Értékcsökkenés becslése szakértıi véleménykérés módszerével

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Értékcsökkenés becslése szakértıi véleménykérés módszerével"

Átírás

1 Értékcsökkenés becslése szakértıi véleménykérés módszerével Dr. Hajnal István, FRICS Bevezetés A mérnöki létesítményeknek, ezek közül is kivált a mobil adótornyoknak a környezı ingatlanokra gyakorolt értékcsökkentı hatásáról több bíróság elıtt is per, a perek mögött pedig éles szakmai vita folyik. Az elmúlt évben egész falvak, településrészek lakosai indítottak pereket a mobil szolgáltatók ellen, sérelmezve, hogy az általuk telepített adótorony hatásai jelentıs értékcsökkenést okoznak ingatlanjaikon. Az okok között említik a vizuális hatást, a szélzajt, a villámcsapásokat, valamint a technológia mőködésének egészségkárosító hatását; a beadványok és a perek anyagában ezeket a hatásokat olyannak írják le, amelyek a piacon köztudomásúan csökkentik az ingatlan értékét. Mivel a köztudomású értékcsökkenés méretére vonatkozó adatbázis, kutatás eddig hazánkban nem készült, a tudományos alapokat nélkülözı perbeli vitának nem nagyon vannak határai, a peres felek nulla és ötven százalék közötti sávban vélelmezik az értékcsökkenést és bizonyítják igazukat. Az eltelt idıszakban igen nagy mennyiségő pert zártak le a bíróságok, az ezekben meghozott ítéletek azonban lényegesen eltérnek egymástól. Ezek a perek eddig nem termelték ki a megfelelı hazai szakértıi módszertant. A nemzetközi szakirodalom jelentıs apparátust dolgoz ki és sorol fel a hasonló esetek kezelésére. Az úgynevezett nemsztenderd módszerek közül a szakértıi véleménykérés módszere olyan lehetıség, amelyet akár a hazai módszertani konszenzus elıkészítésére és megteremtésére fel lehet használni. Szakéretıi lekérdezés módszere A mobiltelefon átjátszó-tornyokkal kapcsolatos kártérítési perekben a bírósági ítélkezési gyakorlat mögött a szakértıi jelentések megállapításai találhatóak, mint alátámasztó anyagok. Ezen anyagok nem követnek egy világos szakmai iránymutatást, a különbözı szakértık saját kialakult véleményüket fogalmazzák meg. Sajnálatos, hogy az ilyen vélemények alátámasztására hazánkban sem módszertani szabvány, útmutatás, sem azt alátámasztó empirikus kutatás nem áll rendelkezésre (Takács, [2011]). Ugyanakkor a nemzetközi szakirodalomban számos mő foglalkozik mérnöki létesítmények és ezen belül konkrétan mobil adótornyok értékcsökkentı hatásával. A RICS1 kutatási anyaga (Kinnard, [1996]) például megállapítja, hogy a zavaró létesítmények, szennyezések a környezı ingatlanra stigmát 2 raknak, amely értékcsökkentı hatású, és amely - függıen a hitelezı személyétıl - megnehezíti a stigmatizált ingatlan finanszírozását. Ugyanebben a sorozatban, 1998-ban a szerzı (Kinnard, [1998]) összefoglalja a korábbi kutatók munkásságának eredményeként a szennyezett ingatlanok értékelésének fontosabb módszertani lehetıségeit, mint a költség-korrekciót, a páros összemérés módszerét, a jövedelem-termelıképesség csökkenésén alapuló megközelítést és a hedonikus ár modelljét. A szerzı megállapítja, hogy az angol nyelvterületeken dolgozó szakértık ezen kiterjedt módszertani apparátus ellenére is inkább az egyszerőbb megoldásokat, jellemzıen a szakértıi véleményfelmérés (Opinion Survey Research) módszerét alkalmazzák. Az USA értékelési szabványa (USPAP ) mellékletében kidolgozott iránymutató jegyzet részletes javaslatot, módszertant ad a 1 Royal Institute of Chartered Surveyors 2 A stigma az értékelıi gyakorlatban egy adott ingatlanon mindenféle teher, negatív vélelem lehet, szőkebb értelemben az ingatlanon tapasztalható környezetszennyezésre, vagy annak vélelmére szokták a fogalmat használni. USPAP: Uniform Standards of Professional Appraisal Practice 1

2 szennyezett vagy szennyezéssel vélelmezett ingatlanok értékelésére (IAOO, [2001]), ebben jelentıs gyakorlati szerepet szán a szakértıi lekérdezésnek. A hazai értékelıi szabvány-rendszer az általánosan alkalmazott nemzetközi értékelési irányelvekkel teljesen szinkronban van (Hajnal, [2009]). Ugyanakkor a nemzetközi szakirodalom által ajánlott módszereket a stigmatizált ingatlanok vonatkozásában különbözı okokból nem lehet, vagy csak nagyon korlátozottan lehet alkalmazni Magyarországon. Legfontosabb probléma a hiteles és hozzáférhetı adatbázis hiánya. A bírósági perek rendszerint kistelepüléseken indulnak, ahol az ingatlanforgalom rendkívül csekély. E miatt a különbözı, összehasonlításra alapozott módszerekkel (mintateres összehasonlítás, páronként összehasonlítás) a szakértık csak nagyon szegényes mintákat tudnak feldolgozni. Az alacsony forgalom és a vonatkozó adatok hiányában szóba sem jöhet az, hogy hasonlóan szennyezett ingatlanok tényleges forgalmi adataiból alkosson a szakértı összehasonlító alaphalmazt. Mindezekkel együtt nem csak a minta kis száma, a reprezentativitás követelményének hiánya, hanem a NAV által nyilvántartott adatok hiányosságai miatt is csak nagyon korlátozott tényállításokat lehet megfogalmazni. A rendelkezésre álló nemzetközi apparátust megvizsgálva, áttekintve korábbi cikkemben (Hajnal [2011]) elsısorban a nem-sztenderd módszerek közül a hedonikus modell hazai alkalmazás lehetıségét, további vizsgálatát javasoltam. Támaszkodva azonban a nemzetközi gyakorlatra, fontosnak tartom az egyszerőbb és ezért lényegesen olcsóbb szakértıi véleménykérés létjogosultságát is felvetni. A szakértıi véleménykérés módszerét jellemzıen, mint gyakorlati eszközt használják, de néhány szerzı a szakirodalomba is bemutatott ilyen lekérdezéseket. Az USA-ban, Richmond tartományban Dorin és kollégái 77 adótorony körzetét vizsgálták meg új építéső lakóingatlanok értékvesztésének szempontjából, részben szakértıi vélemény-felmérés, részben a páronkénti analízis módszerével. (Dorin et al, [1999]) A vizsgálat eredményeként arra jutottak, hogy az ingatlanárakra a torony közelségének nincsen szignifikáns hatással. Jackson összefoglaló publikációjában a hitelezık vélekedését elemzi a stigmatizált ingatlanok hitelezhetıségérıl szakértıi lekérdezésen keresztül (Jackson, [2001]). A munkájában áttekinti, hogy különbözı szerzık milyen mintákon vizsgálódtak és milyen lekérdezési módszereket választottak. Egyik fontos megállapítása, hogy a kérdéseket zárt alakban célszerő feltenni, helyet hagyva természetesen a kiegészítı szakértıi megjegyzéseknek. Jackson cikke rámutat arra is, hogy a lekérdezés több irányból történjen, hogy a válaszadók a kérdésekkel való ismerkedésük során azonos platformra kerülhessenek. 2

3 Kismintás lekérdezés A szakértıi véleménykérés tesztelésére kismintás s vizsgálatot kezdeményeztem, amelyben 10 elismert igazságügyi ingatlanforgalmi szakértı vett részt. A felmérésében válaszoló kollégák mindegyike igazságügyi szakértı, átlagosan 1999 óta van meg ez a jogosultságuk. Összesen 195 év ingatlanszakértıi i tapasztalat, éves átlagban összesen en kb ingatlanforgalmi szakvélemény elkészítése és eddig összesen mintegy 250 hasonló témájú szakvélemény készítése jellemzi ezt a válaszadó csoportot. A szakértıi lekérdezés lényegében egy egyszerősített esettanulmányra irányult. Ebben torzítva az egyébként valós tényállást egy kistelepülés mobil adótornya és adott lakóháza közötti összefüggést, a torony építése miatti esetleges értékcsökkenést vizsgálták. A helyszínrıl, a toronyról és a lakóházról helyszínrajzot, fényképeket adtam át, amik illusztrálták a tárgyi ingatlanokat. Jeleztem, hogy a két létesítmény távolsága 17 méter, valamint, hogy a vizuális szennyezés nem jelentıs, mivel az ingatlanról a torony csak korlátozottan (a hátsó kertbıl és az egyik utcai szoba ablakából) látható. Mielıtt azonban a szakértıi becslést kértem volna az értékcsökkentı hatásról, néhány rávezetı strukturált kérdéssel kísérletet tettem a közös gondolkozás megalapozására. Az elsı kérdés célja az volt, hogy nyolc különbözı, stigmát okozó, falusias lakókörnyezetben elıforduló létesítményt rangsoroljanak a szakértık a szerint, hogy ezeknek mekkora az értékcsökkentı hatásuk. Ahogyan az ábrán is látható, a válaszok három csoportba tagozódnak. (Az egyes grafikus tételeknél a skálák a legkisebb és a legnagyobb választott sorszámokat jelzik, középen a nyíl a vélemények átlagát mutatja) ,70 1, ,65 5,70,85, ,5 5,80 A válaszadásra felkért 11 szakértıbıl 10 strukturált választ adott, egy kolléga a kérdıíves formátumtól eltérı szerkezetben jelezte észrevételeit. Az elemzést a 10 formális válaszadóra végeztem el, a cikk megírásához felhasználva természetesen minden, a lekérdezési formán túl kapott észrevételt is.

4 Legnagyobb értékcsökkentı hatást a pontszerő közmőtelepeknek (szeméttelep, szennyvíztelep) tulajdonítottak, kimagaslóan a legmagasabb rangszámot a szeméttelepnek adva, igen kicsi szórással. Sokkal nagyobb szórással a skála közepére sorolták az elektromos távvezetéket és annak tartótornyát; míg a mindennapokban közvetlenül használt infrastruktúrális elemek (út, benzinkút) kerültek a harmadik csoportba, ismét viszonylag nagy szórással a vélemények között. Ebbe a harmadik csoportba tartozik a gyártelep és a mobil átjátszó torony is. A második kérdés általában kérdezett rá ezen a létesítmények által okozott értékcsökkenésnek a lehetséges értékeire (az értékcsökkenés százalékában). Ahogyan az alábbi ábra is mutatja, a vélemények egyes esetekben nagyon szórtak, másutt szőkebb határok között mozogtak. A legszőkebb intervallum (0-25 % között) és a legkisebb értékcsökkenési vélelem (átlagosan 8 %) a mobil átjátszó tornyoknál adódott % 5 15% 7% 5% 6 25% 27% 16% 8% 5% 5% 12% 1% Két további kérdéssel az értékcsökkenés egyéb körülményeit próbáltam felmérni (melyek a értékcsökkenés nagyságát módosító tényezık, illetve melyek az értékcsökkenés mellett jelentkezı további hatások). Itt érdemben az derült ki, hogy konszenzussal a válaszadók a hosszabb értékesítési idıt látták, mint az értékcsökkenésen túli, másodlagos hatást. Az elıkészítés, rávezetés kérdései után a felmérésben részt vevık azt a feladatot kapták, hogy a konkrét esetrıl, a megadott adatok figyelembevételével mondjanak véleményt és adjanak becslést a torony által okozott értékcsökkenésre. A válaszok 0 és 5 százalék között szórtak, átlaguk 2,65 %. (A válaszok szórása 2,8 %.) Megjegyzendı, hogy négy válaszadó is 0 százalékos értékcsökkenést becsült, vagyis nem vélelmezett értékcsökkentı hatást. Ez az eredmény meglepıen nagy szakértıi egyetértést mutat a konkrét eset vonatkozásában, azt is figyelembe véve, hogy a válaszadók nem ismerhették meg az ügy minden részletét és a helyszínt sem látták.

5 Összefoglalás A mobil adótornyok zavaró hatása miatt az elmúlt évtizedben indított perek eddig nem termelték ki az adekvát szakértıi módszertant, az egyes szakvélemények a legkülönbözıbb értékcsökkenési százalékokat állapították meg. A cikkben leírt kismintás próba beigazolta a nemzetközi szakirodalomban ajánlott szakértıi véleménykérési módszer alkalmazhatóságát. Két szempontból érdemes további elemzéseket végezni: egyrészt, a ma hiányzó szakértıi konszenzus megteremtésére lehet alkalmas egy ilyen kutatás, amely konszenzus egy késıbb elkészítendı módszertani levél alapját is képezhetné. Másrészt, konkrét kirendeléseknél, más módszertani eszközök mellett, ellenırzésre, illetve a várható értékcsökkenési tartomány kimutatására a szakértıi eszköztár ilyen lekérdezési módszerrel is bıvíthetı. Köszönetnyilvánítás Ez úton kívánom megköszönni a felkért szakértı kollégák önzetlen segítségét és azt a számtalan javaslatot, megjegyzést, amelyet a kutatásom kapcsán adtak. Meggyızıdésem, hogy az ilyen, közös tapasztalatokat és véleményeket összegzı munkával lehet végül megoldási javaslatokat tenni a még nyitott szakkérdések módszertanára. Irodalomjegyzék Dorin, Allen G & Simth, Joseph W; 1999; The Impact of Communication Towers on Residential Property Values; Right of Way, March/April 1999, pp Hajnal István; 2009; Az ingatlanértékelés Magyarországon; Ötödik kiadás, BME MTI, 2009, Budapest Hajnal István; 2011; Mobil adótornyok értékcsökkentı hatása; Építéstudományi Szemle, megjelenés alatt IAOO - Standard on the Valuation of Properties Affected by Enviromental Contamination; 2001; IAAO, Chichago, 2001 Jackson, Thomas O; 2001; Enviromental Risk Preceptions of Commercial and Industrial Real Estate Lenders, Journal of Real Estate Research, Vol 22. No pp Kinnard, William N Jr, & Worzala, Elanie M.; 1996; The Cutting Edge (Attitudes and policies of institutional investors and lenders towards on-site and nearby property contomination), RICS Research, 1996 Kinnard, William N Jr, 1998; The Cutting Edge (The valuation of contaminated properties and associated stigma: a comparative review of practice and tought in The United States of America, the United Kingdom and New Zeland); RICS Research, 1998 RICS Értékbecslési Szabványok, (Vörös Könyv); 2010; RICS, London, 6. kiadás Takács Nándor: Bázisállomások Mobiltornyok ; 2011; MAISZ EUFIM konferencia; elıadás; május 6. 5

Tanulni, tanulni s megint csak tanulni"

Tanulni, tanulni s megint csak tanulni Az igazságügyi szakértı feladata, hogy a bíróság, az ügyészség, a rendırség és a jogszabályban meghatározott más hatóság (továbbiakban együtt: hatóság) kirendelése, vagy megbízás alapján, a tudomány és

Részletesebben

PhD Fekete István. Kockázatelemzés és controlling

PhD Fekete István. Kockázatelemzés és controlling PhD Fekete István Kockázatelemzés és controlling 1. A bizonytalanság, a kockázat és a kockázatmenedzsment fogalma. A kockázat típusai. Bármely feladat megoldásának egyik lényegi sajátossága a bizonytalanságok

Részletesebben

A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS A NEMEK TÜKRÉBEN- KÜLÖNBSÉGEK A PÁLYAVÁLASZTÁS ÉS AZ EGYETEMI TAPASZTALATOK TERÜLETÉN ZÁRÓTANULMÁNY.

A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS A NEMEK TÜKRÉBEN- KÜLÖNBSÉGEK A PÁLYAVÁLASZTÁS ÉS AZ EGYETEMI TAPASZTALATOK TERÜLETÉN ZÁRÓTANULMÁNY. A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS A NEMEK TÜKRÉBEN- KÜLÖNBSÉGEK A PÁLYAVÁLASZTÁS ÉS AZ EGYETEMI TAPASZTALATOK TERÜLETÉN ZÁRÓTANULMÁNY Az Óbudai Egyetem alap- és mesterszakjain tanuló hallgatók körében végzett online

Részletesebben

Kisajátítási eljárás, kártalanítás és a termőföld értékelése.

Kisajátítási eljárás, kártalanítás és a termőföld értékelése. Azt hiszem mindenki megelégedésére szolgált az a tény, hogy addig, amíg egy perben beszerzett különböző szakértői vélemények homlokegyenest ellent mondanak egymásnak, legalább a kisajátítási perekben felvetett

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem. Doktori értekezés tézisei

Nyugat-Magyarországi Egyetem. Doktori értekezés tézisei Nyugat-Magyarországi Egyetem Sopron Doktori értekezés tézisei A hazai marketing információs rendszer fejlesztési lehetıségei faipari és bútoripari vizsgálatok alapján Némethné Tömı Zsuzsanna Sopron 2005

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGI- ÉS AGRÁRINFORMATIKAI TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGI- ÉS AGRÁRINFORMATIKAI TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDASÁGI- ÉS AGRÁRINFORMATIKAI TANSZÉK INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM- ÉS AGRÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

Matolay Réka Pataki György Szántó Richárd. A felelıs döntéshozatal tényezıi 1

Matolay Réka Pataki György Szántó Richárd. A felelıs döntéshozatal tényezıi 1 Matolay Réka Pataki György Szántó Richárd A felelıs döntéshozatal tényezıi 1 TM 26. sz. mőhelytanulmány BCE VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT 1 A mőhelytanulmány a TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005

Részletesebben

doktori (PhD) értekezés Szerzı: Takács András Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet Témavezetı:

doktori (PhD) értekezés Szerzı: Takács András Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Intézet Témavezetı: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodástani Doktori Iskola Takács András A fundamentális vállalatérték és a tıkepiaci érték viszonya a magyar tızsdei vállalatoknál doktori (PhD) értekezés

Részletesebben

A TELEHÁZAK SZEREPE A VIDÉKFEJLESZTÉSBEN: HATÁS- ÉS HATÉKONYSÁGVIZSGÁLAT

A TELEHÁZAK SZEREPE A VIDÉKFEJLESZTÉSBEN: HATÁS- ÉS HATÉKONYSÁGVIZSGÁLAT SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLİ DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A TELEHÁZAK SZEREPE A VIDÉKFEJLESZTÉSBEN: HATÁS- ÉS HATÉKONYSÁGVIZSGÁLAT Készítette: Hohl Ferenc Gödöllı 2010 A doktori iskola megnevezése:

Részletesebben

Dr. Révai Róbert. Doktori (PhD) értekezés. Tudományos témavezetı: Dr. habil Huszár András MD Ph.D., ny. o. ezredes Intézeti igazgató egyetemi docens

Dr. Révai Róbert. Doktori (PhD) értekezés. Tudományos témavezetı: Dr. habil Huszár András MD Ph.D., ny. o. ezredes Intézeti igazgató egyetemi docens Dr. Révai Róbert AZ EGÉSZSÉGI ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATOK ÉS A PREVENCIÓ SZEREPE A MEGVÁLTOZOTT ÉLETKÖRÜLMÉNYEK ÉS VESZÉLYHELYZETEK TÜKRÉBEN A RENDÉSZETI SZERVEKNÉL Doktori (PhD) értekezés Tudományos témavezetı:

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR. GAZDÁLKODÁSTANI Ph.D. PROGRAM. Szabó József

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR. GAZDÁLKODÁSTANI Ph.D. PROGRAM. Szabó József PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDÁLKODÁSTANI Ph.D. PROGRAM Szabó József A MAGYAR VÁLLALKOZÁSOK FEJLİDÉSI FÁZISAI 1982-TİL AZ EURÓPAI UNIÓS CSATLAKOZÁSIG Ph.D. értekezés tézisei Témavezetı:

Részletesebben

Tátrai Tünde A KÖZBESZERZÉS MINT SAJÁTOS BESZERZÉSI TEVÉKENYSÉG ÉS FEJLİDÉSI LEHETİSÉGEI MAGYARORSZÁGON

Tátrai Tünde A KÖZBESZERZÉS MINT SAJÁTOS BESZERZÉSI TEVÉKENYSÉG ÉS FEJLİDÉSI LEHETİSÉGEI MAGYARORSZÁGON Tátrai Tünde A KÖZBESZERZÉS MINT SAJÁTOS BESZERZÉSI TEVÉKENYSÉG ÉS FEJLİDÉSI LEHETİSÉGEI MAGYARORSZÁGON Vállalatgazdaságtan Intézet Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék Témavezetı: Dr. Chikán

Részletesebben

Az értekezés munkahelyi vitájának jegyzıkönyve és bírálatai a BME GTK Dékáni Hivatalában érhetı el. Nyilatkozat

Az értekezés munkahelyi vitájának jegyzıkönyve és bírálatai a BME GTK Dékáni Hivatalában érhetı el. Nyilatkozat Az értekezés munkahelyi vitájának jegyzıkönyve és bírálatai a BME GTK Dékáni Hivatalában érhetı el. Nyilatkozat Alulírott Vig Zoltán kijelentem, hogy ezt a doktori értekezést magam készítettem és abban

Részletesebben

Dr. Tátrai Tünde - Fábián Boglárka. A hazai vállalatok elektronikus beszerzés iránti nyitottsága 1

Dr. Tátrai Tünde - Fábián Boglárka. A hazai vállalatok elektronikus beszerzés iránti nyitottsága 1 Dr. Tátrai Tünde - Fábián Boglárka A hazai vállalatok elektronikus beszerzés iránti nyitottsága 1 TM 21. sz. mőhelytanulmány BCE VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT 1 A mőhelytanulmány

Részletesebben

Beszerzés a hazai vállalatok gyakorlatában. Vörösmarty Gyöngyi

Beszerzés a hazai vállalatok gyakorlatában. Vörösmarty Gyöngyi Műhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Tanszék Vállalatgazdaságtan Tanszék 1053 Budapest, Veres Pálné u. 36., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5901, fax: 482-5844, www.uni-corvinus.hu/vallgazd a hazai

Részletesebben

Kutatás-fejlesztési hálózatok szerepe a tudásbázis erısítésében: autóipari tudásközpontok

Kutatás-fejlesztési hálózatok szerepe a tudásbázis erısítésében: autóipari tudásközpontok Csonka László PhD hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem Kutatási asszisztens, IKU Innovációs Kutató Központ Pénzügykutató Zrt. E-mail: laszlo.csonka@uni-corvinus.hu Témavezetı: Dr. Inzelt Annamária Kutatás-fejlesztési

Részletesebben

Mintavételezés és becslés módszertana

Mintavételezés és becslés módszertana 1 Mintavételezés és becslés módszertana Készítette: KRISTÁLY-Audit Kft., 7100 Szekszárd, Tinódi u. 5. www.kristalyaudit.hu Nyirati Ferenc kamarai tag könyvvizsgáló 2009. 2 Bevezetés A mintavételezés a

Részletesebben

A STRATÉGIAI DÖNTÉSHOZATAL MÓDSZEREI ÉS A VERSENYKÉPESSÉG. - Döntésmódszertan - alprojekt zárótanulmánya

A STRATÉGIAI DÖNTÉSHOZATAL MÓDSZEREI ÉS A VERSENYKÉPESSÉG. - Döntésmódszertan - alprojekt zárótanulmánya ZÁRÓTANULMÁNYOK ZOLTAYNÉ PAPRIKA ZITA A STRATÉGIAI DÖNTÉSHOZATAL MÓDSZEREI ÉS A VERSENYKÉPESSÉG - Döntésmódszertan - alprojekt zárótanulmánya A tanulmánysorozat Z6. kötete BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

A nyugdíjban, nyugdíjszerő ellátásban részesülık. halandósága (2006) Budapest. Készítette: Hablicsekné Richter Mária 2011.

A nyugdíjban, nyugdíjszerő ellátásban részesülık. halandósága (2006) Budapest. Készítette: Hablicsekné Richter Mária 2011. Országos Nyugdíjbiztosítási Fıigazgatóság Közgazdasági Elemzések Fıosztálya A nyugdíjban, nyugdíjszerő ellátásban részesülık halandósága (2006) Budapest 2011. Készítette: Hablicsekné Richter Mária Tartalomjegyzék

Részletesebben

Ökológiai lábnyom számításának gyakorlata. Fenntarthatósági Füzetek 1.

Ökológiai lábnyom számításának gyakorlata. Fenntarthatósági Füzetek 1. Ökológiai lábnyom számításának gyakorlata Fenntarthatósági Füzetek 1. Szerkesztette: Dr. Szigeti Cecília www.cgpartners.hu ISBN 978-963-06-8816-1 ISSN 2061-6007 A kiadványt a Széchenyi István Egyetem hallgatói

Részletesebben

KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT

KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT A 2012. MÁJUS-JÚNIUSI ÉRETTSÉGI FELADATSOR ÉS AZ EGYES FELADATOK MÉRÉSMETODIKAI VIZSGÁLATA A TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN MATEMATIKA KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT Tartalom KÖZÉPSZINT...

Részletesebben

A magyar kis- és középvállalatok innovációs aktivitása és innovációpolitikai preferenciái egy felmérés tükrében

A magyar kis- és középvállalatok innovációs aktivitása és innovációpolitikai preferenciái egy felmérés tükrében Külgazdaság, LIII. évf., 2009. július augusztus (68 88. o.) A magyar kis- és középvállalatok innovációs aktivitása és innovációpolitikai preferenciái egy felmérés tükrében BARTHA ATTILA MATHEIKA ZOLTÁN

Részletesebben

A tudás és a regionális fejlıdés összefüggései

A tudás és a regionális fejlıdés összefüggései Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Smahó Melinda okleveles közgazdász Doktori értekezés Témavezetı: Prof. Dr. Rechnitzer János az MTA doktora Gyır 2008. szeptember

Részletesebben

A vállalatok társadalmi felelısségvállalása és kapcsolódása a fenntarthatósághoz. Doktori értekezés

A vállalatok társadalmi felelısségvállalása és kapcsolódása a fenntarthatósághoz. Doktori értekezés Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar A vállalatok társadalmi felelısségvállalása és kapcsolódása a fenntarthatósághoz Doktori értekezés Csigéné Nagypál Noémi

Részletesebben

Borsodi Romák Innovatív Társadalmi és Gazdaságfejlesztı Programja EQUAL BRIDGE A/64

Borsodi Romák Innovatív Társadalmi és Gazdaságfejlesztı Programja EQUAL BRIDGE A/64 Borsodi Romák Innovatív Társadalmi és Gazdaságfejlesztı Programja EQUAL BRIDGE A/64 I. Bevezetés A tanulmányban a Borsodi Romák Innovatív Társadalmi és Gazdaságfejlesztı programja kapcsán próbáljuk megközelíteni

Részletesebben

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Önkormányzati és Területi Ellenırzési Igazgatóság Fejlesztési és Módszertani Intézet A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Tanulmány 2003. december Kutatásvezetık: Dr. Báger Gusztáv egyetemi tanár

Részletesebben

A transzferárakhoz kapcsolódó adózási kérdések Magyarországon

A transzferárakhoz kapcsolódó adózási kérdések Magyarországon A transzferárakhoz kapcsolódó adózási kérdések Magyarországon Kerényi Máté Fülöp 2009. március KOLCHIS Kft. 2 59 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS, A TÉMA AKTUALITÁSA... 4 2. TUDOMÁNYOS HÁTTÉR... 6 2.1. ARM

Részletesebben

Az elektronikus közigazgatási projektek költség-haszon elemzésérıl

Az elektronikus közigazgatási projektek költség-haszon elemzésérıl A KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 29. SZÁMÚ AJÁNLÁSA Az elektronikus közigazgatási projektek költség-haszon elemzésérıl 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 4 2. A KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS KIINDULÓ

Részletesebben

Külgazdaság, LIII. évf., 2009. szeptember október (74 112. o.)

Külgazdaság, LIII. évf., 2009. szeptember október (74 112. o.) Külgazdaság, LIII. évf., 2009. szeptember október (74 112. o.) Magyar paradoxon? A gyenge innovációs teljesítmény lehetséges okai HAVAS ATTILA Miközben nagyszámú tudomány-, technológia- és innovációpolitikai

Részletesebben

Logisztikai folyamatok informatikai támogatottsága Magyarországon fókuszban a disztribúciós logisztika

Logisztikai folyamatok informatikai támogatottsága Magyarországon fókuszban a disztribúciós logisztika Mőhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1093 Budapest, Fıvám tér 8., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5424, fax: 482-5567, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Logisztikai folyamatok informatikai támogatottsága

Részletesebben