HARTING Magyarország Kft. Eladási és Szállítási Feltételek. Általános rendelkezések

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HARTING Magyarország Kft. Eladási és Szállítási Feltételek. Általános rendelkezések"

Átírás

1 HARTING Magyarország Kft. Eladási és Szállítási Feltételek Általános rendelkezések A HARTING Magyarország Kft. (székhelye: H-1119 Budapest, Fehérvári út A épület II/238/A.; cégjegyzékszáma a Fıvárosi Bíróságon mint Cégbíróságon: ) a Szállító a következı általános szerzıdési feltételek értelmében, melyek a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény a szerinti gazdálkodó szervezetek részére történı szállításokra vonatkoznak. I. Általános feltételek 1. A szállítási szerzıdés megkötése és a benne foglalt szállítási kötelezettségek terjedelmének megállapítása a mindkét szerzıdı fél által aláírt írásbeli megállapodással történik. A jelen Eladási és Szállítási Feltételek alkalmazásától függetlenül, egy mindkét fél által aláírt írásbeli megállapodás hiányában kizárólag a megrendelés Szállító általi írásbeli megerısítése bír kötelezı erıvel (feltéve, hogy létezik egy ilyen írásbeli megerısítés). 2. Minden jelenlegi és jövıbeni szállításra és szolgáltatásra ideértve a kiegészítı szolgáltatásokat, úgymint a szerzıdés megkötése elıtt és után a megrendelıknek nyújtott tanácsadási szolgáltatást a jelen feltételek vonatkoznak. A jelen feltételek vonatkoznak továbbá minden jogcselekményre, amelynek célja a szerzıdéses jogviszony megváltoztatása, így különösen a szerzıdés módosítása vagy a szerzıdés megszüntetése. Ezennel elutasítjuk a Megrendelı vételi feltételeit. Ezek abban az esetben sem köteleznek bennünket, ha a szerzıdés megkötésekor elmulasztjuk azokat ismételten elutasítani. A jelen feltételeink legkésıbb attól az idıponttól tekintendık alkalmazandónak, amikor áruinkat elfogadják. 3. A Megrendelı ajánlatai nem kötelezıek a Szállítóra mindaddig, amíg azokat a Szállító írásban el nem fogadta. Ez vonatkozik az írásbeliség követelményérıl való lemondásra is. 4. A jelen feltételek a kereskedelmi szabványok, különösen az Incoterms alapján megvalósult eladásokra is alkalmazandók. Amennyiben egy eladás az Incoterms szerzıdéses rendelkezései alapján történik, a párizsi székhelyő Nemzetközi Kereskedelmi Kamarának a szerzıdés megkötésekor hatályos Incoterms-ét kell használni. Mindazonáltal a kereskedelmi szabványok csak abban az esetben alkalmazandók, ha külön megállapodásban a felek eltérıen nem rendelkeztek. II. A Szállító kötelezettségei 1. A Szállító ajánlatának részét képezı, a súlyra vonatkozó dokumentumok, diagramok, rajzok és információk csak hozzávetılegesen pontosak. A Szállító fenntartja magának a tulajdoni és használati jogokat az árszabások, rajzok és más dokumentumok tekintetében. A dokumentumok csak akkor tehetık hozzáférhetıvé harmadik H:\Eastern Europe\=UNGARN=\AGB s_hu\agb s.doc 1

2 személyek számára, miután a Szállító ehhez elızetesen írásban hozzájárult. Amennyiben a szerzıdés nem kerül megkötésre a Szállítóval, a dokumentumokat kérésére vissza kell hozzá juttatni, és a Megrendelı másolatokat nem tarthat meg belılük. 2. A Megrendelı specifikációi alapján legyártott áruk esetén a Megrendelı köteles elfogadni a megrendelt mennyiség ±10%-os eltéréseit. Ez ugyancsak vonatkozik az egyes részteljesítésekre is, ha bizonyos mennyiségek részteljesítéseiben állapodtak meg. III. Ár 1. Eltérı írásbeli megállapodás hiányában Szállító árai kizárólag az elfogadott megrendelésekbıl eredı ex works szállításokra vonatkoznak, csomagolás nélkül. Amennyiben a szállítás idıpontjáig lényegi változások állnak be a beszerzési árakban, a Szállító jogosult az ár módosítására. Kifejezett eltérı rendelkezés hiányában az árak az Európai Központi Bank által kibocsátott EURO pénznemben értendık, az általános forgalmi adót pedig az aktuálisan alkalmazandó mértékkel kell az árakhoz hozzászámítani. 2. Eltérı megállapodás hiányában mintákat csak térítés ellenében szállítunk. IV. Tulajdonjog fenntartása 1. A Szállító a szállított áruk tekintetében a tulajdonjogát fenntartja mindaddig, amíg a Megrendelıvel fennálló szerzıdéses jogviszonyból a Szállító számára járó valamennyi kifizetést teljes összegben meg nem kapja a Szállító. 2. Ha a Megrendelı szerzıdésszegést követ el, különösen ha fizetési késedelembe esik, a Szállító jogosult visszavenni az átadott árut. Ebben az esetben a Megrendelı köteles visszaadni az árukat. Ha a Szállító visszaveszi az árut, ez a cselekmény nem jelenti a szerzıdés felbontását, hacsak a Szállító nem tesz kifejezetten ilyen értelmő írásos nyilatkozatot. Ha az árukat lefoglalják, vagy az áruval kapcsolatos egyéb beavatkozás történik harmadik személyek részérıl, a Megrendelı köteles errıl azonnal írásban értesíteni a Szállítót, hogy a Szállító jogi lépéseket tehessen, így pert indíthasson, pl. a Polgári Perrendtartásról szóló évi III. törvény a alapján. Ha a harmadik személy nem tudja kielégíteni a Szállító bírósági és bíróságon kívüli költségeire vonatkozó igényeit, akkor a Megrendelı köteles megtéríteni a Szállító kárát. 3. A Megrendelı jogosult a szállított áruk rendes üzletmenetben történı viszonteladására, és a Megrendelı ezennel a végsı számla értékének erejéig (tehát általános forgalmi adóval növelt értéken) a Szállítóra engedményezi mindazon viszonteladásból származó követeléseit, amelyek vevıkkel vagy harmadik személyekkel szemben állnak fenn. Ezen engedményezést nem érinti, hogy a leszállított árukat feldolgozva, vagy anélkül adják el. A Megrendelınek jogában áll a fent említett követeléseket érvényesíteni még az engedményezés után is. Ezen követelés érvényesítés során a Megrendelı köteles értesíteni a viszonteladás vevıjét arról, hogy ı a Szállító meghatalmazottjaként jár el. Változatlan marad mindazonáltal a Szállító azon joga, hogy önmaga érvényesítse a követeléseket, kivéve, ha a viszonteladás vevıje szerzıdésszerően kifizette a Megrendelıt. A Szállító vállalja 2

3 azonban, hogy nem fogja érvényesíteni a követeléseket, amíg a Megrendelı szerzıdésszerően teljesíti a fizetési kötelezettségeket, és nem esik fizetési késedelembe. Amennyiben a Megrendelı fizetési késedelembe esik, a Szállító kérheti, hogy a Megrendelı azonnal adjon tájékoztatást az engedményezett követelésekrıl, az érintett adósainak személyérıl, és adja át számára a követelések érvényesítéséhez szükséges összes adatot, a kapcsolódó dokumentumokat, és értesítse az adósokat (harmadik személyeket) az engedményezésrıl. 4. A leszállított áruk Megrendelı általi bármely feldolgozása vagy átalakítása úgy tekintendı, hogy az a Szállító nevében történik. Amennyiben a szállított áruk más, nem a Szállító tulajdonába tartozó árukkal kerülnek feldolgozásra, a Szállító közös tulajdont szerez az új árukon, olyan arányban, amilyen arányban a feldolgozás idıpontjában a leszállított áru értéke aránylik a feldolgozás során létrejövı áru értékéhez. A tulajdonjog fenntartásra vonatkozó kikötésekkel átadott áruk feltételei vonatkoznak a feldolgozás során keletkezı árukra is. 5. Ha a leszállított áruk elkülöníthetetlen módon lettek más, nem a Szállító tulajdonába tartozó árukkal egyesítve vagy vegyítve, a Szállító olyan arányban lesz közös tulajdonosa az egyesített vagy vegyített árunak, amilyen arányban a szállított áru értéke aránylik az egyesített vagy vegyített áru értékéhez az egyesítés vagy vegyítés idıpontjában, kivéve, ha a folyamat feldolgozásnak minısül a 4. pont alapján. Arra az esetre, ha az egyesítés vagy vegyítés oly módon történik, hogy a Megrendelı terméke minısül a fı terméknek, a felek ezennel megállapodnak, hogy a Megrendelı a Szállítóra ruházza tulajdoni részesedését. A Megrendelı térítés nélkül köteles felelıs ırzésben tartani az egyesített vagy vegyített árukat. 6. A vele szemben fennálló követelések biztosítására a Megrendelı a Szállítóra engedményezi a harmadik személyekkel szemben fennálló azon követeléseit, amelyekhez az áruk ingatlannal való egyesítése révén jut. 7. A Megrendelı kérésére a Szállító lemond az ıt megilletı biztosítékokról, amennyiben a Szállítóra engedményezett követelések realizálható értéke több mint 10%-kal meghaladja a biztosított követelések értékét, vagy ha a biztosított áruk becsült értéke több mint 50%-kal meghaladja a biztosított követelések értékét. A Szállítónak lehetısége van választani, hogy melyik biztosítékról mond le. 8. Amennyiben a Megrendelı az árut feldolgozást követıen vagy anélkül, úgy adja el harmadik személynek, hogy az általuk megkötött adásvételi szerzıdés szerint a Megrendelı az áru ellenértékét, vagy annak egy részét az áru átadását követıen, egy késıbbi idıpontban kapná meg, abban az esetben köteles az adásvételi ügyletet tulajdonjog fenntartással kötni. 9. A Szállítónak jogában áll az árukat biztosítani lopás-, törés-, tőz-, víz- és más kár ellen a Megrendelı költségén, hacsak a Megrendelı nem szolgáltat bizonyítékot arra nézve, hogy ı maga már intézkedett ilyen biztosításról. V. Fizetési feltételek 1. Eltérı megállapodás hiányában a fizetéseket bankköltség-levonások nélkül kell a Szállító bankszámlájára teljesíteni, a megrendelés Szállító általi elfogadásán és a Szállító számláján szereplı információk figyelembevételével. A szállított áruk 3

4 kifizetésére nyitva álló határidı a számlán feltüntetett idıponttól kezdıdik. Késedelmi kamatként a késedelemmel érintett naptári félévet megelızı utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat hét százalékkal növelt összege kerül felszámításra (a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi IV. törvény 301/A -a). Amennyiben a Megrendelı fizetési késedelembe esik, a Szállító jogosult az összes fennálló tartozást követelni, beleértve a jövıben esedékes követeléseket is, kivéve ha a Megrendelı nem felelıs a késedelemért. 2. A Megrendelı csak abban az esetben számíthatja be követeléseit a Szállító követeléseibe, vagy tagadhatja meg a fizetés teljesítését, ha követeléseit jogerıs ítéletbe foglalták vagy azok nem vitatottak. 3. Csekkek és banki átutalások a fizetés teljesítéseként csak akkor kerülnek elfogadásra, ha érvényesen készpénzre váltják ıket, illetve jóváírják azokat. Fizetés teljesítésére váltók csak elızetes megállapodás esetén fogadhatók el. A leszámítolási díjakat és a kamatokat a Szállító részére meg kell téríteni. A fizetéseket azon a napon kell teljesítettnek tekinteni, amikor a Szállító szabadon rendelkezhet az összeg felett. 4. Az üzleti kapcsolatból származó összes követelés azonnal lejárttá és esedékessé válik, amennyiben a Megrendelı megszünteti fizetéseit, vagy tárgyalásokat kezdeményez a fizetendı összeg megegyezéses leszállítása iránt, vagy a fizetések ideiglenes felfüggesztését kéri. VI. Szállítási határidık 1. A szállítási határidı azon a napon kezdıdik, amikor a megrendelésre vonatkozó írásbeli megállapodás létrejön a Szállító és a Megrendelı között. Annak érdekében, hogy a Szállító tartani tudja a szállítási határidıt, a Megrendelı mindenekelıtt köteles maradéktalanul gondoskodni minden olyan dokumentum, pl. hozzájárulások, engedélyek szolgáltatásáról, amelyek szolgáltatására köteles. Megrendelı továbbá köteles elızetesen minden tervet tisztáztatni és jóváhagyatni és megfelelni a fizetési, illetve egyéb szállítási feltételeknek. A Szállító csak abban az esetben felelıs a szállítási határidık betartásáért, amennyiben írásban kifejezetten vállalta egy bizonyos idıpontra történı szállítást. Amennyiben a Szállító nem tart be egy olyan szállítási határidıt, amelyet nem garantált kifejezetten írásban, a szállítási határidı ésszerő idıtartamra meghosszabbodik, és a Szállító nem köteles kártérítést fizetni. 2. A szállítási határidıket be kell tartani, kivéve, ha olyan események következnek be, amelyekért a Szállító nem felelıs vagy amelyeket nem láthatott elıre. Ilyen esetekben lényegtelen, hogy az esemény a Szállító vagy egy beszállítója üzemében következett be. Az elızıek értelmezésében eseményeknek számítanak többek között a vis maior események, a mozgósítás, a háború, a felkelés, fontos nyersanyag hibás minıség miatti visszautasítása, más szállítási késedelem, amelyért a Szállító nem felelıs, a termelés leállása, sztrájk, egyéb munkaügyi viták (kivéve azokat, melyekért a Szállító a felelıs), fontos nyersanyag és termelési anyag késedelmes szállítása, feltéve, hogy ezek az események bizonyíthatóan jelentıs hatással vannak az áruk elıállítására vagy szállítására. Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, amikor a Szállító már felelıs az áruk késedelmes szállításáért, vagyis a fent említett események okozta késedelem ideje nem számítandó bele a Szállító okozta késedelem idejébe. Ha a fenti 4

5 események bármelyike bekövetkezik, a Szállító errıl a lehetı leggyorsabban köteles értesíteni a Megrendelıt. A jelen 2. pontban foglalt események esetén a szállítási határidıt a felek írásos megállapodásával meg kell hosszabbítani egy megfelelı hosszúságú idıtartammal. Ha a Megrendelı kéri, hogy a feladás vagy a szállítás a megállapodásban szereplı szállítási határidınél késıbb legyen, tárolási díjat köteles fizetni, ami a számlaösszeg 0.5%-át jelenti minden megkezdett tárolási hónap után. Ugyanakkor a tárolási díj legfeljebb a számlaösszeg 5%-a lehet. A tárolási díj számítása a Szállítónak az áruk szállításra kész állapotáról szóló értesítésétıl számított egy hónapot követıen kezdıdik. Mindkét fél igazolhatja, hogy a tényleges tárolási költségek a tárolási díjnál magasabbak vagy alacsonyabbak voltak. VII. Kárveszélyviselés 1. A kárveszély a Megrendelıre legkésıbb akkor száll át, amikor az árukat feladják, kivéve, ha jogszabály korábbi idıpontról rendelkezik. Ugyanez vonatkozik a részletekben történı szállításra is, vagy ha a Szállító vállalta, hogy más feladatokat is elvégez, így pl. a szállítás, a felszerelés költségeinek a viselése, vagy az átadás. A Megrendelı kérheti a Szállítót, hogy biztosítsa a szállítmányt lopás-, törés-, szállítási, tőz-, vízkár vagy egyéb biztosítható kockázat ellen a Megrendelı költségén. 2. Ha a Megrendelı felelıs a szállítási késedelemért, a kárveszély azon a napon száll át a Megrendelıre, amikor az áruk szállításra készek lettek. A Szállító ugyanakkor a Megrendelı kérésére és költségén köteles intézkedni a biztosítások megkötésérıl. VIII. Elfogadás, biztosítékok hiánya 1. A Megrendelı köteles elfogadni a termékek átadását jelentéktelen, a rendeltetésszerő használatot nem akadályozó hiba esetén is. 2. A Szállítónak lehetısége van részteljesítésre. 3. A Szállító kizárólag írásbeli, kifejezetten erre irányuló nyilatkozat útján vállal szavatosságot. IX. Hibás teljesítés A Szállító minıségi hibákért az alábbiak szerint vállal felelısséget: 1. Minden áru vagy szolgáltatás tekintetében, függetlenül attól, hogy mennyi ideig használták ıket, a Szállító dönt, hogy ingyenesen kijavítja a hibát vagy új terméket szállít le illetve új szolgáltatást nyújt. A hibának felismerhetınek kell lennie a törvényes elévülési határidın belül, és a hiba okának léteznie kellett a kárveszélyviselés átszállásának idıpontjában. 2. A hibás teljesítésbıl eredı követelések 6 hónap elteltével elévülnek. Ez a szabály nem vonatkozik arra az esetre, ha jogszabály hosszabb elévülési határidıt állapít meg. Az 5

6 elévülés nyugvására, megszakadására és újrakezdıdésére a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alkalmazandóak. 3. A Megrendelı a minıségi hibákról haladéktalanul írásban köteles a Szállítót értesíteni. 4. Amennyiben a Megrendelı értesítette a hibáról a Szállítót, visszatarthatja a fizetést. A visszatartott összeg és a hiba értéke ésszerő arányban kell álljon egymással. A Megrendelı csak abban az esetben tarthatja vissza a fizetést, ha a hibára vonatkozó kifogása kétséget kizáróan megalapozott. Ha a kifogás nem megalapozott, a Szállító jogosult követelni a Megrendelıtıl az emiatt bekövetkezı kára megtérítését. 5. A Megrendelı elıször mindig lehetıséget kell adjon a Szállítónak arra, hogy ésszerő idın belül a hibákat kijavítsa. 6. Amennyiben a Szállító kijavítási kísérlete sikertelen, a Megrendelı a X. fejezetben foglalt kártérítési jogosultságoktól függetlenül elállhat a szerzıdéstıl vagy leszállíthatja a fizetendı összeget. 7. A Megrendelı nem jogosult kellékszavatossági kifogást emelni, ha csupán jelentéktelen különbségek vannak a megállapodásban rögzített jellemzıkhöz képest, ha ezek csupán mindennapi használatból eredı károsodások, vagy olyan károk, amelyek a kárveszély átszállása után, az áruk hibás vagy gondatlan kezelése, az áruk szélsıséges igénybevétele, nem megfelelı mőködési körülmények vagy más behatások miatt következtek be, melyekre nézve nem állapodtak meg a szerzıdésben, vagy olyan szoftver hibák miatt következtek be, amelyek reprodukálására nincs mód. Ha a Megrendelı vagy harmadik személy az árukon módosításokat vagy javításokat eszközölt, és ezen beavatkozások módja hibás volt, kártérítési igényt nem lehet támasztani az ebbıl eredı hibák, károk tekintetében. 8. A Megrendelı nem követelheti azon külön költségek megtérítését, amelyek a hibák orvoslása érdekében szükségesek így különösen a szállítási-, utazási-, munka- és anyagköltségek, amennyiben ezek a költségek azért merülnek fel, mert az átadott árukat késıbb a Megrendelı székhelyétıl eltérı helyre továbbítják, kivéve, ha ez a továbbítás megfelel a szerzıdésben kikötött használatnak. 9. A Megrendelınek a Szállítóval, mint az elızı kötelezettel szembeni megtérítési igénye a Ptk a alapján annyiban áll fenn (vállalkozó megtérítési igénye), amennyiben a Megrendelı nem kötött olyan megállapodást a saját vevıjével, amely több jogot ad vevıjének a hibás teljesítésre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekhez képest. A fenti 8. pont megfelelıen alkalmazandó a Megrendelı Szállítóval szembeni, a Ptk a szerinti megtérítési igényére is. 10. A kártérítési igényekre egyebekben a X. fejezet alkalmazandó (Egyéb Kártérítési Igények). Nem érvényesíthetık a Megrendelınek azon, a hibás teljesítésbıl eredı, a Szállítóval és annak megbízottjaival szemben fennálló igényei, amelyekrıl a IX. fejezet nem rendelkezik. X. Egyéb kártérítési igények 1. Az alábbi 2. pontban meghatározott kártérítési igények kivételével a Megrendelı semmilyen jogalapon és jogcímen így különösen szerzıdésszegés vagy 6

7 szerzıdésen kívüli károkozás miatt nem jogosult kártérítési vagy költségek megtérítése iránti igényt érvényesíteni a Szállítóval szemben. 2. Az 1. pont szerinti felelısségkizárás nem alkalmazandó a termékfelelısségrıl szóló évi X. törvény alapján fennálló, továbbá a bőncselekményekbıl vagy szándékos károkozásból, súlyos gondatlanságból eredı, az élet, testi épség vagy egészség elleni sérelembıl vagy a súlyos szerzıdésszegésbıl eredı kártérítési igényekre. A súlyos szerzıdésszegésbıl eredı kártérítési igények azonban a szokásos elırelátható károkra korlátozottak, kivéve, ha a fél azt bőncselekménnyel, szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásával idézte elı, vagy ha a fél az élet, testi épség vagy egészség elleni sérelemért felelıs. Az elıbbi rendelkezés nem értelmezhetı úgy, mint amely a Megrendelı hátrányára fordítaná meg a bizonyítási terhet. 3. A Megrendelı X. fejezet szerinti kártérítési igényei abban az idıpontban évülnek el, amikor a hibás teljesítésbıl eredı igények a IX. fejezet 2. pontja szerint elévülnek. Az elévülésre irányadó jogszabályi rendelkezések alkalmazandóak a termékfelelısségi törvény alapján fennálló, továbbá a bőncselekményekbıl vagy szándékos károkozásból, súlyos gondatlanságból eredı, az élet, testi épség vagy egészség elleni sérelembıl vagy a súlyos szerzıdésszegésbıl eredı kártérítési igényekre. XI. Lehetetlenülés, a szerzıdés módosítása, illetve elállás a Szállító részérıl bizonyos események bekövetkezte esetén 1. Amennyiben a szállítás lehetetlenül, a Megrendelı jogosult kártérítést követelni, kivéve, ha a lehetetlenülésért a Szállító nem felelıs. Ugyanakkor a Megrendelı kártérítési igénye csak a szerzıdésszegésért általában követelhetı kártérítés mértékéig terjedhet, azaz legfeljebb a szállítmány azon része értékének 10%-áig, mely a lehetetlenülés miatt nem állítható üzembe a szándékolt módon, vagy teljes lehetetlenülés esetén legfeljebb a szállítmány teljes értékének 10%-áig. A fenti rendelkezés nem vonatkozik azokra az esetekre, ahol a Szállító kötelezıen felel a termékfelelısségi törvény alapján, illetve bőncselekményekbıl vagy szándékos károkozásból, súlyos gondatlanságból eredı, az élet, testi épség vagy egészség elleni sérelembıl eredı kártérítési igényekre. Az elıbbi rendelkezés nem értelmezhetı úgy, mint amely a Megrendelı hátrányára fordítaná meg a bizonyítási terhet. A Megrendelınek a szerzıdéstıl való elállási joga érintetlen marad. Amennyiben a Megrendelı eláll a szerzıdéstıl, nem követelhet kártérítést a teljesítés helyett. 2. Ha egy vis maior esemény (pl. mozgósítás, háború, felkelések, sztrájkok, egyéb munkaügyi vita) jelentısen megváltoztatja a szállítmány gazdasági jelentıségét vagy tartalmát, vagy jelentıs hatással van a Szállító tevékenységére, a szerzıdést módosítani kell a jóhiszemőség és tisztesség követelményének megfelelıen. Ha a módosítás gazdaságilag nem indokolt, a Szállító jogosult a szerzıdéstıl elállni. Ha a Szállító élni kíván elállási jogával, ahogy az esemény mértékérıl tudomása lesz, haladéktalanul köteles értesíteni a Megrendelıt, ideértve azt az esetet is, amikor eredetileg a szállítási határidı meghosszabbításában állapodott meg a Megrendelıvel. 7

8 XII. Szoftverek 1. Amennyiben a szállított árukhoz akár dokumentációval, akár anélkül szoftver tartozik, a Szállító határozatlan idıre szóló, nem kizárólagos használati jogot biztosít a Megrendelınek (licenc). A biztosított licencek száma a szállított rendszerek számához igazodik. 2. A Megrendelı jogosult a szoftver visszafejtésére és sokszorosítására, kizárólag olyan mértékben, amennyire ez egy másik szoftverrel való együttmőködéshez szükséges. Ezek a jogok csak akkor illetik meg a Megrendelıt, ha ésszerő idın belül nem kapja meg a Szállítótól az e cél eléréséhez szükséges információkat. A Megrendelı továbbá jogosult biztonsági másodpéldányt készíteni. Ezen túlmenıen a Megrendelı nem jogosult a szoftver visszafejtésére, lefordítására (kompilálására), szerkesztésére, átírására, egyéb módon történı módosítására vagy újra elıállítására. A Szállító elızetes kifejezett hozzájárulása hiányában a Megrendelı nem jogosult a gyártó adatainak, így különösen a szerzıi jogokra vonatkozó jelzéseknek a módosítására vagy eltávolítására. 3. Megrendelı jogosult véglegesen harmadik személyre átruházni a licencet, beleértve a dokumentációt és a biztonsági másodpéldányt, és ily módon a használat jogát a továbbiakban nem gyakorolhatja. Csak akkor megengedett a licenc ezen átruházása egy harmadik személyre, ha a harmadik személyt megnevezik a Szállítónak, és ha a harmadik személy magára nézve kötelezınek ismeri el a Megrendelı ezen fejezet szerinti, szerzıi jogra vonatkozó kötelezettségeit. A Megrendelı semmilyen esetben nem jogosult a szoftver beleértve a dokumentáció bérbeadására, allicencbe adására, akár vezetékes, akár vezeték nélküli módon való közzétételére, a nyilvánosság számára elérhetıvé tételére, vagy harmadik személyek részére történı, gazdasági megfontolásokból való átadására, akár ellenérték fejében, akár anélkül. XIII. A teljesítés helye, joghatóság, jogválasztás 1. Az ex works szállítások teljesítési helye Espelkamp, Németország. A visszaküldések teljesítési helye a HARTING Magyarország Kft. bejegyzett székhelye, míg a fizetéseké annak bankszámlája. 2. Ha a Megrendelı egyéni vállalkozó, jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaság vagy jogi személy, a szerzıdésbıl eredı minden jogvitával kapcsolatos pert a Szállító székhelye vagy a szállítást teljesítı fióktelepe szerint illetékes bíróság elıtt kell megindítani. 3. A szerzıdésbıl eredı jogviszonyokra a magyar jog az irányadó. A kollíziós jogi szabályok és az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerzıdéseirıl szóló egyezménye (CISG) nem alkalmazandó. XIV. Választottbíróság 1. A szerzıdésbıl származó vagy azzal összefüggı, annak megszegésével, megszüntetésével, érvényességével kapcsolatos jogvita vagy követelés eldöntésére a Felek alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 8

9 mellett szervezett Állandó Választottbíróság végleges döntésének. A Választottbíróság a saját Eljárási Szabályzata szerint jár el. Az eljáró választottbírák száma három. Mind a felperes, mind az alperes jogosult 1 (egy) választottbíró kijelölésére, és ez a 2 (két) választottbíró választja ki a Választottbíróság elnökét. Mindegyik választottbíró jártas kell legyen a magyar nyelvben, és kimagasló szakértelemmel kell rendelkezzen az adott típusú tranzakciókhoz és dokumentációhoz. A Választottbíróság székhelye Budapest, Magyarország, a választottbírósági eljárás nyelve a magyar. A felek lemondanak arról, hogy a Választottbíróság döntése ellen bírósághoz vagy más testülethez fellebbezzenek vagy egyéb jogorvoslatért folyamodjanak. A Választottbíróság jogosult eljárását kiterjeszteni és eldönteni minden jogvitát, amelyet megfelelı módon indított meg bármely fél elıtte, amennyiben a szóban forgó jogvita a fenti szerzıdésbıl származik, de a fentiek kivételével semmilyen más fél vagy jogvita nem vonható be vagy nem egyesíthetı a választottbírósági eljárással. 2. A Választottbíróság az elfogadott szállítási feltételek és az alkalmazandó magyar jogszabályok alapján hozza meg határozatát. XV. Az engedményezés kizárása A Megrendelı a szerzıdésbıl eredı követeléseit nem engedményezheti. 9

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban

Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban A jótállás (köznapi nyelven: garancia) kétféle lehet: önkéntes, illetve kötelezı. Utóbbiról akkor beszélünk, ha a jótállást jogszabály

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK. KRAIBURG BULGARIA Eood

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK. KRAIBURG BULGARIA Eood ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK KRAIBURG BULGARIA Eood A. Általános feltételek 1. Jelen általános üzleti feltételek (ÁÜF) a Bolgár Kereskedelmi Törvénykönyv 1 -a szerinti vállalkozásokkal (a továbbiakban:

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. ALKALMAZÁSI KÖR... 3 I.1. A TÁRSASÁG ENGEDÉLYE... 3 I.2. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE... 3 I.3. A SZERZİDİ FELEK... 3 I.4. AZ EGYEDI SZERZİDÉSEK, ÉS AZ ÜZLETSZABÁLYZAT... 3 I.5. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek INCHEM ZRT. Industrial Chemicals 1. Ajánlat, megrendelés 1.1. Az Inchem ajánlatai kötelezettség nélkül és beszállítói partnerei teljesítésének fenntartásával értendők. 1.2.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Béres Egészségtár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság 2000 Szentendre, Dózsa György út 26. szám alatti társaság KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGE SORÁN

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS amely létrejött Magyar Állami Operaház (1061 Budapest, Andrássy u. 22., képviseli: Vass Lajos fıigazgató, adószáma: 15309439-2-42), mint megrendelı - a továbbiakban: Vevı, másrészrıl

Részletesebben

Az AUDI Hungaria Motor Kft. használt áruk értékesítésére vonatkozó általános szerzıdési feltételei

Az AUDI Hungaria Motor Kft. használt áruk értékesítésére vonatkozó általános szerzıdési feltételei Az AUDI Hungaria Motor Kft. használt áruk értékesítésére vonatkozó általános szerzıdési feltételei I. Érvényességi terület 1. Az AUDI Hungaria Motor Kft. alábbi értékesítési feltételei a cég valamennyi

Részletesebben

A tárgyalást megelızı szakasz. elıadás

A tárgyalást megelızı szakasz. elıadás A tárgyalást megelızı szakasz Polgári eljárásjog elıadás Dr. Pribula László egyetemi docens Az elsıfokú eljárás szakaszai 1. A tárgyalást megelızı szakasz (a keresetlevél benyújtásától a perindítás hatályának

Részletesebben

Szállítási Szerzıdés

Szállítási Szerzıdés Szállítási Szerzıdés Amely létrejött egyrészrıl Nagytarcsa Község Önkormányzata Székhelye: 2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4. adószáma: 15391597-2-13 Képviseletében: Gyıri Péter Polgármester mint Megrendelı

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

Szerzıdések tárgyalása Magyarországon a gazdasági krízis idején és azt követıen

Szerzıdések tárgyalása Magyarországon a gazdasági krízis idején és azt követıen Szerzıdések tárgyalása Magyarországon a gazdasági krízis idején és azt követıen Dr. Petrányi Dóra 2011. március 24. 3/24/2011 Témakörök 1. A szerzıdés lényeges elemei Fizetési feltételek Biztosítékok és

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek -

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. Tisztelt Képviselı-testület! E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - önkormányzati ingatlan ideiglenes

Részletesebben

I. Általános feltételek

I. Általános feltételek A HARTING Magyarország Kft. Eladási és Szállítási Feltételei (székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. A épület II/238/A.; cégjegyzékszáma a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon: 01-09-885610; a Szállító

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS Száma:450/2009. Amely létrejött egyrészrıl az Országos Mentıszolgálat Székhely: 1055 Budapest, Markó u. 22., Adószám: 15309989-2-41, Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01491687, KSH törzsszám:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl: GYİRI NEMZETI SZÍNHÁZ Székhely: 9022 Gyır, Czuczor G. u. 7. Adószám: 15467012-2-08 Számlaszám: OTP 11737007-15467012 Képviseli: Forgács Péter igazgató továbbiakban,

Részletesebben

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok 8. Cím Biztosítási szerzıdések I. Fejezet Közös szabályok 5:360. [A biztosítási szerzıdés fogalma] Biztosítási szerzıdés alapján a biztosító a szerzıdésben meghatározott biztosítási kockázat viselésére

Részletesebben

4. Részszállítások megengedettek, amíg ez ellen a Vevő kifejezetten, írásban nem tiltakozik.

4. Részszállítások megengedettek, amíg ez ellen a Vevő kifejezetten, írásban nem tiltakozik. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK A DG EXPERT Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1222 Budapest Háros utca 12.; Cg.: 01-09-195539) mint Eladó az általa forgalmazott termékek Vevőivel - a továbbiakban:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Cím : 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Adószám: 15450494-2-12 Számlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10402142-49565051-57501001

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Áruszállításainkat és egyéb szolgáltatásainkat jogi és természetes személyek számára az alábbi szerződési feltételekkel nyújtjuk. I. Szerződéskötés, írásbeliség 1. Az MMI

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (Tıkehús, csirkehús, belsıség, zsír, pulykahús)

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (Tıkehús, csirkehús, belsıség, zsír, pulykahús) SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (Tıkehús, csirkehús, belsıség, zsír, pulykahús) E szerzıdés létrejött egyrészrıl a Boronkay György Mőszaki Középiskola és Gimnázium (a továbbiakban: Megrendelı, cím: 2600 Vác, Németh

Részletesebben

Üzletszabályzat. a bankgaranciák és bankkezességek vállalásának rendjérıl

Üzletszabályzat. a bankgaranciák és bankkezességek vállalásának rendjérıl Kondorosi Takarékszövetkezet 5553 Kondoros, Csabai u. 14. Üzletszabályzat a bankgaranciák és bankkezességek vállalásának rendjérıl A Takarékszövetkezet a Hpt. szerint meghatározott pénzügyi szolgáltatások

Részletesebben

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre A jelen Általános Szerződési Feltételek(továbbiakban: ÁSZF) kizárólagos

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - nem lakáscélú helyiség bérbeadására

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - nem lakáscélú helyiség bérbeadására SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - nem lakáscélú helyiség bérbeadására Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Cím: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Adószám: 15450494-2-12 Számlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10402142-49565051-57501001

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek Általános Szerzıdési Feltételek Az Általános Szerzıdési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) a PBS-HUNGÁRIA Kft. (Székhely: 1116 Budapest, Építész u. 8-12., Cégjegyzékszám: 01-09-941065, Adószám: 11139014-2-44,

Részletesebben

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevık között kötött szerzıdésekrıl A Kormány a fogyasztóvédelemrıl szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fvtv.) 55. -ának e) pontjában foglalt felhatalmazás

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2010. SZEGED Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A szabályzat

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerzıdés részét képezı Általános Szerzıdési Feltételeink

Részletesebben

Általános üzleti feltételek

Általános üzleti feltételek Általános üzleti feltételek 1. Általános Az általános üzleti feltételek az Ostsprachen Fordítóteam és ügyfelei közötti üzleti forgalomra és szerzıdésekre vonatkoznak és a megbízás lebonyolításának teljes

Részletesebben

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiség hat hónapot meg nem haladó (ideiglenes) bérbeadásáról a PETB dönt.

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiség hat hónapot meg nem haladó (ideiglenes) bérbeadásáról a PETB dönt. Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 46/2012. (..) önkormányzati rendelete az Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirıl

Részletesebben

A Bardor Ajándék Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF )

A Bardor Ajándék Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF ) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Bardor Ajándék Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF ) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1 A Bardor Ajándék

Részletesebben

Tárgy: Festo Kft. által forgalmazott termékek általános szállítási és fizetési feltételei

Tárgy: Festo Kft. által forgalmazott termékek általános szállítási és fizetési feltételei Tárgy: Festo Kft. által forgalmazott termékek általános szállítási és fizetési feltételei 1. Általános feltételek Festo Kft. (továbbiakban: Festo) valamennyi szállítása és szolgáltatása beleértve a szoftverek

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13330/2011 Elıterjesztés - a Képviselı- testületnek- a Sárospatak címő

Részletesebben

[Hitelfelvevı neve] részére [Hitelfelvevı címe] mint hitelfelvevı (a Hitelfelvevı ) Tárgy: Koordinátor kijelölése. Tisztelt Hölgyeim/Uraim!

[Hitelfelvevı neve] részére [Hitelfelvevı címe] mint hitelfelvevı (a Hitelfelvevı ) Tárgy: Koordinátor kijelölése. Tisztelt Hölgyeim/Uraim! [A CMS Cameron McKenna LLP (Magyarországi Fióktelepe) által megvitatás céljára készített tervezet, a felek fenntartják a további változtatás jogát.] [Hitelfelvevı neve] részére [Hitelfelvevı címe] mint

Részletesebben

306/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól. Dr. Kugler Tibor. 2012. március 27.

306/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól. Dr. Kugler Tibor. 2012. március 27. 306/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól Dr. Kugler Tibor f ő o s z t á l y v e z e t ő K ö z b e s z e r z é s i H a t ó s á g A Rendelet hatálya

Részletesebben

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A biztosító jelen biztosítás keretében a biztosítási díj ellenében megtéríti a harmadik személy által a megjelölt országok területén okozott és a biztosított

Részletesebben

hogy állapodjon meg egy autóbuszt biztosító magánvállalkozóval, akivel szerzıdést

hogy állapodjon meg egy autóbuszt biztosító magánvállalkozóval, akivel szerzıdést 3. Külföldi partnereiknek egynapos autóbuszos körutazás keretében szeretnék bemutatni a régió turisztikai és vendéglátási különlegességeit. A munkahelyen Ön kapja feladatul, hogy állapodjon meg egy autóbuszt

Részletesebben

Dr. Kenderes Andrea okt. 6.

Dr. Kenderes Andrea okt. 6. Dr. Kenderes Andrea 2012. okt. 6. Facere szerződések alaptípusai Eredmény kötelem- vállalkozási szerződés Gondossági kötelem- megbízási szerződés Vállalkozási szerződés: Ptk. 389. 401. Megbízás: Ptk. 474.

Részletesebben

MIRE VONATKOZIK? Szerződés értelmezése. AZ EGYESÜLT NEMZETEK EGYEZMÉNYE AZ ÁRUK NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEIRŐL és a

MIRE VONATKOZIK? Szerződés értelmezése. AZ EGYESÜLT NEMZETEK EGYEZMÉNYE AZ ÁRUK NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEIRŐL és a AZ EGYESÜLT NEMZETEK EGYEZMÉNYE AZ ÁRUK NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEIRŐL és a magyar adás-vétel szabályozása (Ptk.) 1987. évi 20. tvr. az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről

Részletesebben

TERMÉKTANÚSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI TERMÉKTANÚSÍTÁS

TERMÉKTANÚSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI TERMÉKTANÚSÍTÁS 1. Érvényességi terület Az alábbi feltételek a megállapodások szerinti teljesítésekre érvényesek, ezek alatt szolgáltatásokat, információkat, valamint a megbízás keretében végzett egyéb teljesítéseket

Részletesebben

Benkı Barnabás Zoltánné ügyvezetı

Benkı Barnabás Zoltánné ügyvezetı Tisztelt Képviselı-testület! a Végardó Fürdı fejlesztése érdekében a Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése ( ÉMOP-2.1.1/B-12) címő felhívás keretében benyújtandó pályázat elıkészítésérıl

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z İ D É S melegétel utalványok beszerzésére

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z İ D É S melegétel utalványok beszerzésére S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z İ D É S melegétel utalványok beszerzésére amely létrejött egyrészrıl Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) adószáma: 15450494-2-12,

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA Kivonat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottsága 2010.

Részletesebben

A Raiffeisen Bank Zrt. és Leányvállalatai Áruk és szolgáltatások beszerzésére vonatkozó Általános Feltételei

A Raiffeisen Bank Zrt. és Leányvállalatai Áruk és szolgáltatások beszerzésére vonatkozó Általános Feltételei A Raiffeisen Bank Zrt. és Leányvállalatai Áruk és szolgáltatások beszerzésére vonatkozó Általános Feltételei 1. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK A Raiffeisen Bank Zrt. Áruk és szolgáltatások beszerzésére vonatkozó

Részletesebben

MAGYAR ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEK. 1. Alkalmazási terület

MAGYAR ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEK. 1. Alkalmazási terület MAGYAR ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEK 1. Alkalmazási terület 1. E szállítmányozási feltételeket kell alkalmazni mindazokra a szerzıdésekre, amelyek a megbízó és szállítmányozó között jönnek létre

Részletesebben

Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl

Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl Dunabogdány Község Önkormányzatának 2/1997 (I.6. ) rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl (Egységes szerkezetben a 3/1998. (II. 9.), 18/2005. (XII 9.), 15/2007. (XII.

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

Takarékszövetkezeti Üzletszabályzat EUROSMS. szolgáltatások nyújtására

Takarékszövetkezeti Üzletszabályzat EUROSMS. szolgáltatások nyújtására Takarékszövetkezeti Üzletszabályzat EUROSMS szolgáltatások nyújtására Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Általános Szerzıdési Feltételek 3. Ügyfél azonosítás 4. Számlakivonat 5. EUROSMS szolgáltatás ellenértéke

Részletesebben

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1.

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. január hó 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A CIB Bank Zrt.-vel kötött keretszerzıdés A közgyőlés 17 igen,

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (kenyér, pékáru)

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (kenyér, pékáru) SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (kenyér, pékáru) E szerzıdés létrejött egyrészrıl a Boronkay György Mőszaki Középiskola és Gimnázium (a továbbiakban: Megrendelı, cím: 2600 Vác, Németh László u. 4,-6 adószám: 15395577-2-13

Részletesebben

Jog o h g a h tós ó ág, g, h a h táskör ö,, i l i l l e l tékesség

Jog o h g a h tós ó ág, g, h a h táskör ö,, i l i l l e l tékesség Joghatóság, hatáskör, illetékesség Polgári eljárásjog elıadás A három fogalom 1./ Joghatóság az államok közötti ügymegosztás a nemzetközi elemet tartalmazó ügyekben melyik ország bírósága jár el 2./ Hatáskör

Részletesebben

BOMAS Kft. Általános Szerződési Feltételek

BOMAS Kft. Általános Szerződési Feltételek BOMAS Kft. I. Hatály, fogalmak: 1. Jelen Általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) 2015. február 01. napján lép hatályba és visszavonásig hatályban marad. Jelen ÁSZF-ben a BOMAS Kft. (székhely:

Részletesebben

Köszönjük, hogy a Basic s Online-t választotta. Portálunkon a részletes termékoldalon ÁFA-t tartalmazó bruttó árakat is feltüntettük.

Köszönjük, hogy a Basic s Online-t választotta. Portálunkon a részletes termékoldalon ÁFA-t tartalmazó bruttó árakat is feltüntettük. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK BASIC s Online Letölthetı pdf-verzió Kedves Partnerünk! Köszönjük, hogy a Basic s Online-t választotta. Portálunkon a részletes termékoldalon ÁFA-t tartalmazó bruttó

Részletesebben

PROVIDENCIA OSZTRÁK-MAGYAR BIZTOSÍTÓ RT. VÁLLALKOZÁSOK ÖSSZETETT VAGYONBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI. Tartalom:

PROVIDENCIA OSZTRÁK-MAGYAR BIZTOSÍTÓ RT. VÁLLALKOZÁSOK ÖSSZETETT VAGYONBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI. Tartalom: PROVIDENCIA OSZTRÁK-MAGYAR BIZTOSÍTÓ RT. VÁLLALKOZÁSOK ÖSSZETETT VAGYONBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI Tartalom: Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (ÁVF) Vállalkozók Elemikár Biztosításának Különös

Részletesebben

A fuvarozási szerződés

A fuvarozási szerződés További jogszabályok, adattárak, infók: www.stampede.hu XXXVIII. Fejezet (38.) A fuvarozási szerződés 6:257. [Fuvarozási szerződés] Fuvarozási szerződés alapján a fuvarozó a küldemény rendeltetési helyére

Részletesebben

és s a fogyasztói lyvezetı Budaörs, 2012. április 25.

és s a fogyasztói lyvezetı Budaörs, 2012. április 25. A szavatosság-jótáll llás s szabályai és s a fogyasztói panaszok intézésének nek rendje Dr. Fülöp F p Zsuzsanna szóviv vivı,, osztályvezet lyvezetı Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Budaörs, 2012. április

Részletesebben

kutatás -fejlesztési tevékenység elvégzésére

kutatás -fejlesztési tevékenység elvégzésére EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS kutatás -fejlesztési tevékenység elvégzésére (költségvetési gazdálkodási rendszerben mőködı felsıoktatási intézmény és innovációs járulék fizetésére kötelezett gazdálkodó szervezet

Részletesebben

1.2.7 A Felhasználó adatszolgáltatási és esetleges menetrendadási kötelezettségeit a Szerzıdés állapítja meg.

1.2.7 A Felhasználó adatszolgáltatási és esetleges menetrendadási kötelezettségeit a Szerzıdés állapítja meg. CEZ MAGYARORSZÁG KFT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDİ FELHASZNÁLÓKKAL KÖTENDİ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZİDÉSEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI Jelen (továbbiakban: ÁSZF ) a CEZ Magyarország Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától)

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) Gépjármővek és Berendezések Lízingszerzıdésének Általános Szerzıdési Feltételei (hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) I. ÉRTELMEZİ RENDELKEZÉSEK 1. Lízingszerzıdés (továbbiakban: Szerzıdés): A Lízingbe

Részletesebben

Választottbíróság Eljárási Szabályzata

Választottbíróság Eljárási Szabályzata A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Választottbíróság Eljárási Szabályzata 2008. január 1. További tájékoztatásért forduljon a Választottbíróság Titkárságához. 1055 Budapest, Kossuth

Részletesebben

A Silex Ipari Automatizálási Kft. továbbiakban: Silex Kft - Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

A Silex Ipari Automatizálási Kft. továbbiakban: Silex Kft - Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) A Silex Ipari Automatizálási Kft. továbbiakban: Silex Kft - Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Silex Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a Silex Kft. és

Részletesebben

Iparjogvédelem tansegédlet A SZEMÉLYEK POLGÁRI JOGI VÉDELME. A személyhez és a szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok

Iparjogvédelem tansegédlet A SZEMÉLYEK POLGÁRI JOGI VÉDELME. A személyhez és a szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok Iparjogvédelem tansegédlet 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl A SZEMÉLYEK POLGÁRI JOGI VÉDELME A személyhez és a szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok A szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok 86.

Részletesebben

TERVEZÉSI SZERZİDÉS. Budapest Fıváros XV. Önkormányzata 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. képviseli: Hajdu László polgármester,

TERVEZÉSI SZERZİDÉS. Budapest Fıváros XV. Önkormányzata 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. képviseli: Hajdu László polgármester, Szerzıdés száma: /2009. Témafelelıs: Fıépítészi Iroda Budapest Fıváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata amely létrejött egyrészrıl: továbbiakban, mint Megrendelı, másrészrıl

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (Tej, tejtermék)

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (Tej, tejtermék) SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (Tej, tejtermék) E szerzıdés létrejött egyrészrıl a Boronkay György Mőszaki Középiskola és Gimnázium (a továbbiakban: Megrendelı, cím: 2600 Vác, Németh László u. 4,-6 adószám: 15395577-2-13

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Verzió: 2010.1 Jelen ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK a Magyarországi Fordítóirodák Egyesülete ajánlásainak figyelembevételével készült, és visszavonásig vagy az újabb verzió

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 73 MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Tulajdonosi hozzájárulás tárgyi eszköz (földkábel) térítésmentes átadás-átvételéhez E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

hétfőtől csütörtökig 6:00 8:00 és 17:00 20:00 pénteken 6:00 8:00 és 12:30 20:00

hétfőtől csütörtökig 6:00 8:00 és 17:00 20:00 pénteken 6:00 8:00 és 12:30 20:00 Kardex Hungaria Kft. Szabadság út 117/A 2040 Budaörs Hungary Customer Name Life Cycle Service Contact Person Tel: +3623507153 E-mail Fax: +3623507152 Phone jozsef.koermendi@kardex.com Customer Adress Budaörs,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA Webalap Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6000 Kecskemét, Tövis u. 76. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA Hatályos: 2006. november 1-tıl 1 1. A szerzıdés tárgya A Szolgáltató a Felhasználó

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News. 2014 március

Grant Thornton Hungary News. 2014 március Grant Thornton Hungary News 2014 március Tisztelt Ügyfeleink! Ezzel a körlevéllel szeretnénk felhívni figyelmüket egyrészt a Polgári Törvénykönyv (Ptk) fontos változásaira, másrészt egy új szabályozásra,

Részletesebben

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379 2. számú melléklet MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS mely létrejött egyrészrıl: a Zsolnay Örökségkezelı Nonprofit Kft. mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó), Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-073887

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

A felperes felszámolását a az illetékes megyei bíróság a május 21-én jogerıre emelkedett végzésével elrendelte.

A felperes felszámolását a az illetékes megyei bíróság a május 21-én jogerıre emelkedett végzésével elrendelte. I. A beszámítás joga akár a felszámolási eljárásban, akár az adós gazdálkodó szervezet által indított perben csak az adós hitelezıjét illeti meg. A felszámoló az alperest hitelezıként a másodfokú határozat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az ELCOMETAL Fémfeldolgozó Kft. (6725 Szeged, Hattyas u. 12/A, Cgj.: 06-09-000141) mint Megrendelő által megkötött szállítási szerződésekhez és egyedi megrendelésekhez 1.)

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek a Rendelıintézet számára eszközök

Részletesebben

Iktatószám: 918-10/2007. SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS. amely létrejött egyrészrıl

Iktatószám: 918-10/2007. SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS. amely létrejött egyrészrıl Iktatószám: 918-10/2007. SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl Nógrád Megye Önkormányzata 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. képviseli: Becsó Zsolt, a közgyőlés elnöke mint megrendelı, a továbbiakban:

Részletesebben

1. Fizetési feltételek

1. Fizetési feltételek Fizetés, szállítás, garancia 1. Fizetési feltételek 1.1. Általános tudnivalók A Fejlesztő Játékok Webáruházban a minimális rendelési érték: 5000 Ft. Amennyiben a kosárba tett termék(ek) ára eléri vagy

Részletesebben

1.3 Ilyen elızmények után a Szerzıdı Felek az alábbiak szerint állapodnak meg:

1.3 Ilyen elızmények után a Szerzıdı Felek az alábbiak szerint állapodnak meg: 1. számú melléklet Megbízási szerzıdés amely létrejött egyrészrıl Zsolnay Örökségkezelı Nonprofit Kft. Értékes Pécs Konzorcium, konzorcium vezetı székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. út 37. képviseli: Márta

Részletesebben

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS SZT-. ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Pér Község Önkormányzata mint engedményező (cím: 9099 Pér, Szent Imre utca 1.; törzsszám: 727837; adószáma: 15727835-2-08; képviseletében eljár:

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

SKITUS PROJECT ENGINEERING KFT. - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

SKITUS PROJECT ENGINEERING KFT. - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK PROJECT ENGINEERING KFT. - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK 1. Érvényességi kör 1.1. Ezen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF ) valamennyi a által megkötött és a jövőben megkötendő szolgáltatásra

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN LÉVİ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRİL A 17/1999. (V. 13.), A 33/2000. (X. 24.), A 42/2000. (2001.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl az Szécsény Város Önkormányzata Címe: 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Adószám: 15451244-2-12 Számlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10402142-21424304

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. 3100 Salgótarján, Salgó út 52. tel.: 32/520-225 fax: 32/520-226 3101 Pf.: 243. Ikt. szám: 425

Részletesebben

ClassFM ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI KERETFELTÉTELEK

ClassFM ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI KERETFELTÉTELEK ClassFM ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI KERETFELTÉTELEK ClassFM elnevezéső rádiócsatorna, mint lineáris médiaszolgáltatás terjesztésére Hatálybalépés idıpontja: 2012. április 9. Class FM ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI KERETFELTÉTELEK

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

A HELVET Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban ÁSZF)

A HELVET Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban ÁSZF) A HELVET Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban ÁSZF) 1. Az ÁSZF célja HELVET Kft. termék értékesítésére, valamint szolgáltatás nyújtására vonatkozó egységes feltételrendszer rögzítése, valamint

Részletesebben

A TRUMPF Hungary Kft. szerszámgépek és lézertechnika területére érvényes Általános Szállítási és Szolgáltatási Feltételei

A TRUMPF Hungary Kft. szerszámgépek és lézertechnika területére érvényes Általános Szállítási és Szolgáltatási Feltételei A. Általános rész: A TRUMPF és a Vevő közötti valamennyi jogviszonyra irányadó szerződési feltételek I. Általános rész II. Szállítási és teljesítési határidő, szállítási és teljesítési késedelem III. Szállítási

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Központi Konyha 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 12. szám alatti intézmény (képviselője Kovács Jánosné

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZİDÉS

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZİDÉS SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZİDÉS Amely létrejött a Közbeszerzésekrıl szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. törvény alapján a Fıvárosi Vízmővek Zártkörően Mőködı Részvénytársaság által lefolytatott közbeszerzési

Részletesebben

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására N-Telekom KFT 1 IT ÁSZF kivonat N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására 1. A szolgáltató neve, címe: Az N-Telekom Szolgáltató és Kereskedelmi

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-12/2006/84. A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. (Budapest) (a továbbiakban: OTP Bank) ellen fogyasztói döntések

Részletesebben

(2013 / 7) MIRELTA Kereskedelmi Kft. által értékesített berendezés(ek)re vonatkozó általános szerzıdési feltételek

(2013 / 7) MIRELTA Kereskedelmi Kft. által értékesített berendezés(ek)re vonatkozó általános szerzıdési feltételek (2013 / 7) MIRELTA Kereskedelmi Kft. által értékesített berendezés(ek)re vonatkozó általános szerzıdési feltételek Jelen általános feltételek a MIRELTA Kereskedelmi Kft. (2890 Tata, Faller Jenı u. 20.)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK Jelen ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban ÁBF) az Antenna Hungária Zrt. (1119 Budapest, Petzvál J. u. 31-33., Levélcím: 1519 Budapest, Postafiók 447., Cégjegyzékszám:

Részletesebben