Tárgy: Festo Kft. által forgalmazott termékek általános szállítási és fizetési feltételei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárgy: Festo Kft. által forgalmazott termékek általános szállítási és fizetési feltételei"

Átírás

1 Tárgy: Festo Kft. által forgalmazott termékek általános szállítási és fizetési feltételei 1. Általános feltételek Festo Kft. (továbbiakban: Festo) valamennyi szállítása és szolgáltatása beleértve a szoftverek használati jogának átengedését is kizárólag az alábbi szállítási és fizetési feltételek szerint történik. Vevı eltérı feltételei csak akkor kötik Festo-t, ha azokat írásban elfogadta. Az alábbiakban nem rögzített vagy azoktól eltérı feltételeket a mindenkori ajánlat, illetve rendelésigazolás tartalmazza (szállítási határidı, árengedmények, szállítási paritás, stb.). Vevı a megrendeléssel és Festo Kft. által szállított áru átvételével elfogadja Festo feltételeit. 2. Ajánlat és szállítás Az árajánlat, amennyiben nem meghatározott ideig érvényes, nem keletkeztet ajánlati kötöttséget; a szállítás terjedelmére Festo által írásban adott rendelésvisszaigazolás a mérvadó. Ez érvényes akkor is, ha Vevı konkrét ajánlatot kért. Vevı által feladott megrendelés Vevıre nézve kötelezı, és Festo rendelésvisszaigazolásának elküldésével elfogadottnak minısül. Vevı a rendelésvisszaigazolás részére történt elküldését követıen a megrendeléstıl nem állhat el. Katalógusalkatrészeknél akkor számít a rendelés-visszaigazolás idıben feladottnak, ha az legkésıbb a számlakiállítással és szállítással egyidejőleg megtörténik. Idıben korlátozott ajánlatoknál az ajánlat az elfogadásra nyitva álló határidın belül számít kötelezınek. Kiegészítı szóbeli megállapodások és változtatások Festo részérıl írásban megerısítendık. Konstrukciós változtatások, továbbá mőszaki adatok és teljesítményadatok megváltoztatásának jogát - amennyiben azok a mőszaki haladást szolgálják - Festo fenntartja magának. Az ilyen jellegő változtatásokat, valamint a termékek gyártásának megszüntetését Festo megfelelı határidıvel közzéteszi a pneumatika gyártmányválaszték katalógusában a Festo honlapján ( Az ajánlati felhíváshoz vagy megrendeléshez csatolt mellékletek - úgy mint rajzok, specifikációk, anyagok, minták, szerszámok, modellek és hasonlók, amelyek Festonak átadásra kerülnek - Vevı tulajdonában maradnak. Ezek képezik az ajánlat Festo általi megtételének és kidolgozásának alapját. Az elsı alkalommal tett ajánlati felhívásra vagy Festo ajánlatára vonatkozó bármilyen változtatásra Vevınek írásban kell utalnia a megrendelésnél. 1/9

2 Festo Kft. által megadott hasonló anyagok - kiegészítve ajánlati, terv, tájékoztató és pályázati anyagokkal - Festo Kft. üzleti titkot képezı szellemi termékei, azon mindennemő szerzıi, szabadalmi és formatervezıi jogi jogosultság kizárólag Festo Kft-t illeti meg, s annak bármely jogosulatlan felhasználása a vonatkozó jogszabályokban rögzített polgári jogi, személyiségi jogi, versenyjogi és kapcsolódó kártérítési igényeket valamint büntetı jogi szankciókat vonja maga után. Nyilvánvaló tévedések, nyomtatási-, számítási-, gépelési és számolási hibák nem keletkeztetnek Festo-ra nézve kötelezettséget, illetve Vevı ezekre nem alapíthat kártérítési igényt. Amennyiben Festo bizonyos termékekre elektronikus formában dokumentációval rendelkezik (pl. kézikönyvek), ezek Vevı által ingyenesen letölthetık Festo honlapján (), amennyiben Vevı elfogadja az elektronikus dokumentumok használatának szabályait. Ezen dokumentumok nyomtatott változatait Vevıinknek külön térítés ellenében rendelkezésre bocsátjuk. 3. Árak és fizetési feltételek Az árak Festo raktárból történı kiszállításra vonatkoznak és nem tartalmazzák a jogszabályokban elıírt általános forgalmi adót. Festo fenntartja magának a jogot, hogy a postázás és csomagolás költségeit kiszámlázza. A Festo által alkalmazott csomagolás kielégíti az elıírások szerinti és károkat nem okozó megsemmisítés iránti ökológiai követelményeket. Amennyiben valamely elıírás szerint Festo köteles a szállításhoz használt csomagolást visszavenni, Vevı viseli a felhasznált csomagolás visszaszállításának költségét és ezen csomagolás értékesítésének indokolt költségét, vagy amennyiben ez lehetséges és Festo megítélése szerint célszerő a csomagolás újbóli felhasználásával kapcsolatos indokolt pluszköltségeket. Vevı kötelezi magát és vállalja rendeléskor, hogy a nevezett fajtájú, vissza nem küldött csomagolás esetében, amelyet a csomagolási elıírások szerint elıirányzott értékesítésre vissza kell juttatni, Festo mindenkori felszólítására tájékoztatást ad az ily módon értékesítésre került csomagolás fajtájáról, mennyiségérıl, valamint mindenkori írásbeli felszólításra ezen kötelezettség betartását igazolja. Festo mindenkor jogosult arra, hogy elızetes bejelentkezés után ezen kötelezettség betartásáról Vevınél a helyszínen meggyızıdjön. Amennyiben az árkalkuláció alapja változik, az árváltozatás jogát Festo fenntartja. A fizetési feltételeket a mindenkori rendelésigazolás, illetve a számla tartalmazza. Fizetési késedelem esetén Festo fenntartja a jogot, hogy a hatályos jogszabályok szerinti késedelmi kamatot számítson fel. Részszállításon alapuló részszámlázás megengedett. 2/9

3 Valamely fizetés visszatartása vagy esetleges ellenkövetelések beszámítása Vevı részérıl csak elismert vagy jogerısen megállapított Vevıi ellenkövetelés esetén lehetséges, Festo-val történt elızetes egyeztetést és hozzájárulást követıen. 4. Szállítási határidő A szállítási határidı a megrendelés-visszaigazolás kiállításának napjával kezdıdik, amennyiben a felek ebben az idıpontban már minden mőszaki és kereskedelmi feltételt tisztáztak. Vevı köteles minden, a határidıre történı megbízás teljesítéséhez szükséges dologról intézkedni. A szállítási határidı akkor teljesül, ha a lejáratkor a szállítás tárgya Festot már elhagyta vagy a szállítási készenlétet Vevıvel már közölték. Az összes értékesítési- és kommunikációs médiumban (pl. gyártmány katalógusok, árjegyzékek, ajánlatok, stb.) a standard szállítási idıkkel osztályba soroltan dokumentált szállítási idı kizárólag a gyakorlatból származó tapasztalati érték. Az egyes osztályokban megadott standard szállítási határidık nem garantált vagy biztosított szállítási határidık. A szállítási határidı egyedi esetben történı be nem tartása nem jelent automatikusan késedelembe esést és nem jogosít reklamációra, sem kártérítésre mint egyébként az ilyenfajta károk. Részszállítás (és azon alapuló részszámlázás), illetve idı elıtti szállítás Festo számára megengedett. A szállítási határidı meghosszabbodik, ha olyan hátráltató tényezık lépnek fel, amelyek vis majorra vezethetık vissza, ideértve a sztrájkot és a munkások kizárását. Ez akkor is érvényes, ha az elıre nem látható akadályok és körülmények az alvállalkozóknál lépnek fel. A szállítási határidı betartásának elıfeltétele Vevı szerzıdéses kötelezettségeinek teljesítése. Ha a kiszállítás Vevı kívánságára késik, Festo fenntartja a jogot arra, hogy egy méltányos határidın túl a szállítás tárgyával másként rendelkezzen, Vevınek megfelelıen meghosszabbított határidıre szállítson, és a felmerülı raktározási költségeket leszámlázza. 5. A kockázatviselés átszállása A szállítás minden esetben Vevı kockázatára történik. A kockázatviselés még részszállítás esetében is a kiszállítással és az átadás-átvétellel száll át Vevıre. Ez akkor is érvényes, ha Festo az odaszállítást és az üzembe helyezést vállalta. Ha a kiszállítást olyan körülmény késlelteti, amely Vevı terhére róható, a kockázatviselés a kiszállítási készség kinyilvánításának napjával átszáll Vevıre. 3/9

4 Vevı kérésére és költségére Festo biztosítást köt a szállítmányra lopás, törés, szállítási, tőz- és vízkár, valamint egyéb biztosítható kockázatok ellen. 6. Tulajdonjog fenntartása A kiszállított áruk mindaddig Festo tulajdonában maradnak, amíg Vevı a vételárat és Festo-val szemben fennálló valamennyi egyéb esedékes fizetési kötelezettségét teljesen ki nem egyenlíti. A tulajdonjog fenntartásának érvényesítése nem jelenti magától a szállítási szerzıdéstıl való elállást. Vevı köteles minden, Festo tulajdonában álló áruval kapcsolatos jogokat befolyásoló tényt Festo-val haladéktalanul közölni. Vevı a leszállított áru továbbértékesítésére, rendes üzletmenet keretében, ezen joga visszavonásáig jogosult. Vevı már most engedményezi Festo-ra valamennyi, a továbbértékesítésbıl ıt megilletı követelést, annak biztosítékaival a fenntartott tulajdonjogú áru értékének mértékéig. Az engedményezett követelések valamennyi, az elsı bekezdés szerinti igény biztosítékaként szolgálnak. Festo felszólítására Vevı köteles az engedményezésrıl az érintett harmadik személyeket Festo részére történı fizetés céljából értesíteni, és Festo-nak jogai érvényesítéséhez a szükséges információt megadni, illetve az ahhoz szükséges okiratokat kiszolgáltatni. Vevı jogosult arra, hogy a fenntartott tulajdonjogú árut feldolgozza, átalakítsa, és más dolgokkal egyesítse. A feldolgozás vagy átalakítás Festo részére történik. A feldolgozás vagy átalakítás révén elıállított dolgoknak közvetlenül Festo válik tulajdonosává a szállítmány értékének megfelelıen. A feldolgozott vagy átalakított dolog fenntartott tulajdonjogú árunak minısül. Más, nem Festo tulajdonában lévı dolgokkal való feldolgozás, átalakítás vagy egyesítés során Festo olyan arányban szerez tulajdonjogot az új dolgon, ahogy a feldolgozásra, átalakításra vagy egyesítésre kerülı, fenntartott tulajdonjogú áru értéke az új dolog értékéhez aránylik. Festo részére engedményezett követelésrész elsıbbséget élvez minden egyéb követeléshez képest. Amennyiben a fenntartott tulajdonjogú árut Vevı ingatlannal vagy ingósággal egyesíti, Vevı Festo javára engedményezi minden olyan követelését és annak biztosítékait, amelyek ıt az egyesítés díjaként megilletik, anélkül, hogy ez további nyilatkozatokat igényelne. Az engedményezett követelés mértékére az elızı bekezdésben írtak érvényesek. Festo kötelezettséget vállal arra, hogy az ıt megilletı biztosítékokról annyiban lemond, amennyiben ezek értéke a biztosítandó, még ki nem egyenlített követeléseket, 20%-nál nagyobb mértékben meghaladja. 4/9

5 A fenntartott tulajdonjogú áruval a fentiektıl eltérı rendelkezésre, különösen annak elzálogosítására vagy biztosítékkénti átruházására Vevı nem jogosult. Elzálogosításnál, lefoglalásnál, vagy egyéb, harmadik fél általi intézkedésnél Vevı köteles Festo tulajdonjogára utalni. Ha Vevı Festo-val szemben fennálló részfizetési kötelezettségével kapcsolatban késedelembe esik, a teljes hátralévı tartozás azonnal esedékessé válik. Ilyen esetekben Festo jogosult az áru kiadását követelni és azt Vevıtıl elszállítani. 7. Szoftverhasználat Vevı bármely Festo szoftvert és a hozzá tartozó dokumentációt díjfizetés ellenében, nem kizárólagos, nem átruházható és idıben nem korlátozott használati joggal kapja, meghatározott - illetve egyedi esetekben meghatározandó - hardver termékekre vonatkozóan. Festo a szerzıi jogoknak és valamennyi iparjogvédelmi jognak tulajdonosa marad. Másolatok készítésének joga csak adatbiztosítási célból megengedett. A copyright jeleket eltávolítani nem szabad. Festo a szoftvereire vonatkozó installációs és üzembe helyezési útmutatókat megfelelı biztonsági utalásokkal, nyomtatott formában szállítja. Minden további dokumentációt csak szoftver-adatok formájában, online módon szállít. Új szoftverek szállításánál a megfelelı online dokumentációk is elküldésre kerülnek. Harmadik fél számára történı átadáshoz Festo elızetes beleegyezése szükséges. A szoftver továbbértékesítési célból történı átadása esetén biztosítani kell, hogy harmadik fél is elismerje ezeket a feltételeket; módosítások nem megengedettek. Ha ezeket a feltételeket Vevı megsérti, a szoftver értékének tízszeresét köteles kötbérként megfizetni. A szoftvert és a dokumentációt Festo kívánságára azonnal vissza kell adni. Elıbbi rendelkezések nem vonatkoznak a kizárólagosan vevıspecifikus, Vevı által jelzett igények alapján kifejlesztett szoftverre. Ezeket az egyedileg kifejlesztett szoftvereket Festo ún. moduláris (sokféle felhasználási módra készített) szoftverépítıkövekbıl (standard-szoftvermodul) állítja össze, és igazítja a szerzıdés szerinti teljesítmény-követelményekhez. A feltételek a vevıspecifikusan kifejlesztett oktatási programokra nem vonatkoznak Vevıspecifikus felhasználói program vételárának teljes kifizetésével Festo átruházza Vevıre a szoftver kizárólagos, térben és idıben korlátlan használati jogát, anélkül, hogy Vevıt az egyes alapul szolgáló standard-szoftvermodulokra bármilyen jog megilletné. 5/9

6 Ezen rendelkezésektıl függetlenül Festo jogosult marad hasonló, további Vevık más feladat-meghatározásai alapján keletkezı vevıspecifikus szoftver megoldásokat létrehozni és ajánlani. 8. Szavatosság Festo az alábbiak szerint vállal kellék- és jogszavatosságot jelen feltételek 10. pontjának betartásával - az egyéb igények kizárásával: Kellékhibák: Valamennyi leszállított termék térítésmentesen javítandó vagy cserélendı Festo választása szerint, ha a hiba a kockázatviselés átszállásának idıpontját megelızıen keletkezett. Ezen szavatosság a gyorsan kopó alkatrészekre nem vonatkozik. Festo szavatolja, hogy Festo-szoftverbıl a szokásos másodpéldány rendelkezésre áll. Festo szoftvereket Festo által specifikált hardver termékeken lehet futtatni. A szavatosság teljesítése pótszállítással történik, ezen felül Festo nem vállal szavatosságot a szoftver és az adatstruktúra hibamentességéért, hacsak a felek írásban másként nem állapodnak meg. Vevıspecifikus szoftver esetében Festo szavatol a feladatleírásban, a rendelésvisszaigazolásban, a dokumentációban vagy a közösen rögzített munka/folyamatleírásokban feltüntetett funkció- és teljesítményadatokért. Festo nem szavatol a program hibamentességéért Vevı által tervezett valamennyi felhasználási területen való használat során, így különösen olyan felhasználásokban, amelyeket Festo az elıállítás/átvétel idıpontjában nem ismert vagy nem tesztelt. A nyilvánvaló hiba haladéktalanul, de legkésıbb a termék átvételétıl számított 8 napon belül, írásban jelentendı be Festo-nak. Ha a kifogás megalapozott, Festo viseli a cserealkatrész, a szállítás közvetlen és a szerelés indokolt költségeit, feltéve, hogy az nem okoz aránytalan terhet Festo-nak. Vevınek biztosítania kell a javításhoz, illetve a pótlás szállításához szükséges idıt és alkalmat, ellenkezı esetben Festo mentesül az ebbıl eredı következmények alól. Csak az üzembiztonságot veszélyeztetı és a nagyobb károk elhárításához szükséges, sürgıs esetekben jogosult Vevı Festo elızetes beleegyezésével arra, hogy a hibát maga kijavítsa vagy harmadik féllel kijavíttassa, és az ehhez szükséges költségeket Festo-tól követelje. Ez akkor is irányadó, ha Festo a hiba elhárításával késedelembe esett. Ha Vevı vagy harmadik személy a hibát szakszerőtlenül javítja ki, úgy Festo az ebbıl eredı következményekért nem felel. Vevı további igényeit, különösen amelyek olyan hibák kijavítására vonatkoznak, amelyek nem magában a szállított tárgyban keletkeztek, Festo kizárja. A 10. pont tartalmazza a további igényeket. Fax: +36/ /9

7 FESTO nem vállal szavatosságot a következı esetekben: x alkalmatlan vagy szakszerőtlen alkalmazás, illetve tárolás, x Vevı vagy harmadik fél által végzett hibás szerelés, x önhatalmú üzembe helyezési kísérlet vagy módosítások, x természetes elhasználódás, x hibás vagy hiányos kezelés, x olyan kémiai, elektromos, stb. hatások, amelyeket Festo nem tud befolyásolni, x nem rendeltetésszerő használat, illetve Festo katalógusában és a kezelési utasításban megadott üzemeltetési körülmények be nem tartása különösen a hengerek alkalmazási feltételeire vonatkozóan (olajozási elıírások). Megszőnik továbbá a kellékszavatosság, ha Vevı vagy harmadik személy Festo elızetes írásbeli jóváhagyása és egyéb jogosultság nélkül (a hibaelhárítás Festo általi késedelme esetén) a vezérlésben/szoftverben változtatást eszközölt, akkor is, ha a hiba a változtatással nem érintett részben keletkezik. Jogszavatosság: Amennyiben a szállított tárgy használata iparjogvédelmi jogi vagy szerzıi jogi jogsértéshez vezet belföldön, Festo saját költségén biztosítja Vevınek a további felhasználás jogát, vagy a leszállított árut Vevı számára is megfelelıen úgy módosítja, hogy a jogsértés ne álljon fenn. Amennyiben ez gazdaságilag megfelelı feltételek mellett vagy megfelelı határidın belül nem lehetséges, Vevı jogosult elállni a szerzıdéstıl. Nevezett elıfeltételek mellett Festo is elállhat a szerzıdéstıl. Ezen túlmenıen Festo az érintett jogosultak nem vitatott vagy jogerısen megállapított igényeivel szemben Vevıt kártalanítja. Festo elıbb említett kötelezettségei, a jelen általános szerzıdési feltételek 10. pontjának rendelkezéseit fenntartva, az iparjogvédelmi jog vagy szerzıi jog megsértésének esetére szólnak. Ezen kötelezettségek csak akkor állnak fenn, ha Vevı Festo-t haladéktalanul értesíti a vele szemben érvényesített iparjogvédelmi vagy szerzıi jogi igényekrıl, Vevı Festo-t kellı mértékben támogatja az érvényesített igények elleni fellépésben, Vevı Festo részére lehetıvé teszi a módosító intézkedések megtételét, Festo számára fennmarad minden védekezési intézkedés lehetısége, beleértve a peren kívüli rendezést is, illetve ha a jogsérelem nem Vevı rendelkezésén alapul, valamint a jogsértést nem az idézte elı, hogy Vevı a szállított tárgyat önhatalmúlag megváltoztatta vagy nem a szerzıdésnek megfelelı módon használta. 7/9

8 9. Lehetetlenülés, késedelem Vevı elállhat a szerzıdéstıl, ha Festo számára a teljeskörő teljesítés még a kockázatviselés áthárítása elıtt ellehetetlenül. Vevıt elállási jog illeti meg akkor is, ha hasonló dolgok megrendelésénél valamely részegység kiszállítása lehetetlenné válik, és Vevınek méltányolható érdeke főzıdik a részszállítás elutasításához. Amennyiben ez utóbbi feltétel nem áll fenn, úgy Vevı az ellenszolgáltatást megfelelıen csökkentheti. Ha a 4. pont szerint a teljesítési késedelem Festo-t terheli, és Vevı megfelelı újabb határidıt szabott, amelyet Festo nem tartott be, Vevınek joga van a jogszabályi rendelkezések keretén belül elállni. Ha Vevı hibájából következik be az átvételi késedelem, ellenszolgáltatási kötelezettsége fennmarad. Ha Vevınél olyan kár keletkezik, amelyik Festo késedelmébıl fakad, Vevı késedelmi kötbérre tarthat igényt. Ennek mértéke a további igények kizárásával a késedelem minden egész hetére 0,5%, legfeljebb azonban a teljes szállítás azon részének értéke alapján számított 5%, amelyet a késedelem következtében nem lehet idıben, vagy szerzıdésnek megfelelıen használni. 10. Felelősség Amennyiben a szállított árut a szerzıdéskötés elıtti vagy utáni javaslatoknak és tanácsadásnak Festo hibájából történı elmaradása, hibás kivitelezése vagy egyéb szerzıdéses mellékkötelezettségek megsértése révén, különösen a szállított tárgy kezelésére és tárolására vonatkozó útmutatás folytán, Vevı nem tudja a szerzıdésnek megfelelıen használni, Vevı további igényeinek kizárása mellett a jelen általános szerzıdési feltételek 8. és 10. pontjában foglaltak az irányadók. Olyan károkért, amelyek nem a szállított tárgyban magában keletkeztek, bármely jogalapból fakadjanak is azok Festo csak szándékosság, a cég vagy a vezetı beosztású alkalmazottak súlyos gondatlansága, az élet, testi épség, egészség felróható megsértése, illetve olyan hiányosság esetén felel, amelyet Festo rosszhiszemően elhallgatott, vagy amely fenn nem állását Festo szavatolta, valamint a szállított tárgy hiányosságáért akkor felel, ha a magánhasználatú tárgyakon keletkezett személyi- vagy vagyoni károkért azt törvény írja elı. Lényeges szerzıdéses kötelezettségek vétkes megsértése esetén Festo felel a nem vezetı alkalmazottak súlyos és enyhe gondatlanságért, utóbbi esetben a szerzıdés tekintetében tipikus, ésszerően elırelátható károkra korlátozottan. További igényérvényesítés ki van zárva. Tel.: +36/ /9

9 11. Elévülés A Vevı minden követelése bármilyen jogi alapja van is a szállítástól számított 12 hónap alatt elévül, olyan károk esetében, amelyek nem a szerzıdés szerinti tárgyban keletkeztek, a károkozási cselekmény idıpontjától számított 12 hónap alatt. Ez alól a törvényesen kötelezı elévülés kivétel. 12. Titoktartás Vevı köteles a mindenkori rendelés teljesítésével kapcsolatban felmerült minden információt, know-how-t és más üzleti titkot szigorúan bizalmasan kezelni. Festo kifejezett egyetértése nélkül semmiféle információt, iratot, dokumentációt, rajzot, ábrát vagy egyéb dokumentumot harmadik félnek nem adhat át, vagy egyéb módon nem tehet hozzáférhetıvé. Festo ugyancsak bizalmasan kezeli Vevı dokumentumait. 13. Bíróság Festo jogvita esetére hatáskörtıl függıen kiköti a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetıleg a Fıvárosi Bíróság mint elsıfokú bíróság kizárólagos illetékességét. 14. Alkalmazható jog Vevı és a Festo közötti szerzıdéses viszonyra a Magyar Köztársaság joga vonatkozik. 15. Részleges érvénytelenség Amennyiben jelen feltételek bármely rendelkezése bármely tekintetben érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyulna, az nem érinti a felek közötti szerzıdés és a jelen feltételek egyéb rendelkezéseit. Ilyen esetben felek kötelesek az adott rendelkezést egy olyan új, érvényes és végrehajtható rendelkezéssel pótolni, amelynek joghatása és gazdasági célja azonos az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezéssel, vagy ahhoz a legközelebb áll. Tel.: +36/ Fax: +36/ /9

A Festo Kft. által forgalmazott termékekre vonatkozó általános szállítási és fizetési feltételek

A Festo Kft. által forgalmazott termékekre vonatkozó általános szállítási és fizetési feltételek A Festo Kft. által forgalmazott termékekre vonatkozó általános szállítási és fizetési feltételek Festo Automatika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. H-1037 Budapest, Csillaghegyi út 32 34. Hotline: +36 1/436-5100

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban

Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban Általános információk a jótállási jegy minta alkalmazásával kapcsolatban A jótállás (köznapi nyelven: garancia) kétféle lehet: önkéntes, illetve kötelezı. Utóbbiról akkor beszélünk, ha a jótállást jogszabály

Részletesebben

Az AUDI Hungaria Motor Kft. használt áruk értékesítésére vonatkozó általános szerzıdési feltételei

Az AUDI Hungaria Motor Kft. használt áruk értékesítésére vonatkozó általános szerzıdési feltételei Az AUDI Hungaria Motor Kft. használt áruk értékesítésére vonatkozó általános szerzıdési feltételei I. Érvényességi terület 1. Az AUDI Hungaria Motor Kft. alábbi értékesítési feltételei a cég valamennyi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK. KRAIBURG BULGARIA Eood

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK. KRAIBURG BULGARIA Eood ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK KRAIBURG BULGARIA Eood A. Általános feltételek 1. Jelen általános üzleti feltételek (ÁÜF) a Bolgár Kereskedelmi Törvénykönyv 1 -a szerinti vállalkozásokkal (a továbbiakban:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. 1. Általános rendelkezések érvényesség

Általános Szerződési Feltételek. 1. Általános rendelkezések érvényesség Általános Szerződési Feltételek 1. Általános rendelkezések érvényesség 1.1 A következő általános szerződési feltételek vonatkoznak valamennyi szerződésre, szállításra és egyéb szolgáltatásra, amely Társaságunkkal

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek INCHEM ZRT. Industrial Chemicals 1. Ajánlat, megrendelés 1.1. Az Inchem ajánlatai kötelezettség nélkül és beszállítói partnerei teljesítésének fenntartásával értendők. 1.2.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Béres Egészségtár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság 2000 Szentendre, Dózsa György út 26. szám alatti társaság KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGE SORÁN

Részletesebben

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre A jelen Általános Szerződési Feltételek(továbbiakban: ÁSZF) kizárólagos

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

Iparjogvédelem tansegédlet A SZEMÉLYEK POLGÁRI JOGI VÉDELME. A személyhez és a szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok

Iparjogvédelem tansegédlet A SZEMÉLYEK POLGÁRI JOGI VÉDELME. A személyhez és a szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok Iparjogvédelem tansegédlet 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl A SZEMÉLYEK POLGÁRI JOGI VÉDELME A személyhez és a szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok A szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok 86.

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerzıdés részét képezı Általános Szerzıdési Feltételeink

Részletesebben

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379 2. számú melléklet MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS mely létrejött egyrészrıl: a Zsolnay Örökségkezelı Nonprofit Kft. mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó), Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-073887

Részletesebben

A Woodfolio Trade Kft. általános szerződési feltételei

A Woodfolio Trade Kft. általános szerződési feltételei A Woodfolio Trade Kft. általános szerződési feltételei A Woodfolio Trade Kft.. (2364 Ócsa, Pesti úti major HRSZ 023/6.) az alábbi általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) alapján vállalja a

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Áruszállításainkat és egyéb szolgáltatásainkat jogi és természetes személyek számára az alábbi szerződési feltételekkel nyújtjuk. I. Szerződéskötés, írásbeliség 1. Az MMI

Részletesebben

4. Részszállítások megengedettek, amíg ez ellen a Vevő kifejezetten, írásban nem tiltakozik.

4. Részszállítások megengedettek, amíg ez ellen a Vevő kifejezetten, írásban nem tiltakozik. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK A DG EXPERT Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1222 Budapest Háros utca 12.; Cg.: 01-09-195539) mint Eladó az általa forgalmazott termékek Vevőivel - a továbbiakban:

Részletesebben

[Hitelfelvevı neve] részére [Hitelfelvevı címe] mint hitelfelvevı (a Hitelfelvevı ) Tárgy: Koordinátor kijelölése. Tisztelt Hölgyeim/Uraim!

[Hitelfelvevı neve] részére [Hitelfelvevı címe] mint hitelfelvevı (a Hitelfelvevı ) Tárgy: Koordinátor kijelölése. Tisztelt Hölgyeim/Uraim! [A CMS Cameron McKenna LLP (Magyarországi Fióktelepe) által megvitatás céljára készített tervezet, a felek fenntartják a további változtatás jogát.] [Hitelfelvevı neve] részére [Hitelfelvevı címe] mint

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Győjteménye

CompLex Hatályos Jogszabályok Győjteménye 1. oldal, összesen: 96 CompLex (http://www.complex.hu/) Jogtár (http://www.jogtar.hu/) Céginfo (http://www.complex.hu/ceginfo.php) Termékeink (http://www.complex.hu/termekek.php) CompLex Hatályos Jogszabályok

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Mellékletek: - képviselıtestületi határozat - áttekintı térképmásolat - tulajdoni lap másolat 1 Pályázati Felhívás Kadarkút Város Önkormányzata (székhelye:7530. Kadarkút, Petıfi

Részletesebben

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok 8. Cím Biztosítási szerzıdések I. Fejezet Közös szabályok 5:360. [A biztosítási szerzıdés fogalma] Biztosítási szerzıdés alapján a biztosító a szerzıdésben meghatározott biztosítási kockázat viselésére

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

A HELVET Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban ÁSZF)

A HELVET Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban ÁSZF) A HELVET Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban ÁSZF) 1. Az ÁSZF célja HELVET Kft. termék értékesítésére, valamint szolgáltatás nyújtására vonatkozó egységes feltételrendszer rögzítése, valamint

Részletesebben

J a v a s l a t Parkolók létesítésére és használatára, valamint ezt biztosító szolgalmi jog alapítására

J a v a s l a t Parkolók létesítésére és használatára, valamint ezt biztosító szolgalmi jog alapítására 102-10/2006. J a v a s l a t Parkolók létesítésére és használatára, valamint ezt biztosító szolgalmi jog alapítására Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 99/2002.(V.30.)Öh. sz.

Részletesebben

306/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól. Dr. Kugler Tibor. 2012. március 27.

306/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól. Dr. Kugler Tibor. 2012. március 27. 306/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól Dr. Kugler Tibor f ő o s z t á l y v e z e t ő K ö z b e s z e r z é s i H a t ó s á g A Rendelet hatálya

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

A Raiffeisen Bank Zrt. és Leányvállalatai Áruk és szolgáltatások beszerzésére vonatkozó Általános Feltételei

A Raiffeisen Bank Zrt. és Leányvállalatai Áruk és szolgáltatások beszerzésére vonatkozó Általános Feltételei A Raiffeisen Bank Zrt. és Leányvállalatai Áruk és szolgáltatások beszerzésére vonatkozó Általános Feltételei 1. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK A Raiffeisen Bank Zrt. Áruk és szolgáltatások beszerzésére vonatkozó

Részletesebben

A PEARL ENTERPRISES KFT ÁLTALÁNOS KERESKEDELMI FELTÉTELEI (ÁKF)

A PEARL ENTERPRISES KFT ÁLTALÁNOS KERESKEDELMI FELTÉTELEI (ÁKF) A PEARL ENTERPRISES KFT ÁLTALÁNOS KERESKEDELMI FELTÉTELEI (ÁKF) Jelen Általános Kereskedelmi Feltételeket (a továbbiakban, mint ÁKF ) a Pearl Enterprises Kft adja ki, melynek székhelye: 4028 Debrecen,

Részletesebben

Az Apex Tool Group Hungária Kft Általános Szállítási Feltételei

Az Apex Tool Group Hungária Kft Általános Szállítási Feltételei Az Apex Tool Group Hungária Kft Általános Szállítási Feltételei I. Általános feltételek 1. A szállítások és szolgáltatások terjedelme vonatkozásában (a továbbiakban Szállítások) a kétoldalú írásbeli nyilatkozatok

Részletesebben

Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei

Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei I. A Szerződés hatálya Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. (továbbiakban SKF Zrt.) által

Részletesebben

Általános Beszerzési Szerződési Feltételek KSH RUGÓGYÁR Betéti Társaság

Általános Beszerzési Szerződési Feltételek KSH RUGÓGYÁR Betéti Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A () által történő beszerzésekre 2012. október 1. napjától kezdő hatállyal 1. Általános rendelkezések - érvényességi terület 1. Az Általános Beszerzési Szerződési Feltételeink

Részletesebben

SKITUS PROJECT ENGINEERING KFT. - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

SKITUS PROJECT ENGINEERING KFT. - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK PROJECT ENGINEERING KFT. - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK 1. Érvényességi kör 1.1. Ezen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF ) valamennyi a által megkötött és a jövőben megkötendő szolgáltatásra

Részletesebben

Beruházás-szervezés projektkoordináció

Beruházás-szervezés projektkoordináció Beruházás-szervezés projektkoordináció Projektciklus: Építési kivitelezés résztvevıi: Projekt menedzsment Beruházó (építtetı): 1. szerzıdések (építési, tervezési) megkötése 2. a tervezı kiválasztása, jogszabályban

Részletesebben

PROVIDENCIA OSZTRÁK-MAGYAR BIZTOSÍTÓ RT. VÁLLALKOZÁSOK ÖSSZETETT VAGYONBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI. Tartalom:

PROVIDENCIA OSZTRÁK-MAGYAR BIZTOSÍTÓ RT. VÁLLALKOZÁSOK ÖSSZETETT VAGYONBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI. Tartalom: PROVIDENCIA OSZTRÁK-MAGYAR BIZTOSÍTÓ RT. VÁLLALKOZÁSOK ÖSSZETETT VAGYONBIZTOSÍTÁSÁNAK KÜLÖNÖS FELTÉTELEI Tartalom: Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (ÁVF) Vállalkozók Elemikár Biztosításának Különös

Részletesebben

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevık között kötött szerzıdésekrıl A Kormány a fogyasztóvédelemrıl szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fvtv.) 55. -ának e) pontjában foglalt felhatalmazás

Részletesebben

Vállalkozási Szerzıdés

Vállalkozási Szerzıdés Vállalkozási Szerzıdés mely létrejött egyrészrıl Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet (7621 Pécs, Bercsényi u. 3., Adószám:.., Bankszámlaszám:... Képviseli: ), mint megrendelı a továbbiakban:

Részletesebben

COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI. I. Értelmezı rendelkezések

COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI. I. Értelmezı rendelkezések COMPLEX JOGI ADATBÁZISOK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI I. Értelmezı rendelkezések Szolgáltató: a CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. (1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21 35.). Elıfizetı:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS amely létrejött Magyar Állami Operaház (1061 Budapest, Andrássy u. 22., képviseli: Vass Lajos fıigazgató, adószáma: 15309439-2-42), mint megrendelı - a továbbiakban: Vevı, másrészrıl

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (Tıkehús, csirkehús, belsıség, zsír, pulykahús)

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (Tıkehús, csirkehús, belsıség, zsír, pulykahús) SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (Tıkehús, csirkehús, belsıség, zsír, pulykahús) E szerzıdés létrejött egyrészrıl a Boronkay György Mőszaki Középiskola és Gimnázium (a továbbiakban: Megrendelı, cím: 2600 Vác, Németh

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (kenyér, pékáru)

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (kenyér, pékáru) SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (kenyér, pékáru) E szerzıdés létrejött egyrészrıl a Boronkay György Mőszaki Középiskola és Gimnázium (a továbbiakban: Megrendelı, cím: 2600 Vác, Németh László u. 4,-6 adószám: 15395577-2-13

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános szerződési feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ILST-Hungary Kft. ( szolgáltató ) és az által üzemeltetett ilst.hu internetes címen található webáruház

Részletesebben

Kiegészítı tájékoztatás a Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat VAGYON- ÉS FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁS AJÁNLATI FELHÍVÁSÁHOZ DOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

Kiegészítı tájékoztatás a Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat VAGYON- ÉS FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁS AJÁNLATI FELHÍVÁSÁHOZ DOKUMENTÁCIÓJÁHOZ y:\judit\xv.ker.önkormányzat\vagyon\2008tender\kérdések\xv.ker.önkormányzat_kiegtáj_2009.01.14.doc Kiegészítı tájékoztatás a Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat VAGYON- ÉS FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁS AJÁNLATI

Részletesebben

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától)

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) Gépjármővek és Berendezések Lízingszerzıdésének Általános Szerzıdési Feltételei (hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) I. ÉRTELMEZİ RENDELKEZÉSEK 1. Lízingszerzıdés (továbbiakban: Szerzıdés): A Lízingbe

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK 1. ÉRVÉNYESSÉGI TERÜLET Valamennyi ajánlatunkra, értékesítésünkre, szerződésünkre és egyéb szolgáltatásainkra az alábbi rendelkezések érvényesek, amennyiben

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága... 4 3. Az Üzletszabályzat módosítása... 4 4. A Bank és az Ügyfél együttmőködése, tájékoztatási

Részletesebben

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására

N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására N-Telekom KFT 1 IT ÁSZF kivonat N-Telekom Kft. Általános Szerzıdési Feltételek kivonata adatátviteli Internet hozzáférés szolgáltatására 1. A szolgáltató neve, címe: Az N-Telekom Szolgáltató és Kereskedelmi

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

HARTING Magyarország Kft. Eladási és Szállítási Feltételek. Általános rendelkezések

HARTING Magyarország Kft. Eladási és Szállítási Feltételek. Általános rendelkezések HARTING Magyarország Kft. Eladási és Szállítási Feltételek Általános rendelkezések A HARTING Magyarország Kft. (székhelye: H-1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. A épület II/238/A.; cégjegyzékszáma a Fıvárosi

Részletesebben

Szállítási Szerzıdés

Szállítási Szerzıdés Szállítási Szerzıdés Amely létrejött egyrészrıl Nagytarcsa Község Önkormányzata Székhelye: 2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4. adószáma: 15391597-2-13 Képviseletében: Gyıri Péter Polgármester mint Megrendelı

Részletesebben

Conductive Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (ÁSzF) 2015. július 14.

Conductive Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (ÁSzF) 2015. július 14. I. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya 1. Szállításaink és teljesítéseink kizárólag jelen feltételek alapján a mindenkor hatályos a legújabb szövegezés szerint történnek, amennyiben az ettől való

Részletesebben

TERMÉKTANÚSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI TERMÉKTANÚSÍTÁS

TERMÉKTANÚSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI TERMÉKTANÚSÍTÁS 1. Érvényességi terület Az alábbi feltételek a megállapodások szerinti teljesítésekre érvényesek, ezek alatt szolgáltatásokat, információkat, valamint a megbízás keretében végzett egyéb teljesítéseket

Részletesebben

és s a fogyasztói lyvezetı Budaörs, 2012. április 25.

és s a fogyasztói lyvezetı Budaörs, 2012. április 25. A szavatosság-jótáll llás s szabályai és s a fogyasztói panaszok intézésének nek rendje Dr. Fülöp F p Zsuzsanna szóviv vivı,, osztályvezet lyvezetı Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Budaörs, 2012. április

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. ALKALMAZÁSI KÖR... 3 I.1. A TÁRSASÁG ENGEDÉLYE... 3 I.2. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE... 3 I.3. A SZERZİDİ FELEK... 3 I.4. AZ EGYEDI SZERZİDÉSEK, ÉS AZ ÜZLETSZABÁLYZAT... 3 I.5. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS A szerződés száma:. amely létrejött egyrészről a. mint Megrendelő (Székhelye... Cégjegyzékszáma:, adószáma: - a továbbiakban mint Megrendelő; másrészről az ASSUR KFT mint Szállító

Részletesebben

az január 1 je elıtt benyújtott bejelentések alapján esedékessé vált díjakra vonatkozóan

az január 1 je elıtt benyújtott bejelentések alapján esedékessé vált díjakra vonatkozóan Az ipari és kereskedelmi miniszter 77/1995. (XII. 29.) IKM rendelete a Magyar Szabadalmi Hivatal elıtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról az 1996. január 1 je elıtt benyújtott bejelentések

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2010. SZEGED Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A szabályzat

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉRİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak, Szent Erzsébet u. 26. sz. alatti önkormányzati

Részletesebben

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A bankgarancia fogalma és általános szabályai... 3 3. A bankgarancia fajtái... 4 4. Bankgarancia nyújtás... 4 5. Hatálybalépés...

Részletesebben

Általános üzleti feltételek

Általános üzleti feltételek Általános üzleti feltételek 1. Általános Az általános üzleti feltételek az Ostsprachen Fordítóteam és ügyfelei közötti üzleti forgalomra és szerzıdésekre vonatkoznak és a megbízás lebonyolításának teljes

Részletesebben

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1.

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. január hó 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A CIB Bank Zrt.-vel kötött keretszerzıdés A közgyőlés 17 igen,

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl: GYİRI NEMZETI SZÍNHÁZ Székhely: 9022 Gyır, Czuczor G. u. 7. Adószám: 15467012-2-08 Számlaszám: OTP 11737007-15467012 Képviseli: Forgács Péter igazgató továbbiakban,

Részletesebben

SZERZŐDÉSSZEGÉS. Publikációk Tájékoztató Anyagok 2006. december 18. A TELJESÍTÉS MEGTAGA- DÁSA JOGOSULT KÉSEDELME KÖTELEZETT KÉSEDELME MIKOR ÁLL FENN?

SZERZŐDÉSSZEGÉS. Publikációk Tájékoztató Anyagok 2006. december 18. A TELJESÍTÉS MEGTAGA- DÁSA JOGOSULT KÉSEDELME KÖTELEZETT KÉSEDELME MIKOR ÁLL FENN? SZERZŐDÉSSZEGÉS MIKOR ÁLL FENN? A kötelezett késedelembe esik, ha A szerződésben megállapított / a szolgáltatás rendeltetéséből kétségtelenül megállapítható teljesítési idő eredménytelenül eltelt más esetekben,

Részletesebben

A Silex Ipari Automatizálási Kft. továbbiakban: Silex Kft - Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

A Silex Ipari Automatizálási Kft. továbbiakban: Silex Kft - Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) A Silex Ipari Automatizálási Kft. továbbiakban: Silex Kft - Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Silex Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a Silex Kft. és

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek. 1. Érvényességi kör

Általános Üzleti Feltételek. 1. Érvényességi kör Általános Üzleti Feltételek 1. Érvényességi kör (1) Jelen Általános Üzleti Feltételek minden, Bosch Electronic Service Kft. és olyan vevők közti üzletre érvényesek, akik a 2. -ban meghatározott szolgáltatásokat

Részletesebben

Vásárlási tájékoztató

Vásárlási tájékoztató Vásárlási tájékoztató Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A biztosító jelen biztosítás keretében a biztosítási díj ellenében megtéríti a harmadik személy által a megjelölt országok területén okozott és a biztosított

Részletesebben

Jüllich Glas ÁSZF. Általános Szállítási Feltételek

Jüllich Glas ÁSZF. Általános Szállítási Feltételek Jüllich Glas ÁSZF Általános Szállítási Feltételek Érvényes: 2012. március 1-től A Jüllich Glas Holding Zrt, 8000 Székesfehérvár, Holland fasor 5. mint Eladó, bármely gazdasági társaság vagy magánszemély

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZDÉSI FELTÉTELEK

ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZDÉSI FELTÉTELEK ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZDÉSI FELTÉTELEK Az EUROGATE 2000 Kft. (2013 Pomáz, Ipartelep hrsz. 3464), továbbiakban Kereskedelmi Szolgáltató, a kereskedelmi tevékenységét az alábbi rendelkezések szerint

Részletesebben

AZ SW UMWELTTECHNIK MAGYARORSZÁG ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEI

AZ SW UMWELTTECHNIK MAGYARORSZÁG ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEI AZ SW UMWELTTECHNIK MAGYARORSZÁG ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEI 1.0. Általános rendelkezések, érvényességek 1.1. Jelen Általános Beszerzési feltételek alkalmazásában: 1.1.1. A megrendelő az SW Umwelttechnik

Részletesebben

Üzletszabályzat. a bankgaranciák és bankkezességek vállalásának rendjérıl

Üzletszabályzat. a bankgaranciák és bankkezességek vállalásának rendjérıl Kondorosi Takarékszövetkezet 5553 Kondoros, Csabai u. 14. Üzletszabályzat a bankgaranciák és bankkezességek vállalásának rendjérıl A Takarékszövetkezet a Hpt. szerint meghatározott pénzügyi szolgáltatások

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvezı mőködési feltételeinek elısegítése, továbbá az Európai Közösségekhez való társulásból eredı szempontok érvényesítése

Részletesebben

SZÉF ÜZLETSZABÁLYZAT

SZÉF ÜZLETSZABÁLYZAT SZÉF ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Általános rész... 3 3. Széf-rekeszek bérbeadásának feltételei... 3 4. Az Ügyfél kulcsok kiadása... 4 5. A bérelt széf-rekesz nyitása, érték elhelyezés...

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (Tej, tejtermék)

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (Tej, tejtermék) SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS (Tej, tejtermék) E szerzıdés létrejött egyrészrıl a Boronkay György Mőszaki Középiskola és Gimnázium (a továbbiakban: Megrendelı, cím: 2600 Vác, Németh László u. 4,-6 adószám: 15395577-2-13

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Mely létrejött,továbbiakban Vevő és a PeTitan Informatika Kft.. 6726 Szeged, Fülemüle u. 28., továbbiakban Eladó között az alábbi feltételekkel: 1. Szerződés tárgya: Jelen szerződés

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek

E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30,

Részletesebben

A tárgyalást megelızı szakasz. elıadás

A tárgyalást megelızı szakasz. elıadás A tárgyalást megelızı szakasz Polgári eljárásjog elıadás Dr. Pribula László egyetemi docens Az elsıfokú eljárás szakaszai 1. A tárgyalást megelızı szakasz (a keresetlevél benyújtásától a perindítás hatályának

Részletesebben

mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott), a továbbiakban együtt Szerzıdı felek között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott), a továbbiakban együtt Szerzıdı felek között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött a közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 9. (1) bekezdés ka) pontja szerint Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének./2012. (XII. 12.)

Részletesebben

A fuvarozási szerződés

A fuvarozási szerződés További jogszabályok, adattárak, infók: www.stampede.hu XXXVIII. Fejezet (38.) A fuvarozási szerződés 6:257. [Fuvarozási szerződés] Fuvarozási szerződés alapján a fuvarozó a küldemény rendeltetési helyére

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 73 MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Tulajdonosi hozzájárulás tárgyi eszköz (földkábel) térítésmentes átadás-átvételéhez E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek -

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. Tisztelt Képviselı-testület! E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - önkormányzati ingatlan ideiglenes

Részletesebben

A MAGYAR TURIZMUS ZRT ÉVI KIÁLLÍTÁSAIRA VONATKOZÓ

A MAGYAR TURIZMUS ZRT ÉVI KIÁLLÍTÁSAIRA VONATKOZÓ A MAGYAR TURIZMUS ZRT. 2014. ÉVI KIÁLLÍTÁSAIRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK I. JELENTKEZÉS MÓDJA 1.1. A jelentkezés az erre a célra készült jelentkezési formanyomtatványon történik, amelyet

Részletesebben

(1) Minden ajánlat, adásvételi szerződések, kiegészítők és szolgáltatásokat, mert a

(1) Minden ajánlat, adásvételi szerződések, kiegészítők és szolgáltatásokat, mert a Általános üzleti feltételek Első Általános, ügyfélkör, nyelv (1) Minden ajánlat, adásvételi szerződések, kiegészítők és szolgáltatásokat, mert a megrendelések ügyfeleink keresztül online áruház www.nded.com

Részletesebben

Fogaskerekő Vasút telephelyi tolópadjának megelızı karbantartása, javítása

Fogaskerekő Vasút telephelyi tolópadjának megelızı karbantartása, javítása Fogaskerekő Vasút telephelyi tolópadjának megelızı karbantartása, javítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-215/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS 2012. Ajánlati felhívás AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérı

Részletesebben

TERVEZÉSI SZERZİDÉS. Budapest Fıváros XV. Önkormányzata 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. képviseli: Hajdu László polgármester,

TERVEZÉSI SZERZİDÉS. Budapest Fıváros XV. Önkormányzata 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. képviseli: Hajdu László polgármester, Szerzıdés száma: /2009. Témafelelıs: Fıépítészi Iroda Budapest Fıváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata amely létrejött egyrészrıl: továbbiakban, mint Megrendelı, másrészrıl

Részletesebben

A szellemi tulajdon védelme

A szellemi tulajdon védelme Az innováció finanszírozása. HVCA, a Magyar Innovációs Szövetség és az M27 ABSOLVO közös rendezvénye A szellemi tulajdon védelme A K+F társaságba történı befektetés elıtti jogi átvilágítás 2012. szeptember

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Verzió: 2010.1 Jelen ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK a Magyarországi Fordítóirodák Egyesülete ajánlásainak figyelembevételével készült, és visszavonásig vagy az újabb verzió

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek Általános Szerzıdési Feltételek Az Általános Szerzıdési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) a PBS-HUNGÁRIA Kft. (Székhely: 1116 Budapest, Építész u. 8-12., Cégjegyzékszám: 01-09-941065, Adószám: 11139014-2-44,

Részletesebben

Google Szolgáltatások Feltételei

Google Szolgáltatások Feltételei Google Szolgáltatások Feltételei 1. A Google-el való jogviszony 1.1 A Google termékeinek, szoftverének, szolgáltatásainak és weboldalainak (a jelen iratban ezek együttesen: a Szolgáltatások, ami viszont

Részletesebben

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató 1 Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató [ a tagja ] Elıfizetıi tájékoztatója az elektronikus hírközlésrıl szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján vezetékes mősorjel-elosztási (nyilvános

Részletesebben

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról A közbeszerzésekrıl szóló

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Alapszabálya A L A P S Z A B Á L Y A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044841 cégjegyzékszámon bejegyezte a Morgan Hill

Részletesebben

hogy állapodjon meg egy autóbuszt biztosító magánvállalkozóval, akivel szerzıdést

hogy állapodjon meg egy autóbuszt biztosító magánvállalkozóval, akivel szerzıdést 3. Külföldi partnereiknek egynapos autóbuszos körutazás keretében szeretnék bemutatni a régió turisztikai és vendéglátási különlegességeit. A munkahelyen Ön kapja feladatul, hogy állapodjon meg egy autóbuszt

Részletesebben

A Bardor Ajándék Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF )

A Bardor Ajándék Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF ) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Bardor Ajándék Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF ) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1 A Bardor Ajándék

Részletesebben

Általános kereskedelmi feltételek

Általános kereskedelmi feltételek Általános kereskedelmi feltételek A VALPLAST SK, spol. s r.o. társaság (Cégjegyzékszám: 47129778, székhelye: Hany Meličkovej 1/g, 841 05 Bratislava, bejegyezve a Pozsony I [Bratislava I] kerületi járásbíróságának

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN LÉVİ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRİL A 17/1999. (V. 13.), A 33/2000. (X. 24.), A 42/2000. (2001.

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA Kivonat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottsága 2010.

Részletesebben

II. rész. Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd -

II. rész. Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1. BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK 1.1. Fogalmak II. rész Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1.1.1. Megállapodás: a Shell és Felhasználó között a Felhasználó által kitöltött és aláírt Megrendelılap

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben