Tanulni, tanulni s megint csak tanulni"

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanulni, tanulni s megint csak tanulni""

Átírás

1 Az igazságügyi szakértı feladata, hogy a bíróság, az ügyészség, a rendırség és a jogszabályban meghatározott más hatóság (továbbiakban együtt: hatóság) kirendelése, vagy megbízás alapján, a tudomány és a mőszaki fejlıdés eredményeinek felhasználásával készített szakvéleménnyel segítse a tényállás megállapítását, a szakkérdés eldöntését. (2005. évi XLVII. törvény az igazságügyi szakértıi tevékenységrıl 1. (1)) Tanulni, tanulni s megint csak tanulni" Takács Nándor igazságügyi szakértı c. egyetemi docens Bevezetı A szóhasználat idıtálló örökségeként, ahogy sok más szólás, szállóige (költıi kép) is a történelem évszázadaiból ránk hagyományozódott, de ma is aktuális, nem a világból kikergetıs elcsépelt frázis. Mint tudjuk, minden ember kétszer végzi el az iskolát: egyszer gyerekkorában, aztán amikor a gyereke jár iskolába, vele még egyszer. Én ebben a szerencsés helyzetben vagyok, amit nem tanultam meg akkor, most pótolhatom. Erre szólítom fel, buzdítom mindazon kollegákat, akik úgy érzik, hogy van mit pótolni. Igazságügyi szakértıként egyre több, korábban egyszerőnek tőnı szakkérdésben kell állást foglalnunk. Hajdanán talán elég volt a szakértıi tapasztalat, amivel a szakértı a bíróság szakértelmét pótolta azáltal, hogy szakmai tényeket ismert fel, értékelt és véleményét közérthetı, logikailag követhetı és ellenırizhetı formában az igazságszolgáltatás rendelkezésére bocsátotta. Mostanság a szakértıi tapasztalat nem lehet tekintélyelvő kijelentés, a szakértıi felelısség és tisztesség megköveteli a szakértıtıl, hogy a tudomány és a mőszaki fejlıdés eredményeinek felhasználásával készített szakvéleménnyel segítse a tényállás megállapítását, a szakkérdés eldöntését.. E cikkben felhozott példákkal szeretném szakértıtársaim figyelmét felhívni az idıt álló mondásra. Én is azt gondolom, - más szakértı társaimmal együtt - nem képezheti vita tárgyát, hogy az ingatlan-értékbecslés szakterületén a szakmai színvonal rendkívül alacsony.

2 Fehér foltok A hiányosságokra való rámutatást, e cikk megírását Hajnal István mobiltelefon átjátszótornyokkal kapcsolatos cikke 1 inspirálta. Több, mint 15 éves szakértıi tapasztalat birtokában igyekszem/ igyekszünk a tapasztalatainkat újabb ismeretek, tudományos módszerek kiegészítésével egyre magasabb színvonalon ellátni az objektivitás érdekében. A szakértıi társadalomnak szüksége van mővelt, sokoldalúan képzett, erkölcsileg is felelısségteljesen gondolkodó és e normák szerint dolgozó szakmunkásokra. Sokan még a népszerőséget elınyben részesítik a tényszerőséggel szemben és hókusz-pokusznak tekintik az általunk alkalmazott tudományt. A mobiltelefon átjátszótornyokkal kapcsolatos perekben született szakvéleményekbıl vettem a példákat, ahol a szakértı feladata általában: 1.., HRSZ.:. ingatlanon felállított mobiltelefon átjátszó állomás antenna-torony hogyan hat az érintett ingatlanok forgalmi értékére. 2. Elemezze a bázisállomás.. m-es sugarú körén belüli ingatlanforgalmat az értékcsökkenés fennállása szempontjából. 3. Szakértı a szakvéleményében határozza meg, hogy az érintett ingatlanok forgalmi értékében történt-e értékcsökkenés (ha igen milyen mértékben) a nyarán felállított mobiltelefon átjátszó-állomás következményeként hipotézis - Ingatlanforgalmi adatokkal a bázisállomás ingatlanokra gyakorolt negatív hatása (értékcsökkenése) nem bizonyítható. Ezt a merésznek tőnı állítást kiegészítem: - hazai ingatlanadatokkal, - hagyományos (értsd, piaci összehasonlító 2 ) módszerrel. Szakértık tudják, többször, több éve folyamatosan szóvá teszik, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal (korábban az APEH, még korábban Bíróságok) által győjtött és a kirendelt szakértı számára szolgáltatásként biztosított adatok (általában 10 adat) egy szakvélemény megalapozásához elégtelenek, mivel: 2003-tól állnak rendelkezésre ingatlanforgalmi adatok, 1 Dr. Hajnal István:Értékcsökkenés becslése szakértıi véleménykérés módszerével. 2 Piaci érték alapú forgalmi értékelés és piaci alapú hozadéki értékelés

3 nem a szakértı válogathatja le az adatokat, ezáltal azok nem fedik le az értékelendı ingatlan attribútumait, mivel az értékelés szempontjából fontos adatmezık (pl. a felépítmény területe) hiányoznak, teljesen hiányzik az ingatlan minıségére, használhatóságára utaló tartalom, az adatok strukturálatlanok 3, páros összehasonlításra alkalmatlanok, minıségben, tartalomban és számosságban is, ismeretlen a tranzakciós háttér is. az adótoronnyal való megbélyegzés vizsgálata esetében nem tudhatjuk, hogy a tornyos ingatlanok milyen módon vannak reprezentálva a tranzakciós adatbázisban, vagyis hogy az ilyen ingatlanokat ugyanúgy adják-veszik-e, mint a torony nélküli társaikat. az alacsony forgalom és a vonatkozó adatok hiányában szóba sem jöhet az, hogy hasonlóan szennyezett ingatlanok tényleges forgalmi adataiból alkosson a szakértı összehasonlító alaphalmazt. 4 az ügyirat keletkezésének idıpontja jelentısen eltérhet a tranzakció tényleges idıpontjától. ugyanezek a problémák merülnek fel akkor is, ha a hozamalapú módszert választjuk. A bevételtermelı ingatlanok értékcsökkenése jól mérhetı a hozamok (bérleti díjak) csökkenésében. Hazai körülmények között a módszer bérleti piac hiányában nem célravezetı. Mindezek alapján belátható, hogy nem csak a minta kis száma, a reprezentativitás követelményének hiánya, hanem az adatok hiányossága miatt is csak nagyon korlátozott tényállításokat lehet ezen adatok alapján megfogalmazni. Megalapozatlan, szakmailag kifogásolható szakértıi válaszok A kirendelt szakértıi válaszokból mazsolázva szeretnék okulásként. 5 okulásként rámutatni azokra a szakértıi hiányosságokra, hibákra, amelyek alapján ítéletek születtek. Ezek: - nem elegendı ingatlanforgalmi adat, adatmennyiség hiánya, - bázisállomások mőködési alapelvének nem ismerése, - szakértıi kompetencia hiánya, vagy annak túllépése, 3 Az adatrekord az ügyszámot, az utca- és házszámot, a telek helyrajzi számát, a telek területét, a szerzıdési értéket és a hivatal által elfogadott forgalmi értéket tartalmazza általában vagy hiányosan. 4 Hajnal István: Mobil adótornyok értékcsökkentı hatása; Építéstudományi Szemle sz. 5 Takács Nándor: Bázisállomások Mobiltornyok ; 2011; MAISZ-EUFIM konferencia; elıadás; május 6.

4 - közvéleménykutatási eredményekre való hivatkozás, - szakmai hibák, tudatlanságok, az alkalmazott módszer nem megfelelı ismerete. 1. Nem elegendı adatmennyiség Általában a felhasználható adatmennyiség a helyiség egészének vonatkozásában nem elegendı egyértelmő statisztikai következtetések levonására. Rendszerezett feldolgozása után ez még inkább belátható, hisz egy-egy csoportba csak néhány adat tartozik. Ismert, hogy az ingatlanpiacon a vételár és a forgalmi érték között létezik korreláció, de ez csak a nagyon nagy számoságú minták esetén érhetı tetten. Kisszámú ( ) adatból semmilyen, a statisztikai függetlenség és reprezentativitás követelményeinek megfelelı érdemi következtetést nem lehet levonni (vagy csak komoly fenntartásokkal lehet). 2. Bázisállomások mőködési alapelvének nem ismerése Számos szakértı nincs tisztában a mobiltelefon adótornyok mőködési alapelvével, a kibocsátott elektromos hullámok terjedésével, azok hatásával. A mobilkommunikáció elengedhetetlen feltételei a bázisállomások, melyek a mobiltelefon készülékekbıl érkezı rádiójeleket fogadják és továbbítják. A bázisállomás által lefedett területet cellának nevezik. A cellák gyakran szabálytalan alakúak, hiszen a domborzati viszonyok vagy épületek blokkolhatják a rádiójelek útját. Nyílt terepen nagyobb kiterjedésőek a cellák, hiszen ott a jelek terjedését kevesebb tényezı korlátozza. A beépített területeken kisebb cellákra, mikro-cellára van szükség, itt úgynevezett bázisállomásokat alkalmaznak, hogy biztosítsák a megfelelı lefedettséget és kapacitást. A cellák méretét a bázisállomás teljesítménye is befolyásolja. A nagyobb cellák kb. 10 km sugarúak, a mikro-cellák sokszor csak 100 méter sugarú területet fednek le. A legtöbb állomás 360 fokban körben - bocsát ki nem ionizáló elektromágneses hullámokat. Az így létrehozott mezı erıssége attól függ, milyen területet kell kiszolgálnia az adott állomásnak. Ez a teljesítmény általában W között mozog, amely egy háztartási izzó teljesítményével azonos. Mivel a mikro-cellás állomások kis területeket fednek le, ezért teljesítményük is alacsonyabb, általában 1-2 W. Ezzel szemben, például a TV átjátszók teljesítménye akár a W (100 kw) -ot is meghaladhatja. Az elektromágneses hullámok fénysebességgel terjednek. Teljesítmény sőrőség [W/m², tipikusan mw/m²] a távolsággal (r), 1/r² arányban csökken. A frekvencia növekedésével nı az optikai tulajdonsága (a reflekszió, törés, elhajlás). Ezért bizonyos helyeken helyi maximumok léphetnek fel. Különbözı anyagok különbözı mértékben csillapítják vagy reflektálják az elektromágneses sugárzást. A m magas bázisállomás antennája az elektromágneses mezıt az állomástól kifelé irányítja, így a közvetlenül az állomás alatt lévı területen ( m) csak nagyon

5 alacsony mértékő rádiófrekvenciás (RF) mezı mérhetı. Ahogy távolodunk a toronytól, az RF mezı ereje beépített környezetben nem a távolsággal négyzetes arányban, hanem 3,5-ik hatványával csökken. A kisugárzott teljesítmény idıben (a forgalomtól függıen) változik. Az expozíció kis területen is, a terjedési viszonyok miatt jelentısen ingadozhat. Az információk információ csomagokban, rövid ideig tartó rendkívül intenzív elektromos hullámokkal (pulzáló sugárzás) jut el a vevıhöz. A viták és a kutatások középpontjában a pulzált elektromágneses sugárzás áll. Számos szakértı összekeveri a mobiltelefon és a mobiltelefon adótorony által kibocsátott elektromágneses sugárzás hatását. A "SAR" rövidítés a Specifikus Abszorpciós Ráta (fajlagos elnyelési tényezı), mely az emberi test egy kilogrammja által az elektromágneses térben elnyelt energiával egyenlı, mértékegysége [W/kg]. Elektromágneses sugárzás hatására a szövetek felmelegednek, nagyobb teljesítmény esetén pedig károsodnak. A sugárzásra az agyszövet mellett a szem a legérzékenyebb. Mobiltelefon esetében a SAR határérték az emberi test egészében elnyelıdı átlagos abszorpció maximális értékére, valamint a testszövet 1 vagy 10 grammnyi tömegében elnyelıdı energiamennyiségre vonatkozik. Az ICNIRP (International Commission on Non-Inonizing Radiation Nemzetközi Nemionizáló Sugárvédelmi Bizottság) által elfogadott teljes testre vonatkozó határérték 0,08 W/kg, 10 grammra vonatkozóan pedig 2 W/kg. A forgalomban lévı kézi-készülékek SAR értéke jellemzıen jóval a megengedett SAR érték alatt marad. 6 Szakértık szerint nem a hazai mobilantenna jelenti a legnagyobb egészségügyi kockázatot, hanem a mobiltelefon, ami közvetlenül a telefonáló feje mellett sugároz. A rádiófrekvenciás (RF) adók krónikus, alacsony szintő, egész testet érı távoltéri expozíciójának esetleges egészségi hatásaira vonatkozólag kevés epidemiológiai adat áll rendelkezésre, elsısorban azért, mert nincs elégséges egyéni expozícióra vonatkozó értékelés. A kisszámú, megfelelı expozíciós értékeléssel végzett vizsgálatok nem tártak fel egészségügyi hatásokat. A mobiltelefonok bázisállomásai által elıidézett expozíciós szintek általában az irányelvben rögzített szintek egy tízezrede körül vannak. Az eddig publikált egyes nemzeti és nemzetközi eredmények azonban egyáltalán nem utalnak arra, hogy a mobiltelefonok elsı 10 évi használata során a fejben fokozódott volna a daganatok kialakulásának veszélye. 7 6 A SAR értékrıl, meghatározásának módjáról bıvebben a honlapon olvashat. 7 Az ICNIRP állásfoglalása az idıben változó (max. 300 GHZ frekvenciájú) elektromos, mágneses és elektromágneses terek expoziciójának korlátozására vonatkozó irányelvekrıl.

6 A rendeletek elıírásának betartása mellett telepített 8 rádiótelefon bázisállomásokból származó RF sugárzás egészségkárosító hatásaival nem kell számolni. WHO - Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint nem mutatható ki, hogy az alacsony frekvenciájú elektromágneses mezık vagy a rádióhullámok károsak lennének az egészségre, amennyiben a megszabott határértékeket a szolgáltatók betartják. A szolgáltatók pedig az elıírt hazai határértékeket betartják, amely szabványok, szabályozások a nemzetközi (EU) standardoknál szigorúbbak. Az EU ajánlás értelmében jelent meg és án hatályba lépett az új 63/2004. (VII. 26.) ESzCsM rendelet. A magyar határérték lakosság esetében 10 µw/cm 2 teljesítménysőrőséget enged meg a rádiótelefon bázisállomások mindegyik üzemi frekvenciáján (450, 900 és 1800 MHz-en). A magyarországi antennatornyok sugárzása negyvenötöde a nyugat-európai normának. Megjegyzem, számos tudományos és áltudományos (üzleti alapon született) írások olvashatók az interneten és egyéb médiákban, melyek csak feltételezik (hosszútávon) az elektroszmog egészségre káros hatását, de ezt bizonyítani még nem tudták. Ennek ellenére az interneten jelentıs számú vállalkozás található, amelyek a vélt vagy valós félelemérzetre alapozva, jó pénzért mőszeresen bemérik és kimutatják a káros hatás meglétét. 3. Szakértıi kompetencia hiánya, annak túllépése Nem egy esetben találkozhatunk olyan szakértıi véleménnyel (a tárgyi tornyok vonatkozásában), melyet nem ingatlanforgalmi szakértı készített, hanem pl. orvos, sugárbiológus (sugárvédelmi szakértı), távközlési mérnök. Kérdezem én, milyen hiteles választ ad, adhat a következı kérdésre az elızıekben leírt képesítéssel rendelkezı szakértı? Nyilatkozzon, hogy a hírközlési létesítmény fennmaradása milyen hatást gyakorol a közelben található ingatlanok forgalmi értékére. Válasz: A bázisállomás felállítása a közelben legalább 300 méterre található ingatlanok forgalmi értékét kb. 20%- kal csökkenti. Vajon szakértı kollegánk ezzel a szakvéleményével segítette-e a tényállás megállapítását, a szakkérdés eldöntését? Más esetben a kirendelt ingatlanforgalmi szakértı tájidegen elemnek minısíti a tárgyi tornyot, és határoz meg értékcsökkenést az annak környezetében elhelyezkedı ingatlanokra. Kérdésem; van-e jogosultsága (kompetenciája) e tárgykörben véleményt nyilvánítani? Valószínő, hogy megoszlanak a vélemények, de véleményem szerint nincs. 8 Környezeti hatástanulmány - antennának a közvetlen közelében mért elektromágneses mezı várható erıssége, aminek maximális értékét törvény szabályozza. Építési engedélyezési eljárásában 6 m-nél hosszabb antenna tartószerkezet esetén 46/1997. (XII.29.) KTM rendelet Egészségügyi szakhatóságként az illetékes ÁNTSZ Sugáregészségügyi Decentrumot jelöli meg. Az engedélyezı hatóság az illetékes önkormányzat jegyzıje.

7 Vélelmezem, hogy a társadalmi-gazdasági fejlıdés a 21. századi Magyarországon is együtt járt a tájba nem illı elemek bıvülésével. A tájban tükrözıdik a mindenkori társadalom: a kispénző emberek bódéi, az újgazdagok terjengıs, hivalkodó házai, a panellakótelepek, a posztmodern próbálkozások, a monoton mezıgazdasági táblák, a tátongó bányagödrök, a mindent behálózó nyomvonalas létesítmények és így tovább. Egyes tárgyakra azt mondjuk, tetszik, tájba illeszkedı, másokra, hogy rettenetes, tájidegen. Mitıl függ az ítélet? Valamely létesítményrıl a kérdés mindig ugyanaz: Tájidegen vagy tájba illeszkedı? Van, akit zavar, van, aki érzékeli, s van, aki észre sem veszi, hogy egyes növények, mőtárgyak, épületek, földmővek, tornyok, villanyoszlopok hogyan befolyásolják a látványt, a tájképet. A szépség megítélésében különbséget kell tenni a laikus szeme, látásmódja és a szakemberé között. A tájképpel, azaz a táj szépségével, rútságával, tájegységek, tájrészletek megjelenésének és várható változásának vizsgálatával a tájesztétika foglalkozik. Tájesztétikai szempontból magától értetıdıen a vizuális érzékenység a mérce. A szakember ugyanis a funkcionális korrektséget a szépség képzetével összekötve nem az objektív tárgyakat ítéli meg, hanem azok belsı, asszociációkkal módosított képét. 9 Vajon az ingatlanforgalmi szakértı képes erre? Laikusként vagy szakértıként nyilvánít véleményt? Megint más esetben a II. fokú bíróság észrevételezi, hogy a szakértı egyébként ingatlanforgalmi szakértıként nincs is bejegyezve a szakértıi nyilvántartásba, tehát már csak ezért is aggályos az általa adott szakvélemény. Szakterülete az építészeti tervezés, kivitelezés, ezért a perbeli esetben sem járhatott volna el ingatlanforgalmi igazságügyi szakértıként. Az általa megállapított forgalmi érték is eltúlzott. 4. Közvéleménykutatásra való hivatkozás Szakmai szemmel nézve az alábbi, torony általi értékcsökkenés indoklása több mint megdöbbentı. Szakértıi indoklás: Az állampolgárok idegenkedése a toronytól tájidegen létesítménytıl a közvélemény kutatás alapján 45%-ban bizonyítottnak tekinthetı. Azaz 45 % a torony negatív hatásától fél, 55% pedig nem. Következtetés: 45/55 = 0,82 Az ingatlan értékvesztése: (1 0,82) = 18 % azaz ,- Ft x 0,18 = ,- Ft 9 Dr. Dömsödi János: Tájrendezés és tájvédelem (2010) Nyugat-magyarországi Egyetem

8 5. Szakmai hibák, hiányosságok, az alkalmazott módszer nem ismerete. Olykor meglepı szakmai hiányosságokkal is találkozhatunk, amikor a szakértı piaci összehasonlító módszerrıl beszél és teljesen egyéni (sem nem piaci összehasonlító, sem nem költségalapú) módszert alkalmaz. Az ingatlan évi forgalmi értékét (az átjátszó-torony létének figyelmen kívül hagyásával) kereken ,- Ft-ban azaz Tizenhárommillió-egyszátezer forintban határozom meg. Értékképzés: a beépített telek fajlagos értékét (évelıkkel és kerítésekkel együtt), tekintettel a relatíve nagyobb kiterjedésre 800,- Ft/m 2 összegben véleményezem. 800 m 2 x m 2 = ,- Ft. A felépítmény értéke: 111,05 m 2 x ,- Ft/m 2 = ,- Ft Egyéb mőszaki létesítmények értéke: ,- Ft Forgalmi részértékek összesen: ,- Ft. A fentieket vessük össze pl. a 25/1997 (VIII.1) Pm. r. ben leírtakkal - Piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelés. Ugyanez a szakértı más esetben a korrekciós tényezıket összeadva határoz meg értékcsökkenést. A szakértık egy csoportja csak a toronytól való távolságra alapozza az értékvesztés mértékét. De a mérése pontatlan, esetenként métert is téved, ennek következtében a vélt vagy valós értékcsökkenés is hibás. Az sem mindegy, hogy honnan mérjük a távolságot, a kert végébıl, ahonnan a torony látszik, vagy az utcai fıhomlokzattól, ahonnan a torony nem is látható. Nagyon gyakori hiba, hogy a szakértı nem munkálja ki, nem alapozza meg az általa meghatározott értékcsökkenés mértékét. Egyszerően kijelenti, hogy az értékcsökkenés mértéke 30%, de hogy miért éppen ennyi - nem lehet követni, sem megtudni az okát. Ennél csak az egyes bíróságok indoklása a megdöbbentıbb, amikor ítéletükben arra hivatkoznak, hogy nincsenek kötelezı tartalmi, formai elıírások az értékmódosító tényezık pontos %-os mértékének meghatározására, illetve annak meg nem határozására nincsenek elıírások. Többségében a bíróságok kötelezik a szakértıt, hogy ha a fajlagos forgalmi értékhez képest értékcsökkenést vagy értéknövelést alkalmaz (korrekció), annak indokait ingatlanonként tételesen, pontosan rögzítse és támassza alá.

9 Mobiltornyok értékcsökkentı hatása az egyes szakértıi véleményekben Az általam elemzett 155 darab ingatlanra kiterjedıen a szakértıi véleményeket három nagy csoportra lehetett felosztani. Az elsı csoportba azok a szakértık voltak sorolhatók, akiknek semmisem drága alapon jelentıs mértékő értékcsökkenést határoztak meg. Ennek mértéke elérte a 33%-ot. a bázisállomástól számított akár 600 méteres távolságban is, valós, vagy vélt indok, társadalmi közfelfogás alapján, a forgalmi értékadatok változásának vizsgálata nélkül (vagy azokban nem tudtak változást kimutatni), esetleg más hasonló perekben hozott ítéletekre hivatkoztak, vagy a torony által okozott félelemkeltı hatással (a torony erıs szélben fütyül, zúzmara, jégcsap hullik róla, hangos a ventillátor), a tájidegenséggel (az utcaképet elcsúfítja, beárnyékolja az ingatlant, intimitásvesztést okoz) indokolták az értékcsökkentı hatást. Második csoportba a mértéktartók kerülhettek, azok a szakértık, akik csekélyebb mértékő értékcsökkenést állapítottak meg. Ezt nem a torony ingatlanforgalomra gyakorolt negatív hatásával magyarázták, hanem leginkább a rálátás, panorámavesztés, tájidegenség, zajhatás, villámcsapás, sugárzástól való félelem, intimitásvesztés,.azaz szubjektív értékítélet alapján határoztak meg értékcsökkenést, ugyanakkor kiemelték, hogy ingatlanforgalmi adatokkal ez nem igazolható. Harmadik csoportba azok a szakértık kerülhettek, akik szerint nem állapítható meg értékcsökkenés, amely ingatlanforgalmi adatokkal alátámasztható lenne. Véleményük szerint kár fel sem merül ezekben az ügyekben. Hasonló a szakértıi csoportosítás a 2007-ben megjelent írásban is. 10 Hogyan tovább Hagyományos módszerekkel ingatlanforgalmi adatok változásából nem mutatható ki a mobil tornyok értékcsökkentı hatása a szomszédos ingatlanokban. Akkor mi a teendı? 11 Keresni olyan módszereket, amely nemcsak a toronytól való távolságot, a láthatóságot és egyéb zavaró körülményeket vesz figyelembe, többségében szubjektív módon és ezek alapján elvégezni az elemzést. Ilyen módszerek a nemzetközi szakirodalomból szép számban ismertek, ezek közül ajánl felhasználásra a már idézett [Hajnal, 2012] tanulmány is a stigmatizált ingatlanok értékcsökkenésére 10 Igazságügyi Szakértı június. (pp ) Hogyan hatnak a mobiltornyok ingatlanjaink értékére? 11 Takács Nándor: Hedonikus értékelési (ár) módszer (HPM) alkalmazása az ingatlanok értékelésénél Bázisállomások Mobiltornyok ; 2011; MAISZ EUFIM konferencia; elıadás; október 13.

10 vonatkozó becslésekhez, valamint az Ingatlan értékelési füzetek 18. számában 12 megjelent tanulmány. Ezek közül kiemelném a hedonikus ár 13 módszert (Hedonic Preice Method, Hedonic Property Value Models), amely az ingatlanok értékére (árára) döntı befolyással bíró (magyarázó változókat) tulajdonságokat vizsgálja statisztikai mutatók formájában. Az értelmezı-, magyarázó változók (attribútumok) lehetnek az ingatlan elhelyezkedése, mikró és makró lakókörnyezete, társadalmi környezete, intézmények (óvoda, iskola, kórház) közelsége, az épület minısége, kora, állaga, állapota, helyiségek száma, nagysága, panorámája és egyéb más jellemzıi. 14 Valamely attribútum hedonisztikus ára úgy is értelmezhetı, mint fizetési hajlandóság az adott jellemzıben bekövetkezett marginális (határ) növekményért. Példaként említem: Svájcban 230 ezer háztartást vizsgáltak, ebbıl minta alapján végeztek (Zürich és Lugano városokban) értékelést elektroszmognak a bérleti díjra vonatkozó hatását vizsgálva. 15 A hedonikus ármódszerrıl röviden A hedonikus ármódszer alkalmazása során a fogyasztás valós, már megtörtént eseményei alapján becsülik az értékelt jószág iránti keresletet, illetve annak értékét. Az eljárás a természeti/környezeti szolgáltatások értékét azon keresztül próbálja megragadni, hogy azok befolyásolják bizonyos piaci áruk, leginkább az adott területen és környékén lévı ingatlanok értékét. A módszert a 60-as évek végén, 70-es éves évek elején fejlesztették ki. A hedonikus ármódszer a karakterisztika elméletre épül, amely egy árut, terméket jellemzık sokaságaként értelmezi. A jellemzık mindegyikének saját belsı/rejtett ára van, melyek közül néhány sajátosság jellegében esetleg nem piaci. Az egyének úgy fejezik ki preferenciájukat egy adott nem piaci jellemzı iránt, hogy az adott jellemzıvel rendelkezı piaci árut (ingatlant) választják ki vásárlásukkor. Ezeket a preferenciákat tehát azok a különbözı árak tükrözik, amelyeket egy áruért általában vagyontárgyért (ingatlan) a piacon kifizettek. A megközelítés a piacon megvásárolt termék jellemzıirıl és áráról szóló adatok alapján ökonometriai módszereket alkalmaz, hogy kimutassa a javak jellemzıi és piaci ára közötti összefüggést, ebbıl pedig megbecsülje a nem piaci jellemzık rejtett (árnyék) árát. 12 Dr. Mályusz Levenete: Többtényezıs értékelési módszerek az ingatlanok összehasonlítására Ingatlan értékelési füzetek 18. sz. PROFINVEST KFT. Bp június 13 Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna: A természetvédelemben alkalmazható közgazdasági értékelési módszerek - (Bp ) 14 J.F.Kain és J.M.Quigley Measuring the Value of Housing Quality Journal of the American Statistical Association Volume 65. Issue 330 (Jun., 1970] pp tanulmányában például 39 magyarázóváltozót használt 15 Silvia Banfi, Massimo Filippini, Andrea Horehájová: Hedonic Price Functions for Zurich and Lugano with Special Focus on Electrosmog CEPE Working Paper No. 57 May 2007

11 A leggyakrabban használt példa a lakáspiacé. Egy lakóingatlan elhelyezkedése például befolyásolhatja az ingatlan (nem-piaci) természeti/környezeti jellemzıit, és potenciálisan a lakással kapcsolatos hasznok egész sorát. A lakókörnyezet jellemzıi, mint a levegıminıség, erdı, víz közelsége vagy zaj, elektroszmog azt a tényt érzékelteti, hogy a természet állapotában/környezet minıségében bekövetkezı változások hatással vannak az ingatlanárakra. A hedonikus ármódszer alapja tehát, hogy az erıforrások különféle tulajdonságok együttesébıl állnak össze, amelyek különbözı súllyal szerepelnek, és ezek értékeinek összege adja a termék vagy szolgáltatás összértékét. Ennek alapján egy lakás értéke függ például az épülettıl magától, az elhelyezkedésétıl, az infrastruktúra kiépítettségétıl és a környezettıl. A hedonikus ármódszer alkalmazásakor az elsı lépés kiindulópontja a termék piaci ára, amelyet az értékösszetevık összegével azonosítanak, és amit a termékjellemzık ársorozatára osztanak fel. A következı lépésben, amikor már ismert a természet állapotának vagy a környezet minıségének szerepe az árban, levezethetı az ehhez tartozó keresleti görbe is. Ha az emberek egy természeti/környezeti kárt észlelnek, akkor ennek a kárnak a jelenértékével csökken az az összeg, amit egy környéken lévı ingatlanért hajlandók fizetni. Egy stigmatizált (szennyezett) terület a közelében található ingatlan értékében csökkenést okoz. Ennek mértékét az ingatlanpiaci árak elemzésével lehet vizsgálni. Egy ingatlannak a piacon megfigyelhetı árát az adott ingatlan jellemzıi határozzák meg. Egy ingatlan felfogható úgy, mint adott jellemzık összessége, amelyeket a vevı megvásárol, és amelyek mindegyike iránt tanúsít valamilyen fizetési hajlandóságot. Ekkor az ingatlan ára felírható úgy, mint ezeknek a különbözı jellemzık iránt tanúsított fizetési hajlandóságoknak az összege. Az ingatlanpiacon megfigyelhetı árak és az ingatlanok jellemzıi segítségével különbözı jellemzık iránti fizetési hajlandóságok becsülhetık. Ennek feltétele, hogy megfelelı mennyiségő adat álljon a rendelkezésünkre, a vizsgált ingatlanok piaca (vagyis a kereslet és a kínálat) egyensúlyban legyen, az adatbázisban szereplı ingatlanok a különbözı jellemzık szerint kellı mértékő változatosságot mutassanak, s ez a széles skála a lakások árainak különbségeiben is kifejezıdjék.

12 Összefoglalás Felgyorsult világunkban beláthatóan nem elegendı már a szakértıi tapasztalat. Ezért is szükség mutatkozik a hagyományos értékelési módszerek kiterjesztésével, a matematikai statisztikai módszerek számítástechnika adta lehetıségével a mindennapi szakértıi gyakorlatba történı bevonására. Számos az olyan szakértıi feladat, amely új kihívásként jelent meg és ezekre szokványos módon már rutinból nem tudunk megválaszolni. Csak a szakértı tudja, hogy mi az amit nem tud, illetve az alkalmazott módszereinek hol vannak a határai. Széchenyi Istvánt idézve: Tagadni nem lehet, hogy csak azt mővelhetjük tökéletes ügyességgel, amit mesterség s nem idıtöltésképpen őzünk. Ismerje meg tehát ki-ki, mi az ı mestersége s tisztje: ha valamiben felsıbbséget vágy elérni, fejtse ki azt s csak azt minden vizsgálat s tanulás fı tárgyává.

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TECHNOLÓGIAI HIVATAL LÉGVÉDELMI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TECHNOLÓGIAI HIVATAL LÉGVÉDELMI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TECHNOLÓGIAI HIVATAL LÉGVÉDELMI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA KIVONAT ELEKTROMÁGNESES EXPOZÍCIÓ VÁRHATÓ TERHELÉSE AZ ORSZÁG TERÜLETÉRE TELEPÍTENDO 3D RADAROK KÖRNYEZETÉBEN (TELEPÍTÉS

Részletesebben

Értékcsökkenés becslése szakértıi véleménykérés módszerével

Értékcsökkenés becslése szakértıi véleménykérés módszerével Értékcsökkenés becslése szakértıi véleménykérés módszerével Dr. Hajnal István, FRICS Bevezetés A mérnöki létesítményeknek, ezek közül is kivált a mobil adótornyoknak a környezı ingatlanokra gyakorolt értékcsökkentı

Részletesebben

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat OTSZ Elemzés és módosítási javaslat OTSZ 3. rész Elemzés Válasz a következı kérdésekre: - a szabályzat tartalmaz-e szabványhivatkozásokat - a hivatkozások megfelelnek-e az európai elveknek és az európai

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról

Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései

A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései 2010. január 11. Ambrusné dr. Tóth Éva JNOB, Nemzetközi Fıosztály Bevezetés Nem kell félretenni a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendeletet

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók Matematikai alapok és valószínőségszámítás Középértékek és szóródási mutatók Középértékek A leíró statisztikák talán leggyakrabban használt csoportját a középértékek jelentik. Legkönnyebben mint az adathalmaz

Részletesebben

PATAKI KAROLV igazságügyi szakért6. 1087 Budapest, Hungária krt. 32. Tell fax: 334-4610, mobil: 06-30-9509-385, e-mail: karpataki@gmail.

PATAKI KAROLV igazságügyi szakért6. 1087 Budapest, Hungária krt. 32. Tell fax: 334-4610, mobil: 06-30-9509-385, e-mail: karpataki@gmail. L~. PATAKI KAROLV igazságügyi szakért6 1087 Budapest, Hungária krt. 32. Tell fax: 334-4610, mobil: 06-30-9509-385, e-mail: karpataki@gmail.hu OPPONENSIVÉLEMÉNY a Fürged-Felsonyék-Magyarkeszi külterület,

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A FÖLDRENGÉSES KÖRÜLMÉNYEKNEK KITETT FELVONÓKRAVONATKOZÓ EN 81-77 SZABVÁNY ALKALMAZÁSÁHOZ

ÚTMUTATÓ A FÖLDRENGÉSES KÖRÜLMÉNYEKNEK KITETT FELVONÓKRAVONATKOZÓ EN 81-77 SZABVÁNY ALKALMAZÁSÁHOZ ÚTMUTATÓ A FÖLDRENGÉSES KÖRÜLMÉNYEKNEK KITETT FELVONÓKRAVONATKOZÓ EN 81-77 SZABVÁNY ALKALMAZÁSÁHOZ 2014. október Felelısség kizárása: Jelen útmutató az ELA szakembereinek legjobb tudását tükrözi a közzététel

Részletesebben

A Magyar Aktuárius Társaság szakmai ajánlása Nem-élet termékterv díjkalkulációjával szembeni aktuáriusi elvárások

A Magyar Aktuárius Társaság szakmai ajánlása Nem-élet termékterv díjkalkulációjával szembeni aktuáriusi elvárások A Magyar Aktuárius Társaság szakmai ajánlása Nem-élet termékterv díjkalkulációjával szembeni aktuáriusi elvárások Elfogadás, hatályba lépés Az alábbi figyelemfelhívó szakmai ajánlást a Magyar Aktuárius

Részletesebben

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT 3. számú melléklet VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT Jelen nyilatkozat alapján a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 3304 Eger, Sánc u. 6.) mint védjegyjogosult Bükki nemzeti parki termék elnevezéső

Részletesebben

OKTATÁSFINANSZÍROZÁS: nemzetközi trendek és hazai tapasztalatok

OKTATÁSFINANSZÍROZÁS: nemzetközi trendek és hazai tapasztalatok OKTATÁSFINANSZÍROZÁS: nemzetközi trendek és hazai tapasztalatok Mit mondanak a tények az új közoktatási törvény küszöbén Mőhelykonferencia II. Pedagógus életpályamodell és oktatásfinanszírozás 2010. február

Részletesebben

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése Készítették: Galli Tamás Nater Ulrike Dátum: 2011. 04. 01. 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETİ 3 PÁRATLANKLUB KÉRDİÍV 4 Elıadás

Részletesebben

Mikroökonómia - 7. elıadás

Mikroökonómia - 7. elıadás Mikroökonómia - 7. elıadás A TERMELÉSI TÉNYEZİK (ERİFORRÁSOK) PIACA 1 A termelési tényezık piaca elsıdleges tényezık - munka - természeti erıforrások másodlagos tényezık - termelt tıkejavak - pénz, értékpapír

Részletesebben

Környezetvédelmi hatósági tevékenység

Környezetvédelmi hatósági tevékenység Környezetvédelmi hatósági tevékenység A cikk bemutatja a környezethasználat feltételeit, valamint az ahhoz kapcsolódó hatósági engedélyezési eljárások fı szabályait. A rendelkezések elsısorban a környezet

Részletesebben

A szabályozás lényege: integrált energiamérlegre vonatkozik, amely tartalmazza

A szabályozás lényege: integrált energiamérlegre vonatkozik, amely tartalmazza A szabályozás lényege: integrált energiamérlegre vonatkozik, amely tartalmazza a főtés és a légtechnika termikus fogyasztását, a nyereségáramok hasznosított hányadát, a ventilátorok, szivattyúk energiafogyasztását,

Részletesebben

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes -

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - 1. A szociális munka értékei 1.1 Tisztában van a következı értékek jelentésével és tiszteletben tartásuk

Részletesebben

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A fogyasztóvédelemrıl

Részletesebben

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŐ SZEMÉLYEKET FOGLALKOZTATÓ SZERVEZETEK VEZETİINEK FEJLESZTÉSE A HATÉKONYAN MŐKÖDİ VÁLLALAT MENEDZSMENT KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN.

Részletesebben

A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás

A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás Egy gép, berendezés vagy eszköz higiéniailag akkor felel meg a jogszabályi követelményeknek, ha azonosítható, ha rendelkezik a megfelelıségét tanúsító dokumentummal,

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

A szabadtéri (közterületi és alkalmi) rendezvények megítélése; a környezeti zajhatások mérési eredményei; a szabályozás lehetıségei

A szabadtéri (közterületi és alkalmi) rendezvények megítélése; a környezeti zajhatások mérési eredményei; a szabályozás lehetıségei A szabadtéri (közterületi és alkalmi) rendezvények megítélése; a környezeti zajhatások mérési eredményei; a szabályozás lehetıségei Kvojka Ferenc, OPAKFI Budapest, 2010. október 6. Fesztiválok országszerte

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

Kockázatkezelés stratégiája

Kockázatkezelés stratégiája Kockázatkezelés stratégiája A Hitelezési politika egy átfogó dokumentum az alapvetı kockázati fogalmakról, folyamatokról, felelısségi körökrıl. Tartalmazza a legjelentısebb kockázati kezelési alapelveket,

Részletesebben

Értékelés az igazságügyi szakértő követelményei szerint

Értékelés az igazságügyi szakértő követelményei szerint Értékelés az igazságügyi szakértő követelményei szerint Csirmaz László (Debreceni Igazságügyi Szakértői Kamara) Magyar Ingatlanszövetség, EUFIM Konferencia 2012.10.04. Általában mi a jellemzi az igazságügyi

Részletesebben

A megelızés elvének hatékony érvényesítési lehetıségei a zaj-és rezgés elleni védelem tekintetében

A megelızés elvének hatékony érvényesítési lehetıségei a zaj-és rezgés elleni védelem tekintetében A megelızés elvének hatékony érvényesítési lehetıségei a zaj-és rezgés elleni védelem tekintetében Dr. Horváth Luca Kornélia jogi referens JNOI Országgyőlési Biztosok Hivatal Budapest 2010. október 6.

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése jogcímhez kapcsolódó

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése jogcímhez kapcsolódó Kitöltési útmutató Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése jogcímhez kapcsolódó Üzleti tervhez I. Vezetıi összefoglaló... 2 II. Az Ügyfél bemutatása...

Részletesebben

Az ápolási folyamat. Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával

Az ápolási folyamat. Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával Az ápolási folyamat Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával Ápolási folyamat fogalma A humanisztikus ellátás olyan rendszeres módszere, mely költséghatékony módon összpontosít a kívánt eredmények

Részletesebben

Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban

Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban A jótállás (köznapi nyelven: garancia) kétféle lehet: önkéntes, illetve kötelezı. Utóbbiról akkor beszélünk, ha a jótállást jogszabály

Részletesebben

IGÉNYLŐ ÁLTAL VÉGEZHETŐ TERVKÉSZÍTÉS KÖVETELMÉNYEI

IGÉNYLŐ ÁLTAL VÉGEZHETŐ TERVKÉSZÍTÉS KÖVETELMÉNYEI FREKVENCIAGAZDÁLKODÁSI IGAZGATÓSÁG IGÉNYLŐ ÁLTAL VÉGEZHETŐ TERVKÉSZÍTÉS KÖVETELMÉNYEI URH FM RÁDIÓADÓ Budapest 2008 március I. A frekvenciaterv követelményei és kötelező tartalma 1. Tervezési feladat A

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek Internet Protokoll alapú szolgáltatásokhoz A jelő melléklet Szolgáltatással kapcsolatos távközlési alapfogalmak

Általános Szerzıdési Feltételek Internet Protokoll alapú szolgáltatásokhoz A jelő melléklet Szolgáltatással kapcsolatos távközlési alapfogalmak 1.Árprés: olyan versenykorlátozó helyzet, amelyben egy hatékonyan mőködı szolgáltató az árrés szőkösségébıl következıen nem képes a hálózati szolgáltatás igénybevételével a hálózati szolgáltatást nyújtó

Részletesebben

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Szikra Csaba Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Az EU EPBD (2002/91/EC) direktíva lényegesebb pontjai Az új épületek energia-fogyasztását az ésszerőség határain belül korlátozni kell.

Részletesebben

INGATLAN INFORMATIKAI ALAPOK 2. RÉSZ

INGATLAN INFORMATIKAI ALAPOK 2. RÉSZ INGATLAN INFORMATIKAI ALAPOK 2. RÉSZ II. INGATLANOK FORGALOMKÉPESSÉGE forgalomképtelen törvény alapján, forgalomképtelen helyi döntés alapján, korlátozottan forgalomképes az 1990. évi LXV. tv. alapján,

Részletesebben

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Szikra Csaba Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Az EU EPBD (2002/91/EC) A direktíva lényegesebb pontjai 1.: Az új épületek energiafogyasztását az észszerőség határain belül korlátozni

Részletesebben

Területfejlesztés és turizmus

Területfejlesztés és turizmus Területfejlesztés és turizmus 2. Elıadás A fenntartható turizmus fejlesztése 1 Irodalom: Inskeep, E. (szerk.) - WTO: A fenntartható turizmus fejlesztése. Irányelvek a turizmus tervezıinek és szervezıinek.

Részletesebben

1. oldal, összesen: 8. 7/2001. (II. 22.) PM rendelet. a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl

1. oldal, összesen: 8. 7/2001. (II. 22.) PM rendelet. a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl 1. oldal, összesen: 8 A jogszabály mai napon hatályos állapota 7/2001. (II. 22.) PM rendelet a biztosítóintézetek aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeirıl A biztosítóintézetekrıl és a biztosítási

Részletesebben

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT 3. számú melléklet VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT Jelen nyilatkozat alapján a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 3304 Eger, Sánc u. 6.) mint védjegyjogosult Bükki nemzeti parki termék elnevezéső

Részletesebben

A logisztikai teljesítményelvárások kijelölése - Vevıszegmentálás ÚTMUTATÓ 1

A logisztikai teljesítményelvárások kijelölése - Vevıszegmentálás ÚTMUTATÓ 1 A logisztikai teljesítményelvárások kijelölése - Vevıszegmentálás ÚTMUTATÓ 1 A programozást elvégezték és a hozzá tartozó útmutatót készítették: dr. Gelei Andrea és dr. Dobos Imre, egyetemi docensek, Budapesti

Részletesebben

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet a Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggı közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

Keretszerzıdés. Szociális jelentés és környezetvédelmi nyilatkozat az európai bıriparban Szakágazati Szociális Párbeszéd Bizottság Bırgyártás

Keretszerzıdés. Szociális jelentés és környezetvédelmi nyilatkozat az európai bıriparban Szakágazati Szociális Párbeszéd Bizottság Bırgyártás Keretszerzıdés Szociális jelentés és környezetvédelmi nyilatkozat az európai bıriparban Szakágazati Szociális Párbeszéd Bizottság Bırgyártás (jóváhagyta a Bizottság 2008 június 17-én) 1. Bevezetés A COTANCE

Részletesebben

A döntésre jogosult döntési szint a kockázatkezelı véleményét köteles a döntés során figyelembe venni.

A döntésre jogosult döntési szint a kockázatkezelı véleményét köteles a döntés során figyelembe venni. A Széchenyi István Hitelszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) Kormány rendeletben elıírt szabályoknak történı megfelelés körében a

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Üzleti tervhez

Kitöltési útmutató. Üzleti tervhez Kitöltési útmutató Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból gyümölcs és kertészeti ültetvények korszerősítése, létesítése jogcímhez kapcsolódó Üzleti tervhez I. Vezetıi összefoglaló...2 II. Ügyfél

Részletesebben

Két adatfelvétel: a szegény háztartások fogyasztási szokásai és a tulajdonosi jövedelmek szerkezete. Medgyesi Márton Tárki Zrt

Két adatfelvétel: a szegény háztartások fogyasztási szokásai és a tulajdonosi jövedelmek szerkezete. Medgyesi Márton Tárki Zrt Két adatfelvétel: a szegény háztartások fogyasztási szokásai és a tulajdonosi jövedelmek szerkezete Medgyesi Márton Tárki Zrt Vázlat 1.A szegény háztartások fogyasztási szokásai A kutatás célja Mintavétel

Részletesebben

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı testületének. 1/2004. /I. 30./ ÖR. számú r e n d e l e t e. a lakáscélú helyi támogatási formákról

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı testületének. 1/2004. /I. 30./ ÖR. számú r e n d e l e t e. a lakáscélú helyi támogatási formákról Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı testületének 1/2004. /I. 30./ ÖR. számú a lakáscélú helyi támogatási formákról Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı- testülete az önkormányzatokról

Részletesebben

VERSENY KÖZIGAZGATÁS KÉRDİÍV 2010. szeptember

VERSENY KÖZIGAZGATÁS KÉRDİÍV 2010. szeptember VERSENY KÖZIGAZGATÁS KÉRDİÍV 2010. szeptember Jó napot kívánok. A MASMI Hungary munkatársa,. vagyok. A piaci szabályozással kapcsolatban szeretnék néhány kérdést feltenni Önnek. Körülbelül 10 percre venném

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. március 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. március 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 26-i ülésére Tárgy: A Zirc-Hosszúréten található önkormányzati ingatlanra kötendő bérmunkaszerződés Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 2.Mf.20.939/2009/3. A Magyar Köztársaság nevében! A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság, mint másodfokú bíróság Független Rendır Szakszervezet. által képviselt. felperesnek

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelmérıl Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési kötelezettség A támogatás megítélése esetén a Projekt megvalósításába bevonandó kivitelezıt, szállítót, tanácsadót, szolgáltatót,

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímhez kapcsolódó

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímhez kapcsolódó Kitöltési útmutató Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenység ösztönzése jogcímhez kapcsolódó Mőködtetési és fenntarthatósági tervhez I. Fejlesztés összefoglaló... 2 II.

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

VIII-D-001/56-14/2012.

VIII-D-001/56-14/2012. Tisztelt Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság! Alulírott Magas-Bakony Környezetvédelmi Egyesület (székhelye: 8425 Lókút, Papod u. 38., képviseli: Mészáros Ferenc alelnök) felperes a Győr-Moson-

Részletesebben

A jel melléklet Szolgáltatással kapcsolatos távközlési alapfogalmak Árprés: Egyéni el fizet Elektronikus hírközlési építmény

A jel melléklet Szolgáltatással kapcsolatos távközlési alapfogalmak Árprés: Egyéni el fizet Elektronikus hírközlési építmény 1. Árprés: olyan versenykorlátozó helyzet, amelyben egy hatékonyan mőködı szolgáltató az árrés szőkösségébıl következıen nem képes a hálózati szolgáltatás igénybevételével a hálózati szolgáltatást nyújtó

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PROJEKT ADATLAP. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz 1 I. PROJEKT ADATLAP a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 2 PROJEKT

Részletesebben

Takarékszövetkezeti Üzletszabályzat EUROSMS. szolgáltatások nyújtására

Takarékszövetkezeti Üzletszabályzat EUROSMS. szolgáltatások nyújtására Takarékszövetkezeti Üzletszabályzat EUROSMS szolgáltatások nyújtására Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Általános Szerzıdési Feltételek 3. Ügyfél azonosítás 4. Számlakivonat 5. EUROSMS szolgáltatás ellenértéke

Részletesebben

Az elektromágneses terek szabályozása és környezet-egészségügyi vizsgálata

Az elektromágneses terek szabályozása és környezet-egészségügyi vizsgálata Az elektromágneses terek szabályozása és környezet-egészségügyi vizsgálata Thuróczy György Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet Nem-Ionizáló Sugárzások Főosztálya 1221 Budapest,

Részletesebben

a(z) RICH SPORT EGYESÜLET 2008.12.31 fordulónapi egyszerősített mérlegbeszámolójához I. Általános rész

a(z) RICH SPORT EGYESÜLET 2008.12.31 fordulónapi egyszerősített mérlegbeszámolójához I. Általános rész 1 1. A társaság bemutatása I. Általános rész Székhely: 1135 Budapest, Fáy u. 81-83. Cégjegyzék-szám: 9pk60649/1997/9 Statisztikai szám: 18086869-9311-521-01 Tevékenységi körök: TEÁOR Tevékenység megnevezése

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcímhez kapcsolódó.

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcímhez kapcsolódó. Kitöltési útmutató Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcímhez kapcsolódó Üzleti tervhez I. Vezetıi összefoglaló... 2 II. Az ügyfél bemutatása... 3

Részletesebben

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. január 1-tıl A szabályzat hatálya az önállóan mőködı és gazdálkodó Társulási

Részletesebben

szaki infrastruktúra Vízgazdálkodás, regionális szint vízi létesítmények, fejlesztési elképzelések

szaki infrastruktúra Vízgazdálkodás, regionális szint vízi létesítmények, fejlesztési elképzelések Mőszaki infrastruktúra c. tantárgy 2006. 03.01. i elıadásának vázlatos anyaga Vízgazdálkodás, regionális szintő vízi létesítmények, fejlesztési elképzelések Dr. Dulovics Dezsı PhD. ny. egyetemi docens

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése jogcímhez kapcsolódó

Kitöltési útmutató. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése jogcímhez kapcsolódó Kitöltési útmutató Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése jogcímhez kapcsolódó Üzleti tervhez I. Vezetıi összefoglaló...2 II. A vállalkozás bemutatása...3

Részletesebben

Vállalkozói Akadémia

Vállalkozói Akadémia Vállalkozói Akadémia Videoton Képzı Központ 2010-2011. Vállalkozói Akadémia Régrıl ismert az a tény, hogy egy vállalkozás eredményességét és fejlıdıképességét milyen mértékben befolyásolja a vállalkozás

Részletesebben

K É R E L E M fiatal házasok önkormányzati lakástámogatása iránt

K É R E L E M fiatal házasok önkormányzati lakástámogatása iránt FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL 6625 Fábiánsebestyén, Szabadság tér 2. Tel.: 63/366-555 Ikt. szám.:.. Tárgy:... Ügyintézı:. fiatal házasok lakástámogatás iránti kérelme Érkezés

Részletesebben

Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések

Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések Rövid leírás: ez a lecke a személyes pénzeszközökkel történı gazdálkodásról szól. Megvizsgálja az áruk tényleges megvásárlása elıtti piackutatás és

Részletesebben

I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése

I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése I. Saját jogon járó nemzeti helytállásért pótlék elismerése Jogosultság Saját jogon pótlékra jogosult az a személy, aki a./- magyar állampolgár és állandó jelleggel Magyarországon tartózkodik, valamint

Részletesebben

A magyar szabályozás várható iránya és ütemezése a biogáz üzemek engedélyezése területén

A magyar szabályozás várható iránya és ütemezése a biogáz üzemek engedélyezése területén A magyar szabályozás várható iránya és ütemezése a biogáz üzemek engedélyezése területén A bioenergia hasznosítás lehetıségei konferencia Budapest, 2010. november 8. Dr. Lengyel Attila Magyar Biogáz Egyesület

Részletesebben

Az átláthatóság és az elszámoltathatóság alapelvei

Az átláthatóság és az elszámoltathatóság alapelvei ISSAI 20 A legfıbb ellenırzı intézmények nemzetközi standardjait (ISSAI) a Legfıbb Ellenırzı Intézmények Nemzetközi Szervezete (INTOSAI) adja ki. További információ: www.issai.org Az átláthatóság és az

Részletesebben

Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte?

Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte? Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte? Borbíró Fanni Magyar Nıi Érdekérvényesítı Szövetség Nık és Férfiak Társadalmi Egyenlısége Tanács Mi az a gender? Biológiai nem (sex) anatómiai,

Részletesebben

Jánossomorja Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1998. (XI.26.) ÖKT. számú rendelete a Fiatalok Lakóháza mőködésérıl

Jánossomorja Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1998. (XI.26.) ÖKT. számú rendelete a Fiatalok Lakóháza mőködésérıl Jánossomorja Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1998. (XI.26.) ÖKT. számú rendelete a Fiatalok Lakóháza mőködésérıl Jánossomorja Nagyközség Önkormányzat Képviselıtestülete a fiatalok takarékosságának,

Részletesebben

Kérdések. M5M0001 Mikor jöttek létre Magyarországon az elsı egyetemek? Jelölje meg a helyes választ!

Kérdések. M5M0001 Mikor jöttek létre Magyarországon az elsı egyetemek? Jelölje meg a helyes választ! Kérdések M5M0001 Mikor jöttek létre Magyarországon az elsı egyetemek? Jelölje meg a helyes választ! A 12. és 13. század fordulóján A 13. és 14. század fordulóján A 14. és 15. század fordulóján M5M0002

Részletesebben

Ingatlanpiaci és finanszírozási alapismeretek

Ingatlanpiaci és finanszírozási alapismeretek Ingatlanpiaci és finanszírozási alapismeretek A Föld Ökológiai rendszer, életünk alapja Fenntarthatósága a jövı alapja Társadalmi létezés feltétele, a nemzet létezésének alapja Az azonosítható, ellenırizhetı,

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március A tételek: 1) Hogyan lehet a biztonsági készletet meghatározni adott kiszolgálási szint mellett? Hogyan határozható meg

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2014. (VI. 06.) Önkormányzati Rendelete

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2014. (VI. 06.) Önkormányzati Rendelete Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2014. (VI. 06.) Önkormányzati Rendelete a városképet meghatározó hirdetı-berendezések, hirdetmények elhelyezésérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Részletesebben

205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 205/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a vertikális megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI ÚTMUTATÓ Szakirányú, szakvizsgás képzésre járó hallgatók részére. Szarvas

SZAKDOLGOZATI ÚTMUTATÓ Szakirányú, szakvizsgás képzésre járó hallgatók részére. Szarvas SZAKDOLGOZATI ÚTMUTATÓ Szakirányú, szakvizsgás képzésre járó hallgatók részére Szarvas 1. A szakdolgozat célja és szerepe A szakdolgozat eredményes megírásával és megvédésével bizonyítja a hallgató szakmai,

Részletesebben

Lakossági biomassza kazánok telepítésének általános feltételei. Tóvári Péter

Lakossági biomassza kazánok telepítésének általános feltételei. Tóvári Péter Lakossági biomassza kazánok telepítésének általános feltételei Tóvári Péter Tartalom 1. Helyi adottságok 2. Mérnöki és mőszaki feltételek 3. Jogszabályi feltételek 4. Környezetvédelmi feltételek Helyi

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI

GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI TANTÁRGYI TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER Tantárgy: neve (magyar) Vállalatgazdaságtan neve (angol) Enterprise economics NEPTUN kódja AV-IDT-AG01

Részletesebben

Kiegészítı melléklet. I. Általános rész. Zöld Folyosó Közalapítvány

Kiegészítı melléklet. I. Általános rész. Zöld Folyosó Közalapítvány Kiegészítı melléklet I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: Zöld Folyosó Közalapítvány Székhelye: 8708 Somogyfajsz Kossuth u. 62 Az alapítás idıpontja: 1995. augusztus 1. A mőködés megkezdésének

Részletesebben

ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41-98/2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv Környezet és Energia Operatív Program 8. prioritás: Technikai segítségnyújtás Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

Külföldi diákok egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága

Külföldi diákok egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága Külföldi diákok egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága dr. Gervai Nóra OEP Nyilvántartási és Szakigazgatási Fıosztály 1 Az elıadás tartalma Az egészségbiztosítás szervezete Jogszabályi háttér A

Részletesebben

Tisztelt Közgyőlés! Tóth Edit ügyvezetı igazgató

Tisztelt Közgyőlés! Tóth Edit ügyvezetı igazgató 415-3/2006. Javaslat vonatkozó szabályokról szóló 36/1993.(XII.20.)Ör. számú rendelet módosítására Tisztelt Közgyőlés! A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

Részletesebben

és s a fogyasztói lyvezetı Budaörs, 2012. április 25.

és s a fogyasztói lyvezetı Budaörs, 2012. április 25. A szavatosság-jótáll llás s szabályai és s a fogyasztói panaszok intézésének nek rendje Dr. Fülöp F p Zsuzsanna szóviv vivı,, osztályvezet lyvezetı Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Budaörs, 2012. április

Részletesebben

Ötlet / Cégértékelés

Ötlet / Cégértékelés Ötlet / Cégértékelés Fókusz, Módszerek, Eszközök Tisztelet & Teljesítmény Motiváció Az érték meghatározása minden befektetés szükséges elıfeltétele Sokszor érzelmi síkra terelıdik, de léteznek az objektív

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYONRÓL ÉS A VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS EGYES SZABÁLYAIRÓL

AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYONRÓL ÉS A VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS EGYES SZABÁLYAIRÓL Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 4/2012.(VI.7.) Önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYONRÓL

Részletesebben

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Tartalom A kockázatról általában A kockázatelemzés folyamata Az

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2011. október 24-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2011. október 24-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 13/2011. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2011. október 24-én megtartott ülésérıl Határozat száma: 43-46. TARTALOMJEGYZÉK 43/2011.(X.24.) PBH.

Részletesebben

TANULÁSI EREDMÉNY ALAPÚ GONDOLKODÁS A KÉPZÉSI PROGRAMOK TERVEZÉSÉBEN

TANULÁSI EREDMÉNY ALAPÚ GONDOLKODÁS A KÉPZÉSI PROGRAMOK TERVEZÉSÉBEN Mőhelymunka a Magyar Képesítési Keretrendszer fejlesztési célkitőzéseinek témájában szak- és felnıttképzési szakemberek számára Tempus Közalapítvány, Budapest-Szeged, 2014. június 17-18. TANULÁSI EREDMÉNY

Részletesebben

256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet

256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet 256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet az önkéntes tőzoltóság létesítésérıl, mőködésének feltételeirıl és feladatáról A Kormány a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 35. -a (1) bekezdésének

Részletesebben

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiség hat hónapot meg nem haladó (ideiglenes) bérbeadásáról a PETB dönt.

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiség hat hónapot meg nem haladó (ideiglenes) bérbeadásáról a PETB dönt. Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 46/2012. (..) önkormányzati rendelete az Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirıl

Részletesebben

1. Minıség elméleti megfogalmazása Megfelelısség... 2 1.1.Vendégelégedettség... 2

1. Minıség elméleti megfogalmazása Megfelelısség... 2 1.1.Vendégelégedettség... 2 7.30. Minıségbiztosítás a szállodákban Minıség... 2 1. Minıség elméleti megfogalmazása Megfelelısség... 2 1.1.Vendégelégedettség... 2 2. Vendégelvárások Vendégelvárások... 3 2.1. Vendégelégedettség...

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Javadalmazási Politikájának Szabályzata Hatálybalépés idıpontja: 2011.06.01. [jóváhagyta az igazgatóság: /2011.06.09/03. számú, 2011.06.09.

Részletesebben

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartás

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartás A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartás az XXX Kft., mint EZ és a YYY Kft., mint AZ között létrejött ILYEN szerzıdés tárgyában DÁTUM KOLCHIS Kft. 2 6 1. A kapcsolt vállalkozások azonosító

Részletesebben

Tıkeáttételes termékekkel túlszárnyalni a piacot. T. Kilian Equity Markets & Commodities

Tıkeáttételes termékekkel túlszárnyalni a piacot. T. Kilian Equity Markets & Commodities Tıkeáttételes termékekkel túlszárnyalni a piacot Mi az opció/opciós jegy? Az opció jog, de nem kötelezettség arra vonatkozólag, hogy részvényt, devizát, kötvényt, indexet vagy árut (mögöttes termék vagy

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2658-06/3 Egy aktuális gazdaságpolitikai esemény elemzése a helyszínen biztosított szakirodalom alapján

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLİ SZAKKÉPESÍTÉSEK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLİ SZAKKÉPESÍTÉSEK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLİ SZAKKÉPESÍTÉSEK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL A hazai szakképzés fejlıdésének jelentıs mérföldköve a szemléletében és tartalmában egyaránt megújult és 2006-tól folyamatosan

Részletesebben

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III.

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZİI Magyarországon évente közel 104 millió tonna hulladék képzıdik, melybıl kb. 4 millió tonna a települési szilárd hulladék, és kb. 20

Részletesebben