ÁRU KÉSZ LET ÉS ÜZ LET VI TEL EGY FŰ SZER- ÉS VE GYES KE RES KE DÉS BEN A KÉT VI LÁG HÁ BO RÚ KÖ ZÖT TI SEP SI SZENT GYÖR GYÖN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁRU KÉSZ LET ÉS ÜZ LET VI TEL EGY FŰ SZER- ÉS VE GYES KE RES KE DÉS BEN A KÉT VI LÁG HÁ BO RÚ KÖ ZÖT TI SEP SI SZENT GYÖR GYÖN"

Átírás

1 Sándor-Zsigmond Ibolya Acta Siculica 2008, ÁRU KÉSZ LET ÉS ÜZ LET VI TEL EGY FŰ SZER- ÉS VE GYES KE RES KE DÉS BEN A KÉT VI LÁG HÁ BO RÚ KÖ ZÖT TI SEP SI SZENT GYÖR GYÖN 2005 őszén a székelykeresztúri Mol nár Ist ván Mú ze um le vél tá rá nak köl töz te té se és ren de zé se so - r á n e g y ér de k e s g y űj te mény k e r ü lt e lő. E l s ő l át s z at r a csak az tűnt fel, hogy sok fé le szám la, ár jegyzék, aprónyom tat vány és rek lám lap al kot ja a nem szok vá nyos levéltári anyagot. Mi vel elő ző leg már fog lal koz tam ipar- és kereskedelemtörténettel, 1 érdeklődésemet felkel tet ték az ira tok. Át bön gé szé sük so rán egy től az 1940-es évek má so dik fe lé ig fo lya ma to san mű kö dő sep si szent györ gyi ve gyes ke res ke dés üz let vitelére derült fény. 2 A Székelykeresztúron elő ke rült, 459 da rab ból álló dokumentumanyag törté ne té ről sem mit sem tudu n k. E g y s e p s i s z e nt g yör g y i k e r e s k e d é s ü z le t v i t e l i ha gya té ka ho gyan ke rült a mú ze um gyűj te mé nyé - be? Sej té sünk, hogy az ira tok az 1940-es évek ben K e r e s z t ú r on mű k ö d ő Ja k a b Jó zsef üveg- és por ce lánk e r e s k e d ő ne vé he z k a p c s o ló d n a k, é s a K e r e s z t ú r on egy kor volt Ja kab ke res ke dő csa lád 3 össze füg gés be hoz ha tó a sep si szent györ gyi Ja kab test vé rek kel, kuta tá sa ink ré vén nem iga zo ló dott. A Sep si szent györgyön vég zett ke re sés sem moz dí tot ta sok kal előbb re a ha gya ték tör té ne té re vo nat ko zó ad di gi is meretein ket, ám a ke res ke dés sel kap cso la tos leg fon to sabb i n f or m á c i ó k a t s i k e r ü lt b e g y űj t e n i. K ó ny a Á d á m é s Jó zsef Ál mos hely tör té né szek tud tak a haj da ni üz letről, is mer ték a pon tos he lyet, ahol egy kor állt. Így si ke rült meg tud nom, hogy a Ja kab-fé le fű szer- és cse me ge ke res ke dés az egy ko ri, 1898-ban ala pí tott Han gya Fo gyasz tá si és Ér té ke sí tő Szö vet ke zet sep - si szent györ gyi ki ren delt sé gé nek he lyi sé gé ben mű ködött. Egy, a Jó z s e f Á l mo s g y űj t e mé ny é b e n t a l á l h a- tó, 1918-ban ki adott szí ne zett ké pes la pon az épü let homlokzatán elhelyezett táb la még ez utób bit hir deti. (2. ábra.) Az 1970-es évek ele jén vég be ment nagy mé re tű városrendezésnek ez a ház is áldoza tul esett. A helys z í n r ől e z ol v a s h a tó S ep si s z ent g yör g y k é p e s tör té ne - té ben: A Sza bad ság tér köz vet len kö ze lé ben le vő 1 SÁNDOR-ZSIGMOND Ibo lya A ha gya ték össze tétele: 124 számla, 31 szállítólevél, 52 üzleti levél, 48 rek lám lap, 33 nyug ta, 24 ár jegy zék, 60 egyéb do kumentum. 3 VOFKORI György Az el ső vi lágháború előtt Jakab István nak volt ve gyeskereskedése Székelykeresztúron. Ko vács Gá bor tér rel egyidőben a volt Is ko la (ma Kos suth La jos) ut ca vesz tet te el egy ko ri ké pét ( ) Az ut ca jobb ol da lán a Bog dán ház áll, ezt kö veti a Fog olyán csa lád tu laj do nát ké pe ző ház, mel let te Ja kab Ál mos há za ( ) Itt ma a Bodok Szál ló előt ti gépkocsiparkoló található. 4 Az át ala kí tás ered mé nye ként el tűnt a vá ros hangulatos kis utcájának egy része. (1. ábra.) Az ut ca neve számos helyen szerepel a Jakab-kereskedés üzleti anya gá ban, hí ven tük röz ve a vál to z ó idők ut c a né v- cse ré it ben Is ko la ut ca, 1935-ben str. Regele Carol I., 1941-ben és nap ja ink ban Kos suth La jos ut c a ne ve t v i s e l i. A bolt 1922-ben nyílt meg. Az ese mény ről a Székely Nép már ci us 12-i szá ma Új üz let cím alatt adott hírt. Tiszteletteljesen értesítem a nagyérdemű kö zön sé get, hogy fű szer- és ter mény k e re s k e dé s e me t a HAN GYA fogy. szöv. volt üz let he lyi ség ében Str. Regele Carol I. No. 4. (Is ko la-ut ca 4 sz.) alatt megnyitottam. Elsőrendű aradi liszt ál lan dó an kap ha tó. K ér ve s z í ve s jó i n du l a t ú p á r t fo g á s t, m a r a dok te l je s tisztelettel Jakab Jenő. (4. ábra.) A Székely Nép ké s őb bi é v fo ly a m a i ba n 5 azon ban hiába keressük az üzlet további híradásait, reklámját. A megnyitáskor közzétett hír az egyedüli, amely az üzlet működése alatt az újságban megjelent. Ebből ar r a kö ve t ke z te t he t ü n k, hog y vá s á r ló kö re bi z to sí tot t, ál lan dó és jól kö rül ha tá rolt volt, Ja kab Je nő nem érezte kü lönösebb szüksé gét az effaj t a h í r ve ré s nek. A sep si szent györ gyi és kör nyék be li cé gek, üz le tek jó hirdető helye volt az újság. Némelyikük többször, akár éve k en át fo ly a m a to s a n h i r de t te v á l l a l ko z á s át. A helybéli, versenytársaknak minősülő Makkai-féle fű szer üz let, va la mint a Lász ló Bé la-fé le fű szer-, cse - me ge- és gyar mat áru 6 üzlet gyakran szerepel a korabe li rek lá mok ban. A Ja k ab -ke re s ke dé st Ja k ab Je nő a la pí tot t a. Ké sőbb hoz zá tár sult öccse, Ál mos, aki ta ní tó volt. Az a s é vek romá nosít á si po l i t i k á já na k kö vet ke z tében 4 CSEREY Zol tán JÓ ZSEF Ál mos 1999, 126, A Székely Nép es év folyamai. 6 A tengeren túli országokból, gyarmatokról szállított árut, fűszereket, déligyümölcsöket nevezték így. 509

2 SÁNDOR-ZSIGMOND Ibolya Á l most h i va t á sa g ya kor lá sá tól el t i l tot t á k, 7 mi nek folytán kereskedő lett. A harmincas évek második felében jelent meg első ízben a Jakab Testvérek cégjelzés: Fazakas Sán dor kézdivásárhelyi vegyesáru ke res ke dő augusztus 18-án kelt levelét Tekintetes Jakab Te st vé rek Ura k na k cí me z te. A z ü z le t he l y i s é g r e, a z e g y k o r i I s k o l a ut c a 4. szám alatti épületre vonatkozik a levéltár legkorábbi da rab ja, egy bér le ti szer ző dés, amely köttetett Özv. Bikfalvy Istvánné szül. Rákosy Ilo na vas ke reske dő mint bér be adó tu laj do nos és Bartha Ár pád mint bér be ve vő, ke res ke dő, sep si szent györ gyi la ko - sok, ügy le ti fe lek kö zött ok tó ber 19-én Sepsi szent györ gyön. Esze rint özv. Bikfalvy Istvánné a s e p s i s z e nt g yör g y i, k i z á r ó l a gos tu laj do nát ké pe ző, a r é g i I s k o l a-ut c á b a n lé v ő k ő h á zas beltelkét bér be ad ja s Bartha Ár pád ke res ke dő azt bér be ve szi minden, az in gat la non emelt épü le tek kel, he lyi sé gek kel együtt há rom évi idő tar tam ra, ok tó ber hó 1-ső nap já val kez dő dő en szep tem ber hó 30. nap já ig. A szer ző dés ben sze re pel nek kü lön fé le kikö té sek, me lyek kö zül leg fon to sabb az, hogy bér lő a bér let tár gyát al bér let be nem ad hat ja s ab ban ő a b é r b e a dó t u l aj do no s v a s k e r e s k e d ő ü z le t e k ö r é b e eső áruk, te hát vas áruk, el adá sá val, rak tá ro zá sá val nem foglalkozhatik s egy ál ta lán a bel ső sé gen oly üzle tet nem nyit hat, nem tart hat és nem foly tat hat, mely bérbeadó tulajdonos vasáruüzletének 8 ver senyt csi nál hat na s üz le ti for gal ma csök ken té sé re al kalmat szol gál tat hat na. Ki vé tel a kát rány pa pír. Özv. Bikfalvy Istvánné tu laj do nos a szer ző dés tár gyát ké pe ző bel ső ség re néz ve Axente Já nos és Petrescu Constatin urak kal, mint bér lők kel jú ni us hó 27-én, te hát már ko ráb ban szer ző dés re lé pett, ezért e szer ző dés ben meg ál la pí tott jo gok és kö te le zett sé - gek mind két szer ző dő fél re néz ve azon fel füg gesztő s il let ve ha lasz tó fel té tel hez köt tet nek, ha Bartha Á r p á d n a k s i k e r ü l k e r e s z t ü l vin nie azt, hogy ne vezett Axente Já nos és Petrescu Constantin urak az jú n i u s 27- é n ve lü k k ö töt t b é r le t i s z e r z ő d é s t ől el áll ja nak s ab ban szer zett bér le ti jo guk ról le mond janak. Sft. Gheorghe, évi au gusz tus hó 11-én. Bartha Ár pád ke res ke dő si ke res meg győ ző mun kát foly ta tott, mert alább kéz zel ír va ez áll: Axente Já nos és Petrescu Constantin urak az okt. 13- á n k i á l l í tot t ny i latkozatban ko rábban szerzett bérlői jo g a i k ról le mon dot t a k, en ne k kö ve t k e z té b en B a r t h a Á r p á d ú r k i fe je z e t ten i s e l ismeri azt, hogy most már az özv. Bikfalvy Istvánnéval ezen au gusz tus 11-én kötött bérleti szerződés jogha tá lya rá néz ve beál lott. Sft. Gheorghe ok tó ber 19-én. 7 A ta nítóknak kötelezővé tett román nyelv vizsgája nem sikerült. 8 Az egykori Városháza épületben volt a Bikfalvi István-féle vasáruüzlet. Az épület piactér felőli földszintjén, a sarkon Bikfalvi Az épületet végén te hát már Bartha Ár pád ke res ke dő bér li, míg már ci u sá ban már Ja kab Je nő je le n i k me g a z i n g at l a n ba n. A ren de l k e z é sü n k re ál ló anyag ból nem de rül ki, hogy kez det ben csu pán b ér lő k ént v a g y t u l aj do no s ként is bír ta az épü le tet. Az idő ren di sor ren det be tart va a le vél tár kö vet kező da rabja egy március 31-én kötött biztosítás, amely ben a Franco-Română Ál ta lános Biztosító R é s z vény t á r s a s á g Ja k a b Je nő s a ját t u l aj do n át k é p e z ő tár gya kat egyszázhuszezer-hatszáz lej ere jé ig 10 év re, az az már ci us 31-től már ci us 31-ig ter jedő időre tűz- és villámcsapás ál tal okoz ha tó károk el len biz to sít ja. A biztosítás a Sep siszentgyörgy, Is ko la ut ca 4. szám alatt ta lál ha tó in gat lan ban fel hal mo zott ja vakra vo nat ko zott, ma gá ra az épü let re nem, ezért vél hető, hogy a he lyi ség ak kor még nem volt a saját tulajdona. A biz to sí tás tár gyát ké pez te: fű szer-, gyar mat- és terményáru fo gyó és sza po ro dó mennyi ség ben az üz let és rak tár he lyi ség ben (tég la, cse rép), fes ték áru fo gyó- és sza p o ro dó men ny i s é g b en. Pe t ró le u m n a pi szük ség let, üzleti berendezés és felszerelés szerepelt még a biz to sí tott ja vak kö zött, az zal a meg jegy zés sel, hogy kár ese tén az áru mi nő sé ge és mennyi sé ge hi teles adatokkal és számlákkal igazolandó ben Jakab Jenő a biztosítást megújította három száz hat van egy ezer-nyolc száz lej ere jé ig. Ek kor az in gat lant és a sa ját tu laj do nát ké pe ző tár gya kat tűz- és vil lám ütés ál tal oko zott károk el len 10 évi időtartamra, azaz ápri lis 20-tól áp ri lis 20- ig biztosította. A levéltári anyagban nem ta lál ha tó oly a n a d á s vé te l i s z er z ő dé s, a me ly bi z o ny í t a n á, hog y Ja kab Je nő va ló szí nű leg va la mi kor 1924 ele jén meg vá sá rol ta az idő köz ben jól be fu tott üz le té nek he lyet adó épü le tet és a hoz zá tar to zó rak tá ra kat. Az, hog y a bi z to sí t á s t c s a k a n ny i ba n mó do sí tot t á k, hog y az épü let re is ki ter jesztették, miáltal a biztosítás érté k e h á rom s z o ro s á r a nö ve k e de t t, a z t t á maszt ja alá, hogy az in gat lan ek kor már sa ját tu laj do na volt. Az áru he lyes rak tá ro zá sá ra vo nat ko zó ren del ke zé - sek közt sze re pelt, hogy pet ró le u mot az üz let he lyi ségben csak jól el zárt bá dog edény ben és 25 kg-on alu li mennyi ség ben sza bad tar ta ni, va la mint nyílt láng gal a petróleumot tartalmazó raktárba lépni tilos. Azt sem tud juk biztosan, hogy az épületben csak az üz let ka pott he lyet, vagy eset leg a csa lád is itt lakott. Az 1930-as évek ből szár ma zó fo gyasz tói számlák rá vi lá gí ta nak a Ja kab csa lád ál tal bir to kolt vagy bérelt egyéb épületekre is, ame lyek alap ján fel té te lezzük, hogy a lak hely ük nem az Is ko la ut cai ház volt ben Ja kab Je nő nek a Livezii ut ca 19 sz. cím re vasáruüzlete (innen a néha még ma is hall ható Bikfalvi sarok el neve zés) volt. CSEREY Zol tán JÓ ZSEF Ál mos 1999,

3 küldi a számlát Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hiva ta lá nak Vil la mos Vál la la ta. Ugyan ek kor Ja kab Jenő üzletének megjelöléssel a Károly király Regele Carol I. ut ca 4. szám (ko ráb ban Is ko la ut ca) alá érkezik a számla. Jenő nevére 1935-ben a Regina Maria Má ria ki r á ly nő ut c á ba i s c í me z ne k s z á m l át. A kéményseprőmester Falka András által kiállított szám lák 1929-ben Ál mosnak a Károly király utcába, Je nő nek a Rét ut cá ba szólnak ben említett ké mény sep rő mester Jenőnek már a Szabadság tér 2. szám alatt sepri a ké ményt. A száraznak tűnő üzletviteli anyag ból a csa lád ra vonatkozó sok egyéb apró részlet is kiderül. Megtudjuk, hogy Ál mos és Je nő a Ka szi nó tag ja i nak so rát gya ra pí tot ták, Ja kab Álmosné a sep siszentgyör gyi Jótékony Nőegylet választmányi tagja volt. Megrendel ték a Szé kely Nép új sá got, elő fizettek a Keresztény Ke res ke de lem és Ipar Adat tár ára, rá di ó juk és zon go - rá juk volt ban a fű szer bolt ban hasz nált mák őrlő hen g e re it Br a s s ó ba n új r a ro v a tol t á k, Je nő Á l mo s t küld te a bras sói Jul. Teutsch-féle gép gyár ba. A Ja kab cég el szá mol ta Je nő nek az úti költ sé get, ebé det, fe ke te - ká vét és a ven dég lő ben vál tott ru ha tá ri ka bát je gyet ben na gyobb össze get köl töt tek az üz let vil lanyh á ló z a t á n a k a rend b e té te lé re, a s z ü k s é g e s a ny a g o k at Incze Csí ki ut ca 3. szám alat ti 9 vas és mű sza ki üz leté ből vá sá rol ták. Je nő ben Szán tó De zső acélre dő nyö ket és to ló rá cso kat gyár tó nagy vá ra di gyá rából re dő nyö ket ren delt az üz let be já rat ára ben a sepsiszentgyörgyi Izsák Jó zsef csizma- és ci pő ké szí tő mes ter Ja kab Ál mos nak 1 pár sport fiúcipőt készített 10, Je nő 1931-ben egy 5 éves sár ga te he net vá sá rolt ban a Ja kab csa lád jégkár ellen biztosította a Sepsiszentgyörgy határában fekvő földjeik azon évi termését. Ebből de rül ki, hogy a Szép me ző ne vű ha tár ban gaz dál kod tak, lencsét, ár pát, za bot, za bos bük könyt és olaj nö vé nye ket termesztettek ben egy budapesti látszerészetben 19 Álmos szemüveget csináltatott, ugyanebben az évben Singer Gé z a ma ros vá sá r he ly i KOR ZÓ nyom d á já ba n eg y üzleti bélyegzőt rendelt. A csa lád or vo si re cept je it kü lön bö ző gyógy szertá rak ban vál tották ki, erről ta nús ko dik né hány, cégjel zé ses kis vény bo rí ték. Had nagy E. An tal Szent Ist ván ne vű sep si szent györ g y i p a t i k á já ba n, C s er g h i Pop Victor Szent György gyógy szer tá rá ban 12, és k ü lön b ö z ő br a s s ói g yóg y s z er t á r a k ba n 13 vá sá rol tak ban a dr. Nagy De zső ál tal Jenőnek rendelt Árukészlet és üzletvitel egy fűszer- és vegyeskereskedésben... orvosságokat Kováts Tivadar Szt. István Király gyógyszer tá rá ban vál tot ták ki. 14 Há z i or vo su k d r. I z s á k La jos kör or vos volt. Az egész csa lád nak a Gaz dák Bud a pe s t i Bi z to sí tó Sz ö ve t ke z e té nél s z e mé lyen ként hav i e g y pen g ő ér té k ű éle t bi z to sí t á s a volt, t a g ja i vol t a k a n a g y vá r a d i Te me t ke z é si Bi z to sí tó E g ye sü le t nek. Ja kab Ál mos 1943-ban ház vé tel cél já ra köl csönért fo lya mo dott a Ma gyar Nem ze ti Bank hoz. Elő ze te sen a Há rom s z é k i Ta k a r é k p é n z t á r R.T.-t ő l is köl csönt vett fel, Ja kab Álmosné sz. Bo dor Ir ma a har minc ket tő ezer arany pen gő ér té kű köl csö nért ke zes sé get vál lalt. Egy ké sőb bi le vél ből ki de rül, hogy a rész le tek vissza fi ze t é s é v e l g ond j a i k v ol t a k már ci us 13-án Székelykeresztúrról Lőrinczi Lász ló két élő nyu lat kül dött vas úton Ja kab Ál mos nak. A Ma gyar Ál lam vas utak ál tal ki bo csá - tott exp ressz áru ve vény a ha gya ték egyet len do kumen tu ma, amely Székelykeresztúrhoz köt he tő. A csa lád tag jai a vá ros meg be csült pol gá ra i ként meg hí vot tak vol tak a fon to sabb tár sa dal mi és kul turális rendezvények re, a Re for má tus Fér fi szö vet ség és a Kol lé gi um ün nep sé ge i re. A Ke res ke dők Ér dek vé - delmi Szervezete, a Ba ross Szö vet ség 1930-as években ké szült fo tó ján (3. ábra) a né pes tes tü let ben az el ső ál ló sor ban ki len c e d i k a n a g y v a ló s z í nű s é g g e l azonosított Jakab Álmos. A kereskedők Olt utcai szék há zá nak ud va rán szin tén az 1930-as évek ben ké szült fény ké pen a szentgyörgyi üz let em be rek legne ve sebb jei közt is mét ott ta lál juk Ja kab Ál most. 15 Fi gye lem re mél tó, hogy Ja kab Je nő ről se hol sem történik említés. Ha egyál ta lán ott is van, nem azo no sítot ták a ké pe ken. 1. Az üzletvitel A levéltári anyag zömé t s z á m l á k, s z á l l í tó le ve le k, csek kek, ár aján lat ok, rek lám la pok, ap ró nyomtatványok és különféle témájú hivatalos levelek alkotják. Jól tük rö zik egy kis ke res ke dé s ü z le t i te vé k eny s é gét, ami nem sok ban tért el a ma is gya ko roltaktól. Áruren de lé s, s z á m l á z á s, s z á l l í t á s, k i fi ze tés, nyugtázás kí sé re té ben ke rült az áru a gyár tó tól a nagy ba ni eladón keresztül a kiskereskedőig, majd a vevőig, azaz a fogyasztóig. Az üz let for gal ma, füg get le nül at tól, hogy a bolt nem a for g a l m a s a bb é s l á to g a tot t a bb ü z le t s o ron he - lyez ke dett el, élénk volt. Ez le mér he tő a szám lák alap ján meg figyelt árumozgás, rendelések és ki száll í t á s ok men ny i s é gé ből. Te te mes nye re sé get bi zo nyára nem ho zott, ám fo lya ma tos és biz tos meg él he tést 9 Str. Ştefan cel Mare. 10 Ál mos nak két fia volt, az egyik gye rek ko rában szánkóbalesetben meghalt, a másik nem ala pí tott csa lá dot, így nincs le származott. 11 Juszt Ferencz öz vegye látszerész Budapest, Múzeum-körút Kétnyelvű felirat, ro má nul: Farmacia Sft. Gheorghe. 13 Csil lag Gyógyszertár, Remény Gyógyszertár. 14 Farmacia la Regele Sft. Ştefan alui Te o dor Kováts Sft. Gheorghe. 15 CSEREY Zol tán JÓ ZSEF Ál mos 1999,

4 SÁNDOR-ZSIGMOND Ibolya biztosított a család számára. Vevőköre állandó és hűsé ges volt, a Ja kab test vé rek jól is mer ték vá sár ló i kat, az egyszerűbb emberek mindennapi igényeihez igazítot ták az áru kész le tet. Az üz let ala pí tó Ja kab Je nő a ke res ke de lem minden c sí n ját i s mer te. L e ve le z é s e i b ől k i t ű n i k, hog y ilyen irá nyú is ko lá zott sá ga is volt. Üz let vi te li ira ta i- ból le mér he tő, hogy az aka dé m i a i s z i n ten ok ta tott kereskedelemtant a gyakorlatban alkalmazta. Ez nem csu pán a tör vé nyes ség re, a sza bá lyok be tar tá sára és a pénz ügyi fedd he tet len ség re vo nat ko zott, hanem a z ü z le t hu m á n ol d a lú me g kö z e l í té s é re i s, a r r a a tényre, hogy a kereskedőnek jó emberismerőnek kellett lennie, a kereskedelem lélektanát elsajátít va és gyakorolva kellett számítását megtalálnia. A ke res ke dő, aki árut vesz, a ma ga nye re sé gét abban a többletben kapja meg, amelyet hozzáad az ár hoz, ami kor por té ká ját el ad ja. A le vél az áru üz letben a ke res k e dő s z e mé lyé t p ó tol ja, e z ér t a z á r u ü z le t i le ve le zés ben a hang ud va ri as sá gá ra nagy súlyt fek tettek. 16 E z á l l a pít h a tó me g a le ve le k ol v a s á sa kor, né ha úgy tű nik, sok a fe les le ges sal lang, túl kö rül mé nyeske dő a fo gal ma zás. A 20. szá zad ele jén a ke res ke del mi le ve le zés okta tá sá ban vol tak tö rek vé sek az üz le ti nyelv egy sze rűsí té s é re, hog y f ő k ént a le vé l b e fe je z é s é b en h a s z n á lt ud va ri as ko dó for mák és az alá írás fölé illesztett kife je zé sek (a tel jes tisz te lettel, kiváló tisztelettel stb.) hadd ma rad ja nak el. 17 A ke res ke delmi forgalomban nincsen szükség az ilyen konvencionális időpazarlásra, áll í tot t á k. Á m a z e g y s z e r ű sí té si fo ly a mat általánosan lassan ment. A levelek még a negyvenes é ve k e le jén i s b ő ve l k e d ne k a z ud v a r i a s ko dó k i fe je z é - sek ben. Ja kab Ál mos cég nek Sep si szent györgy, 1943 Tisz telt Cím! Ked ves Ve vőm! Tisztelettel bátorkodom a mai nehéz árubeszerzé si vi szo nyok mel lett az zal az áru cik kel se gít sé gé re sietni, amellyel most rendelkezem. Felajánlom RO- BU R f ű s z er k e ve ré k e me t, a me ly t a r t a l m a z za, úgy a kül föl di, mint a bel föl di ne me sebb fű sze re ket. Na g y b e c s ű ren de lé s e it s o r a i m vé te le ut á n k é rem és vagyok, szolgálataira mindenkor szívesen készen, k i v á ló t i s z te le t te l: BATÓ LÁSZ LÓ Fűszer és gyarmatáru nagykereskedő, Sze ged. Ha meg vizs gál juk, hogy egy-egy üz let le bo nyo lítá sa az áru ke res ke de lem ben mi ből állt, ak kor meg állapíthatjuk, hogy az ügylet rendszerint a kínálattal, 16 SCHACK Bé la, dr. 1911, SCHACK Bé la, dr. 1911, Stella Illatszergyár, Bukarest, 1930; Franck Henrik Fiai Rt. az aján lat tal kez dő dött. A ke res ke dő a ve vő jét vagy ma ga ke res te fel, vagy a meg bí zott ja (uta zó ja, képviselője). Ezt a mai nyelvhasználatban ügynök nek ne vez zük. A Ja kab-ke res ke dést leg több ször le vél ben ke res ték meg, rit káb ban a tu laj do nos ma ga vagy a cég képviselője. Bras só, jú ni us 18. Te k i n te te s. Ja k a b Je nő k e re s k e dő ú r n a k Van szerencsém becses tudomására hozni, hogy kép vi se lőm Wag ner úr a leg kö ze leb bi na pok ban meg fog ja l á to g at n i é s t i s z te le t te l k é rem b e c s e s ren de lé s e it ne ki fenn tar ta ni szí ves ked jék. Ne ve zett úr pénz fel vé tel re fel van ha tal maz va és ké rem az ese dé kes szám lá im össze gét ez al ka lom mal ne ki szin tén át ad ni szí ves ked jék. En nek el vár tá ban ma r a dok s z ol g á l a t á r a m i n denkor k é s z en k i v á ló t i s z te le t te l: G. Eitel szap pan és gyer tya gyár. Marosvásárhely, április 22. Tisztelt Uram! Mellékelten küldöm legújabb árjegyzékün ket azzal a tiszteletteljes kéréssel, hogy mivel a közeljövőben személyesen nem kereshetem fel Önöket, szíveskedjenek megrendeléseiket hozzám írásban eljuttatni. Tel jes tisz te let tel: MAROSSZÉK Ál ta lá nos Kereskedelmi Iroda Marosvásárhely A z í r á s b e l i k í n á l at, ajá n l at i g en v á l to z a to s volt. Az egyszerű, nyomtatott árjegyzéktől kezdve, lehetett bő sé ges, né ha könyv ala kú és ki sebb-na gyobb ter je de l mű k a t a ló g u s. Volt k é p e s á r je g y zék is, ha az üzlet természete meg kí ván ta. Di vat cik ke ket, dísz tárgya kat, a há zi be ren de zés esz kö ze it, tech ni kai cikke ket, já ték sze re ket ké pes ár jegy zék ben kí nál tak. A nyom ta tott ár jegy zék el kül dé se szin tén áru kí ná latnak mi nő sült, és ki kel lett be lő le tűn nie, hogy az egység ár mi lyen mennyi ség re vo nat ko zott, a szál lí tást hogyan oldották meg, a fizetésnek melyek voltak a feltételei, illetve hogy az ajánlat meddig maradt érvény b en. Á r je g y z é kek tu cat já val ta lálhatóak a Jakab te s t vé re k h a g y a té k á ba n. 18 Az előírt szabályoknak minden tekintetben legin kább megfelelő a budapesti Hoffmann Jó zsef-fé le, 1804-ben ala pí tott gyarmatáru nagykereskedés ár jegyzéke, amelyet Jakab Álmosnak címeztek 1944-ben. A nyom ta tott ár jegy zé ket ese ten ként le vél is kísér te, amely ben fő ként azt tu dat ták, hogy a nyomtatott árakból a kiváltságos vevőknek milyen enged- 1940; Weiss Manfred Első Magyar Konzervgyára R. T., Budapest, 1941; Radó Pál fű szer, gyar mat áru és kon zerv nagy kereskedő, Budapest,

5 ményeket 19 ad nak. A ren delt áru mennyi sé gé től és a rendelés gyakoriságától függően a Jakab-kereskedés ál ta lá ban 2 5% ár en ged ményt ka pott a kü lönbö ző cé gek től. A ren de lést kö ve tő en az árut szám láz ták és szál lításra előkészítették november 9-én H E S S E l s ő E r dé ly i Cu kor k a é s C s o ko l á dé g y á r Részvény-Társaság, Bras só Ala pít ta tott 1899-ben Tekintetes Jakab Jenő úrnak, Sepsiszentgyörgy A nekünk november 9-én személyesen fel adott ren de lé sét a leg jobb ki vi tel ben tel je sí tet tük és át nyújtjuk az aláb bi szám lát lej 2000 összeg ről. További szíves megrendeléseinek reményében maradunk teljes tisztelettel. H E S S E l s ő E r dé ly i Cu kor k a é s C s o ko l á dé g y á r R. T. A ki fi z e té si h a tár idő rend sze rint 30, rit káb ban 60 nap volt. Ennyi ide ig volt ér vé nyes az adott kedvez mény is. Volt eset, hogy a ki fi ze té si ha tár időt megha lad ták, olyan kor nem csak a ked vez ményt von ta v i s s z a a s z á l l í tó, h a nem h a v i 1 5% k é s e de l m i k a m a- tot is fel szá molt. A ki fi zetés rendszerint banki átutalással, csekken történt, amelyet többnyire a Hároms z é k i Ta k a ré k p én z t á r R é s z vény t á r s a s á g e s z kö zölt. Ve vő jé ne k a z e l a dó a k i e g yen l í te t t s z á m l á ról m i n den eset ben írás be li hírt adott. Temesvár, december 24. Jakab Jenő cégnek, Sepsiszentgyörgy Kö szö net tel el is mer t ü k s z á m l á ját ba n k át ut a l á s á- ért lej összeg gel, mi ál tal no vem ber 16-i számlánk ki egyen lí tést nyert. Szolgálataira mindenkor készen ajánljuk magunkat teljes tisztelettel: KANDIA Cukorka- és Csokoládégyár R. T. Árukészlet és üzletvitel egy fűszer- és vegyeskereskedésben... Az áru ki szál l í t á s a v a s úton, a l k a l m i f u v a ro s sal vagy na gyobb cé gek től ren de lés ese tén an nak sa ját szállítójával történt. A számlán külön fel volt tüntet ve a szál lí tá si díj. Pl. fran kó Sep si szent györgy p á ly a ud v a r a n ny it je len te t t, hog y a s z á l l í tó fi zet te a fu var dí jat a szentgyörgyi ál lo má sig, az áru nak onnan va ló el szál lítása a Jakab céget ter hel te. Ha a szállí tás sal kap csolatos megjegyzés így szólt: frankó szál lít juk a ve vő üz le té be, rak tá rá ba, há zá hoz, akkor a fu var dí jon felül még ama költ sé ge ket is a szállí tó áll ta, ame lyek a vas úti ál lo más tól a ház hoz szállítással felmerültek. A számlák külön ér de kes sé ge, hogy ok mány bé lyeg gel vol tak el lát va és a bé lye gek az el adó cég pe csét jé vel le pe csé tel ve. A bé lyeg költ séget hoz zá ad ták a vég összeg hez, ame lyet így szin tén a ve vő fi ze tett. A szál lí tást fu var le vél 20 kísérte. Ezen sze re pelt a cím zett és fel adó cég ne ve és cí me, az út hossza kilométerben kifejezve, a szállított áru fajtája, men ny i s é g e, sú ly a, ér té k e, a s z á l l ít m á nyo z ó ne ve, 21 a szál lí tás idő pont ja és dí ja. 2. A Jakab-kereskedésnek szállító cégek és áruik Hároszék vármegye kereske del mé vel kap cso latban a 19. szá zad vé gén ezt ol vas hat juk: Be hozatnak: gyar mat áruk, ru há za ti és tex til-ipa ri czikkek, nyers és ki ké szí tett fi no mabb bő rök, bor, sör, só, min den féle dé l i g y ü mölc s, s z ő lő, si n g e s - é s d i v at-k e re s k e de l m i áruk. 22 A Ja kab-ke res ke dés el ső sor ban fű szer- és cseme ge üz let volt, az áru nagy ré szét ezek a ter mékek al kot ták. Ha son ló mér ték ben tar tott ház tar tá si- és vegyiárut, veteménymagvakat, cuk rot és lisz tet, ezek sze rint az üz let ve gyes ke res ke dés sé bő vült. A ve gyes - kereskedő üzleti köre volt a legszélesebb és legváltoz a to s a bb. A k e re s k e de l m i m i n i s z té r i um ha tá ro za ta s z e r i nt a ve g ye s k e re s k e dők é s s z a tó c s ok jo g o su l t a k vol t a k a z ö s s z e s e l s ő ren dű s z ü k s é g le t i ip a r c i k k e k e t for ga lom ba hoz ni. 23 Ja kab Je nő a kez de tek től élt is a le he tő s é g g e l, ü z le te k í n á l a t át a z á r u g a z d a g s á g a é s sok fé le sé ge jel le mez te. Az or szág kü lön bö ző pont jai ról, nagy vá ro si cé gek től ren delt jó mi nőségű árut. Az egyes gyár tók és ter mé ke ik ne ve sok eset ben ma is is me r ő s en c s en g, bi z ony s á g u l, hog y a n a p ja i n k ba n is for gal ma zott és hasz ná lat ban lé vő cik kek né me lyike már jó 70 év vel ez előtt ked velt volt. Ha csak a cse me ge árut vesszük fi gye lem be, látjuk, hogy na gyobb mennyi sé get az egy sze rűbb termé kek ből (ház tar tá si keksz, cu korkák) tartott, ám a for gal ma zott kész let vál to za tos és min den igényt ki elé gí tő volt. A hét köz na pi árun kí vül a finomabb, úri cse me gé ket is kí nálta: konyakos meggyet, francia cso ko lá dé kat, mar ci pánt, ap ró sü te mé nye ket. A száml á k b ól k i t ű n i k, hog y m i lyen é de s s é ge ket gyár tot tak, for gal maz tak és fo gyasz tot tak az 1920-as, 1930-as évek pol gá rai. Az ide gen hang zá sú me g ne ve z é s e k ese tén is kö vet kez tet ni le het az édes ség faj tá já ra. A ház tar tá si cik kek kö zül leg na gyobb for gal mat szap pan ból és fes té kek ből bo nyo lí tott. Szá mos gyártó val és for gal ma zó val ápolt üz le ti kap cso la tot. Csak szap pant leg alább 17 fé le hely ről szál lí tott. Tekintsük át a Jakab hagyaték számláit, amelyek az áru kész let vál to z a to s s á g át bi z o ny ít já k. E z e k a szám lák egy ben tük rö zik a két vi lág há bo rú kö zöt ti 19 A skon tó ki fe je zést hasz nál ták, a mai disz kont meg fe le lő jét. 20 Scrisoare de trăsură. 21 Vasúti szállítás esetében az as években Căile Ferate Române, 1940 után: Ma gyar Királyi Államvasutak. 22 POTSA Jó zsef 1899, ADONYI Bé la, dr. 1943,

6 SÁNDOR-ZSIGMOND Ibolya ro m á n i a i g y á r tó k at, n a g y ba n i e l a dó k at é s c é g e k e t, ame lyek kel Ja kab Je nő és a Ja kab Test vé rek cé ge üz le ti kap cso la to kat tar tott fenn. A fel so ro lás ban sze re pel a cég ne ve, az ala pí tás éve (ha is mert), székhe lye (hely ség), a szám la kibocsájtásának éve, hi vatalos (nyomtatott magyar, román, német) nyelve, a szám la ki töl té sé nek nyel ve és a szám lá zott áru megne ve zé se. A fel so ro lás ba nem ke rült be az ese ten ként ren delt áru mennyi sé ge, ára, a szál lí tás ra és a szám la ki egyen lí té sé re vo nat ko zó ada tok, va la mint a ked vez - mény százalékban kifejezett nagysága. A cégek és termé kek ne ve it az ere deti írásmóddal kö zöl jük. AL FA Tész ta gyár, tu laj do nos Dr. A. DERNER- T H. K e r e s z t é n y fa l va, Bras só me gye. Szám la 1937-ből. Ro mán, né met, ma gyar nyel vű nyomtatvány magyarul Áru: ma ka ró ni 10 és 20 ki lós lá dák ban. Julius BAUMANN Gyu la Pa pír rak tár, Bras só. Szám lák 1937-ből. Ro mán és né met nyel vű nyom tatvány ma gya rul ki tölt ve. Áru: bar na pa pír, új ság pa pír, lantornapapír, Superior pa pír zsák, cu kor zsák, bar na zsák (ki ló ban mér ve) Leopold BACH fa ipa ri és ke fe gyár tó üze me, Piatra-Neamţ. Ala pít va 1886-ban. Számla 1927-ből. Román nyelvű nyomtatvány németül ki tölt ve. Á r u : sú ro ló k e fe, r u h a k e fe, e c s e t, me s z e lő. Joan BRECKNER Szappangyár Rt., Gyulafehérvár. Számla 1937-ből. Román nyelvű nyomtatvány magyarul Á r u : m a n du l a-, l a no l i n-, R e vol ver- s z a p p a n. Bodfalusi Cu kor gyár. Számlák 1937-ből. Román nyelvű nyomtatvány románul Csu pán ja nu ár, jú ni us és jú li us hó na pok ban kg kris tály-, koc ka- és por cuk rot szál lí tott a gyár lerakatából a Ja kab-ke res ke désnek fo lya mán ki sebb mennyi sé get, 675 kg-ot a bu k a re s t i Cu kor k e re s k e delmi Vállalat sepsiszentgyör gyi bi zo m á ny i r a k t á r á b ól i s v á s á rolt. H a ho z - zá vesszük, hogy más nagy ba ni ke res ke dő cé gek től i s v á s á rolt c u k rot k i s e bb -n a g yobb té te le k b en, f ő le g sü veg cuk rot, amit a bodfalusi gyár ból egy szer sem, ak kor ki de rül, hogy a bolt cu kor for gal ma az em lített hónapokban össze sen kg volt, ami je len tős mennyiség. A kocka- és süvegcukor ki ló ja egy sé ge sen 30 lej, a kris tály cu ko ré 28 lej volt, a por cu kor ki ló ja 29 lejbe ke rült. CHEMICOLOR fes té kek, lak kok és vegyitermékek. Berkovits Jó nás, Nagy vá rad. Szám la 1941-ből. Ma gyar nyel vű nyomtatvány magyarul Áru: fes té kek, bé csi fe hér, hegyikréta, bu dai föld, ko va pa pír, hab kő, pa ra fin, salacali, ter pen tin, bú torlakk, salétromsó, fe nyő bo gyó, bronz fes ték, üveg papír (befőttek lekötésére). CITY Ke res ke del mi Rész vény tár sa ság, Nagy vá - rad. Számla 1937-ből. Román nyelvű nyomtatvány románul Pörkölt kávé 44 ki lós zsá kok ban. CORONA Os tya-áru gyár, Bras só. Számla 1927-ből. Román nyelvű nyomtatvány németül ki tölt ve. Áru: különféle sütemények (diós, meggyes), nápolyi sze le tek, os tya la pok tölt ve és töl tet len. DEL TA gra fi t gyár, Ma ros vá sár hely. Szám la 1937-ből. Ro mán és ma gyar nyel vű nyom tatvány ma gya rul ki tölt ve. Áru: gra fit kúp, gra fit tab let ta (gyógy ásza ti cé lok ra). G. EITEL Szap pan- és Gyer tya gyár, Bras só. Ala pítva 1840-ben. Szám la 1937-ből. Né met, ma gyar és ro mán nyel vű nyom tat vány ma gya rul ki tölt ve. Áru: Lon don-szap pan (fe hér és ve gyes), bo rot va-szappan, Phönix temp lom gyer tya, Mar seille szap pan. A küldeményhez csomagolva egy reklámtáb la. FRANCK HEN RIK FI AI R. T. Bras sói le ra kat. (Heinrich Franck Söhne societate anonimă pentru industria produselor de cafea). Szám lák 1930, 1932, 1937, 1938-ból. Ro mán nyel vű nyom t at v á nyok m a g y a r u l k i tölt ve. Va ló di Franck ká vé pót lék (ci kó ria ká vé), Kneipp ma lá ta kávé, Rosil fügekávé, Enrilo ká vé babkávé helyett. A szám lák mel lett né hány ap ró Franck cég jel zé ses relkámlap, ár jegy zék, jegy zet pa pír, szó rólapok kávé f ő z é si t a n á c s ok k a l é s e g y n a g yobb mé re t ű, f a l r a a k a s z t h a tó ü z le t i re k l á m t á b l a t a l á l h a tó. A z e g y i k, 1930-ban ki ál lí tott szám lá hoz van ra gaszt va az a pén zes utal vány, ame lyen a Ma ga zin de coloniale E. Ja kab J. fű szer ke res ke dő Sft. Gheorghe fel ira tú p e c s é t l át h a tó. A z ü z le t p e c s é t jé ne k e z a z e g ye t len, ál ta lunk ismert lenyomata. (5. ábra) FLORA kon zerv gyár, Bu ka rest. Számla 1937-ből. Román nyelvű nyomtatvány románul Áru: hús-, hal-, zöld ség- és gyü mölcs kon zer vek, kész éte lek. Fa l r a a k a s z t h a tó, n a g y mé re t ű s z í ne s re k l á m táb lá ja a z ü z le t h a g y a té k á ba n. FLORA Ste a rin gyer tya és Szap pan gyár Rész vénytársaság, Nagyvárad. Szám la 1928-ból. Ma gyar nyel vű nyomtatvány m a g y a r u l k i tölt ve. Áru: 333 gram mos Flora-Korona szap pan. 514

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

Cse resz nyés le pény

Cse resz nyés le pény HOZ ZÁ VA LÓK 6 FÔRE Elôkészítési idô: 15 perc Sütési idô: 35 perc Cse resz nyés le pény 75 dkg fe ke te cse resz nye 6 to jás 12 dkg cu kor 2,5 dl tej 10 dkg liszt 2 dkg vaj 1 kés hegy nyi só Mos suk

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd 26. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 29/2008. (II. 19.) Korm. r. A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat- és hatáskörérõl.

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 11., hétfõ 96. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXXXIII. tv. A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá - lya

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek 21. szám Ára: 1935, Ft TARTALOMJEGYZÉK 33/2009. (II. 20.) Korm. ren de let A he lyi ön kor mány za tok vis ma i or tá mo ga tá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 14., szombat 18. szám TARTALOMJEGYZÉK 4/2009. (II. 14.) MNB ren de let Új biz ton sá gi elem mel el lá tott 500 fo rin tos cím le tû bank

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2089-2192. OLDAL 2008. május 8. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek 131. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 212/2006. (X. 27.) Korm. r. A Pá lya mó do sí tó hi tel prog ram ke re té ben nyúj tott

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás

VICTORIA Lakásbiztosítás VICTORIA Lakásbiztosítás Ny.sz.: 1010V01 BIGS1001V01 1 www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! La kás biz to sí tá sá ban kü lö nö sen fon tos a vé den - dô va gyon értéké nek pon tos meg ha

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2008. FEBRUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM Oldal I. RÉSZ SZEMÉLYI HÍREK 5/2008. (I. 31.) ME h. egyes két ol da lú gaz da sá

Részletesebben

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek 165. szám Ára: 680, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXXIV. tv. A Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa ság ról szó ló 2001. évi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LIX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 577-768. OLDAL 2009. március 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1775 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben