ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2730/2006. (XII.12.) sz. HATÁROZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2730/2006. (XII.12.) sz. HATÁROZATA"

Átírás

1 ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2730/2006. (XII.12.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló évi I. törvény (a továbbiakban: Rttv.) ban biztosított jogkörében a Duna TV Zrt. (1016, Budapest, Mészáros u ) műsorszolgáltatóval szemben meghozta az alábbi határozatot. A Testület megállapítja, hogy a Műsorszolgáltató Duna TV csatornáján augusztus 3. napján 2:40:00-kor sugárzott Jótékonysági Labdarúgó gála közvetítése során megsértette az Rttv. 10. (5) bekezdését, emiatt az Rttv (1) bekezdésének a) pontja alapján felhívja a Műsorszolgáltatót a sérelmezett magatartás megszüntetésére. E határozat ellen közigazgatási úton fellebbezésnek nincs helye, a közléssel jogerős és végrehajtható. A határozat felülvizsgálatát a közléstől számított 30 napon belül bíróságtól lehet kérni a Testülethez benyújtandó keresetlevéllel. Indokolás A Testület a Műsorszolgáltató Duna TV csatornájának augusztusi műsorszolgáltatásában vizsgálta -az ORTT 2542/2005. (XII.14.) határozatban foglaltak szerint- a Rádiózásról és televíziózásról szóló évi I. törvényben foglalt rendelkezések betartását. A vizsgálat során a Testület az alábbiakat tapasztalta: A Duna TV-n augusztus 3. napján 2:40:00-kor sugárzott Jótékonysági Labdarúgó gála közvetítése során 3:59:00-kor nyilatkozott Michael Schumacher. A szponzortáblán a következő logók, feliratok voltak láthatók: BLIKK, ORIGO, KÉPESSPORT, DUNA TV, SHELL, SUGÁR, LÓERŐ, SIXT, CAREERS, NIKE. A szponzorfal előtt felvett nyilatkozatok során látható cégnevek és logók az esemény szempontjából lényegtelen többletinformációt jelentettek, ugyanakkor alkalmasak voltak a cégekről kialakult pozitív kép,,erősítésére, egyúttal azok burkolt reklámozására. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 51. (1) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően a Testület szeptember 21. napján postázott levelében tájékoztatta a Műsorszolgáltatót a 1

2 hatósági ellenőrzés megállapításáról, egyúttal felhívta az ügyre vonatkozó nyilatkozatának megtételére. A tértivevény alapján a Műsorszolgáltató szeptember 21. napján vette át a levelet. A Műsorszolgáltató válasza előzetesen fax útján szeptember 28. napján érkezett meg. A fax útján megküldött álláspontját a Műsorszolgáltató október 4. napján az ORTT-hez érkezett megegyező tartalmú levéllel megismételte. A Műsorszolgáltató válaszában részletesen kifejtette az álláspontját. A Műsorszolgáltató válaszának, és indoklásának központi eleme volt, hogy Michael Schumacher a szponzorfalon szereplő logók nélkül a szerződései értelmében nem nyilatkozott volna. A Testület valószínűtlennek minősítette, hogy az Origo, Képessport logók nélkül Michael Schumacher nem nyilatkozott volna. Annak elkerülése érdekében, hogy emiatt a Műsorszolgáltató válaszát teljes egészben elvessük, lehetőséget biztosítottunk a Műsorszolgáltatónak ezen tény alátámasztására szolgáló iratok benyújtására. Ezen nyilatkozattételre felhívó levél október 20. napján került postázásra a Műsorszolgáltató részére. A Műsorszolgáltató a levelet a tértivevény alapján október 25. napján vette át. A Műsorszolgáltató válasza előzetes telefax útján október 31. napján érkezett meg az ORTT-hez. Ezt a november 8. napján megegyező tartalommal beérkező levelével megerősítette a Műsorszolgáltató. A Műsorszolgáltató nyilatkozatát a Lehner Ügyvédi Irodától Dr.Lehner Katalin tette meg. A hatóság előtti eljárásban való képviseletre való jogosultság igazolásául szolgáló ügyvédi meghatalmazást az Ügyvédi Iroda az első leveléhez csatolta. A Műsorszolgáltató második levelében nyilatkozta, hogy a CMG Kft. volt a jótékonysági labdarúgómeccs szervezője, a rendezvényekkel kapcsolatos jogokkal is a CMG Kft. rendelkezik. A levélben benyújtott válaszához mellékelte a Műsorszolgáltató a CMG Kft. azon nyilatkozatát, amelyben kijelenti, hogy Michael Schumacher a nyilatkozatát kizárólag a vizsgálat tárgyává tett szponzorfal előtt tehette. Műsorszolgáltató kifejti, hogy a CMG Kft. és a sportoló közötti szerződés tartalma egyébként üzleti titoknak minősül és emiatt sem tudja benyújtani az erre vonatkozó írásos dokumentumot. A Műsorszolgáltató kijelenti, hogy a CMG Kft., mint szervező tájékoztatásának és nyilatkozatának megfelelően járt el, és hogy pontosan milyen logók szerepeltek a szponzorfalon az ügy érdemi vonatkozásában lényegtelen, hisz az a CMG Kft. és a sportoló között létrejött szerződés határozta meg, nem pedig a Műsorszolgáltató. A Műsorszolgáltató ismételten rögzíti levelében, hogy az eseményről való tájékoztatás szerves részét képezte Michael Schumacherrel történő interjú. A riport tehát éppen lényegi eleme az eseményről való tájékoztatásnak, a szponzori szerződések által meghatározott tartalmú szponzorfal szerepeltetése pedig feltétele a riport létrejöttének. Egyebekben pedig fenntartja a Műsorszolgáltató a korábbi nyilatkozatában kifejtetteket. A Műsorszolgáltató első levelében tett nyilatkozata az alábbiak szerint foglalható össze: 1. Michael Schumacher szponzorált riportalany, szponzori szerződései értelmében, amikor nyilvánosság előtt szerepel, az őt támogató cégek nevét illetve logóját folyamatosan viseli. Michael Schumacher szponzori szerződései értelmében, a fent 2

3 hivatkozott riport készítéséhez is csak abban az esetben járult hozzá, ha az a meghatározott cégneveket és logókat tartalmazó szponzorfal előtt készül. A riport létrejöttének feltétele és nem pedig az esemény szempontjából lényegtelen többletinformáció közlése a szponzorfal megjelenítése során. Ezzel kapcsolatos a T. Hivatal internetes honlapján az elvi jellegű határozatok között közzétett, 280/1997 (IX.26.) sz. határozat, amelyben a T. Hivatal megállapította: a szponzorált esemény kérdésköre közel esik a szponzorált riportalanyokéhoz. Itt példaként említhetjük azokat a neves személyiségeket, akiket szponzorál valaki, és akinél a szerződés arról szól, hogy ha a nyilvánosság előtt megjelennek, akkor állandóan magukon hordozzák a szponzoroknak a védjegyét. Ilyen esetekben ugyanis ez az adott személynek az értéke (ha úgy tetszik: reklámértéke ). Az ilyen esetek azért nem számítnak burkolt reklámnak, mert nem a média, hanem az illető személy kapja a támogatást. 2. Rttv. fogalom-meghatározása a burkolt reklámnál tartalmazza a semleges információ látszatát keltve ösztönöz áru vásárlásra, szolgáltatás igénybevételére fordulatot. Ez jelen esetben nem valósult meg, mert M. Schumacher szponzori szerződései miatt jelennek meg a műsorszám során a szponzorfalon a logók, és nem pedig mint semleges információk. 3. Az ilyen, mint a jótékonysági futball esetén, nem a mérkőzés színvonala a lényeg, hanem hogy neves személyiségek vesznek részt, illetve az ő megnyilvánulásaik. Ezen személyekkel készült riport tehát lényege az eseménynek, a szponzorfal szereplése pedig feltétele a riport létrejöttének, nem pedig az esemény szempontjából lényegtelen többletinformáció a közvetítés során.... Hivatkozik a Műsorszolgáltató, hogy az ORTT honlapján lévő Dr. Boross László ELTE volt rektorának burkolt reklámra vonatkozó álláspontja is ezt támasztja alá. 4. A Műsorszolgáltató hivatkozik a Testület 498/2004 (IV.15.) számú elvi jellegű határozatára. Kijelenti, hogy a vizsgált tényállás a határozatban rögzített támogatott műsorszám tényállásával nem egyezik meg, de a hasonlóság, analógia alapján arra a végkövetkeztetésre jut: Az ORTT határozat szerint tehát, amennyiben a támogató logója, felirata nem hangsúlyos helyen szerepel a közvetítés során, az nem minősül a támogatásra vonatkozó szabályok megsértésének, tehát nem ösztönöz termék, áru vásárlására, beszerzésre, a meghatározások hasonlósága miatt pedig nem valósít meg burkolt reklámot sem Esetünkben az interjú során a logók, feliratok megjelenítése szintén nem volt hangsúlyos, életszerűtlenül, dramaturgiailag indokolatlan. Fent hivatkozott ORTT határozat értelmében ilyen esetben pedig a támogató védjegye, megkülönböztető jelzése, logója vagy éppen felirat közölhető, és ilyen esetben pedig a jelenség nem tartozhat az Rttv. burkolt reklám definíciója alá sem. 5. A Műsorszolgáltató rögzíti, hogy a szponzorfalon szereplő cégektől a riport elkészítésért vagy közléséért semmiféle ellenszolgáltatásban nem részesült. 6. A Műsorszolgáltató jelzi, hogy a Jótékonysági Labdarugó Gála rendezői 20 millió forint összeget utaltak át a Heim Pál Gyermekkórháznak, a Madarász utcai Gyermekkórháznak és a Piros Orr Alapítványnak. A Duna Tv saját akciójával további 3

4 forintot utalt át a fenti intézményeknek a rendezvény jótékonysági céljaira tekintettel. A Testület a Műsorszolgáltató által kifejtettekre az alábbi álláspontot alakította ki: Az Rttv. fogalom meghatározása szerint burkolt reklámnak minősül az a műsorszám vagy műsorszámon belüli tájékoztatás, amely semleges információ látszatát keltve ösztönöz áru vásárlására, vagy szolgáltatás igénybevételére, vagy bármely más üzleti magatartásra ( Rttv pont). Továbbá az Rttv. 10. (5) bekezdése kimondja: 10. (5) Burkolt, illetve tudatosan nem észlelhető reklám nem közölhető. A Műsorszolgáltató a második levelében kifejtette, hogy a rendezvény szervezője a CMG Kft. volt, és a szervező és a sportoló között létrejött szponzorálási szerződésekre nem volt ráhatása. A Műsorszolgáltató a CMG Kft. tájékoztatásának és nyilatkozatának megfelelően járt el, amikor sugározta a riportot a szponzorfalat is beleértve. Korábban más Műsorszolgáltató elvi állásfoglalás kérésére az ORTT állásfoglalásában az alábbiakat rögzítette: Nem mentesíti a műsorszolgáltatót a törvényi előírások alól az, hogy sport témájú a közvetítés, ugyanis a riportok helyszínének kiválasztása, illetve a sugárzás törvényes voltának biztosítása a műsorszolgáltató felelőssége, kötelessége. A műsorszolgáltató akkor jár el helyesen, ha nem a reklámhordozók előtt készített interjút sugároz. Ezen tényen egyébként az sem változtatna, ha a műsorszolgáltatót esetleg szerződés kötelezné arra, hogy a sportolókkal, szakvezetőkkel, szakemberekkel a nyilatkozó fal előtt készítsen interjúkat, sőt az sem, ha a sportolókat, szakvezetőket, szakértőket kötné olyan tartalmú szerződés, amely szerint ők az egyes eseményekhez kötődően az elektronikus médiában csak az ún. szponzorfal előtt jelenhetnek meg, nyilatkozhatnak. Ugyanis a műsorszolgáltatót a maga, vagy a fentebb említett személyek magánjogi szerződéseiből keletkező kötelezettségei sem mentesíthetik törvényi kötelezettségei alól. Következésképpen pl. a műsorszolgáltató a szerződést csak az Rttv.-ben meghatározott kötelezettségeire tekintettel kötheti meg, és teljesítheti. [421/2006. (II. 22.) számú ORTT határozat] A Műsorszolgáltató által hivatkozott 280/1997 (IX.26.) sz. határozattal kapcsolatban a fentebb hivatkozott ORTT határozat az alábbiakat tartalmazza: az ún személyi szponzor megjelenése és az ún. szponzorfal előtt készített interjúk között lényegében semmi különbség nincsen véleményünk szerint nem állja meg a helyét. Ugyanis a személyi szponzoráció képernyőn való megjelenésével legfeljebb a sportpályát a nézőktől elválasztó- és reklámokkal fedett- palánk előtt készített interjú, illetve annak nyomán a háttérben látható reklámok feltűnése eshetne egy megítélés alá. A szponzorfal előtt készített interjúk esetében ugyanis kétséges, hogy nem a műsorszolgáltató helyezi a háttérbe. Amennyiben mégis így lenne, úgy utalnánk arra korábbi megállapításra, jogi alapvetésre, mely szerint a műsorszolgáltató nem szerződhet olyan esetre, illetve nem teljesíthet olyan szerződést, amellyel törvénysértést valósít meg A Műsorszolgáltató által hivatkozott ellenérték hiánya a burkolt reklám esetében nem releváns. A Műsorszolgáltató által is hivatkozott Dr. Boross László, ELTE korábbi rektor- 4

5 helyettesének a Szakértői vélemény a burkolt reklám fogalmának értelmezéséről című írása is tartalmazza burkolt reklámnak nem fogalmi eleme az ellenszolgáltatás fejében történő megjelenés.. A magyar bírói gyakorlat hasonló álláspontot alakított ki. [Fővárosi Ítélőtábla 2.Kf /2004/8. szám ítélete]. A Műsorszolgáltató Dr. Boross Lászlónak az ORTT honlapján is fent lévő burkolt reklámra vonatkozó meghatározása alapján levezetett megállapítása -kiegészítő, többletinformáció hiányában nem valósul meg burkolt reklám tényállása- nem helytálló. Az alapinformáció a sportesemény, valamint a Michael Schumacher és más meghívott sztárok nyilatkozata lehet. A logók indokolatlan háttérben szereplése többletinformációt jelentett. Arra, hogy a CMG Kft. kötött szerződésben rögzítettek miatt a riport elkészítésének feltétele volt a szponzortábla szerepeltetése a fent kifejtett ORTT határozatban rögzített a műsorszolgáltatót a maga, vagy a fentebb említett személyek magánjogi szerződéseiből keletkező kötelezettségei sem mentesíthetik törvényi kötelezettségei alól kitétel miatt illetve az alábbiakban ismertetett bírósági ítéletek miatt sem elfogadható. a határozatban megjelölt időpontokban olyan a riport résztvevőinél magasságában és szélességében nagyobb tábla előtt készített riportot sugárzott a felperes, amely tábláról jól olvashatóan különböző cégnevek és termék nevek voltak láthatóak. Helytállóan állapította meg az elsőfokú bíróság, hogy ezzel a felperes burkolt reklámozást, azaz jogsértést valósított meg. A sportműsorokban készített riportok ideje alatt a cégnevek indokolatlanul folyamatos megmutatása cégreklám, amely alkalmas arra, hogy felkeltse a nézők figyelmét és ösztönözze őket a céggel kapcsolatos üzleti magatartásra. A sportmérkőzés szünetében a játékossal készített riportra, beszélgetésre nem a pályát a nézőktől elválasztó- és nagyméretű reklámokkal fedett- palánk előtt, hanem ún. szponzortábla (a szponzorok logóit, termékekeit feltüntető hirdetőtábla ) előtti beállítással került sor oly módon, hogy egyszerre, egy időben több logó (terméknév) vette körül a résztvevőket- a riport teljes időtartama alatt. Ez a beállítás a riporthoz szükségtelen, a logók által közvetített semleges (háttér) információ látszatát keltő tájékoztatás pedig jogsértő [Fővárosi Ítélőtábla 2. Kf /2004/8. számú ítélete] Azáltal, hogy a műsor nem a reklámtáblákra összpontosult, hanem az interjúra, a reklámtábla képi megjelenítésével megvalósult a semleges információ és egy időben a nézőkre gyakorolt hatás a termék és szolgáltatás igénybe vételére [Fővárosi Ítélőtábla 4.Kf /2005/8.számú ítélete]. A szponzorfallal kapcsolatosan több más ítéletében is a bíróság a fentebb leírt álláspontra helyezkedett [Fővárosi Ítélőtábla 2.Kf /2004/9 számú és Fővárosi Bíróság 2.K.31290/2003/4. számú ítélete]. Burkolt reklámmal kapcsolatban elvi éllel született bírósági határozatok kimondják: Burkolt reklám az is, ha a nézők számára nem derül ki, hogy a több ízben, hangsúlyosan megjelenő felirat milyen termékre vonatkozik, az mire szolgál, és hol lehet beszerezni. [KÜ BH 2004/163]. Nem mentesíti a műsorsugárzót a törvényi előírások alól az, hogy az eredeti helyszínen nem változtatott, mert a helyszín, valamint a berendezés kiválasztásáért, a sugárzás törvényes feltételeinek biztosításáért maga felelős. [KÜ BH 2004/166]. 5

6 A fentebb kifejtettek tükrében a hazai bírói gyakorlat a szponzorfal és azon megjelenő logókkal kapcsolatosan megállapította a burkolt reklámmal kapcsolatos jogsértést. A Műsorszolgáltató által a vele szerződő fél korábbi magánjogi szerződésére alapozott kimentő körülményre hivatkozás nem alapos, hiszen ha a Műsorszolgáltatót saját illetve más magánjogi szerződésére hivatkozás nem mentesít a törvényi kötelezettségek alól, ahogy a fent hivatkozott BH is kimondja a Műsorszolgáltató a sugárzás törvényes feltételeinek biztosításáért maga felelős. A vizsgálati jelentés, a Műsorszolgáltató két válaszában tett nyilatkozata és a fentebb leírtak alapján a Testület megállapítja az Rttv. 10. (5) bekezdésének megsértését. 10. (5) Burkolt, illetve tudatosan nem észlelhető reklám nem közölhető. A szankció fajtájának és mértékének meghatározásakor a Testület figyelembe vette, hogy A évben a Testület nem állapította meg a Műsorszolgáltatónál az Rttv. 10. (5) bekezdésének megsértését. Legutóbb az 1816/2005. (IX.14.) számú ORTT határozat állapította meg jelen jogsértést, ami miatt Ft, azaz hatvanezer forint bírság szankciót szabott ki a Testület. Jótékonysági célú sporteseményről való közvetítés történt, amely révén jelentős adomány gyúlt össze a Heim Pál Gyermekkórház, a Madarász utcai Gyermekkórház és a Piros Orr Alapítvány részére. A Testület a fentiek alapján a Műsorszolgáltatónál tapasztalt burkolt reklám megsértése miatt 10. (5) Burkolt, illetve tudatosan nem észlelhető reklám nem közölhető. az Rttv (1) bekezdés a) pontja alapján 112. (1) a) felhívja a műsorszolgáltatót a sérelmezett magatartás megszüntetésére, Az eljárás során a Ket (2) bekezdése szerinti eljárási költség nem merült fel. Az Rttv (2) bekezdése alapján a határozat ellen közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs. A határozat bírósági felülvizsgálatát az Rttv (3) bekezdése biztosítja. Budapest, december 12. az Országos Rádió és Televízió Testület nevében Kovács György elnök 6

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 62/2009. (I. 7.) számú HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 62/2009. (I. 7.) számú HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 62/2009. (I. 7.) számú HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1259/2011. (IX. 21.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1259/2011. (IX. 21.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Tárgy: MN/2873-8/2011. az RTL Klub Poker After Dark és PokerStars.net című műsorszámai A NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1259/2011. (IX. 21.) számú HATÁROZATA A Nemzeti

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 995/2008. (VI.4.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 995/2008. (VI.4.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 995/2008. (VI.4.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 758/2008. (IV. 29.) sz. Határozata

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 758/2008. (IV. 29.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület 758/2008. (IV. 29.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1484/2007.(VI.27.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1484/2007.(VI.27.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1484/2007.(VI.27.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1644/2009. (VIII. 26.) számú HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1644/2009. (VIII. 26.) számú HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1644/2009. (VIII. 26.) számú HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2118/2006 (IX. 20.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1656/2009. (VIII.26.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2169/I/2006.(IX.27.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2169/I/2006.(IX.27.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2169/I/2006.(IX.27.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2284/2006.(X.11.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2284/2006.(X.11.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2284/2006.(X.11.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

1519/2013. (X.16.) számú HATÁROZATA

1519/2013. (X.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Üzleti titok Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1519/2013. (X.16.) számú

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET VÉGZÉSE

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET VÉGZÉSE az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1899/2007. (VIII. 23.) sz. VÉGZÉSE Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1433/2011. (X. 19.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1433/2011. (X. 19.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18991-17/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a társadalmi célú reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1433/2011.

Részletesebben

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 1826/2008. (X.1.) sz. HATÁROZATA

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 1826/2008. (X.1.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület 1826/2008. (X.1.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24172-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

HATÁROZAT. felhívja, 105.000,- Ft, azaz egyszázötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. felhívja, 105.000,- Ft, azaz egyszázötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/2915-6/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8539-8/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérés, burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 174/2008. (I. 23.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 174/2008. (I. 23.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 174/2008. (I. 23.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1069/2007. (V. 9.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2246/2009. (XI.11.) sz.

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2246/2009. (XI.11.) sz. ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2246/2009. (XI.11.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17079-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: támogatói üzenet, társadalmi célú reklám közzétételére, valamint társadalmi célú reklám megrendelőjének a megnevezésére

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 156/2010. (I. 27.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 156/2010. (I. 27.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 156/2010. (I. 27.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1194/2013. (VII.17.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1194/2013. (VII.17.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/14385-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a saját készítésű műsorszámok heti minimális műsoridejére vonatkozó kötelezettség, továbbá

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

adatkezelése H A T Á R O Z A T

adatkezelése H A T Á R O Z A T Ügyszám: NAIH-826-13/2014/H. Tárgy: termékbemutató adatkezelése H A T Á R O Z A T A... (a továbbiakban: Kötelezett) (...) által folytatott jogellenes adatkezelést megtiltom azáltal, hogy elrendelem adatkezelési

Részletesebben

HATÁROZAT. 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/2026-22/2011. Tárgy: a nyugalom megzavarására alkalmas képi vagy hanghatások bemutatását megelőző figyelemfelhívásra vonatkozó törvényi előírás megsértése Ügyintéző:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1706/2011. (XI.23.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1706/2011. (XI.23.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám:MC-24299-18/2011. Tárgy: fellebbezés elbírálása A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1706/2011. (XI.23.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa

Részletesebben

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 2637/2006. (XI.29.) sz. Határozata

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 2637/2006. (XI.29.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület 2637/2006. (XI.29.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/21530-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása HATÁROZAT

Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/21530-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása HATÁROZAT Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/21530-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság)

Részletesebben

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 436/2007. (II. 21.) sz. Határozata

Az Országos Rádió és Televízió Testület. 436/2007. (II. 21.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület 436/2007. (II. 21.) sz. Határozata Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben