezek e a jelle zők e tehát egeg ez ek a p ofito ie tált és a o p ofit a keti gfu k iók ke etfeltételei, jelle zői. A to á iak a e uto a fo p ofit és o p ofit a keti g közötti elté éseket, elhá olások. 5. A FORPROFIT ÉS A NONPROFIT MARKETING ELTÉRÉSEI, KÜLÖNBÖ)ŐSÉGEI Az előző fejezethez haso lóa a saját kutási e ed é ek és tapasztalok ellett ehel ütt is ta tal á a itálo Cso g ádi G ö g i és Pa luska Valé ia ele á s kutási e ed é eit, a külö özőségek lehető legteljese e utása é deké e. E külö ségek a kö etkezők: A o p ofit sze ezetek ajá lai elsőso a szolgáltások és aga tás i ták, e pedig kézzel foghó te ékek. A klasszikus üzleti a keti g odellek hel ett ezé t a szolgáltások és a go dolok a keti g odelljei ek alkal azásá a a elsőso a szükség. Mi el a legtö o p ofit tö ek és egfoghla tá sadal i és pszi hológiai elő öket foglal agá a, ehéz az ajá l e utása. Még akko se iztos, hog hag o á os a keti g eszközökkel hásosa köz etíthetők a té leges elő ök, ha fizikai ele is észe a se e tá g á ak.

9 2014. január június A o p ofit a keti g g ak a ol a áldozok a ké i az eg es fog asztót, el ek sak kicsi vagy seil e hasz ot e e ed é ez ek szá á a, ezé t az ajá lok e igazá egg őzőek. Il e ko élsze ű az eg é i hasz osságo túl utó elő öket ha gsúl oz i. G ako i, hog az áldozhozal e ed é e se eg é tel ű, e tapasztalhó láthó ege ősítés. A aga tás fe ta tásához pozití ege ősítés kell. Utal a a. fejezet e o olgott o p ofit szekto o elüli szeg e tá ió a, úg go dolo, hog az e po t a fel etett jele ség dö tőe a i il alszekto o kozásá a jele het eg, íg a o p ofit szekto to á i sze ezetei él pl. ö ko á zi tulajdo ú o p ofit kft. sokkal ke és é, ag eg általá e áll fe a e utott p o lé a. A o p ofit sze ezetek általá a ige o olult aga tási ké désekkel foglalkoz ak, ezé t ag tö egű i fo á iót és él e ag a ázot kell a fog asztók felé ko u ikál iuk. A pia i szekto a általá a lehetséges az ajá l eg áltoztása, a fog asztói igé ekhez aló ugal as igazítása. A o p ofit szekto a ez g ak a ehéz ag lehetetlen. (Pl. a é adás ak sak eg ódja a. A ké déskö ásik oldala, hog á a se e alap ető fizikai és aga tási aspektusai ug a e áltozthók eg, a arketing- i eg é ele ei a so agolás, a köz etítés ódja viszont igen. Az ajá lok te észeté ől az is kö etkezik, hog o p ofit közeg e feszültség a a sze ezeti élok és a fog asztói elégedettség között. A élközö séget a o p ofit sze ezetek g ako ta ol a dolgok elfogadásá a ké ik, el ek i á t az eglehetőse közö ös, sőt sok eset e eg é tel űe elutasító. Az üzleti a keti g itká küzd azoké t, akik elle ségesek az ajá ltal sze e, a o p ofit a keti g elle e g ak a il e feltételek között ozog. Ez a té eglehetőse összetetté és íg d ágá á teszi a a keti g p og a ok eg alósítását, hisze a eg e és sokkal tö e őfeszítést igé el. Véle é e sze i t e go dolkö eseté e is alkal azhó a o p ofit szekto első szeg e tá iója, hisze e p o lé a a i il alszekto űködése eseté állh fe n ag o eséll el. Az ajá lok és a fog asztó dö tések te észeté ől kö etkezik, hog ehéz eg ízhó kutási e ed é eket elé i a fog asztói aga tás ól, e t a izsgálok g ak a ol a ké dések e i á ul ak, el ek az eg é ek sze él iségé ek leg él e étegeit kutják. Il e kor az eberek sokkal hajlaosabbak pontlan, ö igazoló, el á t álaszok ad i. Ke és a szeku de ad is a o p ofit közö ség jelle zői ől. A o p ofit sze ezetek ezé t ige g ak a sötét e tapogóz ak arketing p og a jaik kialakításako, ag o e őket ké tele ek fo díta i az előkészítő, ele ző u kálok a. A o p ofit sze ezetek e e a pé z eli, ha e i ká a tá sadal i élok do i a iája jelle ző. Ez a ka akte jeg lehetetle é teszi a sike ag a ukás pé z e aló kifejezését, és általá a is ige eg ehezíti az e ed é esség é ését, íg a a keti g alkal azásá ak hásosságát. A élok és az e ed é ek objektivizálásá ak ehézsége a st égiák közötti álasztást is sokkal izo tala a á

10 sugo szele teszi. A arketing dö téshozók ezé t ké tele ek a szu jektí ódsze ek jele tőse alkal azásá a. A állalok sak akko o sátkoz ak se eüg letek e, ha a e ő fizetőképes, íg p i e te éke ségük eg e a fo ássze zés e ha iz usa is. A o p ofit sze ezetek sajátossága éppe az, hog p i e te éke ségük e jö edele sze zési éllal tö té ik, ezé t általá a szükségük a külső fo ások egsze zésé A o p ofit státusz ug a akko lehetőséget is ad a fo ások eg oldalú e o ásá a. Mi de ől az kö etkezik, hog a o p ofit sze ezetek ek legalá két közö sége a, a fo ás iztosítók és a ked ez é ezettek kö e, íg egduplázód ak a a keti g fu k iók is. A két alapközö ség ellett ige g ak a ás sopo tok is e kell o i a a keti g p og a ok kö é Fo tos például a politikai dö téshozók, a édia, a szószólók, az ö ké tesek, a köz éle é eg e ése is. A tö szö ös közö ség to á ő íti a arketing feladok. Ne lehet fig el e kí ül hag i, hog a o p ofit sze ezetek sokkal i ká ki a ak té e a il á osság elle ő ző hásá ak, i t az üzleti élet sze eplői. A o p ofit sze ezetek által állalt tá sadal i élok, illet e a közpé zek ől aló észesedésük a közfig ele ag o é deklődését áltja ki. A il á ossággal aló ag o tö ődés eg é ké t is ja íthja a sze ezetek egítélését. A arketing eszköztá á a ezé t kitü tetett sze epe lesz a közö ségkap solok ápolásá ak, a Public Relionnek. E po tok a áll ak a p ofito ie tált és a o p ofit a keti g közötti alap ető külö özőségek. Te észetese ezek é el ike agá a foglal ol a ele eket, a el ek eheze é teszik a o p ofit a keti g e ed é es eg alósítását. A to á iak a ege lítek éhá, a o p ofit a keti g e ha iz usait ehezítő jelle zőt, a el ek e elsőso a a o p ofit e sus fo p ofit el életi külö ségek e ezethetők issza, ha e a g ako li űködés és kö ezet ko látozottságai a. 6. A NONPROFIT MARKETING GYAKORLATI VISS)ÁSSÁGAI fejezet e egtö té t a a keti g, i t tudo á ág, és i t g ako li iz us általá os és kifejezette a o p ofit szekto a spe ializált é tel ezése, életi ke et e dsze teljességé e tö eked e kité te a o p ofit szekto ö id izsgálá a is. Az első há o fu k ió, e ha to á á az el defi iálásá a és A. és. fejezet so á saját kutási e ed é ek alapjá és to á i kutók e ed é ei ek e o ásá al felso akoztta a fo p ofit és o p ofit a keti g közötti legjelle ző eg ezéseket és külö ségeket. A külö özőségek felso olásá ke esztül á kitű ik éhá ol a gazdaságel életi jelle ző, a el ek eg é tel űe ag a ázzák a o p ofit a keti g eg alósításá ak ko pliká ióit. E fejezet e to á i ehézségeket so akoztok fel, a el ek az el életi izsgálódás so á ég

11 2014. január június e ütköztek ki, de a o p ofit űködés g ako lát izsgál a ige is jele g ako ol ak a o p ofit a keti g űködésé e is egí előjellel Professzio ális e a ak, és hást eri erőforrás hiá y és pé zhiá y A o p ofit szekto azo elül is főké t a i il alszekto eg ik legfő és legko ple e hiá ossága a p ofesszio ális u kae ő és az a agi fo ás hiá a. E kettő hiá osság e őse összefügg het eg ással. Hisze egfelelő ko pete iaskála fel o ultása élkül az adott o p ofit sze ezet eheze e tudja é é esíte i é dekeit, és eheze e tudja kihasz ál i lo i- és pál ázi lehetőségeit. Íg ke ese a agi fo áshoz juth a ál, i t a it ideális eset e elé het Viszo t az a agi fo ás hiá a eggátolja, ag legalá is lassítja ol a sze ezeti kö ül é ek kialakítását, a el e áépíthető le e eg p ofesszio ális dolgozói gá da, egfelelőe széles ko pete iaskálá al. Ez az a o ália te észetese sak úg oldhó fel, ha sike ül elkötelezett, hosszútá o go dolkodó szake e eket e o i a i il és o p ofit űködés e, akik aztá elé ik az a agi fo ások opti alizálását A T i iális, hog ez a p o lé akö a a keti g fu k ió sze po tjá ól ag o lé eges, hisze e fu k ió sok pé zt és szak ai hozzáé tést igé el. arketi g ek a eve a halála Pa luska Valé ia í ásá a Pa luska, találhó ez az idézet, a el eg aló a lé eges p o lé á a hí ja fel a fig el et. A o p ofit sze ezetek élközö sége tö ségé e i s fel é tez e egfelelő közgazdaságta i tudással, íg e eglepő, hog laikuské t g ak a e egfelelő é tel et tá síta ak eg -eg fogalo hoz. A a keti g kifejezés eseté e ez tö szö öse észlelése fol tá sakis pia i, üzleti fol a ok ele Íg ele e za a ossá, é thetetle é álik szá uk a állalja, hog a a keti gko ep iója, és azt aká Más észt teg ük fel, hog a laikus izsgálódó túlteszi agát a felis e ése, hog a a keti g izo e sak üzleti kö ezet e alkal azhó fu k ió to á i fél eé tések fo ása szokott le i a a keti g kizá ólagos azo osítása a eklá al, a ak is az ag esszí e, di ekte fo ái al. Ezé t ha a laikus sze lélődő eg sze ezetet lehet aká o p ofit, aká fo p ofit összefüggés e lát a a keti ggel, i t fu k ió al, az esetek tö ségé e g a ak ó á, elutasító á, izal la á álik. Ez a p o lé a az üzleti sze ezetek eseté e talá á e hült, hisze a élközö ségek tö egei elfogadták a pia i sze ezetek és a a keti g eg ütt já ását, de a o p ofit szekto o elül a a keti ggel aló fel állalt kap sol a laikus élközö ség szá á a g ako ta ég e elfogadhó. igaz. Eg észt a laikusok a a ket szó eké t tudják azo osíta i a a keti get. az a o p ofit sze ezet, a el ílta a keti g appa átussal alá is tá asztja.

12 sugo szele 6.3. A ivil szférá a tapasztalhó ösztö ös arketi g Az elő i po t eseté e egoldás lehet a a keti gfu k ió ol a fo á tö té ő üze eltetése, hog a ak st uktú áját a laikus élközö ség di ekt ódo e é zékeli. E él ag o p o lé a lehet s ez a o p ofit szekto o elül főleg a i il alszekto eg es sze ezetei eseté e é zékelhető hog a sze ezet aga si s a ak tudá a, hog éppe a keti g u kát égez. Te észetese a a keti g sike e e feltétle ül függ tól, hog a ak égzése tudos, ag ad ho jellegű. De legalá is álláspo to sze i t eg tudos, te ezett a keti gfol a sokkal él ö ő, sike ese lehet. Bá a a is találhók kutási példák, hog a túlte ezés éha ká osa, i t az ösztö ös selekedet. Mi de eset e a i kö etkeztetés le o hó, hog a fel etett p o lé a ige sak kétélű. Bá i dkét églet e találhók kutási példák, elfogadhó ak tű ik az a egközelítés, hog a te ezett a keti gte éke ség segítheti a sze ezetet igazi sike ekhez. 7. KULCSKÉRDÉSEK Az eddigi izsgálódás utá áté ek a o p ofit a keti g két kul ské désé Ha a o p ofit sze ezet e két kul ské dés e egfelelő álaszt ad, akko a ko á iak a jelzett ehézségek elle é e sike es a keti gko ep iót tud felépíte i és ég ehajta i. Első kul ské dés: A o p ofit sze ezet il e kap sol a a kö ezeté el? Ha a o p ofit sze ezet fo ásai aká sak ész e is tá ogások ól szá az ak, akko külö a keti g st égiát kell kialakíta i a fo ások egsze zésé e és a fo ások felhasz álásá a. A fol a os fo ás iztosítás é deké e e sak a égső felhasz álók a, ha e a tá ogók a o kozó a keti g te et is eg kell fogal az i. al, hisze az Ha ö ké tesek e o ásá al űködik, a élközö ségek szá a ki ő ül eg úja ö ké tesekkel aló eg ütt űködés api feladok jele t. A o p ofit sze ezetek i d te éke ségük, i d fo ásaik kap sá jo a kötőd ek a közé dekhez, íg ag o közfig ele i á ul feléjük, a el et szi té e lehet fig el e kí ül hag i. E ek kö etkezté e a il á osság sokkal fo tosa sze epet kell, hog kapjo a a keti g st égiák és p og a ok kö é e. Második kul ské dés: Mil e te észete? a o p ofit sze ezetek által efol ásol i kí á t se ék A a keti g st égia kialakításá a alap ető sze po t, hog a eg e i és egta ta i kí á t közö ség il e áldozok á á il e hasz okhoz juth a se é e. A o p ofit sze ezetek kap solai a fokozotta jelle ző, hog a közö ség a gazdasági költségek ellett e sak idő- és e e giaáldozot hoz, ha e ige g ak a go dolok, é tékek, ilág ézetek, aga tás i ták feláldozásá a is ké sze ül, a el eké t se é e szi té e sak gazdasági, ha e tá sadal i és lelki haszo hoz is juth.

13 2014. január június A állalok a tipikusa jelle ző gazdasági áldozoké t gazdasági haszo jellegű t a zak iókkal sze e a o p ofit sze ezetek kap solai ige áltozos költség-haszo ko i á iók a jele ek eg, a el ek te észetese ás kezelési ódot is igé el ek. 8. A NONPROFIT S)ERVE)ETEK ÁLTAL LEGGYAKRABBAN ALKALMA)OTT KOMMUNIKÁCIÓS ES)KÖ)ÖK A kul ské dések ö id átteki tésé ől kide ül, hog a o p ofit sze ezetek a keti gko ep iójá ak eg ik legfo tosa ele e kell leg e a ko u iká ió, illet e a sajtó- és édiakezelés. Ezt a il á osság fokozott é deklődése teszi szükségessé. A Cso g ádi G ö g i í ásá a e utott kutást alapul é e Cso g ádi, e fejezet e a o p ofit sze ezetek által legg ak a a alkal azott a keti g ko u iká iós fo ák uto A o p ofit i téz é ek szá á a i de találkozás a élközö séggel eg e lehetőség is a ko u iká ió a. Ezé t fő ko u iká iós so aké t a ag o o p ofit sze ezetek szó i őt alkal az ak. Ekko fo tos té ező lehet a ak hitelessége és izalo keltő i olta. A kö etkező ko u iká iós eszközöket hasz álják legg ak a a a o p ofit sze ezetek ez esetek e a sze ezeti é et á e í ol ag ele a iá al, i t a szó i ő eseté : 1. Hi detés: ze él tele tö egko u iká ió, el a tö egeket elé ő édiák hasz álja, ta tal át a sze ezet há ozza eg. Ő fizeti, esetleg ado á ké t i g e jut hozzá. 2. P o ó ió: G ak a hűségp og a. 3. zpo zo álás: Általá a a o p ofit sze ezet kapja a pé zt, el é t se é e az ado á ozó állal tá sadal i egítélését ja ítja. Jelle ző spo t, ű észet, oktás, ala i t tudo á os te ületeke, és g ak a kap solódik ese é ekhez. 4. Kap solt hi detés: A o p ofit sze ezet ás sze ezet hi detési felületét hasz álja ész e ag egész e, i dkét fél szá á a elő ös lehet. 5. PR: A o p ofit sze ezet good ill-jét, jó hí e ét pl. szak ai hozzáé tés egítélése ja íthja, általá a sajtó a és ko fe e iáko aló egjele ést foglal agá a. a sze ezeti űködéshez e e é játék, kap solódh Pu li it : Ol a sze él tele tö egko u iká ió, el et e a sze ezet fizet, ta tal át e há ozza eg legalá is hi alosa e. Jelle zőe függetle és sza ahihető i fo á iófo ás ak ta tják. Pl. függetle k itikus újságí ás Poi t-of-deli e : A ásá lás, illet e a szolgáltás hel é tö té ő ko agá a foglalh e utót, st. 8. Kiállítás szak ai : Nag jele tőséggel í ado á ozókkal aló kap solta tás te é. u iká ió, el a felhasz álókkal, szpo zo okkal és

14 sugo szele 9. Di ekt a keti g: ze él es és köz etle ko u iká iós ód a jele legi és pote iális üg felekkel, szpo zo okkal és ado á ozókkal. Eszközei a osú ák, köz etle külde é ek st. 10. ze él es eladás, se e: zó eli e utás eg, ag tö eladó észé ől, szolgáltást kí álja a e ők - ek, szpo zo ok ak ag ado á ozók ak. el a o alak: Az álla polgá ok 12. I te aktí a keti g: Az i te etet hasz álja a kí ál ko i álja a ko u iká iót az eladás -sal, se é el. egis e tetésé e, g ak a 11. )öld, illet e eg é ked ez é es hí ószá ok ag ado á akti itásá a építő, köz etle elé ésű so a. 13. IMC i teg ált a keti g ko u iká ió : A ode a keti g iszo lag új ko ep iója, el a o p ofit szfé á a ég ag o jele tőséggel í, i t az üzleti szfé á a. Elő e, hog kö etkezetes üze eteket köz etít i de él sopo t szá á a i de elé hető so á. Íg a ko u iká ió ég hásosa lesz a kö etkezetesség, ala i t az eszközök és üze etek szi e giájá ak hásá a. el eket és il e a á a Az. á a jól sze lélteti, hog a fe t e lített eszközök közül alkal azzák elősze etettel a o p ofit és i il szfé a sze eplői. 1. á a: A o p ofit sze ezetek által alkal azott ko u iká iós és eklá eszközök Fo ás: Di a, 2004 aj álos ódo azo a kutások pl. NIOK, is alátá asztják, hog a i il szfé a sze ezetei, u ká sai i d a saját sze ezetük, i d a i il szfé a egészét i fo ikailag, ko u iká iós eszközök te é ala so a ellátott ak találják, és e ek fő okát a a látják, hog e e delkez ek elege dő fo ással se a ko u iká iós, se az i fo ikai fejlesztések eg alósításához. A a is eg eté te ek, hog az i fo á ióte h ológia pozití a h u ka égzésük e, külső és első ko u iká iójuk fejlesztése segíti i d feladaik ellátását, i d éljaik elé ését.

15 2014. január június Vala i t a ól is ilkoztak, hog itottak az i fo á iós és ko u iká iós eszközök hasz álá a, to á á igé ük a eze eszközök fejlesztésé e, és e é tékelik jele tős ek az ehhez kötődő plusz feladok, áldozok se. 9. A NONPROFIT MARKETING ÉS A) ADÓ % A o p ofit szekto eg é ek által aló tá ogását két ag szeg e s e lehet o ta i. Az eg ik sopo t eg é tel űe az ad ho jellegű ado á ok, a iko eg adott sze él eg é ileg dö ti el, hog saját ag o á ól eg sze i ag e dsze es fo á a tá og eg adott o p ofit sze ezetet. Ekko az eg é ö agától ag sak ag o - ag o e he áhás e ed é eképpe dö t a tá ogás eg alósítása ellett, illet e a ak ke eteit is lé egé e az eg é há ozhja eg. Az %-ok a keti gko A ásik tá ogási lehetőség Mag a o szágo a tá sadalo i á á ól az adó % e dsze e, a el tö ódosítás utá á a adó + % e dsze é alakult át. A tá ogási e dsze lé ege, hog a dolgozó eg é ek a sze él i jö edele adójuk )JA %-át eg o p ofit sze ezet ek, ásik %-ot pedig eg eg ház ak ajá lh ak fel. Ez a fajta tá ogási e dsze jó al kötötte az előző él, sza ál ait a á tö szö ódosított. é i CXXVI. tö é ta tal azza. Esze i t sak u kajö edele el és íg )JA tehe el e delkező álla polgá ok e delkezhet ek a saját - %-uk ól, és sak ol a o p ofit sze ezet és eg ház ja á a ajá lhják fel, a el ek az Ne zeti Adó- és Vá hi al NAV o kozó ad ázisá a egiszt áltak. egsze zéséé t a o p ofit szfé a sze eplői u iká iós eszközök szi te i deg ikét hasz álják. fe te felso olt egsze zése é deké e égzett a keti g ko u iká iós lehet pusztá a efol t összegek ag ságá al le é i. Te észetese az %-ok te éke ség e ed é ét e a A e dsze élja hazá k a éppúg, i t a kö ező kelet-közép-eu ópai o szágok a az, hog e eljék az ado á ozás p esztízsét, ala i t az, hog láthó á teg ék a o p ofit szekto t és felhí ják a szekto te éke ségé ek fo tosságá a a köz éle é fig el ét. 10. ÖSS)EG)ÉS E ikk e a o p ofit a keti g alap ető el életi és g ako li jelle zőit utta Az első há o fejezet a o p ofit szekto és a a keti g fu k ió, ala i t a o p ofit a keti g i t a szekto és a fu k ió eg fajta sajátos etszete el életi, tudo á os defi iálásá a hel ezte a ha gsúl t. Az í ás kö etkező ag eg ségé e a o p ofit és a fo p ofit a keti g haso lóságait és külö ségei ke ültek e utás a. To á á a észi t ezek ől, észi t ás kö ül é ek ől le ezethető, a o p ofit a keti g űködtetését é i tő, el életi ag g ako li kutással ki uthó ehézségek ke ültek fókusz a. A ásodik lokk égé is e tette azt a két

16 sugo szele kul ské dést, a el ek hel es eg álaszolásá al a sze ezet ész e, ag egész e elle súl oz i, egligál i tudja a ehézségeket. A ha adik lokk, á fel illa t éhá egésze g ako li o e tu ot a o p ofit a keti g fu k ió űködésé el kap sol a. Rö ide e utás a ke ültek a o p ofit szekto a legg ak a a hasz ált a keti gko u iká iós eszközöket, illet e e utta a Mag a o szágo űködő Adó + % e dsze ét. Jele í áso al a o p ofit a keti g sajátos jelle zői e, ke et e dsze é e fókuszálta, kie el e azok az el életi és g ako li o e tu ok, a el ek e jele tőse elté a pia i kö ezet e űködtetett a keti g e dsze ektől. Álláspo to sze i t a o p ofit a keti g aká Mag a o szágo, aká az eu o-la ti ö ezet e felszálló ág a találhó, hisze a o p ofit szekto fo tossága apjai k a oha osa ö ekszik, és íg a szekto t tá ogó fu k iók is e ede dőe sike e a ak ítél A szekto dolgozói és szake e i úlik, hog ez a fol a ekko a időtá o eg ég Ha a szekto sze eplői felis e e jele tőségüket, tudosa, sze ezette égzik feladuk, a fejlődési fol a g o sa á álik, s íg a o p ofit a keti g is g o s fejlődési pál á a áll el ek első lépése a tá sadalo elfogadásá ak ki í ása lesz, to á i lépései pedig az üzleti a keti ghez haso lóa az eszköztá és ódsze ta fejlesztés IRODALOMJEGY)ÉK é i CXXVI. tö é a sze él i jö edele adó eghá ozott észé ek az adózó e delkezése sze i ti felhasz álásá ól. Fo ás: Cso g ádi Gy. (2004): No p ofit sze ezetek ko.elibkf./okt_publ/szf_23_04.pdf usi ess a keti g és Budapest, Fo ás: e edzs e t. Budapest: Dinya L. Farkas F. Hetesi E. Veres Z. (2004): No KJK-KER )ÖV, p. u iká iója. Ko á s M. (2011): Moti á ió a i il és o p ofit sze ezetek eseté e - soproni tapasztalok. In: Balázs J. zékel Cs. sze k. : Változó kö ezet-i o í st égiák. Ne zetközi Tudo á os Konferencia a Mag a Tudo á Ü epe alkal á ól, Sopron, pp Kuti É. : Hí juk talá o p ofit ak Budapest: No p ofit Kutó sopo t, p. No p ofit I fo á iós és Oktási Közpo t ): Gi e a Sha e to the Ci il Se to!, % Ca paig Budapest: Report by the Nonprofit Inforion and Training Centr Pavluska V. (1999): A nonprofit szektor. Pé s: Ja us Pa E e i E őfo ás Fejlesztési I tézet, 217 p. Pavluska V. (2003): A a keti g sajátos te Vol. 4, No. 2, pp o ius Tudo á eg ete Fel őttképzési és észete a o p ofit sze ezetek e. Tudás e edzs e t,

Felhívás azo osító jele

Felhívás azo osító jele Prioritás Felhívás azo osító jele Felhívás eve Keretösszeg Mrd Ft Felhívás eghirdetésé ek ódja Felhívás eghirdetésé ek tervezett ideje GINOP 3 GINOP-3.2.1 GINOP 2 GINOP-2.6.3 I foko u iká iós otivá iós,

Részletesebben

GR8 auctions Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

GR8 auctions Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GR8 auctions Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (Online ajánlattétel mellett lebonyolított, e-aukciók kapcsán) Hatályos: 2015.06.01. 1. Meghatározások A jele szerződés e az e po t a eghatározott kifejezések

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

u ká a tű ik fel a desig szó, igaz, aga a í és a kötet is angol elvű. Utóbb már a magyar könyv címében, illetve a most tárgyalt munka

u ká a tű ik fel a desig szó, igaz, aga a í és a kötet is angol elvű. Utóbb már a magyar könyv címében, illetve a most tárgyalt munka 1 Bírálat Ernyey Gyula: Design: Tervezéselmélet és termékformálás 1750 2010 c. akadémiai doktori munkájáról (Megjelent a Ráday Könyvesház gondozásában Budapest, 2011.) A űvészettörté et sajátos területe

Részletesebben

BIOLÓGIA 9-12. ÉVFOLYAM (ESTI TAGOZAT)

BIOLÓGIA 9-12. ÉVFOLYAM (ESTI TAGOZAT) BIOLÓGIA BIOLÓGIA 9-12. ÉVFOLYAM (ESTI TAGOZAT) A kile edik é fol a tól kezdődőe a ta tárg tartal i felépítése a disz ipli áris hag o á okra épül. A középiskolai ta ul á ok első é é ek té akörei a re dszerta,

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS TARTALOM: BUDAPESTI INGATLAN HAS)NOSÍTÁSI ÉS FEJLES)TÉSI NYRT. 2014. DECEMBER 31. 2014. DECEMBER 31. FÜGGETLEN KÖNYVVI)SGÁLÓI JELENTÉS

ÉVES JELENTÉS TARTALOM: BUDAPESTI INGATLAN HAS)NOSÍTÁSI ÉS FEJLES)TÉSI NYRT. 2014. DECEMBER 31. 2014. DECEMBER 31. FÜGGETLEN KÖNYVVI)SGÁLÓI JELENTÉS BUDAPESTI INGATLAN HAS)NOSÍTÁSI ÉS FEJLES)TÉSI NYRT. ÉVES JELENTÉS BUDAPESTI INGATLAN HAS)NOSÍTÁSI ÉS FEJLES)TÉSI NYRT. ÉVES JELENTÉS TARTALOM: FÜGGETLEN KÖNYVVI)SGÁLÓI JELENTÉS KONS)OLIDÁLT Ü)LETI JELENTÉS

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

településrendezési terve II. kötet

településrendezési terve II. kötet Bük Város településfejlesztési koncepciója és településrendezési terve II. kötet Településfejlesztési koncepció 2015 KÉS)ÜLT BÜK VÁROS ÖNKORMÁNY)ATA MEGBÍ)ÁSÁBÓL KÖ)REMŰKÖDŐK: HHP CONTACT TANÁCSADÓ KFT.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü 2011. c u 04- n k h ó ᔗ厗k n ü Község 2011. c u 04- n megt rtott közmegh llg tásáról Ü h : Község Műᔗ勗elᔗ勗ᔗ勗ésᔗ勗 házáᔗ勗 ᔗ勗 ᔗ勗 tér n nn k: ᔗ勗oᔗ勗ák ᔗ勗ál olgármester eᔗ勗th ᔗ勗stᔗ勗áᔗ勗 l olgármester

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ALACSONY ENERGIFELHASZNÁLÁSÚ LAKÓÉPÜLETEK ÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A++ az Energia Unió Zrt és a ProKoncept Építési Rendszer támogatásával Energiatudatos, Klímabarát élhetőbb Otthon, legyen

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS Tárgy: 5 lakásos lakóépület PRIZMAHÁZ Engedélyezési terv Helyszín: 1021 Budapest, Budenz út 12/b, HRSZ.: 10988/4 Tervező: Csongrádi János okleveles építészmérnök É-1 01-0795 1038

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l DIPLOMATERV K o v á c s D á n i e l L á s z l ó 2 0 0 3. Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

Javasolt szervezet/i téz é y/progr am. Sapie tia Erdélyi Magyar. Mezőségi Szórvá ykollégiu, Válaszút Mezőségi Téka

Javasolt szervezet/i téz é y/progr am. Sapie tia Erdélyi Magyar. Mezőségi Szórvá ykollégiu, Válaszút Mezőségi Téka Ne zeti jele tőségű i téz é yek és progra ok 201 Sors zá Javaslatot tevő MÁÉRT tag szervezet Erdély Javasolt szervezet/i téz é y/progr am 5. 6. i alapjá i alapjá Sapie tia Erdélyi Magyar Tudo á yegyete

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

JÓ)SEFVÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLES)TÉSI STRATÉGIA

JÓ)SEFVÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLES)TÉSI STRATÉGIA JÓ)SEFVÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLES)TÉSI STRATÉGIA Készült a KMOP6..1/K1314 KözépMag arországi Operatí Progra Fe tartható településfejlesztés a kis és közép árosok a I tegrált Településfejlesztési Stratégiák

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 3. szám 2008. már ci us 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

ő ľ ľü ľ ľ ü Ü Ü ľ ő ľ Ő ń ľü ľ íľ ő ő źů ő í í ü ö ü ľ ź ő ö ü ő ľő ő ö ü źů ź ź í ö ľ ź ő ľ ü ö ö ź ő đí ź ľ ő ö ű í í ö ü ö í í ú ü í ź ő ő í ú í ő Ó ő ü ú í í ú í ú ő ú ľ ő ü ő ü ű ő ő í ü ö ő í ą

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

A Helyi Esélyegye lőségi Progra I tézkedési Terve HEP IT Az i tézkedési terv a egjelölt hátrá yos helyzetű soportokra irá yul, akik szá ára a sikeres élet és társadal i i tegrá ió esélye a hátrá yaikat

Részletesebben

24. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft

24. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 27., péntek 24. szám Ára: 1935, Ft TARTALOMJEGYZÉK 38/2009. (II. 27.) Korm. ren de let A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek

Részletesebben

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 6., csütörtök 39. szám Ára: 759, Ft TARTALOMJEGYZÉK 80/2006. (IV. 6.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

136. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 12., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

136. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 12., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 12., péntek 136. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXIV. tv. Az ag rár gaz da ság fej lesz té sé rõl szóló 1997. évi CXIV. tör vé ny

Részletesebben