Ingatlanvagyon értékelés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ingatlanvagyon értékelés"

Átírás

1 Ingatlanvagyon értékelés Zártan kezelendı! Az ingatlan címe: 1081 Vajdahunyad utca 13. Az ingatlan helyrajzi száma: és Készítette: Név:. Cím:.. Telefonszám:.. Az értékelés kelte: ingatlan értékbecslı

2 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék Értékelési bizonyítvány Megbízó adatai Az értékelés célja Felhasznált dokumentumok, mellékletek felsorolása Az ingatlan környezetének leírása Az ingatlan tágabb környezete Az ingatlan szőkebb környezete A kerület népességének alakulása A kerületben lakók szociális helyzete A kerület gazdasági helyzete Az értékelt ingatlan leírása Ingatlan nyilvántartási adatok Építéshatósági elıírások A telek jellemzıi Az ingatlan egészének összefoglaló ismertetése Épület adatok Az ingatlan értékelése Piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelés telek értékének számítása Piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelés ingatlan egészének értékbecslése Telek maradvány elvő értékelése A fejlesztéssel megvalósítható ingatlan várható piaci értéke A fejlesztés költségeinek és a telek maradványértékének számítása Költség alapú módszer ingatlan egészének értékbecslése Hozamszámításon alapuló értékelés ingatlan egészének értékbecslése A végsı érték meghatározása Mellékletek Az ingatlanértékelési módszerek rövid leírása Alapfeltételezések, korlátozások, szabályozások Helyiséglista Tulajdoni lap hrsz: Tulajdoni lap hrsz: Térképmásolat hrsz: Térképmásolat hrsz: Alaprajzok Térképek Fényképek Budapest, Vajdahunyad utca 13. Hrsz: és

3 2. Értékelési bizonyítvány Megbízó cégszerő megnevezése: Kapcsolattartó személy neve, telefonszáma: Megbízott megnevezése: Értékelt ingatlan címe: Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft. Mohr László Tóth Zsolt értékbecslı 1081 Budapest, Vajdahunyad utca 13. (és Nap utca 22.) Helyrajzi szám(ok): és Ingatlan(ok) típusa: Irodaház Tel(k)ek alapterülete: 645 m 2 és 812 m 2 Épület(ek) összes nettó alapterülete: Felépítmények jellemzı építési éve: 1900 Felépítmények általános állapota: Bejegyzett tulajdonosok és tulajdoni hányaduk: A tulajdoni lapon lévı terhek, jogok és széljegyek: - Értékelt jog megnevezése: 3 db különálló épület 502 m 2 alapterülettel közepes, jó Morál Pénzügyi Tanácsadó és Egészségügyi Szolgáltató Kft. 1/1 tulajdonjog Piaci forgalmi érték meghatározása magán felhasználásra. A szakértıi vélemény banki hitelfelvételhez Értékelés célja: és jogi, peres ügyekhez nem használható fel. Helyszíni szemle idıpontja: Értékelés forduló napja: Értékelés érvényességi ideje: 6 hónap Az ingatlan forgalmi értékének meghatározásánál a piaci összehasonlító és a hozadéki értékelés szerinti forgalmi értéket 50 % - 50 % súlyozással vettem figyelembe, mivel ez tükrözi az ingatlan valós forgalmi értékét. A költség alapú értéket ellenırzésként alkalmaztam. A szakvéleményben részletesen kifejtett szempontok alapján a megjelölt ingatlan tehermentes forgalmi értéke: ,- Ft + ÁFA Alulírott kijelentem, hogy az elızı 5 évben üzleti érdekeltségem, vagy tulajdonosi jogviszonyom nem volt a tárgyi ingatlanban. Készült 45 oldalon és 2 példányban Budapest, szeptember 15. Tóth Zsolt ingatlan értékbecslı 1081 Budapest, Vajdahunyad utca 13. Hrsz: és

4 3. Megbízó adatai Megbízó cégszerő megnevezése: Megbízó címe: Kapcsolattartó személy neve, telefonszáma: Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft Budapest, Hársfa utca 21. Mohr László Az értékelés célja A 1081 Budapest, Vajdahunyad utca 13. Hrsz: és szám alatti ingatlan piaci forgalmi értékének meghatározása magán felhasználásra. A szakértıi vélemény banki hitelfelvételhez és jogi, peres ügyekhez nem használható fel. 5. Felhasznált dokumentumok, mellékletek felsorolása Tulajdoni lap 2 db Földhivatali térképmásolat 2 db Alaprajzok, valamennyi értékelt épületre vonatkozóan Helyiség lista Település térkép (a vizsgált ingatlan megjelölésével) Szabályozási terv Fotók x x x x x x x Egyéb (pl. építési okmányok, szerzıdésmásolatok) 6. Az ingatlan környezetének leírása 6.1. Az ingatlan tágabb környezete A mai Józsefváros az 1720-as években kezdett benépesedni. Az uralkodó háztípust, a földszintes agyagépületeket az 1838-as árvíz elpusztította. Az árvíz után jelentıs újjáépítés kezdıdött, ekkor kezdtek kialakulni a városias jellegő utcák és középületek. A József körút kiépülése után a millennium évére a fıbb utak bérházai is felépültek. Ezek már többemeletes bérházak voltak. A betelepülés, a közlekedés (1866: lóvasút, 1899: villamosvasút) és a gyáripar (fıleg vasútépítés - pl. Ganz és MÁVAG - és bérkaszárnya-építés) fejlıdésével volt arányos, Józsefváros lakosainak száma 1890-re fıre nıtt, ami a fıváros lakosságának 18,8%-át jelentette. A fıvárosra általában jellemzı iparosodás alakította tehát a fejlıdést, Józsefváros mégis elsısorban kisiparos kerület maradt. Az iparos réteg mellett itt élt a pesti zsidóság jelentıs, bár szegényebb része, valamint a cigányság felsı rétegeihez tartozó muzsikus cigány családok. Írók és mővészek is 1081 Budapest, Vajdahunyad utca 13. Hrsz: és

5 nagy számban laktak erre. A környék kávéházai, kertvendéglıi és kocsmái híresek voltak, Budapest más részeibıl is felkeresték ıket. A kerület beépítése és a lakosság számának ugrásszerő növekedése 1910 körül ( lakos) érte el csúcspontját, a gyárak (és ezzel a munkásság) egy része azonban már kiszorult a kerületbıl. A fejlıdés lelassult, az árvíz után épült Józsefváros tekintélyes része megérett a lebontásra. A gazdasági pangás, a lakásviszonyok elmaradottsága, a külsı (eléggé falusias jellegő) részek elszegényedése jellemezte ezt az idıszakot, valamint ekkorra tehetı a jelentıs prostituált negyed kialakulása is. A legtöbb, a 19. század fordulóján virágzó kisebb ipari üzem megszőnt vagy elköltözött. Az I. világháború következtében a szegénység és a minimális gazdasági növekedés miatt a lakásépítési tevékenység szinte teljesen megszőnt. Az 1930-as évektıl megfigyelhetı építési konjunktúra létrehozott ugyan néhány jól sikerült épületet, épületegyüttest, ám túl késın indult be és rövid ideig tartott ahhoz, hogy észrevehetıen megváltoztathassa Közép-Józsefváros jellegét. A II. világháború során a józsefvárosi épületek mintegy 90%-a sérült meg. Az "újjáépítéskor" elsısorban a romos házakat tették lakhatóvá. Új házakat alig húztak fel, 1950-ig még a foghíjak sem kerültek teljesen beépítésre, s ezáltal Józsefváros Budapest egyik legelhanyagoltabb kerületeként konzerválódott. Ehhez az is hozzájárult, hogy a bérházakat államosították, majd teljesen magukra hagyták: karbantartásukat és felújításukat elhanyagolták, így azok állapota fokozatosan leromlott. Belsı-Kıbánya üzemeinek csatolása, a Ganz és a MÁVAG egyesülése (1958) és az országos jelentıségő vállalatok (pl. Május 1. Ruhagyár) termelésbe állása ellenére Józsefváros kisiparos kerület maradt. Józsefváros még 1950-ben is inkább nézett ki önálló kisvárosnak, mint Budapest egyik kerületének. Ezekben az évtizedekben a lakosság heterogenitásának csökkenése is lezajlott: a magasabb státusú népesség, és a szakmunkásréteg elköltözésével párhuzamosan az alacsony státusúak beáramlása vált jellemzıvé. Az 1960-as években merült fel elıször Józsefváros fejlesztésének gondolata, ám a szanálási és rekonstrukciós tervek készítése mellett az 1970-es évekig jószerivel csak a foghíjak beépítésére került sor, illetve a hagyományos városszövetbe ekkor ékelıdött be a Szigony utcai lakótelep a Baross utca és a Práter utca közti sávban. A kerület ezen túlmenıleg sem egységes; a magasabb státusú József körúthoz közelebb esı részeken a szők utcák által határolt, kismérető tömbökben, a két-háromemeletes, egy-egy sarkon négyötemeletes szecessziós századfordulós bérházak mellett, megtalálhatóak a hajdani iparosok és kereskedık tágas udvarú, földszintes épületei is. A mőhelyek, kisüzemek többsége ma már nem üzemel, illetve raktárként funkcionál. Ez a nagyvárosi és kisvárosi elemeket ötvözı beépítési mód válik a körúttól kifelé távolodva egyre kisvárosiasabbá. A Fiumei út felé esı területeken a tömbök már sokkal nagyobbak, a beépítést lazítja az üres telkek, raktártelepek és a földszintes udvarházak ma Budapest, Vajdahunyad utca 13. Hrsz: és

6 gas aránya is. Jellemzıek a szoba-konyhás lakásokat tömörítı munkás bérkaszárnyák. Ennek következtében a városszerkezeti egységek a szerint válnak el egymástól, hogy melyik háztípus az uralkodó egy-egy területen. A különbözı háztípusok adott területen belüli keveredésének arányai szabályozzák a lakóhelyi szegregációt, a különbözı társadalmi, etnikai és demográfiai csoportok térbeni elkülönülését. Emellett a körfolyosós bérházak utcai és udvari frontjainak lakásai közötti státuskülönbségek is jelentısek. A lakóépületek változatossága ellenére a környék általános jellemzıje a leromlott állapot és a lakások jelentıs részének komforthiánya. A talajvíz miatt nyirkosak, dohosak a házak falai, aládúcoltak függıfolyosók, de elıfordulnak a tetıbeszakadások, falomlások és függıfolyosó leszakadások. Gyakori, hogy házak belsı udvarán az ott lakók igyekeznek a körülményekhez képest kellemes környezetet teremteni maguknak: sokan kertet alakítottak ki, ezek különleges hangulatúvá teszik a pusztuló városrészt. Az udvarokban és az utcákon aktív társas élet folyik. Jelentıs a középületek, intézmények, iskolák száma. A fıváros mőködését szolgáló közüzemek központjainak egy része is itt található. Ezek jelenléte még sincs nagyobb hatással az itt élı emberek életére, a városrész fejlıdésére. Ez a városrész szaggatott, mindig elakadó fejlıdésének köszönhetı. Ha be is indult idıszakosan a fejlıdés, melynek hatására a közintézmények megépültek, egy-egy negyed felértékelıdését a kerület kedvezı központi helyzete és az 1990-es évektıl újra elıtérbe kerülı városfelújítási törekvések eredményezik. A közlekedés a városrész központi elhelyezkedésénél fogva jól kiépített. A fıutakon Budapest legjelentısebb tömegközlekedési vonalai járnak. De a városrész belsı területeit is sőrőn behálózzák a tömegközlekedési eszközök, villamos- és buszjáratok. Számos metró állomás, a Józsefvárosi- és a Keleti Pályaudvar is itt található Az ingatlan szőkebb környezete A tárgyi ingatlan a VIII. kerület egyik mellékutcában található, közel a József körúthoz és az Üllıi úthoz. A fıúttól 100 méterre van. Közvetlen környezetében lakóházak, társasházak, építési telkek, irodaházak mőködnek. Az épületek zártsorúak, és középmagasak. A metró, villamos, busz megállók 100 méter távolságra érhetık el. Megközelítése tömegközlekedéssel és gépkocsival lehetséges. Jó közlekedési lehetıségekkel rendelkezı terület. Jelentısen fejlıdı környék. A Corvin-Szigony rehabilitációs projekt területén található. Az elmúlt években a régi leromlott lakóházakat és a lakóházak közé szorított telephelyeket lebontották a környéken, és új lakóházak, irodák épülnek folyamatosan Budapest, Vajdahunyad utca 13. Hrsz: és

7 6.3. A kerület népességének alakulása 2000-ben lakosa volt a kerületnek ben a budapesti népesség 4,64%-a, 2000-ben 4,54%-a volt józsefvárosi lakos. A természetes népességcsökkenés a kerületben, 1999-ben 5,25 ezrelék, Budapesten 6,88 ezrelék volt. A vándorlási különbözet (be- és elvándorlók számának különbsége) a kerületben, 1999-ben 3,78 ezrelék, míg Budapesten 7,84 ezrelék volt. A kerület népességén belül magas az idıskorúak aránya, ugyanakkor az átlagéletkort tekintve fiatalabb, mint a többi kerület, a fiatalok aránya kedvezıbb. Ezzel is összefüggésben rendkívül heterogén a kerületben a háztartások szerkezete, a nagy számú egyszemélyes háztartás mellett jelentıs a nagycsaládok részaránya is, amely részben a kerületben élık heterogén etnikai összetételére vezethetı vissza. A népesség korszerkezete az elmúlt évtized során nem változott jelentıs mértékben. A rehabilitációs folyamat megindulásának hatására a népesség drámai növekedése nem, azonban a korszerkezetben a középkorú, családos, kisgyermekes rétegek részarányának növekedése várható. Ezen változás leghamarabb 5 év távlatában lesz érzékelhetı a területen meginduló magánberuházások megindulásával összefüggésben (a pontos számszerősítés ezért nem végezhetı el) A kerületben lakók szociális helyzete A kerületben élık szociális helyzete az elvégzett társadalomkutatások alapján nem mutat drámai különbségeket az ország szociális helyzetéhez képest, azonban az itt élık jövedelmi pozíciója egyértelmően gyengébb és ez Budapest jobb kerületeihez viszonyítva még élesebben jelentkezik. A rendszerváltás óta az alsóbb jövedelmi rétegek helyzetében bekövetkezett kedvezıtlen változás is hozzájárult Józsefváros relatív lecsúszásához. Szoros kapcsolat van a szociális helyzet és a népegészségügyi vonatkozások között. A józsefvárosi lakosság egészségi állapota a fıvároshoz viszonyítva mind a megbetegedések, mind a halálozás tekintetében aggasztó képet mutat, amely életmódbeli és környezeti meghatározottságokra vezethetı vissza. Mind a szociális, mind az egészségügyi problémák kezelése hosszabb távú feladat a kerület számára Budapest, Vajdahunyad utca 13. Hrsz: és

8 6.5. A kerület gazdasági helyzete A kerület nagy része belvárosi fekvéső terület, amely fontos oktatási, kulturális és gazdasági centruma az országnak (itt található a Nemzeti Múzeum, a Magyar Rádió, a SOTE, a Szabó Ervin Könyvtár, stb.). A kerület gazdasági dinamikáját fıként a határain túlmutató vonzáskörzettel rendelkezı cégek és intézmények adják. A rendszerváltást követıen a kerületben a társas vállalkozások erıteljes növekedésnek indultak. A cégek számát tekintve Józsefváros ugyan a fıvárosi átlag alatt maradt, azonban a nagy- és középvállalatok a kerületben a budapesti átlagot meghaladó mértékben és tıkeerıvel vannak jelen. A Budapesten mőködı vállalkozások 4,31%-a józsefvárosi. A kerületre jellemzı a kisipari és szolgáltató szervezetek nagy száma. A vállalkozói kör egy jelentıs része kényszervállalkozó, illetve jelentısebb befektetést nem igénylı tevékenységet végzı kisiparos ben az egyéni vállalkozások részaránya a kerületben 36,7% volt (Budapesten 41,7%). A kerület gazdálkodásának feltételeit a költségvetés szerkezetének változását bemutató alábbi táblázat jellemzi. A központi költségvetésbıl származó támogatások aránya 1999-ig növekedést mutatott, azóta jelentıs visszaesés tapasztalható. A költségvetésben az elmúlt évek során a fejlesztési kiadások csökkenése figyelhetı meg, különösen drasztikus volt a visszaesés az elmúlt évben Budapest, Vajdahunyad utca 13. Hrsz: és

9 7. Az értékelt ingatlan leírása 7.1. Ingatlan nyilvántartási adatok Fekvése (belterület/külterület): Belterület Az ingatlan megnevezése: Lakóház, udvar, gazdasági épület, illetve gazdasági épület és udvar Telek területe, m 2 : 645 m 2 és 812 m 2 Tulajdonos(ok) tulajdoni hányada: Építésügyi Tájékoztatási Központ Kft. 1/1 Széljegy(ek) tartalma: - Bejegyzett szolgalmi jog(ok): Ft keretbiztosítéki jelzálogjog Erste Bank Terhek: Hungary Nyrt. javára - vételi jog ig Erste Bank Hungary Nyrt. javára Ingatlan nyilvántartáson kívüli Nincs információ terhek/egyéb információk: 7.2. Építéshatósági elıírások Kötelezıen kitöltendı Telekértékelésnél kitöltendı adatok adatok Építési övezet: L1-VIII-2 Legnagyobb szintterületi mutató: 3,5 Egyéb lényeges építéshatósági elıírások: Legkisebb szélesség: 18 m Párkánymagasság: 19 m Várható változások a szabályozásban: - Védettség és tartalma: - A telek - terepszint feletti max. beépíthetısége: 60 % 874 m 2 - terepszint alatti max. beépíthetısége: 85 % (mélygarázs m 2 esetén 100%) Legnagyobb építménymagasság: 23 m A megépíthetı szintszám a földfelszín alatt: Nincs korlátozva A megépíthetı szintszám a földfelszín felett: 7 Minimális teleknagyság: 500 m 2 A legjobb és leggazdaságosabb hasznosítási forma (létesítendı ing. funkciója): Lakóövezeti telek, építési telek mivel a hrsz-ú telek szélessége az elıírt minimum alatt van, ezért csak a másik telekkel együtt építhetı be, önönállóan nem ezért úgy tekintjük, hogy csak a hrsz-ú telekkel együtt forgalomképes Budapest, Vajdahunyad utca 13. Hrsz: és

10 7.3. A telek jellemzıi Kötelezıen kitöltendı adatok Telekértékelésnél kitöltendı adatok Telek mérete, m 2 : 645 m 2 és 812 m 2 Telek alakja: Telek utcafronti szélessége/mélysége: Domborzati és lejtésviszonyok, tájolás, zöldfelület: A telek kerítettsége: Közmővesítettség: Épületek száma: 3 Egyéb építmények (pl: tőzi víz tározó): - Környezetszennyezés szemmel látható: Hol:- Környezetszennyezés szemmel nem látható: (Milyen információk alapján véli/tudja a szakértı, hogy környezetszennyezés lehetséges/van és milyen szennyezést A két telek egymásra merılegesen elhelyezkedı téglalap, amelyek együtt agy T bető formát alkotnak. 12 m / 22 m Sík terület, D-i illetve K-i tájolású utcafront, az elıírt zöldterület 15% Az épület homlokzata, kerítés és a szomszédos épületek tőzfala határolja. összközmő Milyen információk alapján:- Szennyezı anyag faj- tája:- Szennyezı anyag fajtája, elıfordulása:- feltételez/ismer.) Meglévı és max. lehetséges beépítettség terepszint felett: 40 % 60% 583 m m 2 Meglévı és max. lehetséges beépítettség terepszint alatt (felszín alatti garázs 0 % 0 m m 2 80% (100%) (1.457 m 2 ) esetén): Lekötött közmőkapacitások (ipari ing. Víz, csat., m 3 /nap Gáz, m 3 /h Elektromos, kw esetén is kitöltendı) Közmővesíthetıség: (elektromos áram, - gáz, víz, ipari víz, stb.) Egyéb: Budapest, Vajdahunyad utca 13. Hrsz: és

11 7.4. Az ingatlan egészének összefoglaló ismertetése Az ingatlan területén 3 db épület áll. Ezek közül kettı kisebb mérető, raktárnak alkalmas, alacsonyabb belsı igényszintő földszintes épület van (B, C) és egy nagyobb alapterülető, U alaprajzú, földszintes irodaépület (A épület) áll. Ez utóbbi szintén régi építéső, közepes igényszintő, jó állapotú épület. A épület: 419 m 2 B épület: 37 m 2 C épület: 46 m 2 Az épületeket bérbeadással hasznosítja a tulajdonos. A z ingatlan jelenlegi hasznosítása megfelel az elvárásoknak. A késıbbiekben az épületek elbontásával, nagyobb beépítési %-kal lakóház, iroda építhetı. A jelenlegi irodai hasznosítás nem tekinthetı a legkedvezıbb használatnak. Az ingatlan alacsony beépítettségével és az irodai piacon szolgáltatott közepes színvonallal nem adja a legjobb jövedelmezıséget. Kiszámoltam a jelenlegi funkciójának megfelelı értéket is, de nem ezt tekintem az ingatlanok forgalmi értékének. Az ingatlanon lévı épületek elbontásával és fejlesztésével az értéke magasabb, mint a jelenlegi használattal, ezért a fejlesztést feltételezve, építési telekként végeztem el az ingatlan értékbecslését Budapest, Vajdahunyad utca 13. Hrsz: és

12 7.5. Épület adatok az épület térképen feltüntetett sorszáma (A) Épület funkciója: Épület aktuális használata: Általános és területi adatok lakóház irodaház Építés éve: 1900 Jelentıs felújítás éve: Felújítás fıbb mőszaki tartalma: folyamatos Közmő, szociális helyiségek, burkolatok Pince: 0 m 2 bm.: m Fszt.,. emeletek: 419 m 2 bm.: 3-4 m (változó) Tetıtér: m 2 bm.: m Nettó alapterület összesen, m 2 : Bruttó alapterület, m 2 : Bérbe adható terület, m 2 : 410 m 2 Jellemzı fesztávolság, m (ipari ing. esetén.): Épületszerkezet és mőszaki állapot Alapozás: Talajnedvesség elleni szigetelés (nincs/gyenge-vizesedik / beépített): sávalap készült Mőszaki tartalom Függıleges teherhordó szerkezet: tégla jó Födém: Valószínőleg fa palló jó Tetıszerkezet: Fa fedélszerkezet jó Héjalás: Cserépfedés jó Homlokzatok: Vakolt, festett jó Külsı és belsı nyílászáró szerkezetek: Belsı falfelületek: Fa szerkezet, két réteg üvegezéső ablakok Vakoltak, festettek, tapétázott, szoc. helyiségekben csempézett Állapot (gyenge, közepes, jó, kiváló) jó közepes közepes Padlóburkolatok: Mázas kerámia, szınyegpadló közepes Közmővesítettség Víz-, csatornahálózat (kiépített / nem kiépített): Elektromos hálózat (kiépített / nem kiépített): Gázhálózat (kiépített / nem kiépített): Főtési és hőtési rendszer: Használati melegvíz ellátás: Egyéb (pl.: felvonó): - van van van központi gázkazán, radiátoros főtés bojler Állapot: közepes Az épület funkcionális leírása: Alaprajzi elrendezése az iroda funkciónak megfelelı. Általános fizikai állapot: készültség közepes 60% 1081 Budapest, Vajdahunyad utca 13. Hrsz: és

13 8. Az ingatlan értékelése 8.1. Piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelés telek értékének számítása A telek piaci értékét építési telekként, piaci összehasonlítással becsültem meg, a következı táblázatban látható számítás szerint. A piaci összehasonlítással kapott értéket csökkentettem a becsült bontási költséggel, és az így kapott eredményt tekintem az építési telek piaci összehasonlítással kapott értékének. A kapott értéket súlyozással vettem figyelembe a végsı érték megállapításakor. Tárgyi Piaci összehasonlító 1. Piaci összehasonlító 2. Piaci összehasonlító 3. Piaci összehasonlító 4. Cím 1081 Budapest, Vajdahunyad utca 13. Corvin-Szigony projekt Magdolna Józsefváros Mátyás tér mellett Övezet L1-VIII-2 L1-VIII-2 L1-VIII-2 L1-VIII-1 L1-VIII-2 Korrekciós modell Adat leírás Adat leírás Korr. Adat leírás Korr. Adat leírás Korr. Adat leírás Korr. Telek terület, m ,0% 892-5,0% 722-5,0% Bruttó szintterület, m 2 0 Alapérték telek terület telek terület telek terület telek terület telek terület Kínálati / vételára Ft -20,0% Ft -15,0% Ft -20,0% Ft -15,0% Tranzakció dátuma / imgatlanpiaci infláció Faljagos ára (Ft/m 2 ) Elhelyezkedés hasonló kedvezıtlenebb 25,0% kedvezıtlenebb 25,0% Telek formája nem ideális "T" forma -10,0% -10,0% 2:1 oldalarányú négyszög -15,0% -10,0% Telek lejtése hasonló hasonló hasonló hasonló Telek beépíthetısége 60% 60% 60% 65% 15,0% 60% Szintterületi mutató 3,5 3,5 3,5 4,0 3,5 Építési korlátozások Infrastruktúra, közmővek hasonló hasonló hasonló hasonló Éptési engedély nincs van -10,0% nincs 0,0% nincs 0,0% van -10,0% Terület korrekció 1081 Budapest, Vajdahunyad utca 13. Hrsz: és

14 Településhez viszonyított elhelyezkedés Korrigált fajlagos ár / Öszszes korrekció hasonló hasonló hasonló hasonló Ft Ft -20,0% Ft 10,0% Ft -5,0% Ft 0,0% Korrekció engedélyezése ok -20% ok 10% ok -5% ok 0% Piaci összehasonlításon alapuló telekérték: Ft Telek értéke piaci összehasonlítással = számított érték piaci összehasonlítás szerint bontási költség = = Ft Ft = Ft Az érték nem tartalmazza az Áfá-t Budapest, Vajdahunyad utca 13. Hrsz: és

15 8.2. Piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelés ingatlan egészének értékbecslése A jelenlegi bérbe adott irodai használatot alapul véve piaci összehasonlítással becsültem az ingatlan jelenlegi értékét. A jelenlegi használat nem tekinthetı a leggazdaságosabbnak. Kis beépítettséggel, földszintes épületek vannak az ingatlanon, többemeletes épületekkel körülvéve. A hasonló csaknem foghíjnak tekinthetı ingatlanokat építési beruházással fejlesztik a környéken. A végsı értéknél nem vettem figyelembe az így kapott eredményt. Tárgyi ingatlan Piaci összehasonlítás 1. Piaci összehasonlítás 2. Piaci összehasonlítás Budapest, Cím /azonosítás Vajdahunyad utca 13. Baross utca Korrekciós modell Adat leírás Adat leírás Korrekció József város, Orczy út mellett Korrekció Adat leírás VII. Jobbágy utca Korrekció Adat leírás Telek területe m 2 ; n.a Felépítmények össz. fszt-i bruttó ter., m Felépítmények összes hasznos területe, m2, épületállomány nagyság miatti korr. Iroda, üzleth., egyéb ép. hasznos alapterülete ,0% Csarnok, raktár hasznos alapterülete Kínálati ár / vételár Ft -10,0% Ft -10,0% Ft -10,0% Tranzakció dátuma / ingatlanpiaci árindex Faljagos ára (Ft/m 2 ) Elhelyezkedés kissé kedvezıtlenebb 5,0% Energia ellátás (közmő + energia) összközmő összközmő összközmő összközmő Beépítés súlyozása Beépítettségi hányad n.a. n.a n.a -10,0% Beépíthetıség L1-VIII-1 Felépítmények minısége Felépítmények jellemzı építési éve; jelentıs felújítás éve(i), tartalma; felépítmények szerkezete, mőszaki állapota, felépítmények funkciója; főtött-nem főtött; jellemzı belmagasság, fesztávolság, egyéb fontos szempontok , jellemzıi hasonlók társasházban lévı iroda Felépítmények fizikai állapota jó jó jó jobb -10,0% Felépítmények mőszaki tartalma jó jó jó jobb -10,0% Egyéb korrekció 1. méret nagyobb 10,0% hasonló 0,0% nagyobb terület 5,0% Egyéb korrekció 2. telek/épület arány kisebb telek 10,0% kisebb telek 5,0% Korrigált fajlagos ár Ft Ft 30,0% Ft 5,0% Ft 5,0% Korrekció engedélyezése ok 30% ok 5% ok 5% Piaci összehasonlításon alapuló ingatlanérték: Ft kissé kedvezıtlenebb 10,0% kedvezıtlenebb ,0% 1081 Budapest, Vajdahunyad utca 13. Hrsz: és

16 8.3. Telek maradvány elvő értékelése A fejlesztéssel megvalósítható ingatlan várható piaci értéke Ingatlan fejlesztés esetén lakásértékesítést feltételezve piaci összehasonlítással állapítottam meg a fejlesztéssel megvalósuló lakóépület várható eladási árát, azaz forgalmi értékét. A kapott értéket a telek maradvány elvő számításánál használtam fel. Tárgyi ingatlan Piaci összehasonlítás 1. Piaci összehasonlítás 2. Piaci összehasonlítás 3. Cím /azonosítás 1081 Budapest, Vajdahunyad utca 13. VIII. Kiss József utca VIII. Szerdahelyi utca VIII. Sárkány utca Korrekciós modell Adat leírás Adat leírás Adat leírás Adat leírás Telek területe m 2 ; n.a n.a n.a Felépítmények össz. fszt-i bruttó ter., m Felépítmények összes hasznos területe, m2, épületállomány nagyság miatti korr ,0% Korrekció Korrekció Korrekció Lakás alapterülete Csarnok, raktár hasznos alapterülete Iroda, üzleth. / csarnok, raktár alapterületi arány Kínálati ár / vételár Ft Ft Ft Tranzakció dátuma / ingatlanpiaci árindex Faljagos ára (Ft/m 2 ) Elhelyezkedés kissé kedvezıtlenebb 10,0% kedvezıtlenebb 10,0% kedvezıtlenebb 10,0% Energia ellátás (közmő + energia) összközmő összközmő összközmő összközmő Beépítés súlyozása Lakásszám: 47% n.a n.a Felépítmények minısége Felépítmények jellemzı építési éve; jelentıs felújítás éve(i), tartalma; felépítmények szerkezete, mőszaki állapota, felépítmények funkciója; főtött-nem főtött; jellemzı belmagasság, fesztávolság, egyéb fontos szempontok Felépítmények fizikai állapota új új használt, jó 10,0% Felépítmények mőszaki tartalma új új hasonló Egyéb korrekció 1. 0,0% 0,0% 0,0% Egyéb korrekció 2. Korrigált fajlagos ár Ft Ft 10,0% Ft 10,0% Ft 20,0% Korrekció engedélyezése ok 10% ok 10% ok 20% Piaci összehasonlításon alapuló, fejlesztés után várható ingatlanérték: Ft 1081 Budapest, Vajdahunyad utca 13. Hrsz: és

17 A fejlesztés költségeinek és a telek maradványértékének számítása A számítás során az eladási árat, azaz a bevételeket piaci összehasonlítással becsültük meg. A költségeket az ÉTK és a Bau-Data statisztikai adatai alapján becsültük. A maradvány elvő számítás eredményét súlyozással vettük figyelembe a végsı érték megállapításánál. Bevétel és költségelemek Mértékegység Értékesítési egységár (bruttó) [Ft/m 2 ] Értékesíthetı terület vagy egység Értékesítésbıl származó bruttó bevétel [Ft] Nettó bevétel [Ft] 1. Értékesítés Ft 1.1lakás m Ft Ft 1.2lakás 1,90 alatt m 2 0 Ft 0 Ft 1.3mélygarázs db Ft Ft 1.4terasz m Ft Ft 1.5egyéb külön értékesíthetı területek, földszinti üzletek egyéb külön értékesíthetı területek, helyiségek pl. 1.6tárolók m 2 0 Ft 0 Ft m 2 0 Ft 0 Ft Mértékegység vagy hányad Fajlagos költség nettó [Ft/m 2 ] Terület vagy egység Nettó költség [Ft] 2. Területelıkészítés költségei Ft 2.1Telekalakítás 0 Ft 2.2Bontás m Ft 2.3Belsı és külsı utak, járdák m 2 0 Ft 2.4Kerítés és kapuk m 0 Ft 2.5Parkosítás m Ft 2.6Külsı közmő és közmőfejlesztés Ft - Víz, -szennyvízközmő - Gázközmő db lakás Ft - Elektromos áram 2.7Egyéb 3. Kivitelezési költségek Ft 3.1lakás m Ft 3.2erkély m Ft terasz m 2 0 Ft 3.31,90 alatti terek m 2 0 Ft 3.4mélygarázs m Ft 3.5közös helységek m Ft 3.6parkoló m 2 0 Ft 3.7kiszolg. gépészet m 2 0 Ft egyéb külön értékesíthetı területek, helyiségek (pl. 3.8tárolók) m 2 0 Ft 1081 Budapest, Vajdahunyad utca 13. Hrsz: és

18 4. Tervezés és szoft költségek Ft 4.1Tervezési költségek összesen 3,5% Ft 4.2Engedélyek, költségei összesen 1,5% Ft 4.3Projekt management: mőszaki ellenırzés 0,5% Ft 4.4Beruházói díj 3% - 5% 0 Ft 4.5Marketing 1,0% 1% - 4% Ft 4.6Értékesítés 2,5% 2% - 6% Ft 4.7Ügyvédi költség 1,0% 0,5% - 1,5% Ft 5. Céltartalék ( ) %-ban kifejezve 0,0% 5% 0 Ft 6. Finanszírozás költségei 5,0% 3% - 6% Ft 6.1Saját erı ( )* "n"%) 40,0% 10% - 30% Ft 6.2Bank által finanszírozott költséghányad 60,0% Ft 7. Befektetı haszna 13,0% 13% - 20% Ft 8. Telek maradványértéke (nettó) Ft Telek értékét maradvány elvő számítással Ft-ra becsüljük. Az érték nem tartalmazza az Áfá-t Budapest, Vajdahunyad utca 13. Hrsz: és

19 8.4. Költség alapú módszer ingatlan egészének értékbecslése A költség alapú számításnál a telek piaci összehasonlítással számított értékét és az épületek költség alapú értékét számítottam ki. A végsı érték megállapításánál figyelmen kívül hagytam az így kapott eredményt. Épület Mőszaki avulás Környeze- Nettó pótlási Épület / építmény nettó Várható Újraelıá Funkcionális Építés Újraelıállítási költség Számolt; Elti avulás érték Hrsz. Jel / telek megnevezéslet / telek élettartam Ft/m 2 avulás alapterü- hasznos ll. költs. éve fogadott m A épület , Ft 55% 50% 10% 0% Ft B épület , Ft 55% 50% 10% 0% Ft C épület , Ft 55% 50% 10% 0% Ft Épületek összesen Ft Ft 0 Ft 0% 0 Ft Építmények összesen 0 0 Ft 0 Ft Telkek összesen Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Mindösszesen Ft Ft Az ingatlan jelenlegi piaci forgalmi értékét költség alapú számítással Ft-ra becsüljük. A számított érték nem tartalmazza az Áfá-t Budapest, Vajdahunyad utca 13. Hrsz: és

20 8.5. Hozamszámításon alapuló értékelés ingatlan egészének értékbecslése A jelenlegi bérbe adott irodai használat alapján hozamszámítás alapján becsültem az ingatlan jelenlegi értékét. A jelenlegi használat nem tekinthetı a leggazdaságosabbnak. Kis beépítettséggel, földszintes épületek vannak az ingatlanon, többemeletes épületekkel körülvéve. A hasonló csaknem foghíjnak tekinthetı ingatlanokat építési beruházással fejlesztik a környéken. A végsı értéknél nem vettem figyelembe az így kapott eredményt. Hasznosítás: Havi bérleti díj Épület/szint/funkció Adószer Kft 1 Individual Home Kft. 2 Möbelszer Bt. 3 Unielektro Kft. 4 Közép-magyarországi Reg.M.K. Internetes csomagküldı 6 Kihasználtság, bérleti díj növ. Bérlıkre nem terhelhetı költség Éves felújítási alap* 2% Ingatlan adó, Ft/m Biztosítási díj*, 3 Management díj 15% Éves költség Árbevétel 1 Maradványérték Éves bevétel Cash flow Diszkontráta 10,0% Tıkésítési ráta végén 9,5% Éves jöv. jelenértéke Maradványérték jelenértéke DCF érték kerekítve 5 Év Nettó alapterületek, m 2 90% 1,0% 90% 1,0% 90% 1,0% 90% 1,0% 90% 1,0% 90% 1,0% 90% 1,0% 90% 1,0% Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Bérbeadható alapterületek, m 2 Havi bérleti díj Ft/m2/hó EUR/m 2 /hó Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Éves bevétel *Fizikailag avultatott építési költség, Ft/m 2 *Fizikailag avultatott építési költség, Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Budapest, Vajdahunyad utca 13. Hrsz: és

21 9. A végsı érték meghatározása Az alkalmazott értékbecslési módszerek kiválasztásának és az egyeztetett forgalmi érték kialakításánál figyelembevett súlyok indoklása: Mivel az ingatlan jelenlegi használata nem felel meg a leggazdaságosabb használatnak, ezért a teleknek, mint építési teleknek vettük az értékét, és ezt tekintjük az ingatlan forgalmi értékének. A telek értékét piaci összehasonlítással és maradvány elvő hozamszámítással becsültük. A piaci összehasonlítás mutatja legpontosabban az ingatlan értékét, a hozamszámítás eredménye a megvalósítandó létesítmény jellegétıl is függ, ezért a piaci összehasonlítással kapott részeredményt 70%-kal, és a hozamszámítás eredményét 30%-kal vettük figyelembe a végsı érték meghatározásánál. A piaci összehasonlító módszer eredménye Ft 70 % A hozam alapú módszer eredménye: Ft 30 % A költség alapú módszer eredménye: Ft % Egyeztetett forgalmi érték: Az értékre vonatkozó feltételek: a meghatározott áron az ingatlan legkésıbb 18 hónap alatt nagy biztonsággal értékesíthetı: Ft A fenti érték annak figyelembevételével került meghatározásra, hogy az értékelt ingatlan(rész) ÖNÁLLÓAN (közterületrıl, vagy ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett szolgalmi joggal biztosítva a szomszédos ingatlanról) megközelíthetı, azaz a környezı ingatlanoktól függetlenül is - a meghatározott értéken - értékesíthetı. A forgalmi érték lakóingatlanokat kivéve Általános Forgalmi Adót (ÁFA-t) nem tartalmaz. A hrsz-ú telek szélessége nem felel meg az építési elıírások minimum méretének, ezért arra nem lehet önálló építési engedélyt megszerezni. Csak a megfelelı szélességi (és egyéb) méretekkel bíró hrsz-ú telekkel együtt fejleszthetı, ezért ezzel együtt tekintem forgalomképesnek, és a meghatározott forgalmi érték is csak a két telek együttes használata, illetve hasznosítása esetén érvényes. Az általános gazdasági visszaesés miatt jelentıs értékcsökkenés mutatkozott szeptembere óta, amely mára stagnálni látszik. A gazdasági élénküléssel a korábbi érték újból reálissá válhat. A gazdasági helyzet változása esetén javasolható az értékbecslés aktualizálása Budapest, Vajdahunyad utca 13. Hrsz: és

22 10. Mellékletek Az ingatlanértékelési módszerek rövid leírása Forgalmi érték fogalma Forgalmi érték alatt az a várható összeg értendı, amelyért az ingatlan gazdát cserélhetne, magánjogi adásvételi szerzıdés keretében, egy eladni szándékozó eladó és egy olyan vevı között, akivel kapcsolata kizárólag piaci természető, az értékbecslés fordulónapján, feltételezve, hogy az ingatlan a piacon nyilvánosan meghirdetésre került, a piaci körülmények lehetıvé teszik a szokványos értékesítést és annak lebonyolítására az ingatlan természetétıl függı, megfelelı idıtartam áll rendelkezésre. (18 hónap) Gyorsított eladási, likvidációs érték azonos a forgalmi érték meghatározásával azzal a kiegészítı feltétellel, hogy a marketing tevékenységre rendelkezésre álló idı túlságosan rövid, a nyilvános meghirdetés és a piacon való megjelenés nem megfelelı, összehasonlítva a szükséges idıvel és a promóciós intézkedésekkel, melyek a piacon a legjobb ár eléréséhez szükségesek. A likvidációs érték feltételezi, hogy az ingatlan mőködésen kívül áll, valamint, hogy az értékesítés során az eredeti funkció kereslet híján - figyelmen kívül hagyható. (6 hónap) A forgalmi érték meghatározására vonatkozó többször módosított 25/1997. (VIII.1.) PM rendelet három módszer alkalmazását javasolja, úgy mint a piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelés, a hozamszámításon alapuló értékelés és a költség alapú értékelés Budapest, Vajdahunyad utca 13. Hrsz: és

23 Piaci összehasonlító adatokon alapuló értékelés A direkt összehasonlításon alapuló módszer lényege, hogy hasonló tulajdonságú tárgyaknak hasonló az értéke. A piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelés a vizsgált ingatlanhoz hasonló ingatlanok eladási, kínálati és bérbeadási árait analizálja, és ezeket összehasonlítja a vizsgált ingatlannal. Az összehasonlítás alapját a szóban forgó ingatlan jellemzıi, illetve az összehasonlítandó ingatlanok jellemzıi képezik és az ezek közötti eltérések határozzák meg az értékmódosító tényezıket. A piaci összehasonlító adatokon alapuló módszer fı lépései: 1. Az alaphalmaz kiválasztása Az összehasonlító vizsgálatot egy olyan ingatlanokat tartalmazó alaphalmazban kell elvégezni, amely földrajzi elhelyezkedése a vizsgált ingatlanéhoz hasonló, és az abban szereplı ingatlanok típusa azonos a vizsgált ingatlannal. Az alaphalmaz adatainak átlagától jelentısen eltérı szélsı értékeket az elemzés során figyelmen kívül kell hagyni. 2. Összehasonlításra alkalmas ingatlanok kiválasztása, adatainak elemzése Az elemzés során az összehasonlítás alapjául szolgáló ismérveket az értékelınek teljes körően meg kell ismernie, és ezeket kell a tárgyi ingatlanhoz hozzámérni. Csak azonos értékformákat és azonos jogokat szabad összehasonlítani. 3. Fajlagos alapérték meghatározása Az elemzett összehasonlító adatokból kell az alapértéket meghatározni. Ez az alapérték fajlagos érték általában terület m 2 -re vetítve, de egyes esetekbe más volumen-mérıszámok vagy kapacitási számok (pl. m 3, szállodai szobaszám, stb.) is alkalmazhatók. 4. Értékmódosító tényezık elemzése A vizsgált ingatlan értékének meghatározása értékmódosító tényezık figyelembevételével történik. Értékmódosító tényezıként csak olyan jelentıs, értéket befolyásoló tényezık vehetık fel, amely az összehasonlító adatok alaphalmazára nem jellemzı. Az értékmódosító tényezık közül az alábbiakat minden esetben vizsgálni kell: 1. Mőszaki szempontok 2. Építészeti szempontok 3. Használati szempontok 4. Telekadottság 5. Infrastruktúra 6. Környezeti szempontok 7. Alternatív hasznosítás szempontjai 8. Jogi szempontok, hatósági szabályozás 5. Fajlagos alapérték módosítása, fajlagos érték számítása A szakvéleményben az értékmódosító tényezık közül csak az értéket jelentısen befolyásolókat kell feltüntetni, és ha arra lehetıség van, akkor értékmódosító hatásukat számszerően is meg kell határozni. Az értékmódosító tényezık alapján kell módosítani a fajlagos alapértéket. 6. Végsı érték számítása Az ingatlan forgalmi értékét a fajlagos alapérték értékmódosítása után kialakuló fajlagos érték és az ingatlan mérete (volumene, kapacitása) szorzataként kell megállapítani Budapest, Vajdahunyad utca 13. Hrsz: és

24 Hozamszámításon alapuló értékelés Az érték megállapítása azon az elven alapszik, hogy bármely eszköz értéke annyi, mint a belıle származó tiszta jövıbeni jövedelmek jelenértéke. Ezen értékelési eljárás az ingatlan jövıbeni hasznainak (bevételeinek) és ezek megszerzése érdekében felmerülı kiadások különbségébıl (a tiszta jövedelmek) vezeti le az értéket. A módszer fı lépései: 1. Az ingatlan lehetséges (alternatív) használati módjainak elemzése Az értékelés megkezdésekor fel kell mérni az ingatlan lehetséges használati módjait, és az elemzést párhuzamosan valamennyire el kell végezni. A forgalmi érték megállapításánál, ha a jelenlegi használat nem azonos a leggazdaságosabb és legjobb használattal, a jelenlegi használatot kell figyelembe venni. Nem lehet szerzıdéssel lekötött bérleti díjaknál magasabbat vélelmezni még akkor sem, ha a piac ezeket elfogadná. A piaci szintnél magasabban rögzített bérleti díjakkal még a bérleti szerzıdéssel biztosított idıtartam alatt sem lehet számolni. 2. Jövıbeli bevételek és kiadások becslése használati módonként A tiszta jövedelem alatt a tervezett bevételek ténylegesen kifizetendı kiadásokkal csökkentett értékét kell érteni. A bevételeket, bérleti díjakat piaci összehasonlító adatok felhasználásával határozzuk meg. Az öszszehasonlító havi bérleti díjak adataiból korrekciós tényezık alkalmazásával fajlagos bérleti alapértéket határozunk meg. A tervezett bevételekbıl le kell vonni a várható nemfizetésbıl és kihasználatlanságból adódó bevételkiesést és az egyéb rendszeres befektetés- és üzemeltetés jellegő kiadásokat. 3. Jövıbeli pénzfolyamok felállítása használati módonként A bevételek és kiadások idısorainak felállításával idıszakos egyenlegek képzésével kell a pénzfolyamot felírni. 4. Tıkésítési kamatláb meghatározása Az alkalmazott tıkésítési kamatláb az adott ingatlantól, mint befektetéstıl a piaci szereplık által elvárt megtérülési rátával egyenlı. 5. A legmagasabb jelenérték kiválasztása mint hozamszámításon alapuló érték. A bevételek és a kiadások egyenlegébıl a pénzfolyamok jelenérték-számításával kell a piaci értéket kiszámítani, melybe be kell számítani a maradványérték jelenértékét is. A jelenérték számítás egyforma éves bevételek esetén egyszerősíthetı a közvetlen tıkésítés módszerével, amely esetben az érték kiszámításához az éves tiszta jövedelmet el kell osztani a tıkésítési kamatlábbal Budapest, Vajdahunyad utca 13. Hrsz: és

25 Költség alapú értékelés A költség alapú megközelítés lényege, hogy a felépítmény újraelıállítási értékébıl le kell vonni a fizikai, a funkcionális és a környezeti avulást, majd ehhez hozzáadni a felépítményekhez tartozó földterület értékét. Ez a módszer fejezi ki legkevésbé a tényleges piaci viszonyokat. Építés alatt lévı létesítménynél, károsodott létesítménynél, takart mőtárgynál valamint olyan esetekben alkalmazzuk, amikor más módszer nem alkalmazható. A módszer fı lépései: 1. A telekérték meghatározása A földterület értékét annak üres állapotban való értékelésével kell megállapítani elsısorban piaci összehasonlító módszerrel, a korábban ismertetett piaci összehasonlító módszer analógiájára, vagy különleges esetben a hozamszámításon alapuló módszer szerint maradványelvő értékelés alapján. 2. A felépítmény újraépítési vagy pótlási költségének meghatározása A pótlási költség olyan szerkezetet és építési munkát takar, amellyel az értékelés idıpontjában a meglévı funkciók (de esetleg más szerkezetek és mőszaki megoldások) a legkisebb költséggel de azonos hasznossággal pótolhatók lennének. Az újraépítési költségben a meglévı szerkezetek változatlan újrateremtésének költségeit kell elıirányozni függetlenül azok jelenlegi hasznosulásától. Az újraépítési és a pótlási költségbe kell érteni a közmővesítési, a tervezési, az engedélyezési, a vállalkozási, a kivitelezési, a beruházói és minden egyéb ténylegesen fizetendı költséget. Az épület újraépítési és pótlási költségébe az épületgépészetet és a belsı építészeti elemeket is bele kell érteni, míg a mobíliákat ki kell zárni. 3. Avulások számítása Az avulás az idı múlása miatti értékcsökkenés. Három fı eleme: fizikai elhasználódás, funkcionális avulás és környezeti avulás. Fizikai romlás esetében figyelembe kell venni az épületet alkotó szerkezetek és építıanyagok fizikai elhasználódását, valamint a felépítmény gazdaságosan hátralévı élettartamát. A funkcionális avulás a gazdaságtalan, korszerőtlen megoldásokat jelenti. A környezeti avulásban számba kell venni a környezetben bekövetkezett minden olyan változást, amelynek negatív, esetleg pozitív hatása van az ingatlan értékére. 4. Végsı érték meghatározása A felépítmény újraépítési és a pótlási költségébıl az avulásokat levonva és a telekértéket hozzáadva kapjuk meg az ingatlan költség alapon számított forgalmi értékét Budapest, Vajdahunyad utca 13. Hrsz: és

26 10.2. Alapfeltételezések, korlátozások, szabályozások A Szakvélemény az érvényben lévı többször módosított 25/1997. (VIII.1.) PM sz. rendelet meghatározottak szerint,- illetve a kapott adatszolgáltatások és a helyszíni szemle alapján készült. 1. A szakvélemény a tárgyi ingatlant, mint forgalomképes ingatlan tulajdonjogát értékeli, és a helyszíni szemle során tapasztalt állapotra vonatkozik. Az értékelést követıen bekövetkezett bármilyen nemő változásokért, gazdasági-környezeti körülmények megváltozása, engedély nélküli építés stb. melyek az ingatlan értékét befolyásolják, felelısséget nem vállalok. 2. Az értékelt épületek alapterületét a helyszíni szemle során ellenıriztem. Az ellenırzés legalább az épületek fıbb befoglaló méretének a kontrolljára (bruttó alapterület meghatározása) terjedt ki. 3. A szakvéleményben leírtakat a helyszíni szemlén látottak alapján mutattam be. A helyszíni szemle során talajmechanikai, statikai, épületfizikai, környezetvédelmi és egyéb hasonló vizsgálatokat nem végeztem. Nincs meg a képesítésem arra, hogy felismerjem a veszélyes, egészségre ártalmas anyagokat. Az ilyen anyagok jelenléte lényegesen befolyásolhatja az értéket. Ugyanakkor a szemrevételezéssel is megállapítható környezetszennyezésrıl a szakvéleményben említést teszek. 4. Ezen értékelési szakvélemény csak a fentebb megnevezett célra használható fel. Más célra a szakvéleményt csak az értékelı írásbeli beleegyezésével lehet felhasználni. Az összehasonlító adásvételi ingatlanok házszámát adatvédelmi okok miatt nem közlöm beazonosítható módon, azok irattáramban szükség esetén rendelkezésre állnak. Az értékelés csak egységes egészként kezelhetı, abból részeket kivenni, és azokat magukban értelmezni nem lehet. 5. A meghatározott forgalmi érték per-, teher- és igénymentes állapotra vonatkozik. Feltételeztem, hogy a tulajdonjog forgalomképes és nem terheli semmilyen jelzálogjog, vagy egyéb kötelezettség azokon kívül, amelyeket konkrétan megemlítettem jelentésemben. 6. Jogi vizsgálatot a tulajdoni lap vizsgálatán túlmenıen nem végeztem. Ugyanakkor az egyéb módon tudomásomra jutott, az ingatlan forgalomképességét gátló jogi eredető korlátozottságra (pl. engedély nélküli ingatlanok, ingatlanrészek és használat, külön tulajdonban lévı felépítmény(ek), stb.) a szakvéleményben felhívtam a figyelmet, ill. az értékmeghatározásnál figyelembe vettem Budapest, Vajdahunyad utca 13. Hrsz: és

27 10.3. Helyiséglista HELYISÉGLISTA Ingatlan címe: 1081 Budapest, Vajdahunyad utca 13. És Nap utca 22. Hrsz: és Azonosító: Megnevezés Alapterület Megnevezés Alapterület Megnevezés Alapterület m2 m2 m2 A épület 07 diszpécser 18,50 08 iroda 12,20 09 iroda 11,50 10 iroda 12,00 11 iroda 14,50 12 iroda 17,00 13 teakonyha 8, szoc. helyiség 6,40 06 folyosó 29,04 01 folyosó 38,21 05 iroda 40,20 04 iroda 13,70 03 iroda 18,30 02 iroda 22,20 01 folyosó 24, szoc. helyiség 10,23 25 iroda 38,20 26 iroda 19,80 27 iroda 14,50 28 iroda 14,50 29 iroda 20,20 30 iroda 14,80 Fszt. összesen: ÖSSZES SZINT TERÜLET Pince 419 B épület C épület raktár 36,84 raktár 45,83 Összes pince 0 B ép. összesen 37 C ép. összesen 46 ÖSSZES ALAPTERÜLET 502 redukció A épület 419,00 100% 419,00 B és C épület 83,00 30% 24,90 redukált terület: 443,90 m Budapest, Vajdahunyad utca 13. Hrsz: és

28 10.4. Tulajdoni lap hrsz: Budapest, Vajdahunyad utca 13. Hrsz: és

29 1081 Budapest, Vajdahunyad utca 13. Hrsz: és

30 1081 Budapest, Vajdahunyad utca 13. Hrsz: és

31 10.5. Tulajdoni lap hrsz: Budapest, Vajdahunyad utca 13. Hrsz: és

32 1081 Budapest, Vajdahunyad utca 13. Hrsz: és

33 1081 Budapest, Vajdahunyad utca 13. Hrsz: és

34 10.6. Térképmásolat hrsz: Budapest, Vajdahunyad utca 13. Hrsz: és

35 10.7. Térképmásolat hrsz: Budapest, Vajdahunyad utca 13. Hrsz: és

36 10.8. Alaprajzok 1081 Budapest, Vajdahunyad utca 13. Hrsz: és

37 1081 Budapest, Vajdahunyad utca 13. Hrsz: és

38 1081 Budapest, Vajdahunyad utca 13. Hrsz: és

39 10.9. Térképek 1081 Budapest, Vajdahunyad utca 13. Hrsz: és

40 Légi felvétel 1081 Budapest, Vajdahunyad utca 13. Hrsz: és

41 Szabályozási Terv 1081 Budapest, Vajdahunyad utca 13. Hrsz: és

42 Fényképek Vajdahunyad utca 13 Nap utca 22. Környezet 1081 Budapest, Vajdahunyad utca 13. Hrsz: és

43 Udvar Raktár I. Raktár II. U alaprajzú irodaépület Folyosó 1081 Budapest, Vajdahunyad utca 13. Hrsz: és

KECSKEMÉT, Széchenyi tér 14. ÜZLETHELYISÉG ÉS IRODA. Belterület HRSZ: 3447/2/A/1

KECSKEMÉT, Széchenyi tér 14. ÜZLETHELYISÉG ÉS IRODA. Belterület HRSZ: 3447/2/A/1 INGATLANVAGYON-ÉRTÉKELÉS KECSKEMÉT, Széchenyi tér 14. ÜZLETHELYISÉG ÉS IRODA Belterület HRSZ: 3447/2/A/1 Készítette:.. Az értékelés kelte: 2009. november 02. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 ÉRTÉKTANUSÍTVÁNY...

Részletesebben

Kazincbarcika, Herbolyai út 7/A. 566/5 hrsz-ú. épület, udvar

Kazincbarcika, Herbolyai út 7/A. 566/5 hrsz-ú. épület, udvar Miskolc, Adler Károly u. 37. 46/361-319 30/9833-938 n.sz. 401 30/5856-586 Kazincbarcika, Herbolyai út 7/A. 566/5 hrsz-ú épület, udvar I N G A T L A N F O R G A L M I É R T É K B E C S L É S E A szakvélemény

Részletesebben

Vaja Város Településrendezési Terv TELEPÜLÉSSZERKEZETI LEÍRÁS

Vaja Város Településrendezési Terv TELEPÜLÉSSZERKEZETI LEÍRÁS VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK./2011.. sz. határozat tervezete Vaja Város Településrendezési Terv TELEPÜLÉSSZERKEZETI LEÍRÁS I. FEJEZET ÁLTALÁNOS LEÍRÁS 1. (1) A Településszerkezeti Terv

Részletesebben

-- termıföld, amennyiben sem telepítményt, sem. - Konzultációs lehetıségek

-- termıföld, amennyiben sem telepítményt, sem. - Konzultációs lehetıségek A VII. MODUL SZAKMAI DOLGOZAT Budapest 2008. május 15. TARTALOM 1. VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 2. A SZAKMAI DOLGOZAT TÉMÁJA 3. A SZAKMAI DOLGOZAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI 4. TARTALMI KÖVETELMÉNYEK 5. A SZAKMAI DOLGOZAT

Részletesebben

A beépített telkek földérték meghatározása

A beépített telkek földérték meghatározása A beépített telkek földérték meghatározása Mottó: Földet kell vásárolni, mert annak gyártása befejezıdött /Mark Twain/ 1 A beépített és nem beépített telkek értékének meghatározása Alapkérdés: Kérdések

Részletesebben

Jogi ismeretek. 1. Az embernek, az államnak és a jogi személynek azon képessége, hogy polgári jogviszonyok alanya lehessen.

Jogi ismeretek. 1. Az embernek, az államnak és a jogi személynek azon képessége, hogy polgári jogviszonyok alanya lehessen. Jogi ismeretek Jelölje meg a helyes válaszokat! 1. Az embernek, az államnak és a jogi személynek azon képessége, hogy polgári jogviszonyok alanya lehessen. (1 pont) Cselekvıképesség Jogképesség Szerzıképesség

Részletesebben

INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉSE

INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉSE MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. Helyiséghasznosítási iroda Miskolc, Széchenyi u. 60. iktatószám: 11342-1 /G30/2013. MISKOLC, József A. u. 44. szám alatti 4800 helyrajzi számú INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉSE

Részletesebben

Az Ingatlanközvetítı szakképzés szakdolgozatának gyakran elıforduló hibái

Az Ingatlanközvetítı szakképzés szakdolgozatának gyakran elıforduló hibái Az Ingatlanközvetítı szakképzés szakdolgozatának gyakran elıforduló hibái A szakdolgozat témája: Lakóingatlan összehasonlító piaci értékbecslésének elkészítése 1. Az összegek hányadosa nem egyenlı a hányadosok

Részletesebben

INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉS

INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉS INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉS 6065 Lakitelek, Szikra dűlő 25. sz. alatti ingatlan (Hrsz: 08/2.) A szakvélemény Készült: 19 db számozott oldalt tartalmaz 2 példányban K e c s k e m é t, 2015. május 04. Egyszerűsített

Részletesebben

INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉSE

INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉSE MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. Helyiséghasznosítási iroda Miskolc, Széchenyi u. 60. iktatószám: 11676 1 /G30/2013. MISKOLC, Békeszálló telep 23103/4 helyrajzi számú INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉSE

Részletesebben

INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉS

INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉS INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉS 6065 Lakitelek - Tőserdő, Szikra 46. sz. alatti ingatlan (Hrsz: 3585.) A szakvélemény Készült: 18 db számozott oldalt tartalmaz 2 példányban K e c s k e m é t, 2014. április 03. Egyszerűsített

Részletesebben

INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉSE

INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉSE MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. Helyiséghasznosítási iroda Miskolc, Széchenyi u. 60. iktatószám: 21225-1/G30/14. MISKOLC, 4160 helyrajzi számú INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉSE 2 T a r t a l o m j e

Részletesebben

A Fotex Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008. I-III. havi gyorsjelentése

A Fotex Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008. I-III. havi gyorsjelentése A Fotex Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008. I-III. havi gyorsjelentése A Fotex Csoport 2008. I-III. havi tevékenységét bemutató gyorsjelentését az IFRS elıírásainak

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 1 2. A 2007. ÉVI MONITORING VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI... 1 3. A MONITORING VIZSGÁLAT

Részletesebben

INGATLANFORGALMI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

INGATLANFORGALMI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY INGATLANFORGALMI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY A BUDAPEST VII. KERÜLET, KIRÁLY UTCA 15. SZÁM (HELYRAJZI SZÁM: 34184) ALATTI UDVARI BEJÁRATÚ PINCEHELYISÉG PIACI-FORGALMI ÉRTÉKÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL MEGBÍZÓ: ERZSÉBETVÁROSI

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója 2013. november Alapadatok a Társaságról A Társaság cégneve: VISONKA Takarmánykeverı Szolgáltató

Részletesebben

A FOTEX HOLDING SE Nyilvánosan Mőködı Európai Részvénytársaság 2009. I. negyedéves jelentése

A FOTEX HOLDING SE Nyilvánosan Mőködı Európai Részvénytársaság 2009. I. negyedéves jelentése A FOTEX HOLDING SE Nyilvánosan Mőködı Európai Részvénytársaság 2009. I. negyedéves jelentése A Fotex Csoport 2009. I-III. havi tevékenységét bemutató jelentését az IFRS elıírásainak megfelelıen készítette

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a NYAK-ÉP Kft. (4080 Hajdúnánás, Dorogi út 01125/69.) ajánlatához

ELİTERJESZTÉS a NYAK-ÉP Kft. (4080 Hajdúnánás, Dorogi út 01125/69.) ajánlatához Hajdúnánás Városi Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 27. Száma: 17391-24/2015. Elıkészítı: Kónya Brigitta önkormányzati és vagyonhasznosítási ügyintézı Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje:

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETİ... 1 A MONITORING VIZSGÁLAT RÉSZLETES ADATAI TÁMOGATÁSI FORMÁK SZERINT... 1

Részletesebben

Üdülőépület egyszerűsített ingatlanforgalmi értékbecslése

Üdülőépület egyszerűsített ingatlanforgalmi értékbecslése Üdülőépület egyszerűsített ingatlanforgalmi értékbecslése Az ingatlan címe: 5241. Abádszalók, Boglárka utca 30/A HRSZ: 5049 Típusa: üdülőépület, udvar Értékelés kelte: 2013. január 22. Készítette: Vulcanus

Részletesebben

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT.

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. 1108 Budapest, Kozma u. 13. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2010. évi gazdálkodásról Budapest, 2011. március 25. Bódis Sándor ügyvezetı igazgató Kiegészítı melléklet

Részletesebben

INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉSE

INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉSE MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. Helyiséghasznosítási iroda Miskolc, Széchenyi u. 60. iktatószám: 21168-1 /G30/2014. MISKOLC, Gizella u. 13. szám alatti 6665 helyrajzi számú INGATLAN FORGALMI ÉRTÉKBECSLÉSE

Részletesebben

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása Az elmúlt évek válsághatásai a társas vállalkozásokhoz képest súlyosabban érintették az egyéni vállalkozásokat, mivel azok az egyre

Részletesebben

Aba Nagyközség Önkormányzatának 14 / 2008.(X. 10.) számú rendelete Aba Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervének megállapításáról

Aba Nagyközség Önkormányzatának 14 / 2008.(X. 10.) számú rendelete Aba Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervének megállapításáról Aba Nagyközség Önkormányzatának 14 / 2008.(X. 10.) számú rendelete Aba Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervének megállapításáról Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Szerencs Város Önkormányzat KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2012.

Szerencs Város Önkormányzat KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2012. Önkormányzat KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2012. -2012. április - Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 4 A FELÜLVIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓT KÉSZÍTETTE:... 4 A FELÜLVIZSGÁLAT JOGSZABÁLYI

Részletesebben

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról.

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról. M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról. A képviselı-testület a lakáscélú támogatásokról szóló, többször módosított 106/1988. (XII.26.)MT. számú rendelet

Részletesebben

6/1998. ( IX.17.) RENDELETE Recsk településrendezési tervének helyi építési szabályzatáról

6/1998. ( IX.17.) RENDELETE Recsk településrendezési tervének helyi építési szabályzatáról Rendezési terv egységes.doc RECSK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/1998. ( IX.17.) RENDELETE Recsk településrendezési tervének helyi építési szabályzatáról /Egységes szerkezetben a módosítására hozott 2/2001.

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 1 2. A 2007. I. FÉLÉVI MONITORING VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI... 1 3. A MONITORING

Részletesebben

Értékbecslési ismeretek

Értékbecslési ismeretek Értékbecslési ismeretek (Számítások) 1. Két év múlva kapott összeg F = 121.000,- Ft. Az éves kamatláb r = 10 %. A vizsgált évek száma n = 2. Melyik a jelenérték? 100.000,- Ft 110.000,- Ft 133.100,- Ft

Részletesebben

Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2/2005. (II. 20.) B. Önk. sz. rendelete

Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2/2005. (II. 20.) B. Önk. sz. rendelete Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2/2005. (II. 20.) B. Önk. sz. rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Bakonykúti község Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése)

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) 1 Tartalomjegyzék I. Kisteleki Kistérség elhelyezkedése és népessége... 3 A népesség száma és alakulása...

Részletesebben

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16.

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. Fájl neve: TIOP 2.6. Partnerség 061013 Oldalszám összesen: 76 oldal

Részletesebben

Ordacsehi Község Önkormányzatának../200..önkormányzati rendelete

Ordacsehi Község Önkormányzatának../200..önkormányzati rendelete Ordacsehi Község Önkormányzatának./200..önkormányzati rendelete Ordacsehi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló, többször módosított 1 23/2004.(X.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Európa Ingatlanbefektetési Alap ingatlanportfoliójának bemutatása

Európa Ingatlanbefektetési Alap ingatlanportfoliójának bemutatása Európa Ingatlanbefektetési Alap ingatlanportfoliójának bemutatása - 2009.03.06 - Az alábbi összeállítás célja, hogy az Európa Ingatlanbefektetési Alap (a továbbiakban Alap) ingatlanvagyonának jelenlegi

Részletesebben

Jelentés a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl Budapest, Hegyvidék 2010. augusztus 31.

Jelentés a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl Budapest, Hegyvidék 2010. augusztus 31. Jelentés a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl Budapest, Hegyvidék 2010. augusztus 31. Pokorni Zoltán polgármester Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Bérbeadásra kínáljuk a Budapest, IV. ker. Újpest Baross

Bérbeadásra kínáljuk a Budapest, IV. ker. Újpest Baross Komplex Központ Ingatlanhasznosító és Vagyonkezelı ZRT. H-1095 Budapest, Soroksári út 48. H-1118 Budapest, Szittya u. 3. Telefon: (+36-1) 215-8304 Mobil telefon: (+36) 20-320-5008 e-mail: info@komplex.hu

Részletesebben

16/2005. (IV. 7.) Sopron Város Önkormányzati rendelet. Sopron - Balf városrész Szabályozási Tervérıl és Helyi Építési Szabályzatáról I.

16/2005. (IV. 7.) Sopron Város Önkormányzati rendelet. Sopron - Balf városrész Szabályozási Tervérıl és Helyi Építési Szabályzatáról I. 16/2005. (IV. 7.) Sopron Város Önkormányzati rendelet Sopron - Balf városrész Szabályozási Tervérıl és Helyi Építési Szabályzatáról Sopron Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

INGATLANÉRTÉKELÉSI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY a 2049 Diósd, belterület 1380/45 hrsz alatti telekről

INGATLANÉRTÉKELÉSI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY a 2049 Diósd, belterület 1380/45 hrsz alatti telekről INGATLANÉRTÉKELÉSI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY a 2049 Diósd, belterület 1380/45 hrsz alatti telekről 1 INGATLAN ÉRTÉKELÉS Építési telek T Az értékelő társaság: Szakértő(k) neve: Spisák Sándor A vizsgálat időpontja:

Részletesebben

városépítészeti ötletpályázat

városépítészeti ötletpályázat ÖTLETPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Újpest, Váci út 121. Fıvárosi Vízmővek Zrt. a Nagyfelszíni Víztisztító mő hasznosítását célzó szabályozási terv készítését megalapozó városépítészeti ötletpályázat 2009-2010

Részletesebben

- j e l e n tkezés sorrendjében -

- j e l e n tkezés sorrendjében - Vác Város Önkormányzata p ályázatot ír k i a v áros k özpontjában épülı mélygarázs térszintjén Köszönıház építésére, hasznosítására - j e l e n tkezés sorrendjében - Az Önkormányzat pályázatot hirdet a

Részletesebben

3.1 NAGYTARCSA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZ.ABÁLYZATA (HÉSZ)

3.1 NAGYTARCSA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZ.ABÁLYZATA (HÉSZ) 3.1 NAGYTARCSA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZ.ABÁLYZATA (HÉSZ) Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK 1. A rendelet hatálya és alkalmazása 2. A szabályozás elemei 3. Területfelhasználás II. BEL- ÉS KÜLTERÜLET

Részletesebben

4/2000. (V.12.) számú rendelete

4/2000. (V.12.) számú rendelete Csévharaszt Község Önkormányzatának az 5/2002. (IV.5.), a 13/2003. (XII.12.), és a 8/2006. (IX.15.) számú rendeletével módosított 4/2000. (V.12.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Csévharaszt

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata A TRÓFEA HOTEL Békéscsaba, 2010. 2 Tartalomjegyzék 5600 Békéscsaba, Gyulai út 61. 1. Fıbb adatok 2. Térképvázlat 3. Településrendezési terv 4. Tájékoztató az

Részletesebben

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyének száma:

Részletesebben

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT.

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Continental Danubia Kft. Bejegyzett Könyvvizsgáló Társaság MKVK Tagsági Ig.szám: 001262 Független Könyvvizsgálói Jelentés A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Készült: Pécsett, 2007. március 19-én A könyvvizsgálói

Részletesebben

TÉZISEK. Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján

TÉZISEK. Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján Széchenyi István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Budaházy György TÉZISEK Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján Címő Doktori (PhD)

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-1/2008/77. sz. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Magyar Ingatlanszövetség (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás ellen versenykorlátozó megállapodás tilalma

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés A Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft tulajdonosainak Elvégeztem a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát,

Részletesebben

Mőszaki leírás. A Budapest, VIII. ker. Reguly Antal u. 9., hrsz.: 38751 alatti lakóépület átalakítás és tetıtérbeépítés

Mőszaki leírás. A Budapest, VIII. ker. Reguly Antal u. 9., hrsz.: 38751 alatti lakóépület átalakítás és tetıtérbeépítés Mőszaki leírás A Budapest, VIII. ker. Reguly Antal u. 9., hrsz.: 38751 alatti lakóépület átalakítás és tetıtérbeépítés Építési engedélyezési tervéhez Megbízó Tervezı Klein Judith Éva 1055 Budapest, Kossuth

Részletesebben

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról ELİTERJESZTÉS Mór Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata tárgyában (Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangú támogatásával) A társadalomba való be- és visszailleszkedés

Részletesebben

Lezárva: 2013. április 8. Hatály: 2011.V.2. - Sopron Megyei Jogú Város - Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének I.

Lezárva: 2013. április 8. Hatály: 2011.V.2. - Sopron Megyei Jogú Város - Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének I. 1. oldal Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 11/2001. (IV. 1.) önkormányzati rendelete Sopronkıhida-Tómalom-Kistómalom dőlı-sand dőlı Szabályozási Tervérıl és Helyi Építési Szabályzatáról

Részletesebben

1991. évi LXXXII. törvény. a gépjármőadóról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS II. A BELFÖLDI GÉPJÁRMŐVEK ADÓJA. Az adó alanya, az adófizetésre kötelezett

1991. évi LXXXII. törvény. a gépjármőadóról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS II. A BELFÖLDI GÉPJÁRMŐVEK ADÓJA. Az adó alanya, az adófizetésre kötelezett 1991. évi LXXXII. törvény a gépjármőadóról Az Országgyőlés a motorizációval járó közterhek arányosabb elosztása, a települési, a fıvárosban a kerületi önkormányzatok bevételeinek gyarapítása, valamint

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEJ JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent Jstván tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEJ JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent Jstván tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEJ JOGÚ V AR OS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent Jstván tér 7. Ikt. sz.: IV. 457/2013. Előadó: Czigléczkiné Liszkai Edit Mell.: l db Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Környezeti Vizsgálata (NÉS SKV)

A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Környezeti Vizsgálata (NÉS SKV) A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Környezeti Vizsgálata (NÉS SKV) Készült a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Zöld Forrás támogatásával Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlıdésért Alapítvány

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. november 30-i ülésére Tárgy: Bérbeadható belterületi ingatlanok Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl

Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében

A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében Készítette: Szeged, 2010. december 20. Tartalomjegyzék I. AZ ELEMZÉS MÓDSZERTANA... 3 II. ÖSSZEFOGLALÓ... 3 III. A

Részletesebben

Speciális ingatlanok értékelése

Speciális ingatlanok értékelése Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanfejlesztı 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Speciális ingatlanok értékelése 5. Ipari ingatlanok értékelése Szerzı:

Részletesebben

Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu. Budapest, 2009. április 16.

Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu. Budapest, 2009. április 16. Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára Budapest, 2009. április 16. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu Készítette: TeTT Consult Kft 1023 Budapest, Gül Baba utca 2.

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 19/2010. (VIII.27.) rendelete. A reklámhordozókról és a reklámokról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 19/2010. (VIII.27.) rendelete. A reklámhordozókról és a reklámokról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 19/2010. (VIII.27.) rendelete A reklámhordozókról és a reklámokról Módosítva: 10/2011. (IV.11.), 32/2011. (XII.13.), 23/2012. (V.11.), Szentes Város Önkormányzatának

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl Salgótarján, 2008. november 11. Elıterjesztı: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Miskolc Holding Zrt elnök-igazgató

Miskolc Holding Zrt elnök-igazgató MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE MIK: 3072 25 /A10/2007. Mell: 1 db értékbecslés J a v a s l a t a Szentpéteri kapuban kereskedelmi, gazdasági célra hasznosítható ingatlan értékesítésére Összeállította:

Részletesebben

Társasházi lakás egyszerűsített ingatlanforgalmi értékbecslése

Társasházi lakás egyszerűsített ingatlanforgalmi értékbecslése Társasházi lakás egyszerűsített ingatlanforgalmi értékbecslése Az ingatlan címe: 6500. Baja, Czirfusz Ferenc utca 34. ép A 1. emelet ajtó 8. HRSZ: 700/A/8 Típusa: társasházi lakás Értékelés kelte: 2013.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A RÉSZ: BEVEZETÉS... 3 B RÉSZ: A RÉSZLETES ÜZLETI JELENTÉS...

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A RÉSZ: BEVEZETÉS... 3 B RÉSZ: A RÉSZLETES ÜZLETI JELENTÉS... 1/67. oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A RÉSZ: BEVEZETÉS... 3 B RÉSZ: A RÉSZLETES... 5 I. A BÉKÉS MEGYEI VÍZMŐVEK ZRT. TEVÉKENYSÉGEINEK BEMUTATÁSA, A TEVÉKENYSÉGI TELJESÍTMÉNYEK ÖSSZEGZİ ÉRTÉKELÉSE...

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 1656-2/2009. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési

Részletesebben

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 1. oldal 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhıszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhıszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.)

Részletesebben

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése Tájékoztatásunk a Számviteli Törvény 10. (2) bekezdésével összhangban a nemzetközi számviteli (IFRS) standardoknak megfelelı szabályok

Részletesebben

BAGLAD Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.8.) számú rendelete BAGLAD KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

BAGLAD Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.8.) számú rendelete BAGLAD KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL BAGLAD Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.8.) számú rendelete BAGLAD KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Baglad Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990.

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó ALAPTÁJÉKOZTATÓ QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó 50 milliárd forint keretösszegő 2008-2009. évi Kötvényprogramjáról Forgalmazó: QUAESTOR

Részletesebben

RÁBATAMÁSI Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 11/2003. (XI. 1.). ÖK. rendelete

RÁBATAMÁSI Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 11/2003. (XI. 1.). ÖK. rendelete RÁBATAMÁSI Község Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2003. (XI. 1.). ÖK. rendelete RÁBATAMÁSI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Rábatamási Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

MEGÁLLAPÍTOTT BÉRLETI DÍJ: 47B jelű helyiség: 11.000 Ft/hó 47C jelű helyiség: 34.000 Ft/hó 47D jelű helyiség: 15.000 Ft/hó

MEGÁLLAPÍTOTT BÉRLETI DÍJ: 47B jelű helyiség: 11.000 Ft/hó 47C jelű helyiség: 34.000 Ft/hó 47D jelű helyiség: 15.000 Ft/hó SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY A 7621 PÉCS, SZÉCHENYI TÉR 1. HRSZ 17514 I. emeleti, összesen 61 m2-es ingatlanrész, TERVEZETT EMELETI BÜFÉ bérleti díjának meghatározásáról MEGÁLLAPÍTOTT BÉRLETI DÍJ: 47B jelű helyiség:

Részletesebben

Hásságy Község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2004.(III.10.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL.

Hásságy Község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2004.(III.10.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Hásságy Község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2004.(III.10.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Hásságy Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. -ában, valamint

Részletesebben

Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 23/2004.(XII.29.) rendelete. a talajterhelési díjra vonatkozó eljárási szabályokról

Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 23/2004.(XII.29.) rendelete. a talajterhelési díjra vonatkozó eljárási szabályokról Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 23/2004.(XII.29.) rendelete a talajterhelési díjra vonatkozó eljárási szabályokról Varsány Község Önkormányzata Képviselı-testülete a környezetterhelési

Részletesebben

Békéscsaba és környéke

Békéscsaba és környéke Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata A GERLAI KASTÉLY Békéscsaba és környéke M=1:150 000 Szeged- Orosháza Budapest- Kecskemét 44 Telekgerendás 47 Szolnok- Budapest FELSÔNYOMÁS Budapest- Szolnok Hulladékkezelõ

Részletesebben

GOSZTOLA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.15.) számú rendelete GOSZTOLA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

GOSZTOLA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.15.) számú rendelete GOSZTOLA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL GOSZTOLA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.15.) számú rendelete GOSZTOLA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Gosztola Község Önkormányzat Képviselı-testülete az

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község a 2013 2018 (Felülvizsgálva 2015) (Tervezet) Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik TÁMOP 1.3.1-07/1-2008-0002 kiemelt projekt A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként Stratégiai irányítás és regionális tervezés támogatása komponens

Részletesebben

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei A foglalkoztatottak számának változása körzetenként 250 200 150 100 50 0-50 2014.03.31

Részletesebben

Fejér megye munkaerıpiacának alakulása 2010. október

Fejér megye munkaerıpiacának alakulása 2010. október Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Elemzési Osztály Fejér megye munkaerıpiacának alakulása 2010. október Készült: Székesfehérvár, 2010. november hó 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1., Postacím:

Részletesebben

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján)

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktızsde számára 2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ 7. TÉMATERÜLET Agrárium, vidékfejlesztés, agrár-környezetgazdálkodás, kistelepülések,

Részletesebben

Kivett lakóház, udvar, gazdasági épület értékelési feljegyzés

Kivett lakóház, udvar, gazdasági épület értékelési feljegyzés Kivett lakóház, udvar, gazdasági épület értékelési feljegyzés Az ingatlan címe: 9776. Püspökmolnári, Petőfi Sándor utca 41. HRSZ: 402 Típusa: kivett lakóház, udvar, gazdasági épület Értékelés kelte: 2012.

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A FIGYELEMFELHÍVÁS

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A FIGYELEMFELHÍVÁS ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ A FINEXT VAGYONKEZELİ NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A BUDAPESTI ÉRTÉKTİZSDE B KATEGÓRIÁS

Részletesebben

A városi táj átalakulása Magyarországon a rendszerváltozás után

A városi táj átalakulása Magyarországon a rendszerváltozás után Dr. Kovács Zoltán 1 A városi táj átalakulása Magyarországon a rendszerváltozás után A címben jelzett városi táj alatt a városok belsı terének természeti, épített (mőszaki), gazdasági és társadalmi elemekbıl

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/085-021/2010. Nyilvános változat! A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Ujfalussy Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. Ujfalussy Kristóf Sebestyén) által képviselt Hungaropharma

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK BELSİSÁRD Község Önkormányzati Képviselı-testületének 22/2006.(XII.12.) számú rendelete BELSİSÁRD KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Belsısárd Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSI SZAKVÉLEMÉNY

INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSI SZAKVÉLEMÉNY INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSI SZAKVÉLEMÉNY A Gyomaendrőd, Fő út 85. szám alatt lévő ingatlan becsült forgalmi értékének megállapításáról Készült: 2015. szeptember 2. Készítette: Csényi István Ingatlanforgalmi

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) BALATONSZÁRSZÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 15/2010. (XI.08.) SZ., 35/2009.(XI.14.) SZ., 1/2009.(I.29.) SZ. és 6/2007.(VII.26.) SZ. RENDELETÉVEL MÓDOSÍTOTT 10/2005. (IV.28.) SZ. RENDELETE

Részletesebben

Ingatlan értékbecslési szakvélemény Szentendre, Ady Endre út, Hrsz.: 4777-4782 - Szenei Ferenc, 2015.11.24.

Ingatlan értékbecslési szakvélemény Szentendre, Ady Endre út, Hrsz.: 4777-4782 - Szenei Ferenc, 2015.11.24. 1 INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉSI SZAKVÉLEMÉNY Ingatlan címe:, Jellege: Belterület - Kivett beépítetlen terület Helyrajzi szám: 4777, 4778, 4779/1, 4781, 4782 Készítette: Szenei Ferenc Készítés dátuma: 2015.11.24.

Részletesebben

A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai

A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI PROGNÓZIS 2009. OKTÓBER A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai 2009 októberében a munkaügyi központok 31. alkalommal bonyolítottak

Részletesebben

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009.

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009. BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása A Bakonyi Erımő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság az Állami Vagyonügynökség által 1992. január 1-vel alapított

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. október 27.-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. október 27.-i ülésére A KOMÁROM-EESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E Szám: VI. /2011 ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. október 27.-i ülésére Tárgy: Elıterjesztı: Rendeletalkotás A kéményseprı-ipari

Részletesebben

2. sz. melléklet Ivóvízminıség javító projekt változat elemzés és pénzügyi elemzés mintapélda (fejlesztési különbözeten alapuló módszerrel)

2. sz. melléklet Ivóvízminıség javító projekt változat elemzés és pénzügyi elemzés mintapélda (fejlesztési különbözeten alapuló módszerrel) 75 2. sz. melléklet Ivóvízminıség javító projekt változat elemzés és pénzügyi elemzés mintapélda (fejlesztési különbözeten alapuló módszerrel) 76 A változatok meghatározása 1 Változatelemzés A változatok

Részletesebben

A 2006. ÉVBEN BEFEJEZETT AKTÍV MUNKAER

A 2006. ÉVBEN BEFEJEZETT AKTÍV MUNKAER TARTALOMJEGYZÉK 1. A 2006. ÉVBEN BEFEJEZETT AKTÍV MUNKAERİ-PIACI PROGRAMOK MONITORING VIZSGÁLATA... 2 1.1. BEVEZETİ... 2 1.2. VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 2. MUNKAERİ-PIACI KÉPZÉSEK... 5 2.1. AJÁNLOTT KÉPZÉS...

Részletesebben

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI

CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Kis Zoltán CSATLAKOZÁSUNK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ - A MAGYAR MEZİGAZDASÁG ÉS A JÁSZSÁG A LEHETİSÉGEI Az ezredforduló felé közeledve egyre reálisabbnak és kézzelfoghatóbbnak tőnik Magyarország csatlakozása a

Részletesebben

Társasházi pénzintézeti irodák értékbecslés aktualizálása, felülvizsgálata

Társasházi pénzintézeti irodák értékbecslés aktualizálása, felülvizsgálata Társasházi pénzintézeti irodák értékbecslés aktualizálása, felülvizsgálata Az ingatlan címe: 6500. Baja, Széchenyi utca 10. I. em. 1. ajtó HRSZ.: 608/1/A/22 Típusa: társasházi iroda Értékelés kelte: 2012.

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek -

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - önkormányzati tulajdonú ingatlanra beérkezett vételi ajánlatról

Részletesebben

Kiegészítı melléklet 2012

Kiegészítı melléklet 2012 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLİI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 2100 Gödöllı, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

Koppány-völgye kistérség szociális felzárkóztató programja

Koppány-völgye kistérség szociális felzárkóztató programja Koppány-völgye kistérség szociális felzárkóztató programja 2008-2010 2. változat Készült a Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás megbízásából 2009. február 9. TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2

Részletesebben