Tanulni, tanulni s megint csak tanulni"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanulni, tanulni s megint csak tanulni""

Átírás

1 Az igazságügyi szakértı feladata, hogy a bíróság, az ügyészség, a rendırség és a jogszabályban meghatározott más hatóság (továbbiakban együtt: hatóság) kirendelése, vagy megbízás alapján, a tudomány és a mőszaki fejlıdés eredményeinek felhasználásával készített szakvéleménnyel segítse a tényállás megállapítását, a szakkérdés eldöntését. (2005. évi XLVII. törvény az igazságügyi szakértıi tevékenységrıl 1. (1)) Tanulni, tanulni s megint csak tanulni" Takács Nándor igazságügyi szakértı c. egyetemi docens Bevezetı A szóhasználat idıtálló örökségeként, ahogy sok más szólás, szállóige (költıi kép) is a történelem évszázadaiból ránk hagyományozódott, de ma is aktuális, nem a világból kikergetıs elcsépelt frázis. Mint tudjuk, minden ember kétszer végzi el az iskolát: egyszer gyerekkorában, aztán amikor a gyereke jár iskolába, vele még egyszer. Én ebben a szerencsés helyzetben vagyok, amit nem tanultam meg akkor, most pótolhatom. Erre szólítom fel, buzdítom mindazon kollegákat, akik úgy érzik, hogy van mit pótolni. Igazságügyi szakértıként egyre több, korábban egyszerőnek tőnı szakkérdésben kell állást foglalnunk. Hajdanán talán elég volt a szakértıi tapasztalat, amivel a szakértı a bíróság szakértelmét pótolta azáltal, hogy szakmai tényeket ismert fel, értékelt és véleményét közérthetı, logikailag követhetı és ellenırizhetı formában az igazságszolgáltatás rendelkezésére bocsátotta. Mostanság a szakértıi tapasztalat nem lehet tekintélyelvő kijelentés, a szakértıi felelısség és tisztesség megköveteli a szakértıtıl, hogy a tudomány és a mőszaki fejlıdés eredményeinek felhasználásával készített szakvéleménnyel segítse a tényállás megállapítását, a szakkérdés eldöntését.. E cikkben felhozott példákkal szeretném szakértıtársaim figyelmét felhívni az idıt álló mondásra. Én is azt gondolom, - más szakértı társaimmal együtt - nem képezheti vita tárgyát, hogy az ingatlan-értékbecslés szakterületén a szakmai színvonal rendkívül alacsony.

2 Fehér foltok A hiányosságokra való rámutatást, e cikk megírását Hajnal István mobiltelefon átjátszótornyokkal kapcsolatos cikke 1 inspirálta. Több, mint 15 éves szakértıi tapasztalat birtokában igyekszem/ igyekszünk a tapasztalatainkat újabb ismeretek, tudományos módszerek kiegészítésével egyre magasabb színvonalon ellátni az objektivitás érdekében. A szakértıi társadalomnak szüksége van mővelt, sokoldalúan képzett, erkölcsileg is felelısségteljesen gondolkodó és e normák szerint dolgozó szakmunkásokra. Sokan még a népszerőséget elınyben részesítik a tényszerőséggel szemben és hókusz-pokusznak tekintik az általunk alkalmazott tudományt. A mobiltelefon átjátszótornyokkal kapcsolatos perekben született szakvéleményekbıl vettem a példákat, ahol a szakértı feladata általában: 1.., HRSZ.:. ingatlanon felállított mobiltelefon átjátszó állomás antenna-torony hogyan hat az érintett ingatlanok forgalmi értékére. 2. Elemezze a bázisállomás.. m-es sugarú körén belüli ingatlanforgalmat az értékcsökkenés fennállása szempontjából. 3. Szakértı a szakvéleményében határozza meg, hogy az érintett ingatlanok forgalmi értékében történt-e értékcsökkenés (ha igen milyen mértékben) a nyarán felállított mobiltelefon átjátszó-állomás következményeként hipotézis - Ingatlanforgalmi adatokkal a bázisállomás ingatlanokra gyakorolt negatív hatása (értékcsökkenése) nem bizonyítható. Ezt a merésznek tőnı állítást kiegészítem: - hazai ingatlanadatokkal, - hagyományos (értsd, piaci összehasonlító 2 ) módszerrel. Szakértık tudják, többször, több éve folyamatosan szóvá teszik, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal (korábban az APEH, még korábban Bíróságok) által győjtött és a kirendelt szakértı számára szolgáltatásként biztosított adatok (általában 10 adat) egy szakvélemény megalapozásához elégtelenek, mivel: 2003-tól állnak rendelkezésre ingatlanforgalmi adatok, 1 Dr. Hajnal István:Értékcsökkenés becslése szakértıi véleménykérés módszerével. 2 Piaci érték alapú forgalmi értékelés és piaci alapú hozadéki értékelés

3 nem a szakértı válogathatja le az adatokat, ezáltal azok nem fedik le az értékelendı ingatlan attribútumait, mivel az értékelés szempontjából fontos adatmezık (pl. a felépítmény területe) hiányoznak, teljesen hiányzik az ingatlan minıségére, használhatóságára utaló tartalom, az adatok strukturálatlanok 3, páros összehasonlításra alkalmatlanok, minıségben, tartalomban és számosságban is, ismeretlen a tranzakciós háttér is. az adótoronnyal való megbélyegzés vizsgálata esetében nem tudhatjuk, hogy a tornyos ingatlanok milyen módon vannak reprezentálva a tranzakciós adatbázisban, vagyis hogy az ilyen ingatlanokat ugyanúgy adják-veszik-e, mint a torony nélküli társaikat. az alacsony forgalom és a vonatkozó adatok hiányában szóba sem jöhet az, hogy hasonlóan szennyezett ingatlanok tényleges forgalmi adataiból alkosson a szakértı összehasonlító alaphalmazt. 4 az ügyirat keletkezésének idıpontja jelentısen eltérhet a tranzakció tényleges idıpontjától. ugyanezek a problémák merülnek fel akkor is, ha a hozamalapú módszert választjuk. A bevételtermelı ingatlanok értékcsökkenése jól mérhetı a hozamok (bérleti díjak) csökkenésében. Hazai körülmények között a módszer bérleti piac hiányában nem célravezetı. Mindezek alapján belátható, hogy nem csak a minta kis száma, a reprezentativitás követelményének hiánya, hanem az adatok hiányossága miatt is csak nagyon korlátozott tényállításokat lehet ezen adatok alapján megfogalmazni. Megalapozatlan, szakmailag kifogásolható szakértıi válaszok A kirendelt szakértıi válaszokból mazsolázva szeretnék okulásként. 5 okulásként rámutatni azokra a szakértıi hiányosságokra, hibákra, amelyek alapján ítéletek születtek. Ezek: - nem elegendı ingatlanforgalmi adat, adatmennyiség hiánya, - bázisállomások mőködési alapelvének nem ismerése, - szakértıi kompetencia hiánya, vagy annak túllépése, 3 Az adatrekord az ügyszámot, az utca- és házszámot, a telek helyrajzi számát, a telek területét, a szerzıdési értéket és a hivatal által elfogadott forgalmi értéket tartalmazza általában vagy hiányosan. 4 Hajnal István: Mobil adótornyok értékcsökkentı hatása; Építéstudományi Szemle sz. 5 Takács Nándor: Bázisállomások Mobiltornyok ; 2011; MAISZ-EUFIM konferencia; elıadás; május 6.

4 - közvéleménykutatási eredményekre való hivatkozás, - szakmai hibák, tudatlanságok, az alkalmazott módszer nem megfelelı ismerete. 1. Nem elegendı adatmennyiség Általában a felhasználható adatmennyiség a helyiség egészének vonatkozásában nem elegendı egyértelmő statisztikai következtetések levonására. Rendszerezett feldolgozása után ez még inkább belátható, hisz egy-egy csoportba csak néhány adat tartozik. Ismert, hogy az ingatlanpiacon a vételár és a forgalmi érték között létezik korreláció, de ez csak a nagyon nagy számoságú minták esetén érhetı tetten. Kisszámú ( ) adatból semmilyen, a statisztikai függetlenség és reprezentativitás követelményeinek megfelelı érdemi következtetést nem lehet levonni (vagy csak komoly fenntartásokkal lehet). 2. Bázisállomások mőködési alapelvének nem ismerése Számos szakértı nincs tisztában a mobiltelefon adótornyok mőködési alapelvével, a kibocsátott elektromos hullámok terjedésével, azok hatásával. A mobilkommunikáció elengedhetetlen feltételei a bázisállomások, melyek a mobiltelefon készülékekbıl érkezı rádiójeleket fogadják és továbbítják. A bázisállomás által lefedett területet cellának nevezik. A cellák gyakran szabálytalan alakúak, hiszen a domborzati viszonyok vagy épületek blokkolhatják a rádiójelek útját. Nyílt terepen nagyobb kiterjedésőek a cellák, hiszen ott a jelek terjedését kevesebb tényezı korlátozza. A beépített területeken kisebb cellákra, mikro-cellára van szükség, itt úgynevezett bázisállomásokat alkalmaznak, hogy biztosítsák a megfelelı lefedettséget és kapacitást. A cellák méretét a bázisállomás teljesítménye is befolyásolja. A nagyobb cellák kb. 10 km sugarúak, a mikro-cellák sokszor csak 100 méter sugarú területet fednek le. A legtöbb állomás 360 fokban körben - bocsát ki nem ionizáló elektromágneses hullámokat. Az így létrehozott mezı erıssége attól függ, milyen területet kell kiszolgálnia az adott állomásnak. Ez a teljesítmény általában W között mozog, amely egy háztartási izzó teljesítményével azonos. Mivel a mikro-cellás állomások kis területeket fednek le, ezért teljesítményük is alacsonyabb, általában 1-2 W. Ezzel szemben, például a TV átjátszók teljesítménye akár a W (100 kw) -ot is meghaladhatja. Az elektromágneses hullámok fénysebességgel terjednek. Teljesítmény sőrőség [W/m², tipikusan mw/m²] a távolsággal (r), 1/r² arányban csökken. A frekvencia növekedésével nı az optikai tulajdonsága (a reflekszió, törés, elhajlás). Ezért bizonyos helyeken helyi maximumok léphetnek fel. Különbözı anyagok különbözı mértékben csillapítják vagy reflektálják az elektromágneses sugárzást. A m magas bázisállomás antennája az elektromágneses mezıt az állomástól kifelé irányítja, így a közvetlenül az állomás alatt lévı területen ( m) csak nagyon

5 alacsony mértékő rádiófrekvenciás (RF) mezı mérhetı. Ahogy távolodunk a toronytól, az RF mezı ereje beépített környezetben nem a távolsággal négyzetes arányban, hanem 3,5-ik hatványával csökken. A kisugárzott teljesítmény idıben (a forgalomtól függıen) változik. Az expozíció kis területen is, a terjedési viszonyok miatt jelentısen ingadozhat. Az információk információ csomagokban, rövid ideig tartó rendkívül intenzív elektromos hullámokkal (pulzáló sugárzás) jut el a vevıhöz. A viták és a kutatások középpontjában a pulzált elektromágneses sugárzás áll. Számos szakértı összekeveri a mobiltelefon és a mobiltelefon adótorony által kibocsátott elektromágneses sugárzás hatását. A "SAR" rövidítés a Specifikus Abszorpciós Ráta (fajlagos elnyelési tényezı), mely az emberi test egy kilogrammja által az elektromágneses térben elnyelt energiával egyenlı, mértékegysége [W/kg]. Elektromágneses sugárzás hatására a szövetek felmelegednek, nagyobb teljesítmény esetén pedig károsodnak. A sugárzásra az agyszövet mellett a szem a legérzékenyebb. Mobiltelefon esetében a SAR határérték az emberi test egészében elnyelıdı átlagos abszorpció maximális értékére, valamint a testszövet 1 vagy 10 grammnyi tömegében elnyelıdı energiamennyiségre vonatkozik. Az ICNIRP (International Commission on Non-Inonizing Radiation Nemzetközi Nemionizáló Sugárvédelmi Bizottság) által elfogadott teljes testre vonatkozó határérték 0,08 W/kg, 10 grammra vonatkozóan pedig 2 W/kg. A forgalomban lévı kézi-készülékek SAR értéke jellemzıen jóval a megengedett SAR érték alatt marad. 6 Szakértık szerint nem a hazai mobilantenna jelenti a legnagyobb egészségügyi kockázatot, hanem a mobiltelefon, ami közvetlenül a telefonáló feje mellett sugároz. A rádiófrekvenciás (RF) adók krónikus, alacsony szintő, egész testet érı távoltéri expozíciójának esetleges egészségi hatásaira vonatkozólag kevés epidemiológiai adat áll rendelkezésre, elsısorban azért, mert nincs elégséges egyéni expozícióra vonatkozó értékelés. A kisszámú, megfelelı expozíciós értékeléssel végzett vizsgálatok nem tártak fel egészségügyi hatásokat. A mobiltelefonok bázisállomásai által elıidézett expozíciós szintek általában az irányelvben rögzített szintek egy tízezrede körül vannak. Az eddig publikált egyes nemzeti és nemzetközi eredmények azonban egyáltalán nem utalnak arra, hogy a mobiltelefonok elsı 10 évi használata során a fejben fokozódott volna a daganatok kialakulásának veszélye. 7 6 A SAR értékrıl, meghatározásának módjáról bıvebben a honlapon olvashat. 7 Az ICNIRP állásfoglalása az idıben változó (max. 300 GHZ frekvenciájú) elektromos, mágneses és elektromágneses terek expoziciójának korlátozására vonatkozó irányelvekrıl.

6 A rendeletek elıírásának betartása mellett telepített 8 rádiótelefon bázisállomásokból származó RF sugárzás egészségkárosító hatásaival nem kell számolni. WHO - Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint nem mutatható ki, hogy az alacsony frekvenciájú elektromágneses mezık vagy a rádióhullámok károsak lennének az egészségre, amennyiben a megszabott határértékeket a szolgáltatók betartják. A szolgáltatók pedig az elıírt hazai határértékeket betartják, amely szabványok, szabályozások a nemzetközi (EU) standardoknál szigorúbbak. Az EU ajánlás értelmében jelent meg és án hatályba lépett az új 63/2004. (VII. 26.) ESzCsM rendelet. A magyar határérték lakosság esetében 10 µw/cm 2 teljesítménysőrőséget enged meg a rádiótelefon bázisállomások mindegyik üzemi frekvenciáján (450, 900 és 1800 MHz-en). A magyarországi antennatornyok sugárzása negyvenötöde a nyugat-európai normának. Megjegyzem, számos tudományos és áltudományos (üzleti alapon született) írások olvashatók az interneten és egyéb médiákban, melyek csak feltételezik (hosszútávon) az elektroszmog egészségre káros hatását, de ezt bizonyítani még nem tudták. Ennek ellenére az interneten jelentıs számú vállalkozás található, amelyek a vélt vagy valós félelemérzetre alapozva, jó pénzért mőszeresen bemérik és kimutatják a káros hatás meglétét. 3. Szakértıi kompetencia hiánya, annak túllépése Nem egy esetben találkozhatunk olyan szakértıi véleménnyel (a tárgyi tornyok vonatkozásában), melyet nem ingatlanforgalmi szakértı készített, hanem pl. orvos, sugárbiológus (sugárvédelmi szakértı), távközlési mérnök. Kérdezem én, milyen hiteles választ ad, adhat a következı kérdésre az elızıekben leírt képesítéssel rendelkezı szakértı? Nyilatkozzon, hogy a hírközlési létesítmény fennmaradása milyen hatást gyakorol a közelben található ingatlanok forgalmi értékére. Válasz: A bázisállomás felállítása a közelben legalább 300 méterre található ingatlanok forgalmi értékét kb. 20%- kal csökkenti. Vajon szakértı kollegánk ezzel a szakvéleményével segítette-e a tényállás megállapítását, a szakkérdés eldöntését? Más esetben a kirendelt ingatlanforgalmi szakértı tájidegen elemnek minısíti a tárgyi tornyot, és határoz meg értékcsökkenést az annak környezetében elhelyezkedı ingatlanokra. Kérdésem; van-e jogosultsága (kompetenciája) e tárgykörben véleményt nyilvánítani? Valószínő, hogy megoszlanak a vélemények, de véleményem szerint nincs. 8 Környezeti hatástanulmány - antennának a közvetlen közelében mért elektromágneses mezı várható erıssége, aminek maximális értékét törvény szabályozza. Építési engedélyezési eljárásában 6 m-nél hosszabb antenna tartószerkezet esetén 46/1997. (XII.29.) KTM rendelet Egészségügyi szakhatóságként az illetékes ÁNTSZ Sugáregészségügyi Decentrumot jelöli meg. Az engedélyezı hatóság az illetékes önkormányzat jegyzıje.

7 Vélelmezem, hogy a társadalmi-gazdasági fejlıdés a 21. századi Magyarországon is együtt járt a tájba nem illı elemek bıvülésével. A tájban tükrözıdik a mindenkori társadalom: a kispénző emberek bódéi, az újgazdagok terjengıs, hivalkodó házai, a panellakótelepek, a posztmodern próbálkozások, a monoton mezıgazdasági táblák, a tátongó bányagödrök, a mindent behálózó nyomvonalas létesítmények és így tovább. Egyes tárgyakra azt mondjuk, tetszik, tájba illeszkedı, másokra, hogy rettenetes, tájidegen. Mitıl függ az ítélet? Valamely létesítményrıl a kérdés mindig ugyanaz: Tájidegen vagy tájba illeszkedı? Van, akit zavar, van, aki érzékeli, s van, aki észre sem veszi, hogy egyes növények, mőtárgyak, épületek, földmővek, tornyok, villanyoszlopok hogyan befolyásolják a látványt, a tájképet. A szépség megítélésében különbséget kell tenni a laikus szeme, látásmódja és a szakemberé között. A tájképpel, azaz a táj szépségével, rútságával, tájegységek, tájrészletek megjelenésének és várható változásának vizsgálatával a tájesztétika foglalkozik. Tájesztétikai szempontból magától értetıdıen a vizuális érzékenység a mérce. A szakember ugyanis a funkcionális korrektséget a szépség képzetével összekötve nem az objektív tárgyakat ítéli meg, hanem azok belsı, asszociációkkal módosított képét. 9 Vajon az ingatlanforgalmi szakértı képes erre? Laikusként vagy szakértıként nyilvánít véleményt? Megint más esetben a II. fokú bíróság észrevételezi, hogy a szakértı egyébként ingatlanforgalmi szakértıként nincs is bejegyezve a szakértıi nyilvántartásba, tehát már csak ezért is aggályos az általa adott szakvélemény. Szakterülete az építészeti tervezés, kivitelezés, ezért a perbeli esetben sem járhatott volna el ingatlanforgalmi igazságügyi szakértıként. Az általa megállapított forgalmi érték is eltúlzott. 4. Közvéleménykutatásra való hivatkozás Szakmai szemmel nézve az alábbi, torony általi értékcsökkenés indoklása több mint megdöbbentı. Szakértıi indoklás: Az állampolgárok idegenkedése a toronytól tájidegen létesítménytıl a közvélemény kutatás alapján 45%-ban bizonyítottnak tekinthetı. Azaz 45 % a torony negatív hatásától fél, 55% pedig nem. Következtetés: 45/55 = 0,82 Az ingatlan értékvesztése: (1 0,82) = 18 % azaz ,- Ft x 0,18 = ,- Ft 9 Dr. Dömsödi János: Tájrendezés és tájvédelem (2010) Nyugat-magyarországi Egyetem

8 5. Szakmai hibák, hiányosságok, az alkalmazott módszer nem ismerete. Olykor meglepı szakmai hiányosságokkal is találkozhatunk, amikor a szakértı piaci összehasonlító módszerrıl beszél és teljesen egyéni (sem nem piaci összehasonlító, sem nem költségalapú) módszert alkalmaz. Az ingatlan évi forgalmi értékét (az átjátszó-torony létének figyelmen kívül hagyásával) kereken ,- Ft-ban azaz Tizenhárommillió-egyszátezer forintban határozom meg. Értékképzés: a beépített telek fajlagos értékét (évelıkkel és kerítésekkel együtt), tekintettel a relatíve nagyobb kiterjedésre 800,- Ft/m 2 összegben véleményezem. 800 m 2 x m 2 = ,- Ft. A felépítmény értéke: 111,05 m 2 x ,- Ft/m 2 = ,- Ft Egyéb mőszaki létesítmények értéke: ,- Ft Forgalmi részértékek összesen: ,- Ft. A fentieket vessük össze pl. a 25/1997 (VIII.1) Pm. r. ben leírtakkal - Piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelés. Ugyanez a szakértı más esetben a korrekciós tényezıket összeadva határoz meg értékcsökkenést. A szakértık egy csoportja csak a toronytól való távolságra alapozza az értékvesztés mértékét. De a mérése pontatlan, esetenként métert is téved, ennek következtében a vélt vagy valós értékcsökkenés is hibás. Az sem mindegy, hogy honnan mérjük a távolságot, a kert végébıl, ahonnan a torony látszik, vagy az utcai fıhomlokzattól, ahonnan a torony nem is látható. Nagyon gyakori hiba, hogy a szakértı nem munkálja ki, nem alapozza meg az általa meghatározott értékcsökkenés mértékét. Egyszerően kijelenti, hogy az értékcsökkenés mértéke 30%, de hogy miért éppen ennyi - nem lehet követni, sem megtudni az okát. Ennél csak az egyes bíróságok indoklása a megdöbbentıbb, amikor ítéletükben arra hivatkoznak, hogy nincsenek kötelezı tartalmi, formai elıírások az értékmódosító tényezık pontos %-os mértékének meghatározására, illetve annak meg nem határozására nincsenek elıírások. Többségében a bíróságok kötelezik a szakértıt, hogy ha a fajlagos forgalmi értékhez képest értékcsökkenést vagy értéknövelést alkalmaz (korrekció), annak indokait ingatlanonként tételesen, pontosan rögzítse és támassza alá.

9 Mobiltornyok értékcsökkentı hatása az egyes szakértıi véleményekben Az általam elemzett 155 darab ingatlanra kiterjedıen a szakértıi véleményeket három nagy csoportra lehetett felosztani. Az elsı csoportba azok a szakértık voltak sorolhatók, akiknek semmisem drága alapon jelentıs mértékő értékcsökkenést határoztak meg. Ennek mértéke elérte a 33%-ot. a bázisállomástól számított akár 600 méteres távolságban is, valós, vagy vélt indok, társadalmi közfelfogás alapján, a forgalmi értékadatok változásának vizsgálata nélkül (vagy azokban nem tudtak változást kimutatni), esetleg más hasonló perekben hozott ítéletekre hivatkoztak, vagy a torony által okozott félelemkeltı hatással (a torony erıs szélben fütyül, zúzmara, jégcsap hullik róla, hangos a ventillátor), a tájidegenséggel (az utcaképet elcsúfítja, beárnyékolja az ingatlant, intimitásvesztést okoz) indokolták az értékcsökkentı hatást. Második csoportba a mértéktartók kerülhettek, azok a szakértık, akik csekélyebb mértékő értékcsökkenést állapítottak meg. Ezt nem a torony ingatlanforgalomra gyakorolt negatív hatásával magyarázták, hanem leginkább a rálátás, panorámavesztés, tájidegenség, zajhatás, villámcsapás, sugárzástól való félelem, intimitásvesztés,.azaz szubjektív értékítélet alapján határoztak meg értékcsökkenést, ugyanakkor kiemelték, hogy ingatlanforgalmi adatokkal ez nem igazolható. Harmadik csoportba azok a szakértık kerülhettek, akik szerint nem állapítható meg értékcsökkenés, amely ingatlanforgalmi adatokkal alátámasztható lenne. Véleményük szerint kár fel sem merül ezekben az ügyekben. Hasonló a szakértıi csoportosítás a 2007-ben megjelent írásban is. 10 Hogyan tovább Hagyományos módszerekkel ingatlanforgalmi adatok változásából nem mutatható ki a mobil tornyok értékcsökkentı hatása a szomszédos ingatlanokban. Akkor mi a teendı? 11 Keresni olyan módszereket, amely nemcsak a toronytól való távolságot, a láthatóságot és egyéb zavaró körülményeket vesz figyelembe, többségében szubjektív módon és ezek alapján elvégezni az elemzést. Ilyen módszerek a nemzetközi szakirodalomból szép számban ismertek, ezek közül ajánl felhasználásra a már idézett [Hajnal, 2012] tanulmány is a stigmatizált ingatlanok értékcsökkenésére 10 Igazságügyi Szakértı június. (pp ) Hogyan hatnak a mobiltornyok ingatlanjaink értékére? 11 Takács Nándor: Hedonikus értékelési (ár) módszer (HPM) alkalmazása az ingatlanok értékelésénél Bázisállomások Mobiltornyok ; 2011; MAISZ EUFIM konferencia; elıadás; október 13.

10 vonatkozó becslésekhez, valamint az Ingatlan értékelési füzetek 18. számában 12 megjelent tanulmány. Ezek közül kiemelném a hedonikus ár 13 módszert (Hedonic Preice Method, Hedonic Property Value Models), amely az ingatlanok értékére (árára) döntı befolyással bíró (magyarázó változókat) tulajdonságokat vizsgálja statisztikai mutatók formájában. Az értelmezı-, magyarázó változók (attribútumok) lehetnek az ingatlan elhelyezkedése, mikró és makró lakókörnyezete, társadalmi környezete, intézmények (óvoda, iskola, kórház) közelsége, az épület minısége, kora, állaga, állapota, helyiségek száma, nagysága, panorámája és egyéb más jellemzıi. 14 Valamely attribútum hedonisztikus ára úgy is értelmezhetı, mint fizetési hajlandóság az adott jellemzıben bekövetkezett marginális (határ) növekményért. Példaként említem: Svájcban 230 ezer háztartást vizsgáltak, ebbıl minta alapján végeztek (Zürich és Lugano városokban) értékelést elektroszmognak a bérleti díjra vonatkozó hatását vizsgálva. 15 A hedonikus ármódszerrıl röviden A hedonikus ármódszer alkalmazása során a fogyasztás valós, már megtörtént eseményei alapján becsülik az értékelt jószág iránti keresletet, illetve annak értékét. Az eljárás a természeti/környezeti szolgáltatások értékét azon keresztül próbálja megragadni, hogy azok befolyásolják bizonyos piaci áruk, leginkább az adott területen és környékén lévı ingatlanok értékét. A módszert a 60-as évek végén, 70-es éves évek elején fejlesztették ki. A hedonikus ármódszer a karakterisztika elméletre épül, amely egy árut, terméket jellemzık sokaságaként értelmezi. A jellemzık mindegyikének saját belsı/rejtett ára van, melyek közül néhány sajátosság jellegében esetleg nem piaci. Az egyének úgy fejezik ki preferenciájukat egy adott nem piaci jellemzı iránt, hogy az adott jellemzıvel rendelkezı piaci árut (ingatlant) választják ki vásárlásukkor. Ezeket a preferenciákat tehát azok a különbözı árak tükrözik, amelyeket egy áruért általában vagyontárgyért (ingatlan) a piacon kifizettek. A megközelítés a piacon megvásárolt termék jellemzıirıl és áráról szóló adatok alapján ökonometriai módszereket alkalmaz, hogy kimutassa a javak jellemzıi és piaci ára közötti összefüggést, ebbıl pedig megbecsülje a nem piaci jellemzık rejtett (árnyék) árát. 12 Dr. Mályusz Levenete: Többtényezıs értékelési módszerek az ingatlanok összehasonlítására Ingatlan értékelési füzetek 18. sz. PROFINVEST KFT. Bp június 13 Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna: A természetvédelemben alkalmazható közgazdasági értékelési módszerek - (Bp ) 14 J.F.Kain és J.M.Quigley Measuring the Value of Housing Quality Journal of the American Statistical Association Volume 65. Issue 330 (Jun., 1970] pp tanulmányában például 39 magyarázóváltozót használt 15 Silvia Banfi, Massimo Filippini, Andrea Horehájová: Hedonic Price Functions for Zurich and Lugano with Special Focus on Electrosmog CEPE Working Paper No. 57 May 2007

11 A leggyakrabban használt példa a lakáspiacé. Egy lakóingatlan elhelyezkedése például befolyásolhatja az ingatlan (nem-piaci) természeti/környezeti jellemzıit, és potenciálisan a lakással kapcsolatos hasznok egész sorát. A lakókörnyezet jellemzıi, mint a levegıminıség, erdı, víz közelsége vagy zaj, elektroszmog azt a tényt érzékelteti, hogy a természet állapotában/környezet minıségében bekövetkezı változások hatással vannak az ingatlanárakra. A hedonikus ármódszer alapja tehát, hogy az erıforrások különféle tulajdonságok együttesébıl állnak össze, amelyek különbözı súllyal szerepelnek, és ezek értékeinek összege adja a termék vagy szolgáltatás összértékét. Ennek alapján egy lakás értéke függ például az épülettıl magától, az elhelyezkedésétıl, az infrastruktúra kiépítettségétıl és a környezettıl. A hedonikus ármódszer alkalmazásakor az elsı lépés kiindulópontja a termék piaci ára, amelyet az értékösszetevık összegével azonosítanak, és amit a termékjellemzık ársorozatára osztanak fel. A következı lépésben, amikor már ismert a természet állapotának vagy a környezet minıségének szerepe az árban, levezethetı az ehhez tartozó keresleti görbe is. Ha az emberek egy természeti/környezeti kárt észlelnek, akkor ennek a kárnak a jelenértékével csökken az az összeg, amit egy környéken lévı ingatlanért hajlandók fizetni. Egy stigmatizált (szennyezett) terület a közelében található ingatlan értékében csökkenést okoz. Ennek mértékét az ingatlanpiaci árak elemzésével lehet vizsgálni. Egy ingatlannak a piacon megfigyelhetı árát az adott ingatlan jellemzıi határozzák meg. Egy ingatlan felfogható úgy, mint adott jellemzık összessége, amelyeket a vevı megvásárol, és amelyek mindegyike iránt tanúsít valamilyen fizetési hajlandóságot. Ekkor az ingatlan ára felírható úgy, mint ezeknek a különbözı jellemzık iránt tanúsított fizetési hajlandóságoknak az összege. Az ingatlanpiacon megfigyelhetı árak és az ingatlanok jellemzıi segítségével különbözı jellemzık iránti fizetési hajlandóságok becsülhetık. Ennek feltétele, hogy megfelelı mennyiségő adat álljon a rendelkezésünkre, a vizsgált ingatlanok piaca (vagyis a kereslet és a kínálat) egyensúlyban legyen, az adatbázisban szereplı ingatlanok a különbözı jellemzık szerint kellı mértékő változatosságot mutassanak, s ez a széles skála a lakások árainak különbségeiben is kifejezıdjék.

12 Összefoglalás Felgyorsult világunkban beláthatóan nem elegendı már a szakértıi tapasztalat. Ezért is szükség mutatkozik a hagyományos értékelési módszerek kiterjesztésével, a matematikai statisztikai módszerek számítástechnika adta lehetıségével a mindennapi szakértıi gyakorlatba történı bevonására. Számos az olyan szakértıi feladat, amely új kihívásként jelent meg és ezekre szokványos módon már rutinból nem tudunk megválaszolni. Csak a szakértı tudja, hogy mi az amit nem tud, illetve az alkalmazott módszereinek hol vannak a határai. Széchenyi Istvánt idézve: Tagadni nem lehet, hogy csak azt mővelhetjük tökéletes ügyességgel, amit mesterség s nem idıtöltésképpen őzünk. Ismerje meg tehát ki-ki, mi az ı mestersége s tisztje: ha valamiben felsıbbséget vágy elérni, fejtse ki azt s csak azt minden vizsgálat s tanulás fı tárgyává.

Ugye Ön is tudta már? Kérdések és válaszok a bázisállomás működése kapcsán

Ugye Ön is tudta már? Kérdések és válaszok a bázisállomás működése kapcsán Ugye Ön is tudta már? Kérdések és válaszok a bázisállomás működése kapcsán Mi az a bázisállomás? Bázisállomásnak hívják azokat az antennákat vagy adótornyokat, amelyek továbbítják a működéshez elengedhetetlen

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-1/2008/77. sz. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Magyar Ingatlanszövetség (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás ellen versenykorlátozó megállapodás tilalma

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30,

Részletesebben

A szokásos piaci árelv megfelelı alkalmazása

A szokásos piaci árelv megfelelı alkalmazása A szokásos piaci árelv megfelelı alkalmazása Az összehasonlíthatóság problémája FOTIADI ÁGNES osztályvezetı NAV Kiemelt Adózók Adóigazgatósága Szokásos Piaci Ár-megállapítási Önálló Osztály 2012. Október

Részletesebben

INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSI SZAKVÉLEMÉNY

INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSI SZAKVÉLEMÉNY INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSI SZAKVÉLEMÉNY A Hunya, Széchenyi utca 11. szám alatti beépítetlen terület megjelölésű ingatlan értékesítés előtti becsült forgalmi értékének megállapításáról Készült: 2016. március

Részletesebben

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TECHNOLÓGIAI HIVATAL LÉGVÉDELMI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TECHNOLÓGIAI HIVATAL LÉGVÉDELMI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TECHNOLÓGIAI HIVATAL LÉGVÉDELMI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA KIVONAT ELEKTROMÁGNESES EXPOZÍCIÓ VÁRHATÓ TERHELÉSE AZ ORSZÁG TERÜLETÉRE TELEPÍTENDO 3D RADAROK KÖRNYEZETÉBEN (TELEPÍTÉS

Részletesebben

Értékcsökkenés becslése szakértıi véleménykérés módszerével

Értékcsökkenés becslése szakértıi véleménykérés módszerével Értékcsökkenés becslése szakértıi véleménykérés módszerével Dr. Hajnal István, FRICS Bevezetés A mérnöki létesítményeknek, ezek közül is kivált a mobil adótornyoknak a környezı ingatlanokra gyakorolt értékcsökkentı

Részletesebben

A Visegrádi Önkormányzat 3/2004. (VI. 29.) ör. rendelete a helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályozásról

A Visegrádi Önkormányzat 3/2004. (VI. 29.) ör. rendelete a helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályozásról A Visegrádi Önkormányzat 3/2004. (VI. 29.) ör. rendelete a helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályozásról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. -ában foglaltak, továbbá az 1991. évi XX.

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók Matematikai alapok és valószínőségszámítás Középértékek és szóródási mutatók Középértékek A leíró statisztikák talán leggyakrabban használt csoportját a középértékek jelentik. Legkönnyebben mint az adathalmaz

Részletesebben

INGATLANFORGALMI ÉRTÉKBECSLÉS a Szekszárd, 4296/4 helyrajzi számú ingatlanról

INGATLANFORGALMI ÉRTÉKBECSLÉS a Szekszárd, 4296/4 helyrajzi számú ingatlanról INGATLANFORGALMI ÉRTÉKBECSLÉS a Szekszárd, 4296/4 helyrajzi számú ingatlanról Szekszárd, 2008. július 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1.1. Megbízás tárgya 1.2. Kiindulási adatok, információk 1.3. Értékbecslési módszer

Részletesebben

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve..

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve.. Piac és tényezıi TÉMAKÖR TARTALMA - Piac és tényezıi - Piacok csoportosítása - Piaci verseny, versenyképesség - Nemzetgazdaság - Gazdasági élet szereplıi PIAC A piac a kereslet és a kínálat találkozási

Részletesebben

Összefoglaló jegyzőkönyv

Összefoglaló jegyzőkönyv Mérésügyi Főosztály Összefoglaló jegyzőkönyv Lakókörnyezet elektromágneses expozíciójáról A vizsgálat elvégzése a lakossági elektromágneses kitettséget mérő program keretében történt. A mérőprogramról,

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30,

Részletesebben

Elektroszmog elleni védelem EU direktívája

Elektroszmog elleni védelem EU direktívája Elektroszmog elleni védelem EU direktívája.és a magyar jogszabály (2016. július 1 ig)? Tar Zoltán munkavédelmi szakmérnök AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/35/EU IRÁNYELVE (2013.június 26.) a munkavállalók

Részletesebben

Ingatlanvagyon értékelés

Ingatlanvagyon értékelés Ingatlanvagyon értékelés Zártan kezelendı! Az ingatlan címe: 1081 Vajdahunyad utca 13. Az ingatlan helyrajzi száma: 35598 és 35617 Készítette: Név:. Cím:.. Telefonszám:.. Az értékelés kelte: 2009.09.15...

Részletesebben

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat OTSZ Elemzés és módosítási javaslat OTSZ 3. rész Elemzés Válasz a következı kérdésekre: - a szabályzat tartalmaz-e szabványhivatkozásokat - a hivatkozások megfelelnek-e az európai elveknek és az európai

Részletesebben

KOLTAY Eszter. TÉMAVEZETŐ: FINTA Viktória ELTE-TTK, Atomfizikai Tanszék 2011.

KOLTAY Eszter. TÉMAVEZETŐ: FINTA Viktória ELTE-TTK, Atomfizikai Tanszék 2011. KOLTAY Eszter TÉMAVEZETŐ: FINTA Viktória ELTE-TTK, Atomfizikai Tanszék 2011. CÉLKITŰZÉS 6 budapesti bázisállomás közelében 90 lakó rádiófrekvenciás és mikrohullámú elektromágneses expozíciójának meghatározása

Részletesebben

VÁROS- ÉS INGATLANGAZDASÁGTAN

VÁROS- ÉS INGATLANGAZDASÁGTAN VÁROS- ÉS INGATLANGAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az

Részletesebben

A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései

A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései 2010. január 11. Ambrusné dr. Tóth Éva JNOB, Nemzetközi Fıosztály Bevezetés Nem kell félretenni a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendeletet

Részletesebben

Város Polgármestere TÁJÉKOZTATÁS. Önkormányzati ingatlanokon felépült illetve tervezett hírközlési tornyokkal kapcsolatban

Város Polgármestere TÁJÉKOZTATÁS. Önkormányzati ingatlanokon felépült illetve tervezett hírközlési tornyokkal kapcsolatban Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/124, 125, 133 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu TÁJÉKOZTATÁS Önkormányzati

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

Nyugat magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Továbbképző tagozat. Ingatlanfejlesztő szakirányú továbbképzés. Szóbeli prezentáció

Nyugat magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Továbbképző tagozat. Ingatlanfejlesztő szakirányú továbbképzés. Szóbeli prezentáció Nyugat magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Továbbképző tagozat Ingatlanfejlesztő szakirányú továbbképzés Kajtár Ilona Vendéglátó ipari létesítmény ingatlan-értékélési Szóbeli prezentáció Záróvizsga

Részletesebben

Termográfiai vizsgálatok

Termográfiai vizsgálatok Termográfiai vizsgálatok Elıadó: Engel György Beltéri és kültéri termográfiai vizsgálatok Beltéri termográfia A falak egyes részei mérhetık A rálátás sokszor korlátozott (pl. bútorzat) Idıigényes, elıkészítést

Részletesebben

KECSKEMÉT, Széchenyi tér 14. ÜZLETHELYISÉG ÉS IRODA. Belterület HRSZ: 3447/2/A/1

KECSKEMÉT, Széchenyi tér 14. ÜZLETHELYISÉG ÉS IRODA. Belterület HRSZ: 3447/2/A/1 INGATLANVAGYON-ÉRTÉKELÉS KECSKEMÉT, Széchenyi tér 14. ÜZLETHELYISÉG ÉS IRODA Belterület HRSZ: 3447/2/A/1 Készítette:.. Az értékelés kelte: 2009. november 02. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 ÉRTÉKTANUSÍTVÁNY...

Részletesebben

A szabályozás lényege: integrált energiamérlegre vonatkozik, amely tartalmazza

A szabályozás lényege: integrált energiamérlegre vonatkozik, amely tartalmazza A szabályozás lényege: integrált energiamérlegre vonatkozik, amely tartalmazza a főtés és a légtechnika termikus fogyasztását, a nyereségáramok hasznosított hányadát, a ventilátorok, szivattyúk energiafogyasztását,

Részletesebben

Módszertani útmutató hulladéklerakók rekultivációjára irányuló projektek költség-haszon elemzéséhez KVVM FI

Módszertani útmutató hulladéklerakók rekultivációjára irányuló projektek költség-haszon elemzéséhez KVVM FI Módszertani útmutató rekultivációs célú projektek költség-haszon elemzéséhez 0 KVVM FI Módszertani útmutató hulladéklerakók rekultivációjára irányuló projektek költség-haszon elemzéséhez Változatelemzés,

Részletesebben

A termıföld és mezıgazdasági területek értékelése

A termıföld és mezıgazdasági területek értékelése A termıföld és mezıgazdasági területek értékelése EUFIM minısítésre felkészítı továbbképzés elıadása Dr. Berdár Béla A termıföld jellemzıi A föld alapvetı funkciói: A nemzet létezésének alapja, benne ölt

Részletesebben

A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010

A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010 A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010 A dokumentum a Szakiskolai férıhelyek meghatározása 2010, a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére

Részletesebben

TÉZISEK. Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján

TÉZISEK. Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján Széchenyi István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Budaházy György TÉZISEK Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján Címő Doktori (PhD)

Részletesebben

Ingatlan forgalmi értékbecslés

Ingatlan forgalmi értékbecslés 1. számú példány Ingatlan forgalmi értékbecslés. A 9241 Jánossomorja 782/4 hrsz-ú, udvar megnevezésű forgalmi értékéről Pataki Tamás Igazságügyi forgalmi szakértő 1 SZAKÉRTŐI JELENTÉS ÉRTÉK-TANÚSÍTVÁNY

Részletesebben

A kvantitatív kutatás folyamata

A kvantitatív kutatás folyamata A kvantitatív kutatás folyamata A kvantitatív stratégia keretében zajló kutatómunka teljes ívét a következı szakaszokra lehet osztani: 1. Tájékozódás 2. Tervezés 3. Elıvizsgálat (Pilot vizsgálat) 4. Adatgyőjtés

Részletesebben

és közvetítı szakképzés Ingatlanvagyon-értékelırtékel

és közvetítı szakképzés Ingatlanvagyon-értékelırtékel Ingatlanvagyon-értékelırtékel és közvetítı szakképzés Számviteli alapismeretek 1. Harnos Lászlóné Számvitel feladatai 1) Tájékoztatás Belsı felhasználók tájékoztatása:» Menedzser tájékoztatása,» Dolgozók

Részletesebben

Az Ingatlanközvetítı szakképzés szakdolgozatának gyakran elıforduló hibái

Az Ingatlanközvetítı szakképzés szakdolgozatának gyakran elıforduló hibái Az Ingatlanközvetítı szakképzés szakdolgozatának gyakran elıforduló hibái A szakdolgozat témája: Lakóingatlan összehasonlító piaci értékbecslésének elkészítése 1. Az összegek hányadosa nem egyenlı a hányadosok

Részletesebben

Tárgy: 1089 Budapest VIII. ker., Orczy út 1., helyrajzi számú ingatlan egyes részeinek (I. és II.) forgalmi értékének aktualizálása

Tárgy: 1089 Budapest VIII. ker., Orczy út 1., helyrajzi számú ingatlan egyes részeinek (I. és II.) forgalmi értékének aktualizálása Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 1133 Budapest Pozsonyi út 56. -------------------------------------------------------------------- Vona István vagyonhasznosítási és vagyonértékelési vezető menedzser Tárgy:

Részletesebben

Tárgy: Szakmai javaslat a kistérségi Központi Orvosi Ügyeleti ellátás színvonalának emelésére és az ellátás biztonságának javítására

Tárgy: Szakmai javaslat a kistérségi Központi Orvosi Ügyeleti ellátás színvonalának emelésére és az ellátás biztonságának javítására 1 Szentes Város Önkormányzata Egészségügyi, szociális és lakásügyi Bizottsága Elıterjesztés NYILVÁNOS ÜLÉSRE! Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete Székhelyén Tárgy: Szakmai javaslat a kistérségi

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó ALAPTÁJÉKOZTATÓ QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó 50 milliárd forint keretösszegő 2008-2009. évi Kötvényprogramjáról Forgalmazó: QUAESTOR

Részletesebben

Ingatlanvagyon értékelés

Ingatlanvagyon értékelés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanfejlesztı 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanvagyon értékelés 6. A vállalatértékelési és az ingatlanértékelési

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi

Részletesebben

Ingatlan forgalmi értékének megállapítása

Ingatlan forgalmi értékének megállapítása Ingatlan forgalmi értékének megállapítása Készítette: Katona János Konzulens: Mizseiné dr. Nyiri Judit Feladat Az értékelés célja a Székesfehérvár 8483/6 helyrajzi számú, a természetben Budai út 43. szám

Részletesebben

kopint-tarki.hu Az Agrárrendtartási és a Kereskedelmi Törvény egyes beszállító-védelmi szabályai érvényesülésének tapasztalata

kopint-tarki.hu Az Agrárrendtartási és a Kereskedelmi Törvény egyes beszállító-védelmi szabályai érvényesülésének tapasztalata kopint-tarki.hu Az Agrárrendtartási és a Kereskedelmi Törvény egyes beszállító-védelmi szabályai érvényesülésének tapasztalata Készült a Gazdasági Versenyhivatal VKK megbízásából A tanulmányt készítették

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. év november 28-i ülésére Tárgy: Lakótelkek kialakítása, értékesítésre kijelölése a Szeptember 6. utcában Előadó: Horváth László

Részletesebben

A transzferár ellenırzések gyakorlati tapasztalatai

A transzferár ellenırzések gyakorlati tapasztalatai A transzferár ellenırzések gyakorlati tapasztalatai dr. Tóth Alexandra Marianna KAIG Szokásos Piaci Ár-megállapítási Önálló Osztály Adózói Klub 2012. október 17. Témák: 1. Adózói transzferár-profil az

Részletesebben

T. Pest Megyei Bíróság! keresetlevél

T. Pest Megyei Bíróság! keresetlevél T. Pest Megyei Bíróság! keresetlevél a Tavirózsa Környezet- és Természetvédı Egyesület (Székhely: 2112 Veresegyház, Köves u. 14., Lev. cím: 2112 Veresegyház, Huba u. 43.) felperesnek az Országos Környezetvédelmi,

Részletesebben

Ingatlan forgalmi értékbecslés

Ingatlan forgalmi értékbecslés 1. számú példány Ingatlan forgalmi értékbecslés A 9241 Jánossomorja 888 hrsz-ú, természetben Jánossomorja Vasút utca 25. szám alatt fekvő gazdasági épület, udvar megnevezésű forgalmi értékéről Győr, 2015.

Részletesebben

Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról

Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉRİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 26. sz. alatti önkormányzati

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA Iskolavezetı: Dr. Buday-Sántha Attila A TERÜLETI TURIZMUSFEJLESZTÉS LEHETİSÉGEI A SZÉKELYFÖLDÖN A doktori

Részletesebben

Sárospatak Város Képviselı-testülete. 13/1994. (IV.21.) számú. r e n d e l e t e. az önkormányzat tulajdonában lévı lakások elidegenítésérıl

Sárospatak Város Képviselı-testülete. 13/1994. (IV.21.) számú. r e n d e l e t e. az önkormányzat tulajdonában lévı lakások elidegenítésérıl Sárospatak Város Képviselı-testülete 13/1994. (IV.21.) számú r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában lévı lakások elidegenítésérıl (Egységes szerkezetben) 8 Sárospatak Város Képviselı-testülete

Részletesebben

Általános módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Általános módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 80 Általános módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez 1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Általános módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez Változatelemzés, pénzügyi elemzés, közgazdasági költség-haszon

Részletesebben

Mikroökonómia - 7. elıadás

Mikroökonómia - 7. elıadás Mikroökonómia - 7. elıadás A TERMELÉSI TÉNYEZİK (ERİFORRÁSOK) PIACA 1 A termelési tényezık piaca elsıdleges tényezık - munka - természeti erıforrások másodlagos tényezık - termelt tıkejavak - pénz, értékpapír

Részletesebben

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától)

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) Gépjármővek és Berendezések Lízingszerzıdésének Általános Szerzıdési Feltételei (hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) I. ÉRTELMEZİ RENDELKEZÉSEK 1. Lízingszerzıdés (továbbiakban: Szerzıdés): A Lízingbe

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Kovács Gábor Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Doktori értekezés- tervezet Konzulens:

Részletesebben

INGATLANÉRTÉKELŐ SZAKVÉLEMÉNY

INGATLANÉRTÉKELŐ SZAKVÉLEMÉNY Ozorák István e. v. Igazságügyi ingatlan értékbecslő és műszaki szakértő (0682) 1172 Budapest, Adorján u. 11. 1. lakás Mobil: 30/ 9287 704, E-mail: istozi@t-online.hu INGATLANÉRTÉKELŐ SZAKVÉLEMÉNY Tárgy:

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya Visegrád Város Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2013. (VI.19.) önkormányzati rendelete a helyi településrendezési elıírások tartalmáról szóló elızetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai

Részletesebben

Értékbecslési ismeretek

Értékbecslési ismeretek Értékbecslési ismeretek (Számítások) 1. Két év múlva kapott összeg F = 121.000,- Ft. Az éves kamatláb r = 10 %. A vizsgált évek száma n = 2. Melyik a jelenérték? 100.000,- Ft 110.000,- Ft 133.100,- Ft

Részletesebben

Értékelés az igazságügyi szakértő követelményei szerint

Értékelés az igazságügyi szakértő követelményei szerint Értékelés az igazságügyi szakértő követelményei szerint Csirmaz László (Debreceni Igazságügyi Szakértői Kamara) Magyar Ingatlanszövetség, EUFIM Konferencia 2012.10.04. Általában mi a jellemzi az igazságügyi

Részletesebben

Dr. Nochta Tibor: Gondolatok a magyar biztosítási szerzıdési jog jelenkori helyzetérıl és fejlıdési tendenciáiról. 1)Rövid általános helyzetkép

Dr. Nochta Tibor: Gondolatok a magyar biztosítási szerzıdési jog jelenkori helyzetérıl és fejlıdési tendenciáiról. 1)Rövid általános helyzetkép Dr. Nochta Tibor: Gondolatok a magyar biztosítási szerzıdési jog jelenkori helyzetérıl és fejlıdési tendenciáiról 1)Rövid általános helyzetkép A biztosítási szerzıdés hazai hatályos jogi szabályozásáról

Részletesebben

A TÁMOP 3. 3. 2.- 08/2 pályázat keretében képzési és mentori szolgáltatás ellátására benyújtott ajánlati dokumentációról

A TÁMOP 3. 3. 2.- 08/2 pályázat keretében képzési és mentori szolgáltatás ellátására benyújtott ajánlati dokumentációról 2.számú melléklet SZAKMAI ZSŐRI ÉRTÉKELÉSE A TÁMOP 3. 3. 2.- 08/2 pályázat keretében képzési és mentori szolgáltatás ellátására benyújtott ajánlati dokumentációról Ajánlattevı: Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok

Részletesebben

Ingatlanvagyon-értékelırtékel. és közvetítı szakképzés. Számviteli alapismeretek 1.

Ingatlanvagyon-értékelırtékel. és közvetítı szakképzés. Számviteli alapismeretek 1. Ingatlanvagyon-értékelırtékel és közvetítı szakképzés Számviteli alapismeretek 1. Számvitel feladatai 1) Tájékoztatás Belsı felhasználók tájékoztatása:» Menedzser tájékoztatása,» Dolgozók tájékoztatása,

Részletesebben

Méréstechnikai alapfogalmak

Méréstechnikai alapfogalmak Méréstechnikai alapfogalmak 1 Áttekintés Tulajdonság, mennyiség Mérés célja, feladata Metrológia fogalma Mérıeszközök Mérési hibák Mérımőszerek metrológiai jellemzıi Nemzetközi mértékegységrendszer Munka

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. Ikt.sz.: D.100/14/2012. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

Gulyás Emese. Nem látják át, és nem veszik igénybe a fogyasztóvédelmi intézményrendszert a magyarok 1. 2010. május

Gulyás Emese. Nem látják át, és nem veszik igénybe a fogyasztóvédelmi intézményrendszert a magyarok 1. 2010. május Gulyás Emese Nem látják át, és nem veszik igénybe a fogyasztóvédelmi intézményrendszert a magyarok 1 2010. május A közvélemény-kutatás a Tudatos Vásárlók Egyesülete, az Új Magyarország Fejlesztési Terv

Részletesebben

3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet

3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet 3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítıjére és tartalmára vonatkozó szabályokról A természet védelmérıl szóló 1996. évi LIII. törvény 36. (4) bekezdésében

Részletesebben

-- termıföld, amennyiben sem telepítményt, sem. - Konzultációs lehetıségek

-- termıföld, amennyiben sem telepítményt, sem. - Konzultációs lehetıségek A VII. MODUL SZAKMAI DOLGOZAT Budapest 2008. május 15. TARTALOM 1. VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 2. A SZAKMAI DOLGOZAT TÉMÁJA 3. A SZAKMAI DOLGOZAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI 4. TARTALMI KÖVETELMÉNYEK 5. A SZAKMAI DOLGOZAT

Részletesebben

Füzesabony Város Önkormányzat GAZDASÁGI PROGRAMJA. 2006-2010-ig terjedı idıszakra

Füzesabony Város Önkormányzat GAZDASÁGI PROGRAMJA. 2006-2010-ig terjedı idıszakra Füzesabony Város Képviselı-testületének 2008. november 04-i rendkívüli, nyilvános ülésén hozott határozatok: 129/2008.(XI.04.) Képviselı-testületi határozat A Füzesabony Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

A piaci mechanizmus mőködése: elemzések a Marshall kereszt segítségével (adó, szubvenció, árrögzítés stb). Holtteherveszteség Varian 14. és 16.5-9.

A piaci mechanizmus mőködése: elemzések a Marshall kereszt segítségével (adó, szubvenció, árrögzítés stb). Holtteherveszteség Varian 14. és 16.5-9. 1 /11 3. hét A piaci mechanizmus mőködése: elemzések a Marshall kereszt segítségével (adó, szubvenció, árrögzítés stb). Holtteherveszteség Varian 14. és 16.5-9. PIACI GYNÚLY TÚLKRLT, TÚLKÍNÁLAT ha p =

Részletesebben

Ipar. Szent Korona Értékrend

Ipar. Szent Korona Értékrend Ipar Az ipar anyagi kincseink embert szolgáló átalakítása, vagy környezetromboló szakbarbarizmus? Úgy használjuk, hogy megmaradjon, vagy úgy, hogy felégetjük a jövıt? Miért? Mit? Hogyan? Az EU belsı piaca

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-071-018/2009. A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa a KiK Textil és Non-Food Korlátolt Felelısségő Társaság (Budapest) eljárás alá vont ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen

Részletesebben

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16.

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. Fájl neve: TIOP 2.6. Partnerség 061013 Oldalszám összesen: 76 oldal

Részletesebben

Kérdıívek, tesztek I. Kérdıívek

Kérdıívek, tesztek I. Kérdıívek Kérdıívek, tesztek I. Kérdıívek Kérdıíves vizsgálat céljára alkalmas témák A kérdıíves vizsgálatok alkalmasak leíró, magyarázó és felderítı célokra. Leginkább olyan kutatásban használják, amelyekben az

Részletesebben

Dr. Hangayné Paksi Éva, Nagyné Vas Györgyi: Sorsfordító Programba vontak jellemzıi 2009. -2-.

Dr. Hangayné Paksi Éva, Nagyné Vas Györgyi: Sorsfordító Programba vontak jellemzıi 2009. -2-. Dr Hangayné Paksi Éva, Nagyné Vas Györgyi: Sorsfordító Programba vontak jellemzıi -- SORSFORDÍTÓ regionális munkaerı-piaci programba vontak pszicho-szociális gondozását elıkészítı felmérés értékelése Tolna

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. március 21-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. március 21-i ülésére X. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. március 21-i ülésére Tárgy: a 052/37 hrsz-ú út szélesítése Az elıterjesztést készítette: Kovács Gábor fıtanácsos Tárgyalásra

Részletesebben

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései PANNON EGYETEM MÉRNÖKI KAR A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései Dr. Kelemen Gyula 2009. február 09. Az oktatás-képzés és a gazdasági teljesítmény közötti kapcsolat megköveteli

Részletesebben

FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) Kutatási terv október 20.

FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) Kutatási terv október 20. FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) 2010. október 20. A kutatási terv fogalmának, a különbözı kutatási módszerek osztályozása, a feltáró és a következtetı kutatási módszerek közötti különbségtétel

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

VERSENY KÖZIGAZGATÁS KÉRDİÍV 2010. szeptember

VERSENY KÖZIGAZGATÁS KÉRDİÍV 2010. szeptember VERSENY KÖZIGAZGATÁS KÉRDİÍV 2010. szeptember Jó napot kívánok. A MASMI Hungary munkatársa,. vagyok. A piaci szabályozással kapcsolatban szeretnék néhány kérdést feltenni Önnek. Körülbelül 10 percre venném

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

A logisztikai teljesítményelvárások kijelölése - Vevıszegmentálás ÚTMUTATÓ 1

A logisztikai teljesítményelvárások kijelölése - Vevıszegmentálás ÚTMUTATÓ 1 A logisztikai teljesítményelvárások kijelölése - Vevıszegmentálás ÚTMUTATÓ 1 A programozást elvégezték és a hozzá tartozó útmutatót készítették: dr. Gelei Andrea és dr. Dobos Imre, egyetemi docensek, Budapesti

Részletesebben

A ÉVI KOMPETENCIAMÉRÉS FIT- JELENTÉSEINEK ÚJ ELEMEI

A ÉVI KOMPETENCIAMÉRÉS FIT- JELENTÉSEINEK ÚJ ELEMEI A 2010. ÉVI KOMPETENCIAMÉRÉS FIT- JELENTÉSEINEK ÚJ ELEMEI Balázsi Ildikó ÚJDONSÁGOK A FIT-JELENTÉSEKBEN Új, évfolyamfüggetlen skálák matematikából és szövegértésbıl egyaránt Új ábrák: a két év alatti fejlıdés

Részletesebben

Konferencia és Vállalkozói Fórum

Konferencia és Vállalkozói Fórum Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Dr. Leszkó Róbert Ph.D., adjunktus igazságügyi gépjármű műszaki szakértő Konferencia és Vállalkozói Fórum Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

Szerzıdések tárgyalása Magyarországon a gazdasági krízis idején és azt követıen

Szerzıdések tárgyalása Magyarországon a gazdasági krízis idején és azt követıen Szerzıdések tárgyalása Magyarországon a gazdasági krízis idején és azt követıen Dr. Petrányi Dóra 2011. március 24. 3/24/2011 Témakörök 1. A szerzıdés lényeges elemei Fizetési feltételek Biztosítékok és

Részletesebben

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról 106/2009. (XII. 21.) OGY határozat a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról Az Országgyőlés abból a felismerésbıl kiindulva, hogy a kábítószer-használat és -kereskedelem

Részletesebben

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS. KÜLÖN KÖSZÖNET ILLETI AZOKAT A LEGFONTOSABB SZERZÔKET, AKIK AZ ANYAG MEGÍRÁSÁBAN RÉSZT VETTEK: n n n n n n n n

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS. KÜLÖN KÖSZÖNET ILLETI AZOKAT A LEGFONTOSABB SZERZÔKET, AKIK AZ ANYAG MEGÍRÁSÁBAN RÉSZT VETTEK: n n n n n n n n KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS KÜLÖN KÖSZÖNET ILLETI AZOKAT A LEGFONTOSABB SZERZÔKET, AKIK AZ ANYAG MEGÍRÁSÁBAN RÉSZT VETTEK: n n n n n n n n KIHÍVÁSOK Kockázatbecslés Kockázatérzékelés Tudományos szaktudás Kommunikációs

Részletesebben

INNOCSEKK GYAKRAN ISMÉTLİDİ KÉRDÉSEK

INNOCSEKK GYAKRAN ISMÉTLİDİ KÉRDÉSEK INNOCSEKK GYAKRAN ISMÉTLİDİ KÉRDÉSEK Kérdés: Miként kell eljárni, ha a Magyar Szabadalmi Hivatal a szolgáltató? Válasz: A közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény 29. (1) bekezdésének h) alpontja

Részletesebben

IT biztonsági szintek és biztonsági kategorizálási minta

IT biztonsági szintek és biztonsági kategorizálási minta IT biztonsági szintek és biztonsági kategorizálási minta Verzió száma: V1 Kiadás dátuma: 2008. május 29. Azonosító: EKK_ekozig_ITbiztonsagibesorolasiminta_080529_V01 A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési

Részletesebben

2010.04.21. Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része

2010.04.21. Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része Definiciók Európa e-gazdaságának fejlıdése Bakonyi Péter c. docens Definiciók Az E-gazdaság fejlıdése Európában Az IKT térhódítása miatt a hagyományos gazdaság az E-gazdaság irányába mozdul Az üzleti és

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ AUTOMATIKA SZIKVÍZPALACKOZÓ BERENDEZÉSEKHEZ

KIEGÉSZÍTİ AUTOMATIKA SZIKVÍZPALACKOZÓ BERENDEZÉSEKHEZ KIEGÉSZÍTİ AUTOMATIKA SZIKVÍZPALACKOZÓ BERENDEZÉSEKHEZ A találmány tárgya kiegészítı automatika szikvízpalackozó berendezésekhez. A találmány szerinti automatikának szelepe, nyomástávadója és mikrovezérlı

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31.

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31. Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2008. december 31. A Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) kormányrendeletben

Részletesebben

KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK

KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ LEGJOBB GYAKORLATOK Innovációs Kompetencia Kisokos A kiadvány a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda támogatásával jött létre INNONET Innovációs és Technológiai

Részletesebben

PATAKI KAROLV igazságügyi szakért6. 1087 Budapest, Hungária krt. 32. Tell fax: 334-4610, mobil: 06-30-9509-385, e-mail: karpataki@gmail.

PATAKI KAROLV igazságügyi szakért6. 1087 Budapest, Hungária krt. 32. Tell fax: 334-4610, mobil: 06-30-9509-385, e-mail: karpataki@gmail. L~. PATAKI KAROLV igazságügyi szakért6 1087 Budapest, Hungária krt. 32. Tell fax: 334-4610, mobil: 06-30-9509-385, e-mail: karpataki@gmail.hu OPPONENSIVÉLEMÉNY a Fürged-Felsonyék-Magyarkeszi külterület,

Részletesebben

BÉRLETI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁS SZOMBATHELY, HOLLÁN E. 7. FSZ. 4. ALATTI MŰHELY HELYISÉGRŐL

BÉRLETI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁS SZOMBATHELY, HOLLÁN E. 7. FSZ. 4. ALATTI MŰHELY HELYISÉGRŐL BÉRLETI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁS A SZOMBATHELY, HOLLÁN E. 7. FSZ. 4. ALATTI MŰHELY HELYISÉGRŐL SZOVA ZRT. Műszaki Osztály 9700 Szombathely, Welther K. u. 4. Nyilvántartó szerv: Vas Megyei Bíróság mint Cégbíróság

Részletesebben

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A fogyasztóvédelemrıl

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

A szabadtéri (közterületi és alkalmi) rendezvények megítélése; a környezeti zajhatások mérési eredményei; a szabályozás lehetıségei

A szabadtéri (közterületi és alkalmi) rendezvények megítélése; a környezeti zajhatások mérési eredményei; a szabályozás lehetıségei A szabadtéri (közterületi és alkalmi) rendezvények megítélése; a környezeti zajhatások mérési eredményei; a szabályozás lehetıségei Kvojka Ferenc, OPAKFI Budapest, 2010. október 6. Fesztiválok országszerte

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fıvárosi Ítélıtábla 2. Kf.27.185/2007/6. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fıvárosi Ítélıtábla a Forever Living Products Egészségügyi Élelmezési és Kozmetikai Termékeket Forgalmazó Kft. (Budapest) felperesnek

Részletesebben

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Elkötelezettség a Kiválóságért Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi

Részletesebben