347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl"

Átírás

1 a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, valamint a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszerérıl szóló évi LXXXIX. törvény 22. -ának c) pontjában, a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény a (7) bekezdés b) pontjában, a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény 45. -ának (11) bekezdésében és 18. (2) bekezdésében, a természet védelmérıl szóló évi LIII. törvény 85/A. -ban, a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 59. (1) bekezdés i) pontjában, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 174/A. a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következı rendeletet alkotja: A VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER ÁLTAL IRÁNYÍTOTT ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK 1 Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fıfelügyelıség 1. (1) Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fıfelügyelıség (a továbbiakban: OKTVF) a) 2 a vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alatt mőködı központi hivatal; b) 3 önállóan mőködı és gazdálkodó központi költségvetési szerv; c) székhelye Budapest; d) illetékessége az ország egész területére kiterjed. (2) Az OKTVF-t fıigazgató vezeti. 2. A miniszter irányítási jogkörében az OKTVF fıigazgatójának javaslata alapján kinevezi és felmenti az OKTVF gazdasági vezetıjét. 3. Az OKTVF munkavállalói felett - a gazdasági vezetı esetén a kinevezés és felmentés kivételével - a munkáltató jogkört a fıigazgató gyakorolja. 3/A. 4 1 Módosította: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 125. (5) a). 2 Megállapította: 219/2010. (VII. 27.) Korm. rendelet 12. (1). Hatályos: VII. 30-tól. 3 Megállapította: 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. (1). Hatályos: I. 1-tıl. 4 Hatályon kívül helyezte: 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 30. a). Hatálytalan: I. 1- tıl.

2 Nemzeti Környezetügyi Intézet (1) A Nemzeti Környezetügyi Intézet (a továbbiakban: NeKI) a miniszter által irányított, önállóan mőködı és gazdálkodó központi költségvetési szerv. Székhelye: Budapest. (2) A NeKI önálló jogi személyiséggel nem rendelkezı központi szervbıl és kirendeltségekbıl áll. A NeKI fıigazgatója közvetlenül vezeti a központi szervet. A kirendeltségek a NeKI területi szervei. (3) A NeKI, illetve központi szervének mőködési területe az ország egész területére kiterjed. A kirendeltségek mőködési területeit az 1/a. számú melléklet tartalmazza. (4) A NeKI fıigazgatója az (5) bekezdésben foglalt kivétellel gyakorolja a munkáltatói jogokat a NeKI foglalkoztatottjai felett. (5) A miniszter irányítási jogkörében a NeKI fıigazgatójának javaslatára megbízza és felmenti a NeKI gazdasági vezetıjét. 4/A. 7 4/B. 8 Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelıség 5. (1) A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelıség (a továbbiakban: felügyelıség) a) 9 az OKTVF - alárendeltségben mőködı - területi szerve, b) 10 önállóan mőködı és gazdálkodó központi költségvetési szerv. (2) A felügyelıség elnevezését, székhelyét és illetékességi területét a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. (3) 11 A felügyelıség igazgatóját a miniszter nevezi ki és menti fel, az egyéb munkáltatói jogokat felette az OKTVF fıigazgatója gyakorolja. A felügyelıséget az igazgató vezeti, aki a (4) bekezdésben foglalt kivétellel gyakorolja a munkáltatói jogokat a felügyelıség alkalmazottai felett. (4) A miniszter irányítási jogkörében a felügyelıség igazgatójának javaslatára kinevezi és felmenti a felügyelıség gazdasági vezetıjét. (5) 12 Ha kormányrendelet eltérıen nem rendelkezik a felügyelıség által elsı fokon hozott döntés esetében másodfokon az OKTVF jár el. 5 Megállapította: 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. (2). Hatályos: I. 1-tıl. 6 Megállapította: 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. (2). Hatályos: I. 1-tıl. 7 A korábbi alcímmel együtt hatályon kívül helyezte: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 126. (1) 5. Hatálytalan: II. 9-tıl. 8 Hatályon kívül helyezte: 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet Hatálytalan: I. 1-tıl. A korábbi alcímet hatályon kívül helyezte: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 126. (1) 6. Hatálytalan: II. 9-tıl. 9 Megállapította: 219/2010. (VII. 27.) Korm. rendelet 12. (2). Hatályos: VII. 30-tól. 10 Megállapította: 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. (3). Hatályos: I. 1-tıl. 11 Megállapította: 219/2010. (VII. 27.) Korm. rendelet 12. (3). Hatályos: VII. 30-tól. 12 Megállapította: 219/2010. (VII. 27.) Korm. rendelet 12. (4). Hatályos: VII. 30-tól

3 (6) Az 1. számú melléklet II. pontja szerinti felügyelıség székhelyén kívüli kirendeltsége útján is elláthatja az e rendelet 35. -ában meghatározott igazgatási feladatokat. 5/A. 13 Környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság Nemzeti park igazgatóság 7. (1) 15 A nemzeti park igazgatóságok szervezetrendszere a miniszter irányítása alatt álló központi hivatal, önállóan mőködı és gazdálkodó központi költségvetési szerv. A nemzeti park igazgatóságok szervezetrendszerének területi szervei a nemzeti park igazgatóságok (a továbbiakban: NPI). (2) Az NPI elnevezését, székhelyét és mőködési területét a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. (3) Az NPI-t az igazgató vezeti, aki a (4) bekezdésben foglalt kivétellel gyakorolja a munkáltatói jogokat az NPI alkalmazottai felett. (4) A miniszter irányítási jogkörében az NPI igazgatójának javaslatára kinevezi és felmenti az NPI gazdasági vezetıjét. 7/A. 16 (1) 17 Az NPI természetvédelmi szabálysértések ellenırzésére, továbbá a természetvédelmi ırszolgálat mőködtetésére közhatalmi jogkörrel rendelkezik. (2) 18 A Kormány az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységérıl, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló évi CXX. törvény 9. (3) bekezdés a) pontjában meghatározott feladat ellátására természetvédelmi hatóságként az NPI-t jelöli ki. A BELÜGYMINISZTER ÁLTAL IRÁNYÍTOTT ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK 19 Országos Vízügyi Fıigazgatóság 20 7/B. 21 (1) Az Országos Vízügyi Fıigazgatóság (a továbbiakban: OVF) a belügyminiszter által irányított, önállóan mőködı és gazdálkodó központi költségvetési szerv. Székhelye: Budapest. 13 Hatályon kívül helyezte: 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 30. a). Hatálytalan: I. 1- tıl. 14 Hatályon kívül helyezte: 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 30. a). Hatálytalan: I. 1- tıl. 15 Megállapította: 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. (4). Hatályos: I. 1-tıl. 16 Megállapította: 282/2011. (XII. 21.) Korm. rendelet 17. (1). Hatályos: I. 1-tıl. 17 Módosította: 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 5. (2). 18 Megállapította: 319/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 3.. Hatályos: I. 1-tıl. 19 Megállapította: 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. (5). Hatályos: I. 1-tıl. 20 Megállapította: 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. (5). Hatályos: I. 1-tıl

4 (2) Az OVF-et fıigazgató vezeti, aki - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - gyakorolja a munkáltatói jogokat az OVF foglalkoztatottjai felett. (3) A belügyminiszter irányítási jogkörében az OVF fıigazgatójának javaslatára megbízza és felmenti az OVF gazdasági vezetıjét. (4) Az OVF mőködése az ország egész területére kiterjed. Vízügyi igazgatóság 22 7/C. 23 (1) A vízügyi igazgatóság (a továbbiakban: igazgatóság) a belügyminiszter irányítása alatt álló, önállóan mőködı és gazdálkodó központi költségvetési szerv. (2) Az igazgatóság elnevezését, székhelyét és mőködési területét a 2. számú melléklet tartalmazza. (3) Az igazgatóságot az igazgató vezeti, aki a (4) bekezdésben foglalt kivétellel gyakorolja a munkáltatói jogokat az igazgatóság alkalmazottai felett. (4) A belügyminiszter irányítási jogkörében az igazgatóság igazgatójának javaslatára megbízza és felmenti az igazgatóság gazdasági vezetıjét. HATÓSÁGOK KIJELÖLÉSE Környezetvédelmi hatóságok kijelölése 8. (1) 24 A Kormány törvényben meghatározott hatásköreiben környezetvédelmi hatóságként a) a minisztert, b) az OKTVF-et, c) a felügyelıséget, d) az Országos Meteorológiai Szolgálatot (a továbbiakban: OMSZ), e) a fıpolgármestert, f) a polgármestert, g) a fıvárosi fıjegyzıt, h) a települési önkormányzat jegyzıjét, i) a fıvárosi kerületi önkormányzat jegyzıjét [az e)-i) pont szerintiek a továbbiakban együtt: önkormányzati környezetvédelmi hatóság] jelöli ki. (2) Környezetvédelmi hatóságként - ha e rendelet másként nem rendelkezik - a felügyelıség jár el. 9. (1) Az OKTVF jár el a Magyarország gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekőségérıl és fejlesztésérıl szóló évi CXXVIII. törvény Megállapította: 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. (5). Hatályos: I. 1-tıl. 22 Beiktatta: 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. (5). Hatályos: I. 1-tıl. 23 Beiktatta: 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. (5). Hatályos: I. 1-tıl. 24 Megállapította: 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 517. (1). Hatályos: X. 1-tıl. Ezt követıen indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni. 25 Módosította: 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. (16)

5 a) 5. (3) bekezdésében, 6. (1) és (3)-(4) bekezdésében, 9. (2)-(3) bekezdésében, ában, 12. (1) bekezdésében foglalt környezetvédelmi hatóságként, továbbá b) (1) bekezdésében foglalt környezetvédelmi hatóságnak az országos illetékességő szerveként a gyorsforgalmi utak építése során a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 67. (1)-(2) bekezdésében, 71. (1) bekezdés a) és b) pontjában, 71. (3) bekezdésben, valamint 72. -ában foglalt környezetvédelmi hatóságként azzal, hogy a Kvt ában foglalt környezetvédelmi hatóságként az OKTVF csak a környezetvédelmi engedély tekintetében járhat el. (2) 27 A hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 20., 29., 68., 69., 78. valamint 81. -ában foglalt esetekben környezetvédelmi hatóságként az OKTVF jár el. (3) 28 Az OKTVF jár el az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmérıl szóló törvényben foglalt környezetvédelmi hatóságként, ideértve a légijármő-üzemeltetı által benyújtott figyelemmel kísérési terv jóváhagyását. (4) 29 Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzıkönyve végrehajtási keretrendszerérıl szóló évi LX. törvény a) 4. -a szerinti környezetvédelmi hatóságként az OMSZ, b) 5. -a és 13/A-13/E. -a szerinti környezetvédelmi hatóságként az OKTVF, c) 30 jár el. 9/A. 31 A Kormány a) 32 a Ht a szerinti közvetítı szervezetek tevékenysége és b) az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzıkönyve végrehajtási keretrendszerérıl szóló évi LX. törvény szerinti együttes végrehajtás hitelesítıi tevékenység tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként az OKTVF-et jelöli ki (1) A hulladékkezelı létesítmény telephelye szerinti felügyelıség jár el környezetvédelmi hatóságként, ha a hulladékgazdálkodással kapcsolatos hatósági engedély megszerzése több felügyelıség illetékességi területére terjed ki. (2) Megállapította: 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. (6). Hatályos: I. 1-tıl. 27 Megállapította: 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet 4. (1). Hatályos: VIII. 24-tıl. 28 Megállapította: 345/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 13.. Hatályos: I. 7-tıl. Módosította: 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 33. a). 29 Beiktatta: 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 517. (2). Hatályos: X. 1-tıl. Ezt követıen indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni. 30 Hatályon kívül helyezte: 362/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 18.. Hatálytalan: I. 1-tıl. 31 Beiktatta: 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 517. (4). Hatályos: X. 1-tıl. Ezt követıen indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni. 32 Megállapította: 441/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 11. (2). Hatályos: I. 1-tıl. 33 Megállapította: 441/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 11. (3). Hatályos: I. 1-tıl. 34 Hatályon kívül helyezte: 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet 5. b). Hatálytalan: VIII. 24-tıl

6 (3) 35 A hulladékkezelı létesítmény telephelye szerinti felügyelıség, az illetékes, ha a hulladékkezelés egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység. (4) Az (1)-(3) bekezdésekben foglaltaktól eltérıen az OKTVF jár el a Ht ában és ában foglalt környezetvédelmi hatóságként, ha a hulladékgazdálkodással kapcsolatos hatósági engedély megszerzése, vagy a nyilvántartásba vétel iránti kérelem több felügyelıség illetékességi területére terjed ki. (5) A Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekőségérıl és megvalósításáról szóló évi LXVII. törvény (a továbbiakban: VTT tv.) alapján a Vásárhelyi terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló létesítmények engedélyezése során környezetvédelmi és vízügyi hatóságként a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség jár el A települési önkormányzat jegyzıje - a fıvárosban a kerületi önkormányzat jegyzıje, a Fıvárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fıvárosi fıjegyzı - jár el a Ht. 61. (6) bekezdésében foglalt környezetvédelmi hatóságként, kivéve, ha a hulladék tulajdonosa, vagy az, aki a hulladéktól jogellenesen megvált, vagy az ingatlantulajdonos az önkormányzat. 12. (1) A Kvt. 66. (1) bekezdés a) pontjában foglalt környezetvédelmi hatóságként gyorsforgalmi út építése esetén az OKTVF, egyéb esetben a felügyelıség jár el. (2) A Kvt. 66. (2) bekezdésében, 82. (1)-(2) bekezdésében, valamint 95/A. -ában foglalt környezetvédelmi hatóságként a) az OKTVF, valamint b) a felügyelıség jár el. (3) 37 A Kvt. 66. (1) bekezdés d) pontjában foglalt környezetvédelmi hatóságként a) a felügyelıség, valamint b) az önkormányzati környezetvédelmi hatóság jár el. (4) 38 A Kvt. 91. (2) bekezdésében foglalt környezetvédelmi hatóságként a) az OKTVF, b) a felügyelıség, valamint c) az önkormányzati környezetvédelmi hatóság jár el. (5) 39 A Ht. 86. (1) bekezdésében foglalt környezetvédelmi hatóságként a) ha a bírság jogalapja a Ht ában, 29. -ában és 81. -ában meghatározottak megsértése, az OKTVF, 35 Módosítva: 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet 4. (3) a) alapján. 36 Megállapította: 441/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 11. (4). Módosította: 255/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 22. (1). 37 Megállapította: 15/2008. (I. 30.) Korm. rendelet 1.. Hatályos: IV. 1-tıl. 38 Megállapította: 344/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 13.. Hatályos: I. 1-tıl. A folyamatban lévı ügyekben is alkalmazni kell. 39 Megállapította: 441/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 11. (5). Hatályos: I. 1-tıl

7 b) a hulladékgazdálkodási bírság kiszabásának és megállapításának módjáról és mértékérıl szóló kormányrendeletben foglalt esetekben a települési önkormányzat jegyzıje, a fıvárosban a fıjegyzı, valamint c) az a) és b) pontba nem tartozó esetekben a felügyelıség jár el. (6) 40 A Kormány a Kvt a szerinti környezetvédelmi hatóságként az OKTVF-et jelöli ki. Természetvédelmi hatóságok kijelölése 13. (1) 41 A Kormány törvényben meghatározott hatásköreiben természetvédelmi hatóságként a) a minisztert, b) az OKTVF-t, c) a felügyelıséget, d) a fıvárosi fıjegyzıt, e) a települési önkormányzat jegyzıjét jelöli ki. (2) Természetvédelmi hatóságként - ha e rendelet másként nem rendelkezik - a felügyelıség jár el. 13/A. 42 A természet védelmérıl szóló évi LIII. törvény 67. (3) bekezdésében foglalt természetvédelmi hatóságként a miniszter jár el. 13/B. 43 A Tvt. 51. (1) bekezdésében foglalt természetvédelmi hatóságként a 6. számú mellékletben kijelölt felügyelıségek járnak el az e mellékletben meghatározott illetékesség szerint. 13/C. 44 A Tvt ában foglalt természetvédelmi hatóságként az OKTVF jár el. 14. (1) Fokozottan védett növényfaj esetén az OKTVF jár el a természet védelmérıl szóló évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 42. (3) bekezdésében foglalt természetvédelmi hatóságként, a bekezdés c) és e)-h) pontjában meghatározott esetben. (2) 45 Az OKTVF jár el a Tvt. 13. (2) és (4) bekezdésében, valamint a 42. (4) bekezdésben foglalt természetvédelmi hatóságként. (3) 46 Fokozottan védett állatfaj esetén, ha a védett állatfajokra vonatkozó részletes szabályokat megállapító kormányrendelet eltérıen nem rendelkezik, az OKTVF jár el a Tvt. 43. (2) bekezdés a)-k) és m) pontjában foglalt természetvédelmi hatóságként. (4) Az OKTVF jár el természetvédelmi hatóságként, ha a természetvédelmi hatósági engedély megszerzése iránti kérelem az ország egész területére kiterjedı tevékenységre irányul. 15. (1) Helyi jelentıségő védett természeti terület esetén a jegyzı, a fıvárosban a fıjegyzı (a továbbiakban a kettı együtt: jegyzı) jár el a Tvt. 26. (1)-(2) bekezdésében, 27. (1) 40 Beiktatta: 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 517. (3). Hatályos: X. 1-tıl. 41 Megállapította: 106/2007. (V. 9.) Korm. rendelet 1.. Hatályos: V. 17-tıl. 42 Beiktatta: 106/2007. (V. 9.) Korm. rendelet 2.. Hatályos: V. 17-tıl. 43 Beiktatta: 282/2011. (XII. 21.) Korm. rendelet 17. (2). Hatályos: I. 1-tıl. 44 Beiktatta: 106/2013. (IV. 5.) Korm. rendelet 1.. Hatályos: IV. 8-tól. 45 Módosította: 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet Megállapította: 344/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 14.. Hatályos: I. 1-tıl. A folyamatban lévı ügyekben is alkalmazni kell

8 bekezdésében, 33. (4) bekezdésében, 35. (1) bekezdés c) pontjában és (3) bekezdésében, 37. (1)-(4) bekezdésében, 38. (1) és (3) bekezdésében, 72. (5) bekezdésében, 78. (1) bekezdésében foglalt természetvédelmi hatóságként. (2) Országos jelentıségő védett természeti terület kivételével a jegyzı jár el a Tvt ában foglalt természetvédelmi hatóságként. (3) Országos jelentıségő védett fasor kivételével a jegyzı jár el a Tvt. 42. (5) bekezdésében foglalt természetvédelmi hatóságként. 16. (1) A Tvt. 80. (2) bekezdése szerinti természetvédelmi hatóságként a) az OKTVF, b) a felügyelıség, valamint c) a jegyzı jár el. (2) Az OKTVF természetvédelmi hatóságként akkor jár el, ha a bírság kiszabásának jogalapja a) a Tvt. 80. (1) bekezdés a) pontja esetén az OKTVF egyedi határozata elıírásainak megsértése; b) a Tvt. 80. (1) bekezdés e) pontja esetén az OKTVF engedélyéhez, hozzájárulásához kötött tevékenység engedély, hozzájárulás nélkül vagy attól eltérıen végezése. (3) A jegyzı természetvédelmi hatóságként akkor jár el, ha a bírság kiszabásának jogalapja a) a Tvt. 80. (1) bekezdés a) pontja esetén a természet védelmét szolgáló önkormányzati rendelet, illetve a jegyzı egyedi határozata elıírásainak megsértése; b) a Tvt. 80. (1) bekezdés b) pontja esetén helyi jelentıségő védett természeti terület állapotának, minıségének jogellenesen veszélyeztetése, rongálása, károsítása; c) a Tvt. 80. (1) bekezdés c) pontja esetén a helyi jelentıségő védett természeti terület jogellenes megváltoztatása, átalakítása, illetve azon vagy abban a védelem céljával össze nem egyeztethetı tevékenység folytatása; d) a Tvt. 80. (1) bekezdés e) pontja esetén jegyzı engedélyéhez, hozzájárulásához kötött tevékenység engedély, hozzájárulás nélkül vagy attól eltérıen végzése. 16/A. 47 (1) A természetes környezet megırzésére szánt takarmánynövény-vetımagkeverékek kereskedelmi célú begyőjtése tekintetében eljáró természetvédelmi hatóságként a Kormány a felügyelıséget jelöli ki. (2) Amennyiben természetes környezet megırzésére szánt takarmánynövényvetımagkeverékek kereskedelmi célú begyőjtésére vonatkozó tevékenység több hatóság illetékességi területéhez tartozik, az engedélyezı hatóság az OKTVF. Vízügyi hatóságok kijelölése 17. (1) A Kormány törvényben meghatározott hatásköreiben vízügyi hatóságként a felügyelıséget jelöli ki. (2) 48 Vízügyi hatóságként - ha kormányrendelet másként nem rendelkezik - a felügyelıség jár el Beiktatta: 108/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet 2.. Hatályos: VI. 4-tıl. 48 Módosította: 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet

9 IGAZGATÁSI SZERVEK KIJELÖLÉSE Környezetvédelmi igazgatási szervek kijelölése (1) A Kormány törvényben meghatározott hatásköreiben környezetvédelmi igazgatási szervként a) a felügyelıséget és b) a NeKI-t jelöli ki. (2) Környezetvédelmi igazgatási szervként - ha e rendelet másként nem rendelkezik - a felügyelıség jár el. 19/A. 51 A NeKI a környezetvédelmi igazgatási feladatokhoz kapcsolódóan vízügyi igazgatási feladatokat is ellát. 20. A Kvt. 49. (3) bekezdésében foglalt környezetvédelmi igazgatási szervként a rendelet 1. számú mellékletének III. pontjában meghatározott felügyelıség jár el, az 1. számú melléklet IV. pontja szerinti területen Vízügyi igazgatási szervek kijelölése (1) A Kormány törvényben meghatározott hatásköreiben vízügyi igazgatási szervként a) 54 az OVF-et, valamint b) az igazgatóságot jelöli ki. (2) Vízügyi igazgatási szervként - ha e rendelet másként nem rendelkezik - az igazgatóság jár el A VTT tv. 4. -ában foglalt vízügyi igazgatási szervként a) 56 árvízi tározók és a nagyvízi mederben történı beavatkozások tekintetében az OVF, b) egyéb esetekben az igazgatóság jár el. A VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSÉÉRT FELELİS SZERV KIJELÖLÉSE 49 Hatályon kívül helyezte: 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 30. a). Hatálytalan: I. 1- tıl. 50 Megállapította: 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. (7). Hatályos: I. 1-tıl. 51 Beiktatta: 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. (8). Hatályos: I. 1-tıl. 52 Hatályon kívül helyezte: 344/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 28. (4). Hatálytalan: I. 16-tól. 53 Megállapította: 39/2007. (III. 13.) Korm. rendelet 3.. Hatályos: IV. 1-tıl. 54 Megállapította: 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. (9). Hatályos: I. 1-tıl. 55 Megállapította: 344/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 16.. Hatályos: I. 1-tıl. A folyamatban lévı ügyekben is alkalmazni kell. 56 Megállapította: 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. (10). Hatályos: I. 1-tıl

10 24. A Kormány törvényben meghatározott hatásköreiben a védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelıs szervként az NPI-t jelöli ki. 24/A. 57 A Kormány természetvédelmi ırszolgálatként a Természetvédelmi İrszolgálatot jelöli ki, amely az NPI szervezetén belül mőködik. SZAKHATÓSÁGOK KIJELÖLÉSE Környezetvédelmi szakhatóságok kijelölése 25. A Kormány a) az OKTVF-t, valamint b) a felügyelıséget, környezetvédelmi szakhatóságként jelöli ki Természetvédelmi szakhatóságok kijelölése A Kormány a) a minisztert, b) az OKTVF-t, c) a felügyelıséget, d) a fıvárosi fıjegyzıt, e) a települési önkormányzat jegyzıjét természetvédelmi szakhatóságként jelöli ki. 28/A. 60 Ha kormányrendelet eltérıen nem rendelkezik a 28. szerinti hatóság a természet és a táj védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek való megfelelés elbírálására vonatkozó szakhatósági feladatkörében azt vizsgálja, hogy az engedélyeztetni kívánt tevékenység, építmény, létesítmény megfelel-e a) a védett természeti értékek és területek megırzése, fenntartása, fejlesztése, helyreállítása, kiemelt oltalmuk biztosítása, b) a közösségi és a kiemelt közösségi jelentıségő fajok, továbbá élıhelytípusok kedvezı természetvédelmi helyzetének megırzése, fenntartása, fejlesztése és helyreállítása, a Natura 2000 területek egységességének biztosítása, valamint c) a természeti értékek és területek, a tájak és az egyedi tájértékek, valamint azok természeti rendszereinek, jellegzetességének, biológiai sokféleségének, természetes vagy természetközeli állapotának megırzése, fenntartható használatának és helyreállításának elısegítése nemzeti jogszabályokban és általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó közösségi jogszabályokban rögzített követelményeinek. 57 Beiktatta: 11/2007. (II. 6.) Korm. rendelet 1.. Hatályos: II. 9-tıl. 58 Hatályon kívül helyezte: 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. (1) 14. Hatálytalan: III. 1-tıl. 59 Megállapította: 106/2007. (V. 9.) Korm. rendelet 3.. Hatályos: V. 17-tıl. 60 Megállapította: 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. (1). Hatályos: III. 1-tıl. Ezt követıen indult eljárásokban kell alkalmazni

11 A Kormány a géntechnológiai tevékenységrıl szóló évi XXVII. törvény 4. (1) bekezdésében, 21/B. (5) bekezdés c) pontjában és (7)-(8) bekezdésében, valamint ában foglalt eljárásokban - annak elbírálása kérdésében, hogy a géntechnológiai, illetve a géntechnológiával módosított növény termesztése iránti tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e - a természetvédelmi jogkörében eljáró minisztert szakhatóságként jelöli ki Vízügyi szakhatóság kijelölése 32. (1) A Kormány a felügyelıséget vízügyi szakhatóságként jelöli ki. (2) 63 A környezetvédelmi hatóság eljárásaiban közremőködı szakhatóságok kijelölése 64 32/A. 65 (1) 66 A Kormány a felügyelıség elızetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásában, a 4. számú mellékletben megjelölt feltételek esetén és szakkérdésekben, a 4. számú mellékletben meghatározott hatóságokat szakhatóságként jelöli ki. Az összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásba a környezeti hatásvizsgálati eljárásban és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban kijelölt szakhatóságokat kell bevonni. Az eljárásban hozott határozatot az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal, a fıváros területén a Fıvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal is közölni kell. (2) 67 A Kormány a környezetvédelmi hatóságnak a kivitelezı részére a zajterhelési határértékek betartása alól egyes építési idıszakokra, valamint az építkezés közben elıforduló, elıre nem tervezhetı, határérték feletti zajterhelést okozó építıipari tevékenységekre vonatkozó felmentés megadása iránti eljárásában - az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások, a védendı környezetben a zaj és rezgés okozta egészségre gyakorolt hatások megítélése kérdésében - a fıvárosi és megyei kormányhivatal járási (fıvárosi kerületi) hivatalának járási (fıvárosi kerületi) népegészségügyi intézetét, másodfokú eljárásban a fıvárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervét szakhatóságként jelöli ki. Ha a szakhatóság az elıírt 61 Megállapította: 344/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 17.. Hatályos: I. 1-tıl. A folyamatban lévı ügyekben is alkalmazni kell. 62 Hatályon kívül helyezte: 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. (1) 14. Hatálytalan: III. 1-tıl. 63 Hatályon kívül helyezte: 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. (1) 14. Hatálytalan: III. 1-tıl. 64 Beiktatta: 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. (2). Hatályos: III. 1-tıl. 65 Beiktatta: 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. (2). Hatályos: III. 1-tıl. Ezt követıen indult eljárásokban kell alkalmazni. 66 Módosította: 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet 4. (3) b). 67 Módosította: 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 518., 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 170. (1)-(2), 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 44. a)

12 határidın belül nem ad ki állásfoglalást, és az ügyben nincs ellenérdekő ügyfél, a hozzájárulását megadottnak kell tekinteni. (3) 68 (4) 69 Az (1) bekezdés szerinti eljárásokban a veszélyes anyagok és készítmények tárolása, elıállítása, felhasználása, továbbá a veszélyes hulladékok kezelése tárgyában hozott határozatot az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal, a fıváros területén a Fıvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal közölni kell. 32/B. 70 (1) A Kormány a környezetvédelmi hatóság nem veszélyes hulladéknak a) a Ht. 13. (2) bekezdésében, és 14. (1) bekezdésében meghatározott kereskedelme, közvetítése, szállítása, b) a hasznosítása, c) az ártalmatlanítása engedélyezése iránti elsı, és másodfokú eljárásában, az 5. számú melléklet szerinti feltételek esetén és szakkérdésben, az 5. számú mellékletben meghatározott hatóságokat szakhatóságként jelöli ki. Az ügyfélnek az eljárás megindítása elıtt benyújtott kérelmére a szakhatóságként kijelölt hatóság - hat hónapig felhasználható - elızetes szakhatósági állásfoglalást ad ki. (2) A (1) bekezdés szerinti eljárásban hozott határozatot az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal, a fıváros területén a Fıvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal közölni kell. (3) A Kormány az OKTVF (1) bekezdésben foglaltak szerinti, elsı fokú eljárásában szakhatóságként az 5. számú melléklet szerint a másodfokú eljárásban közremőködı szakhatóságokat jelöli ki. (4) A Kormány a felügyelıségnek állati hulladék hivatalbóli besorolására irányuló eljárásában, - annak elbírálása kérdésében, hogy az állati hulladék rendelkezik-e a Ht. 1. számú melléklete szerinti H9 veszélyességi jellemzıvel - elsı fokú eljárásban a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságát, másodfokú eljárásban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt szakhatóságként jelöli ki. 32/C. 71 (1) A Kormány - a minısítési eljárás és a bírság kiszabásának kivételével - a felügyelıség veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásában, a) 72 - az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérése, a gyorsan bomló szerves és szervetlen anyagokat tartalmazó veszélyes hulladék győjtése módjának és mennyiségének jóváhagyása, tárolása, közegészségügyi feltételeinek érvényesítése kérdésében - elsı fokú eljárásban a fıvárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervét, másodfokú eljárásban az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifıorvosi Hivatalát, b) 73 helyi jelentıségő védett természeti terület esetén - a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek való megfelelés kérdésében - elsı fokú 68 Hatályon kívül helyezte: 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 45. c). Hatálytalan: I. 15- tıl. 69 Módosította: 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet 4. (3) b). 70 Megállapította: 441/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 11. (6). Hatályos: I. 1-tıl. 71 Beiktatta: 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. (2). Hatályos: III. 1-tıl. Ezt követıen indult eljárásokban kell alkalmazni. 72 Módosította: 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 170. (2). 73 Módosította: 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 44. b)

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl A

Részletesebben

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében megállapított

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 211. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 211. szám MAGYAR KÖZLÖNY 211. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 17., kedd Tartalomjegyzék 475/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megszüntetésével összefüggő egyes kérdésekről

Részletesebben

482/2013. (XII. 17.) KORM. RENDELET

482/2013. (XII. 17.) KORM. RENDELET 482/2013. (XII. 17.) KORM. RENDELET Hatályos: 2014.01.01-482/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről A Kormány a vízgazdálkodásról

Részletesebben

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet. a Nemzeti Közlekedési Hatóságról

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet. a Nemzeti Közlekedési Hatóságról MHK adatbázis 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (C) 1993-2009 Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti

Részletesebben

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet. a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. -ában,

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet. a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. -ában, 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.

Részletesebben

rnyezetvédelem zményrendszere,

rnyezetvédelem zményrendszere, A környezetvk rnyezetvédelem intézm zményrendszere, igazgatási struktúrái Forrás: HEFOP 3.3.1. A környezetvk rnyezetvédelem alkotmányos alapja Alkotmány 18. A Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti

Részletesebben

Környezetvédelmi jog- és intézményrendszer

Környezetvédelmi jog- és intézményrendszer 1 9700 Szombathely Kisfaludy S. 57. T/F: 94/500-354, regiofokusz@limexnet.hu www.regiofokusz.hu Környezetvédelmi jog- és intézményrendszer 2. modul Készítette: Dr. Harkay Katalin Tartalomjegyzék 2.1. A

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 223. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 223. szám MAGYAR KÖZLÖNY 223. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 30., hétfő Tartalomjegyzék 527/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet A vízügyi ágazat irányításának átalakításával összefüggésben, valamint

Részletesebben

85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet. a telekalakításról. A rendelet hatálya. Fogalommeghatározások. A telekalakítás sajátos szabályai

85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet. a telekalakításról. A rendelet hatálya. Fogalommeghatározások. A telekalakítás sajátos szabályai 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet a telekalakításról Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. -a (2) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség XVI. Környzetvédelmi Minisztérium Fejezet / felügyeleti szerv Költségvetési Alapokmány 2009. évre a 217/1998. (XII.30) Korm. sz. rendelet 10. (7) bekezdése és 21.sz. melléklete szerint Tiszántúli Környezetvédelmi,

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Szervezeti és Mőködési Szabályzata BAZ Megyei Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata Miskolc 2007. 01. 31. 2 BAZ Megyei Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata I. FEJEZET

Részletesebben

A B C D E 1 Bevonás és közreműködés feltétele Szakkérdés Hatósági eljárás Első fokon eljáró hatóság Másodfokon eljáró hatóság

A B C D E 1 Bevonás és közreműködés feltétele Szakkérdés Hatósági eljárás Első fokon eljáró hatóság Másodfokon eljáró hatóság 3 4 5 Állatrakodó, állattartó és forgalmazó rendeltetésű építmény, önálló rendeltetési egységet tartalmazó építmény, építményrész esetén. Állatklinika, állatkórház, állatorvosi rendelő, laboratórium, országos,

Részletesebben

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenırzésrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenırzésrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Hatály: 2010.V.28.-tól 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenırzésrıl A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997.

Részletesebben

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet

267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet a Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggı közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet. a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról

68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet. a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

Részletesebben

ÓCSÁRD község Önkormányzata Képviselıtestülete. 8/2005. (VII.27.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

ÓCSÁRD község Önkormányzata Képviselıtestülete. 8/2005. (VII.27.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ÓCSÁRD község Önkormányzata Képviselıtestülete 8/2005. (VII.27.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Ócsárd község Önkormányzatának Képviselıtestülete az 1990. évi LXV. törvény 16. - ában, valamint

Részletesebben

a Kormány részére Budapest, 2009. szeptember

a Kormány részére Budapest, 2009. szeptember Az elıterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthetı a Kormány álláspontjának. FÖLDMŐVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER Készült 2009. szeptember 2. ELİTERJESZTÉS a Kormány részére

Részletesebben

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenırzésekrıl, valamint az A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés 3.,

Részletesebben

MHK Jogszabály szolgáltatás. 2005. évi XVIII. törvény a távhıszolgáltatásról

MHK Jogszabály szolgáltatás. 2005. évi XVIII. törvény a távhıszolgáltatásról Page 1 of 55 2005. évi XVIII. törvény a távhıszolgáltatásról [A végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelettel egységes szerkezetben. A vastag betős szedés a 2005. évi XVIII. törvény (Tszt.),

Részletesebben

33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól Hatályos: 2014.01.17-33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól A környezet védelmének általános szabályairól

Részletesebben

323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről

Részletesebben

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA az M6 gyorsforgalmi út

Részletesebben

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról A Kormány a vízgazdálkodásról

Részletesebben

33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól Hatályos:2011.01.15-33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól A környezet védelmének általános szabályairól

Részletesebben

276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet

276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó központi és területi államigazgatási szervek feladat- és hatásköréről A Kormány az államháztartásról szóló,

Részletesebben

276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet

276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó központi és területi államigazgatási szervek feladat- és hatásköréről A Kormány az államháztartásról szóló,

Részletesebben

2007-ben megjelent jelentısebb környezetvédelmi jogszabályok listája: Január:

2007-ben megjelent jelentısebb környezetvédelmi jogszabályok listája: Január: 2007-ben megjelent jelentısebb környezetvédelmi jogszabályok listája: Január: I. Magyar Közlöny 1. A bányafelügyeleti hatósági eljárásokban a hatósági közvetítı díjazásáról szóló 4/2007. (I. 16.) GKM 2.

Részletesebben

33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet Hatályos: 2013.01.21 - a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól A környezet védelmének általános szabályairól

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 45. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 45. szám MAGYAR KÖZLÖNY 45. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 31., kedd Tartalomjegyzék 13/2015. (III. 31.) BM rendelet A vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

Részletesebben