J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének április 13. napján, a Polgármesteri Hivatal Tárgyaló termében megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Beszámoló a Vízmű üzemeltetéséről Előadó: Vízmű üzemeltető képviselője 2. Az önkormányzat évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezet megtárgyalása Előadó: dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző Gulyás Zsuzsanna főelőadó 3. Az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző Gulyás Zsuzsanna főelőadó 4. Előterjesztések Előadó: Mákos Istvánné jegyző

2 T a r t a l o m j e g y z é k Szatymaz Község Képviselő-testületének április 13. napján, a Polgármesteri Hivatal Tárgyaló termében megtartott nyílt testületi ülésének határozataiból 1. 68/2011. (IV.13.) KT határozat Tárgy: Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadása /2011. (IV.13.) KT határozat Tárgy: Szatymazi Vízközmű Üzemeltető Koncessziós Kft. beszámolójának elfogadása /2011. (IV.13.) KT határozat Tárgy: Pótelőirányzat igénylése konyhai robotgép vásárlására /2011. (IV.13.) KT határozat Tárgy: 041 hrsz-ú kivett csatorna /2011. (IV.13.) KT határozat Tárgy: Ajánlat műsoridő vásárlására (Rádió 7) /2011. (IV.13.) KT határozat Tárgy: ÖNO melegítőkonyhájának szellőztetése /2011. (IV.13.) KT határozat Tárgy: ( SZKTT Szatymazi Iskola tornaterme kiszolgáló helyiségeinek felújítása, tornaeszközök beszerzése tárgyú pályázat összköltsége és önrésze) /2011. (IV.13.) KT határozat Tárgy: Zárt ülés elrendelése

3 T a r t a l o m j e g y z é k A Képviselő-testület április 13. napján megtartott nyílt testületi ülésének rendeleteiből 1. 13/2011 ( ) önkormányzati rendelet az ivóvíz-szolgáltatás díjának megállapításáról szóló 6/2005. (II.10) számú rendelet módosításáról / 4. számú melléklet / /2011 ( ) önkormányzati rendelet a évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 3/2010. (II.10.) KT. rendelet /a továbbiakban: Költségvetési rendelet/ módosításáról / 5. számú melléklet / /2011 ( ) önkormányzati rendelet a évi költségvetés végrehajtásáról / 6. számú melléklet / /2011 ( ) önkormányzati rendelet Szatymaz Községi Önkormányzat évi költségvetése egyszerűsített beszámolójáról / 6. számú melléklet /

4 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének április 13. napján, a Polgármesteri Hivatal Tárgyaló termében megtartott nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr Kormányos László Dékányné dr. Balogh Andrea Bódis Margit Barna Károly Dr Kónya Ferenc Lengyel Istvánné dr Makra Sándorné Tanácskozási joggal jelen vannak: Mákos Istvánné Marótiné Balogh Zita Héderné Dudás Ildikó Gajdánné Szatmári Mária polgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő jegyző Óvoda vezetője Szatymazi Vízközmű Kft. könyvvizsgáló /a jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította a határozatképességet és ismertette a napirendi pontokat. Elmondta, hogy a képviselő-testületnek javasolja egy olyan előterjesztés tárgyalását, melyet az illetékes bizottság(ok) nem tárgyaltak. Ez a következő: - 50/2011 ( III. 16. ) KT számú határozat módosítása ( SZKTT Szatymazi Iskola tornaterme kiszolgáló helyiségeinek felújítása, tornaeszközök beszerzése tárgyú pályázat összköltsége és önrésze) Javasolja ezen kívül, hogy a Beszámoló a Vízmű üzemeltetéséről napirendi pontot első napirendi pontként tárgyalják. Felkérte a képviselőket, hogy aki a tárgyalás menetét az előbb felsorolt napirendi pontok tárgyalásával együtt elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon: :A képviselő-testület 7 igen szavazattal nem szavazat nélkül a tárgyalás menetét elfogadta: / a meghívó a jegyzőkönyv 2. számú melléklete / Napirend előtt: 1. Zárt ülésen hozott döntések /szóbeli előterjesztés/ Dr. Kormányos László polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a testület zárt ülés keretében az alábbi témákról döntött :

5 2011. február 9. napján - adóellenőrzésről, - jogcím nélkül használt helyiség helyett ideiglenesen másik helyiség felajánlásáról, - lakásbérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszűntetéséről napján - költségelvű bérlakás bérlőkijelöléséről, - raktározás céljából helyiség bérbeadásáról napján - hozzájárulásról ingatlan szabad forgalomban történő értékesítéséhez, - vállalkozási szerződés lehetetlenülés miatti megszűnéséről. 2. Lejárt határidejű határozatok ismertetése / az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: megkérdezte, hogy a kiosztott táblázattal kapcsolatban van e kérdés, észrevétel. Mivel nem volt felkérte a képviselőket, hogy aki elfogadja a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatást, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 7 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 68/2011. (IV.13.) KT határozat Tárgy: Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadása H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadta. Felelős: polgármester Határidő: azonnal A határozatról értesítést kap: 1.) Dr. Kormányos László polgármester 2.) Mákos Istvánné jegyző 2

6 1. napirendi pont: Beszámoló a Vízmű üzemeltetéséről / az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: átadta a szót Héderné Dudás Ildikónak. Héderné Dudás Ildikó: köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy az írásbeli anyagot nem szeretné ismertetni, inkább a felmerült kérdésekre válaszolna. Tájékoztatta a képviselőket az ivóvízminőség-javító program állapotáról. Beszámolt arról, hogy a március 24-ei találkozó után felmerült kérdésekkel kapcsolatosan módosításokat építettek be a pályázatba. A pályázat benyújtásához szükséges testületi határozatok folyamatosan érkeznek. A Vízmű üzemeltetői beszámolóhoz kapcsolódóan elmondta, hogy nagyon rossz évet zártak, két település (köztük Szatymaz) kivételével minden településen veszteségesek voltak. A vízhasználat a belvíz miatt jelentősen visszaesett, így nagyobb volt a fajlagos költség. A nagy veszteség miatt más településeken 7% - 8%-os emelés várható. Szatymazon 5%-os emelést javasoltak. Dr. Kormányos László polgármester: elmondta, hogy az ivóvízminőség-javító program miatt a javasolt áremelés mellett esetleg nagyobb mértékű emelést is elfogadhatnának. Az így összegyűlt összegből amortizációs alapot hozhatnának létre vagy csökkenthetnék vele az önerőt. Héderné Dudás Ildikó: elmondta, hogy változatlanul nincs meg a rendelet a pályázat önerő-támogatásról. Reménykedik abban, hogy a projekt elindul, és bízik abban, hogy megtörténik a fejlesztés. Lengyel Istvánné dr. képviselő: javasolta, hogy 1 évet még legalább várjanak az ivóvízminőség-javító program miatti emeléssel. Dr. Kormányos László polgármester: megkérdezte, hogy van-e még további javaslat, észrevétel. Mivel nem volt, felkérte a képviselőket, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 7 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 69/2011. (IV.13.) KT határozat Tárgy: Szatymazi Vízközmű Üzemeltető Koncessziós Kft. beszámolójának elfogadása H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Szatymazi Vízközmű Üzemeltető Koncessziós Kft. beszámolóját, és az alábbi döntést hozta: 3

7 Szatymaz Község Képviselő-testülete a Szatymazi Vízközmű Üzemeltető Koncessziós Kft. beszámolóját elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1.dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző Dr. Kormányos László polgármester: megkérdezte, hogy a rendelettel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele. Mivel nem volt, felkérte a képviselőket, hogy aki az ivóvíz-szolgáltatás díjának megállapításáról szóló rendelet módosítását az előterjesztésben szereplő tartalommal elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon: :A képviselő-testület 7 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 13/2011 ( ) önkormányzati rendelet az ivóvíz-szolgáltatás díjának megállapításáról szóló 6/2005. (II.10) számú rendelet módosításáról A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete tartalmazza. Dr. Kormányos László polgármester: elmondta, hogy február 9-én tartott ülésükön beszéltek a vízhálózat építés illetve rákötés esetén érdekeltségi hozzájárulás megállapításáról. Kigyűjtötték, hogy milyen önerős beruházások voltak között. Átlagban e Ft körül alakult egy bekötés. Ritkábban lakott helyen több is lehet. A Gazdasági Bizottságnak javasolta, hogy 150 e Ft-ban határozzák meg az érdekeltségi hozzájárulás mértékét, de ezt soknak tartották. Tisztázni kell majd azt is, hogy mi minősül meglévő hálózatra történő rákötésnek és mi új önerős építésnek. Héderné Dudás Ildikó: elmondta, hogy szerintük a 100 e Ft kevés lenne, az eddigi bekötések többe kerültek a lakosoknak. Véleményük szerint az érdekeltségi hozzájárulást 130 e Ft-ban kellene meghatározni, ezt javasolják. Dr. Kormányos László polgármester: a következő testületi ülésre előkészítik a rendelet módosítását a fentieket alapul véve. Héderné Dudás Ildikó elment. 2. napirendi pont: Az önkormányzat évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezet megtárgyalása / az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete / 4

8 Dr. Kormányos László polgármester: átadta a szót Gulyás Zsuzsannának. Gulyás Zsuzsanna elmondta, hogy a évi költségvetési rendeletet a zárszámadás elfogadása előtt módosítani kellett. Ismertette az írásbeli előterjesztést. Külön kiemelte a kiadási és a bevételi főösszeget. Barna Károly képviselő: elmondta, hogy a Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a rendeletet. Dr. Kormányos László polgármester kiment, az ülés vezetését Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester vette át. Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester: megkérdezte, hogy kinek van a rendelettel kapcsolatban kérdésre, észrevétele. Mivel nem volt további kérdés, észrevétel, felkérte a képviselőket, hogy aki a rendelet módosítását elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon: :A képviselő-testület 6 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 14/2011 ( ) önkormányzati rendelet a évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 3/2010. (II.10.) KT. rendelet /a továbbiakban: Költségvetési rendelet/ módosításáról A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete tartalmazza. 3. napirendi pont: Az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet elfogadása / az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete / Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester: átadta a szót Gulyás Zsuzsannának. Gulyás Zsuzsanna: részletesen ismertette az előterjesztést. Dr. Kormányos László polgármester visszajött. Barna Károly képviselő: elmondta, hogy a Gazdasági Bizottság mind a évi egyszerűsített beszámolót, mind a évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletet elfogadásra javasolja. Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló: elmondta, hogy a kiemelt előirányzatok nem lettek túllépve, ami nagyon fontos. Pénzmaradvány e Ft. Ismertette a fontosabb összegeket és a zárszámadást elfogadásra javasolta. 5

9 Dr. Kormányos László polgármester: megkérdezte, hogy további kérdés, vélemény van-e. Mivel nem volt, felkérte a képviselőket, hogy aki az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletet elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon: :A képviselő-testület 7 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 15/2011 ( ) önkormányzati rendelet a évi költségvetés végrehajtásáról A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete tartalmazza. Dr. Kormányos László polgármester: felkérte a képviselőket, hogy aki az önkormányzat évi költségvetése egyszerűsített beszámolójáról szóló rendeletet, valamint az ehhez tartozó független könyvvizsgálói jelentést és könyvvizsgálói véleményt elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon: :A képviselő-testület 7 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 16/2011 ( ) önkormányzati rendelet Szatymaz Községi Önkormányzat évi költségvetése egyszerűsített beszámolójáról A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete tartalmazza. Gajdánné Szatmári Mária távozott. 4. Előterjesztések 4.1 Pótelőirányzat igénylése konyhai robotgép vásárlására / az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: átadta a szót Mákos Istvánné jegyzőnek. Mákos Istvánné jegyző: ismertette a beérkezett kérelmet. Bódis Margit képviselő: elmondta, hogy miért van a robotgépre szükség, és hogy mire használják. A mostani gép már 20 éves és annyira el van kopva, hogy nem lehet javítani sem. Dr. Kormányos László polgármester: elmondta, hogy a Gazdasági Bizottság Ft előirányzat biztosítását javasolta konyhai robotgép vásárlására, valamint azt, hogy a megvásárolt gépet használatra adják át az SZKTT Szatymazi Iskola konyhája részére. Felkérte a képviselőket, hogy aki a bizottság javaslatával egyet ért, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 7 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 6

10 70/2011. (IV.13.) KT határozat Tárgy: Pótelőirányzat igénylése konyhai robotgép vásárlására H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta Szatymazi Iskola konyhai robotgép vásárlására benyújtott kérelmét, és az alábbi döntést hozta: A képviselő-testület évi költségvetésének általános tartaléka terhére Ft előirányzatot biztosít konyhai robotgép vásárlására, és a megvásárolt gépet használatra átadja az SZKTT Szatymazi Iskola konyhája részére. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1.dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző hrsz-ú kivett csatorna / az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: átadta a szót Mákos Istvánné jegyzőnek. Mákos Istvánné jegyző: ismertette az írásbeli előterjesztést. Dr. Kormányos László polgármester: megkérdezte, hogy kinek van további kérdése, véleménye. Mivel kérdés, vélemény nem volt, felkérte a képviselőket, hogy aki a kiközölt határozati javaslattal egyet ért, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 7 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 71/2011. (IV.13.) KT határozat Tárgy: 041 hrsz-ú kivett csatorna H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselőtestülete megtárgyalta az Alsó- Tisza Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság DAOP /B azonosítási számú pályázatának megvalósítására vonatkozó kérelmét és az alábbi döntést hozta: 7

11 1) A képviselőtestület megállapítja, hogy az Alsó-Tisza Vidéki Környezetvédelmi és Vízügy Igazgatóság tévesen tájékoztatta az önkormányzatot arról, hogy a 041 hrsz-ú kivett csatorna önkormányzati tulajdonba adható, továbbá tévesen kezdeményezte a csatorna önkormányzati tulajdonba adását. 2) A képviselőtestület megállapítja továbbá, hogy az 1) pontban meghatározott csatorna torkolati vízszállító képessége meghaladja az évi LVII. törvény 3. sz. mellékletének 6. pontjában meghatározott 2 m3/s torkolati vízszállító képességet, ezért a csatorna kizárólagos állami tulajdonban lehet, figyelemmel a vízügyi igazgatóság által becsatolt dokumentációra. 3) A képviselőtestület tekintettel arra, hogy a 041 hrsz-ú kivett csatorna jogszerűen nem képezheti az önkormányzat tulajdonjogát, kezdeményezi a földhivatalnál az Alsó-Tisza Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatósággal együtt a csatorna állami tulajdonba adását. 4) A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze a földhivatal felé a 041 hrsz-ú kivett csatorna állami tulajdonba kerülését. Felelős: polgármester Határidő: azonnal Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. Mákos Istvánné jegyző 2. dr. Kormányos László polgármester 4.3 Ajánlat műsoridő vásárlására (Rádió 7) / szóbeli előterjesztés / Dr. Kormányos László polgármester: átadta a szót Mákos Istvánné jegyzőnek. Mákos Istvánné jegyző: elmondta, hogy a szóban keresték meg az önkormányzatot műsoridő vásárlása tárgyában, illetve küldtek egy megállapodást a Rádió 7-től. A Gazdasági Bizottság nem javasolta a megbízási szerződés megkötését. Javasolta a polgármesternek, hogy tájékozódjon arról, a Rádió 7 a környező települések részére ugyanezen szolgáltatást milyen feltételekkel ajánlotta fel, és amennyiben úgy ítéli meg, kezdeményezze az ügy újratárgyalását. 8

12 Dr. Kormányos László polgármester: megkérdezte, hogy más vélemény van-e. Felkérte a képviselőket, hogy aki a Gazdasági Bizottság javaslatával egyet ért, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 7 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 72/2011. (IV.13.) KT határozat Tárgy: Ajánlat műsoridő vásárlására (Rádió 7) H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a közérdekű műsoridő vásárlására vonatkozó megbízási szerződés megkötéséről szóló előterjesztést a Rádió 7 megnevezésű rádióval, és az alábbi döntést hozta: A képviselő-testületnek nem járul hozzá a szerződés megkötéséhez. megbízási A képviselő-testület javasolja a polgármesternek, hogy tájékozódjon arról, a Rádió 7 a környező települések részére ugyanezen szolgáltatást milyen feltételekkel ajánlotta fel. Amennyiben úgy ítéli meg, a soron következő képviselő-testületi ülésen kezdeményezze az ügy újratárgyalását. Felelős: polgármester Határidő: azonnal Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. Mákos Istvánné jegyző 2. dr. Kormányos László polgármester 4.4 ÖNO melegítőkonyhájának szellőztetése / szóbeli előterjesztés/ Dr. Kormányos László polgármester: elmondta, hogy felmerült az igény, hogy az ÖNO melegítőkonyhájának szellőztetését meg kell oldani. Szeretne érdeklődni a lehetőségek és az árak felől. Kéri a képviselő-testület felhatalmazását, hogy erről további tárgyalásokat folytathasson. Megkérdezte, hogy kérdés, vélemény van-e. Felkérte a képviselőket, hogy aki a tájékoztatását tudomásul veszi, és felhatalmazza tárgyalások folytatására, kézfelemeléssel szavazzon: 9

13 : A képviselő-testület 7 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 73/2011. (IV.13.) KT határozat Tárgy: ÖNO melegítőkonyhájának szellőztetése H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester tájékoztatóját az ÖNO melegítőkonyhájának szellőztetéséről, és az alábbi döntést hozta: A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul veszi. Felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat az ÖNO melegítőkonyhája szellőztetésének megoldásával kapcsolatban. Felelős: polgármester Határidő: azonnal Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. Mákos Istvánné jegyző 2. dr. Kormányos László polgármester 4.5 SZKTT Szatymazi Iskola tornaterme kiszolgáló helyiségeinek felújítása, tornaeszközök beszerzése tárgyú pályázat / szóbeli előterjesztés / Dr. Kormányos László polgármester: elmondta, hogy a Magyar Államkincstár az SZKTT Szatymazi Iskola tornaterme kiszolgáló helyiségeinek felújítása, tornaeszközök beszerzése tárgyú pályázattal kapcsolatban hiánypótlásra szólította fel az önkormányzatot. A hiánypótlás egyik pontja, hogy a beruházás összege az árajánlatok alapján kevesebb, mint az adatlapon. A képviselő-testület 50/2011.(III.16.) KT határozatában döntött a pályázat összköltségéről és az önerőről, amit most módosítani kell. A projekt összköltsége Ft lesz helyett (17 Ft-tal kevesebb), míg az önrész Ft lesz Ft helyett (18 Ft-tal kevesebb). Felkérte a képviselőket, hogy aki az 50/2011 ( III. 16. ) KT számú határozat módosításával a fenti tartalommal egyet ért, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 7 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 10

14 74/2011. (IV.13.) KT határozat Tárgy: ( SZKTT Szatymazi Iskola tornaterme kiszolgáló helyiségeinek felújítása, tornaeszközök beszerzése tárgyú pályázat összköltsége és önrésze) H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselőtestület megtárgyalta az SZKTT Szatymazi Iskola tornaterme kiszolgáló helyiségeinek felújítása, tornaeszközök beszerzése tárgyú pályázat összköltsége és önrésze módosítására vonatkozó előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község Képviselő-testülete 50/2011 ( III. 16. ) KT határozatát az alábbiak szerint módosítja: A projekt összköltsége Ft, melyhez az önkormányzat nyertes pályázat esetén, Ft önrészt biztosít a évi költségvetés terhére. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a további szükséges intézkedés megtételére. Felelős: polgármester Határidő: azonnal Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. Mákos Istvánné jegyző 2. dr. Kormányos László polgármester Dr. Kormányos László polgármester: megkérdezte, hogy nyílt ülésre tartozó napirendi pont van-e még. Mivel nem volt, felkérte a képviselőket, hogy aki zárt ülés tartásával egyet ért, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 7 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 75/2011. (IV.13.) KT határozat Tárgy: Zárt ülés elrendelése H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete zárt ülés tartását rendelte el. 11

15 Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. Képviselő-testület tagjai 2. dr. Kormányos László polgármester 3. Mákos Istvánné jegyző Dr. Kormányos László polgármester: a nyílt ülést bezárta. k. m. f. dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző 12

16

17 Szatymaz Községi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ő l Szatymaz, Kossuth u sz. melléklet M E G H Í V Ó Szatymaz Község Képviselőtestülete április 13. napján. (szerda) 14 órától ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tárgyaló terme Napirendi pontok: 1. Az önkormányzat évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezet megtárgyalása Előadó: dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző Gulyás Zsuzsanna főelőadó 2. Az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző Gulyás Zsuzsanna főelőadó 3. Beszámoló a Vízmű üzemeltetéséről Előadó: Vízmű üzemeltető képviselője 4. Előterjesztések Előadó: Mákos Istvánné jegyző Kérem, hogy a testületi ülésen megjelenni szíveskedjék. Szatymaz, április 07. dr. Kormányos László polgármester

18 Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Száma 13/2011. (I.25.) KT határozat 14/2011. (I.25.) KT határozat 16/2011. (II.09.) KT határozat 17/2011. (II.09.) KT határozat 18/2011. (II.09.) KT határozat 19/2011. (II.09.) KT határozat 20/2011. (II.09.) KT határozat 21/2011. (II.09.) KT határozat 22/2011. (II.09.) KT határozat 23/2011. (II.09.) KT határozat 24/2011. (II.09.) KT határozat 25/2011. (II.09.) KT határozat 26/2011. (II.09.) KT határozat 27/2011. (II.09.) KT határozat 28/2011. (II.09.) KT határozat 29/2011. (II.09.) KT határozat 30/2011. (II.09.) KT határozat 35/2011. (III.16.) KT határozat 36/2011. (III.16.) KT határozat 37/2011. (III.16.) KT határozat 38/2011. (III.16.) KT határozat 39/2011. (III.16.) KT határozat 40/2011. (III.16.) KT határozat 41/2011. (III.16.) KT határozat 42/2011. (III.16.) KT határozat 43/2011. (III.16.) KT határozat 47/2011. (III.16.) KT határozat 48/2011. (III.16.) KT határozat 49/2011. (III.16.) KT határozat 50/2011 ( III. 16. ) KT határozat 51/2011. (IV.06.) KT határozat 52/2011. (IV.06.) KT határozat 53/2011. (IV.06.) KT határozat 54/2011. (IV.06.) KT határozat 55/2011. (IV.06.) KT határozat 60/2011. (IV.06.) KT határozat 61/2011. (IV.06.) KT határozat 62/2011. (IV.06.) KT határozat 63/2011. (IV.06.) KT határozat 64/2011. (IV.06.) KT határozat Határozat Határidő Végrehajtva Tárgya Tárgy: Gondozási Központ épületének (Kossuth utca 11.) belső azonnal Végrehajtva gipszkartonozása Tárgy: Dankó Pista Művelődési Ház nagytermének padlófűtése azonnal Végrehajtva Tárgy: KKK KÖZL-BIZT-2010 pályázat beadása Végrehajtva Tárgy: Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása azonnal Végrehajtva Tárgy: Szatymazért Alapítvány támogatása azonnal Végrehajtva Tárgy: Plébánia tetőfelújítás azonnal folyamatban Tárgy: Ritmikus Gimnasztika csoport kérelme azonnal folyamatban Tárgy: Görgényi Gábor kérelme azonnal folyamatban Tárgy: Szatymazi Óvoda területén közlekedési pálya kialakítására vonatkozó kérelem azonnal folyamatban Tárgy: Az Önkormányzat és intézményei évi azonnal Végrehajtva rendezvényterve Tárgy: Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár évi azonnal Végrehajtva beszámolója Tárgy: Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár évi azonnal Végrehajtva munkaterve Tárgy: vis maior támogatási igény (belvízvédelmi készültség) azonnal Végrehajtva Tárgy: Dékányné Dr. Balogh Andrea személyes érintettsége azonnal Végrehajtva Tárgy: Dékányné Dr. Balogh Andrea alpolgármester tiszteletdíja azonnal Végrehajtva Tárgy: Közfoglalkoztatás-szervező foglalkoztatásának támogatása azonnal Végrehajtva Tárgy: vízhálózat építés illetve rákötés esetén az érdekeltségi hozzájárulás megállapításához szükséges rendelet-tervezet azonnal Végrehajtva Tárgy: Tájékoztató Tisza Volán Zrt. menetrendváltozással azonnal Végrehajtva kapcsolatos tapasztalatairól Tárgy: Tájékoztató a Falugyűlés anyagának előkészítéséről azonnal Végrehajtva Tárgy: Szatymaz Községi Önkormányzat évekre szóló gazdasági és munkaprogramja azonnal Végrehajtva Szatymaz Község Önkormányzatának évi belső azonnal Végrehajtva ellenőrzéseiről készült összefoglaló jelentése Tárgy: Szatymaz Község Önkormányzata és Intézményei azonnal Végrehajtva évi közbeszerzési terve Tárgy: A Szatymaz Külterület 1059 helyrajzi számú telek azonnal Végrehajtva értékbecslése Tárgy: NetChannel KFt bérleti szerződés azonnal folyamatban Tárgy: Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár bútorzatának fejlesztése (NKA pályázat) azonnal Végrehajtva Tárgy: Polgármesteri Hivatalban behatolásjelző rendszer átépítése azonnal Végrehajtva és bővítése Tárgy: Gondozási Központ (Szatymaz, Kossuth u. 11.) épületének azonnal Végrehajtva gipszkartonozása) Tárgy: IKSZT beruházás megvalósítására kötött vállalkozási azonnal Végrehajtva szerződés módosítására irányuló kérelem elbírálása Tárgy: Érdekeltségnövelő pályázat azonnal Végrehajtva Tárgy: SZKTT Szatymazi Iskola tornaterme kiszolgáló helyiségeinek felújítása, tornaeszközök beszerzése tárgyú pályázat beadása azonnal Végrehajtva Tárgy: ÖNO gipszkartonozási munkái azonnal Végrehajtva Tárgy: Ivóvízminőség-javítás KEOP pályázatához benyújtandó Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány Tárgy: Tiszta Víz Ivóvízmiőség javító Önkormányzati Társulás KEOP kódszámú pályázat benyújtása és a beruházás finanszírozása Tárgy: Víz Ivóvízmiőség javító Önkormányzati Társulás KEOP kódszámú pályázathoz kapcsolódó támogatási szerződés elfogadása Tárgy: Tiszta Víz Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosítása Tárgy: Döntés a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési azonnal azonnal azonnal azonnal azonnal Végrehajtva Végrehajtva Végrehajtva Végrehajtva Végrehajtva Társulása Társulási Tanácsülésén történő helyettesítés rendjéről Tárgy: 040/45 hrsz.-ú, 050/3 hrsz.-ú ingatlanok értékesítése azonnal Végrehajtva Tárgy: pótelőirányzat biztosítása fűnyíró traktor javítására vagy új beszerzésére Tárgy: pótelőirányzat biztosítása Szatymaz I. körzet 72/A. szám alatti ingatlanban riasztó-rendszerrel való ellátására Tárgy: pótelőirányzat biztosítása településüzemeltetési feladatokat is ellátó felsőfokú végzettségű köztisztviselő alkalmazásához azonnal azonnal azonnal Végrehajtva Végrehajtva Végrehajtva

19 Szat ymaz Község J E G Y Z Ő J É T Ő L 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30. Tel.: 62/ Fax: 62/ Iktatószám:321-2/2011/U1 Tárgy: Előterjesztés az ivóvíz-szolgáltatás díjának megállapításáról szóló rendelet módosítására Melléklet: Szatymazi Vízközmű Üzemeltető Kft. beszámolója és a rendelet-tervezet szövege. Tisztelt Képviselőtestület! A Szatymazi Vízközmű Üzemeltető Koncessziós Kft. megküldte a Képviselő-testület részére a évre vonatkozó vízmű üzemeltetői beszámolóját. A lezárt tényadatok alapján készített beszámolóban a Vízközmű Kft részletesen kimunkálta a évi üzemeltetés kapcsán felmerült költségeket és bevételeket, valamint ennek alapján kikalkulálta az idei tervezett vízdíjakat. A vízdíjak változása folytán szükségessé vált az ivóvíz-szolgáltatás díjának megállapításáról szóló rendelet módosítása. A költségkalkulációban a lakossági és közületi vízdíjnövekedést is 5 %-os emeléssel számolták. Ez azt jelenti, hogy a lakossági vízdíjak a korábbi 104,00 Ft/m 3 + Áfa (bruttó 130 Ft/m 3 ) összegről 109,60 Ft/m 3 + Áfa (bruttó 1 37 Ft/m 3 ) összegre emelkednek. A nagyfogyasztói vízdíjak pedig a korábbi 284,00 Ft/m 3 + Áfa (bruttó 355 Ft/m 3 ) összegről 298,40 Ft/m 3 +Áfa ( bruttó 373 Ft/m 3 ) összegre emelkednek. Az alapdíjak emelését szintén 5 % - kal számolták. Ennek megfelelően a lakossági vízdíj alapdíja 358 Ft + Áfa/2hó (bruttó 430 Ft/m3/2hó) összegről, 376 Ft +Áfa /2hó (bruttó 470 Ft/m3/2hó ) nagyfogyasztó esetén 4292 Ft +ÁFA/2hó, ( bruttó 5150 Ft/2hó) összegről 4506,40 Ft +ÁFA /2hó, (bruttó 5633 Ft/2hó) összegre emelkedne. A beszámolóban foglaltaknak, illetve az ismertetetteknek megfelelően javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a jelen előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. Szatymaz, április 7. Mákos Istvánné Jegyző

20 Szatymaz Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2011. (. ) számú r e n d e l e t e az ivóvíz-szolgáltatás díjának megállapításáról szóló 6/2005. (II.10) számú rendelet módosításáról Szatymaz Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 18. -ának (1) bekezdése és az árak megállapításáról szóló, többször módosíto tt évi LXXXVII. törvény 7. -ának (1) bekezdésében, a 11. -ban, valamint az ezen törvényt módosító évi CIV. törvény mellékletében kapott felhatalmazás alapján az ivóvízszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 6/2005. (II.10.) számú rendeleté t az alábbiak szerint módosítja: A rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép Jelen rendelet május 01. napján lép hatályba. dr. Kormányos László Mákos Istvánné polgármester jegyző Kihirdetve: Szatymaz, Mákos Istvánné jegyző

Jegyzőköny. Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről.

Jegyzőköny. Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről. Jegyzőköny Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. február 09. napján, a Polgármesteri Hivatal Tárgyalótermében megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Az önkormányzat

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2011. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 11/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. december 12. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr.

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 6-33/2011. J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Részletesebben

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből Jegyzőkönyv Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme (8392

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. június 06. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. június 06. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. június 06. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. HÉSZ módosító rendelet kijavítása Előadó: dr. Kormányos László

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Előadó: Mákos Istvánné jegyző. tájékoztatója feladatellátásáról. Előadó: Makra Sándorné Feladatellátási Hely vezető

Előadó: Mákos Istvánné jegyző. tájékoztatója feladatellátásáról. Előadó: Makra Sándorné Feladatellátási Hely vezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. május 19. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár nagytermében (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről.

Részletesebben

A RENDELET HATÁLYA. 1. A rendelet hatálya Monoszló Község Önkormányzatára terjed ki. A KÖLTSÉGVETÉS CÍMRENDJE

A RENDELET HATÁLYA. 1. A rendelet hatálya Monoszló Község Önkormányzatára terjed ki. A KÖLTSÉGVETÉS CÍMRENDJE 1 Monoszló Község Önkormányzata Képviselőtestülete 1/2011. (III.10.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről Az Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. 19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E (185-191/2008. (IX.10.) sz. Kth.) 17-18/2008.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 4/2010. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Község képviselő - testületének 2010. április 22. napján (csütörtök) 16 00 órai kezdettel

Részletesebben

24/2010. számú 2010. november 24.-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

24/2010. számú 2010. november 24.-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.:12.523-2/2010. 24/2010. számú 2010. november 24.-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 242-264/2010. (XI.24.sz. Kth.)

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 ELŐTERJESZTÉS

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 ELŐTERJESZTÉS Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-37/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

N a p i r e n d i p o n t o k

N a p i r e n d i p o n t o k Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselőtestületének 2013. március 28-án megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai: 13-17. d.) rendeletei: 3-4/2013. e.) mellékletei

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2005. április 28-án megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok:

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok: JEGYZŐKÖNYV Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. év február hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: 1/2014.(11.05.) Z\ 2/2014.(11.05.) Z1 3/2014.(11.05.) A15 4/2014.(11.05.)

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. november 19. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. november 19. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. november 19. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Tanáskozó

Részletesebben

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet:

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet: Taktaharkány Nagyközség Polgármesterétől Készítette: Dr. Gadnai Mária jegyző és Petróné Vízkeleti Ágota Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez

Részletesebben

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. december 21 napján (szerdán) 13 00 órai

Részletesebben

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2014. február 21-i ülésére

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2014. február 21-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita Előterjeszti: Mezőfi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2008. február 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2008. február 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Rábakecöl Község Képviselő-testülete 2/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2008. február 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Tuba Erik polgármester,

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 29.-én (Csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére NAPIREND

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4.) Közterület filmforgatás célú használatával kapcsolatos rendeletalkotás

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4.) Közterület filmforgatás célú használatával kapcsolatos rendeletalkotás Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2013. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2013. július 22-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. szeptember

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben